Thông tư 06/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
100
lượt xem
10
download

Thông tư 06/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h « n g  t  C ñ a  b é  t µi c h Ý n h  s è  0 6/ 2 0 0 4/ T T­B T C  n g µ y  0 4  t h¸ n g  0 2  n ¨ m  2 0 0 4  h ín g  d É n  t h ù c  hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  1 0 6/ 2 0 0 3/ N § ­C P   n g µ y  2 3/ 9/2 0 0 3  c ñ a  C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c  x ö  p h ¹t  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  tro n g  l Ü n h  v ù c  p h Ý ,  l Ö  p h Ý C ăn  cứ Ngh ị định  sè  57/2002/N Đ­C P  ngày  24/7/2002  của  Ch Ý n h  ph ủ đị chi  ết thihành   quy   nh   ti     Ph¸p  ệnh   Ý   l   l Ph và ệ phÝ; C ăn  cứ Ngh ị định  sè  77/2003/N Đ­C P  ngày  01/7/2003  của  Ch Ý n h  ph ủ quy   nh  ch ức  n ăng, nhiệm  vụ, quy ền  h ạn  và  cơ cấu  t  ch ức  của  B ộ Tài  đị ổ C¨n     cø Ngh Þ   Þ n h     ® sè 106/2003/N§­C P   ngµy  23/9/2003  cña   Ý n h   Ch phñ   quy  ® Þ n h  vÒ  viÖc  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  phÝ, lÖ phÝ   (sau  © y   ® gäi t¾t  Ngh Þ   Þ n h     lµ  ® sè 106/2003/N§­C P),    Bé Tµi  chÝnh   íng  h dÉn   I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Ph¹ m     vi ®iÒu   Ø nh:  ch Th«ng    nµy   dông   t ¸p  ®èi    víi c¸c  hµnh   vi  vi  ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh   vùc  phÝ,  lÖ  phÝ  ® îc quy  ® Þ n h  t¹i kho¶n  2  §iÒu  1  Ngh Þ  ® Þ n h  sè   106/2003/N§­C P,  bao   m: gå a)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h     ® vÒ thÈ m  quy Ò n  quy   Þ n h     ® vÒ phÝ,  phÝ; lÖ  b)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h     ® vÒ ®¨ng  ký,  khai, thu,  kª    nép  phÝ,  phÝ; lÖ  c)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h     ø c   ® vÒ m thu phÝ,  phÝ; lÖ  d) Vi ph¹m  quy  ® Þ n h  vÒ  quy  tr×nh, thñ tôc lËp, b¸o  c¸o ph ¬ng  ¸n thu  ®)   ph¹m   Vi  quy   Þ n h     ® vÒ qu¶n     dông   lý,sö  tiÒn phÝ,  phÝ; lÖ  e)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h     ® vÒ chøng   thu  tõ  phÝ,  phÝ; lÖ  g)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h     Ô n,  ® vÒ mi gi¶m  phÝ,  phÝ; lÖ  h)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h       ® vÒ kÕ to¸n phÝ,  phÝ; lÖ  i)Vi    ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ c«ng  khai  Õ     ch ®é thu phÝ,  phÝ. lÖ  2. §èi  îng  dông:  t ¸p  C¸   © n,    nh c¬ quan,    tæ chøc  trong    vµ ngoµi  íc  n (sau  © y   ® gäi  c¸  © n,  lµ  nh tæ  chøc)  ý  Æ c     vi ph¹m   cè  ho v« ý    c¸c quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt    vÒ phÝ,  phÝ   lÖ  mµ   kh«ng  ph¶i  téiph¹m. lµ    Trêng   hîp  §iÒu   quèc     µ   íc  tÕ m Céng   hßa   héi  x∙  chñ   ngh Ü a  ViÖt  m   Na ®∙  ký  kÕt  ho Æ c  gia nhËp  cã  quy  ® Þ n h  kh¸c víi quy  ® Þ n h  cña  Ngh Þ  ® Þ n h  sè   106/2003/N§­C P     vµ híng dÉn     t¹iTh«ng    t nµy  th×  dông   ¸p  quy   Þ n h   ® cña  §iÒu   3. C¸c   êng   tr hîp kh«ng     xö ph¹t  ph¹m   vi  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  phÝ,  lÖ phÝ:
 2. 2 a)  êi      Ng díi14 tuæi  theo  quy   Þ n h      ® t¹ikho¶n     1a §iÒu     6 Ph¸p  lÖnh       Xö lý vi ph¹m     hµnh  chÝnh  ngµy     02 th¸ng  n¨m   7  2002; b) C¸n  bé, c«ng  chøc  khi thi  hµnh  nhiÖ m  vô, c«ng  vô  trong  lÜnh  vùc   phÝ,  phÝ   îc  lÖ  ® giao  µ   hµnh       m cã  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh     vÒ lÜnh  vùc phÝ,  lÖ  phÝ       lý theo  ®ã bÞ xö    quy   Þ n h   ® cña  ph¸p  luËt    vÒ c¸n bé, c«ng  chøc; c)    C¬ quan   nhµ   íc  n ban   hµnh  v¨n  b¶n  quy   Þ n h     ® vÒ phÝ,  phÝ   lÖ  kh«ng   ®óng   thÈ m  quy Ò n  th× v¨n b¶n   quy   Þ n h   ® kh«ng   ®óng   thÈ m  quy Ò n         bÞ xö lý theo  quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt    vÒ ban   hµnh   v¨n b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt; ng êi    ký v¨n b¶n   kh«ng   ®óng  thÈ m  quy Ò n     lý theo  bÞ xö    quy   Þ n h   ® cña  ph¸p  luËt    vÒ d) Trêng  hîp  Õt  h thêi hiÖu   ph¹t vi ph¹m     xö      hµnh  chÝnh  theo quy   Þ n h     ® t¹i §iÒu   Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P; 5  ® sè  ®)   ph¹m   Vi  hµnh   chÝnh     cã dÊu  hiÖu     téi ph¹m,       îc  hå s¬ ® chuy Ó n   cho   c¬  quan   tiÕn hµnh   tông  tè  h×nh       sù cã thÈ m  quy Ò n   m   xe xÐt, gi¶i quy Õt     theo  quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt    vÒ h×nh  sù; e) Vi ph¹m  quy  ® Þ n h  ch Õ  ®é  kÕ  to¸n ®èi víi  phÝ, lÖ phÝ      ph¹t  bÞ xö theo  quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt      vÒ xö ph¹t  ph¹m   vi  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc   g)  ph¹m   Vi  quy   Þ n h     ® vÒ qu¶n   sö   lý  dông  tiÒn  phÝ   kh«ng  thuéc   © n   ng s¸ch  nhµ  níc ®∙  bÞ  xö  ph¹t hµnh  chÝnh  theo  quy   Þ n h  cña  ph¸p  luËt vÒ     ® xö ph¹t    vi ph¹m  hµnh  chÝnh   trong lÜnh  vùc  µ   m hµnh       vi ®ã g©y   ra. 4. Nguyªn  t¾c   ph¹t xö  Nguyªn   t¾c   ph¹t    xö  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc phÝ,  phÝ   lÖ  thùc  hiÖn  theo  quy   Þ n h     ® t¹i§iÒu     3 Ph¸p  lÖnh     vi  Xö lý  ph¹m   hµnh  chÝnh  ngµy     02 th¸ng  n¨m   7  2002. 5.  T×nh  tiÕt gi¶m   Ñ,  nh t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  hµnh   chÝnh  trong lÜnh  vùc phÝ,  phÝ. lÖ  Nh÷ng   t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ,  nh t¨ng  Æ n g   n ®èi    víi hµnh   ph¹m   vi  hµnh   chÝnh   trong  lÜnh  vùc  phÝ,  lÖ  phÝ  thùc hiÖn  theo  quy  ® Þ n h  t¹i §iÒu  8  vµ  §iÒu  9  Ph¸p  lÖnh         Xö lý vi ph¹m   hµnh  chÝnh  ngµy     02 th¸ng  n¨m   7  2002. II. µ n h  v i v i p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  tr o n g  l Ü n h  v ù c    H p h Ý ,  l Ö  p h Ý ,  h × n h  t h ø c  x ö  p h ¹t v µ  m ø c  p h ¹t H µnh   vi  vi  ph¹m   hµnh   chÝnh  trong  lÜnh   vùc  phÝ,  phÝ,  lÖ  h×nh  thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t thùc  hiÖn  theo  quy   Þ n h     ® t¹ic¸c §iÒu   10,  9,  11, 12, 13, 14,  15  vµ  17   Ngh Þ  ® Þ n h  sè  106/2003/N§­C P  ngµy  23/9/2003  cña  Ch Ý n h  phñ,  1.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ thÈ m  quy Ò n  quy   Þ n h     ® vÒ phÝ,  phÝ: lÖ  a) Ph¹t tiÒn 35.000.000   ®ång   ®èi    víi hµnh   kh«ng     vi  cã thÈ m  quy Ò n   µ   m tù  Æ t   quy   Þ n h   ® ra  ® vÒ:  danh   ô c   m phÝ,  phÝ;  ø c   lÖ  m thu  phÝ,  phÝ;  lÖ  qu¶n   lý,sö     dông   tiÒn phÝ,  phÝ;  Ô n,  lÖ  mi gi¶m  phÝ,  phÝ.  lÖ  Trêng  hîp    cã t×nh   tiÕt  gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: 
 3. 3 ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  30.000.000   lµ  ®ång.   Trêng  hîp cã  hai t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 25.000.000  ®ång.  N Õ u  cã  tõ ba  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 20.000.000   ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 40.000.000   ®ång. Trêng   hîp    cã hai  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  45.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ ba  t×nh  tiÕt t¨ng  n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ  b) Ngoµi viÖc  bÞ  ph¹t tiÒn, c¸ nh © n,  tæ  chøc  cã  hµnh  vi vi ph¹m  quy   ®Þnh     vÒ thÈ m   quy Ò n  quy   Þ n h     ® vÒ phÝ,  phÝ   lÖ  cßn       bÞ xö ph¹t  æ   b sung  tíc  quy Ò n  sö  dông  giÊy  ph Ð p  hµnh  ngh Ò,  ho¹t ®éng  theo  quy  ® Þ n h  cña  ph¸p   luËt; tÞch  thu tang  vËt, ph ¬ng  tiÖn ®∙  ® îc   dông  ® Ó   sö vi ph¹m  hµnh  chÝnh   theo  quy   Þ n h     ® t¹ikho¶n   §iÒu   Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P. 2  8  ® sè  c) Trêng  hîp  nh © n     c¸  tæ chøc   ph¹m   thu  vi  ®∙  phÝ,  phÝ;    lÖ  sö dông  tiÒn  phÝ, lÖ phÝ  ®∙  thu; thùc hiÖn  mi Ô n,  gi¶m  phÝ, lÖ phÝ  th× bÞ  ¸p dông  m ét   ho Æ c  nh÷ng  biÖn  ph¸p  ¾ c   kh phôc  hËu  qu¶  quy   Þ n h     ® t¹ic¸c ®iÓ m   b     a,  vµ d  kho¶n   §iÒu     3  8  Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P. ® sè  2.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ ®¨ng  ký,  khai  kª  viÖc  thu, nép  phÝ,  phÝ: lÖ  a) §èi    víihµnh    vi ®¨ng  ký,  khai      kª  víic¬ quan   qu¶n     lý nhµ   íc  n chË m   víi so    thêi h¹n  quy  ® Þ n h  tõ 5  ngµy  ® Õ n  20  ngµy  lµm  viÖc  (kÓ  c¶  trêng  hîp ph¶i  ®¨ng   b æ   ký  sung   çi  m khi  sù  cã  thay  æi): ® ­ Ph¹t c¶nh  c¸o ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  lÇn  Ç u; ® ­ Ph¹t tiÒn 200.000  ®ång  ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   lÇn  tõ  thø hai trë ®i; ­ Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 100.000  ®ång,  n Õ u   t×nh  cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  300.000     lµ  ®ång. b) Ph¹t  tiÒn 1.500.000   ®ång   ®èi    êng   víi tr hîp  qu¸ thêi h¹n    quy   Þ n h   ® trªn  20  ngµy  lµm   viÖc  (coi nh  kh«ng     ®¨ng  ký,  khai  kª  thu, nép  phÝ,  phÝ).  Õ u   lÖ  N cã t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  1.200.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  1.700.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 2.000.000   c) Ph¹t tiÒn 750.000   ®ång   ®èi    víi hµnh   khai  vi  kh«ng  ®óng,  khai  kh«ng   ®ñ   c¸c kho¶n   ô c   m quy   Þ n h   ® trong c¸c  khai  tê  thu, nép  phÝ,  phÝ   lÖ  hay   trong  tµi liÖu      kÕ to¸n  Ó   ® cung  cÊp   cho     c¬ quan   qu¶n     lý nhµ  níc theo quy   Þ n h.  ® Tr­ êng   hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 600.000  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång; ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 900.000  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 1.000.000   d) Ngo µi  viÖc     bÞ ph¹t  tiÒn,  nh © n,    c¸  tæ chøc     cã hµnh     vi kh«ng   ®¨ng   ký,  kª khai  thu,  nép  phÝ,  phÝ       lÖ  víi c¬ quan   qu¶n   nhµ   íc  lý  n theo   quy   Þ n h   ® cßn   bÞ   ph¹t  æ   xö  b sung   íc  t quy Ò n     sö dông   giÊy  Ð p   ph hµnh  ngh Ò,  ho¹t ®éng   theo   quy   Þ n h   ® cña  ph¸p  luËt; tÞch     thu  tang vËt,  ¬ng   ph tiÖn  ® îc    ®∙  sö dông   Ó     ® vi ph¹m   hµnh   chÝnh   theo quy   Þ n h     ® t¹ikho¶n   §iÒu   Ngh Þ   Þ n h   106/2003/ 2  8  ® sè 
 4. 4 ®)  Ngo µi c¸c h×nh  thøc  xö  ph¹t chÝnh,  xö  ph¹t b æ  sung, c¸ nh © n,  tæ   chøc     cã hµnh   vi  vi  ph¹m   quy   Þ n h     ® vÒ ®¨ng   ký,  khai  kª  viÖc  thu, nép  phÝ, lÖ  phÝ  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m   ®iÓ m   M ô c     b,  c  2 Th«ng  t  nµy  cßn     dông   bÞ ¸p  biÖn   ph¸p  ¾ c   kh phôc   hËu  qu¶  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m   kho¶n   §iÒu   Ngh Þ   Þ n h     c  3  8  ® sè 3.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ thu, nép  phÝ,  phÝ: lÖ  a) §èi    víi hµnh   chË m   vi  nép  phÝ,  phÝ   lÖ  theo th«ng  b¸o cña     c¬ quan     cã thÈ m  quy Ò n: ­ Ph¹t c¶nh  c¸o ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  lÇn  Ç u; ® ­ Ph¹t tiÒn 300.000  ®ång  ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   lÇn  tõ  thø hai trë ®i; ­ Trêng  hîp  cã  m ét  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 200.000   ®ång;  Õ u     hai  n cã tõ  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  100.000   lµ  ­ Trêng  hîp cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 400.000   ®ång;  Õ u     hai  n cã tõ  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000   lµ  b) §èi    víihµnh     vi kh«ng  nép  phÝ,  phÝ: lÖ  b.1) Ph¹t tiÒn 750.000   ®ång   Õ u   phÝ,  phÝ   n sè  lÖ  kh«ng  nép   gi¸ trÞ  íi cã    d   10.000.000  ®ång.  N Õ u  cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 500.000   ®ång.  Õ u   t×nh  N cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång; b.2) Ph¹t tiÒn 2.000.000   ®ång   Õ u     n sè phÝ,  phÝ   lÖ  kh«ng   nép       cã gi¸ trÞ  tõ 10.000.000  ®ång  ® Õ n  díi  30.000.000  ®ång.  Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m   nh Ñ   Æ c   ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  1.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.100.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  2.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 2.900.000   b.3) Ph¹t tiÒn 4.000.000   ®ång   Õ u     n sè phÝ,  phÝ   lÖ  kh«ng   nép       cã gi¸ trÞ  tõ 30.000.000  ®ång  ® Õ n  díi  50.000.000  ®ång.  Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m   nh Ñ   Æ c   ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  3.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  3.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  4.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 4.900.000   b.4) Ph¹t tiÒn 7.500.000   ®ång   Õ u     n sè phÝ,  phÝ   lÖ  kh«ng  nép       cã gi¸ trÞ  tõ 50.000.000   ®ång   Õ n   íi100.000.000   ® d   ®ång.  Trêng  hîp    cã t×nh  tiÕt gi¶m   nh Ñ   Æ c   ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  6.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  5.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  9.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 9.900.000  
 5. 5 b.5) Ph¹t tiÒn  20.000.000  ®ång  n Õ u  sè  phÝ, lÖ  phÝ  kh«ng  nép  cã  gi¸  trÞ tõ 100.000.000  ®ång  ® Õ n  díi  300.000.000  ®ång.  Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt   gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  15.000.000   lµ  ®ång.   N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 10.000.000   ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 25.000.000   ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng  n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ  b.6) Ph¹t tiÒn  40.000.000  ®ång  n Õ u  sè  phÝ, lÖ  phÝ  kh«ng  nép  cã  gi¸   trÞ  300.000.000   tõ  ®ång  trë lªn. Trêng  hîp   t×nh   cã tiÕt gi¶m  nh Ñ  ho Æ c  t¨ng  nÆng   th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  35.000.000   lµ  ®ång.   N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 30.000.000   ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 45.000.000   ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng  n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ  c) Ngoµi  viÖc     bÞ ph¹t  tiÒn,  nh © n,    c¸  tæ chøc   hµnh     cã  vi kh«ng  nép  phÝ,  lÖ phÝ   quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m     ô c     b M 3 Th«ng    nµy,  t cßn       bÞ xö ph¹t  æ   b sung   íc  t quy Ò n  sö  dông  giÊy  ph Ð p  hµnh  ngh Ò,  ho¹t ®éng  theo  quy  ® Þ n h  cña  ph¸p   luËt; tÞch  thu tang  vËt, ph ¬ng  tiÖn ®∙  ® îc   dông  ® Ó   sö vi ph¹m  hµnh  chÝnh   theo  quy  ® Þ n h  t¹ikho¶n       2 §iÒu     8 Ngh Þ  ® Þ n h     sè 106/2003/N§­C P    bÞ   vµ ¸p  dông  biÖn  ph¸p  kh ¾c  phôc  hËu  qu¶  quy  ® Þ n h  t¹i  ®iÓ m  c  kho¶n  3  §iÒu  8   4.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ møc  thu phÝ,  phÝ: lÖ  a)  Ph¹t tiÒn  6.000.000   ®ång  ®èi    víi hµnh   thu  vi  phÝ,  phÝ   lÖ  sai    ø c   víi m phÝ,  phÝ   lÖ  niªm  yÕt  Æ c       ho do c¬ quan  nhµ  n íc   thÈ m   cã quy Ò n  quy  ® Þ n h.  Trêng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  4.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  2.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  8.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 10.000.000   b) Ngoµi viÖc  bÞ  ph¹t tiÒn, c¸ nh © n,  tæ  chøc  cã  hµnh  vi vi ph¹m  quy   ®Þnh     øc   vÒ m thu phÝ,  phÝ   µ     lÖ  m cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n cßn       bÞ xö ph¹t  æ   b sung   íc  t quy Ò n     sö dông   giÊy  Ð p   ph hµnh  ngh Ò,  ho¹t ®éng   theo  quy   Þ n h   ® cña   ph¸p  luËt; tÞch  thu tang  vËt, ph ¬ng  tiÖn  ®∙  ® îc sö  dông  ® Ó  vi ph¹m  hµnh   chÝnh   theo quy   Þ n h     ® t¹ikho¶n   §iÒu   Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P.   2  8  ® sè  c) Ngoµi  c¸c h×nh  thøc  xö  ph¹t chÝnh,  xö  ph¹t b æ  sung, c¸ nh © n,  tæ   chøc   ph¹m   vi  quy   Þ n h     ø c   ® vÒ m thu phÝ,  phÝ   lÖ  cßn     dông   ét   Æ c   bÞ ¸p  m ho nh÷ng  biÖn  ph¸p  ¾ c   kh phôc  hËu  qu¶  quy   Þ n h     ® t¹ic¸c ®iÓ m   b       a,  vµ d kho¶n   3 §iÒu   Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P. 8  ® sè  5.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t  ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ quy  tr×nh, thñ tôc lËp, b¸o c¸o  ¬ng   thu  ph ¸n  phÝ. T æ  chøc, c¸ nh © n  cã  hµnh  vi vi ph¹m  quy  ® Þ n h  vÒ  quy  tr×nh, thñ tôc  lËp, b¸o  c¸o ph ¬ng  ¸n thu phÝ  theo  quy  ® Þ n h  t¹i  ®iÓ m  3, 4, 5  vµ  6  M ôc  A   Ph Ç n  III  Th«ng  t sè  63/2002/N§­C P  ngµy  24/7/2002  cña  Bé  Tµi chÝnh  h íng  dÉn  thùc hiÖn  c¸c quy  ® Þ n h  ph¸p  luËt vÒ  phÝ  vµ  lÖ phÝ   th×   xö  ph¹t nh   bÞ
 6. 6 a) Ph¹t c¶nh  c¸o ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  lÇn  Ç u.   ® b)  Ph¹t tiÒn 750.000   ®ång  ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m   lÇn   tõ  thø hai trë ®i.  Trêng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh sau: ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 600.000  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång; ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 900.000  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 1.000.000   6.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m   quy   Þ n h     ® vÒ qu¶n     dông   lý,sö  tiÒn  phÝ     lÖ  vµ phÝ  thuéc  © n   ng s¸ch  nhµ  níc: a) Ph¹t  tiÒn  750.000   ®ång   ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m       cã sè phÝ,  phÝ     lÖ  sö dông  sai m ôc  ® Ý c h  cã  gi¸ trÞ ® Õ n  díi 10.000.000  ®ång.  N Õ u  cã  t×nh  tiÕt  gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång.  Õ u   t×nh  N cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  møc  ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång; b) Ph¹t tiÒn 2.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m  cã  sè  phÝ,  phÝ     lÖ  sö  dông  sai m ôc  ® Ýc h  cã  gi¸ trÞ tõ 10.000.000  ®ång  ® Õ n  d íi  30.000.000   ®ång.  Trêng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  1.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.100.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  2.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 2.900.000   c) Ph¹t tiÒn 4.000.000  ®ång  ®èi víi  hµnh  vi vi ph¹m  cã  sè  phÝ, lÖ phÝ   sö  dông  sai m ôc  ® Ýc h  cã  gi¸ trÞ tõ 30.000.000  ®ång  ® Õ n  d íi  50.000.000   ®ång.  Trêng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  3.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  3.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  4.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 4.900.000   d) Ph¹t tiÒn  7.500.000   ®ång   ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m  cã  sè  phÝ,  phÝ     lÖ  sö  dông  sai m ô c  ® Ýc h  cã  gi¸ trÞ tõ 50.000.000  ®ång  ® Õ n  d íi  100.000.000   ®ång.  Trêng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  6.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  5.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  9.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 9.900.000   ®)  Ph¹t tiÒn 20.000.000   ®ång   ®èi    víihµnh   vi  vi  ph¹m       cã sè phÝ,  phÝ   lÖ  sö  dông  sai  ô c  ® Ýc h  cã  gi¸ m  trÞ tõ 100.000.000  ®ång  ® Õ n  d íi  300.000.000   ®ång.  Trêng   hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh sau: ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  15.000.000   lµ  ®ång.   N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 10.000.000   ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 25.000.000   ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng  n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 
 7. 7 e) Ph¹t tiÒn  40.000.000   ®ång   ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m       cã sè phÝ,  phÝ   lÖ  sö  dông  sai m ôc  ® Ýc h  cã  gi¸ trÞ tõ 300.000.000  ®ång  trë lªn. Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  35.000.000   lµ  ®ång.   N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 30.000.000   ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 45.000.000   ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng  n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ  g) Ngoµi viÖc  bÞ  ph¹t tiÒn, c¸ nh © n,  tæ  chøc  cã  hµnh  vi vi ph¹m  quy   ®Þnh     vÒ qu¶n       lý, sö dông  tiÒn phÝ,  phÝ   lÖ  thuéc  © n   ng s¸ch nhµ   íc  n cßn     bÞ ¸p dông  biÖn   ph¸p  ¾c   kh phôc   hËu  qu¶  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m     a kho¶n     3 §iÒu     8 Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P. ® sè  7.  nh   H× thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ chøng   thu  tõ  phÝ,  phÝ   lÖ  thuéc  © n   ng s¸ch nhµ  níc: a) §èi    víihµnh       vi vi ph¹m  quy   Þ n h     chøng   ® vÒ in  tõ: a.1) Ph¹t  tiÒn  3.000.000   ®ång  ®èi    víi hµnh   ® Æ t     vi  in, nhËn   chøng   in  tõ  nh ng  cha   îc    ® c¬ quan   nhµ   íc    n cã thÈ m   quy Ò n  chÊp   thuËn  b»ng  v¨n  b¶n. Tr­ êng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  2.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  4.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 5.000.000   a.2) Ph¹t tiÒn 6.500.000   ®ång  ®èi    víi hµnh   ® Æ t     vi  in, nhËn   chøng   in  tõ  trïng  hiÖu,  ký  trïng sè. Trêng  hîp    cã t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  møc  ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  5.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  4.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  8.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 9.000.000   b) §èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m   quy   Þ n h     ® vÒ ®¨ng   sö   ký  dông  chøng     tõ: Ph¹t  tiÒn 1.250.000   ®ång   ®èi    nh © n,    víic¸  tæ chøc     sö dông   chøng   ® Æ c     tõ  thï (nh:  tem,  …   s ½ n   ø c   vÐ in  m thu phÝ,  phÝ)   µ   lÖ  m kh«ng   ®¨ng   sö   ký  dông   chøng   tõ  víi c¬  quan  nhµ  n íc cã  thÈ m  quy Ò n  theo  quy  ® Þ n h.  Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt  gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  1.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  1.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 2.000.000   c) §èi    víihµnh       vi vi ph¹m  quy   Þ n h     dông   ® vÒ sö  chøng  tõ: c.1) §èi víi  hµnh  vi lËp  chøng  tõ kh«ng  ghi râ c¸c ch Ø  tiªu quy  ® Þ n h   trong chøng     tõ, trõ c¸c  Ø   ch tiªu x¸c  Þ n h   tiÒn    ® sè  phÝ,  phÝ: lÖ  ­ Ph¹t c¶nh  c¸o ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  lÇn  Ç u; ® ­ Ph¹t tiÒn 200.000  ®ång  ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   lÇn  tõ  thø hai trë ®i;
 8. 8 ­ Trêng  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 100.000  ®ång,  n Õ u   t×nh  cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  300.000     lµ  ®ång. c.2) Ph¹t tiÒn  3.000.000  ®ång   ®èi    víihµnh     vi kh«ng  lËp  chøng   khi  tõ  thu  phÝ,  lÖ  phÝ,  trõ tr êng  hîp thu phÝ,  lÖ  phÝ  theo  quy  ® Þ n h  kh«ng  ph¶i lËp  chøng     tõ. Trêng  hîp    cã t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t    nh ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  2.500.000   lµ  ®ång.  NÕu     cã hai  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.500.000   lµ  ®ång.  Õ u     N cã tõ    ba t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000   lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  3.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u   hai  cã  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  4.500.000   lµ  ®ång.  Õ u   N cã  tõ    ba t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  5.000.000   lµ  ®ång. c.3) C¨n  cø  vµo  gi¸ trÞ ghi trªn liªn chøng  tõ thu phÝ,  lÖ  phÝ  giao  cho   kh¸ch  hµng, ph¹t  tiÒn  ®èi    víi hµnh   lËp  vi  chøng   cã   tõ  chªnh  lÖch  gi÷a c¸c liªn  cña   çi  chøng   nh   m sè  tõ  sau: ­ Ph¹t tiÒn 750.000  ®ång   ®èi    çi  chøng   cã    víim sè  tõ  gi¸ trÞ  chªnh  lÖch  d­ íi  1.000.000   ®ång.  Õ u  cã   N t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn lµ 500.000   ®ång.  Õ u   t×nh  N cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång; ­ Ph¹t tiÒn 2.500.000  ®ång  ®èi    çi    víim sè chøng   cã     tõ  gi¸ trÞ  chªnh  lÖch   tõ 1.000.000   ®ång   Õ n     ® díi5.000.000  ®ång. N Õ u     cã t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th×  møc  ph¹t tiÒn   2.000.000   lµ  ®ång. N Õ u     cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  3.000.000   lµ  ®ång; ­ Ph¹t tiÒn 4.500.000  ®ång  ®èi    çi    víim sè chøng   cã     tõ  gi¸ trÞ  chªnh  lÖch   tõ 5.000.000   ®ång   Õ n   íi10.000.000   ® d   ®ång.  Õ u     N cã t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  møc  ph¹t tiÒn   4.000.000   lµ  ®ång. N Õ u     cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  5.000.000   lµ  ®ång; ­ Ph¹t tiÒn 8.000.000  ®ång   ®èi    çi    víim sè chøng   cã     tõ  gi¸ trÞ  chªnh  lÖch   tõ 10.000.000  ®ång  trë lªn. N Õ u       cã t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ  6.000.000  ®ång.  Õ u     N cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  10.000.000   lµ  c.4) C¨n  cø  vµo  gi¸ trÞ ghi trªn liªn chøng  tõ thu phÝ,  lÖ  phÝ  giao  cho   kh¸ch hµng, ph¹t  tiÒn ®èi    víihµnh     vi lËp chøng   khèng     tõ  nh sau: ­ Ph¹t tiÒn  1.500.000  ®ång  ®èi  víi m çi  sè  chøng  tõ cã  gi¸ trÞ  d íi  2.000.000  ®ång.  Õ u    t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   N cã nh th×  ø c  ph¹t tiÒn  1.000.000   m lµ  ®ång.  Õ u   t×nh  N cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  2.000.000     lµ  ®ång; ­ Ph¹t tiÒn  4.000.000  ®ång  ®èi  víi m çi  sè  chøng  tõ cã  gi¸ trÞ  tõ  2.000.000  ®ång  ® Õ n  d íi  5.000.000  ®ång.  N Õ u  cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th×  møc  ph¹t tiÒn   3.000.000   lµ  ®ång. N Õ u     cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  ­ Ph¹t tiÒn  13.000.000  ®ång  ®èi  víi m çi  sè  chøng  tõ cã  gi¸ trÞ  tõ  5.000.000  ®ång  trë lªn. Trêng     hîp    cã t×nh tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  +   Õ u   m ét   N cã  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  11.000.000     lµ  ®ång.  NÕu     cã hai  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  9.000.000   lµ  ®ång.  Õ u     N cã tõ    ba t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  6.000.000   lµ  ®ång; +  N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 15.000.000   ®ång.  Õ u     N cã hai  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  17.000.000   lµ  ®ång.   N Õ u  cã  tõ ba  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 20.000.000  
 9. 9 c.5) Ph¹t tiÒn  1.500.000  ®ång  cho  m çi  sè  chøng  tõ ®èi víi  hµnh  vi sö  dông  chøng  tõ ®∙  h Õt  gi¸ trÞ sö  dông. N Õ u  cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c   ph¹t tiÒn  1.000.000   lµ  ®ång.  Õ u   t×nh  N cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  lµ  c.6) Ph¹t tiÒn  4.000.000  ®ång  cho  m çi sè  chøng  tõ ®èi víi  hµnh  vi tÈy  xãa, söa  ch÷a  néi dung  c¸c ch Ø  tiªu cña  chøng  tõ ®∙  sö  dông. Trêng  hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  3.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  2.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  5.000.000   lµ  ®ång.  N Õ u  cã  tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  trë lªn th×  m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 6.000.000   c.7) Ph¹t tiÒn  6.500.000  ®ång  cho  m çi  sè  chøng  tõ ®èi víi hµnh  vi sö  dông  chøng   gi¶. Trêng   tõ    hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  5.500.000   lµ  ®ång.  NÕu     cã hai  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  4.500.000   lµ  ®ång.  Õ u     N cã tõ    ba t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  3.000.000   lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  7.500.000   lµ  ®ång.  N Õ u   hai  cã  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  8.500.000   lµ  ®ång.  Õ u   N cã  tõ    ba t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  10.000.000   lµ  ®ång. c.8)  ø c   M ph¹t tiÒn ®èi    víic¸c hµnh       vi vi ph¹m  quy   Þ n h     ® t¹ic¸c ®iÓ m  c.3,  c.4, c.5, c.6        vµ c.7 ®iÓ m  nµy       100.000.000   tèi®a lµ  ®ång. d) §èi    víihµnh       vi vi ph¹m  quy   Þ n h     ® vÒ qu¶n     lý chøng  tõ: d.1) Ph¹t tiÒn 300.000   ®ång   ®èi    nh © n,    víi c¸  tæ chøc   thùc hiÖn  b¸o c¸o  sö  dông, thanh  to¸n, quy Õt  to¸n sö  dông  chøng  tõ chË m;  l  tr÷, u  b¶o  qu¶n   chøng   kh«ng   tõ  ®óng   quy   Þ n h.   ® Trêng  hîp    cã t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  nÆng   th×  ø c   m ph¹t nh     sau: ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 200.000  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  100.000     lµ  ®ång; ­ N Õ u  cã  m ét  t×nh  tiÕt t¨ng n Æ n g  th× m ø c  ph¹t tiÒn  lµ 400.000  ®ång.  N Õ u   tõ  cã  hai  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång. d.2)  Ph¹t tiÒn  750.000   ®ång  ®èi    nh © n,     víi c¸  tæ chøc   kh«ng  b¸o c¸o   dông, sö   thanh  to¸n, quy Õt  to¸n sö  dông  chøng  tõ. Õ u  cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø   ph¹t  N c tiÒn  500.000   lµ  ®ång.  Õ u     N cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000 lµ    ®ång. d.3)  Ph¹t  tiÒn 1.500.000   ®ång   ®èi    víihµnh     vi nhËn,  u a   m chøng   kh«ng  ®óng tõ  quy  ® Þ n h  cho  m çi sè  chøng  tõ sö  dông. N Õ u  cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  th× m ø   ph¹t c tiÒn  1.000.000   lµ  ®ång.  Õ u     N cã t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  2.000.000 lµ    ®ång.  ø c   M ph¹t      50.000.000   tèi®a lµ  ®ång. ®)  §èi    víihµnh     vi lµm   Êt,  m cho, b¸n chøng  tõ: ®.1) Ph¹t tiÒn 500.000  ®ång  ®èi    víihµnh     vi lµm   Êt     m liªn giao cho  kh¸ch   hµng cña   çi  chøng   a  dông; m sè  tõ  sö  ch ®.2)  Ph¹t tiÒn  200.000  ®ång  ®èi    víihµnh     vi lµm   Êt   m c¸c    liªn cña   çi  chøng m sè    tõ, trõ      liªn giao cho  kh¸ch hµng  cña  chøng   a  dông; tõ ch sö  ®.3) §èi    víihµnh     vi cho, b¸n chøng  tõ:
 10. 10 ­ Trêng  hîp cho, b¸n chøng   ph¸t  tõ  hiÖn   sö   ®∙  dông   th×  nh © n,         c¸  tæ chøc cho, b¸n chøng   bÞ   ph¹t theo  ø c   tõ  xö    m quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m  c.4  ô c   m nµy; ­ Trêng  hîp cho, b¸n chøng   a     tõ  sö dông   ch th×  nh © n,    c¸  tæ chøc   cho, b¸n    chøng tõ    ph¹t theo  ø c   bÞ xö    m quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m  ®.1     vµ ®iÓ m  ®.2   ô c   m nµy; ®.4) M ø c  ph¹t ®èi  víi c¸c hµnh  vi lµm  m Êt, cho, b¸n  chøng  tõ tèi ®a  lµ   50.000.000  ®ång;  riªng    êng hîp  tr cho, b¸n chøng   ph¸t  tõ  hiÖn   sö  ®∙  dông   dông  m ø c ¸p    ph¹t      100.000.000   tèi®a lµ  ®ång. e) Ngo µi viÖc  bÞ  ph¹t tiÒn, c¸ nh © n,  tæ  chøc  cã  hµnh  vi ® Æ t  in,  nhËn  in   chøng  tõ trïng ký  hiÖu, trïng sè  quy  ® Þ n h  t¹i  ®iÓ m  a.2; cã  hµnh  vi vi ph¹m  quy   ® Þ n h  vÒ  sö  dông  chøng  tõ nªu  t¹i  c¸c ®iÓ m  c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7; cã  hµnh  vi   nhËn,  u a   m chøng   kh«ng   tõ  ®óng   quy   Þ n h   ® nªu    t¹i®iÓ m   d.3      vµ cã hµnh   cho,  vi    b¸n chøng   quy   Þ n h     tõ  ® t¹i®iÓ m  ®.3  nªu trªn  cßn       bÞ xö ph¹t  æ  íc    Ò n     b sung t quy sö dông   giÊy  ph Ðp  hµnh  ngh Ò,  ho¹t  ®éng  theo   quy  ® Þ n h  cña  ph¸p  luËt;  tÞch  thu     vËt, tang ph¬ng   tiÖn  ®îc  dông   Ó     ®∙  sö  ® vi ph¹m   hµnh   chÝnh   theo  quy   Þ n h     ® t¹ikho¶n     2 §iÒu 8  Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P.   ® sè  g) Ngoµi c¸c h×nh  thøc    ph¹t chÝnh, xö  ph¹t b æ  sung, c¸ nh © n,  tæ  chøc  cã xö   hµnh  vi vi ph¹m   quy  ® Þ n h    sö  dông  chøng   nªu  t¹i vÒ tõ   c¸c ®iÓ m  c.2, c.3, c.4, c.5,   c.7;   hµnh   nhËn, m u a   cã vi  chøng  tõ kh«ng   ®óng  quy   Þ n h   ® nªu t¹i®iÓ m  d.3       vµ cã hµnh     vi cho,  b¸n  chøng   quy   Þ n h     tõ  ® t¹i®iÓ m   ®.3   nªu trªn cßn     dông   ét  ho Æ c bÞ ¸p  m   nh÷ng   biÖn  ph¸p  ¾ c   kh phôc   hËu  qu¶  quy   Þ n h     ® t¹ic¸c ®iÓ m   c      a,  vµ d kho¶n     3 §iÒu 8 Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P. ® sè  8.  ×nh   H thøc    xö ph¹t    ø c   vµ m ph¹t ®èi    víihµnh   vi ph¹m   vi    quy   Þ n h       Ô n, ® vÒ mi gi¶m  phÝ,  phÝ: lÖ  a) §èi víi hµnh  vi khai m a n,  khai khèng  hå  s¬  ® Óîc ¸p dông  chÝnh  s¸ch  ®   mi Ô n, gi¶m  phÝ,  phÝ: lÖ  a.1) Ph¹t c¶nh  c¸o ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  lÇn  Ç u.   ® a.2) Ph¹t tiÒn  300.000  ®ång  ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m   lÇn   tõ  thø hai trë  ­ Tr ®i.  êng  hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c       m ph¹t nh sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  200.000   lµ  ®ång.  Õ u   N   cã tõ hai t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  100.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh   tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  400.000   lµ  ®ång.  Õ u   N  cã tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång. b) §èi    víihµnh     vi khai  a n,   m khai khèng       Óîc  hå s¬ ®  hëng   ® chªnh  lÖch   viÖc tõ    thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch  Ô n,  mi gi¶m  phÝ,  phÝ: lÖ  b.1) Ph¹t  tiÒn 700.000  ®ång   ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m       cã sè tiÒn chªnh       lÖch cã gi¸ trÞ  Õ n   íi10.000.000     ® d  ®ång.  Õ u     N cã t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t    lµ tiÒn  500.000   ®ång.  Õ u   t×nh  N cã  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  900.000     lµ  ®ång. b.2) Ph¹t tiÒn 2.000.000   ®ång   ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   sè  cã  tiÒn chªnh       lÖch cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000  ®ång  ® Õ n íi d  30.000.000  ®ång.  Tr  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m êng   nh Ñ   Æ c   ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹tsau:  nh   ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.500.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång;
 11. 11 ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  2.500.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  2.900.000     lµ  ®ång; b.3) Ph¹t tiÒn 4.000.000   ®ång   ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   sè  cã  tiÒn chªnh       lÖch cã gi¸ trÞ tõ 30.000.000  ®ång  ® Õ n íi d  50.000.000  ®ång.  Tr  hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m êng   nh Ñ   Æ c   ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹tsau:  nh   ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  3.500.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  3.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  4.500.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  4.900.000     lµ  ®ång; b.4) Ph¹t tiÒn 7.500.000   ®ång   ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   sè  cã  tiÒn  chªnh       lÖch cã gi¸ trÞ  50.000.000     tõ  ®ång   Õ n íi100.000.000   ®    d ®ång. êng   Tr hîp   cã t×nh  tiÕt    gi¶m nh Ñ   Æ c   ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹tsau:  nh   ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  6.000.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  5.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  9.000.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  9.900.000     lµ  ®ång; b.5) Ph¹t tiÒn 20.000.000   ®ång   ®èi   víi hµnh   vi  vi  ph¹m       cã sè tiÒn chªnh  lÖch   cã  gi¸ trÞ tõ 100.000.000  ®ång  ® Õ níi  d  300.000.000  ®ång.  Tr  hîp cã  t×nh  tiÕt êng   gi¶m   Ñ   Æ c   nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t nh  sau:   ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  15.000.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  10.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  25.000.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  29.900.000     lµ  ®ång; b.6)  Ph¹t tiÒn 40.000.000  ®ång   ®èi    víi hµnh   vi  vi  ph¹m       cã sè tiÒn  chªnh  lÖch   cã  gi¸ trÞ tõ 300.000.000   ®ång  trë lªn. Tr   êng hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m  nh Ñ  ho Æ c       t¨ng nÆng   th×  ø c   m ph¹t nh   sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t tiÒn  35.000.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  30.000.000     lµ  ®ång; ­  Õ u   m ét   N cã  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  45.000.000   lµ  ®ång.  Õ u  N cã  hai  tõ  t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  50.000.000     lµ  ®ång; c)  Ngoµi  viÖc     bÞ ph¹t  tiÒn,  nh © n,    c¸  tæ chøc     cã hµnh    vi khai  a n,   m khai   khèng hå  s¬   Ó   ® ®îc hëng   chªnh  lÖch   viÖc   tõ  thùc  hiÖn  chÝnh  s¸ch  Ô n,   mi gi¶m     phÝ, lÖ phÝ  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m     ôc     b M 8 Th«ng      nµy cßn       t bÞ xö ph¹t  æ   íc t Ò n     b sung  quy sö dông   giÊy  Ð p   ph hµnh  ngh Ò,  ho¹t ®éng  theo  quy   Þ n h   ® cña  ph¸p  luËt theo    ® Þ n h quy   t¹i®iÓ m   kho¶n   §iÒu   cña     a  2  8  Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P.   ® sè  d) Ngoµi c¸c h×nh  thøc    ph¹t chÝnh, xö  ph¹t b æ  sung, c¸ nh © n,  tæ  chøc  cã xö   hµnh  vi khai m a n,  khai khèng  hå  s¬  ® Ó îc hëng  chªnh  lÖch  tõ viÖc  thùc  hiÖn  ®   chÝnh   s¸ch  Ô n,   mi gi¶m  phÝ,  phÝ   lÖ  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m     ôc     b M 8 Th«ng        nµy cßn t bÞ   dông   ¸p  biÖn  ph¸p  ¾ c   kh phôc  hËu  qu¶   quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m     a kho¶n     3 §iÒu     8 cña Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P. ® sè  9. H× nh  thøc  xö  ph¹t vµ  m ø c  ph¹t ®èi víi hµnh  vi kh«ng  thùc hiÖn  niªm  yÕt   ho Æ c  th«ng  b¸o  c«ng   khai    Þ a   t¹i® ®iÓ m  thu phÝ,  phÝ       lÖ  ë vÞ trÝ thuËn     ® Ó tiÖn  c¸c  ®èi îng  t nép  phÝ   Ô  nhËn   d biÕt vÒ  tªn phÝ,  lÖ phÝ,  ø c  thu,  m chøng   thu vµ tõ    v¨n b¶n  quy   Þ n h   ® thu phÝ,  phÝ: lÖ 
 12. 12 a) Ph¹t c¶nh  c¸o ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m  lÇn  Ç u.   ® b) Ph¹t tiÒn  750.000  ®ång  ®èi    víihµnh       vi vi ph¹m   lÇn  tõ  thø hai trë  êng  ®i. Tr hîp  t×nh  cã  tiÕt gi¶m   Ñ   Æ c     nh ho t¨ng  Æ n g   n th×  ø c     nh m ph¹t  sau: ­  Õ u     ét   N cã m t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ   nh th×  ø c   m ph¹t  tiÒn  600.000   lµ  ®ång.  Õ u   N   cã tõ hai t×nh  tiÕt gi¶m   Ñ     nh trë  lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  500.000     lµ  ®ång; ­  Õ u     ét   N cã m t×nh   tiÕt t¨ng  Æ n g   n th×  ø c   m ph¹t tiÒn  900.000   lµ  ®ång.  Õ u   N  cã tõ hai t×nh  tiÕt t¨ng  Æ n g     n trë lªn th×  ø c   m ph¹t tiÒn  1.000.000     lµ  ®ång. III. h È m  q u y Ò n ,  t h ñ  t ô c  x ö  p h ¹t v i p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  tr o n g  l Ü n h    T v ù c  p h Ý ,  l Ö  p h Ý ThÈ m  quy Ò n  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  phÝ, lÖ phÝ  thùc   hiÖn  theo quy   Þ n h     ® t¹i§iÒu     18 Ngh Þ   Þ n h   106/2003/N§­C P,   thÓ   ® sè  cô  sau: nh 1.  È m   Th quy Ò n     xö ph¹t    vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  phÝ,  phÝ   lÖ  thùc hiÖn  theo  quy  ® Þ n h  t¹i  c¸c §iÒu  28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39  vµ  §iÒu  40   Ph¸p  lÖnh         Xö lý vi ph¹m   hµnh  chÝnh  ngµy     02 th¸ng  n¨m   7  2002. 2. Nguyªn  t¾c  x¸c  Þ n h   ® thÈ m  quy Ò n     xö ph¹t  ph¹m   vi  hµnh  chÝnh   trong   lÜnh vùc phÝ,  phÝ   lÖ  thùc hiÖn  theo  quy   Þ n h     ® t¹i§iÒu     42 Ph¸p  lÖnh         Xö lý vi ph¹m    hµnh chÝnh  ngµy     02 th¸ng  n¨m   7  2002. 3. Thñ  tôc vµ  tr×nh  tù xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  phÝ, lÖ   phÝ  thùc hiÖn  theo  quy   Þ n h     ® t¹ic¸c §iÒu  53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,        vµ §iÒu 61 Ph¸p  lÖnh         Xö lý vi ph¹m  hµnh   chÝnh  ngµy     02 th¸ng  n¨m   7  2002. 4. TiÒn  ph¹t vi ph¹m       hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  phÝ,  phÝ   îc  lÖ  thu ph¶i    ® nép vµo   © n   ng s¸ch nhµ   qua     íc  n tµi kho¶n   ë     m t¹iKho   b¹c  íc. Ch Õ     nhµ     n ®é qu¶n     lý biªn   lai thu tiÒn  ph¹t vµ     tiÒn  nép  ph¹t thùc    hiÖn  theo quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt hiÖn   hµnh. 5. Thñ  tôc  lý c¸c  xö    biÖn  ph¸p  ¾ c   kh phôc  hËu  qu¶: a) Ngêi  thÈ m   cã  quy Ò n   ph¹t vi ph¹m   xö      hµnh  chÝnh  cÇn  quy   Þ n h   c¸   © n, ® râ  nh tæ  chøc  chÞu   tr¸ch nhiÖ m   ¾ c   kh phôc  hËu   qu¶, c¸c biÖn  ph¸p    vµ thêi h¹n  ¾      kh c phôc hËu  qu¶  vµo  trong  quy Õt  Þ n h   ph¹t    ® xö  vi ph¹m  hµnh  chÝnh. b)  æ   T chøc   nh © n     c¸  bÞ buéc   ph¶i  båi  hoµn     sè tiÒn  thÊt  tho¸t do   ph¹m     vi  hµnh chÝnh   trong  lÜnh  vùc  phÝ,  phÝ   lÖ  g©y     ra; ph¶i  chÞu   äi  m chi phÝ   Ó   ® hoµn    tiÒn tr¶  chªnh   lÖch     do thùc  hiÖn  sai chÝnh   s¸ch phÝ,  phÝ   lÖ  cho  îng t   ®èi  nép phÝ,  phÝ; lÖ    bÞ  truy  thu  c¸c kho¶n  phÝ,  phÝ   lÖ  trèn nép;   bÞ tÞch    thu tiÒn chªnh  lÖch  phÝ,    lÖ phÝ    ®îc    cã do vi ph¹m   hµnh  chÝnh   trong  lÜnh  vùc   phÝ, lÖ phÝ,  ph¶i nép  tiÒn t¹i   n¬i  µ   m quy Õt   Þ n h     ® xö ph¹t  ghi, ® Ó     ®∙    c¬ quan     xö ph¹t  m   xe xÐt hoµn   tr¶ bªn    bÞ h¹i   ho Æ c   Ó   ® thanh   to¸n  c¸c kho¶n  chi phÝ   hîp    lý ph¸t sinh    trong  qu¸ tr×nh  tiÕn      hµnh c¸c c«ng   viÖc     liªn quan   Ó   ® thùc hiÖn  biÖn   ph¸p  ¾ c   kh phôc   hËu  qu¶. c) C¸c  c¬  quan  cã  thÈ m  quy Ò n  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  phÝ,  phÝ   lÖ  ®îc  ë     m tµi kho¶n   t¹m   gi÷    t¹iKho  b¹c nhµíc  Ó     ® n theo  dâi, qu¶n   vµ   lý    sö  dông     sè tiÒn  Ó   ® thùc  hiÖn   c¸c  biÖn   ph¸p  ¾c   kh phôc   hËu   qu¶  (theo  quy     n h   ®Þ t¹i tiÕt    b cña  ®iÓ m  nµy). Hµng   quý,  hµng   n¨m     c¬ quan   m ë     îc ® tµi kho¶n   t¹m  gi÷    ph¶i tæng   hîp b¸o c¸o    c¬ quan  qu¶n   cÊp   lý  trªn      vµ c¬ quan     tµi chÝnh   cïng  cÊp  t×nh     h×nh
 13. 13 thu chi sè  tiÒn  t¹i  kho¶n  t¹m  gi÷ theo  ch Õ  ®é  tµi  tµi  chÝnh  hiÖn  hµnh  m É u   (theo ban   hµnh  kÌm  theo  Th«ng   nµy). H Õt   t   ngµy  31  th¸ng   hµng   12 n¨m,  toµn  bé    tiÒn sè   t¹m  gi÷ quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m  nµy  ph¶i  nép  vµo   © n   ng s¸ch  íc n nhµ   theo quy   Þ n h     ® cña ph¸p  luËt    © n   vÒ ng s¸ch nhµíc    hiÖn   n hµnh. d) Trêng  hîp  nh © n,    c¸  tæ chøc  kh«ng   chÊp   hµnh  quy Õt   Þ n h   ® buéc   ¾c   kh   phôc hËu  qu¶  th× tiÕn hµnh ìng  Õ     ch theo  c quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt. I V. K h i Õ u  n ¹i, è c ¸ o, x ö  lý vi p h ¹ m  t 1. ViÖc   khiÕu  n¹i,tè    c¸o   vµ gi¶i quy Õt     khiÕu  n¹i, tè    c¸o  ®èi    víi nh÷ng     Õt quy ® Þ n h  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  phÝ, lÖ  phÝ  ¸p dông  theo  quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt    vÒ khiÕu     c¸o.  n¹i,tè  Trong  thêi gian    chê  gi¶i quy Õt     khiÕu      n¹i,c¸ nh © n,  tæ  chøc  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  phÝ,  lÖ  phÝ  ph¶i nghiªm   Ø nh   ch chÊp  hµnh  quy Õt  Þ n h   ph¹t  ® xö  cña     c¬ quan   thÈ m   cã  quy Ò n.  2. Ngêi cã  thÈ m  quy Ò n    ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc  phÝ, lÖ xö   phÝ  m µ  vô  lîic¸ nh © n  ho Æ c     thiÕu  tinh thÇn  tr¸ch nhiÖ m,  bao  che, kh«ng  xö  ph¹t   ho Æ c  xö  ph¹t kh«ng  kÞp  thêi,  kh«ng  ®óng  m ø c,  xö  ph¹t v ît qu¸ thÈ m  quy Ò n  quy   ® Þ n h  th× tuú theo  tÝnh  chÊt, m ø c  ®é  vi ph¹m  sÏ bÞ  xö  lý kû  luËt ho Æ c  truy cøu   tr¸ch  nhiÖ m  h×nh   sù;  Õ u   n g©y  thiÖt    h¹i cho   íc, tæ   Nhµ    n chøc,  nh © n   c¸  th× ph¶i  båi   thêng   theo  quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt.  3. Ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh   chÝnh  trong lÜnh  vùc  phÝ,  lÖ phÝ  n Õ u  cã   hµnh   c¶n   vi  trë, chèng  êi      ng thi hµnh  c«ng     Æ c     vô ho cè t×nh  tr× ho∙n,  trèn tr¸nh  thùc hiÖn  quy Õt  ® Þ n h  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  th× tïy theo  tÝnh  chÊt, m ø c  ®é  vi   ph¹m   bÞ     vi  sÏ  xö lý  ph¹m   hµnh  chÝnh,  Æ c   ho truy cøu  tr¸ch nhiÖ m  h×nh       quy sù theo  ®Þnh   cña  ph¸p  luËt. V .  T æ  c h ø c  t h ù c  h i Ö n Th«ng   nµy   hiÖu   t   cã  lùc    thihµnh  sau     15 ngµy,    ngµy   kÓ tõ  ®¨ng  C«ng  b¸o. Trong  qu¸ tr×nh  thùc hiÖn, cã  g×íng m ¾ c,  ® Ò  nghÞ  ph¶n  ¸nh  vÒ  Bé  Tµi  v   chÝnh   Ó   ® gi¶i quy Õt    kÞp  thêi.
 14. 14 M É u   uy Õt   Þ n h     Q ® xö ph¹t (ban hµnh  kÌm  theo Th«ngsè      06/2004/TT­BT C   t ngµy  04/02/2004  cña     Bé Tµi chÝnh) Tªn  quan   êi    c¬  ng xö Céng  hßa   héi  x∙  chñ  ngh Ü a  ViÖt  m Na ph¹t §éc  lËp  Tù     H¹nh   ­  do ­  phóc Sè:  . . /Q§­X P .... .   .                               . ngµy.....                              ....   ,   th¸ng..... n¨m......    Q u y Õ t  ® Þ n h  x ö  p h ¹ t ­ C¨n     cø Ph¸p  lÖnh  phÝ,  phÝ   38/2001/PL   U B T V Q H 1 0   lÖ  sè  –  ­ C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  106/2003/N§­C P  ngµy  23/9/2003  cña  Ch Ý n h   phñ  quy  ® Þ n h  vÒ  viÖc  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  phÝ, lÖ  phÝ; ­ C¨n  cø  Th«ng  t  sè  06/2004/TT­BT C  ngµy  04/02/2004  cña  Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  106/2003/N§­C P  ngµy  23/9/2003   cña  Ch Ý n h  phñ  quy  ® Þ n h  vÒ  viÖc  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong  lÜnh   vùc phÝ,  phÝ; lÖ  ­ C¨n     cø biªn b¶n     vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ngµy …th¸ng …  n¨m … . X Ðt  néi dung, tÝnh  chÊt, hµnh       vi vi ph¹m   hµnh     chÝnh.  Hä     vµ tªn (cña   êi  quy Õt   Þ n h ):... . . . . . . . .  øc   ng ra  ® . . . . . . . . .Ch . vô:.... . . . . . . . . . . ...... §¬n     vÞ c«ng     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t¸c:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q u y Õ t  ® Þ n h : §i Ò u  1.    Xö ph¹t vi ph¹m       hµnh  chÝnh  ®èi    víi¤ng,    Bµ (ho Æ c     tæ chøc) …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … §Þa   Ø   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ch   Ngh Ò  nghiÖp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . D©n  téc … … … … … … … … … .   u èc   Q tÞch … … … … … … … … … … … . CMTND  (ho Æ c     hé chiÕu)  … … … … … … . .       sè do c¬ quan   … … … … . … …… … … … … … … … …  cÊp  ngµy … … … .  th¸ng … … .  n¨m … … … … §∙  hµnh       cã  vi vi ph¹m … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Q uy   Þ n h     ® t¹itiÕt ….. ®iÓ m … … . .   ôc … … .   M Th«ng    sè   t 06/2004/TT­BT C   ngµy  04/02/2004  cña  Bé  Tµi chÝnh  h íng  dÉn  thùc  hiÖn  Ngh Þ  ® Þ n h  sè 
 15. 15 106/2003/N§­C P  ngµy  23/9/2003  cña  Ch Ý n h  phñ  quy   Þ n h  vÒ  viÖc  xö  ph¹t  ® vi ph¹m     hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc phÝ,  phÝ. lÖ  T æ n g   tiÒn  sè  ph¹t:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .®ång. . (b»ng  ch÷:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .). H ×nh  thøc  ph¹t  æ   xö  b sung  (nÕu  cã) … … … … … … … … … … … … … … . BiÖn  ph¸p  ¾c   kh phôc  hËu  qu¶  (nÕu  cã) … … … … … … … … … … … … . . . §i Ò u  2. ¤ng, Bµ(ho Æ c     chøc)    tæ   cã tªn    t¹i§iÒu       1 cã tr¸ch  nhiÖ m   nép   tiÒn  ph¹t vµo  Tµi kho¶n...... . . . . . . . t¹i . . . . . . .    Kho  b¹c Nhµ  n íc.... . . . . . . . . trong  . . . . . . . . .  . thêi h¹n  10  ngµy  kÓ  tõ kÓ  tõ ngµy  nhËn  ® îc Q uy Õt  ® Þ n h.  N Õ u  ¤ng, Bµ   (ho Æ c     chøc)  tæ   kh«ng   gi¸c    tù  thi hµnh   uy Õt   Þ n h     Q ® xö ph¹t nµy   th×  bÞ   sÏ  c­ ìng  Õ     ch thihµnh   theo quy   Þ n h   ® cña   ph¸p  luËt hiÖn   hµnh. ¤ng, Bµ  (ho Æ c  tæ  chøc) cã  quy Ò n  khiÕu  n¹i theo  quy  ® Þ n h  cña  ph¸p  luËt. Trong     thêi gian  gi¶i quy Õt     khiÕu  n¹i, ¤ng,      Bµ (ho Æ c     tæ chøc)  vÉn  ph¶i  thihµnh   uy Õt   Þ n h     Q ® nµy. §i Ò u  3.  uy Õt   Þ n h   Q ® nµy   hiÖu   cã  lùc    thihµnh     ngµy   kÓ tõ  ký. Hä, tªn,chøc     êi  quy Õt    vô ng ra  ®Þnh (ký tªn)
 16. 16 MÉu  Biªn b¶n   ph¹m   vi  hµnh  chÝnh (ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     06/2004/TT­BT C   t sè  ngµy  04/02/2004  cña     Bé Tµi  chÝnh) …… … … … … … …  (1) Céng  hßa   héi  x∙  chñ  ngh Ü a  ViÖt  m Na Sè:  . … .... .… §éc  lËp  Tù     H¹nh   ­  do ­  phóc                               . ngµy.....                              ....   ,   th¸ng..... n¨m......    b iª n  b ¶ n  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  l Ü n h  v ù c  p h Ý ,  l Ö  p h Ý H« m  nay, håi.... . .  . . .giê, ngµy.....th¸ng..... n¨m...... . .       . .. t¹i .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... (2) Chóng     m: t«igå 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  øc   .... . . . . . . . . . . . . . . . . .Ch . vô:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ¬i c«ng     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t¸c:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  øc   .... . . . . . . . . . . . . . . . . .Ch . vô:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ¬i c«ng     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t¸c:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  øc   .... . . . . . . . . . . . . . . . . .Ch . vô:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…. N ¬i c«ng     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t¸c:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TiÕn  hµnh  lËp biªn b¶n     vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ®èi    víi:(3).... . . . . . . . . . . ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. §Þa   Ø:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S T   ch .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M . (nÕu  cã)  . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . Néi dung     vi ph¹m: (4).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... Víi sù    chøng  kiÕn  cña  «ng  (bµ) (nÕu  cã)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... §Þa   Ø:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sè  GiÊy  chøng  minh   © n   nh d©n:..... . . . . . . . . .ngµy...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... N ¬i cÊp...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Vµ   chøng   sù  kiÕn  cña  «ng  (bµ) (nÕu  cã): .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .................... §Þa   Ø:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sè  GiÊy  chøng  minh   © n   nh d©n:  . . . . . . . . . .ngµy   . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .  . .... . . . . . . . . . . . . N ¬i cÊp   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 17. 17 ý kiÕn  cña   nh © n,    c¸  tæ chøc     vi ph¹m:.(5)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Biªn b¶n   îc  ® ®äc  cho   äi  êi  m ng cïng nghe     vµ thèng  nhÊt  tªn. Biªn  ký    b¶n   ® îc giao cho  ®èi  îng    t vi ph¹m  hµnh  chÝnh. Ng êi  ph¹m vi  Ng êi chøng  kiÕn Ng êi lËp biªn b¶n (Ho Æ c  ®¹i diÖn     tæ chøc  vi  (N Õ u  cã) (Ký, ghi  hä   râ  tªn) ph¹m )     dÉn   H íng  ghi Biªn    b¶n ­ Biªn b¶n   3  cã  liªn:   + Liªn  b¸o  1:  so¸t.   + Liªn  giao  2:  cho  ®èi  îng    t vi ph¹m  hµnh  chÝnh, + Liªn  l 3: u. ­ (1):Tªn      c¬ quan  cña   êi  ng lËp biªn b¶n. ­ (2):G hi    n¬i lËp biªn b¶n.  ­ (3):Tªn    cña   nh © n,    c¸  tæ chøc     vi ph¹m. ­ (4):G hi  thÓ     cô  néi dung     vi ph¹m. ­ (5): G hi  Æ c   Ó     ho ® ®èi  îng  ph¹m   ghi  t vi  tù  néi dung   ¾ n   ng gän,  rµng.  râ  Trêng   hîp ®èi  îng  ph¹m   u è n   t vi  m tr×nh  bµy  dµi, ghi    “Cã   kiÕn   Ý n h   ý  ® kÌm”, ý  kiÕn  tr×nh  bµy  cña  ®èi  îng    t vi ph¹m  ph¶i  Ý n h   ® kÌm  biªn b¶n.
 18. v¨n phßng  quèc                                   c¬   d÷   héi                                 së  liÖu luËt viÖt  m   W D A T A na LA MÉu  b¸o c¸o thu chi    tµikho¶n  t¹m gi÷ (ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     06/2004/TT­BT C   t sè  ngµy  04/02/2004  cña     Bé Tµi chÝnh) Tªn  quan c¬  b ¸ o  c ¸ o  t × n h  h × n h  t h u  c h i t µi k h o ¶ n  t¹ m  g i ÷ Q uý...... . . . . . . . / .... §¬n     vÞ tÝnh: Ngh× n  ®ång Vô  viÖc Tæng   thu Tæng   chi G hi  Tæn TiÒn   TiÒn  thanh  to¸n  TiÒn   truy  TiÒn  hªnh   Kh¸c T æ n g Tho¸i TiÒn   Thanh     to¸n chi  Nép   chó g nhËn  båi  chi phÝ  thùc  hiÖn   thu  c¸c  lÖch   phÝ,  tr¶  hoµn  tr¶  phÝ     liªn quan   ng © n   hoµn  sè  hoµn   tr¶ tiÒn phÝ,  kho¶n   lÖ phÝ     do tiÒn  bªn    ® Ó   bÞ thùc  hiÖn   s¸ch  tiÒn thÊt  lÖ  phÝ  cho  bªn  phÝ,  lÖ  vi ph¹m     thu  thiÖt h¹i c¸c  biÖn   ph¸p  nhµ  n­ tho¸t thiÖt    h¹i (nÕu  cã) phÝ   trèn  hµnh  chÝnh sai kh ¾ c  phôc   íc nép hËu   qu¶ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tæng   céng: .... . ngµy....  . ,   th¸ng....    n¨m...... Ng êi lËp b¶ng Thñ   ëng   tr ®¬n  vÞ (Ký, ghi  hä   râ  tªn) (Ký, ghi  hä   râ  tªn    vµ ®ãng  dÊu )
 19. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản