Thông tư 06/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
47
lượt xem
10
download

Thông tư 06/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t S è  06/1999/TT­B K H   BK h n g µ y  24 th¸ng 11 n¨ m  1999  í ng d É n   Ò  n é i d u n g   H v T æ n g  m ø c  ® Ç u  t, H å  s ¬  th È m  ® Þ n h  d ù   ® Ç u  t  ¸n  v µ  B¸o c¸o ® Ç u  t  Thùc  Ön    hi c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng    l  tv x d ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  íi y  Õtt¾tlµQuy  Õ   ph (d  ®© vi       ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng),Bé  Õ   l  tv x d  K ho¹ch vµ  Çu   íng dÉn  Ò   éidung   § th   vn  tæng  møc  u  ,hå  ¬  Èm  nh  ù   ®Ç t  s th ®Þ d ¸n ®Ç u    µ      u   nh    tv b¸o c¸o ®Ç t  sau:   I. æ n g  m ø c  v è n ® Ç u  t:  T 1.1.Theo    kho¶n  ­ §iÒu  cña  7    5  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, l  tv x d   tæng møc  u    µtoµn  é    Ý  u    µ  ©y  ùng  Ó  vèn  ®Ç tl   b chiph ®Ç tv x d (k c¶  s¶n  Êt xu   ban  u)  µ  µ gií h¹n    Ý   èi®a   ña  ù  ® îc x¸c ®Þnh  ®Ç v l   i   chiph t   c d ¸n      trong quyÕt     ®Þnh  u  . ®Ç t 1.2.Tæng    møc  u  : ®Ç t a.Vèn    cho  Èn  Þ  u    chu b ®Ç tbao  å m     g c¸ckho¶n    Ý: chiph ­ §iÒu      tra,kh¶o    s¸t,nghiªncøu  ôc  ô    ph v cho  Ëp  c¸o nghiªncøu  Òn  l b¸o      ti kh¶  ,     thi b¸o c¸o nghiªncøu      kh¶  ; thi ­ LËp  c¸o nghiªncøu  Òn    b¸o      ti kh¶  , thi  c¸o nghiªncøu  b¸o      kh¶    Ó    thi(k c¶ tvÊn) hoÆc   Ëp b¸o c¸o ®Ç u    Õu  ù    éc m ôc  I íi y);     l     t(n d ¸n thu   II d     ®© ­PhÝ   Èm  nh  ù    th ®Þ d ¸n. b.Vèn  Èn  Þ  ùc hiÖn  ù    u    å m       chu b th   d ¸n ®Ç tg c¸ckho¶n    Ý: chiph ­ Dµn  Õp  Ò   èn    x v v (trong tr ng  îp    ê h vay  èn  µi níc ® îc Ng ©n   µng  v ngo       h Nhµ   ícchÊp  Ën) n  nh ­§Êu  Çu  ùc hiÖn  ù    µ  Ðt thÇu   th th   d ¸n v x   ­ C¸c  Þch  ô   Ên  ü  Ët,t vÊn  ç  îqu¶n  ý,gi¸m     Ên  ©y    d v tv k thu    h tr  l  s¸t,t v x dùng; ­ChuyÓn    giao c«ng  Ö,  ç  î ü  Ëtban  u;   ngh h tr  thu   k ®Ç ­Kh¶o    ÕtkÕ   ©y  ùng;   s¸tthi   x d ­ThiÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ;     th ®Þ thi   ­LËp    tæng  ù  d to¸n, Èm  nh   th ®Þ tæng  ù  d to¸n; ­§ Òn  ïgi¶i ãng  Æt     b    ph m b»ng; ­ Thùc  Ön  i nh    ã  ªnquan  n   n   ï gi¶iphãng  Æt     hi t¸ ®Þ c c li   ®Õ ®Ò b     m b»ng  cña  ù    Õu  ã); d ¸n (n c ­ChuÈn  Þ  Æt     bm b»ng;
  2. 2 c.Vèn  ùc hiÖn  u    å m:   th   ®Ç tg ­Chi phÝ  ÕtbÞ;    thi   ­Chi phÝ  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ;    xd vl ® thi   ­C¸c    Ý    chiph kh¸c: +  ö  ông  Æt   t,m Æt   íc Sd m ®Ê   n  +  µo  ¹o §t +  Ëp  ¬ng  phßng  èng  L ph ¸n  ch ch¸y,næ     theo quy  nh  Ò   ®Þ v phßng ch¸y,   ch÷a  ch¸y; d. Chi  Ý   Èn  Þ     ph chu b s¶n  Êt:Chi  Ý   xu   ph nguyªn,nhiªn vËt liÖu,nh©n         c«ng    ¹ythö kh«ng    µ  ã    õ®i    Þs¶n  È m     åi® îc); ®Ó ch     t¶i c t¶i   gi¸tr   v tr ph thu h   e.NghiÖ m     thu; f.L∙ivay  ña  ñ   u       c Ch ®Ç t trong thêigian thùc hiÖn  u    îc     nh          ®Ç t ®   x¸c ®Þ th«ng qua  îp ®ång  Ýn  ông; h  td g.Vèn u  ng    l ®é ban  u   ®Ç cho  s¶n  Êt(®èivíi ù    xu       ¸n s¶n  Êt)do  é  µi d xu   B T   chÝnh  quy  nh; ®Þ   h.Chi phÝ     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  é  µichÝnh; tr     ®Þ c BT  i. ù     phßng; D   k.Qu¶n  ýdù    l   ¸n; l.  C¸c  kho¶n  Õ  thu theo quy  nh;   ®Þ m.  È m   nh    Öt quyÕt to¸n. Th ®Þ phª duy     M ét  è  ù    ã m   cã    Çu  Æc   Öt® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    s d ¸n nh A  yªu c ® bi     t  ph cho phÐp, tæng    møc  u    ®Ç tcßn  bao  å m       Ý  g c¸c chiph nghiªncøu    khoa  äc,c«ng  h  nghÖ   ã  ªnquan  n   ù    c li   ®Õ d ¸n.Møc     Ý   Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  chi ph do  t Ch ph quy ®Þnh cho  õng dù  t   ¸n. 1.3.Tæng    møc  u    ®Ç tchØ  îc®iÒu  ®  chØnh    t¨ngtrongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a. Thay  æi  Æt     ® m b»ng    u    µ  ©y  ùng  Ch Ýnh  ñ  gi¸®Ç tv x d do  ph ban  µnh  h nh÷ng  quy  nh  íi: ®Þ m ­Thay  æi    iÖn,níc,tiÒn thuª®Êt,cícvËn  ;   ® gi¸®          t¶i ­Thay  æi    ©n    ® gi¸nh c«ng; ­Thay  æi    ® hoÆc     bæ sung    ¹ phÝ, thuÕ. c¸clo   i   b. Thay  æi  û gi¸gi÷a  ng  Òn  Öt Nam   µ  ng  ¹itÖ  i  íi   ® t    ®å ti Vi   v ®å ngo   ®è v   phÇn ph¶isö  ông  ¹itÖ  ña    ù    Õu   d ngo   c c¸c d ¸n (n trong tæng    møc  u       â ®Ç t ghir   phÇn  ¹itÖ  ngo   ph¶isö  ông).  d c.C¸c  êng  îp bÊt kh¶    tr h    kh¸ng gå m:   ­  Êt  B kh¶ kh¸ng  ã  Ýnh  Êt  ct ch kh¸ch quan   thiªntai  ch  ¹,ho¶  nh   ,®Þ ho   ho¹n. ­ Kh«ng  ¶m     ® b¶o kh¶ n¨ng huy  ng  èn  ®é v hoÆc   Êp  èn  c v kh«ng  ng ®ó tiÕn    ®èi vèn  ©n  ®é (   ng s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  u     ña  µ   íc)m µ   nh n   td ®Ç t c Nh n   kh«ng  lçi ña  ñ  u  . do   c Ch ®Ç t
  3. 3 II. å  s ¬  th È m  ® Þ n h  d ù  ¸n ® Ç u  t:  H A.  å   ¬    Þ  Èm  nh      H s ®Ò ngh th ®Þ b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    äit¾tlµ   ti   thi       (g b¸o  tiÒn  c¸o  kh¶    å   ¬    thi) H s ®Ò nghithÈm  nh  :   ®Þ b¸o  tiÒn  c¸o  kh¶    ña  ù  thic d ¸n ® îcxem  µhîp lÖ  å m:    l    g 1. Tê  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  ña  ñ   u    Õu  µ dù  nhã m       tr   t Ch ph c Ch ®Ç t n l   ¸n  A, vµ  ×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    Õu  µdù    ã m   (tr ng  tr     th quy quy ®Þ ®Ç tn l   ¸n nh B  ê hîp dù    ã m   cÇn  Ëp b¸o      ¸n nh B  l   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  .   ti   thi) 2. B¸o    Òn kh¶    îclËp    c¸o ti   thi®   b¶o  ¶m     éidung  ® c¸c n   theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  ­ Quy  Õ   23    ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  ÷ng  éidung  ô  Ó  ï l  tv x d v nh n  c th ph   hîp víi õng ngµnh     t  kinhtÕ   ü  Ët;   ­k thu 3. C¸c      v¨n b¶n  ã    Þ ph¸p  ýx¸c nhËn   c gi¸tr   l    t c¸ch ph¸p  ©n, n¨ng  ùctµi   nh   l   chÝnh  ña  ñ  u  ; c Ch ®Ç t 4. C¸c  b¶n    Ën  ï hîp  íiquy  ¹ch    iÓn ngµnh  µ  a     v¨n  x¸c nh ph   v   ho ph¸ttr   v ®Þ ph¬ng; 5.C¸c      v¨n b¶n  ph¸p lýkh¸cli        ªnquan  n   ù    Õu  ã). ®Õ d ¸n (n c B.  å   ¬    Þ  Èm  nh  H s ®Ò ngh th ®Þ b¸o    c¸o nghiªncø    kh¶    äit¾t lµ b¸o  thi(g       c¸o kh¶  : ét  å  ¬    Þ   Èm   nh  thi) M h s ®Ò ngh th   ®Þ b¸o c¸o kh¶    ña  ù  ® îc thic d ¸n    xem   µhîp lÖ  Çn  l     c ph¶ib¶o  ¶m       iÒu  Ön  íi y:   ® ®ñ c¸c® ki d   ®© 1.§èivíi dù    ã m         ¸n nh   A: 1.1.§èivíi   ù          d ¸n kh«ng  éc d¹ng  c¸c thu   BOT a.Tê  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ña  ñ  u  ;   tr   t  ph c Ch ®Ç t b.V¨n    b¶n  th«ng  qua  c¸o tiÒn kh¶  ; b¸o      thi c.   kiÕn  ña  ¬  ý c c quan  qu¶n  ý trùc tiÕp  é, Uû   l    (B   ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång    ph   t H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ   íc)göiThñ  tyNh n     t ng Ch Ýnh  ñ,trong ®ã     Óu  â vÒ   ñ  ¬ng  u  ,sù  ïhîp víi   í  ph     ph¸tbi r   ch tr ®Ç t  ph       quy ho¹ch,néidung  ù      Ën  Ðt,®¸nh    µ  Õn  Þ  i víiChñ   u      d ¸n,c¸c nh x   gi¸v ki ngh ®è     ®Ç tvµ  i víi ù    ®è     ¸n;d d. ý  Õn  ña    é   µnh  µ  a  ¬ng  ã  ªnquan    ki c c¸c B ng v ®Þ ph c li   theo chøc  n¨ng,   thÈm  Òn  quy qu¶n  ýcña  µnh,®Þa  ¬ng  ×nh. l  ng   ph m e.    Õn  Èm   nh  ña  chøc  ý ki th ®Þ c tæ  cho  vay  èn  u    i  íidù  sö  v ®Ç t ®è v   ¸n  dông  èn  v vay  Ò   Öu  v hi qu¶  µichÝnh  ña  ù    t  c d ¸n,kh¶  n¨ng cung  Êp  èn    c v vay cho  ù    µ  Õn  Þ  ¬ng  d ¸n v ki ngh ph thøc qu¶n  ýdù      ù  sö  ông  çn  îp  l   ¸n khid ¸n  d hh nhiÒu  ån  èn  ngu v kh¸cnhau;   f.C¸c  b¶n  ã    Þ ph¸p  ýx¸c nhËn     v¨n  c gi¸tr   l    t c¸ch ph¸p  ©n,    nh n¨ng  ùc tµi l   chÝnh  ña  ñ   u    vµ    c Ch ®Ç t c¸c v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c nh giÊy  c thi     chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê v¨n b¶n  phª  Öt  duy quy  ¹ch,c¸c v¨n b¶n  ho     cho  Ðp  ña  ph c ChÝnh  ñ, c¸c tho¶  Ën, c¸c hîp  ng, hiÖp  nh  ú theo  Æc   iÓ m   ph     thu     ®å   ®Þ (tu   ® ® cña  õng dù  t   ¸n); g. B¸o      c¸o kh¶    îc lËp  ï hîp  íic¸c néidung  thi®   ph   v       quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 24 cña  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  ï hîp víitõng  µnh  l  tv x d v ph       ng kinh tÕ     ­ kü  Ët. thu C¬   quan  ×nh duyÖt ph¶ichÞu  tr       tr¸chnhiÖ m  Ò   Êtl ng dù    v ch  î   ¸n.
  4. 4 1.2.§èivíi   ù          d ¸n BOT: c¸c a.Tê  ×nh cña  ñ  u    µ  ¬    tr   Ch ®Ç tv c quan  µ  íccã  nh n   ta; b. B¸o      c¸o kh¶    îc lËp  ï hîp  íic¸c néidung  thi®   ph   v       quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 24 cña Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ï hîp víitõng  µnh  l  tv x d ph       ng kinh tÕ    ü    ­k thuËt; c.ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan qu¶n  ýtrùctiÕp nh  iÓ m  kho¶n      y; l     ®   1.1 trªn®© d.Hîp  ng  ∙  îcký  ¾t;   ®å ® ®   t e.C¸c  îp ®ång  ô  Õu  ã);   h  ph (n c f.Dù     th¶o  Òu  Ö  §i l c«ng    Õu  µ c«ng    µnh  Ëp  íihoÆc   Òu  Ö  ty n l  ty th l m  §i l c«ng    ∙ bæ   ty®   sung  Õu  n c«ng    ang  ¹t®éng; ty® ho   g. C¸c      v¨n b¶n  ã    Þ ph¸p  ýx¸c nhËn   c gi¸tr   l    t c¸ch ph¸p  ©n, n¨ng  ùctµi   nh   l   chÝnh  ña  ñ   u    vµ    c Ch ®Ç t c¸c v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c nh giÊy  c thi     chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t,v¨n  sd ®Ê   b¶n  phª  Öt  duy quy  ¹ch  ña    ¬  ho c c¸c c quan  ã  Èm   c th quyÒn, c¸c v¨n b¶n      cho  Ðp  ña  Ýnh  ñ, c¸c tho¶  Ën,c¸c hîp ®ång, ph c Ch ph     thu         hiÖp  nh  útheo ® Æc   iÓ m   ña  õng dù  ®Þ (tu     ® c t   ¸n); h.ý  Õn  ña    ¬    ki c c¸cc quan,tæ    chøc  ªnquan  Ò     Ên    éc thÈm   li   v c¸cv ®Ò thu   quyÒn hoÆc   ã  ªnquan  n   îÝch  ña  ä; c li   ®Õ l   i ch i.ý  Õn  Èm   nh  ña  chøc    ki th ®Þ c tæ  cho  vay  èn  u    i  íidù  sö  v ®Ç t ®è v   ¸n  dông  èn  v vay  Ò   Öu  v hi qu¶  µichÝnh  ña  ù    t  c d ¸n,kh¶  n¨ng cung  Êp  èn    c v vay cho  ù    µ  Õn  Þ  ¬ng  d ¸n v ki ngh ph thøc qu¶n  ýdù      ù  sö  ông  çn  îp  l   ¸n khid ¸n  d hh nhiÒu  ån  èn  ngu v kh¸cnhau;   Bé   å  ¬    Þ  Èm  nh  c¸o kh¶    ña  ù    Chñ   u    h s ®Ò ngh th ®Þ b¸o    thic d ¸n do  ®Ç t lËp  ×nh cÊp  Õt  nh  u    µ  öiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu     chøc  tr   quy ®Þ ®Ç t v g   K ho v§ t ®Ó tæ  thÈm  nh. ®Þ 2.§èivíi   ù    ã m   vµ        d ¸n nh c¸c B  C: 2.1.§èivíi   ù          d ¸n kh«ng  éc d¹ng  c¸c thu   BOT,  BTO,  gå m   ã: BT  c a.  ê   ×nh  ña  ñ   u    göi c¬  T tr c Ch ®Ç t   quan  ã  Èm   Òn  Õt  nh   c th quy quy ®Þ ®Ç u  ; t b. ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp  Ò   ñ  ¬ng  u  ,sù  ï hîp l    v ch tr ®Ç t  ph     víi  quy  ¹ch,néidung  ù      Ën  Ðt,®¸nh    µ  Õn  Þ; ho    d ¸n,c¸cnh x   gi¸v ki ngh c. ý  Õn  ña    ¬    ki c c¸c c quan  ªnquan  éc  li   thu chøc n¨ng,thÈm   Òn  ña    quy c m × nh; d.    Õn  Èm   nh  ña  chøc  ý ki th ®Þ c tæ  cho  vay  èn  u    i  íidù  sö  v ®Ç t ®è v   ¸n  dông  èn  v vay  Ò   Öu  v hi qu¶  µichÝnh  ña  ù    t  c d ¸n,kh¶  n¨ng cung  Êp  èn    c v vay cho  ù    µ  Õn  Þ  ¬ng  d ¸n v ki ngh ph thøc qu¶n  ýdù      ù  sö  ông  çn  îp  l   ¸n khid ¸n  d hh nhiÒu  ån  èn  ngu v kh¸cnhau;   e. C¸c      v¨n b¶n  ã    Þ ph¸p  ýx¸c nhËn   c gi¸tr   l    t c¸ch ph¸p  ©n, n¨ng  ùctµi   nh   l   chÝnh  ña  ñ   u    vµ    c Ch ®Ç t c¸c v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c nh giÊy  c thi     chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t,v¨n  sd ®Ê   b¶n  phª  Öt  duy quy  ¹ch  ña    ¬  ho c c¸c c quan  ã  Èm   c th quyÒn, c¸c v¨n b¶n      cho  Ðp  ña  Ýnh  ñ, c¸c tho¶  Ën,c¸c hîp ®ång, ph c Ch ph     thu         hiÖp  nh  útheo ® Æc   iÓ m   ña  õng dù  ®Þ (tu     ® c t   ¸n).
  5. 5 f.B¸o      c¸o kh¶    îclËp  ï hîp víiquy  nh  ¹  Òu  cña  thi®   ph       ®Þ ti§i 24  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng. B¸o  l  t x d   c¸o  u    lËp  ®Ç t theo  éi dung  ôc   Icña  n  m II  Th«ng   µy. tn C¬   quan  ×nh duyÖt ph¶ichÞu  tr       tr¸chnhiÖ m   Ò   Êtl ng B¸o      v ch  î   c¸o kh¶    thi (hoÆc  B¸o    u    ña  ù  c¸o ®Ç tc d ¸n). 2.2.§èi víic¸c dù  BOT   éc  ã m   vµ            ¸n  thu nh B  C quy  nh    ®Þ nh kho¶n    1.2 trªn®©y.   3. Chñ   u    Þu  µn  µn    ®Ç t ch ho to tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Èn    µ  Ýnh    vt chu x¸c v t hîp ph¸p cña        c¸cth«ng    è  Öu,tµiliÖu göitheo hå  ¬  ù  tin, li         s   s d ¸n. C¸c  ¬  c quan  ùctiÕp qu¶n  ýChñ   u    µ    ¬  tr     l  ®Ç tv c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m  Ò   ÷ng    Õn  ña  ×nh  i víi ù    v nh ý ki c m ®è     ¸n. d III.B¸o c¸o ® Ç u  t:   1.C¸c  ù      d ¸n chØ  Çn  Ëp b¸o c¸o ®Ç u    å m: c l     tg ­C¸c  ù    ã    d ¸n c møc  èn  íi tû®ång; v d    1  ­C¸c  ù    öa  ÷a,b¶o  ×sö  ông  èn  ù    d ¸n s ch   tr   d v s nghiÖp; ­ C¸c  ù    ña    µnh  ∙  ã  ÕtkÕ   É u   µ    Èn  ü  Ët® ­   d ¸n c c¸cng ® c thi   m v tiªuchu k thu   îc Bé     qu¶n  ý ngµnh  l  phª  Öt    ¬  ë  duy trªnc s quy  ¹ch  ho tæng  Ó  i  íitõng  th ®è v   vïng. 2.Néi dung      u    å m:    b¸o c¸o ®Ç tg a.X¸c  nh  ñ  u  :   ®Þ Ch ®Ç t C Ç n     nh  ñ  u    ña  ù    ¬ quan  µ  íc,doanh  x¸c®Þ Ch ®Ç tc d ¸n (c   nh n   nghiÖp,c¸    nh©n),trong ®ã       ph¶ilµm  â:   r ­   c¸ch  T ph¸p  ©n  ña  ñ   u    (cã  nh c Ch ®Ç t v¨n b¶n    Ën   c¸ch  x¸c nh t ph¸p  nh©n) ­Kh¶    n¨ng  µichÝnh  ña  ñ  u    ã v¨n b¶n    Ën). t  c Ch ®Ç t(c     x¸cnh b.Sù  Çn  Õtvµ  ôc    u  :   c thi   m tiªu®Ç t ­Gi¶itr×nh sù  Çn  Õtph¶i®Ç u  ;      c thi     t ­ M ôc      iÓn cña  ù          ôc,s¶n  Êt n«ng    tiªuph¸ttr   d ¸n:v¨n ho¸,gi¸od   xu   nghiÖp,   c«ng  nghiÖp,dÞch  ô;   v ­ M ôc    ùc tiÕp  ña  ù  (nÕu  µ s¶n  Êt th×    tiªutr   c d ¸n  l  xu   s¶n  È m   îc tiªu ph ®   dïng trongníchay  ÊtkhÈu,nh»m     înhuËn       xu     thu l   i hay  nh»m   ôc    m tiªukh¸c); c. S¶n  È m     ph hoÆc   Þch  ô: Gi¶itr×nh  ¹  d v    lo is¶n  È m   µ  Þch  ô  ña  ph vd vc dù  ¸n. d.H×nh    thøc ®Ç u    µ    tv c«ng  Êt: su ­ §Çu   ©y  ùng  íi,®Ç u    Òu  ©u, n©ng  Êp  ë   éng  ¬  ë  ∙  ã    tx d m  tchi s   cmr cs®c hay  duy  ×; tr ­X¸c  nh    ®Þ quy    m« c«ng  Êt; su
  6. 6 e.ThiÕtbÞ, m¸y  ãc: Ghi râ tªn, è îng,nguån  èc  µ    ÞthiÕtbÞ;      m        l   s g v gi¸tr     f.Nguån    cung  Êp  c nguyªn liÖu,b¸n  µnh  È m   µ    Õu  è ®Ç u   µo      th ph v c¸c y t  v kh¸c. g.Kh¶    n¨ng    ô s¶n  È m   tiªuth   ph hoÆc   Þch  ô: d v h.§Þa  iÓ m   µ  Ön  Ých  Õm  t:   ® v di t chi ®Ê ­ V Þ   Ýcña  a  iÓ m     tr   ®Þ ® c«ng  ×nh vµ  ù  ïhîp vÒ   tr   s ph     quy  ¹ch cña  a   ho   ®Þ ®iÓ m; ­ Tæng  Ön  Ých  Õm  t,s¬    Æt     di t chi ®Ê   ®å m b»ng  µ      v c¸cv¨n b¶n    Ën  x¸cnh quyÒn  ö  ông  t; sd ®Ê ­ HiÖn  ¹ng m Æt     tr   b»ng  µ    Ý   n   ï gi¶iphãng  Æt   v chiph ®Ò b     m b»ng  Õu  (n cã). i.H¹ng  ôc  µ  èil ng;yªu  Çu  ü  Ëtchñ  Õu  ña  õng  ¹ng  ôc,    m v kh  î   c k thu   y ct h m c¸c ®Þnh    møc,  n    ña    µnh  µ  a   ¬ng    ông  ®¬ gi¸c c¸c ng v ®Þ ph ¸p d cho  ù    µ  d ¸n (nh ë,tr ng  äc,tr¹m x¸:sö  ông  nh   ê h       d ®Þ møc  ña  é  ©y  ùng;® êng  é:sö  ông  c BX d   b d ®Þnh  møc   ña  é   c B giao  th«ng  Ën  ; û  î   ö  ông  nh  v t¶i thu l is d : ®Þ møc   ña  é  cB N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n). k.Vèn  u  :   ®Ç t + Nhu  Çu  èn  u  : Vèn  u    îc tÝnh  c v ®Ç t  ®Ç t ®   to¸n trªnc¬  ë  èil ng  µ      s kh  î v ®¬n    gi¸(theo quy  nh  ña    é  µ  a  ¬ng) vµ    ®Þ c c¸cB v ®Þ ph   chiara:X ©y  ¾p,thiÕt    l    bÞ, KTCB     kh¸c(nÕu  ã);   c +  ån  èn  u  : Ngu v ®Ç t X¸c  nh  â nguån  èn  u  : ®Þ r  v ®Ç t .Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc;   n .Vèn    vay  Ýn  ông td .Vèn  ùhuy  ng  ña  ñ  u      t  ®é c Ch ®Ç thoÆc  huy  ng  ña  ©n. ®é c d l. Õt  Ën  Ò   ù   K lu v d ¸n: ­HiÖu    qu¶  kinhtÕ     éi;   ­x∙h ­Kh¶    n¨ng    î; tr¶n ­M«i  êng:C¸c    tr   ¶nh  ëng  Ých  ùc  µ    ùc h t c v tiªuc m.  C¸c  Õn  Þ  Ò   Ýnh  ki ngh v ch s¸ch u  ∙i®èi víi ù    ®       ¸n.d ­¦u®∙itrong khithùc hiÖn  u  ;           ®Ç t ­¦u®∙isau    ùc hiÖn  u  .      khith   ®Ç t Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    15  k t  k  qu¸ tr×nh  ùc hiÖn, n Õu  th     ph¸thiÖn  ÷ng  Ên    Çn      nh v ®Ò c bæ sung, söa  æi, ®Ò     ®   nghÞ    é, ®Þa  ¬ng  Õn  Þ  Þp  êi®Ó   é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µn  c¸cB   ph ki ngh k th   B K ho   § tho chØnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản