Thông tư 06/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
193
lượt xem
18
download

Thông tư 06/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Néi vô sè 06/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông Phô cÊp lu ®éng ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc dù bÞ), viªn chøc, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù, thö viÖc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, do tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña nghÒ hoÆc c«ng viÖc ph¶i th êng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ n¬i ë, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t kh«ng æn ®Þnh. II. Møc vµ ®èi tîng hëng phô cÊp lu ®éng 1. Møc phô cÊp: Phô cÊp lu ®éng gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ 0,6 so víi møc l ¬ng tèi thiÕu chung. Theo møc l¬ng tèi thiÓu chung 290.000®/th¸ng th× c¸c møc tiÒn phô cÊp lu ®éng thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Møc HÖ sè Møc tiÒn phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 1 0,2 58.000 ®ång 2 0,4 116.000 ®ång 3 0,6 174.000 ®ång 2. §èi tîng ¸p dông a) Møc 1, hÖ sè 0,2 ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ: Tæ, ®éi c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh, vÖ sinh phßng dÞch, sinh ®Î cã kÕ ho¹ch, sèt rÐt, bíu cæ ë vïng trung du; Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc (kÓ c¶ hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian thö viÖc) c«ng t¸c t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®ang lµm chuyªn tr¸ch vÒ xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc mµ trong th¸ng cã tõ 15 ngµy trë lªn ®i ®Õn c¸c th«n, b¶n, phum, sãc.
  2. 2 b) Møc 2, hÖ sè 0,4 ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ: Tæ, ®éi khoan, th¨m dß thuéc c¸c liªn ®oµn ®Þa chÊt; Tæ, ®éi kh¶o s¸t, t×m kiÕm thuéc liªn ®oµn ®Þa chÊt khu vùc; Tæ, ®éi kh¶o s¸t, ®o ®¹c khÝ tîng thñy v¨n; Tæ, ®éi ®iÒu tra, ®o ®¹c n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû lîi, thuû s¶n; Tæ, ®éi chèng dÞch bÖnh, vÖ sinh phßng dÞch, sinh ®Î cã kÕ ho¹ch, sèt rÐt, bíu cæ ë miÒn nói, vïng cao, vïng s©u, n¬i xa x«i hÎo l¸nh. Tæ, ®éi thêng xuyªn t¨ng cêng ®i tuyÕn c¬ së ®Ó kh¸m, ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n thuéc ®Þa bµn x·, th«n, b¶n, ë miÒn nói, vïng cao, vïng s©u, n¬i xa x«i hÎo l¸nh. c) Møc 3, hÖ sè 0,6 ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ: Tæ, ®éi kh¶o s¸t, t×m kiÕm kho¸ng s¶n thuéc liªn ®oµn ®Þa chÊt chuyªn ®Ò; Tæ, ®éi kh¶o s¸t, ®o ®¹c x©y dùng hÖ thèng ®iÓm ®o ®¹c c¬ së quèc gia, hÖ thèng ®iÓm ®o ®¹c c¬ së chuyªn dïng, ®o ®¹c ®Þa h×nh; Tæ, ®éi kh¶o s¸t, ®iÒu tra rõng; Tæ ®iÒu tra, su tÇm dîc liÖu quý, hiÕm ë c¸c miÒn nói cao, biªn giíi, h¶i ®¶o, n¬i x«i hÎo l¸nh. III. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp lu ®éng 1. Phô cÊp lu ®éng ®îc tÝnh tr¶ theo sè ngµy thùc tÕ lu ®éng vµ ®îc tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng theo c«ng thøc sau: Sè ngµy thùc tÕ lu ®éng trong Møc Møc l¬ng HÖ sè th¸ng tiÒn = tèi thiÓu x phô cÊp x phô cÊp chung lu ®éng Sè ngµy lµm viÖc tiªu lu ®éng chuÈn 1 th¸ng (22 ngµy) Phô cÊp lu ®éng kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 2. C¸c ®èi tîng hëng chÕ ®é phô cÊp lu ®éng th× kh«ng hëng chÕ ®é c«ng t¸c phÝ. 3. Nguån kinh phÝ chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp lu ®éng: C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶o toµn bé, phô cÊp lu ®éng do ng©n s¸ch nhµ n íc chi tr¶ theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao hµng n¨m cho c¬ quan, ®¬n vÞ; C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®èi tîng thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn tù chñ
  3. 3 tµi chÝnh, phô cÊp lu ®éng do c¬ quan, ®¬n vÞ chi tr¶ tõ nguån kinh phÝ kho¸n vµ nguån tµi chÝnh ®îc giao tù chñ.
  4. 4 IV. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp lu ®éng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. ChÕ ®é phô c¸p lu ®éng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc c¨n cø vµo ®èi tîng ®îc hëng vµ nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp lu ®éng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó tÝnh tr¶ phô cÊp lu ®éng. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm mét sè nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc thï (ngoµi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy) trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông phô cÊp lu ®éng ®ang cßn hiÖu lùc, th× tiÕp tôc ®îc hëng cho ®Õn khi cã sù thay ®æi c¸c yÕu tè lµ c¨n cø ®Ó tho¶ thuËn phô cÊp; c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng tæng hîp b¸o c¸o vÒ Bé Néi vô ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý. ViÖc bæ sung ®èi tîng hëng phô cÊp lu ®éng hoÆc ®iÒu chØnh møc phô cÊp lu ®éng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé, ngµnh cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ göi vÒ Bé Néi vô ®Ó trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh xem xÐt, gi¶i quyÕt. 3. Ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt lu ®éng ë c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, th× phô cÊp lu ®éng (nÕu cã) ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. 4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp l u ®éng theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản