Thông tư 06/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư 06/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng đĩa có chương trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  06/2003/TT­B T C  n g µ y   B T S 13 th¸ng 1 n¨ m   2003 Q u y  ® Þ n h   h Õ  ® é  thu, n é p  vµ q u ¶ n  lý sö  d ô n g    c lÖ p h Ý   kiÓ m  so¸t b¨ng ® Ü a  cã  h ¬ n g   c tr×nh C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh PhÝ   lÖ  vµ  phÝ  ngµy 28/8/2001  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  57/2002/N§      ­ CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  12/12/1995 cña ChÝnh phñ  t¨ng vÒ    cêng  qu¶n        lýc¸cho¹t®éng      dÞch  v¨n ho¸,®Èy  v¨n ho¸ vµ  vô      m¹nh      bµitrõmét  sè  n¹n      tÖ  x∙héinghiªm  träng; §Ó  thùc hiÖn    qu¶n    lýnhµ    kiÓm     níc vÒ  so¸tb¨ng ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh,  sau    ý  khicã  kiÕn  cña  V¨n      Bé  ho¸ ­ Th«ng    Tµi chÝnh  tin, Bé    quy ®Þnh chÕ   ®é     thu,nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lýsö  lÖ  kiÓm     so¸tb¨ng ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh  nh sau: i­ èi tîng thu v µ m ø c  thu:  § 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n    îcc¬      khi®   quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  thùc hiÖn    kiÓm     cÊp, d¸n  so¸tvµ    tem vµo b¨ng  ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh theo quy ®Þnh  it¹  §iÒu  Ch¬ng    4  IIQuy  chÕ   hµnh, kinh doanh  Lu      phim, b¨ng    ®Üa  h×nh, b¨ng    ®Üa   nh¹c;b¸n,cho      thuª xuÊt b¶n      phÈm;  ho¹t®éng    v¨n ho¸  dÞch  v¨n vµ  vô    ho¸ n¬ic«ng      céng;qu¶ng      c¸o,viÕt,® Æt    biÓn  hiÖu  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  12/12/1995  cña ChÝnh  phñ    vÒ t¨ng cêng    qu¶n      lý c¸c ho¹t®éng      dÞch  v¨n ho¸,®Èy    v¨n ho¸ vµ  vô      m¹nh      bµitrõmét  tÖ  x∙héi sè  n¹n      nghiªm  trängph¶inép  phÝ      lÖ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Trêng    hîp ®iÒu    ícquèc  vµ    tÕ  nícCéng  hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖt Nam     ký  kÕt hoÆc   tham    quy  giacã  ®Þnh  kh¸cth× thùc hiÖn        theo quy    ®Þnh ®ã. 2.Møc    phÝ    thu lÖ  kiÓm    so¸tb¨ng  ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh cô    thÓ  sau: nh  ­B¨ng    h×nh:250    ®ång/1b¨ng ­§Üa    tiÕng,®Üa     h×nh  (CD, VCD,    DVD):150    ®ång/1®Üa. C¨n  møc   quy  cø  thu  ®Þnh  i t¹ ®iÓm  nµy, c¬    quan  kiÓm     so¸tb¨ng,®Üa     cã ch¬ng  tr×nh phèi hîp      víiCôc  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i ®ãng    chÝnh, trô së    thùc hiÖn      intem  theo  Önh    ¬ng  m gi¸t øng    víimøc      thu ®Ó cÊp  d¸n  vµ  tem  vµo  b¨ng,®Üa   ch¬ng    cã  tr×nh ®∙  îckiÓm    ®   so¸t.   ii­ æ  c h ø c   thu, é p  v µ q u ¶ n  lý s ö   d ô n g:  t  n 1.C¬    quan    phÝ  thu lÖ  kiÓm    so¸tb¨ng,®Üa   ch¬ng    cã  tr×nh thùc hiÖn:       a) Niªm    yÕt c«ng  khaimøc    phÝ    thu lÖ  (mÖnh    gi¸tem) t¹ trôsë  quan    i   c¬    n¬ithu lÖ      phÝ.  
  2. 2 b)    tiÒn  phÝ,  quan  ph¶icÊp  d¸n  i Khi thu  lÖ  c¬  thu    vµ  lo¹ tem ¬ng  t øng  vµo b¨ng,®Üa   kiÓm     ®∙  so¸t.C¬     quan  thu  tr¸nh nhiÖm   cã    qu¶n    lýtem theo  chÕ  qu¶n   biªnlai   ®é  lý      tiÒn phÝ, lÖ  thu     phÝ  Bé    do  TµichÝnh  quy ®Þnh. c)Thùc    hiÖn ®¨ng      ký,kª khai,    thu,nép,quyÕt to¸ntiÒn lÖ          phÝ  theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   63/2002/TT­   tsè  BTC  ngµy 24/7/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ   phÝ. 2. C¬     quan  thu  phÝ  lÖ  kiÓm     so¸tb¨ng ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh  îc trÝch ®     ®Ó     l¹ 90%     i trªntæng  tiÒn lÖ  sè    phÝ  thùc thu ® îctr           íckhinép  vµo ng©n  s¸ch  nhµ        níc ®Ó chi phÝ  cho c«ng viÖc thu  phÝ,  lÖ  theo    néi dung  thÓ  cô  sau  ®©y:    ­Chi tiÒn giÊy,tiÒn mùc, tiÒn c«ng                  intem.  ­ Chi phÝ      phôc  trùc tiÕp  vô    cho viÖc  lÖ  thu  phÝ    phßng  nh: v¨n  phÈm,  vËt t v¨n     phßng, ®iÖn    tho¹i ®iÖn, níc,c«ng      ,     t¸cphÝ, c«ng  phÝ  vô  theo    tiªu chuÈn,®Þnh    møc  hiÖn hµnh; ­Chi giac«ng,®ãng   ®ãng          gãi,  dÊu, kiÓm  m,    ®Õ vËn  chuyÓn  tem. ­ Chi    mua  s¾m    , nguyªn  vËt t  liÖu  c¸c kho¶n    vµ    chikh¸c li     ªnquan    trùc tiÕp ®Õn     viÖc    phÝ; thu lÖ  ­TrÝch    quü khen  ëng,quü  th   phóc   cho      lî  i c¸n bé,nh©n      viªntrùctiÕp thu     lÖ  phÝ  trong®¬n      vÞ.Tæng  møc  trÝch lËp haiquü        khen  ëng  quü  th vµ  phóc    lîi b×nh  qu©n  mét  n¨m, mét    ngêi    kh«ng    th¸ng l  tèi®∙  qu¸ ba   ¬ng thùc hiÖn    nÕu  sè    thu cao  h¬n n¨m  íchoÆc   tr   b»ng    haith¸ng l  ¬ng thùc hiÖn    nÕu  thu n¨m  sè    thùc hiÖn    thÊp h¬n hoÆc  b»ng  n¨m  íc. tr Toµn  sè  bé  tiÒn lÖ    phÝ  îctrÝch theo    ®     qui®Þnh   trªn®©y,  quan thu c¬      lÖ  phÝ  ph¶isö    dông  ®óng  môc ®Ých, cã    chøng      tõ hîp ph¸p  theo  chÕ  qui ®é    ®Þnh  quyÕt    vµ  to¸nn¨m; nÕu  dông    sö  kh«ng hÕt  ® îcchuyÓn  th×    sang n¨m  sau    ®Ó tiÕp tôcchitheo chÕ  qui®Þnh.         ®é    3.Tæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ  kiÓm    so¸tb¨ng ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh thu ® îcsau        khitrõsè  îctrÝch ®Ó         ®     l¹ theo      i tû lÖ 90%  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    2  nµy,sè    cßn    l¹10%   quan    phÝ  i c¬  thu lÖ  cÊp  d¸n tem  vµ    kiÓm    so¸tb¨ng ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh ph¶inép      vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctheo ch¬ng, lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng, môc    046 Môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh theo      thêih¹n    thñ tôc vµ    qui®Þnh  t¹  iTh«ng   63/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn        c¸cqui®Þnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ  lÖ vµ  phÝ. 4. Hµng  n¨m,  c¨n  møc   cø  thu  phÝ   lÖ  kiÓm  so¸tb¨ng    ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh,néidung        chihíng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy  chÕ  chitiªutµichÝnh  vµ  ®é        hiÖn  hµnh,c¬    quan    phÝ  thu lÖ  kiÓm   so¸tb¨ng  ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh lËp dù          to¸nthu ­ chitiÒn  phÝ          lÖ  chitiÕttheo  môc   lôc ng©n  s¸ch nhµ      níc hiÖn  hµnh, göic¬      quan  chñ qu¶n  xÐt duyÖt, tæng    hîp     quan    göi c¬  Tµi chÝnh  ®ång  cÊp cã  thÈm  quyÒn    phª duyÖt. 5. Thùc    hiÖn quyÕt    phÝ  to¸nlÖ  cïng thêigian víiviÖc          quyÕt    to¸nng©n  s¸ch nhµ    níc.Hµng  n¨m  quan  c¬  thu  phÝ  lÖ  thùc hiÖn quyÕt  to¸n viÖc    sö  dông      biªn laithu  phÝ,  tiÒn  phÝ  lÖ  sè  lÖ  thu  îc,sè    i ®   ®Ó l¹ cho   ®¬n    vÞ, sè  ph¶inép    ng©n  s¸ch,sè  nép  sè    ®∙  vµ  cßn  ph¶inép    Ng©n  s¸ch nhµ        nícvíic¬  quan  ThuÕ;  quyÕt    to¸nviÖc  dông  tiÒn  îctrÝch ®Ó       quan    sö  sè  ®     l¹ víic¬  i tµi chÝnh  ®ång  cÊp  theo ®óng    quy ®Þnh.
  3. 3 III.t æ  c h ø c  thùc hi Ö n:   1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.C¸c  quy  ®Þnh  lÖ  vÒ  phÝ  cÊp  d¸n  vµ  tem kiÓm     so¸tb¨ng ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh tr¸ víi       i Th«ng   tnµy ®Òu     b∙ibá. 2. Së      TµichÝnh  VËt    gi¸,Côc ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè,c¬    quan    thu lÖ  phÝ kiÓm  so¸tb¨ng    ®Üa   ch¬ng  cã  tr×nh  ®èi  îng  vµ  t nép  phÝ  tr¸ch lÖ  cã    nhiÖm thùc hiÖn    ®óng quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ    quan,tæ  c¸c c¬    chøc,c¸ nh©n      ph¶n ¸nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu, híng dÉn        bæ   sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản