Thông tư 05/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
183
lượt xem
37
download

Thông tư 05/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 05/2005/TT- BTC ngµy 11/01/2005 híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam C¨n cø LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9; LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT sè 07/2003/QH11; NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; NghÞ ®Þnh sè 148/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT; C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 09/2003/QH11; NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; NghÞ ®Þnh sè 152/2004/N§-CP ngµy 6/8/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TNDN; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n níc ngoµi, kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam nh sau: A. PH¹M VI ¸P DôNG I. §èI T¦îNG ¸P DôNG Híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng díi ®©y: 1.Tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam, c¸ nh©n níc ngoµi hµnh nghÒ ®éc lËp kinh doanh t¹i ViÖt Nam, kÓ c¶ t¹i c¸c vïng l·nh h¶i cña ViÖt Nam, c¸c vïng ë ngoµi vµ g¾n liÒn víi l·nh h¶i ViÖt Nam vµ phï hîp víi luËt ph¸p ViÖt Nam, luËt ph¸p quèc tÕ, ViÖt Nam cã chñ quyÒn ®èi víi viÖc th¨m dß vµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn ë ®¸y biÓn, lßng ®Êt díi ®¸y biÓn vµ khèi níc ë trªn. ViÖc kinh doanh ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së hîp ®ång, hoÆc tho¶ thuËn, hoÆc cam kÕt víi víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam hoÆc víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kh¸c ®ang ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Trêng hîp tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi cung cÊp hµng ho¸ díi h×nh thøc: ®iÓm giao nhËn hµng ho¸ n»m trong l·nh thæ ViÖt Nam, kÓ c¶ c¸c vïng l·nh h¶i ViÖt Nam, c¸c vïng ë ngoµi vµ g¾n liÒn víi l·nh h¶i ViÖt Nam
 2. 2 mµ theo luËt ph¸p ViÖt Nam vµ phï hîp víi luËt ph¸p quèc tÕ, ViÖt Nam cã chñ quyÒn ®èi víi viÖc th¨m dß vµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn ë ®¸y biÓn, lßng ®Êt díi ®¸y biÓn vµ khèi níc ë trªn; hoÆc viÖc cung cÊp hµng hãa cã kÌm theo c¸c dÞch vô tiÕn hµnh t¹i ViÖt Nam nh l¾p ®Æt, ch¹y thö, b¶o hµnh, b¶o dìng, thay thÕ, ®µo t¹o, c¸c dÞch vô kh¸c ®i kÌm víi viÖc cung cÊp hµng ho¸, kÓ c¶ trêng hîp viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô nªu trªn cã hoÆc kh«ng n»m trong gi¸ trÞ cña hîp ®ång cung cÊp hµng hãa thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh nhng kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam, cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam, kÓ c¶ c¸c kho¶n thu nhËp tõ chuyÓn giao c«ng nghÖ, thu nhËp vÒ tiÒn b¶n quyÒn, thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c cña c¸c c¸ nh©n ngêi níc ngoµi kh«ng hiÖn diÖn th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi thuéc ®èi tîng ¸p dông nªu t¹i Môc I, PhÇn A cña Th«ng t nµy, tuú theo tõng ng÷ c¶nh cô thÓ díi ®©y gäi t¾t lµ Nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc Nhµ thÇu phô níc ngoµi. II. §èI T¦îNG KH¤NG ¸P DôNG Híng dÉn t¹i Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi: 1. Tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam, kinh doanh t¹i ViÖt nam theo qui ®Þnh cña cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt dÇu khÝ, LuËt tæ chøc tÝn dông. 2. Tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi thùc hiÖn cung cÊp hµng ho¸ cho tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam díi c¸c h×nh thøc: - Giao hµng t¹i cöa khÈu níc ngoµi: ngêi b¸n chÞu mäi tr¸ch nhiÖm, chi phÝ, rñi ro liªn quan ®Õn viÖc xuÊt khÈu hµng vµ giao hµng t¹i cöa khÈu níc ngoµi; ngêi mua chÞu mäi tr¸ch nhiÖm, chi phÝ, rñi ro liªn quan ®Õn viÖc nhËn hµng, chuyªn chë hµng tõ cöa khÈu níc ngoµi vÒ ®Õn ViÖt Nam. - Giao hµng t¹i cöa khÈu ViÖt Nam: ngêi b¸n chÞu mäi tr¸ch nhiÖm, chi phÝ, rñi ro liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho ®Õn ®iÓm giao hµng t¹i cöa khÈu ViÖt Nam; ngêi mua chÞu mäi tr¸ch nhiÖm, chi phÝ, rñi ro liªn quan ®Õn viÖc nhËn hµng, chuyªn chë hµng tõ cöa khÈu ViÖt Nam. 3. C¸c c¸ nh©n ngêi níc ngoµi cã thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp theo ph¸p luËt thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, bao gåm: C¸ nh©n níc ngoµi vµo ViÖt Nam lµm viÖc trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng ký víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam; c¸ nh©n níc ngoµi cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (trõ c¸c kho¶n thu nhËp liÖt kª t¹i ®iÓm 2, Môc I, PhÇn A Th«ng t nµy); c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam nhng kh«ng cã chøng tõ chøng minh lµ c¸ nh©n ®îc phÐp hµnh nghÒ ®éc lËp, t- ¬ng øng víi c¸c ho¹t ®éng mang l¹i thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt nam. Chøng tõ chøng minh lµ c¸ nh©n ®îc phÐp hµnh nghÒ ®éc lËp bao gåm: GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®éc lËp, chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ hoÆc m· sè thuÕ do níc mµ c¸ nh©n níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró ban hµnh.
 3. 3 4. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã thu nhËp tõ ®Çu t chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. III. C¸C LO¹I THUÕ ¸P DôNG Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ hiÖn hµnh, bao gåm: 1. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): ¸p dông ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT; 2. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B): ¸p dông ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ TT§B; 3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) ¸p dông ®èi víi thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt nam, thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam; 4. ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: ¸p dông ®èi víi hµng ho¸, xuÊt khÈu, nhËp khÈu; 5. ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao: ¸p dông ®èi víi thu nhËp chÞu thuÕ cña c¸c c¸ nh©n lµm viÖc cho nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô n- íc ngoµi hoÆc c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam nhng kh«ng cã chøng tõ chøng minh lµ c¸ nh©n ®îc phÐp hµnh nghÒ ®éc lËp; 6. C¸c lo¹i thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c. C¸c néi dung t¹i Th«ng t nµy díi ®©y chØ híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn thuÕ GTGT, thuÕ TNDN ¸p dông ®èi víi tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi hµnh nghÒ ®éc lËp trong qu¸ tr×nh kinh doanh t¹i ViÖt Nam, hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. §èi víi c¸c lo¹i thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c, tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. IV. C¸C KH¸I NIÖM Sö DôNG TRONG TH¤NG T¦ Trong Th«ng t nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. “Nhµ thÇu níc ngoµi” lµ tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam, c¸ nh©n níc ngoµi hµnh nghÒ ®éc lËp, kinh doanh hoÆc cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång hoÆc tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a hä víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam (Bªn ViÖt Nam). 2. "Nhµ thÇu phô" lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp ký kÕt c¸c tháa thuËn b»ng v¨n b¶n víi Nhµ thÇu níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc cña Hîp ®ång nhµ thÇu.
 4. 4 Nhµ thÇu phô bao gåm: nhµ thÇu phô níc ngoµi vµ nhµ thÇu phô ViÖt Nam. 3. "Bªn ViÖt Nam" bao gåm: - Doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh lËp theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc; - Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo LuËt doanh nghiÖp; - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - Nhµ thÇu dÇu khÝ ho¹t ®éng theo LuËt dÇu khÝ; - Chi nh¸nh cña C«ng ty níc ngoµi ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; - C¸c tæ chøc níc ngoµi hoÆc ®¹i diÖn cña tæ chøc níc ngoµi ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; - C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ë ViÖt Nam. 4. "Hîp ®ång nhµ thÇu" lµ hîp ®ång hoÆc tho¶ thuËn gi÷a Nhµ thÇu níc ngoµi vµ Bªn ViÖt Nam. 5. "Hîp ®ång nhµ thÇu phô" lµ hîp ®ång hoÆc tho¶ thuËn gi÷a Nhµ thÇu phô vµ Nhµ thÇu níc ngoµi. 6. "Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam" lµ c¸c kho¶n thu nhËp díi bÊt kú h×nh thøc nµo cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi do Bªn ViÖt Nam thanh to¸n theo tho¶ thuËn ký gi÷a nhµ thÇu níc ngoµi víi Bªn ViÖt Nam (trõ trêng hîp cung cÊp hµng ho¸ nh nªu t¹i ®iÓm 2, Môc II, phÇn A Th«ng t nµy), kh«ng phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm cña c¬ së kinh doanh mµ th«ng qua ®ã Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 7. "TiÒn b¶n quyÒn" lµ kho¶n thu nhËp díi bÊt kú h×nh thøc nµo ®îc tr¶ cho quyÒn sö dông, chuyÓn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (bao gåm: c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho quyÒn sö dông, chuyÓn giao quyÒn t¸c gi¶ vµ quyÒn chñ së h÷u t¸c phÈm; chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; chuyÓn giao c«ng nghÖ); bao gåm c¶ viÖc chuyÓn giao quyÒn sö dông díi h×nh thøc cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. 7.1. “QuyÒn t¸c gi¶, quyÒn chñ së h÷u t¸c phÈm” qui ®Þnh t¹i Ch¬ng I, PhÇn thø 6, Bé LuËt D©n sù níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. 7.2. “QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp” ®îc qui ®Þnh t¹i Ch¬ng II, PhÇn thø 6, Bé LuËt D©n sù níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. 7.3. "ChuyÓn giao c«ng nghÖ" qui ®Þnh t¹i Ch¬ng III, PhÇn thø 6, Bé LuËt D©n sù níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. 7.4. "Cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ" lµ ho¹t ®éng cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, thiÕt bÞ khoa häc, thiÕt bÞ th¬ng m¹i, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c díi mäi h×nh thøc, kÓ c¶ c¸c bé phËn ®i kÌm nh: phÇn mÒm ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ phô trî.
 5. 5 8."L·i tiÒn vay": lµ thu nhËp cña Bªn cho vay tõ c¸c kho¶n cho vay díi bÊt kú d¹ng nµo mµ kho¶n vay ®ã cã hay kh«ng ®îc ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp, ngêi cho vay cã hay kh«ng ®îc quyÒn hëng lîi tøc cña ngêi ®i vay; thu nhËp tõ l·i tiÒn göi (trõ l·i tiÒn göi cña c¸c c¸ nh©n ngêi níc ngoµi vµ l·i tiÒn göi ph¸t sinh tõ tµi kho¶n tiÒn göi ®Ó duy tr× ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ, tæ chøc phi chÝnh phñ t¹i ViÖt Nam), kÓ c¶ c¸c kho¶n thëng ®i kÌm l·i tiÒn göi (nÕu cã); thu nhËp tõ l·i tr¶ chËm theo qui ®Þnh cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ. L·i tiÒn vay bao gåm c¶ c¸c kho¶n phÝ mµ Bªn ViÖt Nam ph¶i tr¶ theo qui ®Þnh cña hîp ®ång vay.
 6. 6 B. C¡N Cø Vµ PH¦¥NG PH¸P TÝNH THUÕ I. §èI VíI NHµ THÇU N¦íC NGOµI, NHµ THÇU PHô N¦íC NGOµI THùC HIÖN CHÕ §é KÕ TO¸N VIÖT NAM Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam thùc hiÖn nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn c¬ së kª khai doanh thu, chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 1. ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): C¨n cø tÝnh thuÕ lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ GTGT. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi cha bao gåm thuÕ GTGT. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT b¸n ra ¸p dông thuÕ suÊt qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT vµ chøng tõ nép thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. 2. ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN): C¨n cø tÝnh thuÕ lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ TNDN. Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp tõ kinh doanh céng (+) thu nhËp kh¸c (nÕu cã). Thu nhËp chÞu thuÕ b»ng doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trõ (-) c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô trong kú tÝnh thuÕ, ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ TNDN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN ¸p dông theo qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ TNDN lµ 28%. Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn kª khai vµ nép thuÕ TNDN theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ TNDN, c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn LuËt vµ theo híng dÉn t¹i Môc I, PhÇn C cña Th«ng t nµy. 3. §èi víi Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam, thùc hiÖn ®îc chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n ®Çy ®ñ vÒ doanh thu hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ra; gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ dÞch vô mua vµo, thuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ; thuÕ GTGT ph¶i nép th× Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nh híng dÉn t¹i ®iÓm 1, Môc I, PhÇn B Th«ng t nµy vµ nép thuÕ TNDN nh h- íng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc II, PhÇn B Th«ng t nµy. Nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi ®· ®¨ng ký vµ nép thuÕ theo híng dÉn t¹i Môc I, PhÇn B Th«ng t nµy, nÕu tiÕp tôc ký Hîp ®ång nhµ thÇu, hoÆc Hîp ®ång nhµ thÇu phô th× tiÕp tôc ®¨ng ký vµ nép thuÕ nh híng dÉn t¹i Môc I, phÇn B Th«ng t nµy.
 7. 7 ViÖc x¸c ®Þnh Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi cã c¬ së th- êng tró t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. II. §èI VíI NHµ THÇU N¦íC NGOµI, NHµ THÇU PHô N¦íC NGOµI KH¤NG THùC HIÖN CHÕ §é KÕ TO¸N VIÖT NAM Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo tû lÖ (%) tÝnh trªn doanh thu, cô thÓ nh sau: 1. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): C¨n cø tÝnh thuÕ lµ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ thuÕ suÊt thuÕ GTGT. Sè thuÕ GTGT = Gi¸ trÞ x ThuÕ ph¶i nép gia t¨ng suÊt GTGT 1.1. Gi¸ trÞ gia t¨ng: Gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu chÞu thuÕ GTGT nh©n tû lÖ (%) GTGT tÝnh trªn doanh thu. - Doanh thu chÞu thuÕ GTGT lµ toµn bé doanh thu do cung cÊp hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, cha trõ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép mµ Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi nhËn ®îc, bao gåm c¶ c¸c kho¶n chi phÝ do Bªn ViÖt Nam tr¶ thay Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi (nÕu cã). Trêng hîp theo tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång, doanh thu Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi nhËn ®îc kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ph¶i nép (gi¸ trÞ hîp ®ång kh«ng bao gåm thuÕ) th× doanh thu chÞu thuÕ GTGT ph¶i ®îc quy ®æi thµnh doanh thu cã thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Doanh thu cha bao gåm thuÕ GTGT Doanh thu chÞu = thuÕ 1 - Tû lÖ % GTGT trªn doanh thu x thuÕ suÊt thuÕ GTGT GTGT Riªng doanh thu chÞu thuÕ GTGT cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn c¸c hîp ®ång dÞch vô, x©y dùng, l¾p ®Æt cïng víi viÖc cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ®îc trõ gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t díi ®©y khi x¸c ®Þnh doanh thu chÞu thuÕ GTGT:
 8. 8 + M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t x©y dùng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña Bªn ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp; + M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña Bªn ViÖt Nam; + M¸y bay, tµu thuû, giµn khoan thuª cña níc ngoµi thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc do Bªn ViÖt Nam thuª dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh; + ThiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó cung cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng chÞu thuÕ GTGT nªu trªn cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi lµ Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t x©y dùng, vËt t, phô tïng trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh. Gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc khÊu trõ khi x¸c ®Þnh doanh thu chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi ký hîp ®ång víi nhµ thÇu phô ViÖt Nam ®Ó giao bít mét phÇn gi¸ trÞ c«ng viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång nhµ thÇu ký víi Bªn ViÖt Nam th× doanh thu chÞu thuÕ GTGT cña Nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng bao gåm gi¸ trÞ c«ng viÖc do nhµ thÇu phô ViÖt Nam thùc hiÖn. Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông trong trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp t¹i ViÖt Nam ®Ó mua hµng ho¸, dÞch vô phôc vô viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång nhµ thÇu. - Tû lÖ GTGT tÝnh trªn doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi mét sè ngµnh kinh doanh nh sau: ST Ngµnh kinh doanh Tû lÖ (%) GTGT tÝnh T trªn doanh thu chÞu thuÕ 1 Th¬ng m¹i: ph©n phèi, cung cÊp hµng ho¸, nguyªn 10 liÖu, vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i ViÖt Nam 2 DÞch vô 50 3 a) X©y dùng, l¾p ®Æt cã bao thÇu nguyªn vËt 30 liÖu hoÆc m¸y mãc, thiÕt bÞ ®i kÌm c«ng tr×nh x©y dùng b) X©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao thÇu nguyªn vËt 50 liÖu hoÆc m¸y mãc, thiÕt bÞ ®i kÌm c«ng tr×nh x©y dùng 4 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c, vËn t¶i 25 - §èi víi c¸c Hîp ®ång nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau, viÖc ¸p dông tû lÖ thuÕ GTGT tÝnh trªn doanh thu chÞu thuÕ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép c¨n cø vµo doanh thu chÞu thuÕ GTGT ®èi víi tõng ho¹t ®éng kinh doanh do Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i hîp ®ång.
 9. 9 Trêng hîp kh«ng t¸ch riªng ®îc gi¸ trÞ tõng ho¹t ®éng kinh doanh th× ¸p dông tû lÖ thuÕ GTGT ®èi víi ngµnh nghÒ kinh doanh cã møc thuÕ suÊt cao nhÊt cho toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång. 1.2. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT b¸n ra ¸p dông thuÕ suÊt qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT, nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nµy, kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ký víi Bªn ViÖt Nam. 2. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN): C¨n cø tÝnh thuÕ lµ doanh thu chÞu thuÕ TNDN vµ tû lÖ (%) thuÕ TNDN tÝnh trªn doanh thu chÞu thuÕ. Sè thuÕ TNDN = Doanh thu x Tû lÖ thuÕ ph¶i nép chÞu thuÕ TNDN tÝnh trªn TNDN doanh thu chÞu thuÕ 2.1. Doanh thu chÞu thuÕ TNDN: - Doanh thu chÞu thuÕ TNDN lµ toµn bé doanh thu, cha trõ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép (nÕu cã), kh«ng bao gåm thuÕ GTGT, mµ Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi nhËn ®îc. Doanh thu chÞu thuÕ TNDN ®îc tÝnh bao gåm c¶ c¸c kho¶n chi phÝ do Bªn ViÖt Nam tr¶ thay Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi (nÕu cã). Trêng hîp, theo tho¶ thuËn t¹i Hîp ®ång nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô, Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi nhËn doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ TNDN ph¶i nép th× doanh thu chÞu thuÕ TNDN ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Doanh Doanh thu cha bao gåm thuÕ TNDN thu chÞu = thuÕ TNDN 1 - Tû lÖ thuÕ TNDN tÝnh trªn doanh thu chÞu thuÕ VÝ dô: Nhµ thÇu A cung cÊp cho Bªn ViÖt Nam dÞch vô gi¸m s¸t khèi l- îng x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng Z, gi¸ hîp ®ång cha bao gåm thuÕ lµ 300.000 USD. Ngoµi ra, Bªn ViÖt Nam thu xÕp chç ë vµ lµm viÖc cho nh©n viªn qu¶n lý cña Nhµ thÇu níc ngoµi víi gi¸ trÞ lµ 23.000 USD. Theo Hîp ®ång, Bªn ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ thuÕ TNDN, thuÕ GTGT thay cho nhµ thÇu níc
 10. 10 ngoµi. ViÖc x¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN, sè thuÕ GTGT nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i nép nh sau: a. X¸c ®Þnh doanh thu chÞu thuÕ: 300.000 + Doanh thu 23.000 = = 340.000,00 chÞu thuÕ USD TNDN (1-0,05) 340.000 Doanh thu = = 340.000,00 chÞu thuÕ USD GTGT (1 – 50% x 10%) b. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: - Sè thuÕ TNDN ph¶i nép = 340.000,00 x 5% = 17.000,00 USD (1) - Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = 357.894,73 x 50% x 10% = 17.894,73 USD (2) Tæng céng (1) + (2): 34.894,73 USD * X¸c ®Þnh doanh thu chÞu thuÕ TNDN ®èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ: a) Trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi ký hîp ®ång víi nhµ thÇu phô ViÖt Nam ®Ó giao bít mét phÇn gi¸ trÞ c«ng viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång nhµ thÇu ký víi Bªn ViÖt Nam th× doanh thu chÞu thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng bao gåm gi¸ trÞ c«ng viÖc do nhµ thÇu phô ViÖt Nam thùc hiÖn. Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông trong trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi ký hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp t¹i ViÖt Nam ®Ó mua hµng ho¸, dÞch vô phôc vô viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång nhµ thÇu. b) Doanh thu chÞu thuÕ TNDN ®èi víi trêng hîp cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ®îc x¸c ®Þnh kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ do bªn cho thuª trùc tiÕp chi tr¶ nh b¶o hiÓm ph¬ng tiÖn, b¶o dìng, chøng nhËn ®¨ng kiÓm vµ ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn, m¸y mãc, nÕu cã chøng tõ thùc tÕ chøng minh. Riªng doanh thu chÞu thuÕ TNDN ®èi víi trêng hîp cho thuª tµu biÓn ®- îc x¸c ®Þnh nh sau: + Trêng hîp bªn ®i thuª ph¶i tr¶ c¸c chi phÝ nh chi phÝ ngêi ®iÒu khiÓn, b¶o hiÓm, b¶o dìng, chøng nhËn ®¨ng kiÓm th× doanh thu tÝnh thuÕ TNDN ®èi víi cho thuª tµu biÓn b»ng 50% tiÒn cho thuª.
 11. 11 + Trêng hîp bªn cho thuª ph¶i chi tr¶ c¸c chi phÝ nh chi phÝ ngêi ®iÒu khiÓn, b¶o hiÓm, b¶o dìng, chøng nhËn ®¨ng kiÓm doanh thu tÝnh thuÕ TNDN ®èi víi cho thuª tµu biÓn b»ng 20% tiÒn cho thuª. c) Doanh thu chÞu thuÕ TNDN cña h·ng hµng kh«ng níc ngoµi, cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam, lµ sè tiÒn cíc vËn chuyÓn thùc thu tÝnh cho sè lîng hµnh kh¸ch, hµng ho¸ thùc xÕp lªn m¸y bay cña h·ng ®ã t¹i c¶ng hµng kh«ng ®i ë ViÖt Nam ®Õn c¶ng hµng kh«ng ®Õn ë níc ngoµi - lµ c¶ng ®Õn cuèi cïng cña hµnh kh¸ch, hµng ho¸ theo hîp ®ång hoÆc chøng tõ vËn chuyÓn do b¶n th©n h·ng hµng kh«ng níc ngoµi cã b¸n vËn t¶i hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn, kh«ng ph¶i c¶ng mµ hµnh kh¸ch, hµng ho¸ chØ dõng l¹i ë môc ®Ých qu¸ c¶nh (transit). d) L·i tiÒn vay: nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8, Môc IV, phÇn A cña Th«ng t nµy. Riªng l·i tiÒn vay cña hîp ®ång vay vèn níc ngoµi ký tríc ngµy 01/01/1999 kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Tr- êng hîp c¸c hîp ®ång nµy cã sù ®iÒu chØnh, gia h¹n: + §èi víi trêng hîp viÖc gia h¹n nî hoÆc ®iÒu chØnh kú h¹n nî kh«ng lµm thay ®æi néi dung vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®· tho¶ thuËn t¹i Hîp ®ång vay vèn vµ thêi gian gia h¹n nî vay ng¾n h¹n tèi ®a b»ng mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhng kh«ng qu¸ 12 th¸ng, thêi gian gia h¹n nî vay trung h¹n, dµi h¹n tèi ®a b»ng 1/2 thêi h¹n cho vay ®· tho¶ thuËn trong Hîp ®ång vay vèn th× l·i tiÒn vay kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ TNDN. + §èi víi trêng hîp ký hîp ®ång vay vèn míi nhng t¹i hîp ®ång vay qui ®Þnh viÖc cho vay ®Ó thay thÕ kho¶n vay cò, kh«ng thay ®æi bªn cho vay, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n thuËn lîi h¬n so víi hîp ®ång vay vèn cò th× l·i tiÒn vay kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ TNDN. + §èi víi trêng hîp viÖc gia h¹n nî hoÆc ®iÒu chØnh kú h¹n nî kh«ng lµm thay ®æi néi dung vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®· tho¶ thuËn t¹i Hîp ®ång vay vèn nhng thêi gian gia h¹n nî vît qu¸ thêi h¹n gia h¹n tèi ®a nªu trªn th× kho¶n l·i tiÒn vay ph¸t sinh kÓ tõ khi hÕt thêi h¹n gia h¹n tèi ®a nªu trªn thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ TNDN. + §èi víi c¸c trêng hîp ®iÒu chØnh hîp ®ång vay vèn kÌm theo sù thay ®æi c¸c néi dung chÝnh cña hîp ®ång nh: l·i suÊt, ph¬ng thøc cho vay, ®iÒu kiÖn thanh to¸n th× c¸c kho¶n l·i tiÒn vay ph¸t sinh kÓ tõ khi hÕt hiÖu lùc cña Hîp ®ång vay vèn gèc thuéc diÖn chÞu thuÕ TNDN. 2.2. Tû lÖ (%) thuÕ TNDN tÝnh trªn doanh thu chÞu thuÕ: STT Ngµnh kinh doanh Tû lÖ (%) thuÕ TNDN tÝnh trªn doanh thu chÞu thuÕ 1 Th¬ng m¹i: ph©n phèi, cung cÊp hµng ho¸, 1 nguyªn liÖu, vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i ViÖt Nam 2 DÞch vô 5 3 X©y dùng 2 4 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c, vËn t¶i 2
 12. 12 5 L·i tiÒn vay 10 6 Thu nhËp b¶n quyÒn 10 - §èi víi c¸c Hîp ®ång nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau, viÖc ¸p dông tû lÖ thuÕ TNDN khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép c¨n cø vµo doanh thu chÞu thuÕ TNDN ®èi víi tõng ho¹t ®éng kinh doanh do Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i hîp ®ång. Trêng hîp kh«ng t¸ch riªng ®îc gi¸ trÞ tõng ho¹t ®éng kinh doanh th× ¸p dông tû lÖ thuÕ TNDN ®èi víi ngµnh nghÒ kinh doanh cã møc thuÕ suÊt cao nhÊt cho toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång. - Riªng ®èi víi c¸c hîp ®ång cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ cã kÌm theo c¸c dÞch vô híng dÉn l¾p ®Æt, ®µo t¹o, vËn hµnh thö, trêng hîp trong hîp ®ång kh«ng t¸ch riªng gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô th× ¸p dông tØ lÖ thuÕ TNDN chung lµ 2% (¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c) cho toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång. VÝ dô: Nhµ thÇu níc ngoµi A ký hîp ®ång víi Bªn ViÖt Nam ®Ó x©y dùng mét nhµ m¸y ®iÖn F víi gi¸ trÞ lµ 70 triÖu USD. Gi¸ trÞ hîp ®ång bao gåm: + Gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ cung cÊp cho c«ng tr×nh: 50 triÖu USD + Gi¸ trÞ thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt kÕ kh¸c: 5 triÖu USD + Gi¸ trÞ nhµ xëng, hÖ thèng phô trî kh¸c, x©y dùng, l¾p ®Æt:10,5 triÖu USD + Gi¸ trÞ dÞch vô gi¸m s¸t, híng dÉn l¾p ®Æt: 3 triÖu USD + Gi¸ trÞ dÞch vô ®µo t¹o kü thuËt, vËn hµnh thö: 1,5 triÖu USD. Trong trêng hîp nµy viÖc ¸p dông tû lÖ thuÕ GTGT, tû lÖ thuÕ TNDN nh sau: ®èi víi gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ ¸p dông tû lÖ ®èi víi ngµnh th¬ng m¹i (kh«ng tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc); ®èi víi gi¸ trÞ dÞch vô thiÕt kÕ, gi¸m s¸t l¾p ®Æt, ®µo t¹o, vËn hµnh thö ¸p dông tû lÖ ®èi víi ngµnh dÞch vô; gi¸ trÞ c«ng viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt (10,5 triÖu USD) ¸p dông tû lÖ thuÕ ®èi víi ngµnh x©y dùng.
 13. 13 C. §¡NG Ký, K£ KHAI NéP THUÕ, QUYÕT TO¸N THUÕ I. §èI VíI NHµ THÇU N¦íC NGOµI, NHµ THÇU PHô N¦íC NGOµI THùC HIÖN CHÕ §é KÕ TO¸N VIÖT NAM 1. §¨ng ký thuÕ: Nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc Nhµ thÇu phô níc ngoµi thùc hiÖn ®¨ng ký thuÕ ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh cña nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc nhµ thÇu phô níc ngoµi, trong ph¹m vi 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi ký Hîp ®ång Nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô níc ngoµi hoÆc kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy phÐp hµnh nghÒ (trêng hîp quy ®Þnh ph¶i cã GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy phÐp hµnh nghÒ), Hå s¬ ®¨ng ký thuÕ gåm: + §Ò nghÞ cÊp m· sè thuÕ theo híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ®¨ng ký m· sè thuÕ ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi; + Tê khai ®¨ng ký thuÕ theo mÉu sè 04-§K-TCT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 80/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ viÖc cÊp m· sè ®èi tîng nép thuÕ; + B¶n sao cña Hîp ®ång nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô vµ b¶n tãm t¾t hîp ®ång b»ng tiÕng ViÖt Nam víi nh÷ng néi dung chÝnh bao gåm c¸c chØ tiªu: ph¹m vi c«ng viÖc, gi¸ trÞ hîp ®ång (kÓ c¶ phô lôc chi tiÕt cÊu thµnh gi¸ trÞ hîp ®ång - nÕu cã), ph¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n hîp ®ång, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia ký hîp ®ång. Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c néi dung göi cho c¬ quan thuÕ; + B¶n sao GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy phÐp hµnh nghÒ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp (nÕu cã); + B¶n sao vµ b¶n dÞch tiÕng ViÖt Nam cña GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy phÐp hµnh nghÒ ®éc lËp (®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi lµ c¸ nh©n), GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ do níc mµ nhµ thÇu níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró ban hµnh; C C¸c b¶n sao nªu trªn ph¶i cã ch÷ ký vµ dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña Nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ vÒ viÖc Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ®¨ng ký trùc tiÕp nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ (Phô lôc sè 01-NTNN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy), trong ph¹m vi 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi ký hîp ®ång. Sau khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ nªu trªn, c¬ quan thuÕ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cho ®èi tîng nép thuÕ vµ göi 01 b¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi cho Bªn ViÖt Nam hoÆc nhµ thÇu níc ngoµi. GiÊy ®¨ng ký thuÕ do c¬ quan thuÕ cÊp cho Nhµ thÇu níc ngoµi vµ Nhµ thÇu phô níc ngoµi lµ v¨n b¶n x¸c nhËn Nhµ
 14. 14 thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi trùc tiÕp thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ Bªn ViÖt Nam, hoÆc Nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ vµ nép thuÕ thay Nhµ thÇu níc ngoµi, hoÆc Nhµ thÇu phô n- íc ngoµi, kÓ tõ khi nhËn ®îc b¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Trêng hîp cã ph¸t sinh viÖc thanh to¸n cho Nhµ thÇu níc ngoµi trong thêi gian Bªn ViÖt Nam cha nhËn ®îc b¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi th× Bªn ViÖt Nam t¹m thêi khÊu trõ vµ nép kho¶n thuÕ GTGT, thuÕ TNDN Nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i môc II, PhÇn B Th«ng t nµy tríc khi thanh to¸n cho Nhµ thÇu níc ngoµi. 2. Kª khai, nép thuÕ: Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi kª khai vµ nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn, kª khai vµ nép thuÕ TNDN theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ TNDN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. Nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi thuéc ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 3, Môc I, PhÇn B Th«ng t nµy thùc hiÖn kª khai vµ nép thuÕ GTGT theo ph- ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n h- íng dÉn thùc hiÖn; kª khai vµ nép thuÕ TNDN theo ph¬ng ph¸p Ên ®Þnh híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc II, PhÇn C Th«ng t nµy. Trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi cã v¨n phßng ®iÒu hµnh t¹i mét ®Þa ph¬ng nhng thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt t¹i mét ®Þa ph¬ng kh¸c th× kª khai vµ t¹m nép thuÕ GTGT theo qui ®Þnh hiÖn hµnh t¹i ®Þa ph¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng, nép thuÕ TNDN vµ quyÕt to¸n thuÕ GTGT, thuÕ TNDN t¹i ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh. 3. QuyÕt to¸n thuÕ: Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ¸p dông kÕ to¸n ViÖt Nam quyÕt to¸n thuÕ GTGT, thuÕ TNDN theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT, LuËt thuÕ TNDN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. C¸c Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi kh¸c, trùc tiÕp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ thuÕ TNDN theo Ên ®Þnh víi c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n thuÕ theo tõng hîp ®ång Nhµ thÇu. ChËm nhÊt trong ph¹m vi 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi kÕt thóc hîp ®ång, Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi nép Tê khai quyÕt to¸n tõng lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ. II. §èI VíI NHµ THÇU N¦íC NGOµI, NHµ THÇU PHô N¦íC NGOµI KH¤NG THùC HIÖN CHÕ §é KÕ TO¸N VIÖT NAM ViÖc ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam do Bªn ViÖt Nam thùc hiÖn. 1. §¨ng ký nép thuÕ:
 15. 15 Bªn ViÖt Nam ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ hé Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh cña Bªn ViÖt Nam trong ph¹m vi 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi ký Hîp ®ång nhµ thÇu. Hå s¬ ®¨ng ký nép thuÕ gåm: + Tê khai ®¨ng ký thuÕ dïng cho bªn ViÖt Nam nép thuÕ hé nhµ thÇu n- íc ngoµi nh híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ®¨ng ký m· sè thuÕ ®èi víi Nhµ thÇu níc ngoµi; kÌm theo B¶n kª c¸c nhµ thÇu, nhµ thÇu phô níc ngoµi theo mÉu ®Ýnh kÌm Phô lôc sè 01-NTNN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). + B¶n sao Hîp ®ång nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô vµ b¶n tãm t¾t hîp ®ång b»ng tiÕng ViÖt Nam víi nh÷ng néi dung chÝnh bao gåm c¸c chØ tiªu: ph¹m vi c«ng viÖc, gi¸ trÞ hîp ®ång (kÓ c¶ phô lôc chi tiÕt cÊu thµnh gi¸ trÞ hîp ®ång - nÕu cã), ph¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n hîp ®ång, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia ký hîp ®ång. Bªn ViÖt Nam, Nhµ thÇu n- íc ngoµi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c néi dung göi cho c¬ quan thuÕ; + B¶n sao cña GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy phÐp hµnh nghÒ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp (nÕu cã); + B¶n sao vµ b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®éc lËp (®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi lµ c¸ nh©n), GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ do níc mµ nhµ thÇu níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró ban hµnh; C C¸c b¶n sao nªu trªn ph¶i cã ch÷ ký vµ dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña Bªn ViÖt Nam hoÆc Nhµ thÇu níc ngoµi. §èi víi Hîp ®ång nhµ thÇu lµ hîp ®ång x©y dùng: Bªn ViÖt Nam kª khai thªm 01 bé hå s¬ ®¨ng ký thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi vµ göi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt v¨n phßng ®iÒu hµnh cña Bªn ViÖt Nam 01 bé ®Ó theo dâi, 01 bé göi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thay c¸c Nhµ thÇu, Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Riªng hå s¬ ®¨ng ký thuÕ ®èi víi h·ng hµng kh«ng níc ngoµi bao gåm: + Tê khai ®¨ng ký thuÕ theo híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ®¨ng ký m· sè thuÕ ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi; + B¶n sao vµ b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña GiÊy phÐp kinh doanh, GiÊy ®¨ng ký thuÕ hoÆc m· sè thuÕ do níc mµ h·ng hµng kh«ng níc ngoµi lµ ®èi t- îng c tró ban hµnh (cã x¸c nhËn cña V¨n phßng ®¹i diÖn cña H·ng hµng kh«ng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam); 2. Kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ: Trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ ngµy thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn cho Nhµ thÇu níc ngoµi, Bªn ViÖt Nam lËp tê khai, x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN Nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i nép (Phô lôc sè 02-NTNN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) vµ thùc hiÖn nép sè thuÕ ®· kª khai vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi cã c¸c Nhµ phô níc ngoµi th× Bªn ViÖt Nam x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT, thuÕ TNDN nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô
 16. 16 níc ngoµi ph¶i nép vµ khÊu trõ, nép hé Nhµ thÇu níc ngoµi vµ Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Trêng hîp, cã nhiÒu Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi tham gia thùc hiÖn Hîp ®ång nhµ thÇu vµ c¸c nhµ thÇu cã nhu cÇu x¸c ®Þnh riªng sè thuÕ ph¶i nép th× Bªn ViÖt Nam ®¨ng ký ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ, kª khai, nép thuÕ riªng cho tõng Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Bªn ViÖt Nam ghi chi tiÕt sè thuÕ GTGT, thuÕ TNDN ph¶i nép cña tõng nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi t¹i GiÊy nép tiÒn vµo NSNN. Sè thuÕ GTGT Bªn ViÖt Nam ®· nép hé cho c¸c Nhµ thÇu níc ngoµi lµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña Bªn ViÖt Nam vµ ®îc khÊu trõ theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Chøng tõ ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña Bªn ViÖt Nam lµ biªn lai nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc cã ®ãng dÊu x¸c nhËn cña c¬ quan Kho b¹c nhµ níc vÒ sè thuÕ GTGT ®· nép. Trêng hîp Bªn ViÖt Nam ®ång thêi ký nhiÒu hîp ®ång nhµ thÇu th× viÖc kª khai, nép thuÕ hé cho Nhµ thÇu níc ngoµi ®îc thùc hiÖn riªng rÏ theo tõng hîp ®ång. Trêng hîp Bªn ViÖt Nam kh«ng kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ GTGT, thuÕ TNDN hé nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi th× sÏ bÞ truy thu, bÞ xö ph¹t theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vµ ph¶i nép thay nhµ thÇu níc ngoµi. Sè thuÕ GTGT, thuÕ TNDN bÞ truy thu vµ ph¶i nép thay nhµ thÇu níc ngoµi, Bªn ViÖt Nam kh«ng ®îc khÊu trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép vµ kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ khi x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cña Bªn ViÖt Nam. 3. Kª khai, nép thuÕ ®èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ: 3.1. Trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô t¹i ViÖt nam th«ng qua c¸c ®¹i lý lµ tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam th× c¸c ®¹i lý ph¶i khÊu trõ, kª khai vµ nép thuÕ hé cho Nhµ thÇu níc ngoµi nh híng dÉn t¹i môc II, PhÇn B Th«ng t nµy. 3.2. H·ng hµng kh«ng níc ngoµi cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam, viÖc kª khai nép thuÕ TNDN thùc hiÖn nh sau: Trong ph¹m vi 10 ngµy ®Çu c¸c th¸ng ®Çu Quý d¬ng lÞch (th¸ng 1, 4, 7, 10), V¨n phßng ®¹i diÖn ®îc phÐp b¸n vËn chuyÓn cña h·ng hµng kh«ng níc ngoµi, hoÆc c¬ së ®¹i lý cña h·ng hµng kh«ng níc ngoµi thùc hiÖn kª khai thuÕ TNDN (Phô lôc sè 03-NTNN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) göi cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt V¨n phßng vµ thùc hiÖn nép sè thuÕ ®· kª khai vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp h·ng hµng kh«ng níc ngoµi cã tæ chøc c¸c ®¹i lý b¸n vËn chuyÓn t¹i ViÖt Nam, V¨n phßng ®¹i diÖn h·ng hµng kh«ng níc ngoµi ph¶i nép B¶ng kª tªn, ®Þa chØ cña ®¹i lý b¸n vËn chuyÓn vµ Hîp ®ång ®¹i lý (b¶n sao) cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i V¨n phßng ®¹i diÖn ®îc phÐp b¸n vËn chuyÓn cña h·ng ®Æt trô së. 3.3. Thñ tôc kª khai, nép thuÕ ®èi víi trêng hîp c¸c Nhµ thÇu níc ngoµi liªn danh nhiÒu bªn, liªn danh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së Hîp ®ång nhµ thÇu:
 17. 17 - Trêng hîp c¸c bªn liªn danh thµnh lËp ra Ban ®iÒu hµnh liªn danh, Ban ®iÒu hµnh thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh hãa ®¬n; hoÆc tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam tham gia liªn danh chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n chung vµ chia lîi nhuËn cho c¸c bªn th× Ban ®iÒu hµnh liªn danh, hoÆc tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam, cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép vµ quyÕt to¸n thuÕ GTGT, thuÕ TNDN theo quy ®Þnh trªn toµn bé doanh thu thùc hiÖn Hîp ®ång nhµ thÇu. - Trêng hîp c¸c bªn tham gia liªn danh theo ph¬ng thøc chia doanh thu, chia s¶n phÈm, hoÆc cïng nhau liªn danh nhËn thÇu c«ng viÖc nhng mçi bªn tham gia liªn danh thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc riªng biÖt, c¸c bªn tù ph¸t hµnh ho¸ ®¬n ®èi víi phÇn doanh thu thu ®îc cña m×nh th× mçi bªn cã thÓ thùc hiÖn ®¨ng ký trùc tiÕp nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ nh híng dÉn t¹i phÇn B vµ phÇn C Th«ng t nµy. Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ GTGT, thuÕ TNDN hé cho c¸c Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi kh«ng ®¨ng ký nép thuÕ trùc tiÕp víi c¬ quan thuÕ. 3.4. Trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ®· ®¨ng ký nép thuÕ theo ®èi tîng ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam nhng kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ, dÉn tíi kh«ng ®¶m b¶o c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nghÜa vô thuÕ GTGT vµ TNDN cña Nhµ thÇu, Nhµ thÇu phô níc ngoµi th× c¬ quan thuÕ sÏ x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ cña c¸c Nhµ thÇu, Nhµ thÇu phô níc ngoµi nµy theo híng dÉn ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam. 3.5. C¸c V¨n phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh lµm cho nã trë thµnh mét C¬ së thêng tró nh qui ®Þnh cña LuËt thuÕ TNDN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh, sÏ ph¶i kª khai, ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ theo híng dÉn t¹i Môc I, PhÇn C vµ thùc hiÖn tÝnh thuÕ, nép thuÕ nh híng dÉn t¹i Môc II, PhÇn B Th«ng t nµy. 4. QuyÕt to¸n thuÕ: ViÖc quyÕt to¸n thuÕ ®îc thùc hiÖn theo tõng Hîp ®ång nhµ thÇu. Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n sè thuÕ nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi ph¶i nép, trong ph¹m vi 20 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy kÕt thóc Hîp ®ång nhµ thÇu. Hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi göi tíi c¬ quan thuÕ n¬i ®¨ng ký vµ nép thuÕ cho Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi gåm: + Tê khai QuyÕt to¸n thuÕ theo Phô lôc sè 04- NTNN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; + B¶ng kª c¸c Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô tham gia thùc hiÖn Hîp ®ång nhµ thÇu (theo mÉu ®Ýnh kÌm Phô lôc sè 02- NTNN). + Tê khai quyÕt to¸n thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi ®îc lËp vµ göi cho c¬ quan thuÕ gåm 3 b¶n. Trêng hîp, hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ kh«ng ®Çy ®ñ, th× trong ph¹m vi 3 ngµy lµm viÖc, c¬ quan thuÕ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Ó Bªn ViÖt Nam bæ sung. Trong ph¹m vi 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬, c¬ quan thuÕ thùc hiÖn quyÕt to¸n sè thuÕ Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ
 18. 18 thÇu phô níc ngoµi ph¶i nép vµ göi cho Bªn ViÖt Nam 2 b¶n quyÕt to¸n thuÕ ®· ®îc c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n. Bªn ViÖt Nam gi÷ 1 b¶n quyÕt to¸n thuÕ vµ göi cho nhµ thÇu níc ngoµi 1 b¶n. Trêng hîp cã nhiÒu Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi tham gia thùc hiÖn hîp ®ång, Bªn ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm sao vµ göi quyÕt to¸n thuÕ cho c¸c Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Sè liÖu t¹i quyÕt to¸n thuÕ lµ x¸c nhËn chÝnh thøc vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi. Trêng hîp theo qui ®Þnh t¹i Hîp ®ång nhµ thÇu, viÖc thanh to¸n bæ sung gi÷a Bªn ViÖt Nam vµ Nhµ thÇu níc ngoµi cßn ph¶i thùc hiÖn sau khi thanh lý hîp ®ång, th× viÖc quyÕt to¸n thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ®îc c¨n cø vµo gi¸ trÞ hîp ®ång khi kÕt thóc thêi h¹n Hîp ®ång nhµ thÇu. Khi Bªn ViÖt Nam thùc tÕ thanh to¸n bæ sung cho Nhµ thÇu níc ngoµi, Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm kª khai nép thuÕ cho phÇn thanh to¸n bæ sung. Trêng hîp khi quyÕt to¸n thuÕ, sè thuÕ ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ GTGT, thuÕ TNDN ®· t¹m nép th× Bªn ViÖt Nam nép bæ sung sè thuÕ cßn thiÕu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, trong ph¹m vi 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt to¸n thuÕ. Trêng hîp khi quyÕt to¸n thuÕ, sè thuÕ ph¶i nép nhá h¬n sè thuÕ ®· nép th× Bé Tµi chÝnh sÏ hoµn l¹i sè thuÕ nép thõa cho Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi th«ng qua Bªn ViÖt Nam hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p ®îc Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ñy quyÒn. Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ bao gåm: + §¬n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ trong ®ã nªu râ lý do ®Ò nghÞ hoµn thuÕ (Phô lôc sè 05 - NTNN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). + GiÊy uû quyÒn hîp ph¸p cho Bªn ViÖt Nam hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña Nhµ thÇu níc ngoµi thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ vµ nhËn tiÒn hoµn thuÕ (®èi víi trêng hîp Nhµ thÇu níc ngoµi uû quyÒn viÖc hoµn thuÕ). + Biªn b¶n quyÕt to¸n, thanh lý hîp ®ång (B¶n sao cã x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn); + QuyÕt to¸n thuÕ, trong ®ã cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng vÒ sè thuÕ GTGT, thuÕ TNDN ph¶i nép, ®· nép vµ nép thõa cña toµn bé hîp ®ång; + X¸c nhËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc vÒ sè thuÕ ®· nép. Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ göi tíi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i Bªn ViÖt Nam ®¨ng ký vµ nép thuÕ hé nhµ thÇu níc ngoµi. Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thuÕ nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi ®îc hoµn vµ cã v¨n b¶n göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ), kÌm theo hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu phô níc ngoµi. Trong ph¹m vi 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬, Bé Tµi chÝnh sÏ hoµn l¹i sè thuÕ nép thõa cho Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi.
 19. 19 Trêng hîp, Bªn ViÖt Nam ®· khÊu trõ kho¶n thuÕ GTGT nhµ thÇu níc ngoµi nép thõa th× khi nhµ thÇu cã quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ GTGT, Bªn ViÖt Nam ph¶i truy nép sè thuÕ GTGT nhµ thÇu níc ngoµi ®îc hoµn. D. Xö Lý VI PH¹M Vµ GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I I. Xö Lý VI PH¹M Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi vµ Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt ph¸p vÒ thuÕ hiÖn hµnh vµ h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy. C¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh kh«ng kª khai, ®¨ng ký thuÕ, chËm nép thuÕ, khai man trèn thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Bªn ViÖt Nam kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n viÖc kª khai, th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ c¸c th«ng tin vÒ Hîp ®ång nhµ thÇu, Nhµ thÇu phô níc ngoµi th× sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m vÒ kª khai. Trêng hîp do lçi cña Bªn ViÖt Nam trong viÖc kª khai trªn ®©y dÉn tíi bÞ thÊt tho¸t tiÒn thuÕ cña Nhµ níc th× Bªn ViÖt Nam sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. II. GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I C¸c khiÕu n¹i vÒ thuÕ theo Th«ng t nµy do c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ xö lý. NÕu ®èi tîng khiÕu n¹i cha tho¶ m·n víi xö lý cña c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ th× cã thÓ göi ®¬n khiÕu n¹i tíi Tæng côc ThuÕ vµ Bé Tµi chÝnh. QuyÕt ®Þnh xö lý cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. Trong khi chê quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn, ®èi tîng khiÕu n¹i vÉn ph¶i thùc hiÖn ®óng kÕt luËn cña c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ®· ®a ra. C¸c khiÕu n¹i vÒ thuÕ liªn quan ®Õn c¸c quy ®Þnh cña mét HiÖp ®Þnh ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi ChÝnh phñ mét níc kh¸c sÏ ®îc gi¶i quyÕt theo c¸c thñ tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ tranh chÊp ®· quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh ®ã. E. Tæ CHøC THùC HIÖN I. TR¸CH NHIÖM CñA §èI T¦îNG NéP THUÕ 1. Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi (®èi víi trêng hîp trùc tiÕp nép thuÕ), hoÆc Bªn ViÖt Nam (®èi víi trêng hîp nép thay thuÕ) thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh vÒ ®¨ng ký thuÕ, ®¨ng ký ph¬ng ph¸p nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp, thay ®æi ®Þa ®iÓm kinh
 20. 20 doanh hoÆc v¨n phßng ®iÒu hµnh ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký thuÕ do thay ®æi ®Þa ®iÓm víi c¬ quan thuÕ tØnh, thµnh phè theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Bªn ViÖt nam, Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ kª khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. 3. XuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ khi c¬ quan thuÕ yªu cÇu. 4. Khi kÕt thóc Hîp ®ång nhµ thÇu, Hîp ®ång nhµ thÇu phô hoÆc kÕt thóc kinh doanh t¹i ViÖt Nam, Bªn ViÖt nam ký hîp ®éng vµ/hoÆc Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ vµ nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ theo quy ®Þnh. II. TR¸CH NHIÖM CñA C¥ QUAN THUÕ 1. Híng dÉn c¸c ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn ®¨ng ký thuÕ vµ kª khai thuÕ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ tµi kho¶n, môc lôc Ng©n s¸ch nép c¸c lo¹i thuÕ. 2. KiÓm tra tê khai thuÕ, kiÓm tra sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó tÝnh thuÕ. 3. Th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ trong c¸c trêng hîp: - Cha göi hoÆc göi kh«ng ®Çy ®ñ tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ; - Cha nép thuÕ ®óng thêi h¹n hoÆc nép thiÕu tiÒn thuÕ. 4. Yªu cÇu ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ s¸ch kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ; yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan kh¸c cung cÊp tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh, nép thuÕ cña c¬ së kinh doanh. 5. Cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép trong trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kh«ng tù gi¸c kª khai ®óng thêi h¹n quy ®Þnh hoÆc kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c hoÆc kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ hoÆc trêng hîp c¸c kho¶n thu bÞ ¶nh hëng bëi c¸c quan hÖ tµi chÝnh vµ th¬ng m¹i kh«ng theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng. 6. KiÓm tra, thanh tra t×nh h×nh nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 7. LËp biªn b¶n vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ trong thÈm quyÒn ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh. 8. ChÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh ph¸p luËt vÒ thuÕ, ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. 9. X¸c nhËn c¸c kho¶n thuÕ ®· nép cña Nhµ thÇu níc ngoµi, Nhµ thÇu phô níc ngoµi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè thuÕ ®· x¸c nhËn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản