Thông tư 06/1999/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 06/1999/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/1999/TT-BKH về việc hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1999/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/TT-BKH Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 06/1999/TT-BKH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N V N I DUNG T NG M C U TƯ, H SƠ TH M NNH D ÁN U TƯ VÀ BÁO CÁO U TƯ Th c hi n các quy nh t i Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph (dư i ây vi t t t là Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng), B K ho ch và u tư hư ng d n v n i dung t ng m c u tư, h sơ thNm nh d án u tư và báo cáo u tư như sau: I. T NG M C V N U TƯ: 1.1. Theo kho n 7 - i u 5 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, t ng m c u tư là toàn b chi phí u tư và xây d ng (k c v n s n xu t ban u) và là gi i h n chi phí t i a c a d án ư c xác nh trong quy t nh u tư. 1.2. T ng m c u tư: a. V n cho chuNn b u tư bao g m các kho n chi phí: - i u tra, kh o sát, nghiên c u ph c v cho l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi; - L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi (k c tư v n) ho c l p báo cáo u tư (n u d án thu c m c III dư i ây); - Phí thNm nh d án. b. V n chuNn b th c hi n d án u tư g m các kho n chi phí: - Dàn x p v v n (trong trư ng h p vay v n ngoài nư c ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n) - u th u th c hi n d án và xét th u - Các d ch v tư v n k thu t, tư v n h tr qu n lý, giám sát, tư v n xây d ng; - Chuy n giao công ngh , h tr k thu t ban u;
  2. - Kh o sát thi t k xây d ng; - Thi t k , thNm nh thi t k ; - L p t ng d toán, thNm nh t ng d toán; - n bù gi i phóng m t b ng; - Th c hi n tái nh cư có liên quan n n bù gi i phóng m t b ng c a d án (n u có); - ChuNn b m t b ng; c. V n th c hi n u tư g m: - Chi phí thi t b ; - Chi phí xây d ng và l p t thi t b ; - Các chi phí khác: + S d ng m t t, m t nư c + ào t o + L p phương án phòng ch ng cháy, n theo quy nh v phòng cháy, ch a cháy; d. Chi phí chuNn b s n xu t: Chi phí nguyên, nhiên v t li u, nhân công ch y th không t i và có t i tr i giá tr s n phNm thu h i ư c); e. Nghi m thu; f. Lãi vay c a Ch u tư trong th i gian th c hi n u tư ư c xác nh thông qua h p ng tín d ng; g. V n lưu ng ban u cho s n xu t ( i v i d án s n xu t) do B Tài chính quy nh; h. Chi phí b o hi m công trình theo quy nh c a B Tài chính; i. D phòng; k. Qu n lý d án; l. Các kho n thu theo quy nh; m. ThNm nh phê duy t quy t toán.
  3. M t s d án nhóm A có yêu c u c bi t ư c Th tư ng Chính ph cho phép, t ng m c u tư còn bao g m các chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh có liên quan n d án. M c chi phí do Th tư ng Chính ph quy t nh cho t ng d án. 1.3. T ng m c u tư ch ư c i u ch nh tăng trong các trư ng h p sau: a. Thay i m t b ng giá u tư và xây d ng do Chính ph ban hành nh ng quy nh m i: - Thay i giá i n, nư c, ti n thuê t, cư c v n t i; - Thay i giá nhân công; - Thay i ho c b sung các lo i phí, thu . b. Thay i t giá gi a ng ti n Vi t Nam và ng ngo i t i v i ph n ph i s d ng ngo i t c a các d án (n u trong t ng m c u tư ghi rõ ph n ngo i t ph i s d ng). c. Các trư ng h p b t kh kháng g m: - B t kh kháng có tính ch t khách quan như thiên tai, ch ho , ho ho n. - Không m b o kh năng huy ng v n ho c c p v n không úng ti n ( iv n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư c a Nhà nư c) mà không do l i c a Ch u tư. II. H SƠ TH M NNH D ÁN U TƯ: A. H sơ ngh thNm nh báo cáo nghiên c u ti n kh thi (g i t t là báo cáo ti n kh thi): H sơ nghi thNm nh báo cáo ti n kh thi c a d án ư c xem là h p l g m: 1. T trình Th tư ng Chính ph c a Ch u tư n u là d án nhóm A, và trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư n u là d án nhóm B (trư ng h p d án nhóm B c n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi). 2. Báo cáo ti n kh thi ư c l p b o m các n i dung theo quy nh t i i u 23 - Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và nh ng n i dung c th phù h p v i t ng ngành kinh t - k thu t; 3. Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân, năng l c tài chính c a Ch u tư; 4. Các văn b n xác nh n phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành và a phương; 5. Các văn b n pháp lý khác liên quan n d án (n u có).
