intTypePromotion=1

Thông tư 07/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư 07/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin S è   h 07/2000/TT­B V H T T   n g µy  18 th¸ng 4 n¨ m  2000 H íng d É n   thùc hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h   Q sè 242/1999/Q§­T T G  n g µy  30 th¸ng 12 n¨ m  1999  c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  ®i Ò u  h µ n h   x u Êt  h Ë p  kh È u  n¨ m  2000 n Thùc  hiÖn  QuyÕt  ®Þnh   242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng  n¨m   30  12  1999  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊt nhËp    khÈu n¨m 2000;sau    khi®∙    nghiªncøu    nh÷ng  kiÕn  ý  tho¶ thuËn    cña  Th¬ng    i Bé  m¹it¹ C«ng      v¨n sè  1496/TM­XNK   ngµy  12/4/2000,Bé    V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinhíng dÉn thùc hiÖn  §iÒu  vÒ  9  xuÊt nhËp    khÈu hµng    ho¸ thuéc danh    môc qu¶n    lýchuyªn ngµnh    v¨n ho¸ ­th«ng    sau:      tinnh    I.  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  q u ¶ n  lý h µ n g  h o¸, thiÕt b Þ, x u Êt,   n h Ë p  k h È u  c h u yªn n g µ n h  v¨n h o¸ ­ T h « n g  tin 1. Hµng    ho¸,thiÕtbÞ      xuÊt nhËp    khÈu  trong danh    môc qu¶n    lýchuyªn  ngµnh v¨n ho¸  th«ng    ­  tin thuéc lÜnh vùc kinh doanh  Æc     îc ®iÒu  ® thï,®   chØnh th«ng qua  LuËt XuÊt  b¶n, LuËt    B¸o chÝ  NghÞ   vµ  ®Þnh  48/CP cña  ChÝnh phñ  c«ng    vÒ  t¸c®iÖn  ¶nh. 2. Hµng      ho¸,thiÕtbÞ    nhËp  khÈu  thuéc danh    môc  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    v¨n ho¸ ­ th«ng         tinquy ®Þnh trong th«ng     tnµy ph¶i®¸p    øng ®Çy  c¸c quy  ®ñ    ®Þnh  trong c«ng      t¸cqu¶n      lýho¹t®éng        v¨n ho¸ ­ th«ng    phï hîp víic«ng  tinvµ        nghÖ, quy  ho¹ch ph¸ttr       iÓnngµnh. 3. C¸c    doanh nghiÖp  ®¨ng  kinh doanh    cã  ký    víingµnh  hµng      phïhîp chØ  ® îc phÐp    nhËp  khÈu    i c¸c lo¹ hµng    quy  ho¸ nh  ®Þnh  it¹ phÇn  I II cña Th«ng  t nµy  sau    ® îcBé  khi®∙    V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tinchÊp thuËn  b»ng    v¨n b¶n  ®iÒu  vÒ  kiÖn  îcphÐp    ®   ho¹t®éng  nhËp  khÈu hµng    ho¸ chuyªn ngµnh          v¨n ho¸ ­ th«ng  tin. 4. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinkh«ng cÊp giÊy phÐp  sè îng còng  trÞ vÒ  l   nh    gi¸cña    hµng nhËp khÈu. II. a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c h u yªn n g µ n h    D v¨n h o¸ ­ th«ng tin  c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u 1.  Danh môc  hµng ho¸ chuyªn ngµnh v¨n ho¸  th«ng    ­  tin cÊm  xuÊt  khÈu: ­§å      i   cæ c¸clo¹ . ­HiÖn      vËtthuéc c¸cb¶o      tµng  c¸cditÝch  vµ      lÞch sö      v¨n ho¸. ­ C¸c  iîng phËt vµ  thê cóng    lo¹    t   ®å    b»ng mäi chÊt liÖu xuÊt xø          tõ nh÷ng  n¬ithê tùcña              c¸ct«n gi¸o(®×nh,chïa,miÕu, nhµ        thê.. ) ..
  2. 2 ­ S¸ch,b¸o,phim        ®iÖn ¶nh, phim    video,®Üa     CD, VCD   c¸c v¨n    vµ    ho¸ phÈm   kh¸cthuéc lo¹ cÊm       i   phæ   biÕn,l hµnh     u  t¹ ViÖtNam. i   2. Danh môc  hµng ho¸ chuyªn ngµnh v¨n ho¸  th«ng    ­  tin cÊm  nhËp  khÈu: ­ C¸c  i       lo¹ v¨n ho¸ phÈm   néidung      cã    ®åi truþ,khiªud©m,      kÝch  ®éng, b¹o    lùc,ph¶n    ®éng  chèng    l¹Nhµ    i nícViÖtNam.   ­ C¸c  ch¬itrÎ   ¶nh    ®å      cã  em hëng  xÊu  ®Õn     gi¸odôc  nh©n  c¸ch vµ        trËttù an  toµn    x∙héi. III.H µ n g  h o¸ thiÕt b Þ  ® îc p h Ð p  x u Êt k h È u  thuéc d a n h  m ô c     q u ¶ n  lý c h u yªn n g µ n h  v¨n h o¸ ­ T h « n g  tin 1.Danh    môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh         v¨n ho¸ ­th«ng    tinxuÊtkhÈu:   ­C¸c    phÈm     lo¹ Ên  i (s¸ch,b¸o,t¹pchÝ,tranh,¶nh,lÞch).             ­ T¸c    phÈm  ®iÖn ¶nh gåm:    c¸c thÓ  i lo¹ phim ®iÖn ¶nh  îc ghitrªnvËt ®         liÖu nhùa,b¨ng      video vµ    ®Üa   CD. ­ C¸c  i   lo¹ b¨ng    h×nh,®Üa     h×nh,b¨ng      ©m thanh,®Üa       ©m thanh  nh¹c, ca    s©n  khÊu. ­ C¸c      t¸cphÈm  nghÖ  thuËt thuéc      c¸c thÓ  i   îc s¶n  lo¹  ®   míi xuÊt trªnmäi      chÊt liÖu nh giÊy, v¶i lôa,gç, s¬n          mµi, ®ång,    th¹ch cao..    .(cã xuÊt  râ xø    rµng). 2.Danh    môc  hµng    ho¸ chuyªn ngµnh         v¨n ho¸ ­th«ng    tinnhËp  khÈu: ­C¸c    phÈm     lo¹ Ên  i (s¸ch,b¸o,t¹pchÝ,tranh ¶nh,lÞch).             ­ T¸c    phÈm  ®iÖn ¶nh gåm:    c¸c thÓ  i lo¹ phim ¶nh  îc ghi trªnvËt liÖu ®           nhùa,b¨ng    video VCD.   ­ C¸c  i   lo¹ b¨ng    h×nh,®Üa     h×nh,b¨ng      ©m thanh,®Üa       ©m thanh  nh¹c, ca    s©n  khÊu. ­C¸c      lo¹ thiÕtbÞ    Æc   i   in® biÖtgåm:   +    HÖ thèng chÕ  b¶n  s¾p   vµ  ch÷ chuyªn dïng ngµnh    in (c¸c lo¹    im¸y  quÐt,m¸y    kh¾c ph©n mÇu,  m¸y tr¸nghiÖn    phim  b¶n    vµ  in,thiÕtbÞ      t¹omÉu). +  M¸y      i inc¸clo¹ gåm     (m¸y inoffset m¸y          , inflexo,m¸y      inèng  ®ång, m¸y      in gianhiÖt,    m¸y    intampon,m¸y      inlasermµu).   Ngoµi danh    môc  Æt   m hµng  xuÊt nhËp    khÈu  qu¶n    lýchuyªn ngµnh nh  quy ®Þnh  i t¹ phÇn  I II Th«ng   t nµy,c¸c doanh      nghiÖp  ®¨ng  kinh doanh  cã  ký    víi  ngµnh  hµng      îcphÐp  phïhîp ®   xuÊtnhËp    khÈu theo nhu    cÇu. IV. ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý x u Êt n h Ë p  k h È u  C 1.      §èi víidanh môc  hµng ho¸ chuyªn ngµnh v¨n ho¸  th«ng    ­  tin xuÊt  khÈu:
  3. 3 C¸c doanh nghiÖp  ®¨ng  kinh doanh    cã  ký    víingµnh hµng    phï hîp nÕu  hµng    ho¸ ®¸p  øng    c¸c®iÒu kiÖn  sau  îcxuÊt khÈu  ®     theo nhu    cÇu kh«ng  ph¶i   xinduyÖt néidung  Æt         m hµng  íckhixuÊtkhÈu: tr       ­§îcphÐp      s¶n  xuÊtvµ u    l hµnh    t¹ ViÖtNam. i   ­ Cã  s¬  xuÊt xø      hå  vÒ    râ rµng  chøng  minh  n¨m  s¶n  xuÊt vµ    chñ  h÷u  së  hîp ph¸p cña        t¸cphÈm. 2.      §èi víidanh môc  hµng ho¸ chuyªn ngµnh v¨n ho¸  th«ng    ­  tinnhËp  khÈu: Hµng    ho¸ nhËp khÈu      i phÈm,    lµ c¸c lo¹ Ên  t¸cphÈm  ®iÖn ¶nh ph¶i® îc     Bé V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tinduyÖt    néi dung  Æt   m hµng hoÆc  danh môc  ch¬ng  tr×nh tr         íckhic¸cdoanh  nghiÖp lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. ­ Hµng    ho¸ nhËp  khÈu      i lµ c¸c lo¹ b¨ng    ©m thanh,®Üa       ©m thanh,b¨ng    h×nh, ®Üa     h×nh  nh¹c,s©n  ca    khÊu  îc thùc hiÖn  ®     theo "Quy  chÕ s¶n xuÊt,   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, l hµnh, kinh doanh   u      b¨ng    ©m thanh,®Üa       ©m thanh,  b¨ng h×nh, ®Üa     h×nh  nh¹c, s©n  ca    khÊu"  îc ban  ®   hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  55/1999/Q§­ sè  BVHTT  ngµy  5/8/1999 cña  V¨n      Bé  ho¸ ­ Th«ng    tin(®îc   trÝch göikÌm      theo Th«ng     tnµy). ­ Hµng      ho¸ nhËp khÈu      i lµ c¸c lo¹ thiÕtbÞ    Æc     in ® biÖt ph¶icã  b¶n      v¨n  chÊp thuËn  cña  V¨n      Bé  ho¸ ­ Th«ng  tintr         íckhinhËp  khÈu. (Thùc    hiÖn theo  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ    21  ®Þnh  79/CP  ngµy  6/11/1993 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt XuÊt b¶n  îctrÝch göikÌm      ®       theo Th«ng     tnµy). Trong    thêih¹n  ngµy      7  kÓ tõ ngµy nhËn  îc hå  xin nhËp  ®   s¬    khÈu cña  doanh nghiÖp,Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    v¨n b¶n  tincã    duyÖt danh    môc  Æt   m hµng,  ch¬ng tr×nh hoÆc   b¶n    v¨n  chÊp thuËn    ®Ó doanh nghiÖp lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu. V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng  tnµy  hiÖu    tõ ngµy  ban  cã  lùckÓ    ký  hµnh.C¸c      v¨n b¶n híng dÉn    tr   íc ®©y   néi dung  i   cã    tr¸ víiv¨n    b¶n nµy  ®Òu       b∙ibá. Trong  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn nÕu  víng m ¾c,    quan  cã    c¸cc¬  qu¶n   lýnhµ    li   níccã  ªnquan  c¸c®èi t vµ     ­ îng thùc hiÖn  xuÊt nhËp  khÈu  hµng  ho¸  chuyªn ngµnh v¨n  ho¸  th«ng    ­  tin ph¶n ¶nh  kÞp    Bé  thêivÒ  V¨n    ho¸ ­Th«ng      tin®Ó xem      xÐt gi¶iquyÕt.
