intTypePromotion=1

Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
82
lượt xem
7
download

Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t B é  lao ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh V µ  X∙ h éi S è  07/2000/TT­  L § T B X H   g µ y  29  B n th¸ng 3 n¨ m  2000 H í ng d É n   é t s è  §i Ò u   m v Ò  lao ® é n g   theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  103/1999/N§­C P   n g µ y 10/09/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  giao, b¸n, kh o¸n  kinh d o a n h, c h o  thuª d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc  n Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/09/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho             thuªdoanh nghiÖp  µ   íc,sau    Nh n   khi lÊy ý  Õn    é, ngµnh  ã  ªnquan; Bé     ki c¸c B   c li     Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héih­   X∙    íng dÉn  ét  è  Òu  Ò   Ýnh    m s §i v ch s¸ch ®èi víi   ng        ®é trong c¸cdoanh  lao    nghiÖp  Nhµ   ícthùc hiÖn  n    giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho               thuªnh sau: I­ ® è i tî ng ¸p d ô n g:    Ng êi lao  ng  µm  Öc    ®é l vi trong  doanh nghiÖp   ¹  êi®iÓ m   t ith   giao,b¸n,     kho¸n kinhdoanh,cho          thuªdoanh  nghiÖp  µ   ícbao  å m: Nh n   g a) Lao  ng  µm  Öc    ®é l vi theo hîp ®ång    ng     lao®é kh«ng    nh  êih¹n; x¸c®Þ th   b) Lao  ng  µm  Öc    ®é l vi theo hîp ®ång    ng    nh  êih¹n;    lao®é x¸c®Þ th   c) Lao  ng  µm  Öc    ®é l vi theo  ïa  ô, theo  ét  m v  m c«ng  Öc  Êt ®Þnh  µ   vi nh   m thêih¹n tõ3        th¸ng®Õ n   íi n¨m    d  1  ; d) C«ng  ©n      nh viªnchøc  a  ch chuyÓn  sang  ý  îp ®ång    ng; kh  lao®é K Ó   lao ®éng  c¶    (thuéc c¸c ®iÓ m       nãi trªn)®ang  ¹m     a, b, c      t ho∙n  ùc th   hiÖn H§L§   ang  ® nghØ   ê  Öc  ch vi theo  quyÕt  nh   ña  ®Þ c gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp. II­ h ê i gian l µ m  vi Ö c ® Ó  tr¶ trî Ê p  th«i  T  c  vi Ö c,  m Ê t  vi Ö c v µ  h ë n g  u  ® ∙i ® î c t Ý n h n h  s a u:   1. Thêi gian  µm  Öc      l vi theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu    5  10 NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   vµ  íng dÉn  ét  è  Òu  ña  é  ËtLao  ng  Ò   îp ®ång    ng. h  m s §i c B lu   ®é v h   lao®é 2. Sè      n¨m  µm  Öc  l vi cho  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    2  13 NghÞ   nh  ®Þ 103/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  µ thêigian  êi lao ®éng  ∙  CP c Ch ph l     ng     ® lµm  Öc  vi cho   c¸c doanh nghiÖp  µ   íc,c¸c c¬  Nh n     quan  n  Þ  éc  ®¬ v thu khu  ùc  v Nhµ   íc,®¬n  Þ  ùcl ng vò  n  v l  î   trang trõthêigian ngêilao ®éng  ∙  Ën  î Êp            ® nh tr  c th«iviÖc,trî Êp  Êt  Öc  µm,®∙  ëng  Õ     Êtngò       c m vi l   h ch ®é xu   hoÆc   ôc  ph viªn. C¸ch  Ýnh  êigian  µm  Öc  t th   l vi theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   3  10  ®Þnh  è  s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng ®Þ chiti   h   dÉn  ét  è  Òu  ña  é  ËtLao  ng  Ò   îp ®ång    ng. m s §i c B lu   ®é v h   lao®é 3. Thêigian  êilao ®éng  îc   Ýnh  ®Ó       ng     ®  t   chia sè    ü    d qu khen  ëng  µ  th v phóc  î   l   quy  nh  ¹  kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n  §iÒu    i ®Þ ti   3  19, ® e  1  49, kho¶n    1
  2. 2 §iÒu    53, NghÞ   nh  ®Þ 103/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  µ thêigian  êi lao CP c Ch ph l     ng     ®éng  µm  Öc  ¹ doanh  l vi t   i nghiÖp    n   êi®iÓ m   ã  Õt ®Þnh  ®ã ®Õ th   c quy   giao,b¸n,    cho    thuªdoanh nghiÖp  µ   íc.C¸ch  Ýnh  êigian lµm  Öc  Nh n   t th     vi theo  quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m     i® ® kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  3  10  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn  ét  è  Òu  ña  é  ËtLao  ng  ®Þ chiti   h   m s §i c B lu   ®é vÒ   îp ®ång    ng. h  lao®é III­P h © n  lo¹i     lao ® é n g  v µ  p h ¬ n g  ¸n  s ö  d ô n g  lao ® é n g: 1. Ph ©n  ¹    ng  µ  ¬ng    ö  ông    ng  ¹ thêi®iÓ m     lo i ®é lao v ph ¸n s d lao ®é ti     giao,   b¸n, kho¸n    kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    3 §iÒu    12;kho¶n  §iÒu    5  18;kho¶n  §iÒu    4  38;kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  40  ®Þ s 103/1999/N§­  ngµy  CP   10/9/1999 cña  Ýnh  ñ,nh    Ch ph   sau: a)  è     ng  S lao ®é trong doanh    nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ti   th giao,b¸n,kho¸n kinh        doanh, cho    thuªdoanh    nghiÖp  îc ph©n  ¹  µ    µo  Óu  ®  lo i ghiv bi tæng  îp  v h theo  m É u   Ìm  k theo Th«ng   µy.   tn b)  çi  ¹    ng  M lo i ®é lao theo  iÓ m   nãi trªn® îc lËp  µnh  ® a        th danh s¸ch    chi tiÕt®Ó     Õt chÕ       gi¶i quy   ®é . 2. Ph¬ng    ö  ông    ng    ¸n s d lao ®é quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  iÓ m     ®Þ ti  b  5  ® a kho¶n  §iÒu    7  16; kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n  ®iÓ m   kho¶n  vµ  1  21; ® c  5,  a  7  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu    a  8  36;kho¶n  §iÒu    iÓ m     Òu  cña  1  12;® ® §i 42  NghÞ   nh   ®Þ sè 103/1999/N§­   ngµy  CP   10/9/1999  ña  Ýnh  ñ  do  êi® îcgiao,ngêi c Ch ph   ng         mua,  êi nhËn  ng   kho¸n, ngêi thuª lËp  ùa    íng         d trªn h ph¸t tr Ón  ña    i c doanh  nghiÖp  ng  nh ph¶i®¶m     b¶o  Òn  îvµ  Üa  ô  ña    quy l   ngh i v c haibªn  êisö  ông  (ng   d lao®éng  µ  êilao®éng) theo ph¸p luËtlao®éng    v ng              quy  nh . ®Þ IV­ C¸c c h Õ  ® é  ® î c h ë n g: 1. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  chøc  ¹ ho¹t®éng  tæ  l    i s¶n  Êt kinh doanh, xu       thay ® æi    c«ng  Ö   Én  n   êilao®éng  Êt  Öc  µm  ngh d ®Õ ng     m vi l theo quy  nh  ¹    ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   5  14  ®Þ 103/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  ×  CP c Ch ph th doanh  nghiÖp    î Êp  Êt  Öc  µm  tr¶tr c m vi l cho  êilao ®éng  ng     theo  kho¶n  §iÒu  cña  1  17  Bé   ËtLao  ng. Riªng  ÷ng  êi lao ®éng  ã  êigian  µm  Öc  íc khi lu   ®é   nh ng     c th   l vi tr     giao  doanh  nghiÖp  ×  êigian    îc hëng  î Êp    Öc  th th   ®ã ®   tr c th«ivi theo  kho¶n    1 §iÒu  Bé   ËtLao  ng;  ån      ñ  ôc chi tr¶ theo  42  lu   ®é ngu chi tr¶,th t       quy  nh  ¹ ®Þ ti   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 177/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/8/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vµ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. h  c BT  2. Ch Õ     i víi êilao ®éng    ®é ®è    ng     theo  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu    5  21; kho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu  cña  4  40  NghÞ   ®Þnh  è  s 103/1999/N§­    µy  CP ng 10/9/1999  ña  Ýnh  ñ, ® îc gi¶iquyÕt c Ch ph         nh  sau: a) §èivíingêilao ®éng    iÒu  Ön          ®ñ ® ki nghØ   u  h theo  Õ     u  Ý th× ch ®é h tr     gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan b¶o  Ó m     éin¬idoanh  hi x∙h     nghiÖp  ng   ®ã
  3. 3 b¶o  Ó m     éi(sau ®©y  äichung  µc¬  hi x∙h     g  l   quan b¶o  Ó m     éi)lµm  y    hi x∙h   ®Ç ®ñ thñ tôcvµ    Õt chÕ    theo quy  nh  Ön  µnh.     gi¶i quy   ®é     ®Þ hi h b)  èi víingêi lao ®éng  Ê m     îp  ng    ng  Ó  ngêi lao §      ch døt h ®å lao ®é (k c¶     ®éng  ù nguyÖn  Ê m     îp  ng    ng)  ×  Ýnh  t  ch døt h ®å lao ®é th ch s¸ch  i  íingêi ®è v     lao®éng  îcgi¶i   ®     Õt nh  quy   sau: ­ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     î Êp    Öc    tr¶tr c th«ivi cho  êi ng   lao ®éng  i  íithêigian  êi lao ®éng  ∙  µm  Öc  ¹    ®è v     ng     ® l vi t i doanh nghiÖp theo  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  Bé   Ët Lao  ng,  1  42  lu   ®é NghÞ   nh   è  ®Þ s 198/CP  ngµy  31/12/1994 cña  Ýnh  ñ    Ch ph .     èivíi êigian tr c®ã   êilao®éng  ∙  µm  Öc  ­§      th   í   ng     ® l vi cho khu  ùc  µ  íc v nh n   m µ   a  îcnhËn  î Êp    Öc  ch ®   tr  c th«ivi hoÆc   î Êp  Êt  Öc  × ® îctÝnh    ­ tr  c m vi th     ®Ó ® îc nhËn  îcÊp    Öc.Nguån      µ  ñ  ôc chitr¶theo    tr  th«ivi   chitr¶v th t       quy  nh  ¹ ®Þ t  i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 177/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/08/1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph vµ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. h  c BT  ­ Gi¸m  c    ®è doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  b¶o  Ó m     éicïng c¸c c¬  hi x∙h       quan  li   ªnquan  ã  c tr¸chnhiÖm   µm  y      ñ tôc cÊp      l ®Ç ®ñ c¸c th     sæ b¶o  Ó m     éi,tr¶ hi x∙h     trî Êp   c b¶o  Ó m     éi,     ng  µ    Êy têkh¸ccã  ªnquan  hi x∙h   lao®é v c¸cgi     sæ   li   theo quy    ®Þnh  Ön  µnh. hi h   c)  èi víingêi lao  ng  §     ®é chuyÓn sang  µm  Öc  ¹  l vi t idoanh  nghiÖp  íi, m  gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ    ¬  v c¸c c quan  ã  ªnquan  lµm  y    ñ tôc vµ  c li     ®Ç ®ñ th     bµn giao cho    doanh  nghiÖp  íi. m V­ T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: 1.  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp,  ban  æi  íi ¹ doanh nghiÖp cã  ® m  t i tr¸ch   nhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  Ýnh  tæ  th   ch s¸ch ®èi víi êilao ®éng       ng     theo quy  nh  ¹ ®Þ t  i NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng  t nµy;b¸o    Õt    c¸o k qu¶  ùc hiÖn  íi ë   th   v   Lao  ng­ ¬ng  S ®é Th binh vµ  héivµ      X∙    Ban ® æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  éc  é,  µnh, tØnh,thµnh  è  ùcthuéc thu B ng     ph tr     Trung  ng  µ  ¬ v Tæng  c«ng      ty91. 2.  ë   S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héi,Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh  v X∙    ® m  l  nghiÖp  éc    é,  µnh, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  thu c¸c B ng      ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v Tæng  c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, theo  âi,kiÓm    Öc  ùc hiÖn    h    d  travi th   nh÷ng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi  íingêilao ®éng  µ  lu   v     v tæng  îp t×nh  ×nh  h  h b¸o c¸o vÒ   é      B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éivµ  é  µichÝnh.   X∙ h   B T      3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. tn c hi l     h k t  k Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy
  4. 4 Tªn  doanh  nghiÖp:  M É u  p h © n  lo¹ilao ® é n g  t¹i êi ® i Ó m   ã  q u y Õ t ® Þ n h      th   c c ñ a c Ê p   ã  th È m   u y Ò n  th ù c hi Ö n  vi Ö c giao,  c q b¸n,  kh o¸n kinh d o a n h, ch o   thuª d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  theo T h « n g  t s è  ........./L§TBX H STT Néi  dung §¬n  Þ  Tæng   è  Ghi  v s tÝnh ng êi  chó I Sè  L§ ®ñ  ®iÒu  kiÖn nghØ  hu theo   chÕ     u  Ý: ®é h tr Chia ra:   ­NghØ     theo NghÞ   nh    ®Þ 12/CP ngêi ­NghØ     theo NghÞ   nh    ®Þ 93/CP ngêi II Sè  lao  ng  ang  ®é ® nghØ   theo  chÕ   3  ®é  BHXH Chia ra:   ngêi ­èm   au;  ® ngêi ­Thais¶n;     ngêi III ­Tain¹n lao®éng, b Önh  Ò          ngh nghiÖp Sè    ng  Ê m     lao®é ch døt H§L§: Chia ra:   ngêi ­H Õt  ¹n    h H§L§; ngêi ­Tù    nguyÖn  Ê m     ch døt H§L§; ngêi IV ­Lý  kh¸ctheo ph¸p luËt   do         Sè    ng  ¹m  lao®é t ho∙n thùc hiÖn      H§L§: Chia ra:   ngêi ­Ngh Üa  ô  ©n  ù;   v qu s ngêi ­Ngh Üa  ô    v c«ng  ©n  d kh¸c; ngêi ­B Þ   ¹m  ÷;t¹m    t gi   giam; ngêi ­Do    tho¶ thuËn   haibªn    V Lao  ng   ang   ®é ® nghØ   ê  Öc  ch vi theo   ngêi VI Q§   ña  c Gi¸m  c ®è Sè  cßn  ¹ nghØ   Öc  ∙  ©u.nhng  a  li  vi ® l   ch ngêi VII ® îcgi¶i     Õt chÕ   quy   ®é Sè   i  äc, ®µo   ¹o vÉn  ëng ¬ng  µ  ®h   t  h l v ngêi VIII BHXH Sè  lao  ng  ®é cßn  ¹n  h H§L§  kh«ng  Ó   k ngêi c¸cm ôc    IVI   I;II   ; Céng: ng êi      . .ngµy  .    .. .  , ..  th¸ng..   .n¨m... Ng êilËp biÓu    Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp    (Ký                                (Ký     tªn)                               tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2