Thông tư 05-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư 05-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT) do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05-BYT/TT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05-BYT/TT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1993 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 05-BYT/TT NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1993 HƯ NG D N T CH C XÉT C P GI Y CÔNG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N (D.H.C.T) Hi n nay n n kinh t Vi t Nam ã và ang chuy n i t kinh t bao c p sang kinh t th trư ng có nhi u thành ph n tham gia và phát tri n a d ng. Trong lĩnh v c kinh doanh thu c y h c c truy n (YHCT) cũng ã có s phát tri n r ng rãi, áp ng m t ph n nhu c u v thu c ch a b nh cho nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình chuy n i cơ ch m t s ngư i ã l i d ng cơ ch th trư ng kinh doanh thu l i nhu n trong lĩnh v c y h c c truy n, m c dù h không có ki n th c gì v YHCT. mb os c kho nhân dân và qu n lý ch t ch vi c bào ch s n xu t, buôn bán th c YHCT, B Y t ban hành thông tư hư ng d n S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c xét duy t công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n (DHCT) cho nh ng ngư i xin hành ngh bào ch , s n xu t, buôn bán thu c YHCT như sau; I. XÁC NNH CH C DANH NH NG NGƯ I HÀNH NGH DHCT: Ch c danh nh ng ngư i hư ng d n trong thông tư này ư c hi u như sau: 1. Lương dư c: Là nh ng ngư i có hi u bi t sâu v lý lu n DHCT cũng như k thu t th c hành trong lĩnh v c ch bi n và bào ch , s n xu t và dùng thu c YHCT. 2. Ngư i chuyên môn bán thu c s ng: Là nh ng ngư i có hi u bi t v dư c li u dùng trong YHCT. 3. Ngư i chuyên buôn bán và bào ch thu c chín: Là nh ng ngư i am hi u tính năng, tác d ng và k thu t bào ch thu c chín c a YHCT. 4. Ngư i chuyên buôn bán và bào ch cao ơn hoàn tán (C HT) là nh ng ngư i am hi u tính năng, tác d ng và k thu t bào ch các d ng C HT theo phương pháp YHCT. 5. Ngư i chuyên bào ch s n xu t và bán thu c gia truy n là nh ng ngư i am hi u k thu t bào ch , phương pháp chNn oán và s d ng thành th o bài thu c gia truy n ó. Nh ng ngư i bào ch s n xu t và bán các phương th c theo kinh nghi m c a b n thân mình ho c ư c ghi trong các tài li u, sách báo lưu hành u không thu c ph m vi thu c gia truy n.
 2. Nh ng ngư i chuyên sưu t m dư c li u, buôn bán lá tươi s ng (lá xông, lá g i ..) không thu c ph m vi các ch c danh trong thông tư này. II. T CH C XÉT CÔNG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN C A CÁC CH C DANH TRÊN: 1. H i ng xét công nh n g m các thành viên sau: - Lãnh o S y t ph trách công tác YHCT: Ch t ch H i ng. - Ch t ch ho c Phó ch t ch H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (là cán b chuyên môn YHCT): Phó ch t ch H i ng. - Chuyên viên YHCT S y t u viên thư ng tr c kiêm thư ký H i ng. - Giám c b nh vi n t nh, thành ph ho c trư ng khoa YHDT t nh, thành ph ( i v i t nh chưa có vi n Y h c dân t c): U viên H i ng. - 2-3 lương y có trình chuyên môn và có uy tín trong gi i lương y (trong ho c ngoài biên ch ): U viên H i ng - Chuyên viên dư c ã h c v DHCT thu c phòng qu n lý dư c S y t : U viên H i ng. - Trư ng khoa dư c b nh vi n YHDT t nh ho c dư c sĩ i h c ã h c dư c h c c truy n trong b nh vi n a khoa Tây y (n u t nh chưa có b nh vi n YHDT): U viên H i ng. 2. Nhi m v c a H i ng: a. Hư ng d n cho ngư i xin hành ngh bào ch , s n xu t buôn bán thu c YHCT làm th t c h sơ. H sơ g m có: - ơn xin xét duy t trình chuyên môn. - B n sao văn b ng t t nghi p ho c gi y ch ng ch chuyên môn DHCT (n u có). - B n kê khai quá trình ho t ng chuyên môn DHCT. - Phi u khám s c kho c a b nh vi n a khoa. - B n sao văn b ng t t nghi p ph thông trung h c ho c tương ương (b túc văn hoá) i v i nh ng ngư i sinh sau 1/1/1955. H sơ ph i có ý ki n c a c p qu n lý y t qu n, huy n, th xã và H i YHCT, xác nh n c a UBND qu n, huy n, th xã nơi ương s cư trú. Các văn b ng và ch ng ch n u là b n sao ph i có xác nh n c a công ch ng Nhà nư c.
 3. b. Căn c vào các tiêu chuNn ghi trong i u l khám b nh và ch a b nh b ng YHCT và i u l v thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng xét công nh n trình chuyên môn DHCT cho nh ng ngư i có y th t c h sơ như ã quy nh. c. Làm văn b n ngh Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh c p gi y công nh n trình chuyên môn DHCT cho nh ng ngư i mà H i ng xét th y có tiêu chuNn. Trư ng h p chưa cơ s công nh n trình chuyên môn cho ương s thì t ch c sát h ch trình chuyên môn cho ương s n u ương s yêu c u. d. T ch c ki m tra xác minh h sơ khi c n thi t, lưu tr h sơ biên b n xét duy t công nh n trình chuyên môn DHCT c a H i ng. III. T CH C SÁT H CH TRÌNH CHUYÊN MÔN DHCT: 1. H i ng sát h ch trình chuyên môn DHCT g m các thành ph n sau; - Ch t ch ho c Phó ch t ch t nh, thành h i y h c c truy n là cán b chuyên môn YHCT, Ch t ch H i ng - Ch nhi m b môn YHDT trư ng trung h c y t t nh, thành ph ho c Giám c b nh vi n THDT (n u t nh không có trư ng trung h c y t ) là Phó ch t ch H i ng. - Chuyên viên YHCT S : Thư ký H i ng. - 2-3 dư c sĩ i h c ã h c DHCT thu c phòng qu n lý dư c, S y t , Khoa dư c b nh vi n YHDT, B môn YHCT trư ng trung h c Y t t nh, thành ph : U viên H i ng. - 2-3 lương y có trình chuyên môn và có uy tín trong gi i lương y (trong ho c ngoài biên ch ): U viên H i ng. 2. Nhi m v c a H i ng: - Thông qua sát h ch, áp án và bi u i m do thư ký H i ng trình. - T ch c sát h ch, ch m bài theo quy ch hi n hành. - Thông báo k t qu sát h ch cho ương s . - Báo cáo k t qu sát h ch v i S Y t và ngh Giám c S c p gi y công nh n trình chuyên môn cho nh ng ngư i t yêu c u sát h ch. - Lưu tr h sơ, bài thi và biên b n ch m thi c a H i ng. 3. N i dung sát h ch: a. i v i lương dư c: Ki m tra toàn di n lý lu n v dư c h c c truy n.
 4. b. i v i nh ng ngư i buôn bán dư c li u khô (thu c s ng) ki m tra nh n d ng, phân lo i phNm ch t và b o qu n dư c li u (k thu t xông, sNy sinh ..) c. i v i nh ng ngư i buôn bán và bào ch C HT ki m tra v : - Công năng, ch tr và b o qu n C HT. - K thu t bào ch và quy trình quy ph m s n xu t các d ng C HT. d. i v i ngư i bào ch s n xu t thu c gia truy n, ki m tra: - K thu t bào ch , quy trình, quy ph m bào ch và cách s d ng môn thu c gia truy n ó. Tài li u làm căn c ra thi: Giáo trình gi ng d y c a trư ng trung h c y h c c truy n dân t c Hà N i và thành ph H Chí Minh (Ph n dư c v t c truy n). IV. T CH C TH C HI N Nh n ư c thông tư này S y t thông báo cho t t c nh ng ngư i s n xu t buôn bán thu c YHCT làm th t c h sơ xin ăng ký l i theo úng hư ng d n trong thông tư này. - i v i nh ng ngư i s n xu t, buôn bán thu c YHCT t năm 1985 tr v trư c ã ư c S y t c p gi y phép hành ngh n u H i ng xét duy t th y không có gì trái v i thông tư này thì ngh S y t thu h i gi y hành ngh cũ và c p i gi y công nh n trình chuyên môn cho ương s ương s ti p t c làm th t c xin c p i gi y phép ăng ký kinh doanh m i theo quy nh t i Ngh nh 66/H BT ngày 2/3/92. i v i nh ng ngư i H i ng xét duy t th y không trình chuyên môn thì ngh S y t thu h i gi y phép hành ngh cũ và t ch c thi ki m tra l i trình chuyên môn n u ương s yêu c u. Nh ng ngư i hành ngh buôn bán, bào ch s n xu t thu c YHCT chưa ư c c p gi y phép hành ngh t năm 1985 tr l i ây u ph i qua thi sát h ch l i trình chuyên môn. Ch nh ng ngư i ã có gi y ch ng nh n trình chuyên môn theo thông tư này và các dư c sĩ có b ng chuyên khoa dư c li u ho c ch ng ch h c ông dư c t i các trư ng y h c dân t c và Vi n YHCT m i ư c ti n hành các th t c xin c p gi y ăng ký kinh doanh bào ch s n xu t, buôn bán thu c YHCT theo quy nh t i Ngh nh 66/H BT ngày 2/3/92. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. T t c nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c gì ngh S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo k p th i v B Y t (V Y h c dân t c) B nghiên c u gi i quy t. Lê Văn Truy n ( ã ký)
 5. M u1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN XÉT CÔNG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N Kính g i: Ông Giám cS yt , Thông qua các ông Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã, thành ph và ông Trư ng phòng ho c Giám c Trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph . H tên: Tu i: Bí danh (ho c tên hi u): Nam, n : Sinh quán: Trú quán: a ch hành ngh : Nơi công tác (n u là cán b công nhân viên) ã làm ngh chuyên môn t năm...... n năm...... T i.............. Chuyên môn gì:......... Gi y phép hành ngh cũ:.... S :... ngày... tháng... năm... do S y t ...... c p. Nay làm ơn này ngh S y t xét và c p gi y công nh n trình chuyên môn Dư c h c c truy n (ghi c th : lương dư c, ngư i chuyên môn bán thu c s ng v.v... ) Tôi xin cam oan làm úng v i kh năng và ph m vi chuyên môn ã ư c S y t duy t.
 6. Ngày tháng năm 19 Ngư i làm ơn H sơ kèm theo: - B n sơ y u lý l ch - Gi y ch ng nh n s c kho - Gi y ch ng nh n hành ngh cũ, b ng c p (n u có) - B n kê khai tình hình ho t ng chuyên môn. Nh n xét c a UBND Nh n xét c a Qu n, huy n, th xã, thành ph phòng ho c Trung tâm y t qu n, huy n, th xã, T. ph M u2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc SƠ Y U LÝ LNCH H và tên: Tu i: Nam, n : Nguyên quán và trú quán: a ch hi n nay: Ngh nghi p trư c khi vào ngh dư c h c c truy n: Ngh nghi p hi n t i (chuyên nghi p, bán chuyên nghi p hay có ngh ph thì nói thêm)..... Tôn giáo:...... Dân t c:........ Ngày và nơi vào H i YHCT:....... Trình văn hoá:........ Trình ngo i ng :..... (k c ti ng dân t c ít ngư i, ch nôm)
 7. Trình chuyên môn dư c h c c truy n: (có qua l p ào t o nào không, th i gian h c)...... Tình hình gia ình: - H và tên b :...... Tu i:...... a ch và ngh nghi p c a b :...... - H và tên m :....... Tu i:....... a ch và ngh nghi p c a m :........ - H và tên v (ho c ch ng):....... Tu i:...... a ch và ngh nghi p c a v (ho c ch ng):...... - H tên, tu i, ch và ngh nghi p c a các con...... B n thân: ã tham gia nh ng công tác gì? Th i gian nào n th i gian nào? Nơi hành ngh buôn bán ho c s n xu t thu c YHCT: cá th , t ch n tr , h p tác xã ông y ông dư c hay b nh vi n, cơ quan, tr m y t , v.v... t năm nào.... n năm nào....? - Khen thư ng:... - K lu t:.... Tôi cam oan l i khai lý l ch trên ây là úng s th t. Ngày tháng năm 19 Ngư i khai ký tên Ch ng nh n c a UBND xã, phư ng nơi cư trú M u3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N KÊ KHAI QUÁ TRÌNH HO T NG CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N I. Hành ngh t năm nào? T i âu và âu lâu nh t? ã h c l p ông dư c âu? Th i gian h c bao lâu? Có gi y ch ng nh n do c p nào c p? (Sao gi y ch ng nh n ó g i kèm theo).
 8. - N u có tham gia gi ng d y dư c h c c truy n thì ghi rõ gi ng môn gì, âu th i gian nào? - S trư ng v dư c h c c truy n: thu c s ng, thu c chín, s n xu t C HT hay gia truy n... II. N i dung hành ngh dư c h c c truy n: - Buôn bán thu c s ng - Buôn bán, bào ch thu c chín - Buôn bán và bào ch cao ơn hoàn tán - Bào ch s n xu t và bán thu c gia truy n. III. Cơ s kinh doanh ph c v : - S ngư i cùng tham gia hành ngh - Cơ s nhà dành riêng buôn bán, bào ch , s n xu t thu c y h c c truy n. - V n kinh doanh . IV. K t qu ph c v : - S dư c li u s d ng trong năm(kg) +Thu c thang (bao nhiêu thang) + Thu c b t (kg) thu c hoàn (kg) d ng thu c nư c(lít) ....... V. Các ho t ông khác: VI. Nguy n v ng và ngh : Tôi cam oan nh ng l i khai trên là úng. Ngày tháng năm 19 Ngư i khai Xác nh n c a UBND qu n, huy n, th xã, thành ph , Trung tâm Y t và H i YHCT. M u4
 9. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N KI M TRA SÁT H CH TRÌNH CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N Ngày .. .. tháng .. .. năm 19 .. H i ng ki m tra sát h ch trình chuyên môn dư c h c c truy n S Y t ...... ã t ch c ki m tra sát h ch trình chuyên môn dư c h c c truy n cho nh ng ngư i xin c p gi y công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n. H i ng ki m tra sát h ch g m có: 1. 2. 3. v.v... N i dung ki m tra sát h ch g m 2 ph n: - Ph n lý thuy t (thi v n áp hay thi vi t) Ph n th c hành: Vi c ki m tra sát h ch ã ư c t ch c theo úng quy ch c a Nhà nư c. K t qu ki m tra sát h ch (có ph l c kèm theo). H i ng ki m tra sát h ch trình chuyên môn dư c h c c truy n công nh n nh ng ngư i có trong danh sách dư i ây t yêu c u ki m tra. ngh ông Giám c S Y t ra quy t nh công nh n và c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn. Ngày tháng năm 19 .. TM. H i ng ki m tra sát h ch Ch t ch H i ng Nơi nh n: -S Yt - B Y t (V YHDT) - Lưu. M u5 UBND T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S YT c l p - T do - H nh phúc
 10. S : BIÊN B N XÉT DUY T CÔNG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N Ngày.... tháng.... năm 19.... H i ng Y h c c truy n S Y t .... ã h p xét duy t trình chuyên môn dư c h c c truy n cho các ương s xin xét công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n. H i ng g m: 1. 2. 3. v.v .. Sau khi ã nghiên c u k h sơ c a các ông, bà xin phép công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n, H i ng th ng nh t công nh n nh ng ngư i có trong danh sách dư i ây trình chuyên môn v dư c h c c truy n. ngh ông Giám c S Y t c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n cho các ương s . 1. 2. 3. v.v.... Ngày... tháng... năm 19... Ch t ch h i ng Nơi nh n: -S Yt - B Y t (V YHDT) - ương s - Lưu. M t trư c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 11. GI Y CH NG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Giám c S Y t .. .. nh Căn c quy t nh công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n s : .. ngày .. c aS Yt . C P GI Y CH NG NH N TRÌNH CHUYÊN MÔN DƯ C H C C TRUY N cho: .. .. Sinh ngày .. tháng .. năm 19 .. Nơi sinh: .. .. Trú quán .. .. .. trình chuyên môn dư c h c c truy n v .. .. .. Ngày... tháng... năm 19... GIÁM CS YT Vào s s : Ngày....
Đồng bộ tài khoản