  4. 4 TrÝch QuyÕt  ®Þnh   55/1999/Q§­ sè  BVHTT   ngµy 5/8/1999  cña  V¨n  Bé  ho¸ Th«ng     tin ban hµnh  Quy  chÕ  s¶n xuÊt, xuÊt    khÈu, nhËp  khÈu,  u  l hµnh, kinh doanh  b¨ng    ©m thanh, ®Üa       ©m thanh, b¨ng    h×nh,  ®Üa   h×nh  ca nh¹c,s©n    khÊu: §iÒu 7: 1. Doanh  nghiÖp  chøc  cã  n¨ng kinh doanh nhËp  khÈu  b¨ng, ®Üa     ca  nh¹c,s©n    khÊu    khinhËp khÈu b¨ng,®Üa     thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh  cña ph¸p   luËtvÒ    nhËp  khÈu  nh÷ng  vµ  quy ®Þnh  thÓ  cô  sau  ®©y: a) Tæ     chøc  Trung  ë  ¬ng nhËp khÈu b¨ng,®Üa     ph¶i® îcphÐp      cña Côc  NghÖ   thuËtbiÓu    diÔn (Bé V¨n    ho¸ Th«ng  . tin) b)    Tæ chøc  ®Þa   ë  ph¬ng nhËp khÈu b¨ng,®Üa     ph¶i® îcphÐp      cña Së  V¨n     ho¸ ­Th«ng    t¹ . tinsë  i c) KÕ     ho¹ch nhËp khÈu hoÆc  ®¬n    xin nhËp khÈu (®ét xuÊt)ph¶ighi         râ: ­Tªn    ch¬ng  tr×nh; ­ Tªn      t¸cphÈm,      t¸cgi¶ (nÕu  ch¬ng  tr×nh cã    nhiÒu    t¸cphÈm   ph¶ighirâ       thø      tùt¸cphÈm),tªnnghÖ  biÓu      sÜ  diÔn; ­ Lo¹ih×nh      nhËp khÈu      i (ghirâ lo¹  h×nh: B¨ng  xÐt,b¨ng  ®i­     c¸t­   vi­ «, ®Üa   CD,  VCD,  DVD, CD­RO M   hay  i lo¹ h×nh    kh¸c); ­Sè îng xinnhËp    l     khÈu; ­Cöa    khÈu; ­Cöa    khÈu    n¬ilµm      thñ tôcnhËp  khÈu. d) ChÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tr   luËtvÒ       néi dung ch¬ng tr×nh  m×nh  do  nhËp  khÈu. ®)    Ýt nhÊt    ngµy  íc khiph¸thµnh  lµ 7  tr       b¨ng,®Üa     doanh nghiÖp  nhËp  khÈu ph¶inép u    l chiÓu  it¹ Côc NghÖ  thuËtbiÓu    diÔn, Th    viÖn  Quèc    gia vµ  Së V¨n     ho¸ ­Th«ng    cho  tin®∙  phÐp nhËp  khÈu    mçi ch¬ng tr×nh 2    b¶n. 2. Trong      thêih¹n  ngµy      10  kÓ tõ ngµy nhËn    kÕ ho¹ch  (hoÆc  ®¬n)    xin nhËp  khÈu, Côc    NghÖ  thuËtbiÓu    diÔn hoÆc   V¨n      Së  ho¸ ­ Th«ng    tinph¶itr¶     lêi Trêng      . hîp cÇn kÐo      dµithêigian còng    kh«ng    ngµy  tõngµy  qu¸ 20  kÓ    nhËn  kÕ  ho¹ch (hoÆc    ®¬n).NÕu     kh«ng cho phÐp ph¶icã      v¨n b¶n          tr¶lêi lýdo. râ 3. Tæ     chøc, c¸ nh©n      nhËp  khÈu b¨ng,®Üa   nh¹c,s©n    ca    khÊu kh«ng  nh»m   môc  ®Ých  kinh doanh    thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      nhËp  khÈu      v¨n ho¸ phÈm   kh«ng  nh»m   môc  ®Ých kinh doanh.   §iÒu 11 Vô    KÕ ho¹ch chÞu    tr¸chnhiÖm   ícBé    tr   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tincho phÐp    c¸c tæ chøc  s¶n xuÊt b¨ng, ®Üa   trong    a    ë  níc ® b¨ng, ®Üa   gia    ®i  c«ng  níc ë    ngoµi,   êng      tr trõ hîp b¨ng,®Üa     cña    c¸cNhµ xuÊtb¶n  a      ® giac«ng  nícngoµi. ë                     
  5. 5 TrÝch  NghÞ  ®Þnh   79/CP  sè  ngµy 6/11/1993 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  XuÊt  b¶n. §iÒu 21: ­ ViÖc xuÊt khÈu, nhËp    khÈu thiÕtbÞ    ngµnh    in ph¶i ® îc Bé      V¨n   ho¸ th«ng    tincho phÐp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2