intTypePromotion=1

Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

 1. th«ng t c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc vi Öt n a m   è  07/2009 /TT­N H N N 7   N S H í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h  s è  174/1999/N§­C P   thi ® n g µ y  09/12/1999 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  q u ¶ n  lý  p V h o ¹t ® é n g  kinh  o a n h  v µ n g d   C¨n cø §iÒu 19 NghÞ  ®Þnh  sè  174/1999/N§­  ngµy 09/12/1999 cña  CP ChÝnh  ñ  Ò   ph V qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng,Thèng  c  ©n   µng  µ     v   ®è Ng h Nh níchíng dÉn    µnh      thih NghÞ   nh  Ò   ®Þ V qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinhdoanh  µng      v nh sau: C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g M ô c  1. § èi tî ng, h ¹ m  vi  ® i Ò u  c h Ø n h  p 1. §èit ng  iÒu     î ® chØnh  ña  c Th«ng   µy  µ c¸c tæ  tn l     chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   kinh doanh  µng  v kh«ng bao  å m   ¹t ®éng  g ho   khai th¸c vµ    Ön  µng  ña      tinh luy v c doanh nghiÖp  khaith¸cvµng.    2. Ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c Th«ng   µy  µ ho¹t®éng  tn l     kinh doanh  µng      v bao gå m   µng  v trang søc,vµng  ü   Ö,  µng  Õng  µ  µng      m ngh v mi vv nguyªn liÖu.   3.ViÖc    kinh doanh  µng    Èn  èc  Õ  îcthùc hiÖn    v tiªuchu qu t ®     theo quy  nh  ¹   ®Þ t  i NghÞ   nh   è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph V qu¶n  ý ngo¹ihèi vµ  l      Th«ng   è t s 01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc híng  Én    µnh  Ng h Nh n   d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   ña  CP c ChÝnh  ñ. ph M ô c  2. Gi¶i th Ý ch t õ n g ÷ Trong  Th«ng   µy,c¸ccô m  õdíi y  îchiÓu    tn     t    ®© ®   nh sau: 1. "S¶n  Êt ®¬n  Õc  µng    xu   chi v trang søc, m ü     nghÖ"  µ s¶n  Êt s¶n  È m   l  xu   ph vµng trang søc, m ü   Ö       ngh mang  Ýnh  ñ  t th c«ng, truyÒn  èng,kh«ng    th   mang  Ýnh  t chÊts¶n  Êt®¹itrµ, µng  ¹t   xu       h lo . 2. "Gia c«ng  µng" lµ ho¹t®éng      v      theo    ®ã bªn  Ën    nh gia c«ng  ùc hiÖn  Öc  th   vi gia c«ng  µng  v trang  søc, m ü     nghÖ,  µng  Õng  v mi theo yªu  Çu  µ  c v b»ng  µng  v nguyªn liÖu cña     bªn  Æt    ® gia c«ng    ëng  Òn gia c«ng.Bªn  Ën    ®Ó h ti       nh gia c«ng  ã  c thÓ cung  øng  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  to b nguyªn  Öu vµng, phô  Öu,vËt t ®Ó     li     li      gia c«ng theo tho¶ thuËn      trong hîp ®ång       giac«ng.
 2. M ô c  3.  è n  p h¸p ® Þ n h  c ñ a  o a n h  n g hi Ö p   V d kinh d o a n h  v µ n g 1. Vèn    ph¸p ®Þnh  µmøc  èn  èithiÓu    l  v t  ph¶icã    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    ®Ó   µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp.  Gi¸trÞ tµis¶n    Ýnh  èn      ®Ó t v ph¸p  nh  å m:  Òn  Öt Nam,  ¹itÖ  ù do  ®Þ g Ti Vi   ngo   t   chuyÓn  æi,vµng,gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t,gi¸trÞquyÒn  ë  ÷u  ÝtuÖ,c«ng  ®       sd ®Ê       s h tr     nghÖ,  Ý  Õt kü  Ëtvµ    µi b quy   thu   c¸ct   s¶n  kh¸c. 2.X¸c  nh    Þtµis¶n    Ýnh  èn  ña    ®Þ gi¸tr     ®Ó t v c doanh nghiÖp: a. §èi víic«ng         ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      Çn,    hh  ty cæ ph c«ng    îp  ty h danh  ho¹t®éng    kinh doanh  µng, vèn  ña    v   c c«ng      µnh  Ëp  ty khith l doanh  nghiÖp  tÊt do    c¶  µnh    th viªn s¸ng  Ëp    nh  µ  l x¸c ®Þ v th«ng qua  theo nguyªn  ¾c  Êt  Ý vµ    t nh tr   ghi trong ®iÒu  Ö    l c«ng   ty.Trong    ×nh ho¹t®éng, héi®ång  qu¸ tr        qu¶n  Þ c«ng      tr   tycæ phÇn, héi®ång  µnh       th viªnc«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,tÊtc¶  µnh    îp danh    h h     th viªnh   cña c«ng    îp danh    nh  ¹gi¸trÞtµis¶n    Ýnh  èn  ña  tyh   x¸c®Þ l        i ®Ó t v c c«ng  ty. b.  èi víidoanh  §   nghiÖp   nh©n,  èn  chñ  t v do  doanh nghiÖp   nh©n  ù    t t x¸c ®Þnh. c.§èivíidoanh       nghiÖp  µ  íc,vèn  îcx¸c ®Þnh    theo  Õt  nh   nh n   ®   c¨n cø  quy ®Þ giao vèn  ña  ¬    c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 3. Ng êi ®¹i diÖn       theo ph¸p  Ët cña  lu   doanh nghiÖp kinh doanh  µng  Þu  v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh    vt trung  ùc,tÝnh  Ýnh  th   ch x¸c  ña  è  èn  îc x¸c  nh     c sv ®  ®Þ khi thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  µ  v trong  qu¸  ×nh  ¹t ®éng  tr ho   kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp. M ô c  4.  u y  ® Þ n h  v Ò   Q kinh d o a n h  v µ n g 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  îc thùc  Ön  ét, m ét  è     ®  hi m   s hoÆc   µn  é  ¹t®éng   to b ho   kinh doanh  µng    v quy  nh  ¹    ôc      Ch ¬ng    ®Þ ti M c¸c 1, 2, 3  IITh«ng   µy  Õu  ã    tn n c ®ñ ®iÒu  Ön  ki theo  quy  nh.  ÷ng  ®Þ Nh doanh  nghiÖp    iÒu  Ön  ®ñ ® ki s¶n  Êt  µng  xu v trang søc,m ü   Ö       ngh theo  quy  nh  ¹  ôc  Ch ¬ng    îcho¹t®éng  ®Þ ti M 3  II®     kinh doanh    trongc¶  ¹m      ph viquy  nh  ¹ c¸cM ôc    Ch ¬ng    ®Þ t    i 1,2  IITh«ng   µy. tn   2. C¸c  ¹t®éng    ho   kinh doanh  µng  v sau  y   ®© ph¶i cã  Êy  Ðp  ña  ©n     gi ph c Ng hµng  µ   íc: Nh n a.S¶n  Êt,xuÊtkhÈu,nhËp  Èu  µng  Õng;   xu       kh v mi b. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    kh   kh v nguyªn  Öu  íid¹ng  èi,thái  , ¹t,d©y, li d   kh   ,l¸    h   bét;   c. XuÊt  Èu,  Ëp  Èu  µng  ü     kh nh kh v m nghÖ   ã  èi l ng    µng  õ  (ba) c kh  î l« h t 03    kil«gam  ëlªncho  çi lÇn  ÊtkhÈu,nhËp  Èu. tr     m   xu     kh 3.C¸c  ¹t®éng    ho   kinhdoanh  µng    v kh«ng  éc ph¹m    thu   viquy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t i 2, M ôc    ¬ng   4,Ch ITh«ng   µy  tn kh«ng  ph¶icã  Êy phÐp  ña Ng ©n  µng  µ   íc.   gi   c  h Nh n M ô c  5. H o ¹t  é n g  c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p   ® c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i
 3. C¸c  doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ® îc c¬  c v ®Ç t       quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   trong  Ünh  ùc  l v s¶n  Êt,gia c«ng  µng  xu     v trang  søc,m ü   Ö,    ngh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña  × nh        cm ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh     th     ®Þ cña  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam,  Lu § tn    iVi   quy  nh  ña  Êy  Ðp  u     µ    ®Þ c gi ph ®Ç t v quy ®Þnh  ¹ M ôc  Ch ¬ng  I t i 6  II  Th«ng   µy. tn C h ¬ n g  II h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  v µ n g    M ô c  1. §i Ò u   Ö n, p h ¹ m  vi  o ¹t ® é n g   ki h c ñ a t æ  c h ø c, c¸  h © n  m u a, b¸n v µ n g n 1.§iÒu  Ön   ki a.§¨ng  ý    k kinh doanh    theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt;   b.Cã   ông  ô  ©n  o  µng  îcc¬   d cc ® v ®   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Èn  o ­ l  n   tiªuchu ® l êng  Êtl ng cÊp  Êy chøng  Ën  Óm  nh; ch  î   gi   nh ki ®Þ c. Cã   ©n      nh viªn hoÆc   îcã  ×nh    th   tr ®é chuyªn m«n   ¸p  ® øng yªu  Çu  ¹t c ho   ®éng mua,    µng,söa  ÷a  µng  b¸n v   ch v trangsøc,m ü   Ö.     ngh 2.Ph¹m    ¹t®éng   viho   a. Mua,  c¸c lo¹  µng    b¸n    i v kh«ng  ph¶ivµng    Èn  èc  Õ    tiªuchu qu t bao  å m   µng  g v trangsøc,m ü   Ö,  µng  Õng, vµng      ngh v mi   nguyªn liÖu;   b. Söa  ÷a  µng    ch v trang søc,m ü   Ö       ngh theo  û  Òn  ña    u quy c c¸cdoanh  nghiÖp  s¶n  Êtvµng  xu   trangsøc,m ü   Ö       ngh hoÆc   theo yªu cÇu  ña    ©n;    c c¸nh c. §Æt    gia c«ng  µng  v trang søc, m ü     nghÖ   íic¸c doanh  v    nghiÖp s¶n  Êt xu   vµng trang søc, m ü     nghÖ,  ng  nh s¶n  È m   ph ph¶i ®ãng  ý  hiÖu  ña    k m∙  c doanh  nghiÖp s¶n  Êt; xu d.XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    kh   kh v theo quy  nh  ¹ Ch ¬ng  I   ®Þ t  i II  Th«ng   µy. tn M ô c  2. §i Ò u   Ö n, p h ¹ m  vi  o ¹t ® é n g   ñ a t æ  c h ø c,  ki h c c¸  h © n  gia c«n g  v µ n g   n trang s øc, m ü  n g h Ö 1.§iÒu  Ön   ki a.§¨ng  ý    k kinh doanh    theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt;   b. Cã   îcã  ×nh ®é     th  tr   chuyªn m«n  ¸p    ® øng    Çu  ¹t®éng    yªu c ho   gia c«ng  µng  v trangsøc,m ü   Ö;     ngh c. Cã   ¬ng  Ön  ¸p    ph ti ® øng  yªu  Çu    c gia c«ng  µng  v trang søc, m ü       nghÖ;  ã  c dông  ô  ©n  o  µng  îcc¬  cc ®v ®   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     Èn  o êng  Êt l l  n   tiªuchu ® l ch  ­ îng cÊp  Êy chøng  Ën  Óm  nh.   gi   nh ki ®Þ 2.Ph¹m    ¹t®éng   viho       Ën    a.Nh giac«ng  µng  v trang søc,m ü   Ö       ngh cho    i t ng sau: c¸c®è  î   ­Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtvµng  xu   trang søc,m ü   Ö;     ngh ­Tæ     chøc,c¸nh©n  ÖtNam   Æt       Vi   ® giac«ng  kh«ng  ×  ôc  ch  ¬ng  ¹i; vm ®Ý th m
 4. ­Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµi.    n    b. C¸  ©n  µ thîkim  µn  õ bËc  trëlªncã  ¨ng  ý  ¹t®éng      nh l    ho t   5      ® k ho   gia c«ng  vµng trang søc,m ü   Ö   îcs¶n  Êt ®¬n  Õc      ngh ®   xu   chi s¶n  È m   µng  ph v trang søc,m ü       nghÖ     µy,b¸n  ®Ó b   hoÆc     ®Ó tham    éichî,tr Ónl∙m trong vµ  µiníc.C¸c    gia h     i       ngo     c¸ nh©n  s¶n  Êt ®¬n  Õc  µng  xu   chi v trang søc, m ü       nghÖ  ph¶i th«ng    b¸o  ý  hiÖu  k m∙  ®ãng    trªns¶n  È m   cho    ph   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctrªn®Þa   µn, b¶o  ¶m   Ng h Nh n     b  ® ®óng  Êt l ng  µng  ng    ch  î v ®ã trªns¶n  È m   µ  Þu  ph v ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ     tr   lu   s¶n  È m   m ×nh  ph do  s¶n  Êt. xu M ô c  3.  Ò u  ki Ö n  v µ  p h ¹ m  vi h o ¹t  é n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p   §i ® s¶n  u Ê t v µ n g  trang søc, m ü  n g h Ö x 1.§iÒu  Ön   ki a.Lµ    doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp vµ  ¨ng  ý  ®  l ® k kinh doanh    theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p luËt;   b. Cã     m¸y  ãc,  ÕtbÞ, dông  ô  m thi     c s¶n  Êt ®¸p  xu   øng  cÇu  yªu  s¶n  Êt vµng  xu   trangsøc,m ü   Ö;  ã  ông  ô  ©n  o  µng  îcc¬      ngh c d cc ® v ®   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   tiªu chuÈn  o  êng  Êt l ng cÊp  Êy  ®l ch  î   gi chøng  Ën  Óm   nh;  ã  ¬ng  Ön  Óm   nh ki ®Þ c ph ti ki trachÊtl ng vµng;    î   c. Cã     c¸n  é  b qu¶n  ývµ  îcã  ×nh    l   th   tr ®é chuyªn m«n   ¸p  ® øng yªu  Çu  ¹t c ho   ®éng s¶n  Êtvµng  xu   trangsøc,m ü   Ö;     ngh d. Cã   èn    v ph¸p  nh  õ 5  ®Þ t   (n¨m) tØ  ng  Öt Nam   ëlªn®èi víic¸c doanh    ®å Vi   tr           nghiÖp  ¹t®éng  ¹  µ   éi vµ  ho   t i N   TP.  å   Ý   H H Ch Minh;1  ét)tØ  ng  Öt Nam   ë   (m   ®å Vi   tr   lªn®èi víi         doanh  c¸c nghiÖp  ¹t®éng  ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ho   t    i   ph kh¸c.  2.Ph¹m    ¹t®éng   viho   a.S¶n  Êtvµng    xu   trangsøc,m ü   Ö;     ngh b. §Æt gia c«ng  ¹    t ic¸c doanh nghiÖp s¶n  Êt  µng  xu v trang søc, m ü     nghÖ   kh¸c vµ    chøc,c¸ nh©n  ∙  ¨ng  ý  ¹t®éng      c¸c tæ     ®® k ho   gia c«ng  µng  v trang søc,m ü       nghÖ;   c.NhËn      giac«ng  µng  v trang søc,m ü   Ö       ngh cho    i t ng sau: c¸c®è  î   ­C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n  Êtvµng  xu   trang søc,m ü   Ö       ngh kh¸c; ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng    tæ     ho   mua   vµng  b¸n  (ph¶i®ãng  ý  hiÖu  ña    k m∙  c doanh nghiÖp  îcs¶n  Êtvµng  ®  xu   trangsøc,m ü   Ö);     ngh ­Tæ     chøc,c¸nh©n  ÖtNam   Æt       Vi   ® giac«ng  kh«ng  ×  ôc  ch  ¬ng  ¹i; vm ®Ý th m ­Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµi.    n  d.Mua,      ¹ vµng    b¸n c¸clo i   kh«ng  ph¶ivµng    Èn  èc  Õ;   tiªuchu qu t ®.  Êt  Èu,nhËp  Èu  µng  Xu kh   kh v nguyªn liÖu,vµng      trang søc,m ü   Ö,  µng      ngh v miÕng theo quy  nh  ¹ Ch ¬ng  I   ®Þ t  i II  Th«ng   µy. tn M ô c  4.  Ò u  ki Ö n  v µ  p h ¹ m  vi h o ¹t  é n g   §i ® c ñ a d o a n h   g hi Ö p  s¶n  u Ê t v µ n g  m i Õ n g n x 1.§iÒu  Ön   ki
