Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
524
lượt xem
67
download

Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. T h«ng t cña Bé X©y dùng Sè 06/2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng - C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi kho¸ XI, kú häp thø 4; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng nh sau: I- Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. M¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ ®îc truyÒn chuyÓn ®éng b»ng ®éng c¬, ch¹y b»ng x¨ng, dÇu, ®iÖn, khÝ nÐn ®îc sö dông cho c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. Mét sè lo¹i thiÕt bÞ kh«ng cã ®éng c¬ nh r¬ mooc, sµ lan,... nhng tham gia vµo c¸c c«ng t¸c nãi trªn th× còng ®îc coi lµ m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng. 2. Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng theo h íng dÉn t¹i Th«ng t nµy (sau ®©y gäi lµ gi¸ ca m¸y) dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®¬n gi¸ x©y dùng ®Þa ph¬ng ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ vËn dông ®Ó lËp gi¸ dù thÇu, ®¸nh gi¸ gi¸ dù thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng. 3. B¶ng Th«ng sè phôc vô x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trong Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy quy ®Þnh c¸c møc chuÈn ®Ó tÝnh gi¸ ca m¸y theo th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña m¸y nh : c«ng suÊt ®éng c¬, dung tÝch gÇu, søc n©ng cña cÇn trôc, ... II- Ph¬ng ph¸p X©y dùng gi¸ ca m¸y 1. Néi dung chi phÝ trong gi¸ ca m¸y Gi¸ ca m¸y lµ møc chi phÝ dù tÝnh cÇn thiÕt cho m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng lµm viÖc trong mét ca. C¸c kho¶n môc chi phÝ ®îc tÝnh vµo gi¸ ca m¸y bao gåm: chi phÝ khÊu hao, chi phÝ söa ch÷a, chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng, tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y vµ chi phÝ kh¸c cña m¸y.
 2. 2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y C«ng thøc tæng qu¸t x©y dùng gi¸ ca m¸y (CCM): CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK (®/ca) Trong ®ã: - CKH : Chi phÝ khÊu hao (®/ca) - CSC : Chi phÝ söa ch÷a (®/ca) - CNL : Chi phÝ nhiªn liÖu - n¨ng lîng (®/ca) - CTL : Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y (®/ca) - CCPK : Chi phÝ kh¸c (®/ca) 2.1. Chi phÝ khÊu hao (CKH) Chi phÝ khÊu hao tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ hao mßn cña m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trong thêi gian sö dông, ® îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (Gi¸ tÝnh khÊu hao - Gi¸ trÞ thu håi) x §Þnh møc khÊu hao CKH = n¨m Sè ca n¨m Trong ®ã: - Gi¸ tÝnh khÊu hao (gi¸ tríc thuÕ): Gåm gi¸ mua m¸y, thiÕt bÞ (kh«ng kÓ chi phÝ cho vËt t, phô tïng thay thÕ mua kÌm theo), chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, chi phÝ lu kho, vËn chuyÓn tõ c¶ng vÒ n¬i ®Æt m¸y, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö lÇn ®Çu, c¸c kho¶n chi phÝ hîp lÖ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t m¸y. Gi¸ tÝnh khÊu hao ®Ó tÝnh gi¸ ca m¸y trong c¸c hå s¬ dù thÇu vµ giao nhËn thÇu lµ gi¸ tÝnh khÊu hao cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ ® a vµo thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ thÇu trong hå s¬ dù thÇu. Gi¸ tÝnh khÊu hao trong Phô lôc t¹i Th«ng t nµy lµ gi¸ t¹i thêi ®iÓm quý II n¨m 2005 vµ dïng ®Ó tham kh¶o khi lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®¬n gi¸ ®Þa ph¬ng. - Gi¸ trÞ thu håi lµ gi¸ trÞ phÇn cßn l¹i cña m¸y vµ thiÕt bÞ sau khi thanh lý vµ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: M¸y vµ thiÕt bÞ cã gi¸ tÝnh khÊu hao tõ 10.000.000 ®ång (m êi triÖu ®ång) trë lªn gi¸ trÞ thu håi nhá h¬n hoÆc b»ng 5% gi¸ tÝnh khÊu hao. Kh«ng tÝnh gi¸ trÞ thu håi víi m¸y vµ thiÕt bÞ cã gi¸ tÝnh khÊu hao nhá h¬n 10.000.000 ®ång (mêi triÖu ®ång). - §Þnh møc khÊu hao n¨m: §Þnh møc khÊu hao n¨m cña m¸y vµ thiÕt bÞ ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc cña Th«ng t nµy. 2
 3. Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, møc khÊu hao ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, b¶o ®¶m bï ®¾p hao mßn cña m¸y nh ng nÕu vît 20% møc quy ®Þnh trong Phô lôc nµy th× ph¶i b¸o c¸o Bé X©y dùng. - Sè ca n¨m: Sè ca n¨m trong Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy lµ sè ca lµm viÖc cña m¸y trong mét n¨m t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn khai th¸c, sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ b×nh thêng. Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, sè ca n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c phï hîp víi quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y, lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhng kh«ng thÊp h¬n møc quy ®Þnh trong Phô lôc nµy. 2.2. Chi phÝ söa ch÷a (CSC) Chi phÝ söa ch÷a tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ c¸c kho¶n chi nh»m duy tr× vµ kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng theo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn cña m¸y. C«ng thøc tÝnh CSC: Gi¸ tÝnh khÊu hao x §Þnh møc söa ch÷a n¨m CSC = Sè ca n¨m Trong ®ã: - Gi¸ tÝnh khÊu hao, sè ca n¨m: X¸c ®Þnh nh môc 2.1 - kho¶n 2 - phÇn II cña Th«ng t nµy. - §Þnh møc söa ch÷a n¨m: Theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. Néi dung c«ng viÖc söa ch÷a m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh vÒ b¶o dìng kü thuËt, söa ch÷a ®Þnh kú, quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan. §Þnh møc söa ch÷a quy ®Þnh t¹i Phô lôc cña Th«ng t nµy lµ møc chi phÝ söa ch÷a t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn khai th¸c, sö dông m¸y b×nh th êng. Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, møc chi phÝ nµy ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c b¶o dìng, söa ch÷a cña tõng lo¹i m¸y cô thÓ. Trong ®Þnh møc söa ch÷a quy ®Þnh t¹i Phô lôc cña Th«ng t nµy cha bao gåm chi phÝ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng thuéc bé phËn c«ng t¸c cña m¸y vµ thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín mµ sù hao mßn cña chóng phô thuéc chñ yÕu vµo tÝnh chÊt cña ®èi tîng c«ng t¸c nh cÇn khoan, mòi khoan. 2.3. Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng (CNL) Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ nhiªn liÖu, n¨ng lîng t¹o ra ®éng lùc cho m¸y ho¹t ®éng (x¨ng, dÇu, ®iÖn hoÆc khÝ nÐn) vµ c¸c lo¹i nhiªn liÖu phô nh dÇu mì b«i tr¬n, nhiªn liÖu ®Ó ®iÒu chØnh, nhiªn liÖu cho ®éng c¬ lai, dÇu truyÒn ®éng. C«ng thøc tÝnh CNL: 3
 4. CNL = CNLC + CNLP Trong ®ã: - CNLC: Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng chÝnh (lÝt/ca, kWh/ca, m3/ca) CNLC = §Þnh møc nhiªn x Gi¸ nhiªn liÖu liÖu n¨ng lîng n¨ng lîng - §Þnh møc nhiªn liÖu, n¨ng lîng (lÝt/ca, kWh/ca, m3/ca): §Þnh møc tiªu hao c¸c lo¹i nhiªn liÖu, n¨ng lîng nh x¨ng, dÇu, ®iÖn hoÆc khÝ nÐn ®Ó t¹o ra ®éng lùc cho m¸y lµm viÖc trong mét ca. - Gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng: Gi¸ (tríc thuÕ) c¸c lo¹i x¨ng, dÇu, ®iÖn hoÆc khÝ nÐn (®/lÝt, ®/kWh, ®/m3) tÝnh theo møc gi¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh vµ khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. - CNLP : Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng phô CNLP = CNLC x KP Kp lµ hÖ sè chi phÝ nhiªn liÖu, dÇu mì phô cho mét ca m¸y lµm viÖc, ® - îc quy ®Þnh nh sau: - §éng c¬ x¨ng: 0,03 - §éng c¬ Diezel: 0,05 - §éng c¬ ®iÖn: 0,07 §Þnh møc nhiªn liÖu, n¨ng lîng quy ®Þnh trong Phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy lµ ®Þnh møc cho m¸y lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng. Khi tÝnh gi¸ ca m¸y møc tiªu hao nµy ®îc ®iÒu chØnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông m¸y vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt cã liªn quan. Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng trong gi¸ ca m¸y ®îc ®iÒu chØnh theo nguyªn t¾c phï hîp víi c¸c thay ®æi vÒ gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2.4. Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y (CTL) Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng t¬ng øng víi cÊp bËc cña ngêi ®iÒu khiÓn m¸y theo yªu cÇu kü thuËt. C«ng thøc tÝnh CTL: TiÒn l¬ng cÊp bËc + C¸c kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng CTL = Sè c«ng mét th¸ng Trong ®ã: 4
 5. - TiÒn l¬ng cÊp bËc lµ tiÒn l¬ng th¸ng cña thî ®iÒu khiÓn m¸y theo quy ®Þnh. - C¸c kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng lµ tæng sè c¸c kho¶n l¬ng phô, phô cÊp l¬ng th¸ng tÝnh theo l¬ng cÊp bËc vµ l¬ng tèi thiÓu, mét sè kho¶n chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho thî ®iÒu khiÓn m¸y theo quy ®Þnh. - Sè c«ng mét th¸ng lµ sè c«ng ®Þnh møc thî ®iÒu khiÓn m¸y ph¶i lµm viÖc trong mét th¸ng theo quy ®Þnh. Trong Phô lôc cña Th«ng t nµy quy ®Þnh thµnh phÇn, cÊp bËc thî (hoÆc mét nhãm thî) trùc tiÕp vËn hµnh m¸y víi cÊp bËc thî tèi thiÓu. Khi tÝnh gi¸ ca m¸y cÇn x¸c ®Þnh sè lîng, cÊp bËc thî ®iÒu khiÓn m¸y theo yªu cÇu cña quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y, thiÕt bÞ vµ tiªu chuÈn cÊp bËc c«ng nh©n kü thuËt do Nhµ níc quy ®Þnh. Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y ®îc ®iÒu chØnh khi c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng thay ®æi theo nguyªn t¾c phï hîp víi thêi ®iÓm, trÞ sè thay ®æi do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vµ c¸c néi dung cã liªn quan trong hîp ®ång giao nhËn thÇu. Møc tiÒn l ¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu chØnh kh«ng qu¸ 2 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2.5. Chi phÝ kh¸c (CCPK) Chi phÝ kh¸c cña m¸y tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ c¸c kho¶n chi ®¶m b¶o cho m¸y ho¹t ®éng b×nh thêng, cã hiÖu qu¶ t¹i c«ng tr×nh. C«ng thøc tÝnh CCPK: CCPK = Gi¸ tÝnh khÊu hao x §Þnh møc chi phÝ kh¸c n¨m Sè ca n¨m Trong ®ã: - Gi¸ tÝnh khÊu hao, sè ca n¨m: X¸c ®Þnh nh môc 2.1 - kho¶n 2 - phÇn II cña Th«ng t nµy. - §Þnh møc chi phÝ kh¸c n¨m quy ®Þnh trong Phô lôc cña Th«ng t nµy. Néi dung chi phÝ kh¸c bao gåm: - Chi phÝ b¶o hiÓm m¸y, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh sö dông; - Chi phÝ b¶o qu¶n m¸y vµ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o d ìng kü thuËt trong b¶o qu¶n m¸y; - Chi phÝ ®¨ng kiÓm c¸c lo¹i; - Chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Møc chi phÝ kh¸c trong Phô lôc cña Th«ng t nµy lµ møc chi phÝ tèi ®a trong mét n¨m t¬ng øng víi tõng lo¹i m¸y. Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, chi phÝ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ nhng kh«ng vît møc quy ®Þnh t¹i Phô lôc nµy. 5
 6. III- tæ chøc thùc hiÖn 1. Gi¸ ca m¸y trong chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ n- íc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. KhuyÕn khÝch c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng sö dông c¸c nguån vèn kh¸c ¸p dông quy ®Þnh cña Th«ng t nµy ®Ó x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. C¨n cø híng dÉn cña Th«ng t nµy, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o Së X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan lËp b¶ng gi¸ ca m¸y phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph ¬ng ®Ó ban hµnh vµ híng dÉn ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh. Së X©y dùng b¸o c¸o Bé X©y dùng vÒ gi¸ ca m¸y ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó theo dâi tæng hîp vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan. 3. C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh, c¸c chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng gi¸ ca m¸y ¸p dông lËp tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Trêng hîp m¸y vµ thiÕt bÞ cha quy ®Þnh trong Phô lôc t¹i Th«ng t nµy, chñ ®Çu t, Bé qu¶n lý ngµnh, Së X©y dùng ph¶i b¸o c¸o vÒ Bé X©y dùng ®Ó ban hµnh hoÆc tháa thuËn ban hµnh. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ cho c¸c B¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1260/1998/Q§-BXD ngµy 18/11/1998, 10/2001/Q§- BXD ngµy 11/6/2001, 38/2002/Q§-BXD ngµy 27/12/2002 cña Bé trëng Bé X©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n vÒ gi¸ ca m¸y do Bé X©y dùng ®· ban hµnh tríc ®©y. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc chuyÓn tiÕp ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp vµ nghiªn cøu gi¶i quyÕt. 6
 7. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc B¶ng Th«ng sè phôc vô x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 06/2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé X©y dùng) Sè Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ Sè ca §Þnh møc khÊu hao, söa §Þnh møc tiªu hao Thµnh phÇn - cÊp bËc thî Gi¸ tÝnh TT n¨m ch÷a, chi phÝ kh¸c n¨m nhiªn liÖu, n¨ng l- ®iÒu khiÓn m¸y khÊu hao (ca/n¨m (%/gi¸ tÝnh khÊu hao) îng 1 ca (1000®) ) (tham KhÊu Söa Chi phÝ kh¶o) hao ch÷a kh¸c M¸y ®µo mét gÇu, b¸nh xÝch - dung tÝch gÇu: 1 0,22 m3 260 18 6.04 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 411,345 diezel 2 0,30 m3 260 18 6.04 5.00 35.10 lÝt 1x4/7 497,970 diezel 3 0,40 m3 260 17 5.76 5.00 42.66 lÝt 1x4/7 589,149 diezel 4 0,50 m3 260 17 5.76 5.00 51.30 lÝt 1x4/7 692,604 diezel 5 0,65 m3 260 17 5.76 5.00 59.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 782,397 diezel 6 0,80 m3 260 17 5.76 5.00 64.80 lÝt 1x3/7+1x5/7 860,637 diezel 7 1,00 m3 260 17 5.76 5.00 74.52 lÝt 1x4/7+1x6/7 967,896 diezel 8 1,20 m3 260 17 5.76 5.00 78.30 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,328,630
 8. 8 diezel 9 1,25 m3 260 17 5.76 5.00 82.62 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,355,540 diezel 10 1,60 m3 260 16 5.48 5.00 113.22 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,632,402 diezel 11 2,00 m3 260 16 5.48 5.00 127.50 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,096,910 diezel 12 2,30 m3 260 16 5.48 5.00 137.70 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,370,038 diezel 13 2,50 m3 300 16 5.48 5.00 163.71 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,818,574 diezel 14 3,50 m3 300 14 4.08 5.00 196.35 lÝt 1x4/7+1x7/7 4,932,396 diezel 15 3,60 m3 300 14 4.00 5.00 198.90 lÝt 1x4/7+1x7/7 5,236,732 diezel 16 5,40 m3 300 14 3.80 5.00 218.28 lÝt 1x4/7+1x7/7 6,372,978 diezel 17 6,50 m3 300 14 3.80 5.00 332.01 lÝt 1x4/7+1x7/7 8,389,710 diezel 18 9,50 m3 300 14 3.52 5.00 397.80 lÝt 1x4/7+1x7/7 12,934,87 diezel 8 19 10,40 m3 300 14 3.52 5.00 408.00 lÝt 1x4/7+1x7/7 14,551,68 diezel 6 M¸y ®µo mét gÇu, b¸nh xÝch, ®éng c¬ ®iÖn - dung tÝch gÇu: 20 2,50 m3 300 14 5.20 5.00 672.00 kWh 1x4/7+1x7/7 2,904,660 21 4,00 m3 300 14 4.92 5.00 924.00 kWh 1x4/7+1x7/7 4,023,602 22 4,60 m3 300 14 4.92 5.00 1050.00 kWh 1x4/7+1x7/7 5,617,106 23 5,00 m3 300 14 4.42 5.00 1134.00 kWh 1x4/7+1x7/7 5,841,187 24 8,00 m3 300 14 4.42 5.00 2079.00 kWh 1x4/7+1x7/7 10,185,61 8
 9. 9 5 M¸y ®µo mét gÇu, b¸nh h¬i - dung tÝch gÇu: 25 0,15 m3 260 18 5.68 5.00 29.70 lÝt 1x4/7 403,213 diezel 26 0,30 m3 260 18 5.68 5.00 33.48 lÝt 1x4/7 555,513 diezel 27 0,75 m3 260 17 5.42 5.00 56.70 lÝt 1x3/7+1x5/7 823,514 diezel 28 1,25 m3 260 17 4.74 5.00 73.44 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,463,979 diezel M¸y xóc lËt - dung tÝch gÇu: 29 1,00 m3 260 16 4.84 5.00 38.76 lÝt 1x4/7 692,863 diezel 30 1,65 m3 260 16 4.84 5.00 75.24 lÝt 1x3/7+1x5/7 978,120 diezel 31 2,00 m3 260 14 4.36 5.00 86.64 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,209,780 diezel 32 2,80 m3 260 14 4.36 5.00 100.80 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,904,760 diezel 33 3,20 m3 260 14 3.80 5.00 134.40 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,827,440 diezel 34 4,20 m3 260 14 3.80 5.00 159.60 lÝt 1x4/7+1x6/7 3,769,920 diezel M¸y xóc chuyªn dïng trong hÇm - dung tÝch gÇu: 35 0,90 m3 260 17 4.84 6.00 51.84 lÝt 1x3/7+1x5/7 2,194,698 diezel 36 1,65 m3 260 17 4.84 6.00 65.25 lÝt 1x3/7+1x5/7 2,523,903 diezel 37 4,20 m3 260 14 3.40 6.00 89.04 lÝt 1x4/7+1x6/7 5,869,853 9
 10. 10 diezel M¸y cµo ®¸, ®éng c¬ ®iÖn - n¨ng suÊt: 38 2 m3/ph 260 14 5.30 6.00 132.00 kWh 1x4/7+1x5/7 406,636 39 3 m3/ph 260 14 5.30 6.00 247.50 kWh 1x4/7+1x5/7 711,613 40 8 m3/ph 260 14 5.10 6.00 673.20 kWh 1x4/7+1x6/7 1,501,084 M¸y ñi - c«ng suÊt: 41 45,0 CV 230 18 6.04 5.00 22.95 lÝt 1x4/7 263,109 diezel 42 54,0 CV 230 18 6.04 5.00 27.54 lÝt 1x4/7 280,033 diezel 43 75,0 CV 230 18 6.04 5.00 38.25 lÝt 1x4/7 348,381 diezel 44 105,0 CV 250 17 5.76 5.00 44.10 lÝt 1x3/7+1x5/7 559,858 diezel 45 108,0 CV 250 17 5.76 5.00 46.20 lÝt 1x3/7+1x5/7 598,234 diezel 46 130,0 CV 250 17 5.76 5.00 54.60 lÝt 1x3/7+1x5/7 764,832 diezel 47 140,0 CV 250 17 5.76 5.00 58.80 lÝt 1x3/7+1x5/7 959,962 diezel 48 160,0 CV 250 17 5.76 5.00 67.20 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,249,276 diezel 49 180,0 CV 250 16 5.48 5.00 75.60 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,416,330 diezel 50 250,0 CV 250 16 5.16 5.00 93.60 lÝt 1x3/7+1x6/7 1,779,339 diezel 51 271,0 CV 250 14 4.64 5.00 105.69 lÝt 1x3/7+1x6/7 2,182,580 diezel 52 320,0 CV 250 14 4.08 5.00 124.80 lÝt 1x3/7+1x7/7 2,996,896 10
 11. 11 diezel Thïng c¹p + ®Çu kÐo b¸nh xÝch - dung tÝch thïng: 53 2,50 m3 210 18 4.24 5.00 37.67 lÝt 1x4/7 406,980 diezel 54 2,75 m3 210 18 4.24 5.00 38.48 lÝt 1x4/7 447,930 diezel 55 3,00 m3 210 18 4.24 5.00 40.50 lÝt 1x4/7 470,736 diezel 56 4,50 m3 210 18 4.24 5.00 58.32 lÝt 1x4/7 622,818 diezel 57 5,00 m3 210 17 4.06 5.00 58.32 lÝt 1x3/7+1x5/7 676,746 diezel 58 8,00 m3 210 17 4.06 5.00 71.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 839,256 diezel 59 9,00 m3 210 17 4.06 5.00 76.50 lÝt 1x3/7+1x6/7 912,252 diezel M¸y c¹p tù hµnh - dung tÝch thïng: 60 9,0 m3 240 17 4.23 5.00 132.00 lÝt 1x3/7+1x6/7 1,213,476 diezel 61 10,0 m3 240 17 4.23 5.00 138.00 lÝt 1x3/7+1x6/7 1,227,600 diezel 62 16,0 m3 240 16 4.04 5.00 153.90 lÝt 1x3/7+1x7/7 1,848,000 diezel 63 25,0 m3 240 16 4.04 5.00 182.40 lÝt 1x3/7+1x7/7 2,310,000 diezel M¸y san tù hµnh - c«ng suÊt: 64 54,00 CV 210 18 3.70 5.00 19.44 lÝt 1x4/7 541,791 diezel 65 90,00 CV 210 17 3.55 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 758,427 11
 12. 12 diezel 66 108,0 CV 210 17 3.55 5.00 38.88 lÝt 1x3/7+1x5/7 971,784 diezel 67 180,0 CV 210 16 3.08 5.00 54.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,652,270 diezel 68 250,0 CV 210 16 3.08 5.00 75.00 lÝt 1x3/7+1x6/7 2,323,765 diezel M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay - träng lîng: 69 50 kg 150 20 5.40 4.00 3.06 lÝt x¨ng 1x3/7 14,208 70 60 kg 150 20 5.40 4.00 3.57 lÝt x¨ng 1x3/7 17,760 71 70 kg 150 20 5.40 4.00 4.08 lÝt x¨ng 1x3/7 19,200 72 80 kg 150 20 5.40 4.00 4.59 lÝt x¨ng 1x3/7 20,160 §Çm b¸nh h¬i + ®Çu kÐo b¸nh xÝch - träng lîng: 73 9,0 T 230 18 4.86 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 323,235 diezel 74 12,5 T 230 18 4.86 5.00 38.40 lÝt 1x4/7 359,260 diezel 75 18,0 T 230 18 4.86 5.00 46.20 lÝt 1x4/7 447,370 diezel 76 25,0 T 230 17 4.59 5.00 54.60 lÝt 1x5/7 606,994 diezel 77 26,5 T 230 17 4.59 5.00 63.00 lÝt 1x5/7 640,025 diezel §Çm b¸nh h¬i tù hµnh - träng lîng: 78 16,0 T 230 18 4.32 5.00 37.80 lÝt 1x5/7 528,292 diezel 79 17,5 T 230 18 4.32 5.00 42.00 lÝt 1x5/7 582,217 diezel 12
 13. 13 80 25,0 T 230 17 4.08 5.00 54.60 lÝt 1x5/7 752,477 diezel M¸y ®Çm rung tù hµnh - träng lîng: 81 8 T 230 17 4.59 5.00 19.20 lÝt 1x4/7 591,735 diezel 82 15T 230 17 4.25 5.00 38.64 lÝt 1x4/7 964,055 diezel 83 18T 230 17 4.25 5.00 52.80 lÝt 1x4/7 1,128,083 diezel 84 25T 230 17 3.74 5.00 67.20 lÝt 1x4/7 1,268,582 diezel §Çm ch©n cõu + ®Çu kÐo - träng lîng: 85 5,5 T 230 18 3.60 5.00 25.92 lÝt 1x4/7 331,614 diezel 86 9,0 T 230 18 3.60 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 411,552 diezel §Çm b¸nh thÐp tù hµnh - träng lîng: 87 8,50 T 230 18 2.88 5.00 24.00 lÝt 1x3/7 256,928 diezel 88 10,0 T 230 18 2.88 5.00 26.40 lÝt 1x4/7 334,353 diezel 89 12,2 T 230 18 2.88 5.00 32.16 lÝt 1x4/7 363,029 diezel 90 13,0 T 230 18 2.88 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 392,093 diezel 91 14,5 T 230 18 2.88 5.00 38.40 lÝt 1x4/7 445,032 diezel 92 15,5 T 230 17 2.72 5.00 41.76 lÝt 1x4/7 552,414 13
 14. 14 diezel M¸y lu rung kh«ng tù hµnh (qu¶ ®Çm 16 T) - träng lîng: 93 10 T 230 17 2.50 5.00 40.32 lÝt 1x4/7 472,425 diezel ¤ t« vËn t¶i thïng - träng t¶i: 94 2,0 T 220 18 6.20 6.00 12.00 lÝt x¨ng 1x2/4 Lo¹i < 3,5 TÊn 122,430 95 2,5 T 220 17 6.20 6.00 13.00 lÝt x¨ng 1x3/4 Lo¹i < 3,5 TÊn 146,300 96 4,0 T 220 17 6.20 6.00 20.00 lÝt x¨ng 1x2/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 163,570 97 5,0 T 220 17 6.20 6.00 25.00 lÝt 1x2/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 212,415 diezel 98 6,0 T 220 17 6.20 6.00 29.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 238,665 diezel 99 7,0 T 220 17 6.20 6.00 31.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 285,495 diezel 100 10,0 T 220 16 6.20 6.00 38.00 lÝt 1x2/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 368,130 diezel 101 12,0 T 220 16 6.20 6.00 41.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 391,545 diezel 102 12,5 T 220 16 6.20 6.00 42.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 415,485 diezel 103 20,0 T 220 14 5.44 6.00 56.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 806,501 diezel ¤ t« tù ®æ - träng t¶i: 104 2,5 T 260 17 7.50 6.00 18.90 lÝt x¨ng 1x2/4 Lo¹i
 15. 15 108 6,0 T 260 17 7.30 6.00 43.20 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 291,372 diezel 109 7,0 T 260 17 7.30 6.00 45.90 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 356,237 diezel 110 9,0 T 260 17 7.30 6.00 51.30 lÝt 1x2/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 397,017 diezel 111 10,0 T 260 17 7.30 6.00 56.70 lÝt 1x2/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 433,238 diezel 112 12,0 T 260 17 7.30 6.00 64.80 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 499,898 diezel 113 15,0 T 260 16 6.80 6.00 72.90 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 819,123 diezel 114 20,0 T 300 16 6.80 6.00 75.60 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 1,518,224 diezel 115 22,0 T 300 16 6.80 6.00 76.95 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 1,806,818 diezel 116 25,0 T 300 14 6.80 6.00 81.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 2,347,380 diezel 117 27,0 T 300 14 6.60 6.00 86.40 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 2,760,610 diezel 118 32,0 T 300 14 6.60 6.00 91.68 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 3,014,076 diezel 119 36,0 T 300 14 6.60 6.00 116.40 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 3,760,657 diezel 120 42,0 T 300 14 6.60 6.00 130.56 lÝt 1x3/4 Lo¹i > 40,0 tÊn 4,722,764 diezel 121 55,0 T 300 14 6.50 6.00 156.00 lÝt 1x4/4 Lo¹i > 40,0 tÊn 5,317,649 diezel ¤ t« ®Çu kÐo - c«ng suÊt: 15
 16. 16 122 150,0 CV 200 13 4.85 6.00 30.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 - 16,5 TÊn 317,746 diezel 123 180,0 CV 200 13 4.85 6.00 36.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 379,808 diezel 124 200,0 CV 200 13 4.85 6.00 40.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 438,796 diezel 125 240,0 CV 200 12 4.35 6.00 48.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 542,237 diezel 126 255,0 CV 200 12 4.35 6.00 51.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 644,345 diezel 127 272,0 CV 200 11 4.04 6.00 56.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 792,350 diezel ¤ t« chuyÓn trén bª t«ng - dung tÝch thïng trén: 128 5,0 m3 220 17 5.70 6.00 36.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 470,467 diezel TÊn 129 6,0 m3 220 17 5.70 6.00 43.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 541,037 diezel TÊn 130 8,0 m3 220 17 5.70 6.00 50.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4Lo¹i 16,55 -25 842,108 diezel TÊn 131 8,7 m3 220 17 5.50 6.00 52.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 16,5 -25 988,188 diezel TÊn 132 10,7 m3 220 17 5.50 6.00 64.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 16,5 -25 1,331,457 diezel TÊn 133 14,5 m3 220 17 5.50 6.00 70.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 25 -40 TÊn 1,844,418 diezel ¤ t« tíi níc - dung tÝch: 134 4,0 m3 220 15 4.78 6.00 20.25 lÝt 1x2/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 273,240 diezel 135 5,0 m3 220 14 4.35 6.00 22.50 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 309,870 16
 17. 17 diezel 136 6,0 m3 220 14 4.35 6.00 24.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 355,925 diezel 137 7,0 m3 220 13 4.12 6.00 25.50 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 428,750 diezel 138 9,0 m3 220 13 4.12 6.00 27.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 496,125 diezel Xe « t« t¶i cã g¾n cÇn trôc - träng t¶i xe: 139 5,0 T 240 17 4.55 6.00 27.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 3,5 -7,5 463,962 diezel TÊn 140 6,0 T 240 17 4.55 6.00 28.80 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 3,5 -7,5 553,144 diezel TÊn 141 7,0 T 240 17 4.35 6.00 30.60 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 3,5 -7,5 693,887 diezel TÊn 142 10,0 T 230 17 4.35 6.00 37.80 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 992,020 diezel TÊn R¬ mooc - träng t¶i: 143 2,0 T 200 20 4.90 6.00 1x1/4 lo¹i = 40 tÊn 231,336 150 100,0 T 200 13 3.14 6.00 1x1/4 lo¹i >= 40 tÊn 418,527 151 125,0 T 200 13 3.14 6.00 1x1/4 lo¹i >= 40 tÊn 468,720 M¸y kÐo b¸nh xÝch - c«ng suÊt: 152 45,0 CV 200 18 5.04 5.00 21.60 lÝt 1x4/7 151,560 17
 18. 18 diezel 153 54,0 CV 200 18 5.04 5.00 25.92 lÝt 1x4/7 178,380 diezel 154 75,0 CV 200 18 5.04 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 206,400 diezel 155 110,0 CV 200 17 4.76 5.00 41.47 lÝt 1x4/7 257,100 diezel 156 130,0 CV 200 17 4.76 5.00 49.92 lÝt 1x4/7 275,025 diezel M¸y kÐo b¸nh h¬i - c«ng suÊt: 157 28,0 CV 200 18 4.32 5.00 11.76 lÝt 1x4/7 114,300 diezel 158 40,0 CV 200 18 4.32 5.00 16.80 lÝt 1x4/7 124,100 diezel 159 50,0 CV 200 18 4.32 5.00 21.00 lÝt 1x4/7 138,080 diezel 160 60,0 CV 200 18 4.32 5.00 25.20 lÝt 1x4/7 154,320 diezel 161 80,0 CV 200 18 4.32 5.00 33.60 lÝt 1x4/7 198,960 diezel 162 165,0 CV 200 15 3.60 5.00 55.44 lÝt 1x4/7 280,910 diezel 163 215,0 CV 200 15 3.20 5.00 67.73 lÝt 1x5/7 362,895 diezel ThiÕt bÞ phôc vô vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm: 164 Têi ma n¬ - 13 kW 300 14 4.30 6.00 42.90 kWh 1x4/7+1x5/7 19,475 165 Xe goßng 3 T 300 14 4.30 6.00 1x4/7+1x5/7 20,763 166 Xe goßng 5,8 m3 300 14 4.30 6.00 1x4/7+1x5/7 847,713 167 §Çu kÐo 30 T 300 11 3.80 6.00 37.44 lÝt 1x4/7+1x5/7 2,085,099 18
 19. 19 diezel 168 Quang lËt 360 T/h 300 14 4.30 6.00 27.00 kWh 1x4/7+1x5/7 166,287 CÇn trôc m¸y kÐo - søc n©ng: 169 5,0 T 200 16 4.50 5.00 18.00 lÝt 1x5/7 243,104 diezel 170 6,0 T. 200 16 4.50 5.00 21.00 lÝt 1x5/7 279,570 diezel 171 7,0 T 200 16 4.50 5.00 24.00 lÝt 1x5/7 337,581 diezel 172 8,0 T 200 16 4.50 5.00 33.00 lÝt 1x5/7 388,218 diezel CÇn trôc « t« - søc n©ng: 173 1,0 T 220 16 4.72 5.00 21.38 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i
 20. 20 diezel TÊn 182 30,0 T 220 14 4.00 5.00 54.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 25 -40 TÊn 2,166,767 diezel 183 35,0 T 220 14 4.00 5.00 60.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 25 -40 TÊn 2,500,116 diezel 184 40,0 T 220 13 3.80 5.00 64.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4Lo¹i =>40 TÊn 3,210,480 diezel 185 45,0 T 220 13 3.80 5.00 66.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i =>40 TÊn 3,734,018 diezel 186 50,0 T 220 13 3.80 5.00 66.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i =>40 TÊn 4,504,500 diezel CÇn trôc b¸nh h¬i - søc n©ng: 187 16,0 T 200 14 4.28 5.00 33.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 918,936 diezel 188 25,0 T 200 14 4.28 5.00 36.00 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,126,825 diezel 189 40,0 T 200 13 3.80 5.00 49.50 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,335,741 diezel 190 63,0 T 200 13 3.80 5.00 60.50 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,767,335 diezel 191 90,0 T 200 12 3.60 5.00 68.75 lÝt 1x4/7+1x7/7 5,225,007 diezel 192 100,0 T 200 12 3.60 5.00 74.25 lÝt 2x4/7+1x7/7 6,294,358 diezel 193 110,0 T 200 12 3.36 5.00 77.50 lÝt 2x4/7+1x7/7 7,953,369 diezel 194 130,0 T 200 12 3.36 5.00 81.00 lÝt 2x4/7+1x7/7 9,496,451 diezel CÇn trôc b¸nh xÝch - søc n©ng: 20
Đồng bộ tài khoản