intTypePromotion=1

Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
43
lượt xem
5
download

Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  06/2000/TT­N H N N 1   N h S n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  2000 H í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h   4  hi s è  178/1999/N§­C P  n g µ y  29/12/1999 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò   p v b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay  ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g c C¨n    cø kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  39  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  th¸ng  CP ng 29  12 n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông   ® ti   c c¸ctæ  td (sau  y   äit¾t lµ NghÞ   nh  è  ®© g       ®Þ s 178),Thèng  c  ©n   µng  µ   íc h­   ®è Ng h Nh n   íng dÉn  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  µy    ®Þ n nh sau:  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g M ô c  1 § èi tî ng ® i Ò u  c h Ø n h  v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g 1. Th«ng   µy  íng  Én  Ò     Ön    tn h d v c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  dông  ¸p  trong viÖc    chøc  Ýn  ông  Êp  Ýn  ông  íih×nh    c¸c tæ  td ctd d  thøc cho vay  i  íi ®è v   kh¸ch hµng    vay theo quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông.   ®Þ c Lu   tæ  td 1.1.C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td bao  å m:  chøc  Ýn  ông  µ  íc,tæ  g tæ  td nh n   chøc  tÝn  ông    Çn,  chøc  Ýn  ông  îp    ©n  µng  îp    ü  Ýn  d cæ ph tæ  td h t¸c(ng h h t¸c,qu t dông  ©n  ©n,  îp t¸cx∙tÝn  ông) tæ  nh d h      d   chøc  Ýn  ông  ªndoanh, chinh¸nh  td li      ng©n  µng  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam,  chøc  Ýn  ông    ©n   h n      t iVi   tæ  td phi ng hµng  100%   èn  ícngoµi. v n  1.2.   Kh¸ch  µng  h vay  bao  å m:  g a) C¸c    ph¸p nh©n    kh«ng  ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông:doanh  td   nghiÖp  µ  ­ nh n íc,c«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, doanh    hh  tycæ ph   nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi,hîp        chøc       t¸cx∙,c¸c tæ  kinh tÕ  µ    chøc    v c¸c tæ  kh¸c cã    iÒu    ®ñ ® kiÖn  µph¸p nh©n  l    theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët d©n  ù;   ®Þ t  i 94  B Lu   s b) Hé     nh;   gia®× c)Tæ   îp t¸c;   h  d) Doanh    nghiÖp   ©n; tnh ®)  C«ng    îp danh; tyh   e) C¸  ©n.   nh 2. Trêng  îp  Êp  Ýn  ông  íic¸c h×nh    hc td d    thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông, c¸c bªn  ã  Ó    tæ  td    c th tho¶  Ën  Öc    ông      thu vi ¸p d c¸c quy ®Þnh  Ò   Ön  v bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® theo  íng  Én  ña  h d c Th«ng   µy, trõtr ng  îp tn     ê h   ph¸p luËtcã      quy  nh ®Þ kh¸c.
 2. 2 M ô c  2 Bi Ö n   h¸p b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay p BiÖn  ph¸p b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay bao  å m   Ön  g bi ph¸p b¶o  ¶m   Òn    ® ti vay b»ng  µis¶n  µ   t  v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay trong  êng  îp  tr h cho  vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   b»ng  µi t  s¶n. 1.C¸c  Ön    bi ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay    ® ti   b»ng  µis¶n: t  1.1.C Ç m   è,thÕ  Êp    c  ch b»ng  µis¶n  ña  t  c kh¸ch hµng    vay; 1.2.B¶o      l∙nhb»ng  µis¶n  ña  thø  t  c bªn  ba; 1.3.B¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  t  h th t  vay. 2. C¸c  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay trong  êng  îp  tr h cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n: t  2.1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ñ  ng  ùa chän  td ch ®é l  kh¸ch hµng    vay    ®Ó cho    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n; 2.2.Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íc® îccho  td nh n     vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  theo chØ  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph 2.3.Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho    ©n, hé    nh  Ìo vay  èn  ã    c¸ nh   gia ®× ngh   v c b¶o l∙nhb»ng  Ýn  Êp  ña  chøc  oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héi.   t ch c tæ  ® th ch tr      M ô c  3 N g u yªn  ¾ c b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay t 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùa chän,quyÕt  nh  Öc  td c quy l    ®Þ vi cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, cho  t    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 178  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña  ×nh.    v quy ®Þ cm Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông  µ  íccho  td nh n   vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo chØ   nh  ña  Ýnh  ñ, th×  ®Þ c Ch ph   tæn  Êt do  th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  cña    c¸ckho¶n  cho vay  µy  îcChÝnh  ñ  ö  ý. n ®  ph x l 2.Kh¸ch  µng    h vay  îctæ  ®   chøc  Ýn  ông  ùachän  td l  cho  vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m  b»ng  µis¶n, n Õu  t    trong qu¸  ×nh sö  ông  èn    tr   d v vay,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¸thiÖn    kh¸ch hµng    vay    ¹m  viph cam   Õt  k trong hîp ®ång  Ýn  ông, th×       td   tæ chøc  Ýn  ông  ã  Òn  td c quy yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h vay  ùc  Ön    Ön  th hi c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  hoÆc     åinîtr ch¹n. thu h     í   3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n  td c quy x l    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 178  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªnquan      lu   li   ®Ó thu håi nî      khi kh¸ch  µng  h vay hoÆc  bªn b¶o    l∙nh kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùcth   hiÖn kh«ng  ng  Üa  ô    î®∙  ®ó ngh v tr¶n   cam   Õt. k 4. Sau    ö  ýtµis¶n    khix l     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay,n Õu    kh¸ch  µng  h vay hoÆc   bªn b¶o    Én  a  ùc  Ön  ng  Üa  ô    î,th×  l∙nh v ch th hi ®ó ngh v tr¶ n   kh¸ch  µng    h vay hoÆc   b¶o    ã  bªn  l∙nhc tr¸chnhiÖ m  Õp tôcthùc hiÖn  ng  Üa  ô    î®∙    ti       ®ó ngh v tr¶n   cam   Õt. k
 3. 3 M ô c  4 B ¶ o  v Ö   u y Ò n  v µ   îiÝ c h  h î p p h¸p c ñ a c¸c bªn q l  Nhµ   íc b¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  îp  n  v quy v l i h ph¸p  ña    c c¸c bªn  trong viÖc      b¶o ®¶m   Òn  ti vay.Kh«ng  ét  chøc,c¸ nh©n  µo  îc can  Öp      m tæ     n ®  thi tr¸ ph¸p  Ët i lu   vµo  Öc  vi b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  µ  Öc  ö  ýtµis¶n  v vi x l     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    c c¸c bªn. C h ¬ n g  II B ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v ay b » n g  t µi ¶ n c Ç m  c è , th Õ  c h Ê p    s c ñ a k h¸ch h µ n g  v a y, b ¶ o  l∙nh b » n g  t µi ¶ n   s c ñ a bªn thø b a M ô c  1 N g u yªn  ¾ c b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay b » n g   µi t t  s¶n c Ç m  c è, th Õ  ch Ê p  c ñ a  kh¸ch  µ n g  vay, b ¶ o  l∙nh b » n g   µi h t  s¶n c ñ a  bªn thø 3 1. Kh¸ch  µng    h vay ph¶i cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n    c  ch t  hoÆc  ph¶i ® îc bªn     thø  b¶o    ba  l∙nhb»ng  µis¶n    t  ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô    î ®èi  íi ® th   ngh v tr¶n   v  tæ chøc  Ýn  ông, trõ tr ng  îp  td     ê h kh¸ch  µng  h vay  îc tæ  ®   chøc  Ýn  ông    td cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  hoÆc  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 178  µ  íng  Én  vh d cña Th«ng   µy. tn 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h vay tho¶  Ën  ùa chän  dông  thu l   ¸p  biÖn ph¸p b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  Ç m   è, thÕ   Êp  ña  t  c c  ch c kh¸ch  µng    h vay hoÆc  b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  ña  thø  t  c bªn  ba. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùa chän  µis¶n    iÒu  Ön    µm  td c quy l  t  ®ñ ® ki ®Ó l b¶o  ¶m   Òn vay;lùa chän  ® ti      bªn  ba  thø  b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  t  cho  kh¸ch hµng    vay. Trêng  îp    h bªn  thø  b¶o    ba  l∙nh b»ng  µis¶n  t  cho kh¸ch  µng  h vay  µ c¸ l    nh©n,  ph¸p  ©n  íc ngoµi,th×  Öc  ùc  Ön  nh n    vi th hi b¶o    l∙nh ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 178,Th«ng   µy  µ        tn v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p   luËtkh¸c cã  ªnquan,trõtr ng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ      li      ê h   í  tm C ho x∙h   nghÜa  ÖtNam   ý  Õt  Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 4. Bªn    b¶o    l∙nhchØ  îc b¶o    ®  l∙nhb»ng  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  ×nh.  t  thu s h c m Tæ   chøc  Ýn  ông  µ  b¶o    ã  Ó  td v bªn  l∙nhc th tho¶ thuËn  Ön    bi ph¸p  Ç m   è,thÕ  c c  chÊp  µis¶n  ña  b¶o      t  c bªn  l∙nh®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v b¶o  l∙nh. Trêng  îp bªn  h   b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc  Ýn  ông,th× thùc hiÖn  td      b¶o    l∙nhtheo  quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o    ©n  µng  ¹ c¸c §iÒu      vµ  cña  Ët C¸c  l∙nhng h ti     58, 59, 60  79  Lu   tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Þ c Ng h Nh n    
 4. 4 5. Khi thÕ  Êp  µis¶n  ¾n  Òn víi t,kh¸ch hµng     ch t   g li     ®Ê     vay  ph¶ithÕ  Êp    ch c¶    Þ quyÒn  ö  ông  t  ïng  íitµis¶n  ,  õtr ng  îp  gi¸tr   sd ®Ê c v    ®ã tr   ê h ph¸p  ËtvÒ   lu   ®Êt  ai vµ  ®   ph¸p luËtli       ªnquan  ã  c quy  nh  ®Þ kh¸c.
 5. 5 M ô c  2 §i Ò u  ki Ö n,  ñ t ô c th ù c hi Ö n  b¶ o   ¶ m  ti Ò n  th ® vay  b» n g  t µi s¶n  Ç m  c è, th Õ  c h Ê p  c ñ a kh¸ch  µ n g,  c h b¶ o  l∙nh b» n g  t µi s¶n  ñ a bªn thø b a c 1.Tµis¶n  ña     c kh¸ch hµng    vay  ïng ®Ó   d   b¶o  ¶m   Òn vay ® ti   1.1.Tµis¶n  Ç m   è:    c c a) M¸y  ãc,  ÕtbÞ,  m thi   nguyªn  Öu,nhiªn liÖu,vËt liÖu,hµng    ïng, li          tiªud   kim  Ý  ý,®¸  ý; kh qu   qu b)  ¹itÖ  Ngo   b»ng  Òn  Æt,  è      µikho¶n  Òn  öit¹  chøc  Ýn  ti m s d trªnt   ti g   i tæ  t dông  b»ng  Òn ViÖtNam,  ¹itÖ; ti     ngo   c) Tr¸iphiÕu,cæ   Õu,tÝn  Õu, kú  Õu,chøng       phi   phi   phi   chØ  Òn  öi,sæ   ti g   tiÕtkiÖm,  ¬ng  Õu,c¸cgiÊy têkh¸ctrÞgi¸® îcb»ng  Òn;riªng®èi víi     th phi              ti        cæ phiÕu  ña  Ýnh  chøc  Ýn  ông  c ch tæ  td ph¸t hµnh  ×  chøc  Ýn  ông      th tæ  td ®ã kh«ng  îcnhËn  µm  µis¶n  Ç m   è; ®  l t  c c  d) Quy Òn  µis¶n      t  ph¸tsinh tõquyÒn      Òn  ë  ÷u     t¸cgi¶,quy s h c«ng nghiÖp;  quyÒn  ßi  î,quyÒn  îcnhËn  è  Òn b¶o  Ó m,    Òn  µis¶n  ® n  ®  s ti   hi c¸cquy t  kh¸cph¸t    sinhtõhîp ®ång       hoÆc   õc¸cc¨n cø  t       ph¸p lýkh¸c;    ®) Quy Òn  i víi Çn  èn  ãp  ®è    ph v g trong doanh    nghiÖp,kÓ   trong doanh    c¶    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   e) Quy Òn    khaith¸ctµinguyªn thiªnnhiªntheo quy  nh  ña               ®Þ c ph¸p luËt;   g)  µu  Ón  T bi theo quy  nh  ña  é   Ët  µng    Öt Nam,  µu    ®Þ c B Lu H h¶i Vi   t bay theo quy  nh  ña  Ët Hµng    ®Þ c Lu   kh«ng  ©n  ông  ÖtNam   d d Vi   trong tr ng  îp ® îc  ê h     cÇ m   è; c h) C¸c  µis¶n    t  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Lîitøc vµ    Òn        c¸cquy ph¸tsinh tõ tµis¶n  Ç m   è  òng  éc tµis¶n  Ç m        c cc thu     c cè,n Õu    cã    c¸cbªn  tho¶ thuËn    hoÆc  ph¸p luËtcã      quy  nh; tr ng  îp tµis¶n  ®Þ  ê h     cÇ m   è  îcb¶o  Ó m   × kho¶n  Òn b¶o  Ó m   òng  éc tµis¶n  Ç m   è. c®  hi th   ti   hi c thu     c c 1.2.Tµis¶n  Õ  Êp:    th ch a) Nhµ   , c«ng  ×nh x©y  ùng  ¾n   Òn víi®Êt,kÓ   c¸c tµis¶n  ¾n     ë  tr   d g li       c¶      g liÒn víi µ  ,c«ng  ×nh x©y  ùng  µ    µi    nh ë   tr   d v c¸ct   s¶n  kh¸cg ¾n  Òn víi t;   li     ®Ê b) Quy Òn   ö  ông  t  µ   sd ®Ê m ph¸p  Ët vÒ   t  ai  lu   ®Ê ® quy  nh   îc thÕ  ®Þ ®  chÊp       c) Trêng  îp thÕ  Êp  µn  é  µis¶n  ã  Ët phô, th×  Ët phô    òng    h  ch to b t   cv    v  ®ã c thuéc  µis¶n  Õ  Êp. Trêng  îp  Õ  Êp  ét  Çn  Êt  ng  t  th ch   h th ch m ph b ®é s¶n  ã  Ët cv  phô,th× vËtphô      chØ  éc tµis¶n  Õ  Êp,n Õu    cã  thu     th ch   c¸cbªn  tho¶ thuËn;   d)  µu  Ón  T bi theo quy  nh  ña  é   Ët  µng    Öt Nam,  µu    ®Þ c B Lu H h¶i Vi   t bay theo  quy  nh  ña  Ët Hµng  ®Þ c Lu   kh«ng d©n  ông  ÖtNam     d Vi   trong tr ng  îp ® ­  ê h   îcthÕ  Êp;   ch ®)  C¸c  µi t  s¶n  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.     Hoa  î  îtøc vµ    Òn    l il     c¸c quy ,i ph¸tsinh tõ tµis¶n  Õ  Êp  òng  éc tµi      th ch c thu     s¶n  Õ  Êp,n Õu    cã  th ch   c¸cbªn  tho¶ thuËn    hoÆc   ph¸p luËtcã      quy  nh; tr ng  ®Þ  ê
 6. 6 hîp  µis¶n  Õ  Êp  îc b¶o  Ó m   ×  t  th ch ®   hi th kho¶n  Òn  ti b¶o  Ó m   òng  éc  µi hi c thu t   s¶n  Õ  Êp. th ch 1.3.Tµis¶n     b¶o  l∙nh Tµi s¶n  ña    c bªn  ba  ïng    thø  d ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v b¶o    l∙nh b»ng  µis¶n  t  bao  å m     µis¶n  g c¸c t   theo quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® 1.1  µ  iÓ m     v® 1.2 M ôc  µy. n 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùa chän  µis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o    i  td l  t  c c  ch   l∙nh®è víi µis¶n  ã      iÒu  Ön     t c ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 2.1.Tµis¶n     ph¶ithuéc quyÒn  ë  ÷u  ña      s h c kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o  l∙nh.   Trêng  îp  µis¶n  µ   h t  m ph¸p  Ët quy  nh   lu   ®Þ ph¶i ®¨ng  ý    k quyÒn  ë  ÷u  ×  s h th kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶icã  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n.   gi   nh quy s h t    §èivíiquyÒn  ö  ông  t,kh¸ch hµng     sd ®Ê     vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶icã  Êy    gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  µ  îcthÕ  Êp  quy sd ®Ê v ®   ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   ®Êt  ai.§èivíitµis¶n  µ   µ   íc giao  ®       m Nh n   cho doanh  nghiÖp  µ  íc qu¶n  ý, nh n   l  sö  ông, doanh  d   nghiÖp  îc cÇ m   è, thÕ  Êp, b¶o    ®  c  ch   l∙nhtheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan;      li   2.2.Tµis¶n  îcphÐp     ®  giao dÞch    Tµi s¶n  îc phÐp    ®  giao  Þch  µ tµis¶n  µ   d l    m ph¸p  Ët cho  Ðp  lu   ph hoÆc   kh«ng  Ê m   c mua, b¸n, tÆng    cho, chuyÓn  æi, chuyÓn  îng  Ç m   è, thÕ    ®   nh c c  chÊp,b¶o    µ      l∙nhv c¸cgiao dÞch    kh¸c; 2.3.Tµis¶n     kh«ng  ã  c tranh chÊp   Tµi s¶n    kh«ng  ã  c tranh  Êp  Ò   ch v quyÒn  µ v nghÜa  ô  îp  v h ph¸p  trong  quan  Ö   h ph¸p  Ëtt¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  lu   i   th kk h  b¶o  ¶m.  ® Kh¸ch  µng  h vay,  bªn b¶o    l∙nhph¶icam   Õt    k b»ng    v¨n b¶n  íi chøc  Ýn  ông  Ò   Öc  µis¶n  v  tæ  td v vi t   cÇ m   è,thÕ  Êp, b¶o    c  ch   l∙nhkh«ng  ã  c tranh chÊp  ¹  êi®iÓ m   ký  îp ®ång     ti   th  h  b¶o  ¶m   µ  ® v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ     tr       cam   Õt  ña  ×nh; kcm 2.4.Tµis¶n  µ      m ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶ib¶o  Ó m   × kh¸ch hµng    hi th     vay,   bªn  b¶o    l∙nhph¶imua    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  trong thêih¹n b¶o  ¶m   Òn vay.     ® ti   3.ViÖc  ùachän  thø  b¶o      l  bªn  ba  l∙nhb»ng  µis¶n  t  3.1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùa chän  td c quy l  bªn  ba  thø  b¶o    l∙nhb»ng  µi t  s¶n  äilµ bªn  (g     b¶o l∙nh)®Ó     b¶o    l∙nhcho kh¸ch hµng    vay.Bªn    b¶o    l∙nhph¶i   cã    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a)  ã   C n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù  i  íibªn  l  lu   s ®è v   b¶o    µ ph¸p  ©n;  ã  l∙nh l   nh c n¨ng  ùcph¸p luËtd©n  ù  µ  l     s v n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  i víi l  vid s ®è     b¶o    µc¸ bªn  l∙nhl     nh©n; b) Cã     kh¶ n¨ng  Ò   èn,tµis¶n    ùc hiÖn  îcnghÜa  ô  vv    ®Ó th   ®  v b¶o  l∙nh. 3.2.ViÖc    bªn b¶o    Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  l∙nhc c  ch t   hoÆc  kh«ng  Ç m   è, c c  thÕ  Êp  µis¶n    ch t   ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v b¶o    µ do  chøc  l∙nh l   tæ  tÝn  ông  µ  d v bªn b¶o    l∙nhtho¶ thuËn.Trêng  îp bªn      h  b¶o    l∙nhkh«ng  ph¶icÇ m     cè,thÕ  Êp  µis¶n,th× c¸cbªn  ã  Ó    ch t         c th tho¶ thuËn  Ò   Öc  b¶o      v vi bªn  l∙nhcam   kÕt  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, n Õu  t    trong thêih¹n     b¶o    l∙nh tæ chøc  Ýn  ông    Ön  b¶o    td ph¸thi bªn  l∙nhkh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  Üa  th   ngh vô b¶o  l∙nh.
 7. 7 Trêng  îp  h bªn b¶o    Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n    ùc hiÖn  Üa  l∙nhc c  ch t   ®Ó th   ngh vô  b¶o    × néidung,thñ tôc thùc hiÖn    l∙nhth           nh quy  nh  i víi Ç m   è,thÕ  ®Þ ®è    c c  chÊp  µis¶n  ña  t  c kh¸ch hµng    vay. 3.3.Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay  kh«ng  îc chÊp  Ën  ®  nh b¶o    ña    l∙nhc c¸c ®èi îng  t quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  Ët  1  77  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ®Ó lµm  ¬  ë  Êp  Ýn  ông  i víi csc t d ®è     kh¸ch hµng    vay,bao  å m:   g a) Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc),Phã    Tæng gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông  ®è   tæ  td cho vay; b) Ng êithÈm  nh  Ðt duyÖt cho      ®Þ x    vay  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td cho  vay; c) Bè, m Ñ,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång     v    c th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) cña    ®è   tæ chøc  Ýn  ông  td cho vay. 4. ViÖc  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t  îcthùc hiÖn    th ch quy sd ®Ê ®     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 5. Tæ     chøc  Ýn  ông  Óm     Ýnh  îp  td ki trat h ph¸p  µ  iÒu  Ön  ña  µis¶n  v® ki c t   khinhËn  µis¶n  µm    t  l b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti   6. Hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o    äichung  µ hîp  ng      ®å c c  ch   l∙nh (g   l  ®å b¶o ®¶m)  ph¶i ® îc lËp  µnh     th v¨n b¶n; cã  Ó  Ëp  µnh    th l th v¨n b¶n riªng hoÆc       ghi trong  îp  ng  Ýn  ông; ®èi  íihîp  ng  h ®å td   v  ®å b¶o    l∙nh b»ng  µis¶n  t  ph¶i lËp    thµnh    v¨n b¶n riªng. 7.Thñ  ôchîp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp  µ    t    c c  ch v b¶o l∙nh 7.1.Hîp  ng  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o      ®å c c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ã  t  c chøng  Ën  nh cña C«ng  chøng  µ   íc hoÆc   Nh n   chøng  ùc  ña  û   th c U ban  ©n  ©n  Êp  ã  nh d c c thÈm  Òn, n Õu    quy   c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën;trong tr ng  îp ph¸p  Ëtquy  nh   thu    ê h   lu   ®Þ ph¶icã    chøng  Ën  nh hoÆc   chøng  ùc,th× c¸cbªn  th       ph¶itu©n    theo. Uû  ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  nh d c c th quy chøng  ùc  îp  ng  Ç m   è, th h ®å c c  thÕ  Êp,b¶o    µc¸ccÊp  û   ch   l∙nhl     U ban  ©n  ©n  µ   nh d m Ph¸p  ËtvÒ   lu   c«ng  chøng  quy  nh  ã  Òn  ¹n  ®Þ c quy h chøng  ùc c¸chîp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp,b¶o    th       c c  ch   l∙nh b»ng  µi t  s¶n. 7.2.Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  µ  íccÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n  µ toµn  nh n   c  ch t   l  bé  ©y  d chuyÒn  c«ng  Ö   Ýnh  ngh ch theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh  Õ  kü  Ët,th×  t ­  thu   ph¶i cã    v¨n  b¶n  ng    ña  ¬  ®å ý c c quan  quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  . ®ã 7.3.§èivíi µis¶n  Ç m   è  µhµng    ©n        t c c l  ho¸ lu chuyÓn  trong qu¸ tr×nh s¶n       xuÊt kinh doanh, th×        kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    l∙nh chØ   îc b¸n  ®  trong tr ng   ê hîp cã  Êp  Ën    ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông  Ën  Ç m   è.§èivíi c tæ  td nh c c     tµis¶n  Õ  Êp  µnhµ,c«ng  ×nh x©y  ùng          th ch l     tr   d ®Ó b¸n,®Ó cho    × kh¸ch  thuªth   hµng  vay,bªn    b¶o    l∙nhchØ  îc b¸n,cho  ®    thuªtrong tr ng  îp  ã  Êp  Ën      ê h c ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông  Ën  Õ  Êp.      c tæ  td nh th ch       7.4. Trêng  îp  Ç m   è    hc c quyÒn  µis¶n  t  (quyÒn      t¸c gi¶,quyÒn   ë  ÷u  sh c«ng nghiÖp, quyÒn  ßi  î,quyÒn  îc nhËn  è  Òn    ® n  ®  s ti b¶o  Ó m,  Òn  i hi quy ®è   víiphÇn  èn  ãp    vg trong  doanh nghiÖp, quyÒn     khai th¸c tµinguyªn.. ) th×       . , kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶igiao cho  chøc  Ýn  ông      tæ  td b¶n  Ýnh  Êy  ch gi tê chøng    minh  Ò   Òn  µis¶n    µ  v quy t  ®ã v ph¶i th«ng    b¸o cho  êi thø  cã  ng   ba  nghÜa  ô  Ò   Öc  Ç m   è  Òn  µis¶n  . v v vi c c quy t  ®ã
 8. 8 7.5.ViÖc  ¨ng  ý    ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   i víi µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp, ® ®è       t c c  ch   b¶o    ùc hiÖn  l∙nhth   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 08/2000/N§­   µy  CP ng 10/3/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ph v ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   µ  ® v ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   8.Néi dung  ñ  Õu  ña  îp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp  µ     ch y c h  c c  ch v b¶o l∙nh 8.1.Hîp  ng  Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n    ®å c c  ch t   ph¶icã  c¸c néidung  ñ  Õu        ch y sau: a) Tªn,®Þa      chØ  ña      µy,th¸ng,n¨m; c c¸cbªn;ng     b) Ngh Üa  ô  îcb¶o  ¶m;   v®  ® c) M«     µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp; danh  ôc,  è îng,chñng  ¹   Æc     t¶ t   c c  ch   m sl   lo i® , ®iÓ m   ü  Ët,hoa  î  îtøc ph¸tsinh;n Õu  µbÊt ®éng  k thu   l il       ,i   l    s¶n,quyÒn  ö  ông    sd ®Êt,th× ph¶ighirâ vÞ  Ý,diÖn  Ých,ranh  í    Ëtphô  Ìm           tr   t   gi ic¸cv   , k theo; d)    Þ cña  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp: ghirâ    Þ cña  µis¶n  Ç m   Gi¸ tr   t  c c  ch     gi¸tr   t  c cè, thÕ  Êp    ch theo  v¨n b¶n    nh    Þ tµis¶n  Ìm  x¸c ®Þ gi¸tr     k theo  µ     m c¸c bªn  ∙  ® tho¶  Ën  thu x¸c  nh   ®Þ hoÆc   thuª tæ    chøc   vÊn,  chøc  t tæ  chuyªn m«n     x¸c ®Þnh; ®)  Bªn  ÷tµi gi    s¶n,giÊy têcña  µi      t  s¶n  Ç m   è,thÕ  Êp; c c  ch e) Quy Òn,  Üa  ô  ña      ngh v c c¸cbªn; g) C¸c    tho¶ thuËn  Ò   êng  îp xö  ývµ  ¬ng    v tr h   l   ph thøc xö  ýtµis¶n  Ç m   è,   l    c c  thÕ  Êp; ch h) C¸c    tho¶ thuËn    kh¸c. 8.2.Hîp  ng    ®å b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  t  ph¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau: a) Tªn,®Þa      chØ  ña      µy,th¸ng,n¨m; c c¸cbªn;ng     b) Ngh Üa  ô  îcb¶o    v®  l∙nh, ¹m     ph vib¶o  l∙nh:  Ghi  è,ngµy,th¸ng,n¨m  îp s      h  ®ång  Ýn  ông; sè  Òn ® îc b¶o    ét phÇn  td   ti     l∙nh(m   hoÆc   µn  é  Üa  ô    to b ngh v tr¶ nî);   c) Danh  ôc,  è îng,chñng  ¹   Æc   iÓ m,    Þ cña  µis¶n    m sl   lo i ® , ® gi¸tr   t  b¶o l∙nh; d) Quy Òn,  Üa  ô  ña  b¶o    ngh v c bªn  l∙nh, chøc  Ýn  ông  Ën   tæ  td nh b¶o  l∙nh; ®)  C¸c  ¬ng  ph thøc xö  ýtµis¶n    l    b¶o  l∙nh; e) Cam   Õt  ña  k c bªn  b¶o    Ò   Öc  ùc  Ön  Üa  ô    î thay  l∙nh v vi th hi ngh v tr¶ n   cho kh¸ch hµng    vay    n   ¹n  µ   khi®Õ h m kh¸ch hµng    vay kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng  ng  Üa  ô    î; ®ó ngh v tr¶n g) Cam   Õt  ña    k c bªn  b¶o    Ò   Öc  ö  ýtµis¶n  l∙nhv vi x l     b¶o      n   ¹n  l∙nhkhi®Õ h mµ   kh«ng  ùc hiÖn  îcnghÜa  ô  th   ®  v b¶o  l∙nh; h) C¸c    tho¶ thuËn.   M ô c  3 Q u y Ò n, n g h Ü a   ô  c ñ a  v c¸c bªn k hi  Ç m  c è, th Õ  c h Ê p,  c b ¶ o  l∙nh b » n g   µi t  s¶ n ® Ó  b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay 1.Quy Òn,  Üa  ô  ña    khicÇ m   è  µis¶n   ngh v c c¸cbªn    c t 
 9. 9 1.1.Quy Òn  ña    c kh¸ch hµng    vay: a) Khai th¸c c«ng  ông, hëng  î tøc  õ  µis¶n  Ç m   è  Õu   ã      d   li  tt  c cn c tho¶   thuËn,trõtr ng  îp lîtøc còng  éc tµis¶n  Ç m   è,n Õu     ê h       i thu     c c  kh¸ch hµng    vay  ÷ gi   tµis¶n  Ç m   è;   c c b) Yªu  Çu  chøc  Ýn  ông  õng  Öc  ö  ông  µis¶n  Ç m   è,n Õu     c tæ  td ng vi s d t  c c  do  ö  ông  µ   µis¶n  Ç m   è  ã  sd m t  c c c nguy  ¬  Þ   Êt    Þ hoÆc   cbm gi¸tr   gi¶m  ótgi¸ s   trÞ,trongtr ng  îp tæ      ê h   chøc  Ýn  ông  ÷vµ  ö  ông  µis¶n; td gi   s d t  c) Yªu  Çu  chøc  Ýn  ông  ÷ tµis¶n,giÊy  ê vÒ   µis¶n  Ç m   è  åi   c tæ  td gi       t  t   c cb  th ng  Öth¹in Õu  µm  Êt,h  áng; ê thi     l m  h d) Yªu  Çu  c bªn thø  gi÷ tµis¶n  Ç m   è  åi th ng  Öth¹in Õu  µm  ba      c c b   ê thi     l m Êt,h  áng;  h ®)  Ën  ¹tµis¶n  Ç m   è,giÊy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n  Ç m   Nh l    i c c    nh quy s h t  c cè  Õu  ã) khihoµn  µnh  Üa  ô  îcb¶o  ¶m,  (n c     th ngh v®  ® trong tr ng  îp tæ    ê h   chøc  tÝn  ông  d hoÆc   thø  gi÷. bªn  ba  1.2.Ngh Üa  ô  ña    v c kh¸ch hµng    vay: a) Th«ng  cho  chøc  Ýn  ông  Ò   Òn  ña  thø  ®èi víi µi   b¸o  tæ  td v quy c bªn  ba        t s¶n  Ç m   è  Õu  ã); c c (n c b) Giao  µis¶n  µ  t  v b¶n  Ýnh  Êy  ch gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n  nh quy s h t  (nÕu  ã)cho  chøc  Ýn  ông  ÷,trõtr ng  îp tµis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  c  tæ  td gi     ê h     c® k quy s h÷u  quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ch ¬ng  µy; ®Þ t i 1  6  n c)  ùc  Ön  ¨ng   ý  Th hi ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt; d) Thanh      to¸ncho  chøc  Ýn  ông    Ý  tæ  td chiph b¶o qu¶n  µis¶n  Ç m   è, t  c c  trõtr ng  îp cã    ê h   tho¶ thuËn    kh¸c; ®) Kh«ng  îc b¸n  µis¶n  Ç m   è, trõtµis¶n  µ hµng    ©n  ®  t  c c    l  ho¸ lu chuyÓn  trong qu¸ tr×nh s¶n  Êt kinh doanh  îc b¸n  íisù  Êp  Ën  ña  chøc       xu     ®  v   ch thu c tæ  tÝn  ông  Ën  Ç m   è.  d nh c c Trong  êng  îp nµy, kh¸ch  µng  tr h   h vay ph¶i dïng    quyÒn  ßi  î,sè  Òn  ® n   ti thu  îc,tµis¶n  ã  îc tõ  Öc  ®    c ®   vi b¸n  µng  h ho¸  ©n  lu chuyÓn, tµis¶n  ©n     lu chuyÓn  íilµm  µis¶n  m  t  b¶o  ¶m   ® thay thÕ    cho  µng    h ho¸ lu©n chuyÓn  ∙    ® b¸n hoÆc     îcho  chøc  Ýn  ông; tr¶n   tæ  td e) Kh«ng  îctrao® æi,tÆng    ®      cho,cho    thuª,  cho  în,gãp  èn  ªndoanh  m  v li   tµis¶n  Ç m   è;kh«ng  îcsö  ông  µis¶n  Ç m   è      c c  ® d t  c c ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  Üa  ngh vô kh¸c,trõtr ng  îp ®èi víi µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u     ê h         t c® k quy s h theo  quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   M ôc  Ch ¬ng  µy;   i 3  5  n g)  õng  ö  ông  µis¶n  Ç m   è  Ng sd t  c c theo  cÇu  ña  chøc  Ýn  ông, yªu  c tæ  td   n Õu  tiÕp tôcsö  ông  µ   µis¶n    ã  do    d m t  ®ã c nguy  ¬  Þ  Êt    ÞhoÆc   c b m gi¸tr   gi¶m  sótgi¸trÞ;    h)  êng  îp  Tr h kh¸ch  µng  h vay  ÷ tµis¶n  Ç m   è  ×  gi     c c th ph¶ib¶o    qu¶n    an toµn  µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  chøc  Ýn  ông  Óm     µis¶n;n Õu   v t  ki thu l   i tæ  td ki trat     lµm  Êt, h háng, th×  m     ph¶i bæ     sung  µis¶n  t  b¶o  ¶m,  ® thay  Õ  th b»ng  Ön  bi ph¸p b¶o  ¶m     ® kh¸choÆc     îtr ch¹n;   tr¶n   í   i)Trêng  îp  µis¶n  Ç m   è  Þ   Êt, h  áng  µ   µis¶n    ∙  îc b¶o    h t  c cbm  h m t  ®ã ® ®   hiÓ m,  ×  th kh¸ch  µng  h vay  ph¶iphèi hîp  íitæ      v   chøc  Ýn  ông  Õn  µnh    td ti h c¸c thñ tôc nhËn  Òn b¶o  Ó m   õ tæ     ti   hi t   chøc  b¶o  Ó m       î cho  chøc  Ýn  hi ®Ó tr¶n   tæ  t dông.N Õ u     kho¶n  Òn nhËn  îctõ tæ  ti   ®     chøc  b¶o  Ó m   a        î,th× hi ch ®ñ ®Ó tr¶n    
 10. 10 kh¸ch hµng    vay  ph¶ibæ     sung  µis¶n  t  b¶o  ¶m,  ® thay thÕ    b»ng  Ön  bi ph¸p    b¶o ®¶m  kh¸choÆc     îtr ch¹n.   tr¶n   í   1.3.Quy Òn  ña  chøc  Ýn  ông:   c tæ  td a)  ÷  µis¶n  Ç m   è; tr ng  îp  µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, th×  Gi t   c c  ê h t   c® k quy sh   cã  Ó  th tho¶ thuËn      ®Ó kh¸ch hµng    vay,bªn  ba  ÷vµ  ö  ông  µis¶n  Ç m     thø  gi   s d t  c cè, nhng  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶igi÷ b¶n  Ýnh  Êy     ch gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µis¶n; t  b) Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    vay cung  Êp  c th«ng    Ò   ùc tr¹ngtµi tinv th      s¶n  Ç m   c cè,trong tr ng  îp kh¸ch hµng     ê h     vay  ÷tµis¶n; gi     c) Khaith¸cc«ng  ông,hëng  îtøc tõ tµis¶n  Ç m   è       d   l        i c c trong tr ng  îp tæ   ê h   chøc  Ýn  ông  ÷tµis¶n  Ç m   è,n Õu    cã  td gi     c c  c¸cbªn  tho¶ thuËn;   d) Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h vay hoÆc   bªn thø  gi÷ tµis¶n  Ç m   è  ba      c c ph¶i  ngõng  ö  ông  µ    sd v bæ sung  µis¶n  Ç m   è  t  c c hoÆc   thay thÕ    b»ng  Ön  bi ph¸p   b¶o  ¶m   ® kh¸c  Õu   µis¶n  Ç m   è  Þ   Êt, h háng; n Õu   n t  c cbm     kh¸ch  µng    h vay hoÆc  bªn thø  kh«ng  ùc hiÖn  îc th×  chøc  Ýn  ông  îc thu  î tr c ba  th   ®  tæ  td ®   n   í  h¹n; ®)  ö  ýtµis¶n  Ç m   è      åinîtheo quy  nh  ña  X l    c c ®Ó thu h       ®Þ c ph¸p luËt.   1.4.Ngh Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông:   v c tæ  td a) B¶o qu¶n  toµn  µis¶n  µ  Êy  ê vÒ   µis¶n  Ç m   è, trong tr ng  an  t  v gi t   t   c c   ê hîp tæ    chøc  Ýn  ông  ÷; td gi b) Kh«ng  îc b¸n,trao ® æi, tÆng  ®        cho, cho    thuª,cho  în,gãp  èn  ªn   m  v li   doanh  µ  ïng  µis¶n    vd t  ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v kh¸c,trong tr ng  îp    ê h   tæ chøc  Ýn  ông  ÷; td gi c) Kh«ng  îc khaith¸cc«ng  ông, hëng  î tøc  õ tµis¶n  Ç m   è, n Õu     ®     d   l  t     i c c  kh«ng  îc kh¸ch  µng  ®  h vay  ng  . Kh«ng  îc tiÕp  ôc khaith¸cc«ng  ông, ®å ý  ®  t     d   hëng  î tøc  õ tµis¶n  Ç m   è, n Õu   Öc  Õp  ôc khai th¸c cã  l  i t    c c  vi ti t       nguy  ¬  µm  cl m Êt    ÞhoÆc   gi¸tr   gi¶m  ótgi¸trÞ,trong tr ng  îp tæ  s       ê h   chøc  Ýn  ông  ÷; td gi d)  åi th ng  Öth¹icho  B   ê thi     kh¸ch  µng  h vay  Õu  Þ   Êt, h  áng  µis¶n  n bm  h t  cÇ m   è  c hoÆc   Êy  ê vÒ   µis¶n  Ç m   è, trong tr ng  îp tæ  gi t   t   c c    ê h   chøc  Ýn  ông  td gi÷; ®)  l¹tµi Tr¶      i s¶n  Ç m   è,giÊy tê,vÒ   µis¶n  Ç m   è  c c      t  c c cho  kh¸ch hµng      vay khikh¸ch  µng    h vay  µn  µnh  Üa  ô  îc b¶o  ¶m,  ho th ngh v®  ® trong tr ng  îp      ê h tæ chøc  Ýn  ông  ÷. td gi 1.5.Quy Òn  ña  thø  gi÷tµi   c bªn  ba      s¶n  Ç m   è: c c a)  Ën   ïlao vµ  Nh th     thanh to¸n chi phÝ   ÷ g×n, b¶o     gi     qu¶n  µis¶n  t  theo  tho¶ thuËn  ña      c c¸cbªn; b) Khaith¸cc«ng  ông  µ  ëng  îtøc tõtµis¶n  Ç m   è,n Õu    cã       d vh l        i c c  c¸cbªn  tho¶ thuËn,trõtr ng  îp lîtøc còng  éc tµis¶n  Ç m   è.      ê h       i thu     c c 1.6.Ngh Üa  ô  ña  thø  gi÷tµis¶n  Ç m   è:   v c bªn  ba      c c Bªn thø  gi÷ tµis¶n  Ç m   è  ã    ba      c c c c¸c nghÜa  ô   nghÜa  ô  ña    v nh v c tæ chøc  Ýn  ông  td trong tr ng  îp gi÷tµis¶n  Ç m   è   ê h       c c quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc   ®Þ t i 1.4 M nµy. 2.Quy Òn,  Üa  ô  ña    khithÕ  Êp  µis¶n    ngh v c c¸cbªn    ch t  
 11. 11 2.1.Quy Òn  ña    c kh¸ch hµng    vay: a) Khaith¸cc«ng  ông,hëng       d   hoa  î  îtøc tõ tµis¶n  Õ  Êp,trõtr ng  l il         ,i th ch     ê hîp hoa  î  îtøc còng  éc tµis¶n  Õ  Êp,trong tr ng  îp kh¸ch hµng      l il     ,i thu     th ch    ê h     vay gi÷tµis¶n  Õ  Êp;    th ch b) Cho thuª,cho  în tµis¶n  Õ  Êp, n Õu  ã    m    th ch   c tho¶  Ën  thu hoÆc  ph¸p  luËtcã    quy  nh; ®Þ c) Yªu  Çu  chøc  Ýn  ông  ÷ tµis¶n, giÊy  ê vÒ   µis¶n  åi th ng    c tæ  td gi       t  t   b  ê thiÖth¹in Õu  µis¶n  Õ  Êp,giÊy têvÒ   µis¶n  Õ  Êp  Þ  Êt,h  áng;    t  th ch      t  th ch b m   h d) Yªu  Çu  c bªn thø  gi÷ tµis¶n  åi th ng  Öth¹in Õu   µis¶n  Õ  ba      b   ê thi     t  th chÊp  Þ  Êt,h  áng; b m  h ®)  Ën  ¹ tµis¶n,giÊy  ê vÒ   µis¶n  Õ  Êp    µn  µnh  Üa  Nh l    i   t  t   th ch khiho th ngh vô  îcb¶o  ¶m,  ®  ® trongtr ng  îp tæ    ê h   chøc  Ýn  ông  td hoÆc   thø  gi÷. bªn  ba  2.2.Ngh Üa  ô  ña    v c kh¸ch hµng    vay: a) Th«ng  cho  chøc  Ýn  ông  Ën  Õ  Êp  Ò   Òn  ña    b¸o  tæ  td nh th ch v quy c bªn thø  (nÕu  ã)®èi víi µi ba  c      t s¶n  Õ  Êp; th ch b) Giao  µis¶n  Õ  Êp  Õu    t  th ch (n c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën);giao  thu   b¶n  Ýnh  ch giÊy têvÒ   µis¶n  Õ  Êp     t  th ch cho  chøc  Ýn  ông; tæ  td c)Thùc  Ön  ¨ng  ý    hi ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   d)  êng  îp  Tr h kh¸ch  µng  h vay  ÷ tµis¶n  ×  gi     th kh«ng  îc b¸n,trõ tµis¶n  ®      thÕ  Êp  µ nhµ, c«ng  ×nh x©y  ùng        ch l     tr   d ®Ó b¸n,®Ó cho thuªth×    kh¸ch hµng    vay  ã  Ó  c th b¸n,cho    thuª n Õu   îc tæ    ®   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch thu b»ng    v¨n b¶n.Trong  êng  îp nµy    tr h  kh¸ch hµng    vay  ph¶idïng  Òn  cÇu  ßi  î,sè    quy yªu  ® n  tiÒn    îctµis¶n  ã  îctõ viÖc  tµis¶n  µm  µis¶n  thu ®     c ®    b¸n    l t  b¶o  ¶m   ® thay thÕ    cho  µis¶n  ∙    t  ® b¸n hoÆc     îcho  chøc  Ýn  ông; tr¶n   tæ  td ®)  Kh«ng  îc trao  æi,  ®  ® tÆng cho, cho    thuª,cho  în, gãp  èn  ªn   m  v li   doanh  µis¶n  Õ  Êp; kh«ng  îc sö  ông  µis¶n  Õ  Êp    t  th ch   ® d t  th ch ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  Üa  ô  ngh v kh¸c,trõtr ng  îp ®èi víi µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u     ê h         t c® k quy s h theo   quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ch ¬ng  µy; ®Þ t i 3  5  n e)  ¹o  iÒu  Ön  Ën  î cho  chøc  Ýn  ông  Óm     µis¶n  Õ  T® ki thu l  i tæ  td ki trat   th chÊp; g) Kh«ng  îcchuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho    Òn  ö  ông  t    ®  ®   nh   thuªquy sd ®Ê ®∙  Õ  Êp  µ  th ch v ph¶isö  ông  t  ng  ôc  ch, kh«ng  îc huû  ¹ilµm   d ®Ê ®ó m ®Ý   ®  ho   gi¶m    Þcña  t; gi¸tr   ®Ê h) Trong  êng  îp  tr h kh¸ch  µng  h vay  ÷ tµis¶n  Õ  Êp  ×  gi     th ch th ph¶i b¶o    qu¶n  toµn,¸p  ông    Ön  an   d c¸c bi ph¸p  Çn  ÕtkÓ   ph¶ingõng  Öc  c thi   c¶    vi khai   th¸c,n Õu  Öc  Õp  ôc khaith¸ccã    vi ti t       nguy  ¬  µm  Êt    Þ hoÆc   cl m gi¸tr   gi¶m  ót s  gi¸trÞ tµis¶n  Õ  Êp. Trêng  îp kh¸ch hµng      th ch   h    vay  ÷ tµis¶n  Õ  Êp, n Õu   gi     th ch   lµm  Êt, h  áng  ×  m  h th ph¶i söa  ÷a    ch kh«i phôc    Þ,bæ     gi¸tr   sung  µis¶n    t  b¶o ®¶m,  thay  Õ  th b»ng  Ön  bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® kh¸c hoÆc     î tr c h¹n    tr¶ n   í   cho    tæ chøc  Ýn  ông; td i)Trêng  îp  µis¶n  Õ  Êp  Êt, h háng  µ   µis¶n    ∙  îc b¶o    h t  th ch m   m t  ®ã ® ®   hiÓ m,  ×  th kh¸ch  µng  h vay ph¶iphèi hîp  íitæ      v   chøc  Ýn  ông  Õn  µnh    td ti h c¸c thñ tôc nhËn  Òn b¶o  Ó m   õ tæ     ti   hi t   chøc  b¶o  Ó m       î cho  chøc  Ýn  hi ®Ó tr¶n   tæ  t dông.N Õ u     kho¶n  Òn nhËn  îctõ tæ  ti   ®     chøc  b¶o  Ó m   a        î,th× hi ch ®ñ ®Ó tr¶n    
 12. 12 kh¸ch hµng    vay  ph¶ibæ     sung  µis¶n  t  b¶o  ¶m,  ® thay thÕ    b»ng  Ön  bi ph¸p    b¶o ®¶m  kh¸choÆc     îtr ch¹n.   tr¶n   í   2.3.Quy Òn  ña  chøc  Ýn  ông:   c tæ  td a) GiÊy  ê vÒ   µis¶n  Õ  Êp; gi÷ tµis¶n  Õ  Êp    t  t   th ch       th ch trong tr ng  îp c¸c  ê h     bªn  ã  c tho¶ thuËn;   b) Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    vay cung  Êp  c th«ng    Ò   ùc tr¹ngtµis¶n  Õ  tinv th      th chÊp  trong tr ng  îp gi÷tµis¶n;  ê h       c)Khaith¸cc«ng  ông,hëng       d   hoa  î  îtøc tõtµis¶n  Õ  Êp  l il         ,i th ch theo tho¶  thuËn trong tr ng  îp  ÷ tµis¶n  Õ  Êp, trõtr ng  îp    ê h gi     th ch     ê h hoa  î  î tøc  òng  l il   c ,i thuéc tµis¶n  Õ  Êp;    th ch d) Yªu  Çu  c kh¸ch hµng    vay hoÆc  bªn thø  gi÷ tµis¶n  Õ  Êp  ba      th ch ph¶i   ngõng  ö  ông  µ    sd v bæ sung  µis¶n  Õ  Êp  t  th ch hoÆc   thay thÕ    b»ng  Ön  bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® kh¸c n Õu  µis¶n  Õ  Êp  Þ   Êt, h  áng, n Õu    t  th ch bm  h   kh¸ch  µng    h vay hoÆc  bªn  thø  kh«ng  ùc hiÖn  îc th×  chøc  Ýn  ông  îc thu  î tr c ba  th   ®  tæ  td ®   n   í  h¹n; ®)  ö  ýtµis¶n  Õ  Êp      åinîtheo quy  nh  ña  X l    th ch ®Ó thu h       ®Þ c ph¸p luËt.   2.4.Ngh Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông:   v c tæ  td a) B¶o qu¶n  toµn  µis¶n  Õ  Êp  µ  Êy  ê vÒ   µis¶n  Õ  Êp, an  t  th ch v gi t   t   th ch   trongtr ng  îp tæ    ê h   chøc  Ýn  ông  ÷; td gi b) Kh«ng  îc b¸n,trao ® æi, tÆng  ®        cho, cho    thuª,cho  în,gãp  èn  ªn   m  v li   doanh  hoÆc   ïng  µis¶n  Õ  Êp    d t  th ch ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v kh¸c,  trongtr ng  îp tæ    ê h   chøc  Ýn  ông  ÷; td gi c) Kh«ng  îc tiÕp  ôc khaith¸cc«ng  ông  µis¶n  Õ  Êp, n Õu  Öc    ®  t     d t  th ch   vi tiÕp  ôc khaith¸ccã  t      nguy  ¬  µm  Êt    Þ hoÆc   cl m gi¸tr   gi¶m  ót gi¸trÞ tµis¶n  s      trongtr ng  îp tæ    ê h   chøc  Ýn  ông  ÷; td gi d)  åi th ng  Öth¹icho  B   ê thi     kh¸ch  µng  h vay  Õu  Þ   Êt, h  áng  µis¶n  n bm  h t  thÕ  Êp  ch hoÆc   Êy  ê  Ò   µis¶n  Õ  Êp, trong  êng  îp  chøc  Ýn  gi t v t   th ch   tr h tæ  t dông  ÷; gi ®) Tr¶  ¹ tµis¶n  Õ  Êp, giÊy  ê vÒ   µis¶n  Õ  Êp  l    i th ch   t  t   th ch cho  kh¸ch hµng    vay  khikh¸ch hµng       vay  µn  µnh  Üa  ô  îcb¶o  ¶m,  ho th ngh v®  ® trong tr ng  îp  ê h   tæ chøc  Ýn  ông  ÷. td gi 2.5.Quy Òn  ña  thø  gi÷tµi   c bªn  ba      s¶n  Õ  Êp: th ch a) §îcnhËn  ïlao vµ     th    thanh      Ý  ÷ g×n,b¶o  to¸nchiph gi     qu¶n  µis¶n  t  theo  tho¶ thuËn  ña      c c¸cbªn; b)  îc khaith¸cc«ng  ông  µ  ëng  §     d vh hoa  î  î tøc  õ tµis¶n  Õ  Êp, l il   , i t    th ch   n Õu    c¸c bªn  ã  c tho¶ thuËn,trõtr ng  îp hoa  î  îtøc còng  éc tµis¶n  Õ       ê h   l il     ,i thu     th chÊp. 2.6.Ngh Üa  ô  ña  thø  gi÷tµis¶n  Õ  Êp:   v c bªn  ba      th ch Bªn thø  gi÷ tµis¶n  Õ  Êp  ã    Üa  ô    ba      th ch c c¸c ngh v nh nghÜa  ô  ña    v c tæ chøc  Ýn  ông  td trong tr ng  îp  ÷ tµis¶n  Õ  Êp    ê h gi     th ch quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 2.4 M ôc  µy. n 3.Quy Òn,  Üa  ô  ña    khi¸p dông  Ön    ngh v c c¸cbªn      bi ph¸p b¶o      l∙nhb»ng  µi t  s¶n.
 13. 13 3.1.Quy Òn  ña  b¶o    c bªn  l∙nh: Trong  êng  îp  tr h bªn  b¶o    Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n    l∙nh c c  ch t  ®Ó b¶o  ¶m   ® thùc hiÖn  Üa  ô    ngh v b¶o  l∙nh, × cã    Òn    Òn  ña      c¸cquy nh quy th c kh¸ch hµng      vay khicÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n    c  ch t   quy  nh  ¹ ®iÓ m     µ    ôc  µy. ®Þ t  i 1.1 v 2.1 M n 3.2.Ngh Üa  ô  ña  b¶o    v c bªn  l∙nh: a)  Tr¶  î  n thay cho  kh¸ch  µng  h vay   ®∙  nh cam   Õt, n Õu   n   ¹n  µ   k  ®Õ h m kh¸ch hµng    vay  kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    ®ó ngh v tr¶ nî; b) Trong  êng  îp bªn    tr h  b¶o    Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n    l∙nhc c  ch t   ®Ó b¶o  ¶m   ® thùc  Ön  hi nghÜa  ô v b¶o    ×  ã    l∙nh th c c¸c nghÜa  ô   nghÜa  ô  ña  v nh v c kh¸ch   hµng vay    Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n  khic c  ch t   quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     µ    ôc   ®Þ t    i 1.2 v 2.2 M nµy. 3.3.Quy Òn  ña  chøc  Ýn  ông  Ën    c tæ  td nh b¶o  l∙nh: a) Yªu  Çu  c bªn b¶o      î thay cho  l∙nhtr¶n     kh¸ch hµng    vay    ∙  nh ® cam   Õt, k  n Õu   n   ¹n  µ   ®Õ h m kh¸ch  µng h vay kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ®óng  Üa  ô    î; ngh v tr¶n b) Trong  êng  îp bªn    tr h  b¶o    Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n    l∙nhc c  ch t   ®Ó b¶o  ¶m   ® thùc hiÖn  Üa  ô    ngh v b¶o    ×  ã    Òn  l∙nhth c c¸c quy kh¸c nh    quyÒn  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông    Ën  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  d khinh c c  ch t   quy  nh  ¹    iÓ m   vµ  ®Þ ti ® c¸c 1.3  2.3 M ôc  µy.   n 3.4.Ngh Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông:   v c tæ  td Trong  êng  îp  tr h bªn  b¶o    Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n    l∙nh c c  ch t  ®Ó b¶o  ¶m   ® thùc hiÖn  Üa  ô    ngh v b¶o  l∙nh,th×  ã    Üa  ô    Üa  ô  chøc  Ýn    c c¸c ngh v nh ngh v tæ  t dông    Ën  Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n  ña  khinh c c  ch t   c kh¸ch hµng    vay  quy  nh  ¹ c¸c ®Þ t    i ®iÓ m     µ    ôc  µy. 1.4 v 2.4 M n M ô c  4 X¸c ® Þ n h  gi¸ Þ t µi  tr  s¶n b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay 1. Tµi s¶n     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ph¶i® îc x¸c ®Þnh    Þ t¹  êi®iÓ m   ý      gi¸tr   i   th k kÕt  îp  ng  h ®å b¶o  ¶m;  Öc    nh    Þ tµis¶n  ¹  êi®iÓ m   µy  ® vi x¸c ®Þ gi¸tr     ti   th n chØ   ®Ó   µm  ¬  ë    nh   l c s x¸c ®Þ møc   cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  µ  c tæ  td v kh«ng    ¸p dông    ö  ýtµis¶n    håinî.ViÖc    nh    Þ tµis¶n  khix l     ®Ó thu      x¸c ®Þ gi¸tr     b¶o  ¶m   ® tiÒn vay    ph¶i® îclËp thµnh        v¨n b¶n  riªngkÌm    theo hîp ®ång     b¶o  ¶m. ® 2. §èi víitµis¶n        b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  kh«ng ph¶ilµ quyÒn  ö  ông  t,    sd ®Ê   th×  Öc    nh    Þ tµis¶n  vi x¸c ®Þ gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  c¸c bªn  do    tho¶  Ën, thu   hoÆc     chøc   Ên,tæ  thuªtæ  tv   chøc  chuyªn m«n    nh    ¬  ë    Þ  ­   x¸c®Þ trªnc s gi¸th tr êng  ¹  êi®iÓ m     nh,  ã  ti   th x¸c ®Þ c tham  kh¶o  n     ¹        ®Õ c¸c lo i nh gi¸quy  nh   gi¸ ®Þ cña  µ  íc(nÕu  ã),gi¸mua,    Þ cßn  ¹ trªnsæ   nh n   c    gi¸tr   l     s¸ch kÕ     µ    Õu   i   to¸nv c¸c y tèkh¸cvÒ       gi¸. 3.Gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp  îcx¸c®Þnh        sd ®Ê th ch ®     nh sau: 3.1.§Êt ® îcNhµ   ícgiao cho  é    nh, c¸ nh©n        n    h gia ®×    ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm  èi;®Êt  , ®Êt    mu   ë  chuyªn dïng;     ®Êt  µ   chøc  m tæ  kinh tÕ  Ën    nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p  õ nh   sd ®Ê h   t  ngêi kh¸c hoÆc   îc Nhµ   íc giao  ã  tiÒn  ö  ông  t  µ   Òn  ö  ông      ®  n  c thu  sd ®Ê m ti s d
 14. 14 ® Êt hoÆc   Òn  Ën  ti nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê ®ã kh«ng  ng©n   do  s¸ch Nhµ   íccÊp; ®Êt  µ   é    nh, c¸ nh©n  Ën    n    m h gia ®×    nh chuyÓn  îng quyÒn  nh   sö  ông  t  îp  d ®Ê h ph¸p  õ  êi kh¸c hoÆc   îc Nhµ   íc giao  ã  t ng     ®  n  c thu  Òn  ö  ti s dông  t,th× gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp  îcx¸c®Þnh  ®Ê         sd ®Ê th ch ®     theo gi¸®Êt     cña  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh    h ¸p dông  ¹ thêi®iÓ m   Õ  Êp; t    i th ch 3.2.§Êt ® îcNhµ   íccho  é    nh, c¸ nh©n      n  h gia ®×    thuªm µ   ∙    Òn    ® tr¶ti thuª   ®Êt  cho  thêigian  c¶    thuª,®Êt  îc Nhµ   íc cho  chøc    ®  n  tæ  kinh tÕ    thuª ®∙      tr¶ tiÒn thuª®Êt     cho  thêigian thuªm µ   Òn thuª®Êt    c¶        ti     ®ã kh«ng  ng©n  do  s¸ch   Nhµ   íccÊp, ®Êt  îcNhµ   íccho  é    nh, c¸ nh©n    ∙    Òn thuª n    ®  n  h gia ®×    thuª® tr¶ti     ®Êt  cho  Òu  nhi n¨m  µ   êigian thuª®Êt  ∙    Òn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5  m th      ® tr¶ti   l   nh     n¨m; i   ®Êt  îcNhµ   íccho  chøc  ®  n  tæ  kinh tÕ    ∙    Òn thuª®Êt    thuª® tr¶ti     cho  Òu    nhi n¨m m µ   êigian thuª®Êt  ∙    Òn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ5  th      ® tr¶ti   l   nh     n¨m  µ  Òn thuª®Êt    i v ti     ®ã kh«ng  ng©n  do  s¸ch  µ   íc cÊp, th×    Þ quyÒn  ö  ông  t  Õ  Êp  Nh n     gi¸tr   sd ®Ê th ch gå m   Òn ®Ò n   ï thiÖth¹ikhi® îcNhµ   íccho  ti   b        n  thuª®Êt  Õu  ã) vµ  Òn thu   (n c   ti     ®Êt  ∙    ® tr¶cho  µ  ícsau    õ®i  Òn thuª®Êt  ∙    nh n   khitr   ti     ® tr¶cho  êigian ®∙  ö  th    s dông; 3.3.§Êt ® îcNhµ   íccho  chøc      n  tæ  kinh tÕ,c¸ nh©n  ícngoµi,ngêiViÖt      n        Nam   nh      íc ngoµi®Ç u    µo  Öt Nam   ®Þ cën     t v Vi   theo  Ët ®Ç u    íc ngoµit¹ Lu   tn      i ViÖt Nam     thuª,khithÕ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn víitµis¶n     ch gi¸tr   sd ®Ê g li       thuéc së  ÷u  ña  ×nh  ∙  u    ©y  ùng    t  ,  × gi¸trÞ quyÒn  ö   hcm ® ®Ç tx d trªn®Ê ®ã th       s dông  t  Õ  Êp  îc x¸c ®Þnh  ®Ê th ch ®     theo  è  Òn  s ti thuª ®Êt  ∙      ® tr¶cho  µ   íc Nh n   sau    õtiÒn thuª®Êt  ∙    khitr      ® tr¶cho  êigian ®∙  ö  ông: th     sd 3.4.§Êt  îc Nhµ   íc giao    ®  n  cho  chøc  tæ  kinh tÕ    kh«ng  tiÒn  ö  ông  thu  sd ®Êt    ö  ông  µo  ôc   ch  ®Ó s d vm ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i     trång thñy s¶n,lµm  èi;®Êt  îcNhµ   íccho  chøc        mu   ®  n  tæ  kinh tÕ,hé    nh,     gia®×   c¸ nh©n    thuª ®∙    Òn    tr¶ ti thu  t  µng  ®Ê h n¨m hoÆc   ∙    Òn  ® tr¶ ti thuª ®Êt      cho nhiÒu  n¨m  µ   êigian  m th   thuª ®Êt  ∙    Òn    ® tr¶ti cßn  ¹ díi5  l i   n¨m,  ×    Þ tµi   th gi¸tr     s¶n  Õ  Êp  th ch kh«ng  Ýnh    ÞquyÒn  ö  ông  t; t gi¸tr   sd ®Ê 3.5.Trêng  îp thÕ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  µ   êithuª®Êt  ­   h  ch gi¸tr   sd ®Ê m ng     ® îcmiÔn,    gi¶m  Òn  ti thuª®Êt    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,th×    Þ quyÒn   lu   gi¸tr   sö  ông  t  Õ  Êp  îctÝnh  d ®Ê th ch ®   theo gi¸trÞthuª®Êt  íckhi® îcmiÔn, gi¶m.       tr         4.ViÖc  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  µ     t  ã  µis¶n  ¾n     th ch gi¸tr   sd ®Ê m trªn®Ê c t   g liÒn,th× gi¸trÞtµis¶n         b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   bao  å m     ÞquyÒn  ö  ông  t  g gi¸tr   sd ®Ê vµ    Þtµi gi¸tr    s¶n  ¾n  Òn víi t. g li    ®Ê 5. Gi¸trÞ tµis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp  îcx¸c ®Þnh        c c  ch ®     bao  å m   hoa  î  î g c¶  l il   ,i tøc  µ    Òn  v c¸c quy ph¸tsinh tõ tµis¶n  ,  Õu           ®ã n c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën  thu hoÆc   ph¸p luËtcã      quy  nh. ®Þ Trong  êng  îp  µis¶n  Õ  Êp  µ toµn  é  Êt  ng  tr h t  th ch l   b b ®é s¶n  ã  Ët phô, cv    th×    Þ cña  Ët  ô  òng  éc    Þ tµis¶n  Õ  Êp; n Õu   gi¸tr   V ph c thu gi¸tr     th ch   chØ   Õ  th chÊp  ét  Çn  Êt ®éng  m l b  s¶n  ã  Ët phô,th×    Þ vËt phô  cv    gi¸tr     chØ  éc gi¸trÞ thu       tµis¶n  Õ  Êp      cã    th ch khic¸cbªn  tho¶ thuËn.   M ô c  5 P h ¹ m  vi b¶ o  ® ¶ m  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô   µ  m ø c  c h o  vay  v so  víi  gi¸ tr Þ  µi   t  s¶n b¶ o  ® ¶ m  
 15. 15 1.Ph¹m      vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô ® th   ngh v 1.1.Ph¹m      vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  µnghÜa  ô    î cña  ® th   ngh v l  v tr¶n   kh¸ch  hµng  vay  i víitæ  ®è     chøc  Ýn  ông. Ngh Üa  ô    î cña  td   v tr¶n   kh¸ch hµng    vay  i  ®è víitæ    chøc  Ýn  ông  td bao  å m   Òn vay  îgèc),l∙vay,l∙qu¸ h¹n,c¸c kho¶n  g ti   (n     i          i phÝ   Õu  ã) ® îc ghi trong hîp  ng  Ýn  ông  µ   (n c         ®å td m kh¸ch  µng  h vay ph¶itr¶    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtthuéc ph¹m         vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô,trõ ® th   ngh v     tr ng  îp    ê h c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën    thu l∙ vay, l∙ qu¸  ¹n,c¸c kho¶n  Ý   Õu  ã) i   i h   ph (n c  kh«ng  éc ph¹m    thu   vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô. ® th   ngh v 1.2.Gi¸ trÞ tµis¶n        b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   ph¶ilính¬n    Þ nghÜa  ô  îc    gi¸tr   v®  b¶o  ¶m,  õtr ng  îp tæ  ® tr   ê h   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    vay tho¶  Ën    thu b¶o ®¶m  b»ng  µis¶n    µ m ét  Ön  t  nh l   bi ph¸p   bæ sung  i  íikho¶n  ®è v   vay  µ   m kh¸ch  hµng vay  ∙  ã      iÒu  Ön  ® c ®ñ c¸c® ki vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n. t  1.3.Ngh Üa  ô    î ghitrong hîp ®ång  Ýn  ông  ã  Ó  îc b¶o  ¶m     v tr¶n        td c th ®   ® b»ng  ét  m hoÆc   Òu  µis¶n, b»ng  ét  nhi t     m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, víi®iÒu  Ön  t     ki ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc   ®Þ ti® 1.2  nµy. 1.4.ViÖc  ótbít,     r     sung  bæ thay thÕ  µis¶n    t  b¶o  ¶m:  ® Trong  êih¹n    th   b¶o ®¶m,    c¸c bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  ótbít,   thu r     bæ sung, thay thÕ  µis¶n      t  b¶o  ¶m   ® víi iÒu  Ön   ® ki ph¶ithùc hiÖn      theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  µy.Trêng  îp ®Þ ti   1.2 M n  h  kh¸ch hµng    vay  ∙  ùc hiÖn  îcm ét  Çn  Üa  ô    îcã  ® th   ®  ph ngh v tr¶n   b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n,n Õu  ã  cÇu  ×  chøc  Ýn  ông  ã  Ó      c yªu  th tæ  td c th cho  ótbíttµis¶n    r      b¶o ®¶m  ¬ng  t øng  íiphÇn  Üa  ô  ∙  îcthùc hiÖn,víi iÒu  Ön  µviÖc  ót v  ngh v®®       ® ki l   r  bíttµis¶n     b¶o  ¶m   ® kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Üa  ô    î cã  h ®Õ ngh v tr¶n   b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  cßn  ¹vµ  Öc  ö  ýtµis¶n  l   vi x l     i b¶o  ¶m   ® sau  µy. n 2.Møc    cho  vay  víi   Þtµis¶n  so    tr     gi¸ b¶o  ¶m   ® Tæ  chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh  td quy   møc cho vay  trong gií h¹n    Þtµis¶n      gi¸tr     i b¶o  ¶m   Òn vay  µ  ¹m    ® ti   v ph vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ∙  îcx¸c®Þnh. ® th   ngh v ® ®     3.Ph¹m      vib¶o  ¶m   Òn vay  ña  µi ® ti   c t  s¶n  M ét  µis¶n  îc dïng    t  ®  ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  ét  Üa  ô    î t¹  ét    m ngh v tr¶n   im tæ chøc  Ýn  ông; tr ng  îp  µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  td  ê h t   c® k quy s h theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt, × m ét  µis¶n  ã  Ó  îcb¶o  ¶m   ùc hiÖn  Òu  Üa  ô       th t  c th ®   ® th   nhi ngh v tr¶ nî t¹  ét  chøc  Ýn  ông, víi®iÒu  Ön    i m tæ  td    ki ph¶i thùc  Ön    hi quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     ôc  µy. 1.2 M n M ô c  6 Vi Ö c   ÷ t µi s¶ n v µ  gi Ê y t ê c ñ a t µi gi    s¶n b¶ o   ¶ m  ti Ò n  ® vay 1. Khi cÇ m   è  µis¶n,kh¸ch hµng     c t      vay hoÆc  bªn  b¶o    ã  Üa  ô  l∙nhc ngh v giao tµis¶n  Ç m   è     c c cho  chøc  Ýn  ông  ÷;n Õu  µis¶n  Ç m   è  ã  ¨ng  tæ  td gi   t  c cc® ký  Òn  ë  ÷u,th× c¸cbªn  ã  Ó  quy s h       c th tho¶ thuËn    kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o   l∙nh ® îc gi÷ vµ  ö  ông  µis¶n  Ç m   è      sd t  c c hoÆc   giao cho  êi thø  gi÷,nhng    ng   ba    tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶igi÷b¶n  Ýnh  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µi    ch gi   nh quy s h t  s¶n. 2. Khi thÕ  Êp  µis¶n,tµis¶n  Õ  Êp  kh¸ch hµng     ch t      th ch do    vay hoÆc     bªn b¶o    ÷,trõ tr ng  îp  l∙nh gi     ê h c¸c  bªn tho¶  Ën  thu giao cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td hoÆc  bªn thø  gi÷.N Õ u   µis¶n  Õ  Êp  µ tµis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ba    t  th ch l     c® k quy s
 16. 16 h÷u, quyÒn   ö  ông  t  ×  chøc  Ýn  ông    sd ®Ê th tæ  td ph¶i gi÷    b¶n  Ýnh  Êy ch gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µi nh quy s h t  s¶n,giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.     nh quy sd ®Ê 3. §èi víitµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp  µ ph¬ng  Ön  Ën  , ¬ng  Ön       c c  ch l  ti v t¶i ph ti   ®¸nh  ¾t  û    b thu h¶is¶n  ã  Êy  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt(gäit¾tlµgiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý),th× tæ           nh ® k     chøc  Ýn  ông  td ph¶igi÷b¶n     chÝnh  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý,kh¸ch hµng  nh ® k    vay,bªn    b¶o    îcdïng    l∙nh®   b¶n sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc vµ    Ën  ña  chøc  Ýn  Nh n   x¸c nh c tæ  t dông  ¬inhËn  Ç m   è, thÕ  Êp)   u  µnh  ¬ng  Ön  (n   c c  ch ®Ó l h ph ti trong  êih¹n  th   cÇ m   è, thÕ  Êp. Tæ   c  ch   chøc  Ýn  ông  td chØ     Ën  µo  ét  x¸c nh v m b¶n  sao  Êy gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k sau    ∙  ã  khi® c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc.Néi Nh n     dung    Ën  ña  chøc  Ýn  ông    x¸c nh c tæ  td trªnb¶n  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µ: nh ® k l  "B¶n  Ýnh  ang u  ÷t¹ .  õ ngµy.. .th¸ng..  ch ® l gi   i .t   . . . .n¨m...®Õ n   µy..   .   . ng .th¸ng.. . . . . n¨m... .vµ  ÷  ý  ña  .  ch k c Tæng  " gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) hoÆc   ã  ®è   Ph Tæng  gi¸m  c  ®è (Phã  gi¸m  c)  µ  Êu  ña  chøc  Ýn  ông; hoÆc   ÷  ý  ña  ®è v d c tæ  td   ch k c Gi¸m  c   ®è (Phã  Gi¸m  c)  µ  Êu  n   Þ   µnh    ña  chøc  Ýn  ông  îc uû  ®è v d ®¬ v th viªn c tæ  td ®  quyÒn  Õt ®Þnh  quy   cho vay. Trong  êng  îp  tr h kho¶n vay  îc gia  ¹n  î,th×  chøc  Ýn  ông    ®  h n  tæ  td x¸c nhËn    ¹n  êih¹n u  µnh  gia h th   lh b¶n sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ï hîp  íi nh ® k ph   v  thêih¹n giah¹n nî.      B¶n sao  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ã  gi   nh ® k c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ  nh níc vµ    Ën  ña  chøc  Ýn  ông    x¸c nh c tæ  td chØ   ã    Þ l hµnh  ¬ng  Ön c gi¸tr  u  ph ti   trong thêih¹n  Ç m   è, thÕ  Êp  Ó   thêih¹n  îc gia h¹n  î (nÕu  ã).Khi    c c  ch k c¶    ®   n  c   h Õt  ¹n  ö  ông  h sd b¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý,th×  nh ® k   kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶inép  ¹cho  chøc  Ýn  ông.   l  i tæ  td 4. Trêng  îp  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n    hc c  ch t   cho kho¶n vay  îp  èn, c¸c tæ  hv   chøc  Ýn  ông  td tham    îp vèn  ö  idiÖn  gia h   c ®¹   qu¶n  ýtµis¶n  µ  Êy tê cña  µi l    v gi     t  s¶n  b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti   Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông  ícngoµi,tæ  td n    chøc  Ýn  ông  ªndoanh  µ  td li   v tæ chøc  Ýn  ông  Öt Nam   ïng  td Vi   c cho  vay  îp  èn  i  íim ét  ù  t¹  Öt h v ®è v   d ¸n  i Vi   Nam,  Õu  µis¶n  n t  b¶o  ¶m   Òn vay  µgi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ® ti   l      sd ®Ê v t   g ¾n  Òn víi t,th× tæ  li     ®Ê     chøc  Ýn  ông  Öt Nam   td Vi   ph¶ilµ®¹idiÖn       qu¶n  ýtµi l    s¶n  µ  Êy têcña  µis¶n  v gi     t  b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti   5. Bªn  ÷ tµis¶n  µ  Êy  ê tµis¶n    gi     v gi t     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  Õu    Êt, h  n ®Ó m   háng  ×  ö  ýtheo  th x l   quy  nh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña    ®Þ v quy v ngh v c c¸c bªn    Ç m   khic cè,thÕ  Êp,b¶o      ch   l∙nhb»ng  µi t  s¶n  ¹ M ôc  Ch ¬ng  µy. t i 3  n M ô c  7 T h ù c  hi Ö n  n g h Ü a  v ô  b ¶ o  ® ¶ m  b » n g   µi t  s¶n trong tr n g  h î p k h¸ch  ê h µ n g  vay, bªn b ¶ o  l∙nh lµ d o a n h  n g hi Ö p  c hia,   t¸ch, î p n h Ê t,  h  s¸p n h Ë p, c h u y Ó n  ® æ i,  æ  p h Ç n  h o¸ c 1. Kh¸ch  µng    h vay  µ  v bªn  b¶o    µdoanh  l∙nhl   nghiÖp chia,t¸ch,hîp nhÊt,        s¸p  Ëp,  nh chuyÓn  æi, cæ   Çn  ®   ph ho¸ theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   lu   quyÕt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm  Òn, n Õu  nh n   th quy   doanh nghiÖp  kh«ng  tr¶® îc nî tr c khichia,t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp, chuyÓn  æi, cæ   Çn          í        nh   nh   ®   ph ho¸, th× c¸c  doanh  nghiÖp  ×nh  µnh  h th sau    khi chia,t¸ch,hîp  Êt, s¸p  Ëp,     nh   nh  
 17. 17 chuyÓn  æi,    Çn   ® cæ ph ho¸ ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ën  î  µ  ùc  Ön    nh n v th hi nghÜa  ô    îcho  chøc  Ýn  ông  v tr¶n   tæ  td cho vay. 2. Tµis¶n     b¶o  ¶m   Üa  ô    î cña  ® ngh v tr¶n   kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    µ l∙nhl   doanh  nghiÖp    khichia,t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp, chuyÓn  æi, cæ   Çn        nh   nh   ®   ph ho¸ ® îcthùc hiÖn        nh sau: 2.1.§èi víidoanh       nghiÖp chia,t¸ch:n Õu  µis¶n      t  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ã  c thÓ  ©n  ph chia® îcth× ph©n      chiatheo  û lÖ ¬ng    t  t øng  íi v   Üa  ô    î cña  ngh v tr¶n   doanh  nghiÖp    khichia,t¸ch;n Õu  µis¶n      t  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  kh«ng  Ó  ©n  th ph chia ® îc t ng     ¬ øng  íinghÜa  ô    î vµ    v  v tr¶n   c¸c doanh  nghiÖp chia,t¸ch kh«ng     cã tho¶  Ën  thu kh¸c vÒ   Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   ×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ® th tæ  td c quy thu håinîtr ckhichia,t¸ch;       í      2.2.§èi víidoanh       nghiÖp  îp  Êt,s¸p  Ëp,  h nh   nh chuyÓn  æi, cæ   Çn   ®   ph ho¸:tµis¶n     b¶o  ¶m   ® cho    c¸c kho¶n  î cña  n  doanh nghiÖp  íc khi hîp  Êt, tr     nh   s¸p nhËp, chuyÓn  æi, cæ   Çn    îctiÕp  ôc dïng  µm  µis¶n      ®   ph ho¸ ®   t  l t  b¶o  ¶m   ® cho    c¸c kho¶n  î ®ã   ña    n   c c¸c doanh  nghiÖp  íi sau    îp  Êt,s¸p  Ëp, m  khih nh   nh   chuyÓn  æi,cæ   Çn  ®   ph ho¸. 3. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp kh«ng  ùc hiÖn  îc c¸c biÖn  th   ®   ph¸p      nh quy ®Þnh  ¹  iÓ m   M ôc  µy,th×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n    ti ® 2  n   tæ  td c quy x l    b¶o ®¶m   Òn  ti vay      åinî tr ckhithùc hiÖn  ®Ó thu h     í       chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp,           chuyÓn  æi,cæ   Çn  ®   ph ho¸. 4. Trong  äi  êng  îp    m tr h chuyÓn  giao nghÜa  ô  v b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  µy,tæ  ®Þ t i 2  n   chøc  Ýn  ông,kh¸ch hµng  td     vay hoÆc   bªn b¶o    µ doanh  l∙nhl   nghiÖp sau    khichia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, chuyÓn            ® æi,cæ   Çn      ph ho¸ ph¶iký  Õt  ¹hîp ®ång    k l    i b¶o  ¶m;  Õu  ® n kh«ng  ý  Õt  ¹hîp k k l    i ®ång  b¶o  ¶m,  ×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n  ® th tæ  td c quy x l    b¶o  ¶m   Òn ® ti   vay      åinî. ®Ó thu h   M ô c  8 C h Ê m   øt bi Ö n  p h¸p b¶ o  ® ¶ m   ti Ò n  d vay b» n g  t µi s¶n  c Ç m  c è, th Õ  c h Ê p, b¶ o  l∙nh b» n g  t µi s¶n  1. C¸c  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp  ña  t  c c  ch c kh¸ch  µng  h vay,bªn    b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  îc chÊ m     t  ®  døt trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau: 1.1. Kh¸ch  µng    h vay  µn  µnh  ho th nghÜa  ô    î  v tr¶ n hoÆc  bªn b¶o    l∙nh hoµn  µnh  Üa  ô  th ngh v b¶o    i víi chøc  Ýn  ông; l∙nh®è     tæ  td 1.2.Tµis¶n     b¶o  ¶m   Òn vay  ∙  îcxö  ý®Ó     åinîtheo quy  nh   ® ti   ® ®   l   thu h       ®Þ cña  ph¸p luËt;   1.3.C¸c  tho¶ thuËn    bªn    thay thÕ    b»ng  Ön  bi ph¸p b¶o  ¶m     ® kh¸c; 1.4.C¸c  êng  îp kh¸c m µ     tr h    ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ hoÆc  theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 2. Khi chÊ m     Ön     døt bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  Ç m   è,thÕ  t  c c  chÊp  ña  c kh¸ch  µng  h vay,cña    bªn b¶o    l∙nh b»ng  µis¶n, th×  îp  ng    t    h ®å b¶o ®¶m   îc thanh  ý,xo¸ ®¨ng  ý  ®  l    k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.
 18. 18 C h ¬ n g  II B ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v ay b » n g  t µi ¶ n h × n h  th µ nh t õ v è n v ay   s M ô c  1 Trê n g  h î p ¸p d ô n g ViÖc  b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  îc¸p dông  ®    trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùa chän    ông  Öc  td l  ¸p d vi b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õ vèn  h th t  vay    khi cho vay  trung  ¹n,dµi h¹n  i  íic¸c dù    h   ®è v     ¸n ®Ç u    t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô, ®êi  èng, n Õu   i   xu       v  s   kh¸ch  µng  h vay  µ  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  v t  h th t  vay  ¸p  ® øng  îcc¸c®iÒu  Ön  ®   ki quy  nh  ¹ ®Þ t  i M ôc  Ch ¬ng  µy. 2  n 2. Ch Ýnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    ph   t Ch ph quy ®Þ giao cho  chøc  Ýn  tæ  t dông cho vay  i víi ®è    kh¸ch hµng    vay  µ  i t ng vay  v ®è  î   trongm ét  è  êng  îp cô    s tr h  thÓ. M ô c  2 §i Ò u  ki Ö n  ® è i víi  kh¸ch  µ n g  vay  µ  t µi h v  s¶n  × n h   µ nh  h th t õ v è n vay k hi b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay  » n g  t µi s¶ n  b   h × n h  th µ nh  õ v è n vay t Tæ  chøc  Ýn  ông  ùa chän  dông  Öc  td l  ¸p  vi b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õ vèn  h th t  vay,khikh¸ch hµng       vay  µ  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  v t  h th t  vay  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1.§èivíi      kh¸ch hµng    vay: 1.1.Cã   Ýn  Öm  íi chøc  Ýn  ông;   t nhi v  tæ  td 1.2.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh  µ  ã    ån    îp ph¸p cã  t  v c c¸cngu thu h     kh¶  n¨ng    thu ® îc trong  êih¹n    th   vay  èn    ùc  Ön  Üa  ô    î cho  chøc  Ýn  v ®Ó th hi ngh v tr¶ n   tæ  t dông; 1.3.Cã   ù    u      iÓn s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô    d ¸n ®Ç tph¸ttr   xu       v kh¶  , ã  thi c kh¶  n¨ng  µn    î;hoÆc   ã  ù    ¬ng    ôc  ô  i sèng  ho tr¶n   c d ¸n,ph ¸n ph v ®ê   kh¶    ï thiph   hîp víi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt. êng  îp vay    ôc  ô     Tr h  ®Ó ph v nhu  Çu  ÕtyÕu   c thi   cña  i sèng  × kh¸ch hµng  ®ê   th     vay  ph¶icã  ¬ng      îkh¶  ;   ph ¸n tr¶n   thi 1.4.Cã     møc   èn  ù cã  èn  ña  ñ  ë  ÷u) tham    µo  ù  ®Ç u     v t   (v c ch s h   gia v d ¸n  t vµ    Þ tµis¶n  gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  Ç m   è, thÕ  Êp, c c  ch   b¶o    l∙nh b»ng  µis¶n  ña  t  c bªn  thø  ®¸p  ba  øng  îc 1  ®   trong  tr ng  îp    3  ê h sau ®©y: a) Cã     møc  èn  ùcã  v t   tham    µo  ù    u    èithiÓu  gia v d ¸n ®Ç tt   b»ng  50%   tæng  møc  èn  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n; b) Cã     møc  èn  ùcã  v t   tham    µo  ù    éng  íi   Þtµis¶n  gia v d ¸n c v   tr     gi¸ b¶o  ¶m   ® tiÒn vay    b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p cÇ m   è,thÕ  Êp,b¶o      c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ña    t  c bªn thø  tèi Óu b»ng  ba    thi   50%   tæng  møc  èn  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n;
 19. 19 c) Cã     Þtµis¶n    gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  ét  m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  cÇ m   è,thÕ  Êp, b¶o    c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ña  t  c bªn  thø  tèithiÓu  ba    b»ng 50%   tæng  møc  èn  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n. 2.§èivíi µis¶n  ×nh  µnh  õvèn        t h th t  vay: 2.1.Tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn     h th t  vay  ïng  µm  d l b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   ph¶ix¸c    ®Þnh  îc: ® a) Quy Òn   ë  ÷u  ña  s h c kh¸ch hµng    vay.§èivíitµis¶n  µ quyÒn  ö  ông        l  sd ®Êt  ×  th ph¶ix¸c ®Þnh  Òn  ö  ông  ña     quy sd c kh¸ch hµng    vay  µ  îcthÕ  Êp  v®  ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  ai.§èi víitµis¶n  ña  lu   ®Ê ®         c doanh  nghiÖp  nhµ  ícph¶ix¸c ®Þnh  îcquyÒn  n     ®  qu¶n  ý,sö  ông  ña  l  d c doanh  nghiÖp    µ  ®ã v ® îcdïng      ®Ó b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. Õ u   µis¶n  µ lu   N t  l  bÊt ®éng    s¶n  ¾n  Òn víi t,th× kh¸ch hµng  g li    ®Ê       vay ph¶icã  Êy chøng  Ën    gi   nh quyÒn  ö  ông  t  ña  sd ®Ê c khu  t  µ       µis¶n  Ï ® îc h×nh  µnh  µ  ®Ê m trªn®ã t   s    th v ph¶ihoµn  µnh    ñ tôcvÒ   u    ©y  ùng    th c¸cth     ®Ç tx d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Ph¶i x¸c ®Þnh      danh  ôc,  è îng,gi¸trÞ,® Æc   iÓ m   ña  µis¶n. m sl      ® c t    ViÖc    nh    Õu  è nµy  ùa  µo  ù    u    x¸c ®Þ c¸c y t  d v d ¸n ®Ç t hoÆc   ¬ng    ôc  ô  ph ¸n ph v ®êi sèng;   c)Tµis¶n  îcphÐp     ®  giao dÞch  µ    v kh«ng  ã  c tranh chÊp.   2.2.§èi víitµis¶n  µ         m ph¸p  Ëtcã  lu   quy  nh  ®Þ ph¶imua     b¶o  Ó m,  ×  hi th kh¸ch hµng    vay  ph¶icam   Õt    k mua  b¶o  Ó m   hi trong suètthêih¹n       vay  èn    v khi tµis¶n  ∙  îch×nh  µnh  a  µo  ö  ông.   ®®   th ® v sd M ô c  3 h × n h  thøc, n éi d u n g,  ñ t ô c k ý  k Õ t v µ  th ù c hi Ö n  h î p ® å n g  c Ç m  c è, th   th Õ  ch Ê p  t µi s¶n h × n h  th µ nh  õ v è n vay t 1. Hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn    ®å c c  ch t   h th t  vay ph¶i® îc    lËp  µnh  th v¨n b¶n; cã  Ó    µo  îp  ng  Ýn  ông    th ghi v h ®å td hoÆc   Ëp  µnh    l th v¨n b¶n riªngdo    tho¶ thuËn.   c¸cbªn    Néi dung  îp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ×nh  µnh  õ  èn    h ®å c c  ch t  h th t v vay thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc  Ch ¬ng      ®Þ t  i 8  2  IITh«ng   µy. tn Khi tµis¶n  ×nh  µnh  a  µo  ö  ông, c¸c bªn     h th ®v sd    ph¶i lËp  ô  ôc hîp    ph l   ®ång    bæ sung  cho  îp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  h ®å c c  ch t  h th t  vay,trong ®ã       Æc   iÓ m,    nh    Þtµis¶n  ∙  îch×nh  µnh.     m« t¶® ® x¸c®Þ gi¸tr     ®®   th 2.Thñ  ôccÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn    t  c  ch t   h th t  vay  2.1. Hîp  ng  Ç m   è, thÕ   Êp  µis¶n  ×nh  µnh  õ  èn    ®å c c  ch t  h th t v vay  ã  c chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ   íc hoÆc   Nh n   chøng  ùc  ña  û   th c U ban  ©n  nh d©n  Êp  ã  Èm   Òn,  Õu     c c th quy n c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën, trong  êng  îp  thu   tr h ph¸p   luËtquy  nh    ®Þ ph¶icã    chøng  Ën  nh hoÆc  chøng  ùc th×    th   c¸c bªn ph¶itu©n    theo. 2.2.ViÖc  ¨ng  ý    ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  Ch ¬ng      ®Þ t i 7.5 M 2  IITh«ng   µy. tn
 20. 20 M ô c  4 Q u y Ò n, n g h Ü a   ô  c ñ a  v c¸c bªn k hi  ¶ o  ® ¶ m   Ò n vay  b ti b » n g   µi t  s¶ n h × n h  th µ nh t õ v è n vay 1. Quy Òn,  Üa  ô  ña    ngh v c kh¸ch hµng    vay    khivay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay 1.1.Quy Òn  ña    c kh¸ch hµng    vay: a) Khai th¸cc«ng  ông, hëng     d   hoa  î  î tøc tõ tµis¶n,trõtr ng  îp hoa  l il         ,i    ê h   lî  îtøc còng  éc tµis¶n  il     ,i thu     b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti   b) Cho      thuªcho  întµis¶n  Õu  ã  m    n c tho¶ thuËn  íi chøc  Ýn  ông      v  tæ  td cho vay. 1.2.Ngh Üa  ô  ña    v c kh¸ch hµng    vay: a) Ph¶i giao    cho  chøc  Ýn  ông  Êy  tæ  td gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  sd ®Êt  ña  c khu  t  µ   µis¶n  µbÊt ®éng  ®Ê m t   l    s¶n  Ï® îch×nh  µnh    ý  Õt  îp s    th khik k h   ®ång b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  t  h th t  vay; b) Th«ng b¸o cho  chøc  Ýn  ông  Ò   tæ  td v qu¸  ×nh  ×nh  µnh  µ  ×nh  tr h th vt tr¹ngtµis¶n     b¶o  ¶m,  ¹o®iÒu  Ön    chøc  Ýn  ông  Óm     µis¶n  ® t  ki ®Ó tæ  td ki trat   b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti   c)  èi víitµis¶n  §    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  µ   m ph¸p  Ët quy  nh   ¨ng  ý  lu   ®Þ ® k quyÒn  ë  ÷u  × tr ckhi® a  µo  ö  ông  s h th   í     v s d ph¶i®¨ng  ý  ë  ÷u  µis¶n  µ    k s h t  v giao  cho  chøc  Ýn  ông  ÷ b¶n  Ýnh  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n  tæ  td gi   ch gi   nh quy s h t  ®ã; d) Kh«ng  îc b¸n,chuyÓn  îng,tÆng  ®    nh   cho, gãp  èn  ªndoanh    v li   hoÆc   dïng tµis¶n  ×nh  µnh  õvèn     h th t  vay    ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v kh¸ckhi    cha    Õt  î  tr¶ h n cho  chøc  Ýn  ông, trõ tr ng  îp  îc tæ  tæ  td    ê h ®   chøc  Ýn  ông  td ®ång    ý cho  ®Ó     îcho  Ýnh  b¸n  tr¶n   ch kho¶n  vay  îcb¶o  ¶m. ®  ® 2. Quy Òn,  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông  Ën    ngh v c tæ  td nh b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  h×nh  µnh  õvèn  th t  vay 2.1.Quy Òn  ña  chøc  Ýn  ông:   c tæ  td a) Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h vay th«ng b¸o  Õn    ×nh  µnh  µ  ù  ti ®é h th v s thay  ® æi  ña  µi c t  s¶n  b¶o  ¶m   Òn vay; ® ti   b)  Õn  µnh  Óm     µ  Ti h ki trav yªu  Çu  c kh¸ch hµng    vay cung  Êp    c c¸c th«ng  tin®Ó   Óm      ki tra,gi¸m    µis¶n  ×nh  µnh  õvèn  s¸tt   h th t  vay; c) Thu  åinî vay  ích¹n,n Õu    Ön    h    tr     ph¸thi kh¸ch hµng    vay  kh«ng  ö  ông  sd vèn  vay    ×nh  µnh  µis¶n    ∙  ®Ó h th t  nh ® cam  Õt; k d)  ö   ý tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  X l    h th t  vay    ®Ó thu  î khi kh¸ch  µng    n    h vay kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    î. ®ó ngh v tr¶n 2.2.Ngh Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông:   v c tæ  td a)  È m   nh,  Óm       ¶m   Th ®Þ ki tra®Ó ® b¶o kh¸ch hµng    vay  µ  µis¶n  ×nh  v t  h thµnh  õ vèn  t  vay  ïng  µm  d l b¶o  ¶m   Òn vay  ¸p  ® ti   ® øng  îcc¸c ®iÒu  Ön    ®   ki quy ®Þnh  ¹ M ôc    ¬ng  µy; t i 2,Ch n b) Tr¶  ¹ giÊy  ê vÒ   µis¶n    Ê m     Ön  li  t  t   khich døt bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn    ® ti vay b»ng  µi t  s¶n  ×nh  µnh  õvèn  h th t  vay,n Õu  chøc  Ýn  ông  ÷;   tæ  td gi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2