 5. Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  h Nh n   x c gi ph s¶n  Êt vµng  Õng  xu   mi cho    c¸c doanh  nghiÖp  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c® ki sau: a.Lµ    doanh  nghiÖp  s¶n  Êtvµng  xu   trangsøc,m ü   Ö;     ngh b.Cã   ¬  ë  ËtchÊt­kü  Ët,   csv     thu  m¸y  ãc, thiÕtbÞ  ¸p  m     ® øng    Çu  yªu c s¶n  Êt xu   vµng miÕng;   c.Cã   èn    v ph¸p ®Þnh  õ50    t   (n¨m  ¬i)tû®ång  ÖtNam   ëlªn. m    Vi   tr   2.Ph¹m    ¹t®éng   viho   a. S¶n  Êt vµ  Ën      xu   nh gia c«ng  µng  Õng  v mi cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     trong  h¹n møc   îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  ®  h Nh n   cho  doanh nghiÖp. Doanh    nghiÖp ph¶i  ®ãng  nh∙n m¸c, ký  hiÖu  ña    m∙  c doanh  nghiÖp s¶n  Êt  µng  Õng  xu v mi theo    quy ®Þnh  ¹ §iÓ m   Ch ¬ng  Th«ng   µy. t i 7  IV  tn b.Thùc  Ön    ¹t®éng    hi c¸cho   quy  nh  ¹ c¸cM ôc  ®Þ t    i 1,2,3Ch ¬ng      IITh«ng   µy. tn 3.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    s xinc gi   s¶n  Êtvµng  Õng xu   mi Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  s xin c gi ph s¶n  Êt vµng  Õng  öivÒ   ©n   µng  µ   íc xu   mi g   Ng h Nh n   (Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi)bao  å m: l     g a.§¬n    Êp  Êy phÐp    xinc gi   s¶n  Êtvµng  Õng  xu   mi (theo m É u   ¹ Phô  ôc1);   t  i l  b. B¶n    sao  ã c«ng  (c   chøng) giÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    (chØ  ép  n lÇn  u   ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   c.B¸o    ×nh  ×nh  µ  ëng,m¸y  ãc, thiÕtbÞ;   c¸o t h nh x   m     d.B¸o    ×nh  ×nh    é    c¸o t h c¸n b qu¶n  ý,   é  ü  Ëtvµ thîchuyªn m«n  l   b k thu       c¸n   (chØ  nép  Çn  u   l ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, th   10    l vi   t   nh ®ñ h s h l   Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Êp  h Nh n   xc hoÆc   õ chèi cÊp  Êy  Ðp  t    gi ph s¶n  Êt vµng  xu   miÕng  cho doanh nghiÖp.Trêng  îp tõ chèi,Ng ©n   µng  µ   íccã      h      h Nh n   v¨n b¶n    gi¶i thÝch  â lýdo. r    C h ¬ n g  lII x u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g M ô c  1. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g  trang  øc  s (k Ó  c¶ h µ n g  trang søc m ¹   µ n g)v Doanh  nghiÖp kinh doanh  µng  îc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng    v ®      kh v trang søc    (kÓ   hµng  c¶  trang søc  ¹   µng)  mv theo  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh,   kh«ng  ph¶icã  Êy phÐp  ña  ©n  µng  µ   íc.   gi   c Ng h Nh n M ô c  2. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g  m ü  n g h Ö 1. Doanh nghiÖp  kinh doanh  µng  îc xuÊt  Èu,  Ëp  Èu  µng  ü   v ®  kh nh kh v m nghÖ   ã  èil ng l«hµng  íi03  c kh  î     d   (ba)kil«gam    cho  çi  Çn  Êt khÈu, nhËp  Èu  m l xu     kh theo  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, kh«ng      ph¶icã  Êy  Ðp  ña  ©n     gi ph c Ng hµng  µ   íc. Nh n
 6. 2. Doanh nghiÖp kinh doanh  µng  èn   Êt  Èu, nhËp  Èu  µng  ü   v mu xu kh   kh v m nghÖ   ã  èil ng l«hµng  õ 03  c kh  î     t   (ba)kil«gam  ëlªn®Õ n   íi (mêi)kil«gam      tr     d 10    cho m çi  Çn  Êt khÈu, nhËp  Èu  l xu     kh ph¶icã  Êy  Ðp  ña    gi ph c Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  Nh n     ph (theo m É u   ¹ Phô  ôc4) n¬idoanh    t  i l     nghiÖp  Æt  ô ® tr   së  Ýnh. ch Hå   ¬  öiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬idoanh  sg    Ng h Nh n     ph n   nghiÖp  ® Æt  ôsë  Ýnh  tr   ch bao  å m: g a.§¬n    ÊtkhÈu,nhËp  Èu  µng    xinxu     kh v (theo m É u   ¹ Phô  ôc2);   t  i l  b. B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µng    v (chØ  nép  Çn  u   l ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi).   Trong  êigian  (n¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, th   5    l vi k t   nh ®ñ h s h l   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt  Êp  x c hoÆc   õ t  chèi cÊp  Êy  Ðp    gi ph cho doanh nghiÖp. Trêng  îp  õ  èi ph¶i cã    h t ch     v¨n  b¶n    gi¶i thÝch  â lýdo. r    3. §èi t ng  éc  iÓ m     ôc    ¬ng  ITh«ng  nµy  èn  Êt khÈu,    î thu ® 2, M 2, Ch II  t mu xu     nhËp  Èu  µng  ü   Ö   ã  èil ng l«hµng  õ 10  êi)kil«gam  ëlªncho  çi kh v m ngh c kh  î     t   (m   tr     m  lÇn  Êt khÈu, nhËp  Èu  xu     kh ph¶i göi hå  ¬      s (theo  quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc  µy) ®Þ ti® 2  n  ®Õ n   ©n  µng  µ   íc(Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)®Ó     Êp  Êy phÐp. l      xinc gi   Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h l   Ng ©n  hµng Nhµ  níc xem  xÐt cÊp hoÆc  tõ chèi Êp giÊy phÐp  cho doanh   c nghiÖp.Trêng  îp tõchèi, ©n  µng  µ   íccã      h      Ng h Nh n   v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r    4. Doanh    nghiÖp  îc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng  ü   ®      kh h m nghÖ   ¹   µng  mv theo  giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, kh«ng      ph¶icã  Êy  Ðp  ña  ©n   µng    gi ph c Ng h Nhµ   íc. n M ô c  3. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g  n g u yªn li Ö u,  µ n g  mi Õ n g v 1. C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  c s¶n  Êt  µng  xu v trang søc, m ü     nghÖ   µ  ôc     vm tiªu chÝnh  s¸ch  Òn  Ö  ti t trong  õng  êikú, Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Êp  Êy t th     h Nh n   xc gi   phÐp  Êt khÈu, nhËp  Èu  µng  xu     kh v nguyªn liÖu díi ¹ng  èi,thái  , ¹t, ©y, bét;      d kh   ,    l¸ h d     xuÊtkhÈu,nhËp  Èu  µng  Õng      kh v mi cho    c¸cdoanh  nghiÖp kinh doanh  µng  ã      v c ®ñ c¸c®iÒu  Ön    ki sau: a.Cã   èn    v ph¸p ®Þnh  õ5    t   (n¨m)tØ  ng  ÖtNam   ëlªn;   ®å Vi   tr   b.Kinh    doanh  ã    c l∙trongn¨m  Çn  Êt. i   g nh 2.Hå   ¬  öiNg ©n  µng  µ   íc(Vô    sg  h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)bao  å m: l     g a.§¬n    ÊtkhÈu,nhËp  Èu    xinxu     kh (theo m É u   ¹ Phô  ôc2);   t  i l  b.B¶n    sao  ã c«ng  (c   chøng)giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý      nh ® k kinh doanh  µng    v (chØ  nép  Çn  u   l ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   c.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    vt h t  c doanh  nghiÖp trong n¨m  Çn  Êt (nÕu  ùc hiÖn  Êt khÈu,nhËp  Èu  Çn  u     g nh   th   xu     kh l ®Ç trong   n¨m). Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö. th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h l   Ng ©n  hµng Nhµ  níc xem  xÐt cÊp hoÆc  tõ chèi Êp giÊy phÐp  cho doanh   c nghiÖp.Trêng  îp tõchèi, ©n  µng  µ   íccã      h      Ng h Nh n   v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r   
 7. 3. Doanh    nghiÖp  ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh  µng  îc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  v ®      kh vµng nguyªn liÖu díi ¹ng       d dung  Þch, vÈy  µn, muèi vµng,b¸n  µnh  È m   µng  d   h      th ph v trang søc    ôc  ô    ®Ó ph v s¶n  Êt vµng  xu   trang søc,m ü   Ö       ngh theo  Êy  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh,kh«ng      ph¶icã  Êy phÐp  ña  ©n  µng  µ   íc.   gi   c Ng h Nh n M ô c  4.  h Ë p  k h È u  v µ n g  ® Ó  gia c« n g  c¸c s¶n p h È m   N v µ n g  ch o   íc n g o µ i n 1.C¸c  chøc,c¸nh©n  ã  ¨ng  ý    tæ     c® k s¶n  ÊthoÆc     xu   giac«ng  µng  v trang søc,     mü  nghÖ   ã  îp  ng    c h ®å gia c«ng  íiníc ngoµi ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  v       h Nh n   ph nhËp  Èu  µng  kh v nguyªn  Öu    li ®Ó gia  c«ng  ixuÊt    t¸  c¸c s¶n  È m   µng  ph v cho  íc n  ngoµi.Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt  Êp  xc giÊy phÐp  ¹m  Ëp,t¸ xuÊt(theom É u   ¹ Phô  ôc5) cho    i t ng nµy.   t nh     i     t  i l   c¸c®è  î   2. Hå   ¬  öiChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬itæ    sg    Ng h Nh n     ph n   chøc,c¸    nh©n  Æt  ôsë  Ýnh  å m: ® tr   ch g a. §¬n    ¹m  Ëp  Èu  µng    xint nh kh v nguyªn liÖu ®Ó         gia c«ng  i Êt (theo m É u   t¸ xu     t¹ Phô  ôc2);   i l  b.B¶n    sao  ã c«ng  (c   chøng)giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý      nh ® k kinh doanh  µng;   v c.Hîp  ng      ®å giac«ng  íi ícngoµi. v   n Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h l   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt  Êp  x c hoÆc   õ t  chèicÊp  Êy phÐp. Trêng  îp tõchèiph¶icã      gi     h        v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r    M ô c  5. X u Ê t k h È u  v µ n g  n g u yªn li Ö u  c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  khai th¸c v µ n g C¸c  doanh nghiÖp khaith¸cvµng muèn  Êt khÈu  µng       xu   v nguyªn liÖu göihå       s¬  n   Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  ®Õ   h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)®Ó   l     xem   Ðt  x cho  Ðp. Hå   ph   s¬  å m   ã: g c 1.§¬n    ÊtkhÈu  µng    xinxu   v nguyªn liÖu (theo m É u   ¹ Phô  ôc2);      t  i l  2.B¶n    sao  ã c«ng  (c   chøng)GiÊy  Ðp    ph khaith¸cvµng;    3.ý  Õn    Þ  ña  ¬    ki ®Ò ngh c c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  l      doanh  nghiÖp. Trong  êigian  (mêi)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö. th   10    l vi k t   nh ®ñ h s h l   Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Êp  h Nh n   x c hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  Êt khÈu  µng  t    gi ph xu   v nguyªn liÖu cho     doanh  nghiÖp.Trêng  îp tõ chèi, ©n  µng  µ   íccã        h     Ng h Nh n   v¨n b¶n gi¶i Ých  â lýdo.  th r    M ô c  6. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g   c ñ a  o a n h  n g hi Ö p   ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i d c 1. C¨n  vµo  Õ   ¹ch s¶n  Êt kinh doanh  ña    cø  k ho   xu     c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi,Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  ¹n  ¹ch  Ëp  Èu  µng       h Nh n   h ng nh kh v nguyªn  Öu  íi li d   d¹ng  èi,thái  ,h¹t,d©y,  ét cho  kh   ,l¸    b  doanh  nghiÖp trong n¨m  Õ   ¹ch.Doanh  k ho  
 8. nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµikh«ng  c v ®Ç tn     ph¶ixin giÊy  Ðp  Êt khÈu, nhËp  Èu     ph xu     kh vµng  õng chuyÕn. t  2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcxuÊt khÈu, nhËp  Èu    ¹ c v ®Ç tn          kh c¸c lo i   vµng  íi y  d  ®© kh«ng ph¶icã  Êy phÐp  ña  ©n  µng  µ   íc:   gi   c Ng h Nh n a. XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µng    kh   kh v nguyªn liÖu díid¹ng       dung  Þch, muèi  µng, d   v   vÈy  µn,b¸n thµnh  È m   µng  h   ph v trangsøc;     b. T¸ixuÊt khÈu  µng  µng       v v trang søc,m ü   Ö   îcs¶n  Êt tõ nguån  µng      ngh ®   xu     v nguyªn liÖu nhËp  Èu    kh b.T¹m  Ëp,t¸ xuÊtvµng    nh     i   trangsøc,m ü   Ö     µm  É u;      ngh ®Ó l m c.XuÊt  Èu  ¹pchÊt cã    kh t     chøa  µng  Ën    v t thu trong qu¸ tr×nh s¶n  Êt ®Ó          xu   thu håinguyªn liÖu vµng.      3. V¨n b¶n  Êp  ¹n  ¹ch  ña  ©n   µng  µ   íc lµ c¨n  ®Ó   c h ng c Ng h Nh n     cø  doanh  nghiÖp  µm  ñ  ôc nhËp  Èu  i  íic¸c lo¹  µng  l th t   kh ®è v     i v quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ®Þ ti® 1  6 Ch ¬ng  I II  Th«ng   µy  íi c¬  tn v   quan      H¶i quan. 4. ChË m   Êt ngµy    nh   15/12 cña    n¨m  µichÝnh  t  hoÆc     Çn  iÒu  khic ® chØnh  ¹n  h ng¹ch,c¸c doanh     nghiÖp  öi hå  ¬  n   ©n   µng  µ   íc (Vô  g   s ®Õ Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹i l    hèi)xincÊp  ¹n ng¹ch míihoÆc     iÒu     h     xin® chØnh  ¹n ng¹ch.Hå   ¬  å m   ã: h    sg c a. §¬n    Êp  ¹n  ¹ch  Ëp  Èu  µng    xin c h ng nh kh v nguyªn liÖu theo  É u   ¹  ô  ôc     m ti Ph l   3; b. B¸o    c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Êt khÈu, nhËp  Èu, tiªuthô  t h th hi xu     kh     s¶n  È m   ph vµng  ¹  Þ  êng  Öt nam   ña  t ith tr Vi   c n¨m  íc n¨m  Õ   ¹ch  tr   k ho (th¸ng 12  c tÝnh) theo    í    m É u   ¹ Phô  ôc6. t  i l  5. N Õ u     doanh nghiÖp  îcphÐp    ô s¶n  È m   ¹  Öt Nam,  íckhim ë   ®  tiªuth   ph ti Vi   tr     cöa  µng  h ph¶i th«ng    b¸o  íiChi  v  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i Ng h Nh n     ph n   doanh  nghiÖp  Æt  öa  µng  Ò   a   iÓ m   hµng, ký  hiÖu  ng      ® ch v ®Þ ® b¸n    m∙  ®ã trªns¶n phÈ m   µng. Nh÷ng  v   doanh  nghiÖp  ∙  îc m ë   öa  µng  íc ngµy  ®®  c h tr   Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùc ph¶i th«ng  l    b¸o  íiChi  v  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i Ng h Nh n     ph n   doanh  nghiÖp  Æt  öa  µng  ® ch trong thêih¹n  (s¸um ¬i)ngµy  Ó   õ ngµy      60      k t  Th«ng  tnµy  ã  Öu  ùc.   c hi l M ô c  7.  u Ê t kh È u,  h Ë p  kh È u  s¶n p h È m  v µ n g   X n ® Ó  tha m  gia tri Ó n l∙m,  éi chî h ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu  xu     kh s¶n  È m   µng    ph v ®Ó tham    iÓn l∙m,héichî gia tr         thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 32/1999/N§­   µy  CP ng 05/05/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v khuyÕn  ¹i,qu¶ng    ¬ng  ¹ivµ  éichî,tr Ónl∙m th ng  ¹ivµ  m  c¸o th m   h    i    ¬ m   c¸cv¨n b¶n     ph¸p luËtkh¸cli        ªnquan. M ô c  8. X u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  p hi m Ë u  d Þ c h  v µ n g ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu    Ë u   Þch  µng  xu     kh phim d v trang søc,m ü   Ö,  µng      ngh v nguyªn  Öu,vµng  Õng  ùc  Ön  li   mi th hi theo quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  ®Þ c Th ®è Ng h Nhµ   íctrong tõng thêikú. n       
 9. C h ¬ n g  IV Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c t æ  c h ø c, c¸ n h © n   h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  v µ n g   1. Ho¹t ®éng      kinh doanh  µng  v theo  ¹m      nh  ¹  Êy  ph viqui ®Þ tigi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh  µ    v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 2. Thêng    xuyªn b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki theo  quy  nh  ®Þ trong qu¸ tr×nh ho¹t       ®éng kinhdoanh.   3. Niªm  Õt    y c«ng  khaib¶n    sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µng,   v   chÊt l ng,gi¸mua,     î     gi¸b¸n    ¹  c¸c lo is¶n  È m   µng  ¹  ¬igiao  Þch  µ  Þu  ph v ti   n d v ch tr¸ch   nhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   tr       s¶n  È m     ph b¸n ra. 4. Thùc  Ön  Õ     Õ     hi ch ®é k to¸n thèng  theo    kª  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ   l k to¸n, èng    ö  ông    n    µng   th kª.S d ho¸ ®¬ b¸n h theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  5. Cã   ¬ng  b¶o  ¶m   toµn,b¶o  Ö     ph ¸n  ® an    v m«i  êng  µ  tr v phßng, chèng    ch¸y  næ   trong ho¹t®éng     kinh doanh.   6.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtvµng  xu   trang søc,m ü   Ö,  µinh÷ng      ngh ngo   quy  nh  ¹ ®iÓ m           Ch ¬ng  cßn  ®Þ t i 1,2,3,4,5  IV  ph¶i: a.Ghi nh∙n hµng         ho¸ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b. G öi      v¨n b¶n  th«ng  ký  hiÖu  ña  b¸o  m∙  c doanh  nghiÖp  cho    Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬idoanh  Nh n     ph n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh   theo dâi; ® tr   ch ®Ó     c. §ãng  ý  hiÖu  ña    k m∙  c doanh nghiÖp  µ  Êt l ng  µng    v ch  î v trªns¶n  È m     ph do doanh  nghiÖp  s¶n  Êt; xu d. B¶o  ¶m   ng  Êt l ng vµng  ng      ® ®ó ch  î   ®ã trªns¶n  È m   µ  Þu  ph v ch tr¸chnhiÖ m     tr cph¸p luËtvÒ   í      s¶n  È m   doanh  ph do  nghiÖp  s¶n  Êt. xu 7. Doanh    nghiÖp  s¶n  Êt vµng  Õng  xu   mi ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti giÊy phÐp; ®¨ng  ý  ý  hiÖu  µ  Êtl ng s¶n  È m   íi ©n  µng  µ   íc(Vô      k k m∙  v ch  î   ph v  Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)vµ  ng  ý  hiÖu  l      ®ã k m∙  doanh  nghiÖp,khèil ng,chÊt l ng,sè       î    î   seri li   ôctrªns¶n  È m   µng  Õng. ªnt     ph v mi C h ¬ n g  V  b¸o c¸o, ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m M ô c  1.  h Õ  ® é  b¸o  C c¸o 1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ÖtNam Vi   C¸c doanh nghiÖp kinh doanh  µng  ã    v c s¶n  Êt vµng  xu   trang søc,m ü   Ö,      ngh s¶n  Êt  µng  Õng,  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  xu v mi xu kh nh kh v nguyªn  Öu, vµng  Õng, li   mi   xuÊt khÈu  Ëp  Èu  µng  ü   Ö   ã  èil ng l«hµng  õ 3  trëlªnph¶ib¸o    nh kh v m ngh c kh  î     t   kg        c¸o cho  ©n  µng  µ   íctheo quy  nh  íi y:   Ng h Nh n     ®Þ d  ®© a.  µng  ý, n¨m   H qu   c¸c doanh nghiÖp  kinh doanh  µng  ã  v c s¶n  Êt  µng  xu v miÕng, xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng        kh v nguyªn  Öu,vµng  Õng, ph¶ib¸o  t×nh  li   mi     c¸o  h×nh  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µng    v theo  É u   ¹  ô  ôc 7  m ti Ph l   Th«ng   µy  t n cho  ©n   Ng
 10. hµng  µ   íc (Vô  Nh n   Qu¶n  ý Ngo¹ihèi)vµ  l      Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ¬idoanh  ph n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch b.  µng  H n¨m  c¸c doanh nghiÖp  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  µng  xu v trang søc, m ü     nghÖ,  Êt khÈu  Ëp  Èu  µng  ü   xu   nh kh v m nghÖ   ã  èil ng    µng  õ 3  trë lªn c kh  î l« h t   kg      ph¶ib¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng    c¸o t h ho   kinh doanh  µng    v theo  É u   ¹  ô  ôc7  m tiPh l   Th«ng  tnµy    cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬idoanh  Ng h Nh n     ph n   nghiÖp  Æt   ® trôsë  Ýnh.   ch 2.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn   Hµng  n¨m,    c¸c doanh  nghiÖp ph¶ib¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Êt khÈu,   c¸o  h th   xu     nhËp  Èu  µ    ô s¶n  È m   ¹  Öt Nam   kh v tiªuth   ph tiVi   cho  ©n   µng  µ   íc(Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  lýngo¹ihèi)theo  É u   ¹  ô  ôc 6       m ti Ph l   Th«ng   µy, ®ång  öi cho  tn   g  Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬idoanh  Nh n     ph n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch 3.§èivíi         nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Chi Ng h Nh n Hµng  n¨m, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è     Ng h Nh n     ph tæng  îp b¸o    h   c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   íc(qua  ô  ®è Ng h Nh n   V Qu¶n  ýNgo¹ihèi)t×nh  ×nh  l     h qu¶n  ýho¹t l    ®éng  kinh doanh  µng    v theo  É u   ¹  ô  ôc8  m ti Ph l   Th«ng   µy,t×nh  ×nh  Êp  µnh  tn   h ch h c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýkinh doanh  µng  ña    l    v c c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  Êt vµng  xu   trang søc, m ü     nghÖ,  µng  Õng,  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  Õng,  µng  v mi xu kh nh kh v mi v nguyªn liÖu.   4.Thêih¹n        b¸o c¸o ­§èivíi     ý:chË m   Êt ngµy  th¸ng®Ç u   ý  Õp theo;       c¸o qu   b¸o nh   10    qu ti   ­§èivíi           c¸o n¨m: chË m   Êt ngµy  th¸ng1  b¸o   nh   10    n¨m  sau. M ô c  2. Ki Ó m  tra, thanh tra   C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµng trang søc, m ü  nghÖ, s¶n xuÊt vµng  miÕng, xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng        kh v nguyªn  Öu,vµng  Õng,  Êt khÈu  Ëp  li   mi xu   nh khÈu  µng  ü   Ö   ã  èil ng    µng  õ 3  trëlªnchÞu  ù  Óm     v m ngh c kh  î l« h t   kg      s ki tra,thanh  tracña      Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  µ    ¬  Ng h Nh n     ph v c¸cc quan  µ  íccã  nh n   thÈm  quyÒn    a   µn  Ò   Öc  Êp  µnh  trªn ®Þ b v vi ch h c¸c quy  nh   ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, c¸c quy  nh  ña    v    ®Þ c Th«ng    µy  µ      t n v c¸c quy ®Þnh  ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   M ô c  3.  ö  lý vi  h ¹ m X p C¸c  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  tæ     ch viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    µy  µ    t n v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan,tïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó  lu     li      t ch   ®é viph c th bÞ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù. N Õ u   ©y    h s  g thiÖth¹iph¶ibåith ng         ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 11. C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  k v thay thÕ    c¸cv¨n b¶n     sau  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc: c Th ®è Ng h Nh n Th«ng   è  ts 07/NH­TT  µy  ng 29/10/1993  íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/ CP   µy  ng 24/9/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph V qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íiho¹t®éng  l  n  v    kinh  doanh  µng, Quy Õt  nh   è  v   ®Þ s 208/Q§­ NH7   µy  ng 12/6/1998  Ò   Öc  öa  æi  V vi s ® ®iÓ m   m ôc    Çn    a  2,Ph IITh«ng   è  ts 07/NH­TT  µy  ng 29/10/1993,Th«ng   è    ts 01/TT­ NH7   µy  ng 24/1/1996  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 02/CP  µy  ng 5/1/1995  cña  Ýnh  ñ  Ch ph "Quy  nh  Ò   µng    Þch  ô  Ê m   ®Þ vh ho¸,d vc kinh doanh  ¬ng  ¹i vµ    th m  hµng    Þch  ô  ho¸,d v kinh doanh  ¬ng  ¹i cã  iÒu  Ön    Þ  êng    th m  ® ki ë th tr trong níc"®èi     víiho¹t®éng      kinh doanh  µng, Quy Õt  nh  è    v   ®Þ s 149/Q§­ NH7   µy  ng 6/7/1994   ban hµnh  Quy  Õ   Ëp  µng  û  ch nh v u th¸c,ChØ   Þ  è    th s 03/CT­ NH7   µy  ng 03/4/1997  Ò   V viÖc    êng  t¨ngc qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi ¹t®éng  l  n       ho kinhdoanh  µng.   v 2. C¸c  chøc, c¸  ©n  ang  ¹t®éng  tæ    nh ® ho   kinh doanh  µng  v ph¶i hoµn  Êt   t  viÖc  ®iÒu    chØnh  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µng    v theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  t n nh sau: a. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   mua   vµng,gia c«ng  µng  b¸n     v trang søc,m ü       nghÖ   a  ¸p  ch ® øng  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ®Þ t  i tn ph¶ihoµn  Êt   t  viÖc  iÒu  ® chØnh  ¹t®éng  ho   theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  t n trong thêih¹n       90 (chÝn  ¬i)ngµy  Ó   õngµy  m  k t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc. tn c hi l   b. C¸c    Doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k s¶n  Êt vµng  xu   trang  søc, m ü     nghÖ,    s¶n xuÊt vµng miÕng  (®¨ng ký chÕ  t¸c µng theo Th«ng t è  07/NH­TT  ngµy   v  s 29/10/1993 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn    µnh    Th ®è Ng h Nh n     thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/CP  µy  ng 24/9/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph V qu¶n  ýnhµ  íc®èi víiho¹t®éng  l  n       kinh  doanh  µng),cha  ¸p  v   ® øng  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  t n ph¶i   hoµn  ÊtviÖc  iÒu  t  ® chØnh  theo    c¸c quy  nh  ¹  Õta, b, c  iÓ m     ôc    Õt ®Þ ti       ® ti 1, M 3; ti   a,b  iÓ m     ôc  Ch ¬ng     ® 1,M 4  IItrong thêih¹n  (chÝn  ¬i)ngµy  Ó   õngµy      90  m  k t  Th«ng  t nµy  ã  Öu  ùc;hoµn  ÊtviÖc  iÒu    c hi l   t  ® chØnh  theo  quy  nh  ¹  Õtd  iÓ m     ®Þ ti   ® ti 1, M ôc  vµ  Õtc  iÓ m     ôc  Ch ¬ng    3  ti   ® 1, M 4  IItrong thêih¹n  (hai)n¨m  kÓ   õ ngµy     02      t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc.N Õ u   t n c hi l   qu¸  êih¹n    µ   èn  th   trªnm v ph¸p  nh  Én  a    ®Þ v ch bæ sung    × doanh  ®ñ th   nghiÖp  ph¶i®iÒu    chØnh  ¹t®éng  ho   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng  tnµy.   3. Ch¸nh    V¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Ch¸nh  Ng h Nh n   Thanh    ©n   µng  µ   traNg h Nh níc,Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi,Thñ  ëng    n  Þ  ªnquan  µ  l     tr c¸c ®¬ v li   v Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Ng h Nh n     ph tr     ¬ trong ph¹m    vichøc    n¨ng  ña  × nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖm  chøc,híng dÉn, tr Ónkhai, ùc hiÖn    tæ       i     th   Th«ng   µy. tn
 12. Phô   ôc  l1 Tªn   doanh  céng  µ    éichñ  Üa  Öt nam ho x∙h   ngh Vi   nghiÖp §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ./ . .. .. . ., µy.. th¸ng..  . ..  ng   . .n¨m... . . ® ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  s ¶ n x u Ê t v µ n g  m i Õ n g K Ýnh  öi: ©n  µng  µ   ícViÖtNam g  Ng h Nh n        ô   (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2. Trô  ë  Ýnh: (ghirâ  è  µ, phêng, thÞ  Ên,quËn, thÞ    µnh  è,   s ch     s nh     tr     x∙,th ph   tØnh) 3.§iÖn  ¹i   tho : Fax: 4.Hä   µ      v tªnTæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c): ®è 5.Quy Õt  nh  µnh  Ëp:   ®Þ th l 6.C¬     quan    Õt ®Þnh  µnh  Ëp: ra quy   th l 7.GiÊy    chøng  Ën  nh §KKD   è: s 8.Vèn    ph¸p ®Þnh:   C¨n cø  c¸c ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  07/TT­ i  s NHNN7  ngµy  28/4/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn    Th ®è Ng h Nh n     th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý ho¹t ®éng  l    kinh  doanh  µng, ®Ò   Þ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Êp  Êy  Ðp  v   ngh Ng h Nh n     c gi ph s¶n  Êt xu   vµng  Õng  mi cho.. (tªndoanh    .  nghiÖp). .. (tªndoanh    .  nghiÖp)xincam  oan:    ® ­ Cã       iÒu  Ön      ®ñ c¸c ® ki ®Ó s¶n  Êt vµng  Õng  xu   mi theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    t sè  07/TT­ NHNN7   µy  ng 28/4/2000   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;  c Th ®è Ng h Nh n ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ       tr   lu   c¸c th«ng    tintrong ®¬n  µy  µ    µi   n v c¸c t   liÖu ®Ýnh  Ìm;   k ­  ©n   ñ    Tu th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, c¸c quy  v    ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèivµ    l      c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. Tæng  Gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hå   ¬  öikÌm: sg  ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng    µnh  Ëp DN; Q§ th l 
 13. ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Êy CN§KKD; gi   ­B¸o    ×nh  ×nh  µ  ëng    c¸o t h nh x m¸y  ãc  ÕtbÞ; m thi   ­B¸o    ×nh  ×nh    é    c¸o t h c¸n b qu¶n  ý,   é  ü  Ët, îchuyªn m«n; l   b k thu     c¸n th   Phô   ôc  l1 Tªn   doanh  céng  µ    éichñ  Üa  Öt nam ho x∙h   ngh Vi   nghiÖp §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ./ . .. .. . ., µy.. th¸ng..  . ..  ng   . .n¨m... . . ® ¬ n  xin x u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ n g K Ýnh  öi: ©n  µng  µ   ícViÖtNam g  Ng h Nh n     (Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2. Trô  ë  Ýnh: (ghirâ  è  µ, phêng, thÞ  Ên,quËn, thÞ    µnh  è,   s ch     s nh     tr     x∙,th ph   tØnh) 3.§iÖn  ¹i   tho : Fax: 4.Hä   µ      v tªnTæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c): ®è 5.Quy Õt  nh  µnh  Ëp:   ®Þ th l 6.C¬     quan    Õt ®Þnh  µnh  Ëp: ra quy   th l 7.GiÊy    chøng  Ën  nh §KKD   è: s 8.Vèn  iÒu  Ö:   ® l (vèn ®Ç u    i víi    ©n)   t®è     tnh DN C¨n cø  c¸c ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  07/TT­ i  s NHNN7  ngµy  28/4/2000  cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc hiÖn    Th ®è Ng h Nh n   d th   NghÞ   nh   ®Þ sè 174/1999/N§­   µy  CP ng 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh  doanh  µng, ®Ò   Þ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Êp  Êy  Ðp  Êt khÈu  v   ngh Ng h Nh n     c gi ph xu   (nhËp  Èu) vµng  kh   cho..    . (tªndoanh nghiÖp),víi éidung        n nh sau: 1.Lo¹ivµng    ÊtkhÈu  Ëp  Èu):    xinxu   (nh kh Lo¹ivµng   Khèil ng  î Ch Êt îng l Gi¸trÞ   (ghirâ tõng lo¹ )     i (quy USD)   ­M ü   Ö:   ngh ­Vµng  Õng:   mi ­Nguyªn  Öu:   li 2.M ôc  ch  ÊtkhÈu  Ëp  Èu):   ®Ý xu   (nh kh 3.XuÊt  Èu  Ëp  Èu) qua  öa  Èu:   kh (nh kh   c kh
 14. 4.Thêigian dù  nh  ÊtkhÈu  Ëp  Èu):. . ....       ®Þ xu   (nh kh . / ./. .. (tªndoanh    .  nghiÖp)xincam  oan:    ® ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ       tr   lu   c¸c th«ng    tintrong ®¬n  µy  µ    µi   n v c¸c t   liÖu ®Ýnh  Ìm;   k ­Sö  ông  ng  ôc  ch îng vµng  Ëp  Èu  Õu    Ëp  Èu);  d ®ó m ®Ý l   nh kh (n xinnh kh ­  ©n   ñ    Tu th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, c¸c quy  v    ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèivµ    l      c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hå   ¬  öikÌm: sg  ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng    µnh  Ëp DN; Q§ th l  ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Êy CN§KKD; gi   ­ B¶n  sao  ã  c c«ng  chøng  Êy  Ðp  gi ph khai th¸c vµng; ý  Õn  ña  ¬        ki c c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  l      doanh  nghiÖp  ®èivíi (    doanh  nghiÖp  khaith¸cvµng    Êt    xinxu   khÈu  µng  v nguyªn liÖu).   ­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    vt h t  c doanh  nghiÖp n¨m  Çn  Êt  Õu    Êt khÈu, nhËp  Èu  µng  g nh (n xin xu     kh v nguyªn  Öu,vµng  li   miÕng); ­  îp  ng  H ®å gia c«ng  íiníc ngoµi (nÕu  Ëp  Èu  µng    v      nh kh v ®Ó gia c«ng    t¸i xuÊt);
 15. Phô   ôc  l3 Tªn  doanh  nghiÖp céng  µ    éichñ  Üa  Öt nam ho x∙h   ngh Vi   Sè:.. . / .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                 . . ......ngµy  .                               .. . ......  ., .. th¸ng.. n¨m  .    .  .. ® ¬ n  xin c Ê p  h ¹ n n g ¹ ch n h Ë p  k h È u  v µ n g  n g u yªn li Ö u (¸pdông  i víi     ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi) c v ®Ç tn   K Ýnh  öi: ©n  µng  µ   ícViÖtNam g  Ng h Nh n     (Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2. Trô  ë  Ýnh: (ghirâ  è  µ, phêng, thÞ  Ên,quËn, thÞ    µnh  è,   s ch     s nh     tr     x∙,th ph   tØnh) 3.§iÖn  ¹i.. . ...........Fax:. . ............   tho   . . ..........  : .. . . ............ 4.Hä   µ      v tªnGi¸m  c: ®è 5.GiÊy  Ðp  u    è:..  µy  Êp  .   ph ®Ç ts   . ng c .. 6.H×nh    thøc ®Ç u  :(100%  èn  ícngoµi/ i     t  v n  l ªn doanh.. ) . 7.Vèn  u  :   ®Ç t Theo  Êy phÐp gi   Thùc  Ön  hi Trong  : ®ã ­Vèn    ph¸p ®Þnh:   ­     ­      ­Vèn    vay: ­     ­      8.TØ   Ö  ÊtkhÈu:   l xu   ­Theo  Êy phÐp  u  :   gi   ®Ç t ­Thùc  Ön:   hi 9.Sè îng c¸n bé,c«ng  ©n:  l    nh 10.Thêigian b ¾t  u   i  µo  ¹t®éng:       ®Ç ® v ho   C¨n cø  c¸c ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  07/TT­ i  s NHNN7  ngµy  28/4/2000  cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc hiÖn    Th ®è Ng h Nh n   d th   NghÞ   nh   ®Þ sè 174/1999/N§­   µy  CP ng 09/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh  doanh  µng, ®Ò   Þ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Êp  ¹n  ¹ch  Ëp  Èu  v   ngh Ng h Nh n     c h ng nh kh vµng nguyªn  Öu (hoÆc  iÒu  li   ® chØnh  ¹n  ¹ch)cho..    h ng   .(tªndoanh nghiÖp) trong     n¨m...  íi éidung  ô  Ó     v     ,n c th nh sau:   ST DiÔn  gi¶i Ch Êt îng l Khèil ng  î Gi¸trÞíctÝnh      T (lo¹vµng)   i (%) (kg) (USD) 1 2 ... Tæng   è s
 16. .. (tªndoanh    .  nghiÖp)xincam  oan:    ® ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ       tr   lu   c¸c th«ng    tintrong ®¬n  µy  µ    µi   n v c¸c t   liÖu ®Ýnh  Ìm;   k ­  ©n   ñ    Tu th c¸c quy  nh  Ò   u    níc ngoµi t¹  Öt Nam,  ®Þ v ®Ç t    i Vi   quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kinh doanh  µng, quy  nh  Ò   v   ®Þ v qu¶n  ý ngo¹ihèi vµ      l      c¸c quy ®Þnh kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËtViÖtNam.      gi¸m  c  ®è (tæng  gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hå   ¬  öikÌm: sg  ­B¶n    sao  Êy phÐp  u    gi   ®Ç t(chØ  öilÇn  u   g   ®Ç hoÆc     ã  khic thay ® æi);   ­ B¸o  c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Êt  Èu,  Ëp  Èu, tiªuthô  t h th hi xu kh nh kh     s¶n  È m   ph vµng  ¹ ViÖtNam; t  i   ­  Õ   ¹ch  K ho s¶n  Êt  xu kinh doanh  µng  v trang søc, m ü     nghÖ  trong n¨m  Õ   k ho¹ch.
 17. Phô  ôc4 l  Ng ©n  µng  µ  ícviÖtnam h Nh n     céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   chinh¸nh    tØnh,thµnh  è.. . ..   ph . . . §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . gi Ê y p h Ð p  x u Ê t n h Ë p  k h È u  v µ n g  m ü  n g h Ö   gi¸m ® è c  chi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc tØnh  µ nh ph è th   ­    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 9/12/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng;   v ­ C¨n  Th«ng  sè  cø  t 07/TT­NHNN7   µy  ng 28/4/2000  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íchíng dÉn    µnh  Nh n     thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 9/12/1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng;   v ­X Ðt  å   ¬    Êp  Êy phÐp  ña.. ,   H s xinc gi   c . quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  Cho  Ðp...   1.  ph  (tªndoanh  nghiÖp)® îcxuÊt khÈu  Ëp  Èu)..kg       (nh kh   . (b»ng  ÷:. .vµng  ü   Ö   ch .  ) m ngh qua  öa  Èu... c kh §i Ò u  GiÊy  Ðp  µy  ã    Þ®Õ n   µy... . ... 2.  ph n c gi¸tr   ng / ./. §i Ò u    .   3. ..  doanh  (tªn nghiÖp)ph¶ithùc hiÖn  ng  éidung        ®ó n   quy  nh  ¹  ®Þ ti giÊy  Ðp  µy,c¸c quy  nh  Ò   ph n   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi,qu¶n  ýho¹t®éng  l     l    kinh doanh    vµng  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   §i Ò u    Ë m   Êt ®Õ n   µy... . ..  .   4. Ch nh   ng / ./...  . (tªndoanh  , nghiÖp)ph¶ib¸o        c¸o t×nh  ×nh  Êt khÈu  Ëp  Èu) theo  Êy phÐp  µy  h xu   (nh kh   gi   n cho    Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è... n    ph . Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è..   Ng h Nh n     ph . gi¸m  c ®è N¬i nhËn:     ­Doanh    nghiÖp  t¹ ®iÓ m   nªu    i 1, ­NHNN   ô    (V QLNH)    ®Ó b/c, ­Lu      CN NHNN.
 18. Phô   ôc  l 5  Ng ©n  µng  µ  ícviÖtnam h Nh n     céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   chinh¸nh    tØnh,thµnh  è.. . ..   ph . . . §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . gi Ê y p h Ð p  t¹ m n h Ë p, t¸i u Ê t v µ n g  x gi¸m ® è c  chi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc tØnh  µ nh ph è th   ­    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 9/12/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng;   v ­ C¨n  Th«ng  sè  cø  t 07/TT­NHNN7   µy  ng 28/4/2000  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íchíng dÉn    µnh  Nh n     thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 174/1999/N§­   µy  CP ng 9/12/1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  µng;   v ­X Ðt  å   ¬    Êp  Êy phÐp  ña.. ,   H s xinc gi   c . quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    Cho  Ðp  .   1:   ph ..  (tªndoanh nghiÖp) ® îct¹m  Ëp  Èu... (b»ng      nh kh  kg  ch÷:. .vµng  . ) nguyªn liÖu qua  öa  Èu...        c kh   giac«ng    Êt. ®Ó t¸ xu i §i Ò u  GiÊy  Ðp  µy  ã    Þ®Õ n   µy... . ... 2.  ph n c gi¸tr   ng / ./. §i Ò u    .   3. ..  doanh  (tªn nghiÖp)ph¶it¸ xuÊt toµn  é     i     b s¶n  È m     ph gia c«ng  õ t  l ng nguyªn liÖu nhËp  Èu  µy  ícngµy.. / ./. î     kh n tr   . . ... §i Ò u    .   4. ..  doanh  (tªn nghiÖp)ph¶ithùc hiÖn  ng  éidung        ®ó n   quy  nh  ¹  ®Þ ti giÊy  Ðp  µy,c¸c quy  nh  Ò   ph n   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi,qu¶n  ýho¹t®éng  l     l    kinh doanh    vµng  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   §i Ò u    Ë m   Êt ®Õ n   µy... . ....(tªndoanh  5. Ch nh   ng / ./.,    . . nghiÖp) ph¶ib¸o        c¸o t×nh  ×nh  ¹m  Ëp, t¸ xuÊt vµng  h t nh   i     theo  Êy  Ðp  µy  gi ph n cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è... n    ph Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è   Ng h Nh n     ph gi¸m  c ®è N¬i nhËn:              ­DN   t¹ ®iÓ m       nªu    i 1, ­NHNN   ô    (V QLNH)      ®Ó b¸o c¸o ­Lu      CN NHNN. P
 19. Phô  ôc6 l  Tªn  Doanh  nghiÖp: §Þa chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: KÝnh  öi: ­Ng ©n  µng  µ   íc g   h Nh n      (Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    ­Chi nh¸nh     NHNN  tØnh,thµnh  è  .   ph .. B¸o c¸o t × nh h × n h  x u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  v µ  tiªu th ô s ¶ n p h È m  v µ n g  t¹i Þ  tr n g  vi Ö t n a m  th ê N¨m   . . ..... .. . .....     ông  i víi   (¸pd ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi) c v ®Ç tn   §¬n  Þ  Ýnh     vt :kg;nguyªn tÖ   Lo¹ivµng  µ    v H¹n  ¹ch ng   Tån  Nh Ëp   Mua   XuÊt   B¸n  Tån  èi cu   chÊtl ng  î (khèil ng)  î ®Ç u   khÈu trong  khÈu trongn­   kú Khèil Gi¸trÞ Khèil Gi¸trÞ Khèil Gi¸trÞ Khèil Gi¸trÞ Khèil Gi¸trÞ Khèil  ­    ­    ­    ­    ­    ­ Gi¸trÞ   îng îng îng îng îng îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 Tæng  éng c LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 20. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Phô   ôc  l7 Tªn  doanh  nghiÖp: §Þa  chØ: §iÖn  ¹i . .....  tho : . .....Fax: . . K Ýnh  öi: ­Ng ©n  µng  µ   ícviÖtnam g   h Nh n       ô  (V Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    ­Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è.. . .    Ng h Nh n     ph . . . b¸o c¸o t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  v µ n g   Quý...  n¨m... §¬n  Þ  Ýnh:kg  èil ng), vt   (kh  î   USD,  VND     Þ) (gi¸tr ChØ   tiªu Khèil ng  î   Gi¸trÞ   (quy 99,99%)   1. S¶n   Êt  Ó   gia  xu (k c¶  c«ng cho     tæ chøc,  nh © n   c¸  trong  íc): n Vµng  trangsøc,m ü   Ö:     ngh Vµng  Õng: mi 2.Gia    c«ng    Êt  t¸ixu cho  ícngoµi n  3.Nh Ë p   Èu    Þ ghi USD)   kh (gi¸tr     Trong  : ®ã Vµng  ü   Ö: m ngh Vµng  Õng: mi Vµng    Èn  èc  Õ  tiªuchu qu t *: Vµng  nguyªn liÖu:   4.XuÊt  Èu (gi¸trÞ ghi USD)   kh      Trong  : ®ã Vµng  ü   Ö: m ngh Vµng  Õng: mi Vµng    Èn  èc  Õ  tiªuchu qu t *: Vµng  nguyªn liÖu:   LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . Gi¸m  c  ®è (Tæng  Gi¸m  c) ®è (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d * ChØ     ông  i víi   ¸p d ®è    doanh  nghiÖp  îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ®  h Nh n   ph kinh  doanh  µng    Èn  èc  Õ. v tiªuchu qu t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2