Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
69
lượt xem
4
download

Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Cña Bé Quèc phßng sè 6/2005/TT-BQP ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi qu©n nh©n; c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng hëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; Sau khi cã tháa thuËn cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh; Bé Quèc phßng h- íng dÉn thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, binh sÜ, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ lao ®éng hîp ®ång cã quyÕt ®Þnh cña Bé Tæng Tham mu ®ang c«ng t¸c, ®i häc, thùc tËp, ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng ë trong níc vµ ë níc ngoµi, chê gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n hëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. II. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi 1. §èi víi sÜ quan SÜ quan hiÖn ®ang hëng hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm nµo th× chuyÓn sang hëng hÖ sè l¬ng míi cña cÊp bËc qu©n hµm ®ã. Trêng hîp sÜ quan ®· ®îc n©ng l¬ng cÊp hµm lÇn 1, lÇn 2 hoÆc 1 lÇn, th× nay ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng cÊp hµm n©ng lÇn 1 hoÆc lÇn 2 míi. VÝ dô: §ång chÝ NguyÔn V¨n A, cÊp bËc ThiÕu t¸ n©ng l¬ng lÇn 2 (hoÆc 1 lÇn) cã hÖ sè l¬ng cò lµ 5,30 nay chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 6,80. 2. §èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. 2.1. VÒ sè bËc l¬ng cña qu©n nh©n chuyªn nghiÖp: a) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lo¹i cao cÊp cã 2 nhãm vµ mçi nhãm cã 12 bËc l¬ng; b) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lo¹i trung cÊp vµ s¬ cÊp, mçi lo¹i cã 2 nhãm vµ mçi nhãm cã 10 bËc l¬ng.
  2. 2 c) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm, sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng), th× ®îc xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm; tõ n¨m thø t trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. 2.2. Nguyªn t¾c chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi a) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®îc chuyÓn xÕp l¬ng theo tr×nh ®é ®µo t¹o vµ lµm c«ng viÖc thuéc nhãm nµo th× ®îc chuyÓn xÕp l¬ng theo tr×nh ®é ®ã, nhãm ®ã. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lµm viÖc kh«ng ®óng theo ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o xÕp l¬ng theo ®øng nghÒ, c«ng viÖc thùc tÕ ®ang lµm. b) Khi chuyÓn xÕp l¬ng míi kh«ng ®îc kÕt hîp thùc hiÖn n©ng bËc l- ¬ng. 2.3. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n lo¹i, xÕp nhãm vµ hÖ sè l¬ng cò cña tõng ngêi ®ang hëng ®Ó chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi nh sau: a) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp cao cÊp. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n lo¹i, xÕp nhãm vµ bËc, hÖ sè l¬ng hiÖn hëng cña tõng ngêi, ®Ó chuyÓn xÕp sang bËc, hÖ sè l¬ng míi nh b¶ng chuyÓn xÕp quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. VÝ dô: Mét qu©n nh©n chuyªn nghiÖp cao cÊp lµ trî lý nghiªn cøu ®ang xÕp l¬ng bËc 7 nhãm 1, hÖ sè l¬ng lµ: 4,68, nay chuyÓn sang l¬ng míi xÕp vµo bËc 7 nhãm 1, hÖ sè l¬ng lµ: 5,95. b) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp trung cÊp, s¬ cÊp khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i c¨n cø vµo viÖc ph©n nhãm qu©n nh©n chuyªn nghiÖp (theo nhãm míi) vµ ¸p dông c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh b¶ng chuyÓn xÕp quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. VÝ dô: Mét ®ång chÝ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lµ kÕ to¸n trung cÊp ®ang xÕp bËc 5 nhãm 3, hÖ sè l¬ng 3,20, nay chuyÓn sang l¬ng míi xÕp vµo bËc 5 nhãm 2, hÖ sè møc l¬ng lµ: 4,40. c) Trêng hîp qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®· vËn dông xÕp l¬ng bËc cuèi cïng cña nhãm trªn liÒn kÒ, th× nay chuyÓn l¹i bËc l¬ng cuèi cïng cña nhãm l- ¬ng cò, sau ®ã c¨n cø vµo thêi gian gi÷ bËc l¬ng trong nhãm l¬ng cò vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®Ó tÝnh møc phô cÊp th©m niªn vît khung. VÝ dô: Mét ®ång chÝ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp lµ nh©n viªn v¨n th, th¸ng 9/2000 gi÷ bËc l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp s¬ cÊp bËc 10/10 nhãm 3, hÖ sè l¬ng lµ 3,9; ®Õn th¸ng 9/2003 ®îc vËn dông xÕp hëng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp bËc 10/10 nhãm 2, hÖ sè møc l¬ng 4,0. Nay ®îc chuyÓn xÕp nh sau: Th¸ng 9/2000: HÖ sè l¬ng 3,9 tõ 01/10/2004 ®îc chuyÓn xÕp hëng hÖ sè l¬ng lµ 5,2; ®Õn th¸ng 10/2004 ®îc xÕp hëng hÖ sè l¬ng lµ: 5,51 (= 5,2 x 106%).
  3. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA B¶ng chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò sang hÖ sè l¬ng míi ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp Chøc danh BËc l¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QNCN cao cÊp Nhãm 1 HÖ sè l¬ng míi 3,85 4,20 4,55 4,90 5,25 5,60 5,95 6,30 6,65 7,00 7,35 7,70 HÖ sè l¬ng cò 2,88 3,18 3,48 3,78 4,08 4,38 4,68 4,98 5,28 5,58 5,88 6,18 Nhãm 2 HÖ sè l¬ng míi 3,65 4,00 4,35 4,70 5,05 5,40 5,75 6,10 6,45 6,80 7,15 7,50 HÖ sè l¬ng cò 2,65 2,95 3,25 3,55 3,85 4,15 4,45 4,75 5,05 5,35 5,65 5,95 QNCN trung cÊp Nhãm 1 HÖ sè l¬ng míi 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,90 6,20 HÖ sè l¬ng cò 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40 4,65 4,90 Nhãm 2 HÖ sè l¬ng míi 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,90 HÖ sè l¬ng cò 2,20 - 2,45 - 2,70 - 2,95 - 3,20 - 3,24 - 3,70 - 3,95 - 4,20 - 4,45 - (nhãm 2, 3) 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40 4,65 QNCN s¬ cÊp Nhãm 1 HÖ sè l¬ng míi 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,20 5,45 HÕ sè l¬ng cò 2,20 - 2,41 - 2,61 - 2,81 - 3,01 - 3,21 - 3,41 - 3,61 - 3,81 - 4,01 - (nhãm 1, 2) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 Nhãm 2 HÖ sè l¬ng míi 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,20 HÕ sè l¬ng cò 2,00 2,20 - 2,50 - 2,70 - 2,90 - 3,10 - 3,30 - 3,50 - 3,70 - 3,90 (nhãm 3, 4) 2,10 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80
  4. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA 3. §èi víi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng. 3.1. C«ng chøc, viªn chøc quèc phßng thuéc biªn chÕ trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hëng l¬ng tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc cã cïng ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang, Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. 3.2. C«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hëng l¬ng tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh c«ng nh©n trong c¸c c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc; Th«ng t sè 01/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ c«ng nh©n, viªn chøc, nh©n viªn trong c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 4. §èi víi h¹ sÜ quan, binh sÜ H¹ sÜ quan, binh sÜ ®ang hëng hÖ sè phô cÊp cña cÊp bËc qu©n hµm nµo th× chuyÓn sang hëng hÖ sè phô cÊp míi cña cÊp bËc qu©n hµm hiÖn gi÷. Trêng hîp h¹ sÜ quan, binh sÜ phôc vô t¹i ngò tõ th¸ng thø 25 trë ®i ®îc hëng thªm 200% phô cÊp qu©n hµm hai n¨m ®Çu cña mçi cÊp; tõ th¸ng thø 37 trë ®i, hµng th¸ng ®îc hëng thªm 50% phô cÊp qu©n hµm hai n¨m ®Çu cña mçi cÊp thùc hiÖn nh quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÝ dô: Mét ®ång chÝ H¹ sÜ hëng phô cÊp qu©n hµm hµng th¸ng lµ 145.000 ®ång. - Tõ th¸ng thø 25 trë ®i mçi th¸ng ®îc t¨ng thªm 290.000 ®ång, phô cÊp ®îc hëng lµ 435.000 ®ång/th¸ng; - Tõ th¸ng thø 37 trë ®i mçi th¸ng ®îc t¨ng thªm 72.500 ®ång, phô cÊp ®- îc hëng lµ 507.500 ®ång/th¸ng. 5. §èi víi nh÷ng ngêi hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. C¨n cø nhãm chøc vô, thùc hiÖn chuyÓn hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng sang hëng hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o míi, cô thÓ theo b¶ng sau: Nhãm Chøc vô l·nh ®¹o HÖ sè phô cÊp HÖ sè phô cÊp chøc vô theo N§ chøc vô tõ 25/CP 01/10/2004 1 Bé trëng Bé Quèc phßng 1,15 1,50 2 Tæng Tham mu trëng, Chñ 1,10 1,40 nhiÖm Tæng côc chÝnh trÞ 3 Chñ nhiÖm Tæng côc; T lÖnh 1,00 1,20
  5. 5 Qu©n khu, T lÖnh Qu©n chñng, T lÖnh Bé ®éi biªn phßng 4 T lÖnh qu©n ®oµn, T lÖnh Binh 0,90 1,10 chñng 5 Phã T lÖnh qu©n ®oµn, Phã T 0,80 1,00 lÖnh Binh chñng 6 S ®oµn trëng 0,70 0,90 7 L÷ ®oµn trëng 0,60 0,80 8 Trung ®oµn trëng 0,50 0,70 9 Phã Trung ®oµn trëng 0,40 0,60 10 TiÓu ®oµn trëng 0,35 0,50 11 Phã TiÓu ®oµn trëng 0,30 0,40 12 §¹i ®éi trëng 0,25 0,30 13 Phã §¹i ®éi trëng 0,20 0,25 14 Trung ®éi trëng 0,15 0,20 VÝ dô: §ång chÝ ThiÕu tíng Hoµng V¨n B, Côc trëng hiÖn hëng hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o lµ 0,9 (nhãm 4), nay ®îc chuyÓn xÕp hëng hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o lµ 1,10 so víi møc l¬ng tèi thiÓu. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. §Ó thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh vµ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong toµn qu©n, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc nghiªn cøu, qu¸n triÖt cho toµn thÓ c¸n bé, chiÕn sÜ trong ®¬n vÞ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña Bé Quèc phßng. LËp b¸o c¸o tæng hîp theo tõng ®èi tîng kÌm theo danh s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc (theo mÉu sè 01, 02 kÌm theo) vµ ph¶n ¸nh nh÷ng víng m¾c, tån t¹i trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi vÒ Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Bé Quèc phßng (qua Côc Tµi chÝnh - Bé Quèc phßng) 2. Héi ®ång tiÒn l¬ng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã nhiÖm vô: - Híng dÉn, chØ ®¹o viÖc lËp danh s¸ch theo tõng ®èi tîng ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cña ®¬n vÞ vµ tæng hîp b¸o c¸o quü tiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng thªm; - Xem xÐt; kiÓm tra, xö lý viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cña ®¬n vÞ c¬ së. 3. Khi chi tr¶ tiÒn l¬ng míi cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng, ph¶i tÝnh thu vµ truy thu tiÒn BHXH vµ BHYT theo quy ®Þnh 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch l¬ng míi nÕu cã víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Quèc phßng (qua Côc Tµi chÝnh - Bé Quèc phßng) ®Ó gi¶i quyÕt.
  6. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 1 C¬ quan chñ qu¶n: ....................... danh s¸ch qu©n nh©n, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng Tªn ®¬n vÞ:.................................... vµ nhu cÇu tiÒn l¬ng t¨ng thªm §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång STT Hä vµ tªn NhËp XuÊt T¸i ngò CÊp Chøc vô TiÒn l¬ng hiÖn hµnh TiÒn l¬ng míi Nhu ngò ngò bËc LC C¸c kho¶n phô Céng LC C¸c kho¶n phô Cén cÇu t¨ng cÊp cÊp g thªm C.V TN .... C.V T.N .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A- SÜ quan ....... Céng A B- QNCN ....... Céng B C- C«ng chøc ....... Céng C D- L§ hîp ®ång ....... Céng D Tæng Céng Ngµy........ th¸ng....... n¨m....... Ngµy....... th¸ng....... n¨m X¸c nhËn cña c¬ quan chñ qu¶n Thñ trëng ®¬n vÞ Thñ trëng ®¬nvÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  7. 7 (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  8. 8 MÉu sè 2 C¬ quan chñ qu¶n: ....................... B¸o c¸o Tªn ®¬n vÞ:.................................... Qòy tiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng thªm §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång §èi tîng Qu©n Tæng quü tiÒn l¬ng hiÖn hµnh Tæng quü tiÒn l¬ng míi Nhu sè L¬ng qu©n hµm, ng¹ch C¸c kho¶n Céng L¬ng qu©n hµm, C¸c Céng cÇu t¨ng bËc, phô cÊp qu©n hµm phô cÊp ng¹ch, bËc, phô cÊp kho¶n thªm qu©n hµm phô cÊp 1 2 3 4 5 = 3+4 6 7 8= 9 = 8-5 6+7 1. SÜ quan 2. Qu©n nh©n CN 3. HSQ- BS 4. CNVC quèc phßng 5. L§ hîp ®ång Tæng céng B»ng ch÷: .............................................................................................................................................................. Ngµy....... th¸ng....... n¨m....... Trëng phßng (ban) tµi chÝnh Thñ trëng ®¬n vÞ
  9. 9
Đồng bộ tài khoản