Thông tư 06/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
5
download

Thông tư 06/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2002/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 06/2002/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2002 HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI M V CH TRƯƠNG, BI N PHÁP ĐI U HÀNH D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2002 Căn c Ngh quy t s 50/2001/QH10 ngày 27/12/2001 c a Qu c h i Khóa X, Kỳ h p th 10 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t đ nh s 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c năm 2002; B Tài chính hư ng d n m t s đi m v ch trương và bi n pháp đi u hành ngân sách nhà nư c năm 2002 như sau: I. PHÂN B VÀ GIAO D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C - Căn c d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2002 Th tư ng Chính ph giao, các B , cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c H i quan c n kh n trương tri n khai công tác giao nhi m v thu, chi ngân sách cho các đơn v tr c thu c và c p dư i; ch m nh t ph i hoàn thành trong tháng 1/2002. Trư ng h p H i đ ng nhân dân t nh chưa thông qua d toán ngân sách, U ban nhân dân t nh c n có phương án t m giao d toán Ngân sách đ các đơn v tri n khai th c hi n. - Đ tăng quy n ch đ ng cho chính quy n c p dư i, năm 2002 Trung ương ch giao m t s ch tiêu thu, chi Ngân sách ch y u g m: + T ng thu Ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn, trong đó chi ti t các kho n thu liên quan thư ng vư t thu Ngân sách; + T ng chi Ngân sách đ a phương, trong đó chi ti t m t s nhi m v : chi đ u tư xây d ng cơ b n t p trung (v n trong nư c và ngoài nư c), chi s nghi p giáo d c - đào t o và d y ngh , chi s nghi p khoa h c công ngh và môi trư ng, d phòng ngân sách đ a phương; + S b sung t ngân sách Trung ương đ cân đ i ngân sách đ a phương; + Chi th c hi n m c tiêu qu c gia; chi th c hi n d án 5 tri u ha r ng và chi th c hi n m t s m c tiêu nhi m v khác. Các ch tiêu còn l i và vi c phân b c th các nhi m v chi (k c chương trình m c tiêu qu c gia) do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh. Đ ng th i có hư ng d n và có cơ ch ki m tra, ki m soát nh m đ m b o phân b ngân sách c a c p dư i phù h p v i đ nh hư ng, m c tiêu đã đư c H i đ ng nhân dân c p trên quy t đ nh.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. V thu ngân sách nhà nư c D toán thu Th tư ng Chính ph giao là m c t i thi u; các B , cơ quan Trung ương và đ a phương c n giao ch tiêu ph n đ u cho c p dư i và đơn v không th p hơn th c hi n năm 2001và tăng ít nh t 3% so v i m c Chính ph giao. Năm 2002 th c hi n mi n thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i h nghèo (theo chu n h nghèo t i Quy t đ nh s 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 1/11/2000 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i), h có di n tích đ t s n xu t nông nghi p t i các xã thu c chương trình 135 c a Chính ph ; Đ i v i các h còn l i đư c gi m 50% s thu s d ng đ t nông nghi p ph i n p trong năm sau khi đã tr s thu đư c mi n gi m theo chính sách (n u có). Vi c mi n gi m thu s d ng đ t nông nghi p theo các quy đ nh trên ch th c hi n đ i v i di n tích đ t s n xu t nông nghi p trong h n m c (h n m c đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai), di n tích đ t vư t h n m c c a các h s n xu t nông nghi p v n ph i n p thu theo quy đ nh hi n hành. Riêng đ i v i h s n xu t nông nghi p đư c xác đ nh là h nghèo (theo chu n h nghèo t i Quy t đ nh s 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 1/11/2000 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) thì đư c mi n thu s d ng đ t nông nghi p trên toàn b di n tích đ t s d ng. Không thu s d ng v n t i doanh nghi p nhà nư c; các doanh nghi p ph i s d ng ngu n v n này đ đ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh, đ i m i công ngh , h giá thành s n ph m và nâng cao kh năng c nh tranh trên th trư ng. 2. V chi ngân sách nhà nư c - Căn c ngu n thu, nhi m v chi đư c giao, trên cơ s khai thác ngu n thu, ch ng th t thu, các B , cơ quan Trung ương và đ a phương th c hi n s p x p h p lý các nhi m v chi, trong đó ưu tiên b trí v n cho đ u tư phát tri n, đ m b o v n đ i ng các d án ODA, v n chu n b đ u tư, các d án phòng ch ng thiên tai và kh c ph c h u qu thiên tai; chi s nghi p kinh t , trong đó t p trung cho các d án gi ng, công tác khuy n nông - lâm - ngư - diêm; công tác quy ho ch, l p b n đ s d ng đ t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; các nhi m v v phát tri n du l ch, xúc ti n thương m i, khuy n khích phát tri n th trư ng tài chính ti n t , th trư ng b t đ ng s n; chi giáo d c - đào t o - d y ngh , khoa h c công ngh ; đ u tư cho các vùng có nhi u khó khăn;... - B trí đ ngu n đ tr các kho n n đ n h n (n xây d ng cơ s h t ng, n vay th c hi n nhi m v kiên c hóa kênh mương,...); đ ng th i có bi n pháp ch n ch nh, ki m tra, ki m soát ch t ch vi c vay và s d ng ti n vay các đơn v , c p dư i, đ m b o các kho n vay đ u đư c s d ng đúng m c đích và tr n đúng h n. 3. V cân đ i ngân sách đ a phương 3.1. V phân c p ngu n thu, nhi m v chi: Năm 2002 ti p t c th c hi n n đ nh các ngu n thu, t l đi u ti t và nhi m v chi gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương như năm 2001. Riêng đ i v i chi chương trình đ u tư h t ng th d c th thao, chương trình phát tri n cơ s h t ng
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nuôi tr ng th y s n năm 2001 đã cân đ i trong ngân sách đ a phương, năm 2002 b trí ngân sách Trung ương và th c hi n b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương. 3.2. Năm 2002 ti p t c th c hi n cơ ch đ u tư tr l i cho đ a phương m t s ngu n thu (thu s d ng đ t nông nghi p, ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, x s ki n thi t,...) đ đ u tư xây d ng cơ s h t ng, phát tri n kinh t - xã h i trên đ a bàn như năm 2001. Vi c phân c p, qu n lý và báo cáo tình hình s d ng các ngu n thu trên đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m 3 Ph n I Thông tư s 06/2000/TT-BTC ngày 18/01/2000 c a B Tài chính. 3.3. Ngu n thu ngân sách c a các c p chính quy n đ a phương năm 2002 đư c xác đ nh trên cơ s : - T l ph n trăm (%) phân chia các ngu n thu gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương đư c n đ nh theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph đã giao năm 2000 và 2001. - S b sung t ngân sách Trung ương đ cân đ i ngân sách đ a phương (n u có) đư c tính tăng 3% so v i m c b sung cân đ i năm 2001 (sau khi lo i tr toàn b ho c m t ph n s b sung cho m t s m c tiêu, nhi m v nh t đ nh). 3.4. Ngoài ra, năm 2002 Trung ương còn b sung h tr cho đ a phương th c hi n m t s nhi m v , ch đ , chính sách. C th như sau: a) H tr v n s nghi p: - H tr th c hi n m t s nhi m v phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi, Tây Nguyên theo các Quy t đ nh s 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 và Quy t đ nh s 186/2001/QĐ-TTg ngày 7/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - H tr th c hi n chính sách đ i v i nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c công tác trư ng chuyên bi t, vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo Ngh đ nh s 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 c a Chính ph . - H tr th c hi n ch đ ph c p khu v c các vùng khó khăn và ph c p đ c bi t theo Thông tư liên t ch s 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/1/2001 c a Liên B Lao đ ng Thưương binh và Xã h i - B Tài chính - U ban Dân t c và Mi n núi và Thông tư liên t ch s 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/1/2001 c a Liên B Lao đ ng Thương binh và Xã h i - B Tài chính. - H tr th c hi n các d án gi ng nh m chuy n đ i nhanh cơ c u nông nghi p, phát tri n nông thôn. Đ i v i các kho n h tr nêu trên, Trung ương không t ch c xét duy t t ng đ i tư ng, t ng nhi m v c th . Các đ a phương căn c vào ch đ , chính sách, m c h tr c a Trung ương và đi u ki n c a đ a phương đ quy t đ nh c th theo các nhi m v . Riêng kho n h tr đ th c hi n chương trình gi ng, đ a phương ph i xây d ng đ
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. án, Trung ương ch c p cho đ a phương sau khi có đăng ký danh m c đ án đư c c p có th m quy n phê duy t nh m đ m b o đúng m c tiêu và th c hi n hi u qu . - H tr nhi m v phát tri n và ph sóng phát thanh, truy n hình vùng lõm. - H tr h dân t c đ c bi t khó khăn theo Quy t đ nh s 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph . - H tr vùng s n xu t mu i. Đ đ m b o th c hi n theo đúng m c tiêu và hi u qu , B Tài chính ch c p phát sau khi các đ a phương có đăng ký c th danh m c đã đư c c p có th m quy n duy t. b) H tr v n đ u tư xây d ng cơ b n: Ngoài các nhi m v đã b sung như năm 2001 đã giao (đ u tư cho khu v c c a kh u, lòng h và m t s nhi m v đã đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh), năm 2002 còn b sung thêm đ th c hi n m t s m c tiêu, nhi m v m i: + Đ u tư cơ s h t ng du l ch; + Đ u tư các cơ s neo, đ u t u thuy n tránh bão; + Đ u tư vùng phân lũ sông Đáy và ch m lũ; + H tr phát tri n s n xu t mu i theo Quy t đ nh s 153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999 c a Th tư ng Chính ph ; + Đ u tư xây d ng các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ đ ng b ng sông C u Long theo Quy t đ nh s 1548/QĐ-TTg ngày 5/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . Trên cơ s ngu n kinh phí đư c Trung ương h tr cho các nhi m v nêu trên, các đ a phương ch đ ng s d ng ngân sách đ a phương tăng thêm kinh phí nh m th c hi n các m c tiêu theo quy đ nh, đ m b o đúng m c đích và hi u qu , không s d ng cho các m c tiêu khác; 3.5. V thư ng vư t d toán thu cho ngân sách đ a phương: a) Đ i v i kho n thu đư c thư ng theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c: - Thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c (không k ph n ngân sách đ a phương đã đư c hư ng theo phân c p): thư ng 100% s thu vư t d toán giao. - Thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u: th c hi n thư ng cho các đ a phương có s thu vư t d toán sau khi tr các kho n Trung ương đã c p l i cho đ a phương (như đ u tư cho khu v c c a kh u,...). V m c thư ng, s thu vư t d toán giao t 20 t đ ng tr xu ng thư ng 100%, s thu vư t trên 20 t đ ng thư ng thêm 50% s vư t thêm nhưng t ng s thư ng t i đa không quá 50 t đ ng.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Đ i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương th c hi n thư ng ngân sách đ a phương 20% s th c n p vào ngân sách trung ương năm 2002 cao hơn th c hi n năm 2001 (không bao g m thu s d ng v n ngân sách). c) Riêng đ i v i thành ph Hà N i, thư ng vư t thu đư c th c hi n theo Pháp l nh th đô s 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i và các văn b n hư ng d n. d) Đ có cơ s xét thư ng, các đ a phương có trách nhi m t ng h p báo cáo k t qu thu n p ngân sách g i v B Tài chính như quy đ nh t i đi m 6.3 kho n 6 Ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính. e) Các kho n ti n thư ng và c p l i nêu trên đư c s d ng đ đ u tư xây d ng cơ s h t ng, th c hi n các nhi m v quan tr ng, đ t xu t phát sinh đ a phương, không đư c b sung chi qu n lý Nhà nư c, Đ ng, Đoàn th và đư c h ch toán, quy t toán vào niên đ ngân sách năm 2003. II. CÔNG TÁC T CH C QU N LÝ, ĐI U HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. T p trung ch đ o các bi n pháp đ tháo g khó khăn trong s n xu t và tiêu th s n ph m: - Tri n khai th c hi n có hi u qu các gi i pháp kích c u c a Chính ph ; đ y m nh s p x p, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c; thúc đ y phát tri n s n xu t, đ y m nh tiêu th và xu t kh u s n ph m, nh t là các s n ph m có s c c nh tranh trên th trư ng, nh ng m t hàng tr ng đi m. - Ti p t c th c hi n và m r ng ch đ thư ng theo kim ng ch xu t kh u vào t t c các th trư ng và cho t t c thương nhân thu c m i thành ph n kinh t đ i v i các m t hàng sau: g o, cà phê, chè, l c nhân, th t gia súc, gia c m các lo i, rau qu h p, rau qu tươi, rau qu khô và sơ ch , h t tiêu, h t đi u, g m, s , đ g m ngh , mây tre lá (không k s hàng hoá đư c xu t kh u theo Hi p đ nh Chính ph và xu t kh u tr n ) theo Ch th s 31/2001/CT-TTg ngày 13/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - Th c hi n nghiêm ch nh các chính sách mi n, gi m thu c a Nhà nư c đ khuy n khích s n xu t và góp ph n n đ nh đ i s ng nhân dân, nh t là mi n, gi m thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i h nghèo, h đ a bàn xã đ c bi t khó khăn, mi n gi m do thiên tai, lũ l t. - Các B , cơ quan Trung ương và đ a phương ch đ o các doanh nghi p s d ng ngu n v n tích t đư c do th c hi n không thu ti n s d ng v n ngân sách đ i v i các doanh nghi p nhà nư c đ phát tri n s n xu t kinh doanh. Trên cơ s hư ng d n c a cơ quan tài chính, các doanh nghi p có trách nhi m s d ng ngu n v n này đúng quy đ nh, có hi u qu ; nghiêm c m s d ng sai m c đích, th t thoát, lãng phí. 2. Tăng cư ng công tác qu n lý thu, ch ng th t thu: - Tăng cư ng công tác qu n lý, ph i h p ch t ch gi a các cơ quan trong t ch c, ch đ o thu, ch ng th t thu, tr n thu , l u thu , buôn l u, gian l n thương m i. Rà soát, n m l i các đ i tư ng thu, tình hình s n xu t kinh doanh đ đ m b o thu đúng, thu đ các kho n thu theo quy đ nh c a Pháp lu t, nh t là đ i v i khu v c kinh t ngoài qu c
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. doanh, c n xác đ nh m c thu h p lý, đi u ch nh k p th i cho phù h p v i tình hình s n xu t kinh doanh c a các đ i tư ng khu v c này. - Đ y m nh công tác thanh tra, ki m tra sau hoàn thu . Trư ng h p s đ ngh hoàn thu giá tr gia tăng l n, c n thi t ph i có s ki m tra xác minh ch t ch trư c khi hoàn cho đ i tư ng; tăng cư ng ph i h p gi a các cơ quan thu và cơ quan ch c năng ch ng gian d i, l i d ng đ chi m đo t ti n v n và tài s n c a Nhà nư c. - Đ i v i phí và l phí th c hi n theo đúng các qui đ nh c a Pháp l nh phí và l phí, trong khi ch các văn b n hư ng d n c n tri n khai th c hi n các n i dung theo công văn s 12628/TC-CSTC ngày 26/12/2001 c a B Tài chính. 3. V qu n lý, đi u hành ngân sách: - Phát huy tính ch đ ng c a các c p và đơn v trong qu n lý đi u hành ngân sách. Đ m b o chi trong d toán, đúng m c tiêu đư c duy t. Đ i v i ngân sách đ a phương, trong quá trình th c hi n, n u tăng thu đư c b trí tăng chi cho các nhi m v quan tr ng, không tăng chi hành chính; trư ng h p gi m thu ph i s p x p, gi m chi tương ng, t p trung c t gi m ho c giãn, hoãn nh ng nhi m v chưa th c s c p thi t,... Ch đ ng cân đ i ngân sách đ gi i quy t các nhi m v chi đ t xu t phát sinh, c p trên không gi i quy t các nhu c u chi ngoài d toán cho c p dư i, tr các trư ng h p b t kh kháng như thiên tai x y ra trên ph m vi r ng, m c đ thi t h i l n. M t s ch đ , chính sách m i do Trung ương ban hành làm gi m thu (n u có) ho c tăng chi, ngân sách đ a phương cũng ph i ch đ ng s p x p gi i quy t, ngân sách Trung ương ch h tr m t ph n. - D phòng ngân sách các c p chính quy n đ a phương ch đư c s d ng đ gi i quy t các nhi m v chi đ t xu t phát sinh, nh t là kh c ph c h u qu thiên tai, c u đói, s nghi p kinh t , x lý n ; không gi i quy t cho các nhu c u chi hành chính. - Ngân sách Trung ương đã h tr trong d toán ngân sách đ a phương năm 2002 m t ph n s gi m thu s d ng v n ngân sách t i doanh nghi p và toàn b s gi m thu khi th c hi n mi n gi m thu s d ng đ t nông nghi p cho nông dân đ đ a phương đ m b o nhi m v đ u tư phát tri n nông nghi p nông thôn; đ a phương có trách nhi m b trí, qu n lý, s d ng ngu n v n này đúng m c đích, hi u qu . y ban nhân dân các t nh, thành ph c n ch đ o các huy n, xã, cơ quan thu và tài chính đ a phương th c hi n t t ch trương trên, đ m b o chính sách đ n đư c v i ngư i dân, đ m b o công khai, công b ng. - V qu n lý chi xây d ng cơ b n, chương trình m c tiêu, các B , các ngành và U ban nhân dân các c p c n th c hi n t t các bi n pháp nh m kh c ph c nh ng m t t n t i: + Rà soát l i danh m c các d án đ u tư, ch b trí v n cho nh ng d án có đ y đ th t c, ưu tiên b trí v n cho các d án quan tr ng, nh t là giao thông, thu l i,... Cơ quan tài chính các c p c n ưu tiên t m ng c p phát và thanh toán v n ngay t đ u năm cho các nhi m v c n thi t, nh t là xây d ng tu b các công trình đê đi u, thu
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l i, phòng ch ng thiên tai, kh c ph c lũ l t, cung c p gi ng cây, con và các v t tư thi t y u khác ph c v s n xu t, đ m b o k p th i v . + Trong quá trình đi u hành ngân sách c n theo sát ti n đ th c hi n đ b trí v n. Nh ng d án không th c hi n theo đúng ti n đ c n đi u ch nh chuy n v n cho nh ng d án có ti n đ tri n khai nhanh, có kh năng hoàn thành nhưng chưa đư c b trí đ v n nh m s m hoàn thành đưa công trình vào s d ng, ch m d t tình tr ng kéo dài th i h n thanh toán v n. Không x lý b sung v n cho nh ng d án vư t d toán và b sung các nhi m v chi xây d ng cơ b n ngoài k ho ch. - V c p phát kinh phí: + Đ i v i kinh phí th c hi n các chương trình, m c tiêu: . Cơ ch qu n lý và phương th c c p phát các chương trình m c tiêu Qu c gia và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ti p t c th c hi n như năm 2001. . V n d b đ ng viên và chi tr cư c, tr giá các m t hàng chính sách, chi chương trình bi n Đông h i đ o c p b ng hình th c u quy n cho các đ a phương như năm 2001. Riêng chi tr giá sách, báo ti p t c th c hi n c p qua T ng công ty Phát hành sách như năm 2001. + Đ i v i các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p đư c ngân sách h tr kinh phí th c hi n c p theo d toán 1 l n/năm theo quy đ nh t i Thông tư s 26/2001/TT- BTC ngày 19/4/2001 c a B Tài chính. + Đ i v i các đ tài, d án khoa h c thu c các chương trình khoa h c công ngh và khoa h c xã h i c p Nhà nư c, trên cơ s d toán ngân sách c a các chương trình đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh, B Tài chính giao d toán và c p phát tr c ti p cho Ban Ch nhi m các chương trình đ t ch c th c hi n theo ch đ quy đ nh (có thông tư hư ng d n riêng). + V c p phát các kho n b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương, B Tài chính s th c hi n c p s b sung cân đ i ngân sách cho các đ a phương m i quý 2 l n như năm 2001. 4. Th c hi n ch trương th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và công khai tài chính, ngân sách nhà nư c: - Th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 29/2001/CT-TTg ngày 30/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v đ y m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n hư ng d n. Trong đó, c n chú ý công tác tuyên truy n, ph bi n nh m quán tri t đ n t t c các ngành, các c p, các đơn v , đ ng th i ti n hành rà soát ngay các bi n pháp th c hành ti t ki m đã th c hi n B , ngành và đ a phương t t c các lĩnh v c, đ c bi t trong vi c mua s m, trang b , s d ng xe ô tô, xe máy công (áp d ng cho m t s ngành đ c thù và dùng xe chuyên d ng), xây d ng tr s ,... t đó có bi n pháp ch n ch nh, kiên quy t thu h i cho công qu các trư ng h p th c hi n không đúng ch đ nh m th c hi n Pháp l nh th c hành ti t ki m ch ng lãng phí. Th trư ng đơn v ch u trách nhi m cá nhân v vi c s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c đúng m c đích, đúng ch đ , hi u qu và ti t ki m. Kho b c nhà nư c c n tăng cư ng vi c ki m tra, ki m soát đ i v i vi c chi tiêu c a các đơn v . Trư ng h p Th trư ng đơn v duy t
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. chi không đúng chính sách, ch đ quy đ nh, Kho b c nhà nư c kiên quy t t ch i thanh toán và có thông báo tr l i cho đơn v đ ng g i cơ quan ch qu n c p trên c a đơn v . - Th c hi n nghiêm túc ch đ công khai ngân sách nhà nư c t t c các ngành, các c p, các đơn v ngay sau khi d toán ngân sách năm 2002 đư c giao và quy t toán ngân sách năm 2001 đư c phê chu n theo quy đ nh t i các Quy t đ nh 225/1998/QĐ- TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng Chính ph và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính. 5. V c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c tài chính, Ngân sách Nhà nư c: Ti p t c th c hi n c i cách hành chính trong lĩnh v c tài chính, Ngân sách Nhà nư c, trong đó t p trung vào: - Nghiên c u, c i ti n quy trình hoàn thu , thoái thu đ m b o nhanh, g n; tăng cư ng công tác ki m tra sau khi hoàn thu , ch ng các hành vi l i d ng gây th t thu cho ngân sách nhà nư c; th c hi n công khai các th t c và quy trình hoàn thu và mi n, gi m thu . - Hoàn thi n quy trình và đ i m i cơ ch c p phát kinh phí ngân sách nhà nư c. - Tri n khai th c hi n m r ng khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính đ i v i các cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t đ nh s 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . Thi t l p quy trình và phương pháp ki m soát chi trong đi u ki n khoán chi hành chính và cơ ch tài chính t trang tr i các đơn v s nghi p có thu, cơ ch thuê mư n d ch v công s . - C i ti n ch đ báo cáo, t ch c l i h th ng thông tin nh m tăng cư ng trao đ i, ph i h p cung c p thông tin. 6. V qu n lý, s d ng ngu n v n thanh toán lư i đi n trung áp nông thôn: Năm 2002 ti p t c tri n khai thanh toán n lư i đi n trung áp nông thôn cho các đ a phương. Trên cơ s s hư ng d n c a Liên B Công nghi p và B Tài chính t i Thông tư liên t ch s 06/2001/TTLT/BCN-BTC ngày 23/8/2001, các đ a phương ch đ o qu n lý, s d ng ngu n kinh phí đư c thanh toán theo đúng quy đ nh. 7. V tài chính, ngân sách xã: Tăng cư ng công tác qu n lý các ho t đ ng tài chính, ngân sách xã; các kho n huy đ ng xã, đ m b o s d ng đúng m c đích, hi u qu ; phát huy dân ch cơ s . Rà soát các ngu n thu t i xã, tăng cư ng phân c p ngu n thu cho xã theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c đ tăng ngu n l c t i ch cho xã. Thí đi m m r ng y nhi m thu cho xã đ i v i m t s kho n thu ngoài qu c doanh như thu t ho t đ ng xây d ng cơ b n, buôn bán h i s n tươi s ng,...
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trên cơ s rà soát các kho n n c a ngân sách xã, các đ a phương có k ho ch x lý d t đi m, kiên quy t không đ phát sinh n m i. 8. V tri n khai th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương, đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, cơ s h t ng s n xu t mu i: Năm 2002 Trung ương ti p t c th c hi n cho ngân sách các t nh, thành ph vay v n tín d ng ưu đãi (lãi su t 0%) đ th c hi n đ u tư chương trình kiên c hóa kênh mương, đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn theo Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph ; đ ng th i b sung thêm m c tiêu h tr đ u tư xây d ng cơ s h t ng s n xu t mu i đ i v i các đ a phương có ngh mu i. Các đ a phương c n t ng k t, đánh giá k t qu tri n khai c a các năm trư c, xây d ng k ho ch tri n khai trong năm 2002 và các năm ti p theo, ch đ ng b trí ngân sách, huy đ ng đóng góp c a nhân dân đ cùng v i ngu n v n Trung ương cho vay, th c hi n t t nh ng nhi m v này và có k ho ch tr n khi đ n h n. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2002. Các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Thông tư này đ t ch c hư ng d n các cơ quan, đơn v và các c p chính quy n đ a phương th c hi n. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản