intTypePromotion=1

Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t b é  t µi h Ý n h   è  06/2000/TT­B T C  n g µ y    c S 18 th¸ng 01 n¨ m  2000 H í ng d É n    h µ n h  m é t s è  ® i Ó m  v Ò   h ñ  tr n g,  thi c ¬ bi Ö n  p h¸p  i Ò u  h µ n h  d ù  to¸n n g © n   ® s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2000 C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 24/1999/QH10  µy  ng 29/11/1999  ña  èc  éi c Qu h  Khãa  kú  äp  6  Ò   ù    X,  h thø  v d to¸nNSNN  n¨m 2000; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 240/1999/Q§­TTg  µy  ng 29/12/1999  ña  ñ  ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi giao kÕ   ¹ch vµ  ù      ho   d to¸nNSNN   n¨m  2000; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 03/2000/Q§­ TTg  µy  ng 04/01/2000  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ¬  Õ   ëng  µ  Êp  ¹ do  ùc hiÖn  îtdù      ph v c ch th v c l   th   i v   to¸nthu n¨m  2000  cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph C¨n cø ChØ  thÞ sè  17/1999/CT­TTg  ngµy 30/6/1999 cña Thñ  t ng  í ChØnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù  ph v vi x d k ho     i     ­ x∙h   d to¸n   NSNN   n¨m  2000; Bé   µi chÝnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò   ñ  ¬ng  µ  Ön  T  h d m s® v ch tr v bi ph¸p  iÒu   ® hµnh  ©n  ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000    nh sau: I/ Ò  p h © n  c Ê p  n hi Ö m  v ô  thu, hi n g © n  s¸ch:  V  c 1­ Ngoµic¸cnhiÖm  ô    ∙  ©n  Êp       v chi® ph c cho  a  ¬ng    ®Þ ph nh n¨m  1999,tõ    n¨m  2000 chuyÓn giao  õ ng©n  t  s¸ch Trung  ng  Ò   ©n  ¬ v ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph m ét  è  Ö m  ô    s nhi v chisau  y: ®© 1.1­Chi ®¶m      b¶o  ¹t®éng  ho   qu¶n  ýNhµ   íccña: l  n  ­Bé    m¸y  nh  ®Þ canh,®Þnh    ña  a  ¬ng;   c c ®Þ ph   ­ Bé  Ën    ph qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp,qu¶n  ývèn  u      iÓn   l  ®Ç tph¸ttr   thuéc Së  µichÝnh   Ët    a  ¬ng;   T  ­V gi¸®Þ ph ­  é   B m¸y  qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  µ  v khu  Õ   Êt  ch xu (kh«ng  Ó   k Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp Dung  Êt,Ban  Qu   qu¶n  ýc¸c khu  Õ   Êt vµ  l    ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh). 1.2­Chi  o  íi®Þa   Ýnh  Êp    Êp  ; o   Ï b¶n    a   Ýnh      ® l  ch c I,c II  v  ® ®å ®Þ ch c¸c khu  ùc  v kh«ng  ã  c b¶n    ®å ¶nh; chi®o   Ï chitiÕtb¶n    a   Ýnh      v      ®å ®Þ ch sau    khi cã  b¶n    ®å ¶nh  a  Ýnh. ®Þ ch 1.3­ Chi  u    c¬  ë  ¹  Çng  µ      ®Ç t sht v c¸c c«ng  ×nh  tr nh»m     nh     æn ®Þ s¶n xuÊt,®êi  èng  ©n    vïng    s d c lßng  å  õ  ån  h t ngu thu  Õ   µinguyªn  íc thuû thu t   n    ®iÖn  i víi   ®è     tØnh:Yªn    c¸c   b¸i, Kon  tum,Gia      lai §¨kl¨k L© m   ång,B×nh  íc. ,   , §   Ph 2­ C © n   i nguån    ®è   trong dù      ©n    to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph   2.1­ Chi  u    vµ  ç  îvèn    ®Ç t h tr  cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc trªn ®Þa   Nh n     bµn. 2.2­Chi phô  Êp     c cho  bé  tÕ  c¸n  y  th«n b¶n  ¹  a   µn  Òn  ói,vïng ti ®Þ b mi n    cao,h¶i®¶o.   
  2. 2 3­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   ö  ông  ét  è  ån      u    ©y    t    c ch s d m s ngu thu ®Ó ®Ç tx dùng  ¬  ë  ¹ tÇng,ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éicho  a  ¬ng: c s h     i     ­x∙h   ®Þ ph   3.1­Toµn  é  è  vÒ   Òn  ö  ông  t  µ  Òn    b s thu  ti s d ®Ê v ti cho  thuª ®Êt, kÓ         c¶ tiÒn cho    t  ña      thuª®Ê c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(trõtiÒn cho  c v ®Ç tn        thuª®Êt  õ c¸c ho¹t®éng    t      th¨m    dß, khaith¸cdÇu  Ý  trung  ng     kh do  ¬ qu¶n  ý) l  ®Ó   u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng, ®o   c  a   Ýnh, kiÓm   ®Êt, giao ®Ç t x d csht   ®¹ ®Þ ch   kª      ®Êt,chØnh  ýsù  Õn  ng  Ò   t  ai,..   l   bi ®é v ®Ê ®   . 3.2­Toµn  é  è    Ò   Òn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ  íc®Ó   u      b s thu v ti   nh ë thu   h nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón quü  µ    µ  ©y  ùng     i   nh ë v x d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  khu  ©n    d c nh h Ö   èng  Êp  th c tho¸tníc,h Ö   èng  n  Õu     th ®Ì chi s¸ng, c«ng  ×nh  Ö     tr v sinh   c«ng  éng,. . c . 3.3­Sö   ông  ån      è  Õn  Õt®Ó   u    íi,n©ng  Êp, söa   d ngu thu xæ s ki thi   ®Ç tm   c  ch÷a    c¸c c«ng  ×nh    ôc, y  Õ, phóc  î x∙ héi theo  tr gi¸o d   t   l      i nguyªn  ¾c   n¨m  t nh 1999. 3.4­Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp    u      iÓn n«ng  ®Ó ®Ç tph¸ttr   nghiÖp,   n«ng  th«n  µ  v qu¶n  ý®Êt  ai,trong ®ã   ó    u    ©y  ùng, söa  ÷a  µ  l  ®    ch ý ®Ç t x d   ch v bª t«ng  ãa    h c¸c c«ng  ×nh thuû  î  tr   l ikªnh  ¬ng  éi®ång, h Ö   èng  ª,kÌ,c¸c , m n    th ®     tr¹m  ¹ n«ng  tr   i nghiÖp, c«ng      t¸ckhuyÕn  n«ng, khuyÕn  ,.   a    Õn  é    ng . ® c¸c ti b . khoa  äc  ü  Ët tiªntiÕn  µo  ôc  ô  h k thu     v ph v s¶n  Êt,chÕ   Õn  xu   bi n«ng  ©m  l s¶n,   ® æi  íi c¬  Êu  ©y  ång,vËt  m  c c tr   nu«i,®o   c  éng  t, kiÓm   ®Êt, cÊp    ®¹ ru ®Ê   kª    giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,hç  î   nh quy s d ®Ê   tr  cho  doanh  nghiÖp  û n«ng,.. thu    . 3.5­Thu Õ   µinguyªn rõng,kÓ   tiÒn b¸n  ©y  øng  Õu  ã) ®Þa   ­   t      c¶   c® (n c   ph ¬ng  îcsö  ông  µn  é  ® d to b cho  u  ,khoanh  ®Ç t  nu«i,b¶o  Ö,  ång míirõng  µ    v tr     v c¶it¹orõng,khuyÕn  ©m,  ång c©y  ©n    o  c  Ön  Ých  õng,kiÓm        l tr   ph t¸n,® ®¹ di t r   kª rõng,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  õng,..     gi   nh quy sd ®Ê r  . 3.6­Nguån      thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh:§îcsö  ông  µn  é  è    h   d to b s thu theo   ph©n  Êp    u    ©ng  Êp,c¶it¹o, öa  ÷a,mua  ¾ m   ÕtbÞ  c ®Ó ®Ç tn c     s ch   s thi   cho  i ®µ   truyÒn  ×nh  h theo    nh  ¹  h«ng   è  TC/HCSN   µy  qui®Þ tiT ts 81  ng 23/12/1996  ña  c Bé  µichÝnh. T  ViÖc  ©n  Êp, qu¶n  ý vµ  ph c  l   b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ö  ông    ån    t h sd c¸c ngu thu trªn® îcthùc hiÖn       theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   ­ Ph Çn     ®Þ ti  2    I­ Th«ng   è  ts 190/1998/ TT­BTC   µy  ng 31/12/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  4­  n  nh  ån    µ  ëng  îtdù      æ ®Þ ngu thu v th v   to¸nthu cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng: 4.1­C¨n  dù      cø  to¸nNSNN   n¨m  2000  îcThñ íng ChÝnh  ñ  ®  t  ph giao,thùc     hiÖn    nh    ån  æn ®Þ c¸c ngu thu  µ  û lÖ  ©n  v t   ph chia c¸c nguån     thu  ÷a  ©n   gi ng s¸ch Trung  ng  íi ©n    ¬ v  ng s¸ch tõng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.       ph tr     ¬ 4.2­ § Ó     khuyÕn  Ých    a   ¬ng  kh c¸c ®Þ ph t¨ng cêng    chØ   o  µ  ®¹ v qu¶n  ý l  thu,tiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   ëng  îtdù      t    c ch th v   to¸ngiao n¨m  2000    a   ­ ®Ó ®Þ ph ¬ng  ã  c thªm  ån  ngu t¨ng chi®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng     tx d csht kinh tÕ      éi,   ­ x∙ h   thùc hiÖn  Ö m   ô    nhi v quan  äng,®ét  Êt ph¸tsinh ë  a   ¬ng. Cô   Ó    tr   xu       ®Þ ph   th nh sau: ­§èivíi      kho¶n    îcth ng  thu ®   ë theo quy  nh  ña  Ët NSNN:   ®Þ c Lu   +  èi víithuÕ     ô  Æc   Öt hµng  §   tiªuth ® bi   s¶n  Êt  xu trong  íc (kh«ng  Ó   n  k phÇn  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng  ∙  îc hëng  ®Þ ph ®®  theo  ©n  Êp):Thëng  ph c   100%   è  s thu vît ù    Thñ íng ChÝnh  ñ      to¸ndo  d t  ph giao.
  3. 3 +  èivíi Õ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu,thuÕ    ô ® Æc   Öthµng  §   thu xu     nh kh   tiªuth   bi   nhËp  Èu: Sè   îtthu  ù  kh   v   d to¸n Thñ   íng  Ýnh  ñ    t Ch ph giao  õ 20  û ®ång  ë t  t  tr   xuèng  ëng  th 100%,  è  îtthu tõ trªn20  û ®ång  ëng  s v         t  th thªm 50%   è  îtthªm  s v  nhng tæng  è  ëng  èi a  s th t   kh«ng  ît   tû®ång. ® v   50    qu¸ §iÒu  Ön,nguyªn t¾c  Ðt th ng  îcthùc hiÖn  ki     x  ë ®     theo quy  nh  ¹ Th«ng    ®Þ t i t è  105/1999/TT­  s BTC  ngµy 30/08/1999, kho¶n 6  phÇn  IV Th«ng t è   s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/07/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ­  èi víic¸c kho¶n  §     thu  ©n  ph chia gi÷a  ©n    ng s¸ch Trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng:    ch quy ®Þ ph Ngoµi c¸c kho¶n thu ® îc xÐt th ng theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  ë i  s 105/1999/TT­BTC   µy  ng 30/8/1999  ña  é   µi  Ýnh,  îc tÝnh  Ðt  ëng  c B T ch ®  x th thªm  phÇn  Õ    Þgiat¨nghµng  c¶  thu gi¸tr       s¶n  Êtkinhdoanh  xu     trongníc(kh«ng     kÓ   Õ    Þ gia t¨ng tõ ho¹t®éng  thu gi¸tr           qu¶ng  truyÒn  ×nh, ho¹t®éng    c¸o  h    xæ sè  Õn  Õt) ki thi . Møc   ëng: 50%   è  îtdù  th   s v   to¸n thu  îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    ®  t Ch ph giao  ña  c tæng  è    s c¸ckho¶n    ©n  thu ph chiagi÷a ng©n      s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch c¸c    cÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ùc nép  Ò   ©n  ch quy ®Þ ph th   v ng s¸ch Trung  ng.   ¬ §iÒu  Ön  µ  ki v nguyªn  ¾c  Ðt  ëng  îc thùc  Ön  t x th ®  hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ ti  Th«ng   è  ts 105/1999/TT­ BTC   µy  ng 30/8/1999 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ C¸c    kho¶n  Òn  ëng  ti th nªu    îcsö  ông    u    ©y  ùng  ¬  ë  trªn®   d ®Ó ®Ç t x d cs h¹  Çng  t kinh  Õ      éi,thùc  Ön    Öm   ô  t ­ x∙ h   hi c¸c nhi v quan  äng,®ét  Êt ph¸t tr   xu     sinh ë  a  ¬ng,trong ®ã   ó    tiªnx©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    ®Þ ph     ch ý u    d c s h  cho    ïng c¸cv   cã  Òu  ã  nhi kh kh¨n,c¸clÜnh  ùc  û  î     v thu l in«ng  , nghiÖp,gi¸odôc  o  ¹o,    ®µ t   khoa  häc c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng,.. tr  . ViÖc b¸o  vµ    Êt trÝch th ng  ùc hiÖn    c¸o  ®Ò xu     ë th   nh quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® 6.3 kho¶n  Ph Çn  ­ Th«ng   è    6  IV    ts 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/07/1998 cña  é    B Tµi chÝnh. TiÒn  ëng  îtthu  îc h¹ch      th v  ®  to¸n vµ    quyÕt  to¸n vµo    NSNN  n¨m   2001. II/ Ò  thu n g © n  s¸ch:  V C¨n  møc   cø  thu  ñ íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph giao,c¸c Bé,  ¬     c quan  trung  ng, ¬  c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v Tæng   ôc    c H¶i quan  Çn  Èn  c kh tr ng  µm  ètc«ng    ¬ l t  t¸cgiao  ù      d to¸nthu cho    n  Þ  ùcthuéc vµ  Êp  íi c¸c ®¬ v tr     c d  . Møc  giao tèithiÓu     ph¶ib»ng    møc  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph giao vµ  Çn    c giao chØ     tiªuthu phÊn  u    èi Óu 3%      ®Ê t¨ngt   thi   møc  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph giao. § Ó   ùc  Ön  t vµ  îtdù  th hi ®¹   v   to¸n thu,trong  ¹m    µ      ph vi v quyÒn  ¹n  ña  hc m × nh, c¸ccÊp,c¸cngµnh  Çn  ã  Ön        c c bi ph¸p thiÕtthùc:     1­  Ëp  T trung chØ  o    ®¹ c«ng      t¸cthu ngay  õ ®Ç u   t  n¨m. Chñ   ng    ì   ®é th¸og   vµ    gi¶iquyÕt  ÷ng  ã  nh kh kh¨n, víng  ¾ c     m nh»m     nh   æn ®Þ s¶n  Êt  xu kinh   doanh. Thùc  Ön  ètc¸c gi¶iph¸p  Ých  Çu  ña  Ýnh  ñ    y  ¹nh    hi t       k c c Ch ph ®Ó ®È m tiªuthô    s¶n  È m,  Ých  Ých  ph k th s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ph¸ttr Ón.Thùc  Ön   i   hi ®ång  é    Ön  b c¸c bi ph¸p  qu¶n  ý thu  Õ   l  thu nh»m   èng  Êt thu,trèn thuÕ, ch th         chèng  bu«n  Ëu  µ  l v gian  Ën  ¬ng  ¹i ..   l th m   . b¶o  é  îp  ýs¶n  Êt kinh doanh  , h h l  xu     trongníc.  
  4. 4 2­  Õn  µnh  ¬  Õt, ®¸nh    ét  Ti h sk   gi¸m n¨m  ùc  Ön    Ët  Õ   íi, th hi c¸c Lu thu m   nhÊt  µ thuÕ     Þ  l  gi¸ tr gia  t¨ng.Trªn  ¬  ë    Õn    c s ®ã ki nghÞ   c¸c  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  ö  ý kÞp  êic¸c khã  x l  th     kh¨n,víng  ¾ c     m nh»m   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho    s¶n xuÊt kinh doanh  ph¸t tr Ón. Thùc  Ön  µn  Õ    i   hi ho thu cho  c¸c doanh  nghiÖp,  miÔn  gi¶m  ét  è  m s kho¶n  Õ  µ  µitrî ¹ thuÕ    Ëp  thu v t       li thu nh doanh  nghiÖp    cho c¸c c¬  ë  µic«ng  Ëp khithùc hiÖn    éihãa    ¹t®éng    ôc  o     s ngo   l     x∙h   c¸c ho   gi¸od ®µ t¹o,y  Õ,v¨n hãa,..   t      . theo  ng  ®ó quy  nh, kh«ng  ©y    ¾c  ®Þ   g ¸ch t cho  ¹t®éng   ho   s¶n  Êt,kinhdoanh,t¹o®iÒu  Ön  xu        ki cho    ù  c¸cs nghiÖp    ôc  o  ¹o, tÕ, gi¸od ®µ t   y    v¨n hãa,.. ph¸ttr Ón.    .  i   3­ Trªn c¬  ë  Õt    s k qu¶  Óm     ki kª doanh  nghiÖp  µ  íc,n ¾ m   ¾c  ×nh  nh n   ch t h×nh  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp,thóc ®Èy  Öc  ¾p  Õp  ¹ doanh      vi s x l i nghiÖp  nhµ  íc,thùc hiÖn    Çn  n    cæ ph ho¸  ét  m c¸ch  ÷ng  ¾c  õ ®ã   v ch t   huy  ng  ®é thªm  vèn    iÓns¶n  Êt kinh doanh,gi¶i ph¸ttr   xu         Õt  Öc  µm  µ    Ëp  quy vi l v thu nh cho  êi ng   lao®éng, tËp      trung vèn    cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µm    ã  Öu  l ¨n c hi qu¶,c¸cdoanh     nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong    Ünh  ùc  Êt  Èu, chÕ   Õn  c¸c l v xu kh   bi n«ng  s¶n  ùc th   phÈ m,..  ùc  Ön    ×nh  .Th hi c¸ch thøc chuyÓn  æi    ® doanh  nghiÖp theo híng giao,       b¸n,kho¸n    kinh doanh, cho      thuª doanh    nghiÖp  µ  íc theo  nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/09/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph nh»m   ph¸t huy  éi lùc,   n    mang  ¹hiÖu  l i qu¶ kinhtÕ  µ        v t¨ngthu cho  ©n ng s¸ch.    4­  èi víic¸c hé  §       s¶n  Êt kinh  xu   doanh  Óu  ñ  ti th c«ng nghiÖp, bu«n      b¸n nhá, ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ møc  Õ  îp lý,c«ng  è    nh  µ       l  i thu h     b æn ®Þ v c«ng  khaimøc     thuÕ  th¸ng ®Õ n   n¨m; ®ång  êikiÓm     µ  ö  ¹t®èi víinh÷ng  é  è  6    1    th   so¸tv x ph       hc t×nh  ènlËu thuÕ. tr     5­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  Çn  Èn  ¬ng  iÓnkhai:   ph c kh tr tr   ­ Thùc  Ön  ètchÝnh    hi t   s¸ch miÔn, gi¶m  Õ  ö  ông  t      thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  cho    i îng  Ýnh  c¸c ®è t ch s¸ch,hé  Ìo,x∙ nghÌo  Æc   Öt khã    ngh     ® bi   kh¨n  µ    v cho n«ng  ©n  ïng thiªntai òlôttheo chñ  ¬ng  ña  èc  éivµ  Ýnh  ñ. d v         l   tr c Qu h   Ch ph ­ §èivíi         tØnh  Òn  c¸c mi Trung  Þ  b thiªntailòlôt    vµo        , cø  c¨n møc    Öt ®é thi   h¹i, û     ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  Õt  nh  ô  Ó    ph quy ®Þ c th møc  Ôn, gi¶m  mi   thuÕ  i víiho¹t®éng  ¸nh  ¾t  ®è       ® b nu«itrång thuû        h¶is¶n,lµm  èi cho    mu   n«ng  d©n,    ©n,  ng d diªm  ©n  ïng  Þ   d v b thiªntai  ò lôt  Öc  Ôn    ,   .Vi mi l gi¶m  Õ  thu ph¶i  ®¶m   b¶o c«ng  b»ng,hîp lýgi÷a c¸c®èi t ng,gi÷a c¸cvïng.           î      C¸c tØnh, thµnh  è  Çn  ñ  ng  ©n  i  ån, ®¶m     ph c ch ®é c ®è ngu   b¶o  cho    c¸c huyÖn, x∙kh«ng  ×  ùc hiÖn  Ôn     v th   mi gi¶m    thu theo  Ýnh  ch s¸ch m µ     ¶nh  ëng  h ®Õ n   ©n  ng s¸ch,®¶m     b¶o cho    Ön, x∙cã  c¸c huy     møc    êng  chith xuyªn (kh«ng    kÓ     Õ   ,  Ýnh  c¸cch ®é ch s¸ch míi)kh«ng  Êp  ¬n  ù    ©n     th h d to¸nng s¸ch n¨m    1999  ® îccÊp  ã  Èm  Òn    c th quy giao.   6­ T¨ng  êng  c qu¶n  ý ®èi  íic¸c kho¶n  l  v    thu  ù  s nghiÖp, c¸c kho¶n       thu phÝ, lÖ phÝ, .. theo híng dÉn  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­  ngµy  . i CP 30/01/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ý,  Ö  Ý   éc  ©n   c Ch ph v ph l ph thu ng s¸ch  µ   íc vµ  nh n   Th«ng   sè  t 54/1999/TT­ BTC   µy  ng 10/05/1999  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ. §èi víic¸c kho¶n  CP c Ch ph         phÝ, lÖ  phÝ  kh«ng  thuéc ph¹m  vi ®iÒu  chØnh  cña  NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP nªu  trªn,tuú    theo  ×nh  ×nh  ùc  Õ  ña  a   ¬ng, Chñ  t h th t c ®Þ ph   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  íng  Én  chøc  ùc  Ön    ph h d tæ  th hi theo  thÈm  Òn. quy
  5. 5 III/V Ò  c hi n g © n  s¸C H  v µ  ti Õt    ki Ö m  c hi: 1­ V Ò     ©n    ching s¸ch: 1.1­ C¨n  vµo    cø  chØ     tiªuph¸p  Önh  Ýnh  ñ  l Ch ph giao,c¸c Bé,  ¬     c quan  Trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ùc ¬ th   hiÖn giao  ù  d to¸n chi ng©n     s¸ch n¨m 2000  cho    n  Þ   ùc thuéc  c¸c ®¬ v tr   theo  ®óng  quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu NSNN   µ  v c¸c  v¨n b¶n  íng  Én.  êng  îp  éi h d Tr h H  ®ång  ©n  ©n  a  nh d ch quyÕt  nh   ©n  ®Þ ng s¸ch,Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o  c¸o  é   µi chÝnh  íc ngµy  BT  tr   29/02/2000  ph¬ng    ù  Õn  ©n      Õttr×nh Héi ®ång  ©n  ©n. ¸n d ki ph bæ chiti      nh d 1.2­§èi víic¸c Bé,  ¬         c quan Trung  ng  ã    n  Þ  ùc thuéc  ng  ¬ c c¸c ®¬ v tr   ®ã trªn®Þa   µn      b c¸c tØnh  Þ   Öth¹ido  ò lôtcÇn  tiªnnguån  b thi     l     u    kinh  Ý     ph ®Ó kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶  òlôt  l  . §¶m   b¶o  ùc hiÖn  ètnh÷ng  Öm   ô  th   t  nhi v quan  äng tr   ® îcgiao,nh÷ng  Ö m   ô  ∙  ã  ñ  ¬ng, quyÕt  nh  ña  ñ íng ChÝnh      nhi v ® c ch tr   ®Þ c Th t   phñ; h¹n  Õ   èi®a     ch t   kinh phÝ   éi  Þ,    H ngh kh«ng  è  Ý mua   ¾ m     ¬ng  b tr   s c¸c ph tiÖn  µm  Öc  t  Òn  a  Çn  Õt,chØ   è  Ý kinh  Ý   oµn  theo  l vi ®¾ ti ch c thi   b tr   ph ® ra  quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.   c c c th quy 1.3­Khi quyÕt  nh  ©n     ®Þ ng s¸ch ®Þa   ¬ng, c¸c ®Þa   ¬ng  Çn  ©n    ph    ph c ph bæ   ù      d to¸nchib»ng  møc   ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph giao;kh«ng  ©n          ph bæ chitrªn c¬  ë  s chØ      Ên  u,      ×nh ®iÒu  µnh  Õu      ã  tiªuthu ph ®Ê ®Ó qu¸ tr   h n t¨ng thu c thªm  nguån    Õt c¸cnhiÖ m  ô    t  Êtnh  gi¶iquy     v chi®é xu   thiªntai cøu  i,..    ,   ®ã   . . ViÖc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch cÇn  Ëp    t trung bè  Ý u      tr   tiªncho    Ünh  ùc, c¸c l v  c¸cnhiÖm  ô,c¸cm ôc    äng®iÓ m     v    tiªutr   theo híng:   ­ Ngoµi møc   ∙  îc Trung  ng  è  Ý nguån  ©n  i,c¸c ®Þa   ¬ng      ®®  ¬ b tr   c ®è     ph cÇn huy  ng  ån  ùct¹ chç,viÖn  î ..    ¾c  ôc  Ëu  ®é ngu l   i     tr   . , ®Ó kh ph h qu¶  thiªntai  ,   lòlôtnh  ©y  ùng, söa  ÷a       x d   ch c¸c c«ng  ×nh thuû  î  tr   l in«ng  , nghiÖp,tr ng  äc   ê h b Önh  Ön, ..  ¶m   vi   .® b¶o    èng  ©y  ång,vËt nu«i nh»m   ®ñ gi c tr      kh«i phôc      s¶n xuÊt,hç  î®Ó     nh  i  èng  µ    tr  æn ®Þ ®ê s v s¶n  Êt kinh  xu   doanh cho  ©n  ©n   nh d vïng bÞ    thiªntai lòlôt   ,  .     ­ TËp    trung  èn    v ®Ó ph¸ttr Ón n«ng   i   nghiÖp  µ  v kinh  Õ  t n«ng th«n,c¸c    nhiÖ m  ô  ©y  ùng  vx d trung t©m  ô m     ¬ng  ×nh 135,.. c¸c®Þa  µn  Òn    c x∙,ch tr    .     b mi nói, ïng cao,biªngií    ¶o, vïng ® Æc   Ötkhã   v      ih¶i® ,     bi   kh¨n,..  . ­ Trong    êng  chi th xuyªn,tËp    trung cho    Ünh  ùc    ôc  o  ¹o, c¸c l v gi¸o d ®µ t   khoa  äc  h c«ng  nghÖ   µ  v m«i  êng  tr theo NghÞ   Õt  quy Trung  ng    ¶m     ¬ II® b¶o kh«ng  Êp  ¬n  th h chØ    é  µichÝnh  ∙  tiªuB T   ® th«ng    b¸o. ­ Chñ   ng  ¾p  Õp  µ  è  Ý thanh    ®é s x v b tr   to¸n c¸c kho¶n  î vay  ña  ©n      n  c ng s¸ch (c¶  èc  µ  i Òn  g v l∙ ti vay) ®Õ n   ¹n      h ph¶i tr¶ trong     n¨m nh»m   µnh  ¹nh  l m ng©n  s¸ch. ­ Bè   Ý dù    tr   phßng  ©n  ng s¸ch ë  õng  Êp  ©n   t c ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ®Þ c LuËt NSNN   õ3  n       (t   ®Õ 5% tæng    ©n  ching s¸ch)vµ  è  Ýdù  ÷tµichÝnh  Êp    b tr   tr     c tØnh    ë møc   Çn  Õt®Ó   ñ  ng  c thi   ch ®é øng  ã  íic¸c diÔn  Õn  t  Êt cã  ph v     bi ®é xu   thÓ  ra. x¶y  1.4­C¸c  é, c¬    B   quan  Trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n,  n  Þ  ö  ông  nh d ®¬ v s d ng©n  s¸ch c¸c  Êp  c ph¶i thùc  Ön    hi nghiªm  óc  ñ  ¬ng  t ch tr c«ng khai ho¸  µi   t  chÝnh, ng©n    s¸ch theo    quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 225/1998/Q§­TTg  µy  ng
  6. 6 20/11/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v c¸c Th«ng   híng  Én  ña  é   µi t d c B T  chÝnh.  1.5­Trªn c¬  ë  ù      îcgiao,c¸c®¬n  Þ  ù    Êp       s d to¸nchi®      v d to¸nc Iph¶iph©n     bæ   µ  v giao  ù    d to¸n cho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c ®¬ v s d ng s¸ch (®¬n  Þ  Êp  I chi   v c II     ) tiÕttheo  ôc  ôc NSNN.  êng  îp  ã  ã    M l  Tr h c kh kh¨n  t  Êt  Ý nh ph¶ichitiÕt®ñ           11 M ôc    ñ  Õu  chich y sau  y: ®© +  Òn ¬ng  ôc  Ti l (M 100). +  ô  Êp ¬ng  ôc  Ph c l (M 102). +  äc  H bæng  äc  h sinh,sinh viªn(Môc       103). +  Òn  ëng  ôc  Ti th (M 104).   +  C¸c  kho¶n  ng  ãp  ôc  ®ã g (M 106). +  Ët     V tv¨n phßng  ôc  (M 110). +  éi nghÞ  ôc  H  (M 112) +  öa  ÷a  êng  S ch th xuyªn tµis¶n  è  nh  ôc  ô     c ®Þ ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n     vµ  duy    tub¶o  ìng c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ôc  d    tr   s h   (M 117). +  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh   ôc  ô  S ch l     c ®Þ ph v c«ng    t¸c chuyªn m«n   µ    v c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ôc  tr   s h   (M 118). +    Ý  Chi ph nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  õng ngµnh  ôc    t  (M 119). +  Mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ïng cho  s t  c ®Þ d  c«ng    t¸cchuyªn m«n  ôc    (M 145).   N Õ u   n  Þ  ù  ®¬ v d to¸n cÊp    a    I ch giao  îc trùc tiÕp  ®    cho  n  Þ  ù    ®¬ v d to¸n cÊp  I × ® îcphÐp  û  Òn  II th       u quy cho  n  Þ  ù    Êp    ®¬ v d to¸nc IIgiao cho  n  Þ  ù    ®¬ v d to¸ncÊp  Inhng  n  Þ  ù    Êp   Én    II   , ®¬ v d to¸nc Iv ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     tæng  îp h  kÕt qu¶  ©n    µ  öi®Õ n   ¬  ph bæ v g   c quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c xem   Ðt.Trong  x  vßng  ngµy,n Õu  ¬  15    c quan  µichÝnh  t  kh«ng  ã    Õn  ×      îc chÊp  c ý ki th coinh ®   nhËn. ViÖc  Êp    ¹n  c ph¸th møc   kinh phÝ   îc thùc hiÖn    ®    theo  ù    îc duyÖt d to¸n ®     vµ  ôc  ôc NSNN.  M l  Trong  êigian  íc m ¾t,  Õu  ¬  th   tr   n c quan  µichÝnh  µ    t  v kho b¹c cha  ùc hiÖn  Êp      Õttheo  Êtc¶    ôc    ×    th   c ph¸tchiti   t   c¸c m chith ph¶icÊp      ph¸t Ýt  Êt theo  m ôc    ñ  Õu  nh   11  chich y theo quy  nh  ¹  Õt1.4 ­ ®iÓ m   ­ Ph Çn   ®Þ t i      ti 1    II  ña  Ic Th«ng   µy.Khi th«ng  h¹n  tn     b¸o  møc,  µic¸c M ôc  ñ  Õu, c¸c m ôc   ngo     ch y    chicßn  ¹ ® îcth«ng  chung  µo  ôc    l    i b¸o  vM 134    “chikh¸c”.   ùc chi,®¬n  Þ    th     Khi v sö  ông  ©n  d ng s¸ch  îc róttõ M ôc  ®      134      ®Ó chicho    ôc    c¸c m chikh¸c vµ  îc  ®  h¹ch to¸n,     Õt to¸ntheo ®óng    ôc  ña  ôc  ôcNSNN. quy       c¸cm cM l  1.6­ViÖc  Êp    ¹n    c ph¸th møc   kinh phÝ   û  Òn  ña  ©n    u quy c ng s¸ch Trung    ­ ¬ng, khith«ng    é   µi chÝnh  ã  Ó     b¸o,B T   c th kh«ng    Õth Õt  m ôc    ñ  chiti   11  chich yÕu,  ÷ng  ôc   nh m cßn  ¹  li th«ng b¸o  µo  ôc   vM 134    “chikh¸c”,nhng    ©n    khi ph phèih¹n    møc  kinh phÝ  û  Òn, Së  µichÝnh    Ët      u quy   T  ­ V gi¸ph¶ichitiÕtÝt  Êt       nh   11  ôc    ñ  Õu  m chich y theo quy  nh  ¹ tiÕt1.4 ­ ®iÓ m   ­ Ph Çn  I ña    ®Þ t        i 1    II  c Th«ng  tnµy.   1.7­C¸c  n  Þ  ù    Çn  ñ  ng        ®¬ v d to¸nc ch ®é chitiªutheo  ù    îc duyÖt. d to¸n®     C¬  quan  µichÝnh  µ  t  v kho  ¹c  µ   íc c¸c  Êp  ã  b Nh n   c c tr¸ch nhiÖm   ¶m       ® b¶o nguån cho    Öm   ô    ã    iÒu  Ön  Êp  c¸c nhi v chic ®ñ ® ki c ph¸t.  Riªng dù    ý      to¸nqu IV, c¬ quan  µichÝnh  µ  t  v kho  ¹c Nhµ   ícsÏthùc hiÖn  Êp  ím  b  n      c s kinh phÝ        ®Ó c¸c
  7. 7 ®¬n  Þ  ù        Þp  êi  v d to¸nchitiªuk th , tr¸nht×nh  ¹ngchich¹yvèn  µ  ¹n  Õ   Öc    tr       v h ch vi xÐt chuyÓn    kinh phÝ    sang  n¨m  sau. 1.8­ Trêng  îp    h c¸c  n   Þ   ù   ®¬ v d to¸n cÇn  iÒu    ® chØnh  ù   d to¸n chi tiÕt     (®iÒu chØnh  ÷a c¸c m ôc  gi     chi), ùc hiÖn   th   theo quy  nh  ¹  iÓ m   ­ Ph Çn   ®Þ ti® 8    IV­Th«ng   è    ts 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998 tr cngµy    í  15/11. 1.9­Trong    ×nh thùc hiÖn  iÒu  µnh  ©n    qu¸ tr     ® h ng s¸ch:   ­ §¶m     b¶o    ng  ôc    ng  i îng  µ  chi®ó m tiªu, ®ó ®è t v theo  ng  ù  ®ó d to¸n ® îc    duyÖt.Kho  ¹c Nhµ   íc phèi hîp  íic¬    b  n    v   quan  µichÝnh  ng  Êp  ùc hiÖn  t  ®å c th   kiÓm         so¸tchitiªuchÆt  Ï theo  ng  ch   ®ó quy  nh.  ñ  ëng    é,  ¬  ®Þ Th tr c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  Trung  ng  ¬ §¶ng, ®oµn  Ó,   th   Chñ   Þch  t UBND     Êp  µ  ñ  ëng    ¬  c¸c c v Th tr c¸c c quan, c¸c ®¬n  Þ  ¬  ë  Þu     v c s ch tr¸chnhiÖ m   Ò     v qu¶n  ý,sö  ông  ã  Öu  l  d c hi qu¶  kinh phÝ    NSNN.  ÷ng  Nh kho¶n  chi®∙      ghitrong dù    µ  ã  ån    ¶m     to¸nv c ngu thu ® b¶o,c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng        ph kh«ng  îctuú tiÖn c ¾t  ®     gi¶m. C¬     quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖm   Êp    c ph¸ttheo  Õn ®é   ùc hiÖn    ti   th   c«ng  Öc,tr¸nhcÊp  ån  µo  èiquý,cuèin¨m   vi     d v cu       (kÓ  cÊp    c¶  bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   êng  îp thu kh«ng  tdù    d )Tr . h    ®¹   to¸n,   ng©n  s¸ch tõng  Êp    c ph¶ichñ  ng  ¾p  Õp  ¹ chi,   ®é s x l    i gi¶m   ¬ng  chit øng, chó      ý gi¶m  ÷ng  nh kho¶n  a  ÕtyÕu  íc.N Õ u   ch thi   tr   t¨ng thu,phÇn      t¨ng thu  îc sö    ®  dông      t¨ng chi,trong ®ã   tiªncho  Ünh  ùc  û  î    u    l v thu l in«ng  , nghiÖp, gi¸odôc       ­ ®µo  ¹o, t  khoa  äc  h c«ng  Ö,      µ  ÷ng  Ö m  ô    ÕtyÕu  ngh v¨n ho¸ v nh nhi v chithi   kh¸c. ­ Sè   Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m    1999  ña    Êp  Ýnh  Òn  a   ¬ng, c c¸c c ch quy ®Þ ph   ® îc xö  lý theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  8  ­ Ph Çn  V  ­ Th«ng  t è  i  s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é   µi chÝnh; trong ®ã   Çn  a  µo  c BT      ph ®v thu ng©n    s¸ch n¨m    2000 kh«ng  îcph©n    ®  bæ ngay cho    Ö m   ô    µ   c¸c nhi v chim ®Ó  t¨ng dù    phßng  nh»m   ñ  ng    Õt  ÷ng  Ö m   ô  ch ®é gi¶iquy nh nhi v quan  äng tr   ®ét  Êtph¸tsinhë  a  ¬ng. xu       ®Þ ph 1.10­ C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ  ö  ông    vsd kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch  µ  íc ph¶i nh n     lËp dù      µng  Ý    to¸nchih qu (chiara th¸ng), Õt  Ý  ã      Õt to¸nhoÆc       h qu c b¸o c¸o quy     t×nh  ×nh  ö  ông  h sd kinh phÝ     cho  ¬  c quan  µichÝnh  ïng  Êp  t  c c theo  ng    ®ó qui ®Þnh  ña  Ët söa  æi,bæ   c Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  ËtNSNN;  m s® c lu   C¸c  êng  îp tr h  kh«ng  ã  c b¸o  c¸o  Ý   íc th×  ¬  qu tr   c quan  µichÝnh  ã  Òn  õng  Êp    t  c quy ng c ph¸t ng©n  s¸ch  Ý   Õp  qu ti theo  õc¸c kho¶n   ¬ng  µ  ã  Ýnh  Êt l ng)    (tr     chil vct ch  ¬ cho ®Õ n       n  Þ  µy  ã      khic¸c®¬ v n c b¸o c¸o. 1.11­ Nh÷ng    c«ng  Öc  vi ph¸tsinh  µi kÕ   ¹ch,c¸c Bé,  µnh, ®Þa     ngo   ho    ng   ph¬ng  µ  n  Þ  ph¶i chñ  ng  ¾p  Õp    v ®¬ v     ®é s x chitrong ph¹m    ån    vingu thu  µ  v tæng møc  kinh  Ý   îc giao    ùc  Ön, trõ tr ng  îp  ph ®   ®Ó th hi     ê h thiªntaix¶y  ë     ra  møc    ®é nghiªm  äng víi tr     quy    ín. m« l 1.12­§èivíi   u          ®Ç tXDCB,  Öc  chi vi qu¶n  ý,cÊp    èn  ùc hiÖn  l  ph¸tv th   theo  ®óng  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ. Trong  c Ch ph   bè  Ý vµ  Êp    èn,u      tr   c ph¸tv   tiªnc¸c c«ng  ×nh thuéc c¸c lÜnh  ùc  û  î  tr      v thu l in«ng  , nghiÖp, gi¸o dôc  o   ¹o,..  µn  é  Çn       ®µ t   .To b ph bæ sung    u    XDCB   Ëp  chi ®Ç t t trung trong  íc  miÔn,  n do  gi¶m thu thuÕ   ö dông  t  s ®Ê n«ng  nghiÖp  theo  chÝnh  s¸ch ph¶ibè  Ýcho  u        tr   ®Ç tn«ng  nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v ph¸ttr   th«n. 2­ V Ò   ¬ng  ×nh m ôc    ch tr   tiªu: Ngoµi nguån  ©n   ng s¸ch trung  ng  ¬ chuyÒn  Ò,  a   ¬ng  Çn  ñ  v ®Þ ph c ch ®éng  ¾p  Õp  ©n  s x ng s¸ch      ®Ó bæ sung  thªm  ån  ùc nh»m   ùc hiÖn  èt ngu l   th   t  nhiÖ m  ô    iÓnkinhtÕ     éitrªn®Þa  µn. v ph¸ttr     ­x∙h     b 
  8. 8 ViÖc  chøc  tæ  qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tkinh  Ý,  ¾p   Õp  µ  ång  Ðp      ph s x vl gh c¸c m ôc    ¬ng  ×nh,..  Ïcã  íng dÉn  tiªuch tr  .  h   s riªng. 3­ V Ò   ÕtkiÖm    ti   chi: Nghiªm  ócthùc hiÖn  t    Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm  µ  èng    Ý, l th   ti   v ch l∙ngph   sö  ông  ÕtkiÖm,  ã  Öu  d ti   c hi qu¶  kinh phÝ  õ ng©n    t  s¸ch nhµ  íc;Quy Õt  nh     n  ®Þ sè 122/1999/Q§­ TTg  µy  ng 10/05/1999 cña  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph quy  nh  Ò   ®Þ v tiªuchuÈn,  nh     ®Þ møc   ö  ông  «  trong  sd xe  t«  c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp   µ  v doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   QuyÕt  nh   è  ®Þ s 208/1999/Q§­TTg  µy  ng 26/10/1999cña  ñ íngChÝnh  ñ  öa  æi      Th t   ph s ® bæ sung  Õt  nh  Quy ®Þ 122/1999/Q§­ TTg; ChØ   Þ  è    th s 32/1999/CT­ TTg  µy  ng 29/10/1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v c¶it Õn néidung,ph¬ng   i       thøc,n©ng    cao  Öu  hi qu¶,tr Ö    ùc hµnh  iÕtkiÖm     i t®Ó th   t  trongtæ    chøc    éc  äp  µ  éinghÞ  µ      híngdÉn  ña  é  µichÝnh. c¸ccu h v h   v c¸cv¨nb¶n    c BT  3.1­ C¸c  é,  ¬    B c quan    ë trung  ng  µ  a   ¬ng  Çn  ñ  ng  ¾p   ¬ v ®Þ ph c ch ®é s xÕp,  è  Ý,®iÒu  b tr   chuyÓn  îp lýtrôsë  µm  Öc  µ  ¬ng  Ön  Ön  ã    h       l vi v ph ti hi c ®Ó phôc  ô  ètc«ng    îc giao.H¹n  Õ   èi®a   ©y  ùng  íitrôsë  µm  Öc. v t  t¸c®     ch t   x d m     l vi   ViÖc  mua  t« con  ôc  ô  «    ph v c«ng    t¸cph¶ic¨n cø  µo    Èn  nh      v tiªuchu ®Þ møc  ö  s dông  «    µ  xe  t« v kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch,kh«ng    ×nh  ¹ng v×    ®Ó t tr   mua   t« m µ   «    c ¾t  gi¶m    Ö m  ô    ÕtyÕu. c¸cnhi v chithi   3.2­C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ    ¬    B    ph v c¸c c quan,®¬n  Þ  ã    v c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn  µ    v gi¸m    Öc  ùc hiÖn  ng  Õ     Ýnh  s¸tvi th   ®ó ch ®é ch s¸ch,chÕ         ®é chi tiªutheo    quy  nh   ña  µ  íc.Nghiªm  Ê m     ¬  ®Þ c nh n   c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  ùban  µnh,thùc hiÖn  Õ         µiquy  nh  ña  µ  íc. t  h     ch ®é chitiªungo   ®Þ c nh n   3.3­ C¨n  vµo    cø  møc   ç  îtõ  ©n   h tr  ng s¸ch  µ   íc ® îc th«ng  nh n     b¸o, c¸c    Tæng  c«ng    ã  tyc tr¸chnhiÖ m  ¾p  Õp  ¹c¸cho¹t®éng  ù    s x l      i s nghiÖp  ®µo  ¹o,   ( t  y tÕ, nghiªn cøu      khoa  äc, sù  h   nghiÖp  kinh tÕ) vµ  ùc  Ön  ¹ch      th hi h to¸n c¸c chi     phÝ  cho    ¹t®éng    µo    Ý  c¸cho   trªnv chiph s¶n  Êtkinhdoanh  xu     theo chÕ         ®é quy ®Þnh. 3.4­C¸c  é,  µnh  µ    a   ¬ng, ®¬n  Þ  ã  ö  ông    B ng v c¸c ®Þ ph   vcsd kinh phÝ   õ   t  ng©n  s¸ch  µ  íc chñ  ng  iÓn  nh n   ®é tr khai c¸c biÖn     ph¸p  ÕtkiÖm,  ¹o ®iÒu  ti   t  kiÖn  Ën  îcho    ¬  thu l   i c¸c c quan,®¬n  Þ    ông    v ¸p d kho¸n m ét  è    s kho¶n   chitheo  híng æn   nh    ®Þ møc    chitrong m ét  è    s n¨m nh»m   khuyÕn  Ých  kh gi¶m    Õ   biªnch vµ  ö  ông  sd kinh phÝ  ã  Öu    c hi qu¶.Tæ    chøc  ètviÖc  t  huy  ng    ån  ùc ®é c¸c ngu l   ngoµing©n    s¸ch,c¸c biÖn     ph¸p    éihãa    ¹t®éng    ôc    o  ¹o,y  x∙h   c¸c ho   gi¸od ­ ®µ t   tÕ,v¨n hãa,..        . ®Ó gi¶m  g¸nh nÆng  cho  NSNN,  ng  êit¹o®iÒu  Ön    ®å th     ki cho c¸csù    nghiÖp  µy    iÓn. n ph¸ttr 3.5­ Thùc  Ön    Õt  y     Þp  êic¸c kiÕn  Þ   ña    ¬    hi gi¶iquy ®Ç ®ñ k th     ngh c c¸c c quan  Óm     ki tra,thanh    Óm     µ  íc, .vÒ   Ünh  ùc  µichÝnh  ©n   tra,ki to¸n nh n .  l . v t  ng s¸ch.§èivíinh÷ng  Õn  Þ       ki ngh cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau, c¸c Bé,  µnh, ®Þa        ng   ph¬ng  µ    ¬  v c¸c c quan  n  Þ  ñ  ng  èihîp  íic¬  ®¬ v ch ®é ph   v   quan  chøc  n¨ng    ®Ó xö  ýdøt®iÓ m. l    IV/. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.C¸c  é, ngµnh, UBND     tn c hi l     t  k  B    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    vµo    ph tr     ¬ c¨n cø  Th«ng   µy    chøc  ­ tn ®Ó tæ  h íng dÉn    ¬    c¸cc quan,®¬n  Þ  µ    Êp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ùc hiÖn.   v v c¸cc ch quy ®Þ ph th  
  9. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2