Thông tư 05/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
84
lượt xem
15
download

Thông tư 05/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2009/TT-BCT về việc quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do - H nh phúc --------- S : 05/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V GIÁ BÁN I N NĂM 2009 VÀ HƯ NG D N TH C HI N B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c; Căn c Quy t nh s 21/2009/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t v giá bán i n năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ ch th trư ng; Theo ngh c a C c trư ng C c i u ti t i n l c, QUY NNH: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh v giá bán buôn i n, giá bán l i n và hư ng d n th c hi n giá i n. 2. Thông tư này áp d ng cho các t ch c, cá nhân mua bán i n t h th ng i n qu c gia. 3. Giá bán i n t i nh ng a bàn chưa có lư i i n qu c gia do U ban nhân dân t nh quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a C c i u ti t i n l c. i u 2. Giá bán i n theo c p i n áp 1. Giá bán i n theo c p i n áp ư c quy nh t i Thông tư này áp d ng i v i t t c các khách hàng mua i n, tr các khách hàng mua i n theo giá bán l i n sinh ho t, giá bán buôn i n nông thôn, khu t p th , c m dân cư. 2. H th ng o m i n t c p i n áp nào thì tính giá bán i n theo giá quy nh t i c p i n áp ó.
 2. i u 3. Giá bán i n theo th i gian s d ng trong ngày Giá bán i n ư c quy nh theo th i gian s d ng i n trong ngày (sau ây g i là hình th c ba giá). 1. Gi bình thư ng: a) G m các ngày t th Hai n th B y: - T 04 gi 00 n 9 gi 30 (05 gi 30 phút); - T 11 gi 30 n 17 gi 00 (05 gi 30 phút); - T 20 gi 00 n 22 gi 00 (02 gi ). b) Ngày Ch nh t: T 04 gi 00 n 22 gi 00 (18 gi ). 2. Gi cao i m: a) G m các ngày t th Hai n th B y: - T 09 gi 30 n 11 gi 30 (02 gi ); - T 17 gi 00 n 20 gi 00 (03 gi ). b) Ngày Ch nh t: không có gi cao i m. 3. Gi th p i m: T t c các ngày trong tu n: t 22 gi 00 n 04 gi 00 (06 gi ) sáng ngày hôm sau. i u 4. i u ki n ư c áp giá bán buôn i n Giá bán buôn i n quy nh t i i u 8, i u 9 và i u 10 c a Thông tư này ư c áp d ng i v i các ơn v i n l c áp ng các i u ki n sau ây: a) Có Gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c phân ph i và bán l i n ư c cơ quan có thNm quy n c p. b) Có s sách k toán theo quy nh, trong ó tách bi t rõ ph n h ch toán kinh doanh bán i n. c) Có h p ng mua bán i n, có công tơ o m i n riêng cho t ng h s d ng i n, phát hành hoá ơn ti n i n cho t ng khách hàng s d ng i n theo t ng kỳ thanh toán ư c quy nh trong h p ng mua bán i n. i u 5. Hư ng d n th c hi n giá bán i n
 3. Giá bán i n quy nh trong Thông tư này chưa bao g m thu giá tr gia tăng. Hư ng d n chi ti t th c hi n bi u giá ư c quy nh trong Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. Chương II GIÁ BÁN BUÔN I N i u 6. Thông s tính toán giá i n năm 2009 Các thông s dùng cho tính toán giá i n năm 2009 (giá bán l i n bình quân là 948,5 /kWh, chưa bao g m thu giá tr gia tăng) g m: 1. T ng s n lư ng i n thương phNm d ki n năm 2009: 74,701 t kWh. 2. T ng s n lư ng i n s n xu t và nh p khNu d ki n năm 2009: 85,046 t kWh. 3. T n su t nư c v các h thu i n 50%. 4. Giá than cho i n: than cám 5 là 405.500 ng/t n và than cám 4b là 442.000 ng/t n (tăng 27% so v i giá than cho i n năm 2008). 5. Giá khí Tây Nam cho i n tính theo giá d u thô bình quân năm 2009: 60 ô la M /thùng tương ương v i giá d u MFO c a th trư ng Singapore: 47,4 ô la M /thùng. 6. Giá d u DO cho phát i n bình quân năm 2009: tính m c 11.000 /lít. 7. Giá d u FO cho phát i n bình quân năm 2009: tính m c 8.500 /kg. 8. T giá h i oái gi a ng Vi t Nam và ô la M : 17.000 ng/ ô la M . i u 7. Giá bán buôn i n cho các Công ty i n l c 1. Giá bán buôn i n bình quân cho các Công ty i n l c Giá bán buôn i n bình quân do Công ty mua bán i n (EPTC) bán cho các Công ty i n l c t i các i m giao nh n là: 706,96 /kWh, bao g m: a) Giá s n xu t i n bình quân tính t i i m giao nh n (g m: giá phát i n, giá mua i n nh p khNu và t n th t truy n t i): 629,05 /kWh. b) Chi phí bình quân cho i u h th ng i n, i u hành và giao d ch th trư ng i n, các d ch v ph tr và qu n lý ngành: 9,25 /kWh. c) Giá truy n t i i n bình quân tính t i i m giao nh n: 68,66 /kWh (tính cho s n lư ng i n s n xu t và nh p khNu qua lư i truy n t i).
 4. 2. Trư c ngày 31 tháng 3 năm 2009, T p oàn i n l c Vi t Nam (sau ây vi t t t là EVN) căn c trên m c giá quy nh t i kho n 1 i u này xây d ng m c giá bán buôn hi u ch nh cho t ng Công ty i n l c và lư ng bù chéo gi a các công ty i n l c trên nguyên t c m b o t su t l i nhu n trên v n ch s h u c a t ng Công ty i n l c m c c a phương án giá i n năm 2009 ư c duy t, báo cáo C c i u ti t i n l c. Trư ng h p vi c xác nh m c giá bán buôn hi u ch nh cho t ng Công ty i n l c và lư ng bù chéo không theo úng nguyên t c và thông s tính toán, trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c văn b n chính th c t EVN, C c i u ti t i n l c có văn b n yêu c u EVN gi i trình, tính toán l i. i u 8. Giá bán buôn i n nông thôn 1. i u ki n áp d ng Giá bán buôn i n nông thôn ư c áp d ng i v i các ơn v kinh doanh bán l i n nông thôn áp ng y các i u ki n quy nh t i i u 4 c a Thông tư này và ph i có công tơ o m t ng t t i tr m bi n áp. Sau ngày 31 tháng 8 năm 2009, n u các ơn v kinh doanh i n nông thôn không áp ng các i u ki n trên, S Công Thương báo cáo U ban nhân dân t nh thu h i gi y phép ho t ng i n l c, th ng nh t k ho ch ình ch ho t ng c a ơn v vi ph m bàn giao cho các Công ty i n l c ti p nh n bán i n tr c ti p t i khách hàng s d ng i n nông thôn. 2. Giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn như sau: M c s d ng bình quân c a m t h gia ình nông Giá bán i n TT thôn trong tháng sau công tơ t ng ( /kWh) 1 Cho 50 kWh u tiên 420 2 Cho kWh t 51 - 100 605 3 Cho kWh t 101 - 150 795 4 Cho kWh t 151 - 200 1.120 5 Cho kWh t 201 - 300 1.215 6 Cho kWh t 301 – 400 1.305 7 Cho kWh t 401 tr lên 1.345 Giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn là giá bán t i công tơ t ng do các Công ty i n l c ho c các ơn v ư c y quy n thu c EVN bán cho các t ch c kinh doanh i n nông thôn. Nguyên t c xác nh s h s d ng i n sau m i công tơ t ng ư c quy nh chi ti t t i i m b kho n 1 m c IV c a Ph l c kèm theo Thông tư này. 3. Giá bán buôn i n s d ng cho m c ích khác là 865 /kWh. i u 9. Giá bán buôn i n khu t p th , c m dân cư
 5. 1. i u ki n áp d ng: Giá bán buôn i n khu t p th , c m dân cư ư c áp d ng i v i các ơn v bán l i n áp ng y các i u ki n ư c quy nh t i i u 4 c a Thông tư này và ph i có công tơ o m t ng t t i tr m bi n áp ho c t i u nhánh r ư ng dây h th . Sau ngày 31 tháng 8 năm 2009, n u các ơn v bán l i n không áp ng các i u ki n trên, S Công Thương trình U ban nhân dân c p t nh thông qua k ho ch ình ch ho t ng c a ơn v vi ph m bàn giao cho các Công ty i n l c ti p nh n bán i n tr c ti p t i khách hàng s d ng i n, báo cáo C c i u ti t i n l c thu h i gi y phép ho t ng i n l c c a các ơn v này. 2. Giá bán buôn i n sinh ho t khu t p th , c m dân cư như sau: M c s d ng bình quân c a m t h s d ng trong Giá bán i n TT tháng sau công tơ t ng ( /kWh) 1 Thành ph , th xã a) Tr m bi n áp do Bên mua i n u tư Cho 50 kWh u tiên 515 Cho kWh t 51 – 100 745 Cho kWh t 101 – 150 975 Cho kWh t 151 – 200 1.315 Cho kWh t 201 – 300 1.425 Cho kWh t 301 – 400 1.530 Cho kWh t 401 tr lên 1.575 b) Tr m bi n áp do Bên bán i n u tư Cho 50 kWh u tiên 535 Cho kWh t 51 – 100 770 Cho kWh t 101 – 150 1.010 Cho kWh t 151 – 200 1.360 Cho kWh t 201 – 300 1.475 Cho kWh t 301 – 400 1.585 Cho kWh t 401 tr lên 1.630 2 Th tr n, huy n l a) Tr m bi n áp do Bên mua i n u tư Cho 50 kWh u tiên 485 Cho kWh t 51 – 100 700 Cho kWh t 101 – 150 920
 6. M c s d ng bình quân c a m t h s d ng trong Giá bán i n TT tháng sau công tơ t ng ( /kWh) Cho kWh t 151 – 200 1.225 Cho kWh t 201 – 300 1.325 Cho kWh t 301 – 400 1.425 Cho kWh t 401 tr lên 1.465 b) Tr m bi n áp do Bên bán i n u tư Cho 50 kWh u tiên 500 Cho kWh t 51 – 100 720 Cho kWh t 101 – 150 945 Cho kWh t 151 – 200 1.270 Cho kWh t 201 – 300 1.375 Cho kWh t 301 – 400 1.480 Cho kWh t 401 tr lên 1.520 Giá bán buôn i n sinh ho t khu t p th , c m dân cư là giá bán t i công tơ t ng do các Công ty i n l c ho c các ơn v ư c y quy n bán cho các t ch c kinh doanh bán l i n khu t p th , c m dân cư. Nguyên t c xác nh s h s d ng i n sau m i công tơ t ng ư c quy nh chi ti t t i i m b kho n 1 m c V c a Ph l c kèm theo Thông tư này. Giá bán buôn i n sinh ho t cho các nhà cao t ng khu ô th m i b ng giá bán l i n sinh ho t b c thang quy nh t i i u 15 Thông tư này tr lùi 3% theo các m c b c thang tương ng. 3. Giá bán buôn i n s d ng cho m c ích khác c a khu t p th , c m dân cư quy nh như sau: STT Khu v c Giá bán i n ( /kWh) Thành ph (tr nhà cao t ng khu ô th m i), th xã, I 940 th tr n, huy n l (không phân bi t c p i n áp) II Nhà cao t ng khu ô th m i t i thành ph 1 C p i n áp t 22 kV tr lên 1.463 2 C p i n áp t 6 kV n dư i 22 kV 1.568 3 C p i n áp dư i 6 kV 1.639 i u 10. Giá bán buôn i n cho các khu công nghi p
 7. 1. Giá bán buôn i n t i thanh cái 110kV c a tr m bi n áp 110kV khu công nghi p áp d ng i v i các trư ng h p bên mua i n mua buôn i n t i thanh cái 110kV c a khu công nghi p (tr m 110kV do bên mua u tư) bán l cho các khách hàng s d ng i n trong khu công nghi p t i trung th c a các tr m bi n áp tiêu dùng trong khu công nghi p ư c quy nh như sau: T ng công su t t các MBA c a tr m bi n áp Giá bán i n STT 110/35-22-10-6kV ( /kWh) 1 >100 MVA a) Gi bình thư ng 814 b) Gi th p i m 444 c) Gi cao i m 1.648 2 T 50 MVA n 100 MVA a) Gi bình thư ng 810 b) Gi th p i m 440 c) Gi cao i m 1.640 3 < 50 MVA a) Gi bình thư ng 800 b) Gi th p i m 435 c) Gi cao i m 1.620 2. Giá bán buôn i n do Công ty i n l c bán cho bên mua i n t i thanh cái trung th c a tr m bi n áp 110/35-22-10-6 kV ho c t i i m r nhánh c a ư ng dây trung th vào khu công nghi p b ng m c giá bán l i n cho các ngành s n xu t t i c p i n áp trung th tương ng quy nh t i i u 11 c a Thông tư này tr lùi 2%. 3. Giá bán buôn i n do Công ty i n l c bán cho bên mua i n phía trung th c a các tr m bi n áp h th b ng m c giá bán l i n áp d ng cho các ngành s n xu t t i c p i n áp trung th tương ng quy nh t i i u 11 c a Thông tư này. Chương III BI U GIÁ BÁN L I N i u 11. Giá bán l i n cho các ngành s n xu t Giá bán l i n cho các ngành s n xu t như sau: STT i tư ng áp d ng giá Giá bán i n ( /kWh) 1 C p i n áp t 110 kV tr lên a) Gi bình thư ng 835 b) Gi th p i m 455
 8. STT i tư ng áp d ng giá Giá bán i n ( /kWh) c) Gi cao i m 1.690 2 C p i n áp t 22 kV n dư i 110 kV a) Gi bình thư ng 870 b) Gi th p i m 475 c) Gi cao i m 1.755 3 C p i n áp t 6 kV n dư i 22 KV a) Gi bình thư ng 920 b) Gi th p i m 510 c) Gi cao i m 1.830 4 C p i n áp dư i 6 kV a) Gi bình thư ng 955 b) Gi th p i m 540 c) Gi cao i m 1.900 i u 12. Giá bán l i n cho bơm nư c tư i tiêu Giá bán l i n cho bơm nư c tư i tiêu như sau: STT C p i n áp Giá bán i n ( /kWh) 1 T 6 kV tr lên a) Gi bình thư ng 645 b) Gi th p i m 255 c) Gi cao i m 1.220 2 Dư i 6 kV a) Gi bình thư ng 670 b) Gi th p i m 265 c) Gi cao i m 1.280 i u 13. Giá bán l i n cho các i tư ng hành chính, s nghi p Giá bán l i n cho các i tư ng hành chính, s nghi p như sau: STT i tư ng áp d ng giá Giá bán i n ( /kWh) 1 B nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng ph thông a) C p i n áp t 6 kV tr lên 950 b) C p i n áp dư i 6 kV 1.000
 9. STT i tư ng áp d ng giá Giá bán i n ( /kWh) 2 Chi u sáng công c ng a) C p i n áp t 6 kV tr lên 1.060 b) C p i n áp dư i 6 kV 1.110 3 ơn v hành chính, s nghi p a) C p i n áp t 6 kV tr lên 1.090 b) C p i n áp dư i 6 kV 1.135 i u 14. Giá bán l i n cho kinh doanh Giá bán l i n cho kinh doanh như sau: STT C p i n áp Giá bán i n ( /kWh) 1 T 22 kV tr lên a) Gi bình thư ng 1.540 b) Gi th p i m 835 c) Gi cao i m 2.830 2 T 6 kV n dư i 22 kV a) Gi bình thư ng 1.650 b) Gi th p i m 960 c) Gi cao i m 2.940 3 Dư i 6 kV a) Gi bình thư ng 1.725 b) Gi th p i m 995 c) Gi cao i m 3.100 i u 15. Giá bán l i n sinh ho t b c thang Giá bán l i n cho m c ích sinh ho t như sau: Giá bán i n STT M c s d ng c a m t h gia ình trong tháng ( /kWh) 1 Cho 50 kWh u tiên 600 2 Cho kWh t 51 – 100 865 3 Cho kWh t 101 – 150 1.135 4 Cho kWh t 151 – 200 1.495
 10. 5 Cho kWh t 201 – 300 1.620 6 Cho kWh t 301 – 400 1.740 7 Cho kWh t 401 tr lên 1.790 i u 16. Giá bán l i n t i nh ng nơi chưa có lư i i n qu c gia ơn v kinh doanh bán l i n xây d ng án u tư phát tri n lư i i n và phương án tính giá bán l g i S Công Thương thNm tra trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Trư c khi ban hành quy t nh phê duy t, y ban nhân dân t nh có trách nhi m g i toàn b án chi ti t cho C c i u ti t i n l c xem xét và có ý ki n b ng văn b n. Chương IV T CH C TH C HI N i u 17. Trách nhi m ki m tra 1. S Công Thương có trách nhi m ki m tra giám sát các ơn v kinh doanh bán l i n n h dân nông thôn, h dân t i các khu t p th , c m dân cư trên a bàn trong vi c th c hi n các cơ ch giá bán l i n theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p phát hi n các ơn v không áp ng i u ki n, S Công Thương có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân t nh thu h i gi y phép ho t ng i n l c do y ban nhân dân c p t nh c p ho c báo cáo B Công Thương thu h i gi y phép do B ban hành ình ch ho t ng c a các t ch c vi ph m và bàn giao cho các Công ty i n l c kinh doanh bán i n tr c ti p n khách hàng s d ng i n. 2. S Công Thương có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân t nh, ph i h p v i các Công ty i n l c th ng nh t k ho ch và phương th c bàn giao lư i i n c a ơn v kinh doanh bán l i n nông thôn, khu t p th , c m dân cư không áp ng các i u ki n yêu c u cho các Công ty i n l c. i u 18. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 03 năm 2009; thay th cho: Thông tư s 11/2006/TT-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a B Công nghi p v hư ng d n th c hi n giá bán i n; Quy t nh s 45/2006/Q -BCN ngày 14 tháng 12 năm 2006 c a B Công nghi p v giá bán buôn i n nông thôn và giá bán buôn i n cho khu t p th và c m dân cư; Quy t nh s 15/2007/Q -BCT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Công nghi p ban hành khung giá bán buôn i n cho Khu công nghi p. Bãi b văn b n s 3623/BCT- T L ngày 05 tháng 3 năm 2008 c a B Công Thương v giá bán buôn i n cho khu công nghi p Nhơn Tr ch. 2. C c trư ng C c i u ti t i n l c, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Giám c các S Công Thương, T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, Giám c các Công ty i n l c, các ơn v i n l c và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./.
 11. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 18; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - B Tư pháp (C c ki m tra VBQPPL); H u Hào - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Các Công ty i n l c; - Lưu VT, PC, T L. PH L C HƯ NG D N TH C HI N GIÁ BÁN I N (Ban hành kèm theo Thông tư s 05 /2009/TT-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2009 c a B Công Thương) I. QUY NNH CHUNG 1. Giá bán i n ph i áp d ng theo úng i tư ng và m c ích s d ng i n theo quy nh t i Thông tư này. Bên mua i n có trách nhi m kê khai úng m c ích s d ng i n tính giá bán i n theo quy nh c a Thông tư này. Trư ng h p Bên mua i n thay i m c ích s d ng i n d n n thay i giá ph i thông báo cho Bên bán i n trư c 15 ngày i u ch nh vi c áp giá trong h p ng theo úng m c ích s d ng. Bên bán i n ph i ki m tra và k p th i áp d ng giá bán i n theo úng i tư ng quy nh. Trư ng h p áp d ng giá sai m c ích s d ng i n d n t i gây thi t h i cho Bên mua ho c Bên bán i n, ph i truy thu ho c thoái hoàn ti n i n. Trư ng h p không xác nh rõ th i i m áp d ng sai giá s tính v i th i gian là 12 tháng k t th i i m phát hi n tr v trư c. 2. Trư ng h p Bên mua i n s d ng i n cho nhi u m c ích khác nhau: a) i v i bán buôn i n nông thôn, khu t p th , c m dân cư khu v c thành ph , th xã, th tr n, huy n l : trư c ngày 01 tháng 9 năm 2009, Bên mua và Bên bán th a thu n t l i n năng s d ng cho m c ích khác t i công tơ t ng làm cơ s tính toán ti n i n. Sau th i h n nói trên, Bên mua i n ph i l p t công tơ riêng bán l i n cho các khách hàng s d ng i n cho m c ích khác. b) i v i bán buôn m c ích khác khu t p th , c m dân cư cho các nhà cao t ng khu ô th m i khu v c thành ph , Bên mua i n ph i l p t công tơ riêng bán l i n cho các khách hàng s d ng i n cho m c ích sinh ho t.
 12. c) i v i khách hàng có h p ng s d ng i n cho m c ích sinh ho t nhưng có s d ng m t ph n cho các m c ích khác (s n xu t, kinh doanh,…) thì áp d ng giá bán l i n sinh ho t b c thang cho toàn b s n lư ng i n năng o m ư c t i công tơ ó. d) i v i khách hàng s d ng i n cho các m c ích khác không ph i m c ích sinh ho t (s n xu t, kinh doanh,…) sau m t công tơ thì hai bên mua, bán i n căn c theo tình hình s d ng i n th c t th a thu n t l i n s d ng c th cho m i lo i m c ích. 3. Trong ngày 01 tháng 3 năm 2009, Bên bán i n ph i ch t ch s c a toàn b công tơ ang v n hành trên lư i (tr các công tơ bán l i n sinh ho t). Vi c ch t ch s c a các công tơ ba giá, công tơ tr m chuyên dùng, công tơ t ng bán buôn i n nông thôn, bán buôn khu t p th , c m dân cư ph i có xác nh n c a i di n khách hàng ho c ngư i làm ch ng. II. GIÁ BÁN I N THEO TH I GIAN S D NG TRONG NGÀY 1. Giá bán i n theo hình th c ba giá ư c áp d ng v i các i tư ng sau: a) Bên mua i n s d ng vào m c ích s n xu t, kinh doanh, d ch v , ư c c p i n qua máy bi n áp chuyên dùng t 25 kVA tr lên ho c có s n lư ng i n s d ng trung bình ba tháng liên t c t 2000 kWh/tháng tr lên. b) Bên mua i n s d ng vào m c ích bơm tư i, tiêu ph c v s n xu t lúa, rau, màu, cây công nghi p ng n ngày tr ng xen canh trong vùng lúa, rau, màu. c) Khuy n khích mua i n theo hình th c ba giá i v i Bên mua i n s d ng i n vào m c ích s n xu t, kinh doanh d ch v có máy bi n áp và s n lư ng i n s d ng dư i m c quy nh nêu trên. Bên bán i n có trách nhi m t o i u ki n, hư ng d n Bên mua i n ư c l p công tơ ba giá. 2. Bên bán i n ph i chuNn b công tơ o m i n l p t cho Bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá. Trong th i gian Bên bán i n chưa có i u ki n l p t công tơ ba giá, thì áp d ng giá bán i n theo gi bình thư ng. i v i các công tơ ang bán i n theo hình th c ba giá: a) Ch m nh t n ngày 31 tháng 05 năm 2009, Bên bán i n ph i cài t l i thông s th i gian c a công tơ i n t theo quy nh t i i u 3 c a Thông tư này th c hi n úng theo bi u giá quy nh. b) Trong th i gian chưa cài t l i thông s th i gian c a công tơ, t m th i ư c áp d ng gi cao i m, th p i m và gi bình thư ng theo quy nh t i Thông tư s 11/2006/TT-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a B Công nghi p.
 13. 3. Trư ng h p Bên bán i n có i u ki n l p t công tơ ba giá, có thông báo trư c b ng văn b n cho Bên mua i n thu c i tư ng b t bu c áp d ng hình th c ba giá v k ho ch l p t công tơ ba giá, Bên mua i n ph i có trách nhi m ph i h p v i Bên bán i n th c hi n vi c l p t công tơ ba giá. Trư ng h p Bên mua i n thu c i tư ng b t bu c áp d ng hình th c ba giá nhưng t ch i th c hi n vi c l p t công tơ ba giá khi ã ư c Bên bán i n thông báo ba l n, thì sau 15 ngày k t ngày thông báo cu i cùng, Bên bán i n ư c áp d ng giá bán i n gi cao i m cho toàn b s n lư ng i n tiêu th cho n khi l p t công tơ ba giá. 4. Trư ng h p Bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá, nhưng có các t ch c, cá nhân dùng chung công tơ không thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá, thì Bên mua i n ph i ph i h p v i Bên bán i n tách riêng công tơ cho các t ch c, cá nhân này thành khách hàng s d ng riêng ký h p ng mua bán i n tr c ti p và áp giá theo úng i tư ng s d ng. III. GIÁ BÁN L I N THEO I TƯ NG S D NG 1. Giá bán i n cho các ngành s n xu t Bi u giá i n cho s n xu t áp d ng i v i t t c các Bên mua i n s d ng vào s n xu t thu c các ngành sau: a) Công nghi p; b) Xây d ng; Giao thông v n t i; Khai thác m ; Lâm nghi p; Thu h i s n; c) Nông nghi p: tr ng tr t (k c i n ph c v cho tư i cây công nghi p, cây ăn qu nh ng di n tích không thu thu l i phí, th p sáng kích thích cây ăn qu cho năng su t cao); chăn nuôi gia súc, thu h i s n và các lo i chăn nuôi khác; s n xu t thu c b o qu n và ch ng d ch b nh; d) S n xu t nư c s ch cung c p cho nhu c u tiêu dùng sinh ho t, s n xu t kinh doanh; ) Các kho ch a hàng hoá (nguyên v t li u, thành phNm, bán thành phNm) ang trong quá trình s n xu t; e) Các doanh nghi p s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích (cho ph n s n lư ng i n s d ng cho các ho t ng công ích) tr ho t ng chi u sáng công c ng, qu n lý khai thác các công trình thu l i; g) Bơm thoát nư c, bơm tiêu úng, x lý nư c th i c a các thành ph , th xã; h) Các tr m thu, phát sóng thu c các công ty vi n thông; i) Các ho t ng s n xu t khác. 2. Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu
 14. Bi u giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu áp d ng i v i các Bên mua i n s d ng vào m c ích bơm nư c tư i tiêu t i nh ng vùng có thu ho c ư c mi n thu th y l i phí ph c v s n xu t lúa, rau, màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh trong vùng lúa, rau, màu; gi ng lúa, gi ng cây ăn qu . 3. Giá bán i n cho các i tư ng hành chính, s nghi p a) Giá bán i n cho b nh vi n, nhà tr , m u giáo và trư ng ph thông Áp d ng cho các i tư ng sau: - Nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông các c p: ti u h c, trung h c cơ s , ph thông trung h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên (ph n d y văn hoá ph thông), trư ng dân t c n i trú thu c m i lo i hình công l p và tư th c; - Các b nh vi n (k c ph n s n lư ng i n s d ng cho nhà tang l và t rác th i y t c a b nh vi n); cơ s khám, ch a b nh (k c ph n s n lư ng i n s d ng cho khám, ch a b nh c a trung tâm y t d phòng); cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng, i u tr b nh ngh nghi p; cơ s cai nghi n ma tuý; văn phòng tư v n cai nghi n ma tuý, phòng ch ng HIV/AIDS, sinh có k ho ch. b) Giá bán i n cho chi u sáng công c ng Áp d ng i v i Bên mua i n s d ng vào m c ích sau: - Chi u sáng công c ng t i ư ng ph , công viên, ngõ xóm; n, chùa, nhà th và nhà c a ngư i tu hành; di tích l ch s ã ư c x p h ng; nghĩa trang li t sĩ; khu t p th ho c c u thang nhà t p th ; - i n s d ng cho các thang máy khu chung cư cao t ng; bơm nư c ph c v sinh ho t t i khu t p th , c m dân cư. c) Giá bán i n cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p Áp d ng i v i Bên mua i n là: - Các cơ quan hành chính nhà nư c; ơn v s nghi p; ơn v l c lư ng vũ trang; t ch c chính tr ; chính tr - xã h i; các h i ngh nghi p; - Các i s quán, cơ quan ngo i giao, văn phòng i di n c a các t ch c qu c t (không kinh doanh); - Các ơn v báo chí, trung tâm hu n luy n th thao; ài phát thanh, truy n hình; nhà văn hoá, thông tin, nhà thi u th thao; vi n b o tàng, nhà lưu ni m, tri n lãm, nhà tang l , ài hoá thân; - Văn phòng, tr s các t p oàn, t ng công ty, công ty qu n lý s n xu t kinh doanh; - B ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a h i ch , ban qu n lý ch , các nhà khách, nhà ngh thu c các cơ quan hành chính. Bên mua i n ph i cung c p nh ng
 15. văn b n pháp lý v s d ng kinh phí ngân sách làm cơ s xác nh tính giá theo t l ; Ví d : Nhà khách A là ơn v thu c m t cơ quan nhà nư c, i n năng s d ng i v i b ph n ho t ng ư c c p kinh phí t cơ quan nhà nư c tính theo giá bán i n cho cơ quan hành chính s nghi p, i v i ph n ho t ng kinh doanh tính theo giá kinh doanh, d ch v . - Các cơ quan b o hi m y t , b o hi m xã h i; - Các cơ quan nghiên c u, quy ho ch; các trư ng i h c, cao ng, d y ngh thu c m i lo i hình công l p và tư th c (tr các i tư ng ư c nêu kho n a, i m 3 ph n này); - Các t ch c, cơ quan phát hành sách, báo Trung ương và a phương, cung c p thi t b trư ng h c, thi t b y t , các t ch c ho t ng t thi n; - Các kho d tr ư c c p có thNm quy n quy nh ch c năng d tr qu c gia thu c và không thu c C c D tr qu c gia; - Ngân hàng chính sách xã h i ho t ng phi l i nhu n; - Tr s văn phòng các cơ quan làm nhi m v qu n lý, khai thác các công trình thu l i; - Tr s ban qu n lý d án các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p n u có th c hi n các ho t ng s n xu t hàng hoá thì áp d ng giá bán i n cho s n xu t; n u có th c hi n các ho t ng kinh doanh, d ch v thì áp d ng giá bán i n kinh doanh cho ph n s n lư ng i n tương ng v i các ho t ng này. 4. Giá bán l i n sinh ho t b c thang a) Giá bán l i n sinh ho t b c thang áp d ng v i các h gia ình s d ng i n cho nhu c u sinh ho t có h p ng mua bán i n tr c ti p v i Bên bán i n. Ví d cách tính ti n i n hàng tháng: Trư ng h p 1: Bên mua i n trong tháng s d ng 40 kWh. S ti n Bên mua i n ph i tr là 26.400 , trong ó: - Ti n i n 40 kWh x 600 /kWh = 24.000 - Thu giá tr gia tăng (10%) = 2.400 Trư ng h p 2: Bên mua i n trong tháng s d ng 445 kWh S ti n Bên mua i n ph i tr là 683.430 , trong ó:
 16. - 50 kWh u tiên: 50 kWh x 600 /kWh = 30.000 - 50 kWh ti p theo: 50 kWh x 865 /kWh = 43.250 - 50 kWh ti p theo: 50 kWh x 1.135 /kWh = 56.750 - 50 kWh ti p theo: 50 kWh x 1.495 /kWh = 74.750 - 100 kWh ti p theo: 100 kWh x 1.620 /kWh = 162.000 - 100 kWh ti p theo: 100 kWh x 1.740 /kWh = 174.000 - 45 kWh ti p theo: 45 kWh x 1.790 /kWh = 80.550 T ng c ng = 621.300 Thu GTGT 10% = 62.130 b) Bên mua i n sinh ho t có các h s d ng i n dùng chung công tơ (có h khNu riêng) áp d ng giá i n b c thang cho các h s d ng theo nguyên t c nh m c b c thang chung c a Bên mua i n b ng nh m c i n năng c a t ng b c thang quy nh trong bi u giá i n nhân v i s h s d ng i n dùng chung công tơ. Ví d : Bên mua i n g m 4 h s d ng i n mua i n qua m t công tơ o m i n, m c b c thang giá bán l i n sinh ho t tính như sau: 50 kWh x 4 h = 200 kWh u tiên tính giá 600 /kWh 50 kWh x 4 h = 200kWh ti p theo tính giá 865 /kWh 50 kWh x 4 h = 200 kWh ti p theo tính giá 1.135 /kWh 50 kWh x 4 h = 200 kWh ti p theo tính giá 1.495 /kWh 100 kWh x 4 h = 400 kWh ti p theo tính giá 1.620 /kWh 100 kWh x 4 h = 400 kWh ti p theo tính giá 1.740 /kWh T kWh th 1.601 tr lên tính theo giá 1.790 /kWh c) Bên mua i n g m m t h s d ng i n có nhi u h p ng mua bán i n sinh ho t (m i h p ng ư c l p m t công tơ riêng) s d ng i n vào m c ích sinh ho t t i m t a i m thì ư c tính là m t (01) h s d ng i n áp giá i n sinh ho t b c thang cho toàn b s n lư ng i n ghi ư c t t c các công tơ t i a i m c a h ó. d) Các khách hàng mua i n qua máy bi n áp riêng s d ng vào m c ích sinh ho t thì tính giá i n theo giá bán l i n sinh ho t b c thang. ) Vi c ký h p ng mua i n i v i trư ng h p cho thuê nhà s d ng vào m c ích sinh ho t th c hi n như sau:
 17. - Ch nhà cho thuê ph i có gi y t ch ng minh vi c kinh doanh, cho thuê nhà h p pháp. - T i m i a ch nhà cho thuê, Bên bán i n ch ký m t h p ng mua bán i n (H MB ) duy nh t. - i v i trư ng h p cho h gia ình thuê: Ch nhà tr c ti p ký H MB ho c y quy n cho h gia ình thuê nhà ký H MB (có b o lãnh thanh toán ti n i n). - i v i trư ng h p cho sinh viên và ngư i lao ng thuê nhà có th i h n thuê nhà t 12 tháng tr lên thì ch nhà tr c ti p ký H MB ho c u quy n cho i di n ngư i lao ng ho c sinh viên thuê nhà ký k t H MB (có b o lãnh thanh toán ti n i n c a ch nhà). Trong trư ng h p này, c 4 ngư i (căn c vào gi y ăng ký t m trú dài h n) tính là m t h s d ng i n áp d ng giá bán l i n sinh ho t b c thang. Trư ng h p th i h n thuê nhà dư i 12 tháng thì ch nhà ph i tr c ti p ký h p ng mua bán i n. e) Trong trư ng h p b t kh kháng d n n Bên bán i n ph i d ch chuy n th i i m ghi ch s công tơ thì nh m c s d ng i n c a t ng b c thang giá i n sinh ho t ư c i u ch nh theo s ngày còn l i c a kỳ ghi ch s công tơ sau khi d ch chuy n. g) Trư ng h p ngày ghi ch s công tơ không trùng v i ngày i u ch nh giá i n thì vi c tính ti n i n cho giá i n sinh ho t b c thang s d ng phương pháp n i suy v i các thông s sau: - Lư ng i n th c t khách hàng s d ng trong kỳ ghi ch s ; - S ngày s d ng i n th c t (s ngày gi a hai kỳ ghi ch s , s ngày áp d ng giá cũ, s ngày áp d ng giá m i); - M c s d ng i n c a t ng b c thang tính theo s ngày th c t gi a hai kỳ ghi ch s . 5. Giá bán i n cho kinh doanh Áp d ng v i các i tư ng s d ng i n cho m c ích kinh doanh, d ch v bao g m: a) Các doanh nghi p, c a hàng kinh doanh d ch v , siêu th , h i ch , cơ s kinh doanh thương m i bán buôn, bán l v t tư, hàng hoá k c các c a hàng bán thu c tr sâu, thu c thú y, gi ng cây tr ng, v t nuôi; b) Các cơ s kinh doanh ti n t , ch ng khoán: ngân hàng thương m i, qu ti t ki m, công ty tài chính, công ty ch ng khoán; c) Công ty truy n hình cáp, truy n hình s m t t; d) Công ty x s thu c t t các các thành ph n kinh t ; ) Các t ch c ho t ng b o hi m (tr b o hi m xã h i, b o hi m y t );
 18. e) Cơ s du l ch, c a hàng nhi p nh, vũ trư ng, c a hàng karaoke, massage; g) C a hàng ăn u ng, gi i khát, u n tóc, gi t là, may o, r a ô tô, xe máy; h) Ho t ng qu ng cáo (k c qu ng cáo c a các ài truy n hình) theo nhu c u ho t ng c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; i) Cơ s s a ch a, tân trang ô tô, xe máy, phương ti n v n t i, hàng tiêu dùng và dùng gia ình; k) Khách s n, nhà tr , nhà ngh , nhà khách c a các t ch c, cá nhân; nhà cho thuê làm văn phòng do ch nhà ký h p ng mua i n; l) i n dùng phòng bán vé, tr m giao nh n hàng, phòng i (k c s nh ch ) c a hàng, qu y bán hàng hoá thu c các sân bay, nhà ga, b n xe, b n c ng; m) i n dùng các tr m thu phí giao thông, i m trông gi xe ôtô; n) i n dùng các kho ch a hàng hoá trong quá trình lưu thông; o) Văn phòng, tr s các t p oàn, t ng công ty và các công ty tr c ti p qu n lý kinh doanh, d ch v ; p) Các văn phòng, trung tâm d ch v khách hàng; các ơn v tư v n; q) B ph n kinh doanh c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, nhà văn hoá, thông tin, nhà thi u th thao, vi n b o tàng, tri n lãm; r) Các cơ s kinh doanh th d c th thao như b bơi, sân qu n v t, sân golf,...; s) Các nhà hát, công ty bi u di n; công ty chi u bóng và r p chi u bóng; r p xi c; t) Ho t ng trong lĩnh v c thông tin, bưu chính (tr d ch v bưu chính ph c p, d ch v bưu chính b t bu c là các d ch v công ích), vi n thông (tr các tr m thu, phát sóng thu c các công ty vi n thông). IV. GIÁ BÁN I N CHO NÔNG THÔN 1. Giá bán buôn i n nông thôn a) Giá bán buôn i n nông thôn là giá bán i n do Công ty i n l c bán cho các ơn v kinh doanh i n nông thôn. b) Giá bán buôn i n ph c v cho sinh ho t nông thôn: Giá bán buôn i n nông thôn cho m c ích sinh ho t ư c quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Thông tư này áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t c a các h s d ng i n t i xã, thôn, xóm, mua i n theo công tơ t ng t t i tr m bi n áp, không phân bi t tr m bi n áp c a Bên mua i n hay Bên bán i n, không phân bi t c p i n áp.
 19. Giá bán buôn i n b c thang quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Thông tư này áp d ng cho s n lư ng i n mua t i công tơ t ng theo nguyên t c s n lư ng i n t ng cho t ng b c thang tính ti n i n b ng nh m c i n năng c a t ng b c thang quy nh trong bi u giá i n nhân v i s h gia ình mua i n t công tơ t ng ó. S h s d ng i n sinh ho t nông thôn sau công tơ t ng là s h gia ình có h khNu thư ng trú và t m trú dài h n có ký h p ng mua bán i n trong ph m vi cung c p i n c a công tơ t ng và ư c xác nh n c a y ban nhân dân xã. c) Giá bán buôn i n ph c v cho các m c ích khác: Giá bán buôn i n nông thôn ph c v cho m c ích s d ng khác quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Thông tư này áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t và ngoài m c ích bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh. Trư c ngày 01 tháng 9 năm 2009: cho phép hai bên mua, bán i n th a thu n áp d ng t l i n bán buôn m c ích khác cho vi c tính toán s n lư ng bán buôn i n sinh ho t t i công tơ t ng. Sau th i h n trên, ơn v kinh doanh bán l i n nông thôn ph i l p t công tơ o m i n cho t t c các khách hàng s d ng i n cho m c ích khác. d) S n lư ng i n áp d ng giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn ư c tính b ng t ng s n lư ng o m t i công tơ t ng tr i t ng s n lư ng i n thương phNm s d ng cho các m c ích khác nhân v i 1,1 (t l t n th t i n năng lư i h th sau công tơ t ng tính b ng 10%). Ví d : Công tơ t ng t i m t tr m bi n áp cung c p i n cho m t thôn có 200 h gia ình s d ng vào m c ích sinh ho t, i n năng o m ư c t i công tơ t ng trong tháng là 95.200 kWh. Ngoài các h gia ình, trong ph m vi cung c p i n sau công tơ t ng này có m t s h s d ng i n cho m c ích khác (s n xu t, kinh doanh…) có công tơ o m riêng t i h s d ng v i s n lư ng i n t ng o ư c trong tháng là 10.000 kWh. Ti n i n mà ơn v kinh doanh bán l i n nông thôn ph i tr cho Công ty i n l c cho s n lư ng o m ư c t i công tơ t ng này ư c tính như sau: Tháng .... TT M c s d ng i n/h /tháng S S n Giá bán Ti n i n h lư ng buôn (chưa VAT) ( /kWh) ( ) I i n s d ng cho m c ích khác 11.000 865 9.515.000 II i n s d ng cho m c ích sinh ho t 84.200 85.449.000 1 T 50 kWh tr xu ng 200 10.000 420 4.200.000 2 T 51 kWh n 100 kWh 200 10.000 605 6.050.000 3 T 101 kWh n 150 kWh 200 10.000 795 7.950.000 4 T 151 kWh n 200 kWh 200 10.000 1.120 11.200.000 5 T 201 kWh n 300 kWh 200 20.000 1.215 24.300.000
 20. Tháng .... TT M c s d ng i n/h /tháng S S n Giá bán Ti n i n h lư ng buôn (chưa VAT) ( /kWh) ( ) 6 T 301 kWh n 400 kWh 200 20.000 1.305 26.100.000 7 T 401 kWh 200 4.200 1.345 5.649.000 T ng c ng 95.200 94.964.000 ) Trong th i h n không quá 03 ngày k t ngày ghi ch s t i công tơ t ng c a m t m t kỳ thanh toán, ơn v kinh doanh bán l i n nông thôn ph i cung c p cho Bên bán b ng kê s n lư ng i n thương phNm s d ng cho các khách hàng m c ích khác và danh sách s h mua l i n sinh ho t sau công tơ t ng có xác nh n c a i di n h p pháp c a Bên mua tính toán hóa ơn ti n i n. Quá th i h n trên, n u Bên mua i n không cung c p các ch ng t k trên, Bên bán i n ư c phép áp giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn c a b c thang t kWh th 101 n 150 cho toàn b s n lư ng i n bán qua công tơ t ng. e) Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân xen k nhau không xác nh ư c i tư ng c th , không th c hi n ư c vi c o m riêng c a t ng i tư ng thì tính giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn cho toàn b s n lư ng i n o m ư c. 2. Giá bán l i n nông thôn Tr các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Quy t nh s 21/2009/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , giá bán l i n nông thôn th c hi n như sau: a) Giá bán l i n sinh ho t b c thang nông thôn áp d ng bi u giá bán l i n sinh ho t b c thang quy nh t i i u 15 c a Thông tư này. b) Giá bán l i n cho các m c ích s n xu t, bơm nư c tư i tiêu, hành chính s nghi p và kinh doanh nông thôn áp d ng bi u giá bán l i n cho các m c ích tương ng c p i n áp dư i 6kV trong gi bình thư ng quy nh t i i u 11, i u 12, i u 13 và i u 14 c a Thông tư này. V. GIÁ BÁN I N CHO KHU T P TH , C M DÂN CƯ 1. Giá bán buôn i n cho khu t p th , c m dân cư a) Giá bán buôn i n cho khu t p th , c m dân cư quy nh t i i u 9 c a Thông tư này là giá bán buôn i n t i công tơ t ng do Công ty i n l c bán cho các ơn v kinh doanh bán l i n bán l i cho các i tư ng: c m dân cư, các khu t p th c a cơ quan, công ty, xí nghi p, nhà máy, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, tr m, tr i, ch ,… ho c thôn, xóm, xã không i u ki n bán buôn nông thôn.
Đồng bộ tài khoản