Thông tư 05-BKH/CSHT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
190
lượt xem
4
download

Thông tư 05-BKH/CSHT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05-BKH/CSHT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc xây mới trụ sở làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05-BKH/CSHT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  05 B K H/ C S H T  n g µ y  23 th¸ng 4 n¨ m  1997  BK h v Ò   Ö c x © y  d ù n g  m í i Tr ô  s ë  lµ m  vi Ö c vi theo Q u y Õ t ® Þ n h  984/TTg Thùc  Ön  iÓ m     ôc  phÇn    hi ® (b)m 5  IItrong Quy Õt  nh  è    ®Þ s 984/TTg  µy  ng 30/12/1996  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng  Ön  c Th t Ch ph v m s ch tr bi ph¸p  iÒu   ® hµnh  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù    ©n   k ho ph¸ttr     ­ x∙ h   d to¸nNg s¸ch Nhµ   ícn¨m     n  1997,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó  Ò   Öc  u    ©y  ùng  ôsë    K ho   § th   c th v vi ®Ç tx d tr   lµm  Öc  õnguån  èn  ©n  vi t   v Ng s¸ch Nhµ   ícnh    n   sau. 1. Trong  ×nh  ×nh  ån    t h ngu kinh phÝ   ©n     Ng s¸ch  µ   íc cßn  ¹n  Ñp, Nh n   hh   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  ¹n  Õ     ©y  ùng  íiTrô  ë  ña    ¬  t  ph quy ®Þ h ch chix d m   s c c¸cc quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp, c¬    quan  §¶ng  µ  oµn  Ó  ö  ông  v® th s d kinh phÝ    do  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc cÊp    n  ph¸t.  C¸c  ¬  c quan  Çn  ¾p  Õp  è  Ý  ö  ông  c s x b ch s d hîp  ýtrôsë  µm  Öc  µ  ¬ng  Ön  Ön  ã    ôc  ô  l     l vi v ph ti hi c ®Ó ph v c«ng    ñ íngt¸c.Th t   ChÝnh  ñ  û  Òn  ph u quy cho  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     Õt  Öc  B tr B K ho v§ t gi¶iquy vi x©y  ùng  ôsë    ¬  ë  d tr   trªnc s xem   Ðt chÆt  Ïnhu  Çu  µ  ån  x  ch   c v ngu kinh phÝ  ©y    x dùng  µ  v tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph 2. Vèn  u       ®Ç t XDCB   éc  ©n   thu Ng s¸ch  µ   íc cã  Ó  Nh n   th xem   Ðt  u     x ®Ç t x©y  ùng  ôsë  µm  Öc  d tr   l vi cho    i t ng sau  y. c¸c®è  î   ®© a) ë    Trung  ng: ¬ ­Trô  ë  µm  Öc    ¬    s l vi c¸cc quan  ña  c §¶ng,Quèc  éi, Ýnh  ñ.   h  Ch ph ­ C¸c  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ,x∙ héi vµ  Çn  óng    tæ  ® th ch tr       qu ch quan  äng: tr   M Æt   Ën    èc, Tæng   ªn®oµn  tr Tæ qu   li   Lao  ng, §oµn  ®é   Thanh    éng  niªn C s¶n,  héiLiªnhiÖp  ô  ÷,Héi N«ng  ©n, Héi Cùu  Õn     Ph n     d    chi binh,Héi h÷u  Þ  íi ­    ngh v  n ícngoµi. .   . ­ Trô  ë    ¬    s c¸c c quan  theo  µnh  äc  Trung  ng  ùc tiÕp  u    µ  ng d do  ¬ tr   ®Ç t v qu¶n  ý:H Ö   èng  µ  TØnh,  µnh  è, Qu Ën,  l  th To ¸n  Th ph   Huy Ön,  Ó m     ©n   Ki s¸tqu sù  µ  µ   qu©n  ù, C¬   v To ¸n  s   quan  èng  TØnh,  µnh  è, h Ö   èng    th kª  Th ph   th kho b¹c,thuÕ... ôc  Çu      C § tph¸ttr Ón c¸c TØnh,  µnh  è, Trô  ë     i     Th ph   s h¶iquan; H Ö     thèng b¶o  Ó m     éi. hi x∙h b)      ë c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µc¬    ph tr     ¬ l   quan  TØnh  û, Uû   u  ban  ©n  ©n, c¸c Së, Ban, Ngµnh  ùcthuéc ®Þa  ¬ng,Huy Ön  û,UBND   nh d       tr     ph   u  huyÖn. c) Trô  ë  µm  Öc  ña  é    s l vi c B chØ  huy  ©n  ù  µ  qu s v c«ng  c¸cTØnh  ®Çu  an    ( tth«ng    qua  ©n  Ng s¸ch Quèc    phßng  ninh). An  3. Trícm ¾t  èn     v XDCB   éc Ng ©n   thu   s¸ch Nhµ   ícrÊth¹n  Õ     n     ch chØ  tiªn u    x©y  ùng  ô së  íi cho    i  îng  d tr   m   c¸c ®è t nªu    íi ® îc thµnh  Ëp  µ   a  ã  trªnm     l m ch c diÖn  Ých  µm  Öc    nh,  t l vi æn ®Þ hoÆc   ã  ôsë  ang  ö  ông  ng  Õt  Êu  c tr   ® sd nh k c ®∙  èng  Êp  xu c nghiªm  äng kh«ng  toµn  tr   an  cho  êi sö  ông  ng   d hoÆc   ã  Ön  c di tÝch  µm  Öc    Êp  íi l vi qu¸ th d   50%   víi   Èn  ÕtkÕ   Ön  Ých  µm  Öc  so    chu thi   di t tiªu l vi cña  µ   ícban  µnh  ×nh  ©n  Ön  Ých  íi Nh n   h (b qu di t d 4m2/ngêi)
  2. 2 C«ng  ×nh  èng  Êp  tr xu c nghiªm  äng,kh«ng  toµn  tr   an  cho  êi sö  ông  ng   d ph¶i cã  ù    s x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  gi¸m  nh   ©y  ùng  µ   íc cã  Èm   ®Þ x d Nh n   th quyÒn.  ô   Ó: c¸c c¬  C th     quan  Trung  ng  ¹  µ   éi ph¶icã    Ën  ña  ôc  ¬ ti N   H   x¸c nh cC gi¸m  nh  é  ©y  ùng,c¸c®Þa  ¬ng:ph¶icã    Ën  ña  ë  ©y  ùng. ®Þ BX d    ph     x¸cnh c S X d 4.Vèn  u      ®Ç tXDCB   éc Ng ©n  thu   s¸ch Nhµ   íckh«ng  u    ©y  ùng  ô   n  ®Ç tx d tr   së giao  Þch  ña    d c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,c¸c héi nghÒ   Nh n       nghiÖp  µ  a  v ch ®Ç u    n   ôsë  Êp    µ  êng. t®Õ tr   c x∙v ph 5.V Ò     Èn  ÕtkÕ   Ön  Ých  µm  Öc    tiªuchu thi   di t l vi theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 150/ CP   µy  th¸ng  n¨m  ng 10  6  1997  ña  éi  ng  Ýnh  ñ  c H ®å Ch ph cho  n     ã  ®Õ khi c quyÕt ®Þnh  íicña  ñ íng ChÝnh  ñ.   m  Th t   ph 6.ViÖc    tho¶ thuËn  ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  îcquy  nh      xd tr   l vi ®   ®Þ nh sau: a) Tho¶  Ën  ñ  ¬ng  ©y  ùng: Sau    Ën  îc ®Çy     thu ch tr x d   khinh ®  ®ñ b¸o    c¸o vÒ  tæng  Ön  Ých  ôsë  µm  Öc  Ön  ã, t×nh  ×nh  ö  ông, ®Þnh    di t tr   l vi hi c   h sd   biªn c¸c c¬    quan  (theo qui®Þnh  ña  ¬     c c quan  chøc    é) yªu  Çu  ©y  ùng  tæ  c¸n b   c xd míi hoÆc   ©ng  Êp    ¹ovµ    n c c¶it   kh¶  n¨ng  ©n  i  èn  u    ña  ©n   c ®è v ®Ç t c Ng s¸ch.  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Óm    K ho   § tki traxem   Ðt vµ      x   ra v¨n b¶n  tho¶ thuËn      é,   ®Ó c¸cB   c¬ quan  ngang  é, c¸c ®Þa   ¬ng..  Õn  µnh    íc chuÈn  Þ   b    ph .ti h c¸c b   b theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  ¹ NghÞ   nh  c Ch ph t   i ®Þ 42/CP  µy  th¸ng7  ng 16    n¨m 1996. b) Tho¶  Ën    th danh  ôc    m c¸cc«ng  ×nh khëic«ng  íitrong kú  Õ   ¹ch. tr     m    k ho Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § txem   Ðt tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  i víi   ù   x    t  ph ®è     D c¸c ¸n nhã m   vµ    A  tho¶ thuËn  i víi   ù     ã m     ®è     D ¸n nh c¸c B. C¸c c«ng  ×nh  ã m     é   Õ   ¹ch  µ  Çu   tr nh C B K ho v§ t xem   Ðt  x chÆt  Ï nhu  ch   cÇu  µ  v kh¶  n¨ng  ©n   Ng s¸ch,ra  b¶n    v¨n  tho¶  Ën  thu danh  ôc  ëic«ng  íi m kh   m  trong  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  ng  êib¸o  ®å th   c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Öc    Th t Ch ph vi gi¶i quyÕt c¸ctr ng  îp nµy.    ê h   7. Cô   Ó  i  íiviÖc  iÓn khai kÕ   ¹ch  u    XDCB     th ®è v   tr     ho ®Ç t n¨m 1997  ∙  ® giao theo    Quy Õt  nh  ®Þ 985/TTg  µy  th¸ng 12  ng 30    n¨m  1996  µ  v 349/BKH  TH   ­ ngµy  th¸ng12  31    n¨m 1996    nh sau: +  C¸c  ù     ã m   B  îctr Ónkhaix©y  ùng  D ¸n nh A,  ®   i     d theo kÕ   ¹ch.   ho + C¸c  ù     ã m     D ¸n nh C chuyÓn  Õp thuéc c¸c C¬   ti       quan  Trung  ng  µ  a   ¬ v ®Þ ph¬ng  îc bè  Ý tr Ón khaix©y  ùng  ®   tr   i     d theo  ¬  Êu  èn  ∙  c c v ® giao  Õ   ¹ch  µ  k ho v ®¶m  b¶o  µnh    d trªn 60%   èn  u    cho    v ®Ç t c¸c c«ng  ×nh  µ  ¹ng  ôc   tr vh m c«ng  tr×nh hoµn  µnh    th trong n¨m    1997. ­ C¸c  ù    ã m     ëic«ng  íi®Ò u     d ¸n nh C kh   m  ph¶igöi®¨ng  ý  íi é  Õ   ¹ch     k v   K ho B vµ  Çu   íc ngµy  § t tr   15/5/1997  ã  Ìm  c k theo    v¨n b¶n  Õt  nh  u     µ    quy ®Þ ®Ç t v v¨n b¶n  Öt  ÕtkÕ   ù  duy thi   d to¸n,b¸o    c¸o tæng  ån  Ön  Ých  ô së  Ön  ã, ngu di t tr   hi c   t×nh  ×nh  ö  ông, ®Þnh  h sd   biªn c¬    quan    Óm     ù  Çn  Õt.Bé   Õ   ®Ó ki tra s c thi   K ho¹ch vµ  Çu    § ttho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  íidîcthi m     c«ng  µ  Êp    èn. v c ph¸tv Riªng  íidù   nhã m     ëi c«ng  íi cña  v   ¸n  C kh   m  c¸c tØnh  íi chia ph¶i di m       chuyÓn    ¾ c  ¹n,B ¾ n   nh B C  Ninh,V Ünh  óc,H ng    Ph   Yªn,Hµ     Nam,  Qu¶ng Nam,  B×nh  íc,B¹c      Þ  Ph   Liªu®Ò ngh ph¶icã    quy  ¹ch x©y  ùng  ôsë    ¬  ho   d tr   c¸c c quan  cña tØnh, bè  Ý x©y  ùng  Çn  õng  íc,tõng    tr   d d t b  n¨m,  îc phÐp  iÓn khaikÕ   ®  tr     ho¹ch x©y  ùng  ng  òng    d nh c ph¶i®¨ng  ý    k theo thêih¹n trªn.     ­ C¸c  ù  nhã m     ëic«ng  íi n¨m    d ¸n  C kh   m  1997  ∙    ñ  ôc XDCB   ® ®ñ th t   chØ   ®¨ng  ý  ét  Çn  Ëm   Êt  µ ngµy  k m l (ch nh l   15/5/1997).N Õ u     kh«ng  ng  ñ  ôc ®ó th t   quy  nh,  ®Þ kh«ng  ng  êih¹n,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    Ï b¸o  ®ó th     K ho v§ ts   c¸o  ñ íng Th t  
  3. 3 ChÝnh  ñ  iÒu  ph ® chØnh  èn  v cho    ù     c¸cD ¸n kh¸cvµo    th¸ng7    n¨m  1997.C¸c  ù    d ¸n cha    ñ tôcquy  nh  Çn  µn    ®ñ th     ®Þ c ho chØnh  a  µo  Õ   ¹ch 1998. ® v k ho   8. C¨n  ®èi îng  u    ∙    cø  t ®Ç t ® nªu  ¹  iÓ m       ¬  ti® 2, c¸c c quan Trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng  ph ph¶icã      v¨n b¶n    Þ    ®Ò ngh c¸cc«ng  ×nh trôsë  ù  Õn  ëic«ng  tr     d ki kh   míitrong kÕ   ¹ch      ho 1998, trong ®ã   ã      c thuyÕt minh  Ò     v tæng  Ön  Ých  ôsë  di t tr   lµm  Öc  Ön  ã,t×nh  ×nh  ö  ông, ®Þnh    ¬  vi hi c   h sd   biªnc quan, yªu  Çu     c bæ sung  thªm  Ön  Ých    é   Õ   ¹ch  µ  Çu    di t ®Ó B K ho v§ t tho¶  Ën  Ò   ñ  ¬ng  u    thu v ch tr ®Ç t trongquý  I   II /1997. ChØ   Õn  µnh  Èn  Þ   u    vµ  Ëp  ÕtkÕ   ù  ti h chu b ®Ç t l thi   d to¸n nh÷ng  ù      d ¸n nhã m     ∙  îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   C ® ®   K ho   § ttho¶ thuËn  ñ  ¬ng    ch tr b»ng    v¨n b¶n. ­ Nh÷ng  ù    ã m   tèi®a    d ¸n nh C,    chØ  îcx©y  ùng  ®  d trong 2    n¨m. Trong  ­   tr êng  îp c©n  i vèn  ña  ©n   h  ®è   c Ng s¸ch Nhµ   íckhã    n  kh¨n ph¶ikiªnquyÕt       kh«ng  khëic«ng  íi.Trªn c¬  ë  ¨ng  ý  ña    é   µ  a   ¬ng    m    s® k c c¸c B v ®Þ ph trong quý    é    IB K Õ   ¹ch  µ  Çu   th«ng  ho v§ t b¸o tho¶  Ën  thu danh  ôc   ù  khëi c«ng  m d ¸n    trong  n¨m. 9. Trong    th¸ng 5/1997,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   Ïtæng  îp b¸o    ñ ­     K ho   § ts   h   c¸o Th t íng  Ýnh  ñ  ×nh  ×nh    Õt  u    x©y  ùng  ô së  µm  Öc    Ch ph t h gi¶iquy ®Ç t d tr   l vi n¨m 1997. Th¸ng    10/1997,tæng  îp    h b¸o  dù  Õn  ö  ý®Ç u     ôsë  µm  Öc  c¸o  ki x l   t tr   l vi chuÈn  Þ    Õ   ¹ch 1998. b ghik ho   Th«ng   íng dÉn  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. th   n c hi l   t   k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản