intTypePromotion=1

Thông tư 06-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
117
lượt xem
7
download

Thông tư 06-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06-TC/TCDN của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  06 T C/T C D N  n g µ y  24 th¸ng 2 n¨ m  1997 BT s v Ò   Ö c h í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi d o a n h  n g hi Ö p   h µ  vi c q t  c   n n íc h o ¹t ® é n g  c«n g  Ý c h C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng 10  ng 02    n¨m  1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch, Bé   µi chÝnh  íng dÉn   Ý   T  h  chÕ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c doanh  l    ®è v     nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  Ých    nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸c doanh  tn l     nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng Ých ®∙ ® îc cÊp cã  thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh  bao gå m  c¸c doanh  nghiÖp  c  Ëp,c¸cdoanh  ®é l     nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp lµthµnh    ña  h   l    viªnc Tæng   c«ng    äit¾t lµ doanh  ty (g       nghiÖp c«ng  ch).Danh  Ý   s¸ch doanh    nghiÖp c«ng  Ých  Bé   ëng, Thñ   ëng  ¬  do  tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  ph   t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  ®Þnh  theo      c¸ctiªuthøc ® îcquy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è     ®Þ ti  1  §i 2  ®Þ s 56/ CP   µy  th¸ng10  ng 02    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. Doanh    nghiÖp c«ng  ch  ã  Ý c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  èn  µ    ån    sd v v c¸c ngu lùc do  µ   íc giao    ùc  Ön  Öc    Nh n   ®Ó th hi vi cung  Êp   c c¸c s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v c«ng  ch  Ý cho c¸c  i  îng  ®è t theo    gi¸,khung    gi¸ hoÆc   Ý   Nhµ   íc quy  ph do  n  ®Þnh. 3.  Ngoµi  Öm   ô  nhi v c«ng  ch  îc giao, doanh  Ý ®    nghiÖp  c«ng  ch  ã  Ý c quyÒn  Ën  ông  t  ai,c¶nh  td ®Ê ®   quan,vèn  µ  µis¶n  µ   ícsau    ∙  µn    v t  Nh n   khi® ho thµnh  Ö m   ô  nhi v c«ng  ch  µ  Ý v huy  ng  èn    chøc  ¹t ®éng  ®é v ®Ó tæ  ho   kinh  doanh  ï hîp  íikh¶  ph   v  n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  v nhu  Çu  ña  Þ  êng  íi c c th tr v  ®iÒu  Ön: ki ­  îc c¬  §   quan quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  ng    ®å ý b»ng    v¨n b¶n. ­ Kh«ng  µm    l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  h ®Õ vi th   nhi v c«ng  ch  µ   íc Ý Nh n   ®∙  giao hoÆc   Æt  µng.   ® h ­§¨ng  ý      k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­H¹ch      to¸nriªngphÇn  ¹t®éng    ho   kinhdoanh    thªm. ­  ùc  Ön  Th hi nghÜa  ô  ép  Õ   i  íiphÇn  ¹t ®éng  vn thu ®è v   ho   kinh doanh  thªm  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   II. u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  v è n, t µi ¶ n t¹i  Q  s d o a n h  n g hi Ö p  c « n g  Ý c h 1.§Çu   èn:   tv
 2. 2 1.1.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  íithµnh  Ëp  îcNhµ   ícu    u      Ý m  l®  n   tiªn®Ç t®ñ vèn  iÒu  Ö  ® l ban  u,  ®Ç kh«ng  Êp  ¬n  èn  th h v ph¸p  nh  ®Þ cho  çi  µnh  Ò   m ng ngh ®∙ quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  ng 28/08/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ®Ó x©y  ùng,mua  ¾ m   µi d   s t  s¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  ïhîp víi c ®Þ v t  l ®é ph       quy    µ  m« v nhiÖ m  ô  v c«ng  ch  îcgiao. Ý ®  1.2.Doanh    nghiÖp c«ng  ch  ang  ¹t®éng  Õu  ùc sù  Õu  èn    Ý® ho   n th   thi v so víinhiÖ m   ô    v c«ng  ch  îc Nhµ   íc giao  Ý ®  n  (sau    khi huy  ng    ån  èn  ®é c¸c ngu v hiÖn  ã  ¹ doanh  c t  i nghiÖp)® îcNhµ   íc®Ç u         n  tbæ sung  èn    v nh sau: ­ §èivíidoanh       nghiÖp c«ng  ch  ã    îcxÐt  Ý c l∙ ®   i gi¶m  Õ  î tøc ®Ó     thu l     i bæ sung  µo  èn  ña  v v c doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ §èi víidoanh       nghiÖp c«ng  ch  Ý kh«ng  ã    c l∙ hoÆc   i doanh  nghiÖp    sau khixÐt    gi¶m  Õ  î tøc vÉn  Õu  èn  ×  îc Nhµ   íc xem   Ðt  u      thu l     i thi v th ®   n  x ®Ç t bæ sung  èn. v 1.3. C¬     quan  µnh  Ëp  th l doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm   ¶m     ® b¶o  èn  v ®iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  l t ith   th l doanh  nghiÖp  theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 2 NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  trªnvµ    nªu    bæ sung  èn  v cho  doanh nghiÖp. 1.4.Thñ  ôc®Ç u    èn.   t  tv a. §èi víi®Ç u    ©y  ùng: doanh       tx d   nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  Ö  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh. l  tv x d hi h b.§Çu   èn u  ng: doanh    tv l ®é   nghiÖp  ph¶ilËp hå  ¬  Êp  èn      s c v bao  å m: g +  B¶n  sao  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp. +  B¶n  sao  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinhdoanh.   + Quy Õt  nh   ña  ñ   ëng  ¬  ®Þ c Th tr c quan quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  Ò   Öc  v vi giao nhiÖ m  ô    v c«ng  ch. Ý +  Õ   ¹ch s¶n  Êt,tµichÝnh  ña  K ho   xu     c doanh  nghiÖp  ¹ n¨m    Þ    ti   ®Ò ngh bæ sung  èn  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. v ®®   c th quy phª duy +  B¸o c¸o  µi chÝnh  ña  t  c n¨m   íc  Õu  µ  tr (n l doanh nghiÖp  ang   ¹t ® ho   ®éng). + Biªn b¶n  nh    ®Þ møc   èn u  ng  c¬  v l ®é do  quan Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   ícphª duyÖt. n    1.5.Tr×nh  ù cÊp  èn    t  v cho doanh nghiÖp  îc thùc hiÖn  ®    theo quy  nh   ®Þ cña  é  µichÝnh. BT  2.Huy  ng  èn:   ®é v 2.1.Khi cã      nhu  Çu  c huy  ng  èn,gäivèn  ªn®oanh, thÕ  Êp    Þ ®é v   li     ch gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íitµis¶n  éc  sd ®Ê g li v     thu quyÒn  qu¶n  ý cña  l  doanh  nghiÖp  ¹ c¸cNg ©n  µng  ña  ÖtNam     t    i h c Vi   ®Ó vay  èn  ôc  ô  ¹t®éng  v ph v ho   c«ng  Ých  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,doanh  lu   nghiÖp  ph¶i lËp  ¬ng  cô  Ó    ph ¸n  th göic¬    quan  Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp  tham      Õn  gia ý ki tr ckhitr×nh Thñ  ëng  ¬  í      tr c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  Õt  quy ®Þnh. 2.2.Trêng  îp    h doanh  nghiÖp c«ng  ch  chøc  ¹t®éng  Ý tæ  ho   kinh doanh    ngoµi nhiÖ m   ô    v c«ng  ch  îc giao,doanh  Ý ®    nghiÖp  îc vay  èn  ña      ®  v c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  ©n  µng  ¬ng  ¹i,c¸c c«ng    µichÝnh. ..) c¸c doanh  td (Ng h th m   ty t    ,   nghiÖp kh¸c,c¸c c¸ nh©n  Ó  c¸n bé       (k c¶    c«ng  ©n    nh viªntrong doanh    nghiÖp) 
 3. 3 ® Ó   ôc  ô  ¹t®éng  ph v ho   kinh doanh, nhng      ph¶i tu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,    kh«ng  îclµm  ®  thay ® æi  ×nh    h thøc së  ÷u.  h Riªng ®èi víi         doanh  c¸c nghiÖp  s¶n  Êt,söa  ÷a  ò  Ý, khÝ  µitrang xu   ch v kh   t    bÞ  chuyªn  ïng  ùc tiÕp  ôc  ô  èc  d tr   ph v qu phßng, an    ninh  Öc  vi huy  ng  èn  ®é v cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh    ph¶i® îcBé   èc      Qu phßng, Néi vô  Õt  nh        quy ®Þ sau khicã    Õn    ý ki tham    ña  ¬  gia c c quan  Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹  l  v t  nh n   i doanh  nghiÖp. 2.3.L∙isuÊt huy  ng  èn  ¹ch       ®é vh to¸n trong    Ý     chi ph s¶n  Êt,dÞch  ô  xu   v cña doanh  nghiÖp kh«ng  îc cao  ¬n    Êt trÇn  ®  h l∙ su   i cho vay  Ng ©n   µng  do  h Nhµ   íc ViÖt  n  Nam  c«ng  è  b trong  êi®iÓ m   th   huy  ng  èn  µ  ïng  µnh  ®é v vc ng nghÒ. 2.4.Khi huy  ng  èn     ®é v doanh  nghiÖp ph¶i tÝnh    to¸n c©n  ¾c  ü  Ò     nh kv hiÖu qu¶ kinh tÕ,®¶m      b¶o  ö  ông  èn  sd v huy  ng  ng  ôc  ch, cã  Öu  ®é ®ó m ®Ý   hi qu¶, kh«ng  îc dïng  èn    ®  v vay  ¾n   ¹n  µo  u    ©y  ùng. Doanh  ng h v ®Ç t x d   nghiÖp  ph¶itr¶nîgèc  µ         v l∙theo ®óng  i   cam  Õt    k khihuy  ng  èn. ®é v Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   íc Nhµ   íc   tr   n  vÒ   Öc  Ëp  ¬ng  huy  ng  èn, sö  ông  èn  vi l ph ¸n  ®é v d v kh«ng  ng  ôc  ch, ®ó m ®Ý   kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  Én  n   d ®Õ tæn  ÊtvÒ   èn. th   v 3.§Çu     µidoanh    tra ngo   nghiÖp: 3.1.Khi cã      nhu  Çu  ö  ông  èn, tµis¶n, gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  c sd v        sd ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª ®Êt    u    ngoµi doanh    ®Ó ®Ç t ra    nghiÖp, doanh    nghiÖp c«ng  Ých ph¶i lËp  ¬ng  gãp  èn    ph ¸n  v hoÆc     ×nh  Ò   ù  li   gi¶itr v d ¸n  ªndoanh  öi c¬  g  quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp tham      Õn  íckhi gia ý ki tr     tr×nh Thñ  ëng  ¬    tr c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  Èn  chu y. 3.2.§Çu     µidoanh    tra ngo   nghiÖp kh«ng  îclµm  ®  ¶nh  ëng  n   Öm   h ®Õ nhi vô c«ng  ch  îc Nhµ   íc giao,ph¶i tu©n  ñ    Ý ®  n      th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   ®¶m   b¶o nguyªn t¾c  ã  Öu    c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn,t¨ngthu nhËp.   to v ph¸ttr          Khi ®em     Þ quyÒn  ö  ông  t    u    ngoµi doanh    gi¸tr   sd ®Ê ®Ó ®Ç t ra    nghiÖp ph¶i   thùc hiÖn    theo c¸cquy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.    ®Þ c Lu   ® 3.3.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  Ý kh«ng  îcsö  ông  èn  µ   íc®Ç u      ® d v Nh n   t®Ó kinhdoanh  Òn tÖ      ti   nh mua    Õu,tÝn  Õu,göitiÕtkiÖm... tr¸phi   phi       i 3.4. Doanh    nghiÖp c«ng  ch  Ý kh«ng  îc phÐp  u    vµo  ®  ®Ç t c¸c doanh  nghiÖp kh«ng  éc s¬  ÷u  µ   ícm µ   êiqu¶n  ý,®iÒu  µnh  thu   h Nh n   ng   l  h hoÆc   êi ng   së  ÷u  Ýnh  µ vî,chång, bè, m Ñ,  h ch l       con  ña  c gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp c«ng  Ých  . ®ã 4.ChuyÓn  îng,cho    nh   thuª, Õ  Êp,cÇ m   è  µis¶n:  th ch   c t  4.1. ViÖc    chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,thÕ   Êp,  Ç m   è  µis¶n  éc   ch c c t  thu   quyÒn  qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý ph¶i ® îc Thñ   ëng  ¬     tr c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  quyÕt  nh   ®Þ sau    ã    Õn  khi c ý ki tho¶   thuËn b»ng v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp. 4.2.Khi nhîng b¸n  µis¶n       t  kh«ng  Çn  ïng,l¹chËu  ü  Ët®Ó   håi c d    k thu   thu    vèn, doanh    nghiÖp ph¶i ®Þnh    µ  chøc  u       gi¸v tæ  ®Ê gi¸theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Kho¶n  lu   chªnh  Öch  ÷a sè  Òn    îcdo  îng b¸n  µis¶n  íigi¸ l gi   ti thu ®   nh   t  v    trÞ cßn  ¹ trªnsæ   Õ     li     k to¸n vµ    Ý   îng    chi ph nh b¸n  îc h¸ch  ®  to¸n vµo  Õt      k qu¶ kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp.
 4. 4 4.3. §èi víitµis¶n        cho thuª ho¹t ®éng      nh»m   ©ng  n cao  Öu  Êt  ö  hi su s dông  µ      Ëp  v t¨ng thu nh doanh  nghiÖp  Én  v ph¶itrÝch khÊu      hao theo  Õ     ch ®é quy  nh, ph¶itheo dâivµ    åitµis¶n    Õt  ¹n cho  ®Þ         thu h     khih h   thuª. Nh÷ng  µis¶n  em   Ç m   è,thÕ  Êp,vay  èn  ¹ c¸ctæ  t  ® c c  ch   v t     chøc  Ýn  ông  i td ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng  ×nh tù,thñ tôcquy  nh  ña    tr         ®Þ c ph¸p luËt.     Doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý kh«ng  îc cÇ m   è, thÕ  Êp, cho  ®  c  ch   thuªc¸c tµi      s¶n  i  în,®i  ® m   thuª,nhËn  ÷ hé, nhËn  Ç m   è,nhËn  Õ  Êp... ña    gi     c c  th ch  c doanh  nghiÖp kh¸cn Õu    kh«ng  îcsù  ng    ña  ñ  ë  ÷u  ÷ng  µi ®   ®å ý c ch s h nh t s¶n  . ®ã 5.Thanh  ýtµis¶n:   l    5.1.Nh÷ng    m¸y  ãc  ÕtbÞ, tµis¶n  ñ  Õu  ã  Ýnh  ÊtquyÕt ®Þnh   m thi       ch y ct ch     ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp c«ng  ch  õtµis¶n  µc©y  ång,con    óc) Ý (tr     l  tr   gia s   khi thanh  ý ph¶i ® îc c¬    l      quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  ¬  vc quan  Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   idoanh  nghiÖp cho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n. Riªng tµis¶n  ña       c c¸c doanh  nghiÖp s¶n  Êt,söa  ÷a  ò  Ý, khÝ  µi xu   ch v kh   t  trang thiÕtbÞ       chuyªn dïng    cho  èc  qu phßng  ninh    an  khithanh  ýph¶i® îc Bé  l     Quèc  phßng,Néi vô      cho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n,tr ng  îp ® Æc   Ötph¶ido  ñ   ê h   bi     Th t ng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. í  ph quy   ViÖc thanh  ý®èi víinh÷ng  µis¶n  l      t  kh¸c ® îcthùc hiÖn    i víidoanh       nh ®è     nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh.   5.2.Doanh    nghiÖp ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång    lH  thanh  ýtµis¶n, tr ng  îp l     ê h   sö  ông  ô  ïng,ph Õ   Öu  d ph t   li thu  åi tõ  µis¶n  h   t  thanh  ý cho  l  s¶n  Êt  xu kinh   doanh, doanh    nghiÖp ph¶itæ    chøc  nh    Õu  ®Þ gi¸,n b¸n  µis¶n  t  thanh  ýph¶i l    tæ chøc  u     ®Ê gi¸theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Kho¶n  lu   chªnh  Öch  ÷a  è  l gi s tiÒn  ® îc do  thu    thanh  ýtµis¶n  íigi¸trÞ cßn  ¹ trªnsæ   Õ     ña  µis¶n  l    v      l     k to¸n c t   i thanh  ývµ    Ý  l   chiph thanh  ý® îch¹ch to¸nvµo  Õt  l       k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. 6. ViÖc    giao  èn, tr¸chnhiÖm   v    b¶o  µn  èn, ®¸nh    ¹ tµis¶n, ph¬ng  to v   gi¸l     i   ¸n  ö  ýc¸c tr ng  îp  x l     ê h tæn  Êttµis¶n, qu¶n  ýc¸c kho¶n  th       l    c«ng  î thùc hiÖn  n    nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinhdoanh.   7. Doanh  nghiÖp c«ng  ch  ã  Ý c tr¸ch nhiÖ m   ë     Õ     m sæ k to¸n theo  âi   d  chÝnh    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã  ña  x¸c to b t   v v hi c c doanh  nghiÖp theo  ng  Õ   ®ó ch ®é   ¹ch to¸nkÕ   h     to¸n;ph¶n      ¸nh trung thùc,kÞp  êit×nh  ×nh  Õn  ng  ña      th   h bi ®é c tµis¶n  µ  èn    v v trongqu¸ tr×nh ho¹t®éng.       III.K Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  v µ  x ö  l ý k Õ t q u ¶  c ñ a    c d o a n h  n g hi Ö p  c « n g  Ý c h A. K Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  c 1. Doanh    thu  ña  c doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý bao  å m   g doanh thu  õ ho¹t t    ®éng c«ng  ch,doanh    õho¹t®éng  Ý  thu t     kinhdoanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c. 1.1.Doanh  tõ ho¹t®éng    thu      c«ng  ch  Ý bao  å m:  g kho¶n  do  µ   íc thu  Nh n   thanh to¸n s¶n  È m   Þch  ô    ph d v c«ng  ch  Ý theo  chØ     Õ   ¹ch  tiªuk ho hoÆc   Æt   ® hµng, tiÒn    b¸n s¶n  È m,  ph cung øng  Þch  ô  d v theo    gi¸,khung    gi¸hoÆc     thu
 5. 5 phÝ   Nhµ   íc quy  nh;  do  n  ®Þ thu  õ phÇn  îcÊp, trîgi¸cña  µ   íc khithùc t  tr       Nh n       hiÖn cung  Êp  µng    µ  Þch  ô  ch ho¸ v d v theo yªu cÇu  ña  µ   íc.    c Nh n a. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp c«ng  ch  îcNhµ   ícthanh    Ý ®  n  to¸ns¶n  È m,  ph dÞch  ô  v c«ng  ch  Ý theo  chØ    Õ   ¹ch  tiªuk ho hoÆc   Æt  µng  ña  µ   íc th× ® h c Nh n     c¨n cø      ®Ó thanh    µ: to¸nl ­  Ö m   ô  Nhi v c«ng  ch  Thñ   ëng  ¬  Ý do  tr c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp ®Þ th l  doanh  nghiÖp giao  Õ   ¹ch  k ho hoÆc   Æt   µng  ® h cho doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý trongn¨m  Õ   ¹ch.   k ho ­ §¬n      gi¸thanh    c¬  to¸ndo  quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  c th quy quy ®Þ theo  ©n   ph cÊp  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­ Biªnb¶n      nghiÖm     è îng,chÊt l ng s¶n  È m,  Þch  ô  µn  µnh  thu s l    î   ph d v ho th bµn giao gi÷a c¬      quan giao kÕ   ¹ch hoÆc   Æt  µng  µ    ho   ® h v doanh nghiÖp  c«ng  Ých. C¬  quan  µichÝnh  Èm   nh   µ  µm  ñ  ôc  t  th ®Þ v l th t thanh  to¸n cho    doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý sau    õ tiÒn  ¹tdo  khi tr   ph   doanh nghiÖp    ¹m    iÒu  vi ph c¸c ® kho¶n  quy  nh  ®Þ trong®¬n  Æt  µng.   ® h b.C¨n  ®Ó   îcNhµ   ícxem  Ðt trî Êp,trî   µ:   cø  ®   n  x    c    l gi¸ ­ M Æt   µng, dÞch  ô  éc danh  ôc  î Êp, trî   Ch Ýnh  ñ      h   v thu   m tr c     do  gi¸ ph quy ®Þnh. ­  Ö m   ô  Nhi v c«ng  ch  îc Thñ   ëng  ¬  Ý ®  tr c quan quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  giao trong n¨m  Õ   ¹ch.     k ho ­Sè îng,chÊtl ng s¶n  È m,  Þch  ô  ùc hiÖn   l   î   ph d v th   trongph¹m    Õ   ¹ch   vik ho   ® îcgiao.   ­ §¬n    î Êp,trî     gi¸tr  c     cho  õng  gi¸ t s¶n  È m,  Þch  ô  c¬  ph d v do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  Õt ®Þnh  quy   theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ.   c c Ch ph Ph¬ng  thøc  Êp      c ph¸tc¸c kho¶n  î Êp, trî   ùc hiÖn  tr c     th   gi¸ theo quy  nh   ®Þ cña  é  µichÝnh. BT  1.2.Doanh    ¹t®éng    thu ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c ¸p dông       nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinhdoanh.   2. Chi  Ý   ña  ph c doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý bao  å m     Ý   ¹t®éng  g chi ph ho   c«ng  ch,ho¹t®éng  Ý   kinhdoanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c: 2.1.Néi dung    Ý  ¹t®éng     chiph ho   c«ng  ch  ña  õng  µnh  Ýct ng s¶n  Êt do  xu   Bé  qu¶n  ýngµnh  l  hoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND  tØnh, thµnh  è    ph quy  nh    ¬  ®Þ trªnc së  Æc   iÓ m   ® ® kinh tÕ  ü  Ëtcña  µnh    k thu   ng sau    ã  ù  khic s tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  2.2.Néi dung    Ý   ña  ¹t®éng     chiph c ho   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c  thùc hiÖn      nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh.   3. Doanh nghiÖp c«ng  ch  îc sö  ông  Ý ® d doanh thu    ï  p     ®Ó b ®¾ c¸c kho¶n    Ý, trong®ã: chiph     ­ Doanh thu  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ïng    ï ®¾ p     Ý   ¹t®éng  Ý d ®Ó b   chi ph ho   c«ng  ch, thuÕ  µ    Ý  v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña  µ   íc theo    Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt(trõthuÕ  îtøc).    l i
 6. 6 ­ Doanh    thu  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ïng    ï ®¾ p     µnh  µn  é    d ®Ó b   gi¸th to b cña s¶n  È m   µng    Þch  ô  ∙    ô,thuÕ  µ    ph h ho¸,d v ® tiªuth   v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña    Nhµ   íctheo quy  nh  ña  n    ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).     l  i   ­ Doanh    ¹t®éng    thu ho   kh¸cdïng    ﮾ p     Ý, thuÕ  µ      ®Ó b   chiph   v c¸ckho¶n  thu kh¸ccña  µ   íctheo quy  nh  ña      Nh n     ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).     l  i   Doanh nghiÖp c«ng  ch  chøc  ¹t®éng  Ý tæ  ho   kinh doanh  Ò     v nguyªn t¾c    ph¶i®¶m     b¶o  ã  ikh«ng  îclÊy l∙cña  ¹t®éng  c l∙ , ®      i ho   c«ng  ch  ï lçho¹t®éng  Ý b      kinhdoanh.   B. X ö  l ý k Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  c 1. §èi víidoanh       nghiÖp cung  øng s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v c«ng  éng  c theo  gi¸Nhµ   íc quy  nh   ng    n  ®Þ nh thu  Ëp  nh kh«ng  ô  éc  Òu  µo    Ý  ph thu nhi v chi ph ph¸t sinh (sau khi tho¶ thuËn víi ¬  quan quyÕt ®Þnh  thµnh lËp doanh   c nghiÖp,Bé   µi chÝnh  ÏquyÕt  nh    T  s  ®Þ danh s¸ch c¸c doanh     nghiÖp  c«ng  ch  Ý thuéc lo¹ h×nh  µy),kho¶n     i n   chªnh  Öch  ÷a thu vµ    îcxö  ýnh  l gi     chi®   l   sau: a.TrÝch  Ëp c¸cquü    l   theo tûlÖ  µ      v møc  èng  Õ   kh ch sau: +  ü   u      iÓn:trÝch 25%   è  Qu ®Ç tph¸ttr     s chªnh  Öch l +  ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh: trÝch 5%   è  t      s chªnh  Öch,sè    ña  ü  µy  l   d c qu n tèi a    kh«ng  îtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö. ® v    v® l +  Ých    ü  Tr haiqu khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  è  th   l i 3   ¬ th   n s nép  ©n   Ng s¸ch n¨m b¸o  h¬n  c¸o  n¨m  íc,b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  è  tr   2   ¬ th   n s nép  ©n  Ng s¸ch n¨m        b¸o c¸o b»ng  hoÆc   Êp  ¬n  th h n¨m  íc. tr b.Ph Çn    chªnh  Öch  l cßn  ¹nép  ©n  l  i Ng s¸ch Nhµ   íc.   n N Õ u   ã  înhuËn  ¹t®éng  c l  i ho   kinh doanh  µ  înhuËn    ¹t®éng    v l  i c¸c ho   kh¸c  th×  îc ph©n   èi nh doanh  ®  ph   nghiÖp  µ   íc ho¹t ®éng  nh n     kinh doanh  ng  nh tæng møc   Ých  çi  ü  õ c¸c nguån  tr m qu t     kh«ng  îtqu¸  v  møc   èng  Õ   èi®a   kh ch t   cña doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinh doanh.   2. §èi víidoanh       nghiÖp  îc Nhµ   íc mua   µn  é  ®  n  to b s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v c«ng  ch  Ý (bao  å m   doanh  g c¶  nghiÖp  s¶n  Êt,söa  ÷a  ò  Ý,  Ý   µi  xu   ch v kh kh t , trang bÞ    chuyªn dïng    cho  èc  qu phßng,an   ninh),  doanh nghiÖp cung  øng    s¶n phÈ m,  Þch  ô  d v c«ng  éng  c theo    µ   íc quy  nh,  î nhuËn  ùc  Ön  gi¸Nh n   ®Þ l i th hi trong n¨m    (bao  å m   lînhuËn  g c¶   i kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c)® îcph©n     phèitheo thø  ùnh      t   sau: a.Nép  Õ  îtøc theo luËt®Þnh.   thu l     i    b. Trõ      c¸c kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  û  Ëtthu  ép  ©n   ti ph     k lu   n Ng s¸ch,viph¹m      hµnh  Ýnh, viph¹m  îp ®ång, ph¹tnî qu¸ h¹n,c¸c kho¶n    Ý  îp lÖ  a  ch    h             chiph h   ch ® îctrõkhix¸c®Þnh  îtøc chÞu  Õ.      l    i thu c.Trõ      c¸ckho¶n  çcha  îctrõvµo  înhuËn  ícthuÕ. l  ®   l  i tr   d.Ph Çn  înhuËn    l  i cßn  ¹ sau    õc¸ckho¶n        l  i khitr     a,b,c,doanh  nghiÖp  îc ®  trÝch lËp c¸cquü      theo tûlÖ  µ      v møc  èng  Õ     kh ch nh sau: +  ü   u      iÓn:møc  Ých tèi Óu 50% Qu ®Ç tph¸ttr   tr     thi   +  ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh:trÝch 10%,  è    ña  ü  µy  èi a  t      s d c qu n t   kh«ng  ­ ® v îtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö.    v® l
 7. 7 +  Ých    ü  Tr haiqu khen  ëng, phóc  îtèi®a  th   l     kh«ng    th¸ng l ng  ùc i qu¸ 3   ¬ th   tÕ  Õu  è  ép  ©n   n s n Ng s¸ch n¨m b¸o c¸o cao  ¬n  h n¨m  íc,b»ng  th¸ng l ng  tr   2   ¬ thùc tÕ  Õu  è  ép  ©n   n s n Ng s¸ch n¨m        b¸o c¸o b»ng  hoÆc   Êp  ¬n  th h n¨m  íc. tr Sau    õc¸c kho¶n          ü  u     khitr     a, b, c, d, qu ®Ç t ph¸ttr Ón vµ  ü  ù    i   qu d phßng  tµichÝnh  Õu   î nhuËn  Ých  µo    ü    n li  tr v hai qu khen  ëng, phóc  î cßn   th× th   li  d   phÇn  chªnh  Öch  l cßn  ¹ ® îc chuyÓn  li     to¸n bé  µo  ü  u      v qu ®Ç t ph¸ttr Ón,n Õu    i   kh«ng    ån    Ých lËp    ü  ®ñ ngu ®Ó tr   haiqu khen  ëng,phóc  îb»ng  th¸ng l ng  th   l i 2   ¬ thùc tÕ  × doanh    th   nghiÖp c«ng  ch  îcNhµ   íccÊp    Çn  Ý ®  n  ®ñ ph cßn  Õu. thi 3. §èi víidoanh       nghiÖp cung øng  s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v c«ng  éng  c theo  gi¸Nhµ   íc quy  nh  ng    n  ®Þ nh kh«ng    ï ®¾ p     ®ñ b   c¸c kho¶n    Ý   îp  ý(bao  chiph h l   gå m   chi phÝ   c¶    ph¸t sinh  lµm  Ö m   ô    do  nhi v phßng  èng  ch thiªn tai  èc    ,qu phßng, an    ninh),sau    ö  ông    khis d 50%   õ lî nhuËn  ¹t®éng  t    i ho   kinh doanh  µ    v c¸cho¹t®éng     kh¸c®Ó   ﮾ p,  Õu  Én    b  n v cßn  ç® îcNhµ   íchç  î   l    n   tr  sau: nh ­TrîcÊp    è  çcßn  ¹ .    ®ñ s l   li ­ C Êp   quü    2  khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  ña  th   l i 2   ¬ th   c doanh  nghiÖp. Ph Çn   î nhuËn  l i cßn  ¹ tõ ho¹t®éng  li       kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c  dïng ®Ó:  Ých quü  u      iÓn80%,  ü  ù    tr   ®Ç tph¸ttr   qu d phßng  µichÝnh  t  20%. 4. Thñ  ôc,thêi®iÓ m   Ých lËp,m ôc  ch  ö  ông    ü  ña    t    tr     ®Ý sd c¸c qu c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    i víi th   nh ®è     doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinhdoanh.   Trong  ¹m    ph vi tæng møc   Ých  µo    ü  tr v hai qu khen  ëng, phóc  î   th   l igi¸m  , ®èc doanh nghiÖp  îc quyÒn  Õt  nh  û lÖ  Ých  µo  çi  ü  ®  quy ®Þ t   tr v m qu sau    khi tham kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp. Doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý kh«ng  µnh  Ëp  ü  ù  th l qu d phßng  îcÊp  Êt  tr  m viÖc  µm. Trêng  îp ® Æc   ÖtcÇn  l  h  bi   ph¶ithu hÑp     quy    ¹t®éng  m« ho   c«ng  ch  Ý th× c¬    quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng t  c  cÊp xem   Ðt trî Êp  x    c cho  è    ng  Êt  Öc  µm  s lao®é m vi l theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 5. §èi víic¸c doanh         nghiÖp c«ng  ch    ïng  ©u, vïng      í     Ý ëv s   xa, biªn gi ih¶i , ®¶o  hoÆc   a   µn  Õn îc® Æc   Ötkhã  ®Þ b chi l   bi   kh¨n ® îcNhµ   ícxem   Ðt hç  î    n  x   tr  c¸ckho¶n    kinh phÝ    sau  y: ®© ­ Kinh  Ý   µ  Î gi¸odôc  ¹  a   µn  a  ã  êng  íptheo  Ö   èng    ph nh tr     , ti ®Þ b ch c tr l  h th gi¸odôc.   ­ Kinh  Ý   ù    ph s nghiÖp  tÕ  i  íinh÷ng  ¬i do  iÒu  Ön  Æc   Öt y  ®è v   n  ® ki ® bi   ph¶iduy  ×b Önh  Ön    tr   vi hoÆc   Önh  b x¸. IV. Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h  K  c 1. Hµng    n¨m    vµo  c¨n cø  quy  nh  µ  íng dÉn  ña  ¬  ®Þ vh   c c quan  µichÝnh, t    doanh  nghiÖp  c«ng  ch  Ý ph¶i lËp  Õ   ¹ch    k ho s¶n  Êt  xu s¶n  È m,  ph cung  øng  dÞch  ô  v c«ng  éng  c theo  Ýnh  ch s¸ch hoÆc   n  Æt   µng  ña  µ   íc,dù  ®¬ ® h c Nh n   to¸n thu    ©n    chi ng s¸ch (bao  å m   Õ   ¹ch  îcÊp, trîgi¸)b¸o  g k ho tr       c¸o  ¬  c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng  Êp.  ¬   t  c c C quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ã  Ö m   ô    Öt,tæng  îp  c nhi v phª duy   h b¸o c¸o cÊp  ã  Èm  Òn  µ  ¬     c th quy v c quan  µichÝnh  ã  ªnquan. t  c li  
 8. 8 2. Trong  ¹m    ù        ©n    ph vid to¸nthu ching s¸ch hµng    n¨m  îcduyÖt,Thñ  ­ ®    tr ëng  ¬  c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp giao  Õ   ¹ch  k ho s¶n  Êt, xu   cung  øng  Þch  ô  d v c«ng  éng  c hoÆc   Æt  µng, ph©n    ù    ©n  ® h   bæ d to¸nng s¸ch  cho doanh  nghiÖp  c«ng  ch  µ  öicho  ¬  Ý vg  c quan  µichÝnh  ïng cÊp    èi t  c  ®Ó ph   hîp. Ng ©n     s¸ch chØ   ¶m   ® b¶o  ç  îtrong  ¹m    ù  h tr  ph vi d to¸n Ng ©n     s¸ch  îc ®  duyÖt. V. Ki Ó m  tra k Õ  to¸n,  b¸o c¸o t µi h Ý n h  v µ  c c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c 1.LËp      µi Ýnh:   b¸o c¸o t   ch ­ Hµng  ý,n¨m    qu   doanh nghiÖp c«ng  ch  ã  Ý c tr¸chnhiÖ m   Ëp  c¸o tµi   l b¸o      chÝnh  theo  quy  nh  Ön  µnh. Gi¸m  c  ®Þ hi h   ®è doanh  nghiÖp ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖ m   ícNhµ   ícvµ  tr   n   ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    Ýnh  lu   t ch x¸c,t trung thùc cña        b¸o c¸o tµichÝnh.    ­ B¸o    µichÝnh  ý,n¨m  öic¬    c¸o t   qu   g   quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp, c¬    quan  Õ,  ¬  thu c quan Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp,c¬    quan  èng  th kª. 2.KiÓ m     Õ     trak to¸n,     µi Ýnh:   c¸o t   b¸o ch ­ Hµng  ý,n¨m    qu   doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý ph¶itù kiÓm     Õ      trak to¸n,b¸o    c¸o tµichÝnh.    ­ C¬     quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ïng  ¬  c c quan qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  v t  nh n   i doanh nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖm   chøc  Óm       tæ  ki tra phª duyÖt b¸o c¸o tµichÝnh           n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  c«ng  ch. Ý ­ C¬     quan  µichÝnh  ã  Öm   ô  Óm    Öc  Êp  µnh    Õ     t  c nhi v ki travi ch h c¸c ch ®é tµichÝnh, kÕ       to¸n,kû  Ëtthu nép  ©n     lu     Ng s¸ch vµ  Ýnh  Ýnh     t ch x¸c,trung thùc     cña      µi Ýnh. b¸o c¸o t   ch ­  ÷ng    ¹m  Õ     Õ   Nh vi ph ch ®é k to¸n,chÕ       ®é thu    µichÝnh, thu  ép  chi t     n Ng ©n  s¸ch,chÕ     Ých lËp vµ  ö  ông    ü  ña    ®é tr     s d c¸cqu c doanh  nghiÖp  ÏbÞ  ö  s  x ph¹thµnh  Ýnh,xö  ¹tkinh tÕ    ch   ph     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.C«ng    khaib¸o c¸o tµi Ýnh  µng         ch h n¨m: ­C¨n  vµo      µichÝnh  µng    cø  b¸o c¸o t   h n¨m  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt,doanh  duy   nghiÖp  c«ng  ch  Ý c«ng  è  b c«ng  khai m ét  è    s chØ     µi tiªut   chÝnh  íchéinghÞ  tr     c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh  nghiÖp. ­ Néi dung       c¸c chØ    tiªuc«ng  è  b c«ng  khaitheo  É u   nh  Ìm    m ®Ý k Th«ng t nµy. VI. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Ngoµi nh÷ng      quy  nh  ®Þ riªngcho    doanh nghiÖp c«ng  ch  ¹  Ý ti Th«ng   t nµy,doanh    nghiÖp c«ng  ch  Ý cßn  ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët lu   ®èi víi    doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n
 9. 9 2.  èi víim ét  è  ¹t ®éng  §   s ho   c«ng  ch  ã  Æc   ïriªng th×  ¬  Ý c® th     c quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp    vµo  Õ     c¨n cø  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ¹  l    ti Th«ng   µy    tn ®Ó nghiªncøu, quy  nh      ®Þ cho  ï hîp sau    ã  ù  ph     khic s tho¶  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  3. Th«ng   µy  dông  õ ngµy  ý.M äi    t n ¸p  t  k  quy  nh  íc ®©y   Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ý l  tµichÝnh  i víi   ®è    doanh nghiÖp  ùctiÕp thùc hiÖn  Öm   ô  èc  tr       nhi v qu phßng,an    ninh hoÆc  s¶n  Êt  xu s¶n  È m,  ph cung øng  Þch  ô  d v c«ng  éng  c theo  Ýnh  ch s¸ch cña  µ   íctr¸víi   Nh n      i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 4. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, cã  ×   íng  ¾ c     tr th hi   g v m ®Ò nghÞ  c¸c doanh  nghiÖp  ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó nghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung  cho  ïhîp. ph   C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . B ¶ n  c«n g  b è  c«n g  k hai b¸o c¸o t µi c h Ý n h  n¨ m...   ChØ   tiªu N¨m  íc tr N¨m   nay Tû  Ö  víi l so    n¨m  íc tr   1.Tæng  è  èn.   sv   2.K Õt    qu¶  ¹t®éng: ho        ­ S¶n phÈ m, dÞch vô chñ  y Õu        ­ S¶n  È m     ô,dÞch  ô  ph tiªuth   v cung  øng trongn¨m        ­Tæng  doanh    thu:
 10. 10      Trong  :  ®ã Doanh thu  ¹t ho   ®éng  c«ng  ch Ý      ­Tæng    Ý: chiph         Trong  :    Ý  ¹t®éng   ®ã chiph ho   c«ng  ch Ý    ­ LîinhuËn  ùc  Ön  õ ho¹t      th hi t     ®éng  c«ng  ch Ý    ­ LîinhuËn  ùc  Ön  õ ho¹t      th hi t     ®éng  kinh doanh  µ  ¹t®éng  v ho   kh¸c 3. C¸c kho¶n nép Ng ©n  s¸ch  Nhµ   íc. n       ­Tæng  è  s ph¶inép         ép  ©n   ­§∙n Ng s¸ch trongn¨m     4.C¸c    kho¶n  îcNhµ   íccÊp. ®  n        îgi¸  ­Tr       îcÊp  ­Tr      ­ C Êp   ü     qu khen  ëng, phóc  th   lî  i. 5.Tæng  ü ¬ng  ùc hiÖn   qu l th       ¬ng  ×nh  ©n  ­L b qu 6.C¸c  ü  ña    qu c doanh  nghiÖp.        ü   u      iÓn  a.Qu ®Ç tph¸ttr       u    ­D ®Ç n¨m     Ých   ­Tr trongn¨m       ö  ông   ­S d trongn¨m         èin¨m  ­D cu        ü   ù   b.Qu d phßng  µichÝnh t    ­D   u       ®Ç n¨m   ­TrÝch      trong n¨m     ­Sö  ông      d trong n¨m     ­D   èin¨m     cu        ü    c.Qu khen  ëng,phóc  î th   li        u     ­D ®Ç n¨m      Ých,® îccÊp    ­Tr    trong n¨m        ö  ông    ­S d trong n¨m          èin¨m   ­D cu  
 11. 11 Doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung thùc cña        b¸o c¸o nµy         Gi¸m  c ®è Ký    ng  Êu tªn®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2