intTypePromotion=1

Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
85
lượt xem
4
download

Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của Nhà tài trợ quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  06/2003/TT­B X D  n g µ y 14  Bx s th¸ng 4 n¨ m  2003 h í ng  d É n  l Ë p v µ  q u ¶ n  lý chi p h Ý  x © y   ù n g  c«n g  tr× nh  d s ö  d ô n g  v è n c ñ a n h µ   µi î u è c t Õ t  tr  q C¨n  Quy  Õ   cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   CP ngµy  05/5/2000 cña  Ch Ýnh  phñ; NghÞ  ®Þnh  07/2003/N§­  ngµy  CP 30/01/2003 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ     Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy   chÕ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/ N§­CP   µy  ng 08/7/1999  µ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  cña  Ýnh  ñ; Ch ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 04/5/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh   l  s d ngu h tr  ph¸ttr   thøc; C¨n  nghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994   ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h   c c tæ  c BX d § Ó   èng  Êt  th nh qu¶n  ýchiphÝ   ©y  ùng  l    x d c«ng  ×nh  ö  ông  èn  ña  tr sd vc nhµ  µitrîquèc  Õ, Bé   X ©y  ùng  íng  Én  t   t    d h d nguyªn  ¾c  Ëp  µ  t l v qu¶n  ý chi l    phÝ  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh nh  tr   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1. Th«ng    µy  íng  Én  èng  Êt  Öc  Ëp  µ    tn h d th nh vi l v qu¶n  ý chi phÝ   ©y  l    x dùng c«ng  ×nh thuéc c¸c dù    u    ©y  ùng  ö  ông  èn  ña  µ  µitrî tr       ¸n ®Ç tx d sd v c nh t     quèc  Õ  ùc hiÖn  u  Çu  èc  Õ  ¹ ViÖtNam. t th   ®Ê th qu t t   i   2. Vèn  ña  µ  µitrî èc  Õ    c nh t     qu t trong Th«ng   µy  µvèn  éc c¸c kho¶n    tn l   thu     vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ    ån  Ön  î èc  Õ  µnh  n    Ch ph v c¸c ngu vi tr  qu t d cho  u    ®Ç t ph¸ttr Ón (kÓ  vèn  ç  îph¸ttr Ón chÝnh   i   c¶  h tr   i   thøc ODA)  îc qu¶n  ý thèng  ®  l  nhÊt theo LuËt Ng ©n        s¸ch nhµ  íc.   n 3. Trêng  îp nh÷ng  íng dÉn    h  h  trong Th«ng   µy    tn kh¸c víi    quy  nh  ®Þ trong   c¸c ®iÒu  cquèc  Õ,hiÖp  nh,      í  t  ®Þ v¨n b¶n  µ   Ýnh  ñ  m Ch ph hoÆc   µ   ícViÖt Nh n     Nam   ∙  ý  Õt  íinhµ  µitrî èc  Õ  ×  ùc hiÖn  ® k k v  t   qu t th th   theo quy  nh  ®Þ trong c¸c    §iÒu  cquèc  Õ,hiÖp  nh, v¨n b¶n  ∙  ý  Õt  íi µ  µi î èc  Õ. í  t  ®Þ    ® k k v  nh t     tr qu t 4.ViÖc  Ëp c¸cchiphÝ  ©y  ùng    l    xd c«ng  ×nh sö  ông  èn  ña  µ  µitrî tr   d v c nh t     quèc  Õ  ùc hiÖn  u  Çu  èc  Õ  ¹ ViÖtNam   t th   ®Ê th qu t t   i   ph¶itu©n  ñ c¸chíng dÉn    th       trong Th«ng   µy    tn nh»m   b¶o  ¶m   ® qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng  l    xd c«ng  ×nh ®óng  tr   ph¸p luËt.   II. Ë p c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh  l 1.Tæng    møc  u  : ®Ç t
  2. 2 T æng  møc   u    ù  sö  ông  èn  ña  µ  µitrîquèc  Õ  îc h×nh  ®Ç t d ¸n  d v c nh t     t®  thµnh  õ nguån  èn  ña  µ  µitrî èc  Õ  µ  ån  èn  i  t  v c nh t     qu t v ngu v ®è øng  huy  ng  ®é trong níc.Tæng     møc  u    îctÝnh    µ    nh  ®Ç t®   to¸nv x¸c®Þ trong giai®o¹n  Ëp b¸o    l    c¸o nghiªncøu      kh¶    µ  îcghitrongquyÕt ®Þnh  u    ù  thi ®     v     ®Ç td ¸n. ViÖc  ö  ông  èn  ña  µ  µitrîquèc  Õ  µ  èn  i  sd v c nh t     t v v ®è øng  huy  ng  ®é trong níc cho  ÷ng  Çn  Öc,h¹ng  ôc     nh ph vi   m hoÆc   ãi thÇu  îc tÝnh  g  ®  to¸n vµ    quy  nh  ô  Ó  i víi õng  ù    éi dung,tr×nh tùphª duyÖt  ®Þ c th ®è    t d ¸n.N          hoÆc   iÒu  ® chØnh  Õu  ã) tæng  (n c   møc   u    ña  ù  thùc hiÖn  ®Ç t c d ¸n    theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. 2.Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh: tr TÊt  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ö  ông  èn  ña  µ  µitrîquèc  Õ  c¶    tr x d sd v c nh t     t ®Ò u  ph¶i thùc  Ön  Öc  Ëp    hi vi l tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  µ  îc qu¶n  ý theo    tr v®  l  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh lµtæng  tr     møc    Ý  Çn  Õtcho  Öc  u   chiph c thi   vi ®Ç tx©y  ùng    d c«ng  ×nh vµ  îctÝnh        o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët.Tæng   tr   ®   to¸në giai® thi   k thu   dù    to¸nc«ng  ×nh bao  å m     Ý  ©y  ¾p,chiphÝ  ÕtbÞ, chiphÝ   Ên, tr   g chiph x l     thi       tv   chiphÝ    ãng  Æt     gi¶iph m b»ng, t¸  nh    µ  ôc  åi,chiphÝ   i ®Þ c v ph h     kh¸c,thuÕ  µ    v chiphÝ  ù    d phßng. C¸c kho¶n  ôc     Ý   m chi ph trong  tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  îc x¸c  nh     tr ®  ®Þ theo nguyªn t¾c  µ  ¬ng      v ph ph¸p nh    sau: 2.1.Chi phÝ  ©y  ¾p:    xl Chi phÝ  ©y  ¾p    x l trong tæng  ù    µchiphÝ    d to¸nl     cho  Öc  ùc hiÖn  µn  vi th   to bé  èil ng c«ng    ©y  ¾p  ña  kh  î   t¸cx l c c«ng  ×nh.Khèil ng c«ng    ©y  ¾p  ña  tr    î   t¸cx l c c«ng  ×nh bao  å m: tr   g ­  èi l ng  ©y  ¾p  ña  Kh  î x l c c¸c  ¹ng  ôc,  ãi thÇu  ùc  Ön  u   Çu  h m g  th hi ®Ê th quèc  Õ; t ­ Khèi l ng x©y  ¾p  ña    ¹ng  ôc,  ãithÇu  ùc hiÖn  ùa chän  µ     î   l c c¸c h m g  th   l  nh thÇu  trongníc;   ­Khèil ng x©y  ¾p     î   l kh¸c. 2.1.1.§èivíi èil ng c«ng    ©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu  èc  Õ  ×      kh  î   t¸cx l th   ®Ê th qu t th   chiphÝ   ©y  ¾p  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng x©y  ¾p    x l ®   trªnc s kh  î   l theo  ÕtkÕ   ü  thi   k thuËt(hoÆc  ÕtkÕ  ¬ng  ¬ng  ña  íccña  µ  µitrî  µ  n    ©y  ¾p    thi   t ® c n  nh t   ) ®¬ gi¸x l v ®Êu  Çu  èc  Õ.ViÖc  Ëp c¸c ®¬n    ©y  ¾p  u  Çu  èc  Õ  îchíng th qu t   l   gi¸x l ®Ê th qu t ®     dÉn  ¹  ôc  díi®©y.  êng  îp  èil ng  tim 3    Tr h kh  î kh«ng    nh  îc cô  Ó  x¸c ®Þ ®   th b»ng  thiÕtkÕ     hoÆc   ÷ng  nh c«ng  Öc  ã  èil ng  á, lÎth×  vi c kh  î nh     kho¸n    Ý   ùc chiph th   hiÖn  ängãi(lumpsum)  tr     trong dù    to¸n, tæng  ù  d to¸n. 2.1.2.§èi víikhèi l ng        î c«ng    ©y  ¾p  ùc  Ön  ùa  än  µ  Çu  t¸cx l th hi l ch nh th trong níc th×    Ý   ©y  ¾p  îc x¸c ®Þnh     chiph x l ®   theo  ÕtkÕ   ü  Ët ® îc phª thi   k thu       duyÖt vµ  n    ©y  ùng  ¬    ®¬ gi¸x d c b¶n  ¹ ®Þa  ¬ng  ¬ix©y  ùng  t i ph n  d c«ng  ×nh. tr 2.1.3.Chi phÝ   ©y  ¾p     x l kh¸c:tuú    theo  Ýnh  Êt cô  Ó  ña  õng  t ch   th c t c«ng  tr×nh,chiphÝ  ©y  ¾p     x l kh¸c lµchiphÝ       cho    c¸c c«ng  ×nh phô  î µ  ôc  ô  tr   tr  ph v v thic«ng      ¹     nh l¸ntr iv¨n  , phßng  ¹  Ön  êng, ®iÖn, níc,th«ng    êng  ¹m  tihi tr      tin,® t phôc  ô    v thic«ng, phßng  Ý    th nghiÖ m,  ¹m  tÕ, chi phÝ   tr y      cho  c«ng    ¶m   t¸c® b¶o giao  th«ng, an  µn    to c«ng  êng, hoµn    Æt   tr   tr¶ m b»ng sau    thic«ng, di    chuyÓn  ÕtbÞ    thi   thic«ng..  îcx¸c®Þnh  .   ® b»ng  ¬ng  ph ph¸p lËp dù            to¸nc¨n cø theo yªu cÇu  ô  Ó  ña  õng c«ng  ×nh.    c th c t   tr
  3. 3 Chi phÝ  ©y  ¾p    x l kh¸c lµm ét     kho¶n  ôc  c  Ëp thuéc chiphÝ  ©y  ¾p  m ®é l      xl hoÆc   îcph©n    µo    ¹ng  ôc, gãithÇu  ©y  ¾p. ®  bæ v c¸ch m    xl 2.2.Chi phÝ  ÕtbÞ:    thi   Chi phÝ   ÕtbÞ     thi   (thiÕtbÞ     mua   õ níc ngoµi vµ  t      mua  trong níc)® îc x¸c       ®Þnh  theo  è îng tõng  ¹  ÕtbÞ   µ    Þ cho  tÊn  sl   lo ithi   v gi¸tr   1  hoÆc   ¹  ÕtbÞ  ­ lo ithi   t ¬ng øng. Gi¸ trÞ thiÕtbÞ         bao  å m     g gi¸mua,    Ý   Ën  chiph v chuyÓn, b¶o    qu¶n,   thuÕ,phÝ, b¶o  Ó m   µ      Ý      hi v c¸cchiph kh¸c(nÕu  ã).   c §èi víic¸c thiÕtbÞ       Èn         phi tiªuchu s¶n  Êt,gia c«ng  xu     trong  íc th×    n  chi phÝ  ÕtbÞ     nh    ¬  ë  èil ng cÇn  thi   x¸c ®Þ trªnc s kh  î   s¶n  Êt,gia c«ng  µ      xu     v gi¸s¶n xuÊt,gia c«ng     cho  tÊn  1  hoÆc     ÕtbÞ  ¬ng  c¸c thi   t øng  µ      Ý  v c¸c chiph kh¸c nh    ®∙  ãië  n   trªn.     s¶n  Êt,giac«ng  ÕtbÞ      Èn  îcx¸c®Þnh  Gi¸ xu     thi   phitiªuchu ®     theo  tiªuchuÈn  Ön  µnh.   hi h Trêng  îp khèil ng thiÕtbÞ  h   î     cho  ù    ∙  îc®Êu  Çu  × chiphÝ  Õt d ¸n ® ®   th th     thi   bÞ  µgi¸ký  Õt  îp ®ång  µ      Ý  l    k h   v c¸cchiph kh¸c(nÕu  ã).   c 2.3.Chi phÝ   Ên:    tv Chi phÝ   Ên    tv bao  å m     Ý  g chiph cho  ÷ng  nh c«ng  Öc  tvÊn  ícngoµi vi do   n    vµ   Ên  tv trong nícthùc hiÖn.      §èi víic¸c c«ng  Öc  t Ên  íc ngoµi thùc  Ön, chi phÝ    vÊn         vi do   v n    hi     t x¸c ®Þnh    trªndù    îclËp  ï hîp víi c¨n cø    to¸n®   ph       cÇu  ö  ông   Ên  yªu  sd tv cho  ù    d ¸n, híng  Én  ö  ông   vÊn  ña  µ  µitrîquèc  Õ  µ    d sd t c nh t     t v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ViÖt Nam.  êng  îp      Tr h c¸c c«ng  Öc   Ên  níc ngoµi thùc hiÖn  ∙  îc tæ  vi t v do        ®®  chøc  u   Çu  ×    Ý   Ên    nh  ®Ê th th chiph tv x¸c ®Þ theo    Þ hîp ®ång   Ên  ∙  ý  gi¸tr     tv ® k kÕt. §èivíic¸c c«ng  Öc  tvÊn       vi do   trong nícthùc hiÖn  ×    Ý   Ên  îc      th chiph tv ®   tÝnh b»ng  lÇn  nh  1,2  ®Þ møc  cho    c¸c c«ng  Öc   Ên  u    ©y  ùng ¬ng  vi t v ®Ç tx d t tùtheo    quy  nh  Ön  µnh.§èivíi   ®Þ hi h       c«ng  Öc   Ên  a  ã  c¸c vi tv ch c quy  nh  Ò   ®Þ v ®Þnh  møc    Ý  Ïthùc hiÖn  chiph s     theo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng.     c BX d 2.4.Chi phÝ    ãng  Æt      gi¶iph m b»ng,t¸ ®Þnh    µ  ôc  åi:   i c v ph h Chi phÝ    ãng  Æt     gi¶iph m b»ng,t¸ ®Þnh    µ  ôc  åibao  å m     Ý   i  c v ph h   g chiph ®Ò n   ï  t  ai, hoa  µ u,  Ët  Õn  óc,chi phÝ     êi,gi¶iphãng  Æt   b ®Ê ®   m v ki tr     di d     m b»ng,hç  î i nh      tr    t¸ ®Þ c hoÆc   u    ©y  ùng  ®Ç tx d khu  i nh  ,hç  î ©y  ùng  t¸ ®Þ   c   tr xd c¬  ë  ü  Ëth¹ tÇng  Õu  ã)vµ  ôc  åinguyªn tr¹ng. s k thu     (n c   ph h     C¸c    Ý    îcx¸c ®Þnh    theo    chiph trªn®     c¨n cø  c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c nhµ  íc,c¸cquy  nh  n   ®Þ trong ®iÒu  cquèc  Õ  ∙  ý  Õt  µ      í  t ® k k v c¸cquy  nh, híng ®Þ     dÉn kh¸ccña  µ  µi î èc  Õ.   nh t     tr qu t 2.5.Chi phÝ     kh¸c: §èivíi     Ý      chiph kh¸cli   c¸c   ªnquan  íviÖc  ö  ông  èn  ña  µ  µitrî èc  t i sd v c nh t     qu tÕ      Ý   Ëp  kiÖn  ù      Ý   Èm  nh,    nh chiph l v¨n  d ¸n;chiph th ®Þ bæ sung  µn  Ön  ho thi v¨n kiÖn  ù      Ý    d ¸n,chiph cho  ban  Èn  Þ   ù      Ý      chu b d ¸n,chiph tr¶l∙vay  i trong thêi    gian  ©y  ùng, chi phÝ   Óm   x d    ki to¸n quèc  Õ, t¨ng cêng  Ó  Õ,  ©ng      t    th ch n cao nhËn  thøc céng  ng, phÝ    ®å   b¶o  Ó m,  Ý  hi ph b¶o    ù  Çu  µ  ùc hiÖn  îp l∙nhd th v th   h  ®ång...n Õu   a  ã    ch c quy  nh   Ò   nh  ®Þ v ®Þ møc     Ý   ña  µ  íc th×    chi ph c nh n   x¸c ®Þnh   theo  th«ng  Ö  èc  Õ, quy  nh,  íng  Én  ña  µ  µitrîquèc  Õ  l qu t   ®Þ h d c nh t     t hoÆc     nh  x¸c ®Þ b»ng  ¬ng  ph ph¸p  Ëp  ù    ×nh ngêicã  Èm  Òn    l d to¸ntr     th quy phª duyÖt.C¸c    Ý    chiph kh¸c kh«ng  éc c«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh    thu   tr       theo  íng dÉn  h  hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n
  4. 4 2.6.Thu Õ,  Ý:   ph Bao  å m     ¹  Õ  µ  Ý   g c¸c lo ithu v ph ph¶inép    theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c nhµ  íc,c¸cquy  nh  n   ®Þ trong ®iÒu  cquèc  Õ  ∙  ý  Õt  µ      í  t ® k k v c¸cquy  nh, híng ®Þ     dÉn kh¸ccña  µ  µi î èc  Õ  Õu  ã).   nh t    tr qu t (n c 2.7.Chi phÝ  ù     d phßng: Chi phÝ  ù    d phßng  ïng cho  ÷ng    d  nh ph¸tsinh khèil ng,trtgi¸vµ    êng     î   î    c¸ctr hîp  kh¸c kh«ng êng  íc ® îc trong  êigian  ©y  ùng. Chi  Ý   ù  l tr     th   x d   ph d phßng  b»ng  10%  tæng    c¸c kho¶n  ôc    Ý   m chiph trong tæng  ù    d to¸n.§èivíic¸c dù            ¸n m µ     Ý  ù  chiph d phßng  îtgi¸cã  ¬  ë    nh  tr     c s x¸c®Þ hoÆc   ∙  îctÝnh    ô  Ó  ®®   to¸nc th th× chiphÝ  ù     d phßng    ph¸tsinh khèil ng b»ng     î   7%. 3.§¬n    ©y  ¾p  u  Çu  èc  Õ:   gi¸x l ®Ê th qu t §¬n    ©y  ¾p  gi¸x l cho  èil ng x©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu  èc  Õ  kh  î   l th   ®Ê th qu t (sau  ®©y   äilµ ®¬n    ©y  ¾p  u   Çu  èc  Õ) bao  å m     µnh  Çn    g    gi¸x l ®Ê th qu t   g c¸c th ph chi phÝ: chiphÝ  ùctiÕp,chiphÝ     tr      chung  µ  înhuËn  ña  µ  Çu. v l  i c nh th Néi dung  µ  ¬ng    v ph ph¸p x¸c®Þnh    µnh  Çn    Ý     c¸cth ph chiph trong ®¬n      gi¸ x©y  ¾p  u  Çu  èc  Õ    l ®Ê th qu t nh sau: 3.1.Chi phÝ  ùctiÕp trong ®¬n    å m     Ý  Ët liÖu,chiphÝ  ©n      tr       gi¸g chiph v      nh c«ng,chiphÝ     m¸y    thic«ng. 3.1.1.   Ý  ËtliÖu:   ph v   Chi Chi  Ý   Ët liÖu  ph v   trong ®¬n    îc x¸c ®Þnh  cø      gi¸®     c¨n  trªnmøc  hao  Ý  ph tõng lo¹ vËtliÖu vµ    ËtliÖu x©y  ùng ¬ng          gi¸v     i d t øng  . ®ã Møc  hao  Ý   õng  ¹  Ët  Öu  ph t lo iv li c¨n  theo  nh   cø  ®Þ møc   ù  d to¸n hiÖn    hµnh.Trêng  îp cha  ã    h  c quy  nh  ®Þ hoÆc   ∙  ã  ng  ® c nh møc  hao  Ý    a  ï ph ®ã ch ph   hîp víi Æc   iÓ m,    Çu  ü  Ët,m ü   Ëtcña     ® ® yªu c k thu   thu   c«ng  ×nh th× c¨n cø    tr       yªu cÇu  ô  Ó  ña  c th c c«ng  ×nh ®Ó     nh. tr   x¸c®Þ Gi¸ c¸c  ¹  Ët  Öu  ©y  ùng    lo iv li x d kh«ng  ã    Þ  êng  c trªn th tr trong  íc ph¶i n    nhËp  õ nícngoµix¸c ®Þnh  t       theo    Þ  êng    íctrong khu  ùc  gi¸th tr c¸c n     v hoÆc   õt  níccña  µ  µitrî èc  Õ  Õu  ∙    nh t     qu t (n ® quy  nh  ®Þ trong ®iÒu  cquèc  Õ).Gi¸vËt   í  t    liÖu x©y  ùng    d trong níc ® îc x¸c ®Þnh       theo th«ng b¸o    Ët liÖu x©y  ùng  gi¸v     d cña  Êp  ã  Èm   Òn  a   ¬ng  ¬i x©y  ùng  c c th quy ®Þ ph n  d c«ng  ×nh.C¸c  ¹  Ët tr   lo i   v liÖu x©y  ùng    d kh«ng  ã  c trong th«ng  gi¸sÏx¸c ®Þnh    b¸o        theo    Þ  êng  ¹ gi¸th tr t  i thêi®iÓ m   Ëp ®¬n      l  gi¸hoÆc     îp lýt ng  ùcña    gi¸h    ¬ t   c¸cc«ng  ×nh kh¸c®∙  ùc tr     th   hiÖn.Gi¸vËtliÖu kh«ng        bao  å m   Õ    Þgiat¨ng. g thu gi¸tr     3.1.2.   Ý  ©n    ph nh Chi c«ng: Chi phÝ  ©n    nh c«ng  trong ®¬n    îcx¸c®Þnh    trªnmøc    gi¸®     c¨n cø    hao  Ý  ph lao®éng  µ  Òn l ng  µy    v ti  ¬ ng c«ng ¬ng  t øng. Møc  hao  Ý     ng  µ sè îng  µy  ph lao ®é l   l ng c«ng    ng  lao ®é (chuyªn nghiÖp    vµ kh«ng chuyªn  nghiÖp) c¨n  theo  nh    cø  ®Þ møc   ù  d to¸n x©y  ùng  ¬      d c b¶n hiÖn  µnh.§èivíi   h       c«ng  Öc  a  ã  c¸c vi ch c møc  îcquy  nh  ®  ®Þ hoÆc   ∙  ã  ng  ® c nh møc hao  Ý    a  ï hîp víi Æc   iÓ m,  cÇu  ü  Ët,m ü   Ëtcña  ph ®ã ch ph       ® ® yªu  k thu   thu   c«ng  ×nh th× c¨n cø    Çu  ô  Ó  ña  tr       yªu c c th c c«ng  ×nh ®Ó     nh. tr   x¸c®Þ TiÒn ¬ng  µy  l ng c«ng  bao  å m   Òn ¬ng  ¬  g ti l c b¶n, c¸c kho¶n  ô  Êp  ã     ph c c tÝnh  Êt l ng, c¸c chiphÝ  ch  ¬       kho¸n trùctiÕp cho  êilao ®éng  µ      Ý       ng     v c¸c chiph ® Æc   ïkh¸c (nÕu  ã) ® îc x¸c ®Þnh  th     c      theo nguyªn  ¾c  t sau: ®èi  íic¸c c«ng    v    viÖc  Çn  ö  ông  ©n  c sd nh c«ng  íc níc ngoµith×  Òn ¬ng  µy  n      ti l ng c«ng  îc x¸c ®  
  5. 5 ® Þnh    m Æt   c¨n cø  b»ng  Òn l ng    ti  ¬ c¸cchøc  danh  ©n  nh c«ng ¬ng  ¬ng  ¹ khu  t ® t i vùc,®èi víic¸c c«ng  Öc  ö  ông  ©n         vi s d nh c«ng trong nícth×  Òn l ng  îcx¸c     ti  ¬ ®     ®Þnh theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Trêng  îp b¶o  h  d¶m   îcc¸c ®iÒu  Ön  ®   ki quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  vµ  1, §i 1  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  ®Þ s 03/2001/N§­   µy  CP ng 11/01/2001  ña  Ýnh  ñ  öa  c Ch ph s ® æi,    bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh   ®Þ 28/CP  µy  ng 28/3/1997  ña  c ChÝnh  ñ      nh  Òn ¬ng  ©n  ph khix¸c ®Þ ti l nh c«ng  trong níc ® îc ¸p  ông  Ö   è     d hs ®iÒu  chØnh t¨ng thªm    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    è  t s 04/2003/TT­ BL§TBXH   ngµy 17/02/2003 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  3.1.3.   Ý    ph m¸y    Chi thic«ng: Chi  Ý   ph m¸y    thic«ng trong ®¬n    îc x¸c ®Þnh    gi¸®     c¨n  trªnsè  sö  cø    ca  dông  m¸y    thic«ng  µ    m¸y    v gi¸ca  thic«ng. Sè  sö  ông  ca  d m¸y    thic«ng    theo ®Þnh  c¨n cø    møc  ù    Ön  µnh. d to¸nhi h Gi¸ ca    m¸y    thic«ng    nh  x¸c ®Þ theo b¶ng    ù    m¸y  µ  ÕtbÞ   gi¸d to¸n ca  v thi   x©y  ùng  Ön  µnh  d hi h trong níc.Nh÷ng  ¹     lo im¸y    thic«ng  Æc   Öt cÇn  Ëp  ® bi   nh khÈu    ôc  ô    ®Ó ph v thic«ng  c«ng  ×nh hoÆc   a  ã  tr   ch c trong b¶ng    ù        gi¸d to¸nca m¸y  µ  ÕtbÞ  ©y  ùng  Ön  µnh  × lËp gi¸ca  v thi   x d hi h th       m¸y  theo ph¬ng    ph¸p hiÖn    hµnh  ña  µ  íchoÆc   Ën  ông      m¸y  ïng lo¹ trªnthÞ  êng  Õu  c nh n   vd gi¸thuªca  c   i   tr   (n cã). 3.2.Chi phÝ     chung: Chi  Ý   ph chung  bao  å m       Ý   ôc  ô  g c¸c chi ph ph v cho  ¹t®éng  ña  µ  ho   c nh thÇu trong qu¸ tr×nh chuÈn  Þ,  ùc hiÖn  µ  Õt  óc x©y  ùng       b th   v k th   d c«ng  ×nh tr   nh    Ý   é  chiph b m¸y  qu¶n  ý,ph¬ng  Ön  i  ¹   l  ti ® l ith«ng    ªnl¹c, , tinli     phßng  µ  v¨n  v trang  Þ   b v¨n  phßng, chi phÝ   ôc  ô  ¹t®éng     ph v ho   v¨n phßng  µ      Ý   v c¸c chi ph chung  kh¸c.Chi phÝ     chung  îcx¸c ®Þnh  ®   b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  (%)  víi   so   chi phÝ  ùctiÕp trong®¬n    ©y  ¾p  tr       gi¸x l theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.4.Lîi     Ën  ña  µ  Çu: nhu c nh th Lîi   Ën  ña  µ  Çu  îcx¸c®Þnh  nhu c nh th ®     b»ng  6,0%  víi   Ý  ùctiÕp so    ph tr   chi   vµ    Ý  chiph chung. 4.Dù     ãithÇu  u  Çu  èc  Õ:   to¸ng   ®Ê th qu t 4.1.C¨n  theo  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù    ù      ãi thÇu      cø  k ho ®Ê th c d ¸n,d to¸n c¸c g   (t vÊn, thiÕtbÞ,  ©y  ¾p.. ) îc lËp  ïng      nh    ãithÇu      xl .®     d ®Ó x¸c ®Þ gi¸g   hoÆc   µm  l c¨n cø  ¸nh      å  ¬  ù  Çu.Trêng  îp dù      ãithÇu  îclËp     ® gi¸c¸c h s d th   h   to¸nc¸c g   ®   khi cha  ã  c tæng  ù    îc phª  Öt  ×    Ëp  d to¸n®   duy th khil tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh vÉn  tr   ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng    quy  nh    ôc  phÇn    trªn. ®Þ ëm 2  IInªu  4.2.Tuú    theo yªu  Çu  µ  ¹m    u   Çu, dù  c v ph vi®Ê th   to¸n gãi thÇu  ©y  ¾p     x l chibao  å m     Ý  ©y  ¾p    g chiph x l hoÆc   bao  å m   chiphÝ  ©y  ¾p  µ      g c¶    x l v c¸c chi phÝ  kh¸c ® îcph©n       bæ theo  õng  ãithÇu.Chi phÝ  ©y  ¾p  t g     x l (bao  å m   chi g c¶    phÝ   ù  d phßng) cña  õng  ãithÇu  îcx¸c ®Þnh    t g  ®   theo  íng dÉn  ¹  h  ti kho¶n    2.1, m ôc  phÇn    trªn. 2  IInªu  4.3.§èivíigãithÇu         c«ng  ×nh thùc hiÖn  u   Çu  tr     ®Ê th theo  ×nh  h thøc  îp  h ®ång  ÕtkÕ    thi   ­cung  øng  Ëtt  ÕtbÞ   ©y  ùng  äit¾tlµgãithÇu  v  ,thi   ­x d (g         EPC)  th× gi¸trÞ gãithÇu       EPC  trong tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îclËp  tr     bao  å m   ét  g m phÇn  hoÆc   µn  é      Ý     Ên, thiÕtkÕ,    Ý   ©y  ¾p, chi phÝ  to b c¸c chi ph t v     chi ph x l   thiÕtbÞ,    Ý   ù    chi ph d phßng, chiphÝ      kh¸c hoÆc       Ý     c¸c chiph kh¸c ® îc ph©n     bæ   Õu  ã). (n c
  6. 6 ViÖc  qu¶n  ý chi phÝ   îp  ng  l    h ®å EPC   ùc  Ön  th hi theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  é  ©y  ùng. c BX d III.q u ¶ n  l ý c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh   1.§Þnh    møc  ù    µ  n    ©y  ¾p  u  Çu  èc  Õ: d to¸nv ®¬ gi¸x l ®Ê th qu t 1.1.Khi x©y  ùng  n    ©y  ¾p  u   Çu  èc  Õ  ×  dông  Ö      d ®¬ gi¸x l ®Ê th qu t th ¸p  h thèng  nh  ®Þ møc   ù  d to¸n hiÖn  µnh. §èi víic¸c c«ng  Öc  ©y  ¾p  a  ã    h        vi x l ch c trong h Ö   èng  nh    th ®Þ møc  ù    Ön  µnh,hoÆc   Öc    ông  nh  d to¸nhi h   vi ¸p d ®Þ møc   dù    Ön  µnh  to¸nhi h kh«ng  ï hîp cÇn  ö  ông  nh  ph     sd ®Þ møc,    Èn  ña  íc tiªuchu c n   ngoµihoÆc   Ën  ông    Þnh    vd c¸c d møc  ï hîp víi Æc   iÓ m   ph       ® ® c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l c«ng  ×nh th× ph¶icã  ù  tr       s tho¶ thuËn  ña  é  ©y  ùng.   c BX d 1.2.§¬n    ©y  ¾p  u  Çu  èc  Õ  tvÊn  ÕtkÕ     gi¸x l ®Ê th qu t do   thi   c«ng  ×nh lËp tr     cïng víitæng  ù       d to¸nc«ng  ×nh.§¬n    ©y  ¾p  u   Çu  èc  Õ  îcchñ  tr   gi¸x l ®Ê th qu t ®   ®Ç u    Óm    Ò   Ýnh  îp lývµ  öikÌm  tki trav t h    g   theo tæng  ù      ×nh cÊp  Êp    d to¸nkhitr   c thÈm  Òn    Öt  ÕtkÕ,  quy phª duy thi   tæng  ù  d to¸n.C¬     quan  Èm  nh  th ®Þ tæng  ù  d to¸n thùc hiÖn  Óm     ù  ï hîp  íic¸c quy  nh  Ön  µnh  ña    n       ki tras ph   v     ®Þ hi h c c¸c ®¬ gi¸x©y  ¾p  µy.   ln 2.§ång  Òn vµ  ûgi¸trong tæng  ù    ti   t       d to¸n, ù      to¸nc«ng  ×nh: d tr §ång  Òn ®Ó   Ëp,tr×nh thÈm  nh  µ    Öt  ti   l    ®Þ v phª duy tæng  ù    µ®ång   d to¸nl   tiÒn ghitrong HiÖp  nh  Ýn  ông  ña  µ  µitrî èc  Õ  µ  Òn ®ång  Öt      ®Þ td c nh t     qu t v ti   Vi   Nam.    Þ tæng  ù  Gi¸ tr   d to¸n ® îc chuyÓn  æi  Ò   Òn  ng  Öt Nam      ® v ti ®å Vi   (VN§)   hoÆc   Òn  «     ü   ti ® la M (USD)  theo  û    êi ®iÓ m   ×nh  Èm   nh,    t gi¸ th   tr th ®Þ phª duyÖt tæng  ù    d to¸n, ù    to¸n. d 3.§iÒu    chØnh  tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr 3.1.Trong    ×nh thùc hiÖn  ù    Õu  ã    qu¸ tr     d ¸n n c c«ng  Öc,h¹ng  ôc  vi   m c«ng  tr×nh hoÆc   ãi thÇu  Çn    g  c bæ sung  îc ngêi cã  Èm   Òn  µ  µ  µitrî ®    th quy v nh t     quèc  Õ  Êp  Ën  t ch thu b»ng    v¨n b¶n  × chñ  u    th   ®Ç tph¶ithùc hiÖn  iÒu      ® chØnh,  bæ  sung tæng  ù  d to¸n, ù    to¸n. d 3.2.Gi¸trÞtæng  ù        d to¸nsau    iÒu  khi® chØnh, bæ     sung  Õu  îtqu¸ 10%   n v    tæng  ù    ∙  d to¸n® phª  Öt  Ó  chiphÝ  ù  duy (k c¶    d phßng  sau    ∙  ùc hiÖn  ï, khi® th   b  trõgi¸trÞ c¸c h¹ng  ôc       m trong c«ng  ×nh)th×  ñ  u      tr   ch ®Ç t ph¶ithùc hiÖn        phª duyÖt l¹tæng  ù      i d to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.3.Gi¸ trÞ tæng  ù      d to¸n sau    iÒu    khi® chØnh,    bæ sung kh«ng  îc vît ®   tæng  møc   u    ®∙  îc phª  ®Ç t d  duyÖt. Trêng  îp    h tæng  ù   d to¸n sau    iÒu    khi ® chØnh,    bæ sung  îttæng  v  møc   u    ®∙  îc phª  Öt  ®Ç t ®  duy ph¶i tr×nh  êi cã    ng   thÈm  quyÒn  quyÕt  nh   u    xem   Ðt, quyÕt  nh   µ  ùc  Ön  Öc  ®Þ ®Ç t x  ®Þ v th hi vi ®iÒu chØnh  tæng  møc  u    íckhi®iÒu  ®Ç ttr     chØnh,bæ     sung  tæng  ù  d to¸n. 4.Chi phÝ       ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù           d ¸n 4.1.Chñ   u    îc thanh    èil ng    ®Ç t ®   to¸n kh  î ph¸tsinh theo  ng      ®ó quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  µ  Þu  h v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc  µy.   v vi n 4.2.§èi víikhèil ng          î ph¸tsinh cã  n      ®¬ gi¸trong Hîp  ng  ∙  ý  Õt  ×    ®å ® k k th x¸c®Þnh    theo  n    µy.Trêng  îp khèil ng ph¸tsinh cha  ã  n    ®¬ gi¸n   h   î       c ®¬ gi¸trong  hîp ®ång  ∙  ý  Õt  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  ×  ñ  u      ® k k gi   ®Ç t v nh th th ch ®Ç tph¶ilËp  n     ®¬
  7. 7 gi¸theo híng dÉn        trong th«ng   µy  µ  ×nh ngêicã  Èm  Òn  Êp  Ën.   tn v tr     th quy ch thu   Trong    ê  ù  Êp  Ën  ña  êi cã  Èm   Òn  ×  ñ  u    ® îc khi ch s ch thu c ng   th quy th ch ®Ç t   phÐp  thanh    to¸n cho  µ  Çu  èi®a   nh th t   b»ng  70%     Þ dù    gi¸tr   to¸ntheo  n    ®¬ gi¸ t¹m  Ýnh  .  Öc  t ®ã Vi thanh  to¸n khèi l ng     î ph¸tsinh  a  ã  n     ùc  Ön    ch c ®¬ gi¸th hi theo ®¬n    ∙  îcngêicã  Èm  Òn  Êp  Ën.   gi¸® ®     th quy ch thu 5.ChÝ   Ý    ¹ng  ôc      ph c¸ch m bæ sung  íicña  ù  m  d ¸n 5.1.§èi víinh÷ng  ¹ng  ôc         h m bæ sung  íi cña  ù  nhng  Én  nhµ  m  d ¸n  v do  thÇu  ang    ® thic«ng  c«ng  ×nh thùc hiÖn  × chiphÝ  ÷ng  ¹ng  ôc  µy  ­ tr     th     nh h m n® îc x¸c ®Þnh     theo  n    ®¬ gi¸c«ng   ¬ng  ù cïng  ¹  ã  t¸ct t  lo i trong hîp  ng  ∙  ý  c   ®å ®k kÕt  ícdã.Trêng  îp kh«ng  ã  n   ¬ng  ù cïng lo¹  tr     h  c ®¬ gi¸t t   i trong hîp ®ång  ∙  ý     ®k kÕt  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  × thùc hiÖn    gi   ®Ç tv nh th th     nh quy  nh  ¹ kho¶n    ôc   ®Þ t  i 4.2 m 4  Çn  I trªn. ph II nªu    Chi phÝ    Ên  u    ©y  ùng  ña    ¹ng  ôc      t v ®Ç t x d c c¸c h m bæ sung  íi nµy    m  x¸c ®Þnh theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 5.2. §èi víinh÷ng  ¹ng  ôc          h m bæ sung  íi nhng  ùc  Ön  u   Çu  m  th hi ®Ê th hoÆc  chØ   nh  nhµ  Çu  ®Þ do  th kh¸c thùc  Ön  ×  n    ©y  ¾p    hi th ®¬ gi¸x l cho    c¸c c«ng  Öc  éc h¹ng  ôc  µy  ùc hiÖn  vi thu   m n th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Th«ng   µy  dông  èng  Êt    t n ¸p  th nh trong c¶  íc vµ  ã  Öu  ùc sau      n   c hi l   15 ngµy  Ó   õngµy  ¨ng  k t  ® c«ng  b¸o. 2. C¸c    c«ng  ×nh x©y  ùng  ö  ông    ån  èn  tr   d sd c¸c ngu v kh¸c thùc hiÖn  u       ®Ê thÇu  èc  Õ  ¹  Öt Nam   ã  Ó  qu t t i Vi   c th tham  kh¶o,vËn  ông      d c¸c quy  nh  ®Þ trong  th«ng   µy    Ëp vµ  tn khil   qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng  l    xd c«ng  ×nh. tr 3. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  ©y  ùng    X d ®Ó nghiªncøu,söa  æi        ® bæ sung.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2