intTypePromotion=1

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  S è  06/1999/TT­N H N N 1 4   N n g µ y 02th¸ng  12 n¨ m   1999 H í ng d É n  th ù c  Ö n  vi Ö c  hi x ö  lý  î  Þ  thi Öt h ¹i µ   h o  vay v è n u   ∙i h ¾ c  p h ô c   nb  v c ®  k h Ë u   q u ¶  l ò l ôt ¹i  t  c¸c tØ n h, th µ nh  p h è  mi Ò n   Trun g   theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è   1073/Q§­T T g  n g µ y   17/11/1999  c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   p h ñ   § Ó  tr Ón khai ùc hiÖn §iÒu 6 Quy Õt ®Þnh  1073/Q§­ i  th TTg  ngµy  17/11/1999  ña  Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ¾c  ôc  Ëu  c  t Ch ph v vi kh ph h qu¶  ò lôtt¹  l    i c¸ctØnh,thµnh  è  Òn      ph mi Trung:Qu¶ng  ×nh, Qu¶ng  Þ,Thõa    B   Tr   Thiªn­ Õ,  Hu §µ  ½ ng,  N Qu¶ng  Nam,  Qu¶ng Ng∙i, ×nh  Þnh, Thèng  c  ©n  µng  µ    B §   ®è Ng h Nh níc híng  Én    d c¸c  chøc  Ýn  ông  µ  tæ  td v c¸c    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  tØnh  Òn    ph 7  mi Trung  ãitrªnthùc hiÖn  ét  è  éidung  n      m sn  sau: I ­ X ö  l ý n î v a y N g © n  h µ n g  b Þ  thi Öt h ¹i o  l ò l ôt  d C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    ¹ toµn  é  î vay  ña  tæ  td r so¸tl i   b n  c kh¸ch  µng  ã  ªn h c li   quan  n   Öth¹ido  òlôt õa  ®Õ thi     l     v qua    ã    Ön  ®Ó c c¸cbi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h 1/Xö  ýgiah¹n nî,gi∙nnî:   l            §èivíi   é  ©n  µ     hd c¸c v doanh  nghiÖp  ã  î vay  ña  chøc  Ýn  ông  Þ   c n  c tæ  td b thiÖth¹i  lò lôtn Õu  a  ã      do      ch c kh¶ n¨ng    îc nî ®óng  ¹n  ×  c¨n  vµo  tr¶®     h th   cø  ®Ò   Þ   ña  êi vay,c¸c tæ  ngh c ng       chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  x cho  gia h¹n  î theo     n  quy  nh  Ò     ¹n  î cho  ®Þ v gia h n   vay  ¾n   ¹n,trung h¹n  µ  µi h¹n  Ön  µnh  ng h    vd  hi h cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n Trêng  îp nî vay  Þ   Öth¹i®∙  îc     ¹n  î,n Õu  n   ¹n  ng  a  h    b thi     ®   gia h n   ®Õ h nh ch cã kh¶  n¨ng      chøc  Ýn  ông  îc xem   Ðt      î (gia h¹n  î) tr¶,c¸c tæ  td ®  x ®Ó gi∙nn     n  thªm  ét  m chu  ú k s¶n  Êt kinh doanh  i  íicho  xu     ®è v   vay  ¾n   ¹n  ng h hoÆc   thªm  1/2 thêih¹n      cho  vay trung dµih¹n  ∙      ® tho¶ thuËn.     2/LËp  å  ¬    Þ  ö  ýkhoanh  îhoÆc     î:   h s ®Ò ngh x l   n  xo¸n ­ §èivíic¸c kho¶n         vay  ña  é  ©n  µ  c hd v doanh nghiÖp  ¹    chøc  Ýn  t i tæ  c¸c t dông  Þ  Öth¹ido  òlôtcã  b thi     l     møc  Öth¹itõ30%   n   íi thi       ®Õ d   80%,  êivay  ùc ng   th   sù  ã  kh kh¨n  trong viÖc    î th×    chøc  Ýn  ông  Ëp  å  ¬    Þ    tr¶n   c¸c tæ  td l h s ®Ò ngh khoanh  îcã  êih¹n tèi a  n   th       kh«ng    n¨m. ® qu¸ 5  ­ §èi víic¸c tr ng  îp  Þ   Öth¹itõ 80%   ëlªn,c¸c hé  ©n  µ          ê h b thi       tr       d v doanh  nghiÖp kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  µn    î th×    chøc  Ýn  ông  Ëp  å  ¬  ho tr¶n   c¸c tæ  td l hs ®Ò   Þ      î. ngh xinxo¸n Trong  êigian lËp  å  ¬    Þ  th     h s ®Ò ngh khoanh  î hoÆc     î,c¸c tæ  n  xo¸ n     chøc  tÝn  ông  ¹m  êicha    i d t th   thu l∙ . ­  ñ   ôc,hå  ¬    Þ   Th t   s ®Ò ngh khoanh  î  n hoÆc  xo¸  î:C¸c    n  Tæ chøc  Ýn  t dông  ùc  Ön  th hi theo  c¸ch  Ëp   quy  nh  ¹  l nh ®Þ tiTh«ng   Liªn bé  ©n   µng  t   Ng h Nhµ   íc­ µi chÝnh  è  nT  s 11/TC­ NHNN   µy  ng 22/8/1994  íng  Én  ö  ý nî    h d x l   khª ®äng  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp.  
  2. 2 Biªn b¶n    nh  Öth¹ido  ò,lôtthùc hiÖn    x¸c ®Þ thi     l       theo  quy  nh  ¹  ®Þ tith«ng  t ªntÞch  è   li   s 03/1997/TTLT/NHNN­BTC   µy ng 22/11/1997  ña  ©n   µng  c Ng h Nhµ   ícvµ  é   µi chÝnh  íng dÉn  ö  ýnî qu¸ h¹n  ña    ©n   µng  èc  n  BT  h  x l       c c¸c Ng h qu doanh  qua  Ên  ch chØnh  ¹t®éng  ©n  µng  ho   ng h sau thanh tra. ­Toµn  é  å  ¬  µ    Óu    b h s v c¸cbi tæng  îp ® îcb¸o c¸o theo tõng h Ö   èng  µ  h            th v göivÒ   ©n  µng  µ   íc(Vô  Ýn  ông) chË m   Êt cuèith¸ng 2    Ng h Nh n   T d   nh       n¨m  2000  ®Ó   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tr   t  ph xem   Ðt quyÕt  nh. Riªng c¸c Quü   Ýn  ông  x  ®Þ      td nh©n  ©n  × c¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  d th       Ng h Nh n     ph tæng  îp vµ  h  b¸o c¸o vÒ   ©n  µng  µ   íctrung ¬ng.     Ng h Nh n      II  ­ C h o  v ay m í i ® Ó  k h ¾ c  p h ô c  h Ë u  q u ¶  l ò l ôt 1/Cho    vay  th«ng  êng: th C¸c  chøc  Ýn  ông  Ëp  tæ  td t trung nguån  èn    ¸p    v ®Ó ® øng  nhu  Çu    c vay vèn  ña    c c¸c tØnh  Òn  mi Trung  Þ   Öth¹ilòlôttheo  ¬  Õ   Ýn  ông  b thi         c ch t d th«ng  th ng. Trêng  îp cã  ã  ê  h   kh kh¨n vÒ   ån  èn  ×    ngu v th b¸o    ©n   µng  µ   íc c¸o Ng h Nh n   trung¬ng    xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy   2/Cho    vay  èn  ®∙i: v u  Ng ©n   µng  µ   íc giao  h Nh n   cho    ©n   µng  ¬ng  ¹i Quèc  c¸c Ng h th m  doanh,  Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   ùc hiÖn  Öc   i     th   vi cho    é  ©n    c¸c h d vay vèn  ®∙i®Ó   ¾c  ôc  Ëu  u    kh ph h qu¶  ò lôtt¹    l     i tØnh, thµnh  è  Òn  c¸c   ph mi Trung,  cô  Ó: th a/Nguån  èn    v cho vay:                    Ng ©n  µng  µ   ícc¨n cø  ån  èn  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  h Nh n     ngu v ®   t  ph giao cho    vay  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  ò lôt®Ó   i Êp  èn  cho    ©n   µng  ¬ng  ¹i l    t¸ cv  c¸c Ng h th m  Quèc  doanh, Ng ©n   µng  Çu    µ    h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam       ©n  µng   i     ®Ó c¸c ng h nµy cho vay    é  ©n. ViÖc  i Êp  èn  c¸c h d   t¸ c v cho    ©n  µng  ùc hiÖn    c¸c ng h th   theo  quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Th ®è Ng h Nh n Trícm ¾t, Ng ©n  µng  µ   íctrung ¬ng  ©n    ¹m  êichØ    èn      h Nh n     ph bæ t th   tiªuv ® îccho    vay  ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  t    i   ph (theo th«ng      b¸o chØ    nh  Ìm). tiªu®Ý k b/M ôc  ch    ®Ý cho  vay:   Cho  vay  èn  ¾n  ¹n    v ng h ®Ó mua   èng,ph©n  ãn, thuèc trõs©u  µ  Ët gi   b     vv  tphôc  ô    v s¶n  Êtn«ng,ng  xu     nghiÖp. Cho  vay  èn  v trung  ¹n  µ  µi h¹n    h vd  ®Ó nu«i trång  û    thu s¶n, söa  ÷a,   ch   mua  ¾ m    íi ô,söa  ÷a  µu thuyÒn,lµm  µ  . s ng l     c ch t     nh ë c/    Êtcho   L∙isu   vay:   ­Cho    vay  ¾n  ¹n :0,3%  ng h    th¸ng. ­Cho    vay  trungh¹n  µ  µih¹n:0,4%    vd    th¸ng.   d/  êih¹n cho   Th     vay:   Thêi h¹n    cho vay ph¶iphï hîp  íichu  ú      v  k s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô  xu       v ®êi sèng  µ  îcx¸c®Þnh  ô  Ó      v®    c th nh sau:   ­Cho    vay  ¾n  ¹n tèi a  n   th¸ng.    ng h     ®Õ 12  ®    
  3. 3 ­Cho    vay  trungh¹n  µ  µih¹n tõtrªn12    v d         th¸ng®Õ n   n¨m.   5  e/Møc    cho  vay  µ  ñ tôccho  v th     vay:   C¸c    chinh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹iQuèc  Ng h th m  doanh,chinh¸nh  ©n   µng     Ng h §Çu   µ    iÓn ViÖt Nam   tv ph¸ttr     cho vay  èn  ®∙ic¨n cø  µo  v u      v danh  s¸ch vµ    møc   cho vay  é  ©n  îcChñ  Þch  û   hd ®  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Öt,híng   ph duy     dÉn  é  ©n  µm  ñ tôc vay  èn  hd l th     v nhanh  ãng,thuËn  î  êivay  ch   l ing   , kh«ng  ph¶i   thÕ  Êp  µis¶n  ng  ch t   nh ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   µn      î   èc  µ        ho tr¶®ñ n   g v l∙ choi c¸cNg ©n  µng  ng  ¹n.   h ®ó h   f/ Ò     giao chØ    èn  V   tiªuv cho  vay  ®∙ikh ¾c  ôc  Ëu  u    ph h qu¶  òlôt l  . Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícvµ      Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh,chinh¸nh  ©n   µng  Çu   µ     Ng h § tv Ph¸ttr Ón     a   µn    i  trªn®Þ b tham  u    m cho Chñ   Þch  t UBND  tØnh,thµnh  è  Èn  ¬ng    nh  Öth¹ivèn  Ýn  ông    ph kh tr x¸c®Þ thi     td vµ nhu  Çu  c vay  èn  ®∙i®Ó   ¾c  ôc  Ëu  v u    kh ph h qu¶  òlôtcña    é  ©n  l    c¸c h d trong  ®Þa  ¬ng  ña  õng  ©n   µng) b¸o    Ò   ©n   µng  µ   íctrung ¬ng  ph (c t Ng h   c¸o v Ng h Nh n     (Vô  Ýn  ông)tr cngµy  T d   í  15/12/1999 theo m É u       Ìm      b¸o c¸o k theo Th«ng   µy.    tn   Trªn c¬  ë    s tæng  îp  h nhu  Çu  c vay  èn  ña    v c c¸c tØnh, thµnh  è, Ng ©n     ph   hµng  µ   íc sÏ ph©n  bæ   Nh n       chØ    tiªucho vay  ®∙ikh ¾c  ôc  Ëu  u    ph h qu¶  ò lôt l    cho  õng  t tØnh, thµnh  è  µ  õng  ©n   µng  îc giao  Öm   ô    ph v t Ng h ®  nhi v cho    vay trongph¹m      vichØ    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  tiªu®   t  ph cho  Ðp. ph Trong  êigian  a  îc giao  th   ch ®   chØ     Ýnh  tiªuch thøc,Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    chØ    ¹m  êi® îcNg ©n  µng  h Nh n     ph c¨n cø  tiªut th     h Nhµ   íc trung  ng  n  ¬ giao  ¹ ti Th«ng   µy  t n b¸o  Chñ   Þch  c¸o  t UBND   tØnh, thµnh    phè  ùa  µo  d v danh  s¸ch phª duyÖt ®Ó        giao chØ    ô  Ó    tiªuc th cho  õng chinh¸nh  t    Ng ©n  µng    a  µn  ©n  µng  h trªn®Þ b (Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,   Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng, Ng ©n   µng  ¹ith ng,   ©n   µng  Çu   µ  th   h Ngo   ¬   Ng h § tv Ph¸t   tr Ón). i  C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh, Ng ©n   µng  Çu   µ    h § t v Ph¸ttr Ón  i   chØ  o      ®¹ c¸cchinh¸nh  ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  Þ  òlôt    Òn  ti       ph b l    ë mi Trung  trªn nªu    t¹m  êisö  ông  ån  èn  th   d ngu v kinh doanh      ®Ó cho  vay  ®∙itheo  u    danh s¸ch ® îc    Chñ   Þch  t UBND  tØnh, thµnh  è    ph phª  Öt, ®¶m   duy   b¶o  Öc  iÓn khai cho  vi tr     vay kh«ng  Þ    ¾c.  b ¸ch t   III  ­ Tr¸ch n hi Ö m  thi µ n h.  h 1/ C¸c  chøc  Ýn  ông  ã    tæ  td c tr¸chnhiÖm   íng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn    h  v tæ  th   nh÷ng  éi dung  n  yªu  Çu  c chØ   o  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  ®¹ c Ng h Nh n   i Th«ng   µy; tn   ®Þnh  ú  µo    µy  vµ  hµng  k v c¸cng 15  30  th¸ngb¸o c¸o tiÕn ®é   µ  ×nh  ×nh  ùc       vt h th   hiÖn  cho  èng  c  ©n  µng  µ   íc  Th ®è Ng h Nh n  (qua  ô  Ýn  ông) theo  Óu  É u   VT d   bi m ®Ýnh  Ìm.  k  2/ Gi¸m  c        ®è c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸ch   nhiÖ m   «n  c  ® ®è theo  âi,kiÓm       chøc  Ýn  ông    a   µn  d  trac¸c tæ  td trªn®Þ b trong   viÖc  thùc hiÖn  ö  ýnî vay  ©n   µng  Þ   Öth¹ido  òlôtvµ      x l    Ng h b thi     l     cho  vay  íi, m  ®óng  quy  nh;  nh  ú  µng  ®Þ ®Þ kh th¸ng b¸o  kÕt    c¸o  qu¶, ph¶n    ¸nh  ÷ng  ã  nh kh kh¨n,®Ò   Êt biÖn    xu   ph¸p  ö  ývÒ   ©n   µng  µ   íc trung  ng  µ  x l   Ng h Nh n   ¬ v UBND   tØnh,thµnh  è.   ph  
  4. 4 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý.Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu   t n c hi l     t  k  tr     n ph¸tsinh víng  ¾ c,      m ph¶n ¶nh b¸o c¸o ngay  ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Ng h Nh n   ¬ ®Ó   xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy  
  5. 5 C h Ø  tiªu è n t¹ m giao ch o    v vay u  ® ∙I kh ¾ c   h ô c  h Ë u   u ¶ p q  l ò l ôt ¹ic¸c tØn h  ,  t    th µ nh  h è  m i Ò n  Trun g  th ù c  Ö n  Q u y Õ t  Þ n h  s è  p hi ® 1073/Q§­T T g   ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ c p (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 06/1999/TT­ NHNN14  ngµy  th¸ng12  02    n¨m  1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n                                                        §¬n  Þ  Ýnh:1®ång vt   Sè  tù thø  TØnh, Thµnh  è   ph ChØ     îcgiao tiªu®   Ghi chó   1 TØnh  õa  Th Thiªn­ Õ Hu 140  û®ång t  2 Thµnh  è  µ  ½ ng ph § N 40  û®ång t  3 TØnh  Qu¶ng  Nam 50  û®ång t  4 TØnh  Qu¶ng  Ng∙i 40  û®ång t  5 TØnh  ×nh  Þnh B § 20  û®ång t  6 TØnh  Qu¶ng  Þ Tr 80  û®ång t  7 TØnh  Qu¶ng  ×nh B 30  û®ång t 
  6. U BND   tØnh... . . B¸o    c¸o tæng  îp thiÖth¹ido  òlôtt¹ c¸ctØnh, h      l        i   thµnh  è  Òn  ph mi Trung  µ  v nhu  Çu  èn  c v vay (Theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1073/Q§­TTg  µy  ng 17/11/1999) §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å STT §èit ng  î §¬n  Þ  v Sè  Öth¹i thi   Nhu  Çu  èn  c v cho  vay  ®∙i u  tÝnh Sè îng l Thµnh  Tæng   T¹iNHNN&PTNT   T¹iNHCT   T¹iNHNT   T¹iNH§T&PT   tiÒn sè 1 ­Söa  ÷a  µu thuyÒn   ch t   2 ­Mua  ¾ m    íi ô   s ng l   c 3 ­Nu«itrång thuû        s¶n 4 ­Söa  ÷a,lµm  µ    ch   nh ë 5 ­Gièng   6 ­Ph ©n  ãn   b 7 ­Thuèc  õs©u   tr   8 ­ V Ët t n«ng  nghiÖp    kh¸c ... Tæng   éng c
  7.     .ngµy     ..   ,  th¸ng   n¨m       1999  Chñ  Þch    t UBNH   tØnh,thµnh  è   ph        (kýtªn, ng  Êu)             ®ã d
  8. Ng © n   µng... . .. h . .. B¸o c¸o t × nh h × n h  c h o  v a y k h ¾ c  p h ô c  h Ë u  ñ a  b∙o l ôt n¨ m  1 9 99 Sè  Tªn    chinh¸nh  ChØ     §∙gi¶i ©n tiªu     ng Ng ¾ n   ¹n h Trung  ¹n h §èit ng vay  èn  î   v TT NHNo   tØnh th«ng  b¸o   è ît Sè  Cho Thu D   î Tr  Cho  Thu D   î Tr  Söa. Ng .l ô K.phôc  Mua   S  ÷a, S l  n n .c ch   hé tiÒn vay nî ®ã   vay nî ®ã   c.   ao  VT  No lµm  µ  nh NQH NQH tµu ®Ç m ë 1 Qu¶ng  ×nh B 2 Qu¶ng  Þ tr 3 Thõa   Thiªn   ­  Hu Õ 4 §µ  ½ ng N 5 Qu¶ng  Nam 6 Qu¶ng  Ng∙i 7 B×nh  Þnh § LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2