Thông tư 06/2000/TT-NHNN1

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư 06/2000/TT-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2000/TT-NHNN1 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2000/TT-NHNN1

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/TT-NHNN1 Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 06/2000/TT-NHNN1 NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 178/1999/N - CP NGÀY 29/12/1999 C A CHÍNH PH V B O M TI N VAY C A CÁC T CH C TÍN D NG Căn c kho n 1 i u 39 Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng (sau ây g i t t là Ngh nh s 178), Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh này như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG M c I. I TƯ NG I U CH NH VÀ PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n v các bi n pháp b o m ti n vay áp d ng trong vi c các t ch c tín d ng c p tín d ng dư i hình th c cho vay i v i khách hàng vay theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng. 1.1. Các t ch c tín d ng bao g m: t ch c tín d ng nhà nư c, t ch c tín d ng c ph n, t ch c tín d ng h p tác (ngân hàng h p tác, qu tín d ng nhân dân, h p tác xã tín d ng) t ch c tín d ng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, t ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài. 1.2. Khách hàng vay bao g m: a) Các pháp nhân không ph i là t ch c tín d ng: doanh nghi p nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p tác xã, các t ch c kinh t và các t ch c khác có i u ki n là pháp nhân theo quy nh t i i u 94 c a B Lu t dân s ; b) H gia ình; c) T h p tác; d) Doanh nghi p tư nhân;
 2. ) Công ty h p danh; e) Cá nhân. 2. Trư ng h p c p tín d ng dư i các hình th c khác theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng, các bên có th tho thu n vi c áp d ng các quy nh v bi n pháp b o m theo hư ng d n c a Thông tư này, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. M c II. BI N PHÁP B O M TI N VAY Bi n pháp b o m ti n vay bao g m bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n và b o m ti n vay trong trư ng h p cho vay không có b o m b ng tài s n. 1. Các bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n: 1.1. C m c , th ch p b ng tài s n c a khách hàng vay; 1.2. B o lãnh b ng tài s n c a bên th ba; 1.3. B o m b ng tài s n hình thành t v n vay. 2. Các bi n pháp b o m ti n vay trong trư ng h p cho vay không có b o m b ng tài s n: 2.1. T ch c tín d ng ch ng l a ch n khách hàng vay cho vay không có b o m b ng tài s n; 2.2. T ch c tín d ng nhà nư c ư c cho vay không có b o m b ng tài s n theo ch nh c a Chính ph ; 2.3. T ch c tín d ng cho cá nhân, h gia ình nghèo vay v n có b o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i. M c III. NGUYÊN T C B O M TI N VAY 1. T ch c tín d ng có quy n l a ch n, quy t nh vi c cho vay có b o m b ng tài s n, cho vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh c a Ngh nh 178 và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trư ng h p t ch c tín d ng nhà nư c cho vay không có b o m b ng tài s n theo ch nh c a Chính ph , thì t n th t do nguyên nhân khách quan c a các kho n cho vay này ư c Chính ph x lý. 2. Khách hàng vay ư c t ch c tín d ng l a ch n cho vay không có b o m b ng tài s n, n u trong quá trình s d ng v n vay, t ch c tín d ng phát hi n khách hàng vay vi ph m cam k t trong h p ng tín d ng, thì t ch c tín d ng có quy n yêu c u khách hàng vay th c hi n các bi n pháp b o m b ng tài s n ho c thu h i n trư c h n. 3. T ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh c a Ngh nh 178 và quy nh c a pháp lu t có liên quan thu h i n khi khách hàng vay
 3. ho c bên b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n ã cam k t. 4. Sau khi x lý tài s n b o m ti n vay, n u khách hàng vay ho c bên b o lãnh v n chưa th c hi n úng nghĩa v tr n , thì khách hàng vay ho c bên b o lãnh có trách nhi m ti p t c th c hi n úng nghĩa v tr n ã cam k t. M c IV. B O V QUY N VÀ L I ÍCH H P PHÁP C A CÁC BÊN Nhà nư c b o v quy n và l i ích h p pháp c a các bên trong vi c b o m ti n vay. Không m t t ch c, cá nhân nào ư c can thi p trái pháp lu t vào vi c b o m ti n vay và vi c x lý tài s n b o m ti n vay c a các bên. Chương 2: B O M TI N VAY B NG TÀI S N C M C , TH CH P C A KHÁCH HÀNG VAY, B O LÃNH B NG TÀI S N C A BÊN TH BA M c I. NGUYÊN T C B O M TI N VAY B NG TÀI S N C M C , TH CH P C A KHÁCH HÀNG VAY, B O LÃNH B NG TÀI S N C A BÊN TH 3 1. Khách hàng vay ph i c m c , th ch p tài s n ho c ph i ư c bên th ba b o lãnh b ng tài s n b o m th c hi n nghĩa v tr n i v i t ch c tín d ng, tr trư ng h p khách hàng vay ư c t ch c tín d ng cho vay có b o m b ng tài s n hình thành t v n vay ho c cho vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh c a Ngh nh s 178 và hư ng d n c a Thông tư này. 2. T ch c tín d ng và khách hàng vay tho thu n l a ch n áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay ho c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba. 3. T ch c tín d ng có quy n l a ch n tài s n i u ki n làm b o m ti n vay; l a ch n bên th ba b o lãnh b ng tài s n cho khách hàng vay. Trư ng h p bên th ba b o lãnh b ng tài s n cho khách hàng vay là cá nhân, pháp nhân nư c ngoài, thì vi c th c hi n b o lãnh ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh s 178, Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. 4. Bên b o lãnh ch ư c b o lãnh b ng tài s n thu c s h u c a mình. T ch c tín d ng và bên b o lãnh có th tho thu n bi n pháp c m c , th ch p tài s n c a bên b o lãnh b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh. Trư ng h p bên b o lãnh là t ch c tín d ng, thì th c hi n b o lãnh theo quy nh v b o lãnh ngân hàng t i các i u 58, 59, 60 và 79 c a Lu t Các t ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. Khi th ch p tài s n g n li n v i t, khách hàng vay ph i th ch p c giá tr quy n s d ng t cùng v i tài s n ó, tr trư ng h p pháp lu t v t ai và pháp lu t liên quan có quy nh khác.
 4. M c II. I U KI N, TH T C TH C HI N B O M TI N VAY B NG TÀI S N C M C , TH CH P C A KHÁCH HÀNG, B O LÃNH B NG TÀI S N C A BÊN TH BA 1. Tài s n c a khách hàng vay dùng b o m ti n vay 1.1. Tài s n c m c : a) Máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng, kim khí quý, á quý; b) Ngo i t b ng ti n m t, s dư trên tài kho n ti n g i t i t ch c tín d ng b ng ti n Vi t Nam, ngo i t ; c) Trái phi u, c phi u, tín phi u, kỳ phi u, ch ng ch ti n g i, s ti t ki m, thương phi u, các gi y t khác tr giá ư c b ng ti n; riêng i v i c phi u c a chính t ch c tín d ng phát hành thì t ch c tín d ng ó không ư c nh n làm tài s n c m c ; d) Quy n tài s n phát sinh t quy n tác gi , quy n s h u công nghi p; quy n òi n , quy n ư c nh n s ti n b o hi m, các quy n tài s n khác phát sinh t h p ng ho c t các căn c pháp lý khác; ) Quy n i v i ph n v n góp trong doanh nghi p, k c trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; e) Quy n khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy nh c a pháp lu t; g) Tàu bi n theo quy nh c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam, tàu bay theo quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p ư c c m c ; h) Các tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. L i t c và các quy n phát sinh t tài s n c m c cũng thu c tài s n c m c , n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; trư ng h p tài s n c m c ư c b o hi m thì kho n ti n b o hi m cũng thu c tài s n c m c . 1.2. Tài s n th ch p: a) Nhà , công trình xây d ng g n li n v i t, k c các tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng và các tài s n khác g n li n v i t; b) Quy n s d ng t mà pháp lu t v t ai quy nh ư c th ch p c) Trư ng h p th ch p toàn b tài s n có v t ph , thì v t ph ó cũng thu c tài s n th ch p. Trư ng h p th ch p m t ph n b t ng s n có v t ph , thì v t ph ch thu c tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n; d) Tàu bi n theo quy nh c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam, tàu bay theo quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p ư c th ch p;
 5. ) Các tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. Hoa l i, l i t c và các quy n phát sinh t tài s n th ch p cũng thu c tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; trư ng h p tài s n th ch p ư c b o hi m thì kho n ti n b o hi m cũng thu c tài s n th ch p. 1.3. Tài s n b o lãnh Tài s n c a bên th ba dùng b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh b ng tài s n bao g m các tài s n theo quy nh t i i m 1.1 và i m 1.2 M c này. 2. T ch c tín d ng l a ch n tài s n c m c , th ch p, b o lãnh i v i tài s n có các i u ki n sau ây: 2.1. Tài s n ph i thu c quy n s h u c a khách hàng vay, bên b o lãnh. Trư ng h p tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i có gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n. i v i quy n s d ng t, khách hàng vay, bên b o lãnh ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ư c th ch p theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i v i tài s n mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p nhà nư c qu n lý, s d ng, doanh nghi p ư c c m c , th ch p, b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p nhà nư c và pháp lu t khác có liên quan; 2.2. Tài s n ư c phép giao d ch Tài s n ư c phép giao d ch là tài s n mà pháp lu t cho phép ho c không c m mua, bán, t ng cho, chuy n i, chuy n như ng c m c , th ch p, b o lãnh và các giao d ch khác; 2.3. Tài s n không có tranh ch p Tài s n không có tranh ch p v quy n và nghĩa v h p pháp trong quan h pháp lu t t i th i i m ký k t h p ng b o m. Khách hàng vay, bên b o lãnh ph i cam k t b ng văn b n v i t ch c tín d ng v vi c tài s n c m c , th ch p, b o lãnh không có tranh ch p t i th i i m ký h p ng b o m và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v cam k t c a mình; 2.4. Tài s n mà pháp lu t quy nh ph i b o hi m thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i mua b o hi m tài s n trong th i h n b o m ti n vay. 3. Vi c l a ch n bên th ba b o lãnh b ng tài s n 3.1. T ch c tín d ng có quy n l a ch n bên th ba b o lãnh b ng tài s n (g i là bên b o lãnh) b o lãnh cho khách hàng vay. Bên b o lãnh ph i có các i u ki n sau: a) Có năng l c pháp lu t dân s i v i bên b o lãnh là pháp nhân; có năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s i v i bên b o lãnh là cá nhân; b) Có kh năng v v n, tài s n th c hi n ư c nghĩa v b o lãnh.
 6. 3.2. Vi c bên b o lãnh c m c , th ch p tài s n ho c không c m c , th ch p tài s n b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh là do t ch c tín d ng và bên b o lãnh tho thu n. Trư ng h p bên b o lãnh không ph i c m c , th ch p tài s n, thì các bên có th tho thu n v vi c bên b o lãnh cam k t th c hi n bi n pháp b o m b ng tài s n, n u trong th i h n b o lãnh t ch c tín d ng phát hi n bên b o lãnh không có kh năng th c hi n nghĩa v b o lãnh. Trư ng h p bên b o lãnh c m c , th ch p tài s n th c hi n nghĩa v b o lãnh thì n i dung, th t c th c hi n như quy nh i v i c m c , th ch p tài s n c a khách hàng vay. 3.3. T ch c tín d ng cho vay không ư c ch p nh n b o lãnh c a các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 77 c a Lu t Các t ch c tín d ng làm cơ s c p tín d ng i v i khách hàng vay, bao g m: a) Thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) c a t ch c tín d ng cho vay; b) Ngư i thNm nh xét duy t cho vay c a t ch c tín d ng cho vay; c) B , m , v , ch ng, con c a thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) c a t ch c tín d ng cho vay. 4. Vi c th ch p quy n s d ng t ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 5. T ch c tín d ng ki m tra tính h p pháp và i u ki n c a tài s n khi nh n tài s n làm b o m ti n vay. 6. H p ng c m c , th ch p, b o lãnh (g i chung là h p ng b o m) ph i ư c l p thành văn b n; có th l p thành văn b n riêng ho c ghi trong h p ng tín d ng; i v i h p ng b o lãnh b ng tài s n ph i l p thành văn b n riêng. 7. Th t c h p ng c m c , th ch p và b o lãnh 7.1. H p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a U ban nhân dân c p có thNm quy n, n u các bên có tho thu n; trong trư ng h p pháp lu t quy nh ph i có ch ng nh n ho c ch ng th c, thì các bên ph i tuân theo. U ban nhân dân c p có thNm quy n ch ng th c h p ng c m c , th ch p, b o lãnh là các c p U ban nhân dân mà Pháp lu t v công ch ng quy nh có quy n h n ch ng th c các h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n. 7.2. Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c c m c , th ch p tài s n là toàn b dây chuy n công ngh chính theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t, thì ph i có văn b n ng ý c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ó.
 7. 7.3. i v i tài s n c m c là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t kinh doanh, thì khách hàng vay, bên b o lãnh ch ư c bán trong trư ng h p có ch p thu n b ng văn b n c a t ch c tín d ng nh n c m c . i v i tài s n th ch p là nhà, công trình xây d ng bán, cho thuê thì khách hàng vay, bên b o lãnh ch ư c bán, cho thuê trong trư ng h p có ch p thu n b ng văn b n c a t ch c tín d ng nh n th ch p. 7.4. Trư ng h p c m c quy n tài s n (quy n tác gi , quy n s h u công nghi p, quy n òi n , quy n ư c nh n s ti n b o hi m, quy n i v i ph n v n góp trong doanh nghi p, quy n khai thác tài nguyên...), thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i giao cho t ch c tín d ng b n chính gi y t ch ng minh v quy n tài s n ó và ph i thông báo cho ngư i th ba có nghĩa v v vi c c m c quy n tài s n ó. 7.5. Vi c ăng ký giao d ch b o m i v i tài s n c m c , th ch p, b o lãnh th c hi n theo Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10/3/2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m và pháp lu t có liên quan. 8. N i dung ch y u c a h p ng c m c , th ch p và b o lãnh 8.1. H p ng c m c , th ch p tài s n ph i có các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch c a các bên; ngày, tháng, năm; b) Nghĩa v ư cb o m; c) Mô t tài s n c m c , th ch p; danh m c, s lư ng, ch ng lo i, c i m k thu t, hoa l i, l i t c phát sinh; n u là b t ng s n, quy n s d ng t, thì ph i ghi rõ v trí, di n tích, ranh gi i, các v t ph kèm theo; d) Giá tr c a tài s n c m c , th ch p: ghi rõ giá tr c a tài s n c m c , th ch p theo văn b n xác nh giá tr tài s n kèm theo mà các bên ã tho thu n xác nh ho c thuê t ch c tư v n, t ch c chuyên môn xác nh; ) Bên gi tài s n, gi y t c a tài s n c m c , th ch p; e) Quy n, nghĩa v c a các bên; g) Các tho thu n v trư ng h p x lý và phương th c x lý tài s n c m c , th ch p; h) Các tho thu n khác. 8.2. H p ng b o lãnh b ng tài s n ph i có các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch c a các bên; ngày, tháng, năm; b) Nghĩa v ư c b o lãnh, ph m vi b o lãnh: Ghi s , ngày, tháng, năm h p ng tín d ng; s ti n ư c b o lãnh (m t ph n ho c toàn b nghĩa v tr n ); c) Danh m c, s lư ng, ch ng lo i, c i m, giá tr c a tài s n b o lãnh;
 8. d) Quy n, nghĩa v c a bên b o lãnh, t ch c tín d ng nh n b o lãnh; ) Các phương th c x lý tài s n b o lãnh; e) Cam k t c a bên b o lãnh v vi c th c hi n nghĩa v tr n thay cho khách hàng vay khi n h n mà khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n ; g) Cam k t c a bên b o lãnh v vi c x lý tài s n b o lãnh khi n h n mà không th c hi n ư c nghĩa v b o lãnh; h) Các tho thu n. M c III. QUY N, NGHĨA V C A CÁC BÊN KHI C M C , TH CH P, B O LÃNH B NG TÀI S N B O M TI N VAY 1. Quy n, nghĩa v c a các bên khi c m c tài s n 1.1. Quy n c a khách hàng vay: a) Khai thác công d ng, hư ng l i t c t tài s n c m c n u có tho thu n, tr trư ng h p l i t c cũng thu c tài s n c m c , n u khách hàng vay gi tài s n c m c ; b) Yêu c u t ch c tín d ng ng ng vi c s d ng tài s n c m c , n u do s d ng mà tài s n c m c có nguy cơ b m t giá tr ho c gi m sút giá tr , trong trư ng h p t ch c tín d ng gi và s d ng tài s n; c) Yêu c u t ch c tín d ng gi tài s n, gi y t v tài s n c m c b i thư ng thi t h i n u làm m t, hư h ng; d) Yêu c u bên th ba gi tài s n c m c b i thư ng thi t h i n u làm m t, hư h ng; ) Nh n l i tài s n c m c , gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n c m c (n u có) khi hoàn thành nghĩa v ư c b o m, trong trư ng h p t ch c tín d ng ho c bên th ba gi . 1.2. Nghĩa v c a khách hàng vay: a) Thông báo cho t ch c tín d ng v quy n c a bên th ba i v i tài s n c m c (n u có); b) Giao tài s n và b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n (n u có) cho t ch c tín d ng gi , tr trư ng h p tài s n có ăng ký quy n s h u quy nh t i i m 1 M c 6 Chương này; c) Th c hi n ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a pháp lu t; d) Thanh toán cho t ch c tín d ng chi phí b o qu n tài s n c m c , tr trư ng h p có tho thu n khác;
 9. ) Không ư c bán tài s n c m c , tr tài s n là hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t kinh doanh ư c bán v i s ch p thu n c a t ch c tín d ng nh n c m c . Trong trư ng h p này, khách hàng vay ph i dùng quy n òi n , s ti n thu ư c, tài s n có ư c t vi c bán hàng hoá luân chuy n, tài s n luân chuy n m i làm tài s n b o m thay th cho hàng hoá luân chuy n ã bán ho c tr n cho t ch c tín d ng; e) Không ư c trao i, t ng cho, cho thuê, cho mư n, góp v n liên doanh tài s n c m c ; không ư c s d ng tài s n c m c b o m cho nghĩa v khác, tr trư ng h p i v i tài s n có ăng ký quy n s h u theo quy nh t i i m 3 M c 5 Chương này; g) Ng ng s d ng tài s n c m c theo yêu c u c a t ch c tín d ng, n u do ti p t c s d ng mà tài s n ó có nguy cơ b m t giá tr ho c gi m sút giá tr ; h) Trư ng h p khách hàng vay gi tài s n c m c thì ph i b o qu n an toàn và t o i u ki n thu n l i cho t ch c tín d ng ki m tra tài s n; n u làm m t, hư h ng, thì ph i b sung tài s n b o m, thay th b ng bi n pháp b o m khác ho c tr n trư c h n; i) Trư ng h p tài s n c m c b m t, hư h ng mà tài s n ó ã ư c b o hi m, thì khách hàng vay ph i ph i h p v i t ch c tín d ng ti n hành các th t c nh n ti n b o hi m t t ch c b o hi m tr n cho t ch c tín d ng. N u kho n ti n nh n ư c t t ch c b o hi m chưa tr n , thì khách hàng vay ph i b sung tài s n b o m, thay th b ng bi n pháp b o m khác ho c tr n trư c h n. 1.3. Quy n c a t ch c tín d ng: a) Gi tài s n c m c ; trư ng h p tài s n có ăng ký quy n s h u, thì có th tho thu n khách hàng vay, bên th ba gi và s d ng tài s n c m c , nhưng t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n; b) Yêu c u khách hàng vay cung c p thông tin v th c tr ng tài s n c m c , trong trư ng h p khách hàng vay gi tài s n; c) Khai thác công d ng, hư ng l i t c t tài s n c m c trong trư ng h p t ch c tín d ng gi tài s n c m c , n u các bên có tho thu n; d) Yêu c u khách hàng vay ho c bên th ba gi tài s n c m c ph i ng ng s d ng và b sung tài s n c m c ho c thay th b ng bi n pháp b o m khác n u tài s n c m c b m t, hư h ng; n u khách hàng vay ho c bên th ba không th c hi n ư c thì t ch c tín d ng ư c thu n trư c h n; ) X lý tài s n c m c thu h i n theo quy nh c a pháp lu t. 1.4. Nghĩa v c a t ch c tín d ng: a) B o qu n an toàn tài s n và gi y t v tài s n c m c , trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ;
 10. b) Không ư c bán, trao i, t ng cho, cho thuê, cho mư n, góp v n liên doanh và dùng tài s n b o m th c hi n nghĩa v khác, trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; c) Không ư c khai thác công d ng, hư ng l i t c t tài s n c m c , n u không ư c khách hàng vay ng ý. Không ư c ti p t c khai thác công d ng, hư ng l i t c t tài s n c m c , n u vi c ti p t c khai thác có nguy cơ làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr , trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; d) B i thư ng thi t h i cho khách hàng vay n u b m t, hư h ng tài s n c m c ho c gi y t v tài s n c m c , trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; ) Tr l i tài s n c m c , gi y t , v tài s n c m c cho khách hàng vay khi khách hàng vay hoàn thành nghĩa v ư c b o m, trong trư ng h p t ch c tín d ng gi . 1.5. Quy n c a bên th ba gi tài s n c m c : a) Nh n thù lao và thanh toán chi phí gi gìn, b o qu n tài s n theo tho thu n c a các bên; b) Khai thác công d ng và hư ng l i t c t tài s n c m c , n u các bên có tho thu n, tr trư ng h p l i t c cũng thu c tài s n c m c . 1.6. Nghĩa v c a bên th ba gi tài s n c m c : Bên th ba gi tài s n c m c có các nghĩa v như nghĩa v c a t ch c tín d ng trong trư ng h p gi tài s n c m c quy nh t i i m 1.4 M c này. 2. Quy n, nghĩa v c a các bên khi th ch p tài s n 2.1. Quy n c a khách hàng vay: a) Khai thác công d ng, hư ng hoa l i, l i t c t tài s n th ch p, tr trư ng h p hoa l i, l i t c cũng thu c tài s n th ch p, trong trư ng h p khách hàng vay gi tài s n th ch p; b) Cho thuê, cho mư n tài s n th ch p, n u có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; c) Yêu c u t ch c tín d ng gi tài s n, gi y t v tài s n b i thư ng thi t h i n u tài s n th ch p, gi y t v tài s n th ch p b m t, hư h ng; d) Yêu c u bên th ba gi tài s n b i thư ng thi t h i n u tài s n th ch p b m t, hư h ng; ) Nh n l i tài s n, gi y t v tài s n th ch p khi hoàn thành nghĩa v ư cb o m, trong trư ng h p t ch c tín d ng ho c bên th ba gi . 2.2. Nghĩa v c a khách hàng vay:
 11. a) Thông báo cho t ch c tín d ng nh n th ch p v quy n c a bên th ba (n u có) i v i tài s n th ch p; b) Giao tài s n th ch p (n u các bên có tho thu n); giao b n chính gi y t v tài s n th ch p cho t ch c tín d ng; c) Th c hi n ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a pháp lu t; d) Trư ng h p khách hàng vay gi tài s n thì không ư c bán, tr tài s n th ch p là nhà, công trình xây d ng bán, cho thuê thì khách hàng vay có th bán, cho thuê n u ư c t ch c tín d ng ch p thu n b ng văn b n. Trong trư ng h p này khách hàng vay ph i dùng quy n yêu c u òi n , s ti n thu ư c tài s n có ư c t vi c bán tài s n làm tài s n b o m thay th cho tài s n ã bán ho c tr n cho t ch c tín d ng; ) Không ư c trao i, t ng cho, cho thuê, cho mư n, góp v n liên doanh tài s n th ch p; không ư c s d ng tài s n th ch p b o m cho nghĩa v khác, tr trư ng h p i v i tài s n có ăng ký quy n s h u theo quy nh t i i m 3 M c 5 Chương này; e) T o i u ki n thu n l i cho t ch c tín d ng ki m tra tài s n th ch p; g) Không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê quy n s d ng t ã th ch p và ph i s d ng t úng m c ích, không ư c hu ho i làm gi m giá tr c a t; h) Trong trư ng h p khách hàng vay gi tài s n th ch p thì ph i b o qu n an toàn, áp d ng các bi n pháp c n thi t k c ph i ng ng vi c khai thác, n u vi c ti p t c khai thác có nguy cơ làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr tài s n th ch p. Trư ng h p khách hàng vay gi tài s n th ch p, n u làm m t, hư h ng thì ph i s a ch a khôi ph c giá tr , b sung tài s n b o m, thay th b ng bi n pháp b o m khác ho c tr n trư c h n cho t ch c tín d ng; i) Trư ng h p tài s n th ch p m t, hư h ng mà tài s n ó ã ư c b o hi m, thì khách hàng vay ph i ph i h p v i t ch c tín d ng ti n hành các th t c nh n ti n b o hi m t t ch c b o hi m tr n cho t ch c tín d ng. N u kho n ti n nh n ư c t t ch c b o hi m chưa tr n , thì khách hàng vay ph i b sung tài s n b o m, thay th b ng bi n pháp b o m khác ho c tr n trư c h n. 2.3. Quy n c a t ch c tín d ng: a) Gi y t v tài s n th ch p; gi tài s n th ch p trong trư ng h p các bên có tho thu n; b) Yêu c u khách hàng vay cung c p thông tin v th c tr ng tài s n th ch p trong trư ng h p gi tài s n; c) Khai thác công d ng, hư ng hoa l i, l i t c t tài s n th ch p theo tho thu n trong trư ng h p gi tài s n th ch p, tr trư ng h p hoa l i, l i t c cũng thu c tài s n th ch p;
 12. d) Yêu c u khách hàng vay ho c bên th ba gi tài s n th ch p ph i ng ng s d ng và b sung tài s n th ch p ho c thay th b ng bi n pháp b o m khác n u tài s n th ch p b m t, hư h ng, n u khách hàng vay ho c bên th ba không th c hi n ư c thì t ch c tín d ng ư c thu n trư c h n; ) X lý tài s n th ch p thu h i n theo quy nh c a pháp lu t. 2.4. Nghĩa v c a t ch c tín d ng: a) B o qu n an toàn tài s n th ch p và gi y t v tài s n th ch p, trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; b) Không ư c bán, trao i, t ng cho, cho thuê, cho mư n, góp v n liên doanh ho c dùng tài s n th ch p b o m th c hi n nghĩa v khác, trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; c) Không ư c ti p t c khai thác công d ng tài s n th ch p, n u vi c ti p t c khai thác có nguy cơ làm m t giá tr ho c gi m sút giá tr tài s n trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; d) B i thư ng thi t h i cho khách hàng vay n u b m t, hư h ng tài s n th ch p ho c gi y t v tài s n th ch p, trong trư ng h p t ch c tín d ng gi ; ) Tr l i tài s n th ch p, gi y t v tài s n th ch p cho khách hàng vay khi khách hàng vay hoàn thành nghĩa v ư c b o m, trong trư ng h p t ch c tín d ng gi . 2.5. Quy n c a bên th ba gi tài s n th ch p: a) ư c nh n thù lao và thanh toán chi phí gi gìn, b o qu n tài s n theo tho thu n c a các bên; b) ư c khai thác công d ng và hư ng hoa l i, l i t c t tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n, tr trư ng h p hoa l i, l i t c cũng thu c tài s n th ch p. 2.6. Nghĩa v c a bên th ba gi tài s n th ch p: Bên th ba gi tài s n th ch p có các nghĩa v như nghĩa v c a t ch c tín d ng trong trư ng h p gi tài s n th ch p quy nh t i i m 2.4 M c này. 3. Quy n, nghĩa v c a các bên khi áp d ng bi n pháp b o lãnh b ng tài s n. 3.1. Quy n c a bên b o lãnh: Trong trư ng h p bên b o lãnh c m c , th ch p tài s n b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh, thì có các quy n như quy n c a khách hàng vay khi c m c , th ch p tài s n quy nh t i i m 1.1 và 2.1 M c này. 3.2. Nghĩa v c a bên b o lãnh:
 13. a) Tr n thay cho khách hàng vay như ã cam k t, n u n h n mà khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n ; b) Trong trư ng h p bên b o lãnh c m c , th ch p tài s n b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh thì có các nghĩa v như nghĩa v c a khách hàng vay khi c m c , th ch p tài s n quy nh t i các i m 1.2 và 2.2 M c này. 3.3. Quy n c a t ch c tín d ng nh n b o lãnh: a) Yêu c u bên b o lãnh tr n thay cho khách hàng vay như ã cam k t, n u n h n mà khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n ; b) Trong trư ng h p bên b o lãnh c m c , th ch p tài s n b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh thì có các quy n khác như quy n c a t ch c tín d ng khi nh n c m c , th ch p tài s n quy nh t i các i m 1.3 và 2.3 M c này. 3.4. Nghĩa v c a t ch c tín d ng: Trong trư ng h p bên b o lãnh c m c , th ch p tài s n b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh, thì có các nghĩa v như nghĩa v t ch c tín d ng khi nh n c m c , th ch p tài s n c a khách hàng vay quy nh t i các i m 1.4 và 2.4 M c này. M c IV. XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N B O M TI N VAY 1. Tài s n b o m ti n vay ph i ư c xác nh giá tr t i th i i m ký k t h p ng b o m; vi c xác nh giá tr tài s n t i th i i m này ch làm cơ s xác nh m c cho vay c a t ch c tín d ng và không áp d ng khi x lý tài s n thu h i n . Vi c xác nh giá tr tài s n b o m ti n vay ph i ư c l p thành văn b n riêng kèm theo h p ng b o m. 2. i v i tài s n b o m ti n vay không ph i là quy n s d ng t, thì vi c xác nh giá tr tài s n b o m ti n vay do các bên tho thu n, ho c thuê t ch c tư v n, t ch c chuyên môn xác nh trên cơ s giá th trư ng t i th i i m xác nh, có tham kh o n các lo i giá như giá quy nh c a nhà nư c (n u có), giá mua, giá tr còn l i trên s sách k toán và các y u t khác v giá. 3. Giá tr quy n s d ng t th ch p ư c xác nh như sau: 3.1. t ư c Nhà nư c giao cho h gia ình, cá nhân s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; t , t chuyên dùng; t mà t ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t ho c ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t ó không do ngân sách Nhà nư c c p; t mà h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t, thì giá tr quy n s d ng t th ch p ư c xác nh theo giá t c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành áp d ng t i th i i m th ch p; 3.2. t ư c Nhà nư c cho h gia ình, cá nhân thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê, t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t thuê ã tr ti n thuê t cho c
 14. th i gian thuê mà ti n thuê t ó không do ngân sách Nhà nư c c p, t ư c Nhà nư c cho h gia ình, cá nhân thuê ã tr ti n thuê t cho nhi u năm mà th i gian thuê t ã tr ti n còn l i ít nh t là 5 năm; t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t thuê ã tr ti n thuê t cho nhi u năm mà th i gian thuê t ã tr ti n còn l i ít nh t là 5 năm và ti n thuê t ó không do ngân sách Nhà nư c c p, thì giá tr quy n s d ng t th ch p g m ti n n bù thi t h i khi ư c Nhà nư c cho thuê t (n u có) và ti n thu t ã tr cho nhà nư c sau khi tr i ti n thuê t ã tr cho th i gian ã s d ng; 3.3. t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t , cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thuê, khi th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c s h u c a mình ã u tư xây d ng trên t ó, thì giá tr quy n s d ng t th ch p ư c xác nh theo s ti n thuê t ã tr cho Nhà nư c sau khi tr ti n thuê t ã tr cho th i gian ã s d ng: 3.4. t ư c Nhà nư c giao cho t ch c kinh t không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i; t ư c Nhà nư c cho t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân thuê ã tr ti n thu t hàng năm ho c ã tr ti n thuê t cho nhi u năm mà th i gian thuê t ã tr ti n còn l i dư i 5 năm, thì giá tr tài s n th ch p không tính giá tr quy n s d ng t; 3.5. Trư ng h p th ch p giá tr quy n s d ng t mà ngư i thuê t ư c mi n, gi m ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t, thì giá tr quy n s d ng t th ch p ư c tính theo giá tr thuê t trư c khi ư c mi n, gi m. 4. Vi c th ch p giá tr quy n s d ng t mà trên t có tài s n g n li n, thì giá tr tài s n b o m ti n vay bao g m giá tr quy n s d ng t và giá tr tài s n g n li n v i t. 5. Giá tr tài s n c m c , th ch p ư c xác nh bao g m c hoa l i, l i t c và các quy n phát sinh t tài s n ó, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Trong trư ng h p tài s n th ch p là toàn b b t ng s n có v t ph , thì giá tr c a V t ph cũng thu c giá tr tài s n th ch p; n u ch th ch p m t l n b t ng s n có v t ph , thì giá tr v t ph ch thu c giá tr tài s n th ch p khi các bên có tho thu n. M c V. PH M VI B O M TH C HI N NGHĨA V VÀ M C CHO VAY SO V I GIÁ TRN TÀI S N B O M 1. Ph m vi b o m th c hi n nghĩa v 1.1. Ph m vi b o m th c hi n nghĩa v là nghĩa v tr n c a khách hàng vay i v i t ch c tín d ng. Nghĩa v tr n c a khách hàng vay i v i t ch c tín d ng bao g m ti n vay (n g c), lãi vay, lãi quá h n, các kho n phí (n u có) ư c ghi trong h p ng tín d ng mà khách hàng vay ph i tr theo quy nh c a pháp lu t thu c ph m vi b o m th c hi n nghĩa v , tr trư ng h p các bên có tho thu n lãi vay, lãi quá h n, các kho n phí (n u có) không thu c ph m vi b o m th c hi n nghĩa v .
 15. 1.2. Giá tr tài s n b o m ti n vay ph i l n hơn giá tr nghĩa v ư c b o m, tr trư ng h p t ch c tín d ng và khách hàng vay tho thu n b o m b ng tài s n như là m t bi n pháp b sung i v i kho n vay mà khách hàng vay ã có các i u ki n vay không có b o m b ng tài s n. 1.3. Nghĩa v tr n ghi trong h p ng tín d ng có th ư c b o m b ng m t ho c nhi u tài s n, b ng m t ho c nhi u bi n pháp b o m b ng tài s n, v i i u ki n ph i th c hi n theo quy nh t i i m 1.2 M c này. 1.4. Vi c rút b t, b sung thay th tài s n b o m: Trong th i h n b o m, các bên có th tho thu n rút b t, b sung, thay th tài s n b o m v i i u ki n ph i th c hi n theo quy nh t i i m 1.2 M c này. Trư ng h p khách hàng vay ã th c hi n ư c m t ph n nghĩa v tr n có b o m b ng tài s n, n u có yêu c u thì t ch c tín d ng có th cho rút b t tài s n b o m tương ng v i ph n nghĩa v ã ư c th c hi n, v i i u ki n là vi c rút b t tài s n b o m không làm nh hư ng n nghĩa v tr n có b o m b ng tài s n còn l i và vi c x lý tài s n b o m sau này. 2. M c cho vay so v i giá tr tài s n b o m T ch c tín d ng quy t nh m c cho vay trong gi i h n giá tr tài s n b o m ti n vay và ph m vi b o m th c hi n nghĩa v ã ư c xác nh. 3. Ph m vi b o m ti n vay c a tài s n M t tài s n ư c dùng b o m cho m t nghĩa v tr n t i m t t ch c tín d ng; trư ng h p tài s n có ăng ký quy n s h u theo quy nh c a pháp lu t, thì m t tài s n có th ư c b o m th c hi n nhi u nghĩa v tr n t i m t t ch c tín d ng, v i i u ki n ph i th c hi n quy nh t i i m 1.2 M c này. M c VI. VI C GI TÀI S N VÀ GI Y T C A TÀI S N B O M TI N VAY 1. Khi c m c tài s n, khách hàng vay ho c bên b o lãnh có nghĩa v giao tài s n c m c cho t ch c tín d ng gi ; n u tài s n c m c có ăng ký quy n s h u, thì các bên có th tho thu n khách hàng vay, bên b o lãnh ư c gi và s d ng tài s n c m c ho c giao cho ngư i th ba gi , nhưng t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n. 2. Khi th ch p tài s n, tài s n th ch p do khách hàng vay ho c bên b o lãnh gi , tr trư ng h p các bên tho thu n giao cho t ch c tín d ng ho c bên th ba gi . N u tài s n th ch p là tài s n có ăng ký quy n s h u, quy n s d ng t thì t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n, gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. i v i tài s n c m c , th ch p là phương ti n v n t i, phương ti n ánh b t thu h i s n có gi y ch ng nh n ăng ký theo quy nh c a pháp lu t (g i t t là gi y ch ng nh n ăng ký), thì t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n ăng ký, khách hàng vay, bên b o lãnh ư c dùng b n sao có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c và xác nh n c a t ch c tín d ng (nơi nh n c m c , th ch p) lưu hành phương ti n trong th i h n c m c , th ch p. T ch c tín d ng ch xác nh n vào m t
 16. b n sao gi y ch ng nh n ăng ký sau khi ã có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. N i dung xác nh n c a t ch c tín d ng trên b n gi y ch ng nh n ăng ký là: "B n chính ang lưu gi t i... t ngày..... tháng.... năm.... n ngày.... tháng..... năm....." và ch ký c a T ng giám c (Giám c) ho c Phó T ng giám c (Phó giám c) và d u c a t ch c tín d ng; ho c ch ký c a Giám c (Phó Giám c) và d u ơn v thành viên c a t ch c tín d ng ư c u quy n quy t nh cho vay. Trong trư ng h p kho n vay ư c gia h n n , thì t ch c tín d ng xác nh n gia h n th i h n lưu hành b n sao gi y ch ng nh n ăng ký phù h p v i th i h n gia h n n . B n sao gi y ch ng nh n ăng ký có ch ng nh n c a Công ch ng nhà nư c và xác nh n c a t ch c tín d ng ch có giá tr lưu hành phương ti n trong th i h n c m c , th ch p k c th i h n ư c gia h n n (n u có). Khi h t h n s d ng b n sao gi y ch ng nh n ăng ký, thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i n p l i cho t ch c tín d ng. 4. Trư ng h p c m c , th ch p tài s n cho kho n vay h p v n, các t ch c tín d ng tham gia h p v n c i di n qu n lý tài s n và gi y t c a tài s n b o m ti n vay. Trư ng h p t ch c tín d ng nư c ngoài, t ch c tín d ng liên doanh và t ch c tín d ng Vi t Nam cùng cho vay h p v n i v i m t d án t i Vi t Nam, n u tài s n b o m ti n vay là giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, thì t ch c tín d ng Vi t Nam ph i là i di n qu n lý tài s n và gi y t c a tài s n b o m ti n vay. 5. Bên gi tài s n và gi y t tài s n b o m ti n vay n u m t, hư h ng thì x lý theo quy nh v quy n và nghĩa v c a các bên khi c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n t i M c 3 Chương này. M c VII. TH C HI N NGHĨA V B O M B NG TÀI S N TRONG TRƯ NG H P KHÁCH HÀNG VAY, BÊN B O LÃNH LÀ DOANH NGHI P CHIA, TÁCH, H P NH T, SÁP NH P, CHUY N I, C PH N HOÁ 1. Khách hàng vay và bên b o lãnh là doanh nghi p chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá theo quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, n u doanh nghi p không tr ư c n trư c khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá, thì các doanh nghi p hình thành sau khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ph i ch u trách nhi m nh n n và th c hi n nghĩa v tr n cho t ch c tín d ng cho vay. 2. Tài s n b o m nghĩa v tr n c a khách hàng vay, bên b o lãnh là doanh nghi p khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ư c th c hi n như sau: 2.1. i v i doanh nghi p chia, tách: n u tài s n b o m ti n vay có th phân chia ư c thì phân chia theo t l tương ng v i nghĩa v tr n c a doanh nghi p khi chia, tách; n u tài s n b o m ti n vay không th phân chia ư c tương ng v i nghĩa v tr n và các doanh nghi p chia, tách không có tho thu n khác v bi n pháp b o m thì t ch c tín d ng có quy n thu h i n trư c khi chia, tách;
 17. 2.2. i v i doanh nghi p h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá: tài s n b o m cho các kho n n c a doanh nghi p trư c khi h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ư c ti p t c dùng làm tài s n b o m cho các kho n n ó c a các doanh nghi p m i sau khi h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá. 3. Trư ng h p doanh nghi p không th c hi n ư c các bi n pháp như quy nh t i i m 2 M c này, thì t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n trư c khi th c hi n chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá. 4. Trong m i trư ng h p chuy n giao nghĩa v b o m b ng tài s n theo quy nh t i i m 2 M c này, t ch c tín d ng, khách hàng vay ho c bên b o lãnh là doanh nghi p sau khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i, c ph n hoá ph i ký k t l i h p ng b o m; n u không ký k t l i h p ng b o m, thì t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n . M c VIII. CH M D T BI N PHÁP B O M TI N VAY B NG TÀI S N C M C , TH CH P, B O LÃNH B NG TÀI S N 1. Các bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay, bên b o lãnh b ng tài s n ư c ch m d t trong các trư ng h p sau: 1.1. Khách hàng vay hoàn thành nghĩa v tr n ho c bên b o lãnh hoàn thành nghĩa v b o lãnh i v i t ch c tín d ng; 1.2. Tài s n b o m ti n vay ã ư c x lý thu h i n theo quy nh c a pháp lu t; 1.3. Các bên tho thu n thay th b ng bi n pháp b o m khác; 1.4. Các trư ng h p khác mà pháp lu t quy nh ho c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Khi ch m d t bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay, c a bên b o lãnh b ng tài s n, thì h p ng b o m ư c thanh lý, xoá ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: B O M TI N VAY B NG TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY M c I. TRƯ NG H P ÁP D NG Vi c b o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: 1. T ch c tín d ng l a ch n áp d ng vi c b o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay khi cho vay trung h n, dài h n i v i các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng, n u khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay áp ng ư c các i u ki n quy nh t i M c 2 Chương này.
 18. 2. Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh giao cho t ch c tín d ng cho vay i v i khách hàng vay và i tư ng vay trong m t s trư ng h p c th . M c II. I U KI N I V I KHÁCH HÀNG VAY VÀ TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY KHI B O M TI N VAY B NG TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY T ch c tín d ng l a ch n áp d ng vi c b o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay, khi khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay có các i u ki n sau ây: 1. i v i khách hàng vay: 1.1. Có tín nhi m v i t ch c tín d ng; 1.2. Có kh năng tài chính và có các ngu n thu h p pháp có kh năng thu ư c trong th i h n vay v n th c hi n nghĩa v tr n cho t ch c tín d ng; 1.3. Có d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v kh thi, có kh năng hoàn tr n ; ho c có d án, phương án ph c v i s ng kh thi phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p vay ph c v nhu c u thi t y u c a i s ng thì khách hàng vay ph i có phương án tr n kh thi; 1.4. Có m c v n t có (v n c a ch s h u) tham gia vào d án u tư và giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba áp ng ư c 1 trong 3 trư ng h p sau ây: a) Có m c v n t có tham gia vào d án u tư t i thi u b ng 50% t ng m c v n u tư c a d án; b) Có m c v n t có tham gia vào d án c ng v i giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba t i thi u b ng 50% t ng m c v n u tư c a d án; c) Có giá tr tài s n b o m ti n vay b ng m t ho c nhi u bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba t i thi u b ng 50% t ng m c v n u tư c a d án. 2. i v i tài s n hình thành t v n vay: 2.1. Tài s n hình thành t v n vay dùng làm b o m ti n vay ph i xác nh ư c: a) Quy n s h u c a khách hàng vay. i v i tài s n là quy n s d ng t thì ph i xác nh quy n s d ng c a khách hàng vay và ư c th ch p theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i v i tài s n c a doanh nghi p nhà nư c ph i xác nh ư c quy n qu n lý, s d ng c a doanh nghi p ó và ư c dùng b o m ti n vay theo quy nh c a pháp lu t. N u tài s n là b t ng s n g n li n v i t, thì khách hàng vay ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a khu t mà trên ó tài s n s ư c hình thành và ph i hoàn thành các th t c v u tư xây d ng theo quy nh c a pháp lu t;
 19. b) Ph i xác nh danh m c, s lư ng, giá tr , c i m c a tài s n. Vi c xác nh các y u t này d a vào d án u tư ho c phương án ph c v i s ng; c) Tài s n ư c phép giao d ch và không có tranh ch p. 2.2. i v i tài s n mà pháp lu t có quy nh ph i mua b o hi m, thì khách hàng vay ph i cam k t mua b o hi m trong su t th i h n vay v n khi tài s n ã ư c hình thành ưa vào s d ng. M c III. HÌNH TH C, N I DUNG, TH T C KÝ K T VÀ TH C HI N H P NG C M C , TH CH P TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY 1. H p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay ph i ư c l p thành văn b n; có th ghi vào h p ng tín d ng ho c l p thành văn b n riêng do các bên tho thu n. N i dung h p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay th c hi n theo quy nh t i i m 8 M c 2 Chương II Thông tư này. Khi tài s n hình thành ưa vào s d ng, các bên ph i l p ph l c h p ng b sung cho h p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay, trong ó mô t c i m, xác nh giá tr tài s n ã ư c hình thành. 2. Th t c c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay 2.1. H p ng c m c , th ch p tài s n hình thành t v n vay có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a U ban nhân dân c p có thNm quy n, n u các bên có tho thu n, trong trư ng h p pháp lu t quy nh ph i có ch ng nh n ho c ch ng th c thì các bên ph i tuân theo. 2.2. Vi c ăng ký giao d ch b o m b ng tài s n hình thành t v n vay th c hi n theo quy nh t i i m 7.5 M c 2 Chương II Thông tư này. M c IV. QUY N, NGHĨA V C A CÁC BÊN KHI B O M TI N VAY B NG TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY 1. Quy n, nghĩa v c a khách hàng vay khi vay có b o m b ng tài s n hình thành t v n vay 1.1. Quy n c a khách hàng vay: a) Khai thác công d ng, hư ng hoa l i, l i t c t tài s n, tr trư ng h p hoa l i, l i t c cũng thu c tài s n b o m ti n vay; b) Cho thuê cho mư n tài s n n u có tho thu n v i t ch c tín d ng cho vay. 1.2. Nghĩa v c a khách hàng vay:
 20. a) Ph i giao cho t ch c tín d ng gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a khu t mà tài s n là b t ng s n s ư c hình thành khi ký k t h p ng b o m b ng tài s n hình thành t v n vay; b) Thông báo cho t ch c tín d ng v quá trình hình thành và tình tr ng tài s n b o m, t o i u ki n t ch c tín d ng ki m tra tài s n b o m ti n vay; c) i v i tài s n b o m ti n vay mà pháp lu t quy nh ăng ký quy n s h u thì trư c khi ưa vào s d ng ph i ăng ký s h u tài s n và giao cho t ch c tín d ng gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n ó; d) Không ư c bán, chuy n như ng, t ng cho, góp v n liên doanh ho c dùng tài s n hình thành t v n vay b o m th c hi n nghĩa v khác khi chưa tr h t n cho t ch c tín d ng, tr trư ng h p ư c t ch c tín d ng ng ý cho bán tr n cho chính kho n vay ư c b o m. 2. Quy n, nghĩa v c a t ch c tín d ng nh n b o m b ng tài s n hình thành t v n vay 2.1. Quy n c a t ch c tín d ng: a) Yêu c u khách hàng vay thông báo ti n hình thành và s thay i c a tài s n b o m ti n vay; b) Ti n hành ki m tra và yêu c u khách hàng vay cung c p các thông tin ki m tra, giám sát tài s n hình thành t v n vay; c) Thu h i n vay trư c h n, n u phát hi n khách hàng vay không s d ng v n vay hình thành tài s n như ã cam k t; d) X lý tài s n hình thành t v n vay thu n khi khách hàng vay không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr n . 2.2. Nghĩa v c a t ch c tín d ng: a) ThNm nh, ki m tra m b o khách hàng vay và tài s n hình thành t v n vay dùng làm b o m ti n vay áp ng ư c các i u ki n quy nh t i M c 2, Chương này; b) Tr l i gi y t v tài s n khi ch m d t bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay, n u t ch c tín d ng gi ; M c V. CH M D T BI N PHÁP B O M B NG TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY 1. Bi n pháp b o m b ng tài s n hình thành t v n vay ư c ch m d t trong trư ng h p sau: 1.1. Khách hàng vay hoàn thành nghĩa v tr n i v i t ch c tín d ng;
Đồng bộ tài khoản