  4. B. H sơ ngh thNm nh báo cáo nghiên c kh thi (g i t t là báo cáo kh thi): M t h sơ ngh thNm nh báo cáo kh thi c a d án ư c xem là h p l c n ph i b o m các i u ki n dư i ây: 1. i v i d án nhóm A: 1.1. i v i các d án không thu c d ng BOT a. T trình Th tư ng Chính ph c a Ch u tư; b. Văn b n thông qua báo cáo ti n kh thi; c. Ý ki n c a cơ quan qu n lý tr c ti p (B , U ban nhân dân c p t nh, thành ph , Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c) g i Th tư ng Chính ph , trong ó phát bi u rõ v ch trương u tư, s phù h p v i quy ho ch, n i dung d án, các nh n xét, ánh giá và ki n ngh i v i Ch u tư và i v i d án; d. Ý ki n c a các B ngành và a phương có liên quan theo ch c năng, thNm quy n qu n lý c a ngành, a phương mình. e. Ý ki n thNm nh c a t ch c cho vay v n u tư i v i d án s d ng v n vay v hi u qu tài chính c a d án, kh năng cung c p v n vay cho d án và ki n ngh phương th c qu n lý d án khi d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau; f. Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân, năng l c tài chính c a Ch u tư và các văn b n c n thi t khác như gi y ch ng nh n quy n s d ng t văn b n phê duy t quy ho ch, các văn b n cho phép c a Chính ph , các tho thu n, các h p ng, hi p nh (tuỳ theo c i m c a t ng d án); g. Báo cáo kh thi ư c l p phù h p v i các n i dung quy nh t i i u 24 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và phù h p v i t ng ngành kinh t - k thu t. Cơ quan trình duy t ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng d án. 1.2. i v i các d án BOT: a. T trình c a Ch u tư và cơ quan nhà nư c có ta; b. Báo cáo kh thi ư c l p phù h p v i các n i dung quy nh t i i u 24 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng phù h p v i t ng ngành kinh t - k thu t; c. Ý ki n c a cơ quan qu n lý tr c ti p như i m kho n 1.1 trên ây; d. H p ng ã ư c ký t t; e. Các h p ng ph (n u có); f. D th o i u l công ty n u là công ty thành l p m i ho c i u l công ty ã b sung n u công ty ang ho t ng;
  5. g. Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân, năng l c tài chính c a Ch u tư và các văn b n c n thi t khác như gi y ch ng nh n quy n s d ng t, văn b n phê duy t quy ho ch c a các cơ quan có thNm quy n, các văn b n cho phép c a Chính ph , các tho thu n, các h p ng, hi p nh (tuỳ theo c i m c a t ng d án); h. Ý ki n c a các cơ quan, t ch c liên quan v các v n thu c thNm quy n ho c có liên quan n l i ích c a h ; i. Ý ki n thNm nh c a t ch c cho vay v n u tư i v i d án s d ng v n vay v hi u qu tài chính c a d án, kh năng cung c p v n vay cho d án và ki n ngh phương th c qu n lý d án khi d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau; B h sơ ngh thNm nh báo cáo kh thi c a d án do Ch u tư l p trình c p quy t nh u tư và g i B K ho ch và u tư t ch c thNm nh. 2. i v i các d án nhóm B và C: 2.1. i v i các d án không thu c d ng BOT, BTO, BT g m có: a. T trình c a Ch u tư g i cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư; b. Ý ki n c a cơ quan qu n lý tr c ti p v ch trương u tư, s phù h p v i quy ho ch, n i dung d án, các nh n xét, ánh giá và ki n ngh ; c. Ý ki n c a các cơ quan liên quan thu c ch c năng, thNm quy n c a mình; d. Ý ki n thNm nh c a t ch c cho vay v n u tư i v i d án s d ng v n vay v hi u qu tài chính c a d án, kh năng cung c p v n vay cho d án và ki n ngh phương th c qu n lý d án khi d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau; e. Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân, năng l c tài chính c a Ch u tư và các văn b n c n thi t khác như gi y ch ng nh n quy n s d ng t, văn b n phê duy t quy ho ch c a các cơ quan có thNm quy n, các văn b n cho phép c a Chính ph , các tho thu n, các h p ng, hi p nh (tuỳ theo c i m c a t ng d án). f. Báo cáo kh thi ư c l p phù h p v i quy nh t i i u 24 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Báo cáo u tư l p theo n i dung m c III c a Thông tư này. Cơ quan trình duy t ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng Báo cáo kh thi (ho c Báo cáo u tư c a d án). 2.2. i v i các d án BOT thu c nhóm B và C quy nh như kho n 1.2 trên ây. 3. Ch u tư ch u hoàn toàn trách nhi m v tính chuNn xác và tính h p pháp c a các thông tin, s li u, tài li u g i theo h sơ d án. Các cơ quan tr c ti p qu n lý Ch u tư và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m v nh ng ý ki n c a mình i v i d án.
  6. III. BÁO CÁO U TƯ: 1. Các d án ch c n l p báo cáo u tư g m: - Các d án có m c v n dư i 1 t ng; - Các d án s a ch a, b o trì s d ng v n s nghi p; - Các d án c a các ngành ã có thi t k m u và tiêu chuNn k thu t ư c B qu n lý ngành phê duy t trên cơ s quy ho ch t ng th i v i t ng vùng. 2. N i dung báo cáo u tư g m: a. Xác nh Ch u tư: C n xác nh Ch u tư c a d án (cơ quan nhà nư c, doanh nghi p, cá nhân), trong ó ph i làm rõ: - Tư cách pháp nhân c a Ch u tư (có văn b n xác nh n tư cách pháp nhân) - Kh năng tài chính c a Ch u tư (có văn b n xác nh n). b. S c n thi t và m c tiêu u tư: - Gi i trình s c n thi t ph i u tư; - M c tiêu phát tri n c a d án: văn hoá, giáo d c, s n xu t nông nghi p, công nghi p, d ch v ; - M c tiêu tr c ti p c a d án (n u là s n xu t thì s n phNm ư c tiêu dùng trong nư c hay xu t khNu, nh m thu l i nhu n hay nh m m c tiêu khác); c. S n phNm ho c d ch v : Gi i trình lo i s n phNm và d ch v c a d án. d. Hình th c u tư và công su t: - u tư xây d ng m i, u tư chi u sâu, nâng c p m r ng cơ s ã có hay duy trì; - Xác nh quy mô công su t; e. Thi t b , máy móc: Ghi rõ tên, s lư ng, ngu n g c và giá tr thi t b ; f. Ngu n cung c p nguyên li u, bán thành phNm và các y u t u vào khác. g. Kh năng tiêu th s n phNm ho c d ch v : h. a i m và di n tích chi m t: - V trí c a a i m công trình và s phù h p v quy ho ch c a a i m;
  7. - T ng di n tích chi m t, sơ m t b ng và các văn b n xác nh n quy n s d ng t; - Hi n tr ng m t b ng và chi phí n bù gi i phóng m t b ng (n u có). i. H ng m c và kh i lư ng; yêu c u k thu t ch y u c a t ng h ng m c, các nh m c, ơn giá c a các ngành và a phương áp d ng cho d án (nhà , trư ng h c, tr m xá: s d ng nh m c c a B Xây d ng; ư ng b : s d ng nh m c c a B giao thông v n t i; thu l i: s d ng nh m c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). k. V n u tư: + Nhu c u v n u tư: V n u tư ư c tính toán trên cơ s kh i lư ng và ơn giá (theo quy nh c a các B và a phương) và chia ra: Xây l p, thi t b , KTCB khác (n u có); + Ngu n v n u tư: Xác nh rõ ngu n v n u tư: . V n ngân sách Nhà nư c; . V n vay tín d ng . V n t huy ng c a Ch u tư ho c huy ng c a dân. l. K t lu n v d án: - Hi u qu kinh t - xã h i; - Kh năng tr n ; - Môi trư ng: Các nh hư ng tích c c và tiêu c c m. Các ki n ngh v chính sách ưu ãi i v i d án. - Ưu ãi trong khi th c hi n u tư; - Ưu ãi sau khi th c hi n u tư. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n nh ng v n c n b sung, s a i, ngh các B , a phương ki n ngh k p th i B K ho ch và u tư hoàn ch nh. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản