Thông tư 06/2004/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
1
download

Thông tư 06/2004/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2004/TT-BGTVT về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2004/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2004/TT-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 06/2004/TT-BGTVT NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 23/2004/N -CP C A CHÍNH PH V QUY NNH NIÊN H NS D NG C A Ô TÔ VÀ Ô TÔ CH NGƯ I Thi hành kho n 1 i u 11 c a Ngh nh s 23/2004/N -CP ngày 13/01/2004 c a Chính ph (sau ây g i là Ngh nh 23) v quy nh niên h n s d ng c a ô tô t i và ô tô ch ngư i (sau ây g i chung là ô tô), B Giao thông v n t i hư ng d n vi c th c hi n như sau: I. PH M VI I U CH NH, I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi i u ch nh v niên h n s d ng c a ô tô nêu t i i u 1 c a Ngh nh 23 bao g m ô tô t i (ô tô ch hàng), ô tô t i chuyên dùng (ô tô ch hàng chuyên dùng) và ô tô ch ngư i tham gia giao thông ư ng b : a. Ô tô t i là ô tô có k t c u và trang b ch y u dùng chuyên ch hàng g m: ô tô t i thông d ng có thùng hàng d ng h (có th có mui ph ) ho c d ng h p, ô tô t i t , ô tô t i có c n cNu (bao g m c ô tô t i có thi t b nâng h hàng), ô tô t i b o ôn (bao g m c ô tô t i ông l nh), ô tô t i VAN (ô tô t i thùng kín có khoang ch hàng li n v i cabin); Ô tô v a ch ngư i v a ch hàng (ô tô bán t i) có t i tr ng (tr ng lư ng chuyên tr c ngư i và hàng) t 950kg tr lên; b) Ô tô t i chuyên dùng là ô tô t i có k t c u và trang b c bi t chuyên tr m t lo t hàng hóa nh t nh g m: ô tô ch ô tô con, ô tô ch xe máy thi công, ô tô ch rác, ô tô xi tec, ô tô u kéo, ô tô ch bê tông ư t, ô tô ch bình ga; c) Ô tô ch ngư i là ô tô có k t c u và trang b tr ngư i không kinh doanh v n t i, có s ch ng i t 10 tr lên (k c ch ngư i lái) và ô tô ch ngư i chuyên dùng; d) Các lo i ô tô khác không nêu t i i m a, b, c, kho n 1 i u 2 c a Ngh nh 23. 2. Trong các i tư ng không áp d ng quy nh v niên h n s d ng nêu t i các i m b và i m c Kho n 1 i u 2 c a Ngh nh 23 thì ô tô v a tr ngư i v a ch hàng (ô tô bán t i) lo i nh và ô tô chuyên dùng ư c hi u như sau:
  2. a. Ô tô v a ch ngư i v a ch hàng lo i nh là ô tô có k t c u nguyên th y thành hai khoang riêng bi t: khoang trư c là cabin ch ngư i có hai hàng gh , khoang sau ch hàng d ng h ho c kín có th li n ho c không li n v i cabin; có t i tr ng (tr ng lư ng chuyên ch c ngư i và hàng) dư i 950Kg; b. Ô tô chuyên dùng là ô tô có k t c u và trang b th c hi n m t ch c năng, công d ng nh t nh như: ô tô ch a cháy, ô tô quét ư ng, ô tô hút ch t th i, ô tô tr n v a, ô tô tr n bê tông, ô tô bơm bê tông, ô tô c n cNu, ô tô thang, ô tô khoan, ô tô c u h (ô tô kéo xe h ng), ô tô ch ti n, ô tô truy n hình lưu ng, ô tô dò sóng lưu ng, ô tô r i nh a ư ng, ô tô ki m tra và b o dư ng c u, ô tô ki m tra cáp i n ng m, ô tô ch p X-quang, ô tô ph u thu t lưu ng. II. XÁC NNH NIÊN H N S D NG C A Ô TÔ 1. Niên h n s d ng c a ô tô ư c tính theo năm. 2. Năm s n xu t c a ô tô ư c xác nh theo th t ưu tiên sau: a. S nh n d ng ô tô (s VIN); b. Các tài li u k thu t: Catalog, s tay thông s k thu t, ph n m m nh n d ng ho c các thông tin c a Nhà nư c s n xu t; c. Thông tin trên nhãn mác nguyên th y c a Nhà nư c s n xu t ư c g n ho c óng trên ô tô; d. H sơ lưu tr như: Gi y ch ng nh n ch t lư ng; Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng i v i ô tô s n xu t trong nư c; Biên b n ki m tra ho c nghi m thu. Gi y ch ng nh n ch t lư ng phương ti n cơ gi i ư ng b c i t o i v i ô tô c i t o; H sơ g c do cơ quan công an qu n lý; Ch ng t nh p khNu. 3. Ô tô không có tài li u, h sơ, cơ s nêu t i m c 2 trên ây ư c xem là không căn c xác nh năm s n xu t và ph i ng ng ho t ng t ngày 01/2/2005 theo quy nh t i các i m a, i m b kho n 1 i u 5 c a Ngh nh 23. III. L TRÌNH TH C HI N 1. T ngày 01/2/2005 ng ng ho t ng i v i: a. Ô tô t i (bao g m c ô tô t i chuyên dùng) có th i gian s d ng trên 29 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1976) ho c không căn c xác nh năm s n xu t; b. Ô tô ch ngư i (bao g m c ô tô chuy n i công năng) có th i gian s d ng trên 23 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1982) ho c không căn c xác nh năm s n xu t. 2. T ngày 01/2/2006 ng ng ho t ng i v i: a. Ô tô t i (bao g m c ô tô t i chuyên dùng) có th i gian s d ng trên 27 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1979);
  3. b. Ô tô ch ngư i (bao g m c ô tô chuy n i công năng) có th i gian s d ng trên 22 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1984). 3. T ngày 01/2/2007 áp d ng qui nh v niên h n s d ng i v i: a. Ô tô t i (bao g m c ô tô t i chuyên dùng) có th i gian s d ng trên 25 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1982); b. Ô tô ch ngư i có th i gian s d ng trên 20 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1987); c. Ô tô ch ngư i ã chuy n i công năng t các lo i ô tô trư c ngày 01/1/2002 có th i gian s d ng trên 17 năm (ô tô s n xu t trư c năm 1990). IV. X LÝ Ô TÔ CH NGƯ I QUÁ NIÊN H N S D NG Ô tô ch ngư i không kinh doanh v n t i quá niên h n s d ng theo l trình th c hi n nêu trên ư c phép chuy n i thành ô tô t i nhưng niên h n s d ng c a ô tô t i ã chuy n i v n ph i tuân theo quy nh t i Ngh nh 23 và Thông tư này. V. T CH C TH C HI N 1. Các b , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o, ki m tra, giám sát i v i các t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý ang khai thác s d ng ô tô trong vi c th c hi n Ngh nh 23 và Thông tư này, ng th i t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân khai thác s d ng ô tô s p h t niên h n có k ho ch u tư, i m i phương ti n. 2. S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t Ngh nh 23 và Thông tư này n m i t ch c, cá nhân ang khai thác s d ng ô tô t i a phương; b. Căn c ch c năng, nhi m v ư c phân công ph i h p v i C c ăng ki m Vi t Nam ch o các ơn v ăng ki m xe cơ gi i thu c thNm quy n qu n lý t i a phương t ch c th c hi n Ngh nh 23 và Thông tư này. 3. C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m: a. Hư ng d n, ch o và ki m tra i v i các ơn v ăng ki m xe cơ gi i trong toàn qu c trong vi c th c hi n: a.1. G i Ngh nh 23 và Thông tư này n t t c ch phương ti n bi t và th c hi n: a.2. Xác nh năm s n xu t, l p danh sách ô tô h t niên h n s d ng theo l trình th c hi n c a Ngh nh 23;
  4. a.3. Thông báo cho ch phương ti n có ô tô s p h t niên h n s d ng ít nh t 02 l n trong th i gian 06 tháng trư c khi ô tô h t niên h n s d ng: a.4. Thông báo danh sách ô tô h t niên h n s d ng cho Phòng C nh sát giao thông và Thanh tra giao thông các a phương theo dõi, ki m tra, qu n lý ng th i thông báo công khai trên báo chí có cơ s cho nhân dân và chính quy n a phương giám sát: a.5. Gi i quy t các th c m c, khi u n i xung quanh vi c xác nh năm s n xu t c a ô tô; a.6. Báo cáo k p th i danh sách ô tô ã và s p h t niên h n s d ng v C c ăng ki m Vi t Nam; b. nh kỳ hàng năm t p h p danh sách ô tô ã và s p h t niên h n s d ng theo l trình thông báo cho C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ph i h p theo dõi, ki m tra, qu n lý. c. Gi i quy t, x lý các trư ng h p có khi u ki n theo úng các quy nh hi n hành. d. nh kỳ 06 tháng m t l n t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i vi c th c hi n Ngh nh 23 và xu t các gi i pháp c n thi t. 4. Các V : Khoa h c công ngh , Pháp ch , V n t i, C c ư ng b Vi t Nam và các cơ quan ch c năng theo nhi m v ư c phân công có trách nhi m ch o, ki m tra, t ch c th c hi n Ngh nh 23 và Thông tư này. 5. Báo Giao thông v n t i, Báo B n ư ng, T p chí Giao thông v n t i và các T p chí khác thu c ngành giao thông v n t i có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n r ng rãi Ngh nh 23 và Thông tư này, k p th i ưa tin ph n ánh vi c th c hi n quy nh v niên h n s d ng c a ô tô. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i xem xét b sung, s a i. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản