intTypePromotion=1

Thông tư 07/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

0
91
lượt xem
1
download

Thông tư 07/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  07/2000/TT­T C H Q   n g µy  02 th¸ng 11 n¨ m  2000  íng d É n    h µ n h  C h ¬ n g  III g h Þ  ® Þ n h  sè  H thi  N 57/1998/N§­C P   g µy  31/7/1998 cña C h Ý n h   h ñ   n p q u y  ® Þ n h  chi tiÕt  thi µ n h  L u Ët T h ¬ n g  m ¹i vµ  o¹t ® é n g   u Êt kh È u,   h h x n h Ë p   h È u, gia  n g   k c« vµ ®¹i lý  m u a  b¸n h µ n g  h o¸ víi íc n g o µi  n ­C¨n cø      Ph¸p  lÖnh    H¶iquan  ngµy  20/2/1990; ­ Thùc hiÖn  kho¶n  §iÒu  NghÞ   4,  29  ®Þnh   57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt Th¬ng    ho¹t   m¹ivµ    ®éng  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, gia    c«ng  ®¹i lý mua   vµ      b¸n hµng ho¸      víiníc ngoµi; Tæng  côc H¶i quan  híng dÉn  thÓ  cô  viÖc    thihµnh Ch¬ng  IvÒ   II  gia  c«ng    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµi quy    ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP nãitrªnnh      sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Hîp    ®ång    gia c«ng  hµng    gi÷a th ho¸ ký    ¬ng  nh©n ViÖt Nam     ¬ng    víith nh©n  níc ngoµi theo néi dung  ®∙ ® îc quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  i 57/1998/N§­   CP ngµy  31/7/1998 cña  ChÝnh  phñ ViÖt Nam       lµ c¨n  ®Ó   cø  c¬  quan    H¶i quan lµm      thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng    theo    ho¸ vµ  dâiviÖc  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ªnquan  li   ®Õn     hîp ®ång    giac«ng ®ã. Phô kiÖn  cña    hîp ®ång    giac«ng    phËn  lµbé  kh«ng      t¸chrêicña    hîp ®ång  giac«ng.   Trong  qu¸ tr×nh  thùc hiÖn    hîp ®ång    gia c«ng, nÕu  thay ®æi, ®iÒu    cã      chØnh   c¸c ®iÒu  kho¶n  cña  ®ång    hîp  gia c«ng, th   ¬ng  nh©n  ViÖt Nam     tham  gia ký    kÕt  ®ång  hîp  ph¶icung    cÊp  cho    H¶i quan    n¬i theo    ®ång    dâi hîp  gia c«ng    v¨n b¶n  ®iÒu  chØnh  ®ã. Thêih¹n    cung  cÊp  sau:NÕu   thay ®æi, nh    sù      bæ  sung    c¸c ®iÒu  kho¶n  cña  hîp ®ång   gia c«ng  ªnquan  li   ®Õn  viÖc  nhËp  khÈu  nguyªn phô    liÖu,vËtt     ,m¸y  mãc, thiÕtbÞ  înth× thêih¹n cung      m         cÊp  cho  H¶i quan    íc khilµm  tôc nhËp    lµ tr     thñ    khÈu  cho hµng    ho¸ ®ã.  NÕu   thay ® æi    ®Þnh  møc     gia c«ng  hoÆc   sù  cã  thay ® æi, ®iÒu      chØnh  ªnquan  li   ®Õn  viÖc  xuÊtkhÈu    s¶n  phÈm     th× ph¶icung    cÊp cho    H¶i quan  íckhilµm      tr     thñ tôcxuÊt   khÈu  s¶n phÈm   ®ã. Th¬ng nh©n  hîp  ký  ®ång gia c«ng ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh cña  ph¸p luËtViÖtNam   ký        vÒ  kÕt  thùc hiÖn    vµ    hîp ®ång    gia c«ng. 2. TÊt  hµng    c¶  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña  hîp ®ång   gia c«ng  ®Òu   ph¶i  lµm        thñ tôc h¶iquan,chÞu  kiÓm      sù  tragi¸m    s¸tcña    H¶i quan  nép  phÝ  vµ  lÖ  h¶i quan    theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.Nguyªn    liÖu,phô    liÖu,vËt t d        thõa   m¸y  mãc,  thiÕtbÞ  în ®Ó     m   phôc  gia c«ng;phÕ   vô      liÖu,phÕ     phÈm     gia c«ng,  doanh  nghiÖp  nhËn    gia c«ng ph¶igi¶iquyÕt  quy      nh  ®Þnh  it¹ ®iÓm     11, môc  A, phÇn  I   II  ®©y     díi lµ ph¶ilµm    ®Çy           ®ñ thñ tôc h¶iquan  theo  quy ®Þnh  cña 
 2. 2 Th«ng   tnµy,tuyÖt®èi kh«ng  îctùý  dông        ®     sö  ngoµimôc    ®Ých    giac«ng,tiªu     thô hoÆc     chuyÓn nhîng cho    ngêikh¸c.   3. §¬n  H¶i quan    vÞ    qu¶n    lýhµng    gia c«ng  ®Þa   vµ  ®iÓm  kiÓm       tra®èi víi  hµng      ho¸ giac«ng  xuÊtnhËp    khÈu. 3.1.ViÖc    lµm        thñ tôc H¶i quan  cho  mét    hîp ®ång    gia c«ng    tõ kh©u  tiÕp  nhËn  ®ång    hîp  gia c«ng, lµm  tôc H¶i quan    thñ      cho  tõng    l« hµng  xuÊt nhËp    khÈu  cña    hîp ®ång   gia c«ng,cho    ®Õn  kh©u  thanh  kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng  ®Òu   ph¶ithùc hiÖn        t¹ mét  i ®¬n  H¶i quan  vÞ    thuéc tØnh,thµnh      phè    xÝ  n¬icã  nghiÖp  (xÝ nghiÖp  cña  doanh  nghiÖp  hoÆc   nghiÖp  xÝ  cña  doanh  nghiÖp  kh¸c    mµ hîp  ®ång  gia c«ng  îc thùc  ®   hiÖn  ®ã)  ë  hoÆc     cña  trô së  doanh  nghiÖp    chÝnh  (trô së  cña  doanh  nghiÖp  hoÆc     c¸c    trô së  chi nh¸nh  cña  doanh  nghiÖp, nÕu     c¸c    chi nh¸nh    GiÊy  ®ã cã  ®¨ng  kinh  kÝ  doanh, GiÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  thuÕ  ký  riªng) .Trêng  hîp  i t¹  ®Þa   ph¬ng   ®ã kh«ng  tæ  cã  chøc  H¶i  quan, doanh    nghiÖp  îc chän  ®   ®¬n  H¶i  vÞ  quan  thuËn  tiÖn  nhÊt   ®Ó  lµm  thñ    tôc,nhng  lµm  ®∙  thñ    i tôc t¹ ®¬n  H¶i quan  vÞ    nµo  th× ph¶i lµm    trän hîp ®ång        gia c«ng  ®¬n  H¶i quan  ë  vÞ    ®ã.  C¸c  êng    Æc   tr hîp ® biÖtkh¸c     do Tæng  côc    H¶i quan  quyÕt ®Þnh.   3.2.Hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu cña  hîp ®ång  gia c«ng cho    níc ngoµi® îc kiÓm     i     trat¹ kho cña doanh  nghiÖp hoÆc   i t¹ cöa  khÈu xuÊt/nhËp.   NÕu  hµng  îckiÓm    i ®   trat¹ kho    cña  doanh nghiÖp    th× viÖc chuyÓn  tiÕp hµng    ho¸ xuÊt khÈu  hoµn      ®∙  thµnh        thñ tôc h¶iquan    tõ kho cña doanh  nghiÖp ®Õn   cöa khÈu  xuÊt vµ    viÖc  chuyÓn  tiÕp  hµng    ho¸ nhËp  khÈu    tõ cöa khÈu nhËp  vÒ kho cña  doanh nghiÖp    ®Ó kiÓm      trah¶iquan  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh    t¹i Quy  chÕ  qu¶n    lý H¶i quan  ®èi    víihµng ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu  chuyÓn  tiÕp  hiÖn hµnh.   Trêng    hîp hµng ph¶ikiÓm    cöa    traë  khÈu,nÕu    ®¬n  H¶i quan  vÞ    qu¶n    lý hîp ®ång      giac«ng  kh«ng  ph¶iH¶i quan      cöa khÈu  xuÊt/nhËp      th× H¶i quan    n¬i cã cöa  khÈu xuÊt/nhËp  chÞu  tr¸chnhiÖm     kiÓm   ho¸ (®èivíi    hµng  nhËp  khÈu)   hoÆc   kiÓm     gi¸m    ho¸ vµ  s¸tthùc xuÊt (®èivíihµng          xuÊt khÈu) trªnc¬  bé        së  hå  h¶i quan  ® îc ®¨ng  do    s¬    ®∙    ký  H¶i quan    n¬i qu¶n    lý hîp ®ång   gia c«ng  chuyÓn  ®Õn   c«ng  ®Ò   vµ  v¨n  nghÞ  cña ®¬n  H¶i quan  vÞ    nµy. Sau      khilµm  xong  thñ    tôc kiÓm  ho¸ hoÆc   gi¸m    s¸tthùc suÊt cho      l« hµng, H¶i    quan  cöa  khÈu  xuÊt/nhËp    bé  s¬  tr¶01  hå  cho  chñ hµng,01  hå  niªm    bé  s¬  phong  giao  chñ hµng    tr¶ngay  cho  ®¬n  H¶i quan    vÞ    n¬i qu¶n    ®ång    lýhîp  gia c«ng    ®Ó theo dâivµ      thanh  kho¶n. 4. Trõ  s¶n    sè  phÈm   bªn  do  thuªgia c«ng      thanh    to¸ntiÒn c«ng,toµn    bé  s¶n phÈm     gia c«ng cßn    l¹ ph¶i® îc xuÊt tr¶cho  i         bªn    níc ngoµithuªgia c«ng        hoÆc  kh¸ch  hµng  bªn  do  thuª gia c«ng      chØ   ®Þnh  (bao  gåm   kh¸ch  c¶  hµng  ViÖtNam   hîp ®ång    ký    mua    b¸n s¶n phÈm     thuªgiac«ng). víibªn      S¶n  phÈm     gia c«ng sau    xuÊt khÈu      khi®∙    ra nícngoµi,nÕu  thuªgia   bªn      c«ng  v¨n b¶n      cã    tr¶l¹ hµng    i i ®Ó t¸ chÕ,    söa  ch÷a,th× bªn      nhËn    gia c«ng  îc ®   nhËn  i   i l¹ ®Ó t¸    chÕ   ph¶i t¸  vµ    i xuÊt khÈu    sau    i khit¸ chÕ  xong. Thêi gian  i     t¸  chÕ  kh«ng  qu¸  ngµy      90  kÓ tõ ngµy lµm  tôc t¹m  thñ    nhËp    i ®Ó t¸ chÕ;  êng  tr hîp    c¸ biÖt cã    hîp    Côc  ëng    lýdo  lýth×  tr Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè  xem   xÐt giah¹n.     Trêng hîp  lý do  cã    hîp      lý l« hµng kh«ng thÓ  ichÕ   îc,bªn  t¸  ®   thuª gia     c«ng  v¨n b¶n    cã    ®Ò nghÞ    tiªuhuû  s¶n  sè  phÈm  nµy  i t¹ ViÖt Nam,        th× Côc  ­ tr
 3. 3 ëng    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè chØ  ®¹o kiÓm    thÓ  tracô  tõng  êng    tr hîp.NÕu   qua kiÓm       tra,x¸c ®Þnh  chÝnh    hµng  x¸c   doanh  nghiÖp      xin tiªuhuû    lµ hµng  doanh nghiÖp  t¹m  ®∙  nhËp    i ®Ó t¸  chÕ  cha  i t¸ xuÊt th×    xem  xÐt    gi¶iquyÕt  cho    tiªuhuû  ®èi víi   nh      huû  tiªu phÕ  liÖu,phÕ    phÈm     giac«ng. 5. Doanh    nghiÖp  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng  mÉu     ®Ó lµm  mÉu     gia c«ng.Hµng    mÉu  trong tr   êng    hîp nµy,vÒ    h×nh  thøc  Æt   m hµng  ph¶i  thÓ  hiÖn  lµ chØ   dông  îc vµo  râ    sö  ®   môc  ®Ých  lµm  mÉu       ®Ó gia c«ng  s¶n  phÈm   (VÝ    dô:giÇy  mét  bªn hoÆc   ®«i nhng  bÞ  c¶    ®∙  ®ôc    lç;s¶n  phÈm   in cã    râ c¸cch÷      thÓ  hiÖn    lµhµng  mÉu   hoÆc  nÕu    trªns¶n  phÈm  kh«ng      in,th× ngêi  gia c«ng  hoÆc   H¶i quan  ph¶i ®ãng    dÊu  hoÆc  viÕt lªn s¶n      phÈm     ®ã ch÷  "Hµng  mÉu"    khikiÓm     trahµng) vµ  chøng        bé  tõ l« hµng    khilµm  thñ      tôc h¶i quan  ph¶ithÓ    hiÖn      râ lµhµng  mÉu. Sè îng  l hµng  mÉu   cho mét  hµng    m∙  lµ ®¬n chiÕc. Trêng    hîp mét    hîp ®ång    gia c«ng ph¶i gia c«ng  nhiÒu      ë  ®Þa   ®iÓm  kh¸c nhau    cÇn  sè îng cã  l   hµng  mÉu  nhiÒu h¬n, th×    doanh nghiÖp  ph¶i cã    v¨n  b¶n    gi¶itr×nh      göi H¶i quan    n¬itheo      dâihîp ®ång    gia c«ng,H¶i quan        sÏxem       xÐt gi¶iquyÕt cho    phï hîp nhng    kh«ng    chiÕc    tèi®a  qu¸ 05  cho mét  hµng. m∙  Hµng  mÉu     ®Ó lµm  mÉu     gia c«ng kh«ng ph¶inép    thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. NÕu     hµng  mÉu   xuÊt khÈu  îcs¶n    ®   xuÊt tõ nguyªn,phô        liÖu,vËt     t  nhËp  khÈu cña  hîp ®ång  gia c«ng, th×  îc ® a    ®   vµo thanh kho¶n nh s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu.   Ii.  Gi¶i thÝc h m é t s è n éi d u n g  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h 1. §èi t thùc hiÖn       îng    gia c«ng: th   ¬ng  nh©n  ViÖt Nam     thuéc  mäi  thµnh  phÇn  kinh tÕ, cã      hoÆc   kh«ng  ®¨ng  m∙  doanh  cã  ký  sè  nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu, ® îc gia c«ng        hµng  ho¸    ¬ng  víith nh©n   níc ngoµi;® îc trùc       tiÕp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    nguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt t     , phÕ  phÈm,  phÕ   liÖu  s¶n  vµ  phÈm  gia  c«ng  theo hîp ®ång  gia c«ng. C¸c    doanh  nghiÖp thµnh    lËp theo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtNam   îcthùc hiÖn     i   ®     ho¹t®éng      gia c«ng  theo quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ   75  ®Þnh  24/2000/N§­  CP ngµy  31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ. 2. VÒ       hîp ®ång    gia c«ng  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    12  ®Þnh  57/1998/ sè  N§­CP 2.1.Hîp    ®ång    gia c«ng  thÓ  trùctiÕp hoÆc   qua  cã  ký      ký  ®iÖn  tÝn  (fax,   telex. . . .) 2.2. Hîp    ®ång  gia c«ng  îc lËp  ®   b»ng    hai thø tiÕng    lµ tiÕng ViÖt vµ  tiÕng Anh  hoÆc  mét thø tiÕng    níc ngoµikh¸c do        hai bªn  tho¶  thuËn. Trêng    hîp hîp ®ång  îclËp b»ng      ®     tiÕng    nícngoµith× doanh      nghiÖp  phÝa  ViÖtNam     ph¶icã    b¶n  dÞch chÝnh  thøc    ra tiÕng  ViÖt,doanh    nghiÖp  ViÖt Nam     ph¶iký    vµ ®ãng  dÊu, chÞu    tr¸chnhiÖm  néidung    vÒ    cña b¶n  dÞch ®ã. 2.3.Ph¬ng    thøc thanh    to¸nnªu  i t¹ kho¶n      d, §iÒu    12: Hîp  ®ång   gia c«ng  ph¶i ghi râ      ph¬ng  thøc thanh to¸n b»ng    tiÒn hay  b»ng s¶n phÈm     gia c«ng.  NÕu  thanh  to¸n tiÒn    c«ng b»ng s¶n  phÈm     gia c«ng th× ph¶i ghi râ  i     lo¹  s¶n  phÈm,      trÞgi¸s¶n  phÈm.
 4. 4 3.    VÒ nh∙n  hiÖu  hµng  ho¸  tªn gäi xuÊt  hµng  vµ      xø  ho¸    qui ®Þnh     t¹i kho¶n  i§iÒu  cña  12  NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­ sè  CP:     îng së  lµ®èi t   h÷u  c«ng  nghiÖp  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i 785  §iÒu  vµ  786  luËtD©n   n¨m  Bé    sù  1995  §iÒu  vµ  6, §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh   63/CP  ngµy  24/10/1996  cña ChÝnh  phñ. Trong      hîp ®ång    gia c«ng/phô  kiÖn  ®ång    hîp  gia c«ng ph¶ighi râ      nh∙n hiÖu    hµng    ho¸, tªngäixuÊt xø        hµng    sÏ® îcg¾n     ho¸       lªns¶n  phÈm.  NÕu  trong hîp ®ång        gia c«ng/phô  kiÖn hîp ®ång,  bªn thuª gia    c«ng  cam  kÕt chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ viÖc  dông  nh∙n  sö    hiÖu  hµng  ho¸,tªn gäi xuÊt xø          hµng  ho¸    vµ  chÞu  tr¸ch  nhiÖm     gi¶iquyÕt    c¸ctranh chÊp  ªnquan    li   ®Õn  viÖc  dông  sö  nh∙n hiÖu    hµng  ho¸,tªngäixuÊt xø          hµng    ho¸ ®ã,  s¶n  th×  phÈm     gia c«ng  îcg¾n   ®   nh∙n hiÖu    hµng    tªngäixuÊtxø  ho¸ vµ        tho¶ thuËn    trong hîp ®ång/phô      kiÖn    hîp ®ång. Trêng    hîp nh∙n hiÖu    hµng        ho¸,tªngäixuÊt xø    hµng    trïngvíi ho¸ ®ã      nh∙n  hiÖu hµng  ho¸  tªn gäi xuÊt xø  vµ        hµng  ho¸  ® îc ®¨ng  b¶o  t¹  ®∙    ký  hé  i ViÖt  Nam   ph¶icã  th×    giÊy  chøng  nhËn  cña Côc  h÷u  Së  C«ng  nghiÖp ViÖt Nam.    Ngêi cã    nh∙n hiÖu    hµng        ho¸,tªngäixuÊt xø    hµng    îccÊp    ho¸ ®   v¨n b»ng  b¶o  hé  i t¹ ViÖt Nam     muèn  b¶o    vÖ quyÒn   lî cña  i m×nh  trong lÜnh    vùc    gia c«ng  hµng    ho¸ cho    nícngoµi,ph¶imang        v¨n b»ng  nµy  ®Õn  ®¨ng  víi ký   ®¬n  H¶i vÞ    quan  lµm  thñ tôc hµng  gia c«ng. NÕu     kh«ng  ®¨ng    quan  ký, c¬  H¶i  quan  kh«ng  tr¸chnhiÖm   cã    b¶o  trong tr vÖ    êng    ngêikh¸c sö  hîp cã      dông  nh∙n hiÖu    hµng        ho¸,tªngäixuÊtxø    hµng    ho¸ ®ã. 4. M¸y    mãc,  thiÕtbÞ  în quy    m   ®Þnh  i t¹ ch¬ng  Icña  II  NghÞ  ®Þnh  bao  gåm  m¸y  mãc,  thiÕtbÞ    ®ång   bé, m¸y  mãc, thiÕtbÞ    dông  s¶n    lÎvµ  cô  xuÊt,  (kÓ  dông  thay thÕ, bæ   c¶  cô      sung) do    bªn  thuªgia c«ng      cung  cÊp    díih×nh  thøc t¹m  nhËp    i ­ t¸ xuÊt.M¸y    mãc,  thiÕtbÞ  în ®Ó     m   phôc  gia c«ng  vô    thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­  ngµy  i CP 31/7/1998 cña  ChÝnh  phñ, thñ        tôc h¶i quan  thùc hiÖn    theo híng dÉn  i t¹ ®iÓm     2.2,môc  A,  phÇn  I   II díi   ®©y: M¸y mãc, thiÕtbÞ    thuª ®Ó     phôc  gia c«ng  vô    thùc hiÖn    theo Quy chÕ  vÒ thuªm¸y    mãc, thiÕtbÞ    cña   nícngoµiban    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1447/1999/Q§­BTM  ngµy 10/12/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 5. §Þnh    møc  dông  sö  nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËt t(qui®Þnh  i        t¹ §iÒu      13, 18 cña  NghÞ  ®Þnh)   îng  lµ l nguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt   cÇn    t thiÕt®Ó     s¶n  xuÊtra mét      ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm. §Þnh møc       vËt ttiªuhao   îng nguyªn liÖu,phô  lµl       liÖu,vËt tdïng         ®Ó s¶n  xuÊt ra    mét  ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm  nhng kh«ng  cÊu thµnh    trªns¶n phÈm  hoÆc   kh«ng biÓu hiÖn    ngoµithµnh  ra bªn    mét  phËn  bé  cña s¶n phÈm. Tû  hao    lÖ  hôt nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËt tlµ l         îng nguyªn liÖu,phô      liÖu,   vËt thao       hôttrong qu¸ tr×nh s¶n        xuÊt.Tû  hao      lÖ  hôtnµy  phô  thuéc vµo    chÊt  l   îng nguyªn,phô    liÖu,vËt t     ,tr×nh ®é    c«ng  nh©n, sù  m¸y    cè  mãc, thiÕtbÞ      vµ  c¸cnguyªn nh©n      kh¸c. 6.Gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  ® îchiÓu  sau: i 13    nh  §èivíith     ¬ng  nh©n    lµ ph¸p nh©n: lµ Gi¸m      ®èc doanh nghiÖp.§èivíith       ­ ¬ng nh©n      lµ c¸ nh©n: lµ chÝnh        c¸ nh©n  ®ã.      ¬ng  §èivíith nh©n    hîp t¸c: lµtæ      lµngêi®øng      ®Çu   hîp t¸c®ã.      ¬ng  tæ      §èivíith nh©n    gia ®×nh: lµchñ  lµhé        hé  cña  gia®×nh  hé    ®ã. 7. Kho¶n      2, §iÒu  quy  14  ®Þnh    vÒ nhËp  khÈu c«ng nghÖ   qu¶n    vµ  lý xuÊt nhËp khÈu: Theo  quy ®Þnh  nµy, khi nhËp      khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ,    
 5. 5 dông  s¶n  cô  xuÊt doanh    nghiÖp ph¶itu©n        thñ c¸c quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýchÊt  l   an  îng,vÒ  toµn   lao ®éng  c¸c quy  vµ    ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýchuyªn ngµnh    (nÕu    lµ hµng thuéc Danh    môc  qu¶n    lýchuyªn ngµnh).   8. ViÖc    thanh    to¸ntiÒn    gia c«ng b»ng s¶n phÈm     gia c«ng quy ®Þnh  i t¹  kho¶n    2.d,§iÒu  cña  15  NghÞ  ®Þnh  ph¶i®¶m     b¶o    c¸c®iÒu  kiÖn sau: ­ Ph¶i® îctho¶        thuËn trong hîp ®ång        gia c«ng (hoÆc phô      lôcbæ sung  hîp ®ång).   ­ TrÞ      gi¸cña s¶n phÈm   dïng    ®Ó thanh    to¸ntiÒn gia c«ng      kh«ng  îcvît ®     qu¸ gi¸trÞtiÒn thuªgiac«ng.             ­ Kh«ng    thuéc diÖn    hµng  cÊm  nhËp  khÈu hoÆc   ngõng  t¹m  nhËp  khÈu.  NÕu  thuéc diÖn hµng  nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn, th×    ph¶i cã    v¨n b¶n chÊp  thuËn cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. ­ Ph¶ichÞu      thuÕ  nhËp khÈu  c¸cthuÕ  ªnquan      vµ    li   ®èi víis¶n  phÈm     gia c«ng  thanh    to¸ntiÒn thuªgiac«ng.       ­S¶n    phÈm   îcg¾n      ®   tªnnícxuÊtxø:"S¶n      xuÊtt¹ ViÖtNam".     i  
 6. 6 III.T h ñ  tôc h ¶i q u a n   A.  h Ë n  gia  n g   h o  th¬ n g  n h © n  n íc n g o µi N c« c 1.Thñ      tôctiÕp nhËn      hîp ®ång    giac«ng: ChËm  nhÊt 3    ngµy lµm viÖc  íckhilµm      tr     thñ tôcnhËp khÈu    l«hµng  ®Çu   tiªncho      hîp ®ång, doanh    nghiÖp ph¶ixuÊt tr×nh hå  ®Ó   quan          s¬  c¬  H¶i quan  lµm  thñ    tôc tiÕp nhËn hîp ®ång. Trong  êng  tr hîp  lý do  cã    hîp   lý th× Trëng  ®¬n  H¶i quan  vÞ    lµm      thÓ  thñ tôccã  chÊp nhËn    rótng¾n    thêigian trªn.   a) Bé  s¬    hå  xuÊttr×nh gåm:     ­ Hîp    ®ång    gia c«ng  c¸c phô  vµ    kiÖn kÌm theo (nÕu    b¶n  cã):02  chÝnh  vµ  b¶n  02  dÞch (nÕu    hîp ®ång    lËp b»ng tiÕng    nícngoµi). ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    hoÆc  GiÊy phÐp  ®Çu     t ®èi    víi c¸c doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi (nÕu  t     lµm thñ    tôc tiÕp nhËn  lÇn  ®Çu):02    b¶n  sao. ­ V¨n    b¶n chÊp  thuËn  cña  Th¬ng    Bé  m¹i,nÕu  Æt   m hµng    giac«ng thuéc  Danh  môc  hµng ho¸ Nhµ    níc ViÖt Nam     cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu vµ  t¹m ngõng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu; hoÆc     cña  Ng©n  hµng Nhµ    níc,nÕu    gia c«ng  Æt   m hµng  vµng:01    b¶n  chÝnh,01    b¶n  sao. ­ GiÊy    chøng nhËn cña Côc  h÷u  së  C«ng  nghiÖp ViÖt Nam   êng      (tr hîp nh∙n hiÖu    hµng    tªngäixuÊtxø  ho¸ vµ        hµng    ® îc®¨ng  b¶o  t¹ ViÖt ho¸ ®∙    ký  hé   i   Nam):01    b¶n  chÝnh,01    b¶n sao. b) Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan    khitiÕp nhËn      hîp ®ång    giac«ng: ­ TiÕp nhËn hîp ®ång gia c«ng    phï hîp    víiquy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  12  NghÞ ®Þnh ­ §ãng    dÊu  ®∙  " tiÕp nhËn hîp ®ång"    lªnhîp ®ång  c¸c tµiliÖu kh¸c kÌm  vµ          theo. Trong    thêigian kh«ng  qu¸  ngµy  02  lµm  viÖc        kÓ tõ khinhËn    s¬  ®ñ hå  hîp lÖ,c¬      quan    H¶i quan  ph¶ilµm    xong      thñ tôc tiÕp nhËn      hîp ®ång. Sau      khi tiÕp nhËn,H¶i quan u        l mét  hå  ®Ó   bé  s¬  theo dâi,    bao gåm   b¶n  01  chÝnh    hîp ®ång, phô    kiÖn    hîp ®ång    gia c«ng kÌm theo (nÕu    b¶n  cã) vµ  sao    c¸c chøng  tõkh¸c.   c)TiÕp    nhËn    hîp ®ång    giac«ng  cña    c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµi: ­ §èi víic¸c doanh          nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi,thùc    hiÖn  theo    v¨n b¶n  6478TM/§T  sè  ngµy  07/11/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i,doanh  nghiÖp  kh«ng  ph¶i®¨ng  hoÆc     ký  phª duyÖt  ®ång    hîp  gia c«ng  i Th¬ng    t¹ Bé  m¹i hoÆc   c¬  quan  îcBé  ®   Th¬ng    quyÒn    m¹iuû  mµ ®Õn     trùctiÕp lµm        thñ tôctiÕp nhËn  i   t¹  c¬  quan    H¶i quan. ­ Bé  s¬    hå  cña    c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi,  ngoµic¸cgiÊy       tê nh    quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       (a)trªn®©y, doanh nghiÖp ph¶inép    thªm b¶n    gi¶i tr×nh c«ng    suÊtm¸y    mãc, thiÕtbÞ.    
 7. 7 ­ Hîp    ®ång    gia c«ng  îctiÕp nhËn, ngoµiviÖc  ®         ph¶iphïhîp víi           ®Þnh  qui t¹  i§iÒu  cña  12  NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998 cña  ChÝnh  phñ, vÒ   Æt     m hµng    gia c«ng cßn ph¶i phï hîp    Æt       víim hµng    ghi trong GiÊy  phÐp  ®Çu    vÒ  l s¶n  t vµ  sè îng  phÈm     gia c«ng ph¶iphï hîp víib¶n            gi¶itr×nh  c«ng suÊtm¸y    mãc, thiÕtbÞ.     2.Thñ      tôcnhËp  khÈu  2.1.Thñ      tôcnhËp khÈu  nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËt t(sau       ®©y    gäichung  lµnguyªn phô      liÖu)thùc hiÖn  thñ tôch¶iquan          nh        ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu  quy ®Þnh   t¹ Th«ng   01/1999/TT­ i tsè  TCHQ  ngµy 10/05/1999.Ngoµira,Tæng        côc    H¶i quan  híng dÉn    thªm mét  ®iÓm   sè  sau: a) Bé  s¬      hå  H¶iquan  nép  xuÊttr×nh khilµm      vµ        thñ tôc®¨ng  têkhai: kÝ    ­GiÊy      têph¶inép:   +  khaihµng  Tê    nhËp  khÈu   b¶n  :03  chÝnh, +  VËn    t¶i®¬n: 01    b¶n  sao, +  Ho¸  ®¬n  ¬ng    th m¹i(b¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n  sao):03    b¶n, +  B¶n        kª chitiÕthµng    b¶n  ho¸:01  chÝnh  02  vµ  b¶n  sao, ­§èivíi   êng          tr c¸c hîp sau  ®©y  ph¶inép    thªm: + GiÊy ®¨ng  kiÓm   kÝ  dÞch (®èivíihµng      yªu cÇu ph¶ikiÓm     dÞch):01    b¶n  chÝnh + V¨n b¶n chÊp thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹i nÕu  nguyªn phô liÖu,vËt      t nhËp  khÈu thuéc danh    môc Nhµ    nícViÖtNam     cÊm   nhËp  khÈu  t¹m  vµ  ngõng  nhËp  khÈu:01    b¶n  sao. ­GiÊy      têph¶ixuÊttr×nh:     +  B¶ng  thèng      kª têkhainhËp    khÈu  (mÉu  01/GC), + Hîp ®ång/phô kiÖn    hîp ®ång    gia c«ng  ªnquan  li   ®Õn  viÖc nhËp  khÈu  nguyªn phô    liÖu,vËtt®∙  îcc¬       ®   quan    H¶iquan lµm      thñ tôctiÕp nhËn.   + V¨n b¶n chÊp thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹i nÕu  nguyªn phô liÖu,vËt      t nhËp khÈu thuéc danh môc  Nhµ  níc ViÖt Nam  cÊm  nhËp khÈu vµ t¹m  ngõng  nhËp  khÈu:01    b¶n chÝnh      ®Ó ®èi chiÕu    víib¶n  sao  ph¶inép.   C¸c  b¶n sao ph¶i nép      trªn ®©y  chØ  cÇn  ®ãng  dÊu  cã  vµ  ch÷  x¸c ký    nhËn  cña Gi¸m ®èc doanh  nghiÖp  hoÆc  Phã  gi¸m ®èc doanh nghiÖp,kh«ng    cÇn    x¸c nhËn cña c«ng  chøng Nhµ    níc;Gi¸m  ®èc  doanh nghiÖp ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       tÝnh  trung thùc cña        c¸cb¶n sao nµy. b) C¸ch    thèng      kª tê khainhËp    khÈu  vµo  B¶ng  thèng      kª tê khai(mÉu    01/ GC   ban  hµnh kÌm  Th«ng   tnµy): ­ Mçi      hîp ®ång    gia c«ng ph¶ilËp  B¶ng    02  thèng      kª tê khainhËp    khÈu.   Doanh  nghiÖp    gi÷ mét B¶ng    ®Ó xuÊt  tr×nh cho H¶i quan   khi lµm thñ    tôc nhËp  khÈu  tõng l«hµng.H¶i quan u  b¶ng.         l 01  ­ ViÖc    thèng  tê khaivµo  kª      B¶ng  thèng  (c¶ B¶ng  chñ  kª    do  hµng xuÊt  tr×nh  B¶ng u  iH¶i  vµ  l t¹  quan) ®Òu   c¸n  H¶i  do  bé  quan thùc hiÖn  ithêi t¹    ®iÓm  lµm  tôc ®¨ng  tê khai(hoÆc    thñ    ký      khitiÕp  nhËn  PhiÕu chuyÓn  giao  s¶n phÈm     giac«ng  chuyÓn tiÕp/PhiÕu  chuyÓn  giao nguyªn phô      liÖu,vËtt    ).
 8. 8 ­ B¶ng thèng  tê  kª  khai ph¶i râ      rµng, chÝnh      x¸c,®Çy   ®ñ, tuyÖt ®èi     kh«ng  îcthèng        ®   kª sãttê khai.  Sau mçi  thèng      lÇn  kª tê khai,   H¶i quan    bé    c¸n lµm  nhiÖm  nµy  vô  ph¶iký  ghirâ hä      vµ      tªnvµo    cétquy ®Þnh    trªnB¶ng. ­ §èivíinh÷ng          hîp ®ång    gia c«ng    línthùc hiÖn    trong thêigian dµi,nÕu          01    tê B¶ng  thèng  kh«ng      kª  ghi ®ñ th× ph¶ilËp    thµnh nhiÒu    tê.Trong  êng  tr hîp nµy,trªnmçi têB¶ng            thèng    kª ph¶ighirâ sè  tùtê(têsè.. )cuèimçi tê       thø        .  ;       ph¶ighirâ "t         iÕp sang    tê sè.. "ViÖc  . . ®¸nh  thø    i     sè  tù t¹ cét(1)cña    B¶ng  thèng  kª ph¶ili           ªntôctõ®Çu   cho ®Õn   kÕt thóc hîp ®ång.     c)LÊy    mÉu   nguyªn phô    liÖu: ­ Trõ    nh÷ng  êng  do  tr hîp  tÝnh  chÊt m Æt     hµng  kh«ng  thÓ    lÊy mÉu   îc ®   (nh gia  c«ng  vµng b¹c, da    sèng.. ) cßn  .,  c¸c  êng  tr hîp kh¸c    khi kiÓm     ho¸ nguyªn  phô  liÖu,vËt t gia c«ng         nhËp  khÈu, h¶i quan      ph¶i lÊy    mÉu   nguyªn   liÖu chÝnh  phô    gi¸trÞ lín®Ó     vµ  liÖu cã        lµm  së    c¬  ®èi chiÕu    khilµm      thñ tôc xuÊt khÈu    s¶n  phÈm.  MÉu   hµng ph¶i ® îc c¸n  h¶i quan  ®¹i diÖn      bé    vµ    cña  doanh  nghiÖp  cïng    lÊy,ph¶ighi râ        trªnmÉu   hoÆc  chøng   tõ kÌm theo mÉu:  tªnnguyªn phô      liÖu;tªn, hiÖu        sè  hîp ®ång/phô  kiÖn    hîp ®ång; m∙    hµng;sè      tê khai; l     îng mÉu...    H¶i quan  ®¹idiÖn  sè  ; bé    c¸n vµ    doanh  nghiÖp  ph¶icïng ký,       ghirâ hä,tªnlªnmÉu             hoÆc  chøng    tõnµy.MÉu     ph¶i® îcniªm      phong    h¶iquan  cïng víi     chøng    tõ kÌm  theo mÉu   ® îcgiao doanh  vµ      nghiÖp  b¶o  qu¶n    ®Ó xuÊt   tr×nh khilµm          thñ tôcxuÊtkhÈu    s¶n  phÈm. ­ NÕu     s¶n phÈm   cña mét  ®ång    hîp  gia c«ng    îc kiÓm     sÏ ®   ho¸ cïng mét  lóc t¹    i nhiÒu  ®Þa  ®iÓm   kh¸c nhau, th×      doanh  nghiÖp ph¶i dù    liÖu  íc vÊn  tr   ®Ò   nµy  th«ng  vµ  b¸o  cho    H¶i quan  biÕt ®Ó         khilÊy mÉu       sÏ lÊy nhiÒu mÉu   cho  mét  i lo¹ nguyªn liÖu,®ñ        phôc  viÖc    vô  ®èi chiÕu    khikiÓm  ho¸. ­ Sau        khil∙nh ®¹o  ®¬n  H¶i  vÞ  quan qu¶n    lýhîp ®ång    gia c«ng  x¸c ký    nhËn  hoµn  ®∙  thµnh      thñ tôc thanh kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng vµo b¶ng thanh  kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng  (mÉu  09/GC),doanh    nghiÖp  îcphÐp  ®   huû mÉu  u  l nguyªn phô      liÖu cña    hîp ®ång  nµy. d) ViÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi    víinguyªn phô liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n  phÈm  gia c«ng  thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh  t¹ Th«ng  t sè  i   172/1998/TT­BTC   ngµy 22/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    2.2.Thñ        tôc h¶i quan ®èi    víim¸y mãc, thiÕtbÞ  în      m ®Ó phôc  gia vô    c«ng  thùc hiÖn  sau:   nh  ­ M¸y    mãc, thiÕtbÞ    t¹m  nhËp khÈu  bªn  do  thuª gia c«ng      cung  cÊp    díi h×nh  thøc  în phôc  gia c«ng,sau    m   vô      khikÕt thóc hîp    ®ång  ph¶it¸    i xuÊt tr¶     cho  thuªgia c«ng,trõc¸cthiÕtbÞ, dông  bÞ  háng    bªn                cô  h  trëthµnh phÕ    liÖu ® îc phÐp      tiªuhuû  iViÖt  t¹  Nam   nh÷ng  êng  vµ  tr hîp  îc c¬  ®   quan  thÈm  cã  quyÒn  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     11, môc  phÇn  A  nµy  cho phÐp    b¸n,biÕu  tÆng  i t¹  ViÖtNam.   ­ M¸y    mãc, thiÕtbÞ  în ph¶i® îcquy    m       ®Þnh  thÓ  cô  trong hîp ®ång/phô      kiÖn    hîp ®ång  tªngäi, vÒ      chñng  isè îng,chÊtl lo¹   l   ,  îng. ­ Thñ        tôch¶iquan      i ®èi víi   lo¹ m¸y  mãc, thiÕtbÞ      nµy  thñ tôch¶iquan  nh        ®èi      víil« hµng  t¹m  nhËp    i ­ t¸ xuÊt.C¸c      tê khait¹m    nhËp ph¶i® îc c¸n  H¶i     bé    quan  thèng  vµo  kª  B¶ng  thèng  tê  kª  khai (mÉu    05/GC  ban hµnh  kÌm  theo  Th«ng  tnµy) ngay      khilµm      thñ tôc ®¨ng  tê khainhËp  kÝ      khÈu, c¸ch thèng        kª thùc hiÖn  ®iÓm     nh  2.1.b.  ,môc  trªn®©y.  A    M¸y mãc,  thiÕtbÞ    tham      gia trùc tiÕp vµo s¶n  xuÊt ra    s¶n  phÈm     gia c«ng (®îc l¾p  Æt,  dông  i   ® sö  t¹ ph©n  x­
 9. 9 ëng    ®Ó s¶n  xuÊts¶n    phÈm     giac«ng)do  thuªgiac«ng    bªn      cho  în® îcmiÔn  m     thuÕ. Gi¸m    ®èc  doanh nghiÖp chÞu tr¸chnhiÖm   viÖc  dông    vÒ  sö  m¸y mãc,  thiÕtbÞ    ®óng  nµy môc ®Ých. C¸c  i lo¹  m¸y  mãc, thiÕtbÞ,    dông  s¶n  cô  xuÊt kh¸c,dông  v¨n      cô  phßng  kh«ng tham      gia trùctiÕp vµo    s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm     gia c«ng,muèn  în khi   m     t¹m nhËp  khÈu  ph¶i t¹m    nép thuÕ,    ixuÊt  îc hoµn  i khi t¸  ®   l¹ thuÕ theo quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm  1.m, môc  I, i  phÇn  E  Th«ng t  sè 172/1998/TT­ BTC  ngµy  22/12/1998 cña  TµichÝnh.NÕu     Bé      kh«ng    t¸ xuÊtth× kh«ng  îchoµn  i     ®   thuÕ. Trong    qu¸ tr×nh sö    dông  nÕu m¸y  mãc, thiÕtbÞ  háng, doanh    h    nghiÖp  cã nhu  cÇu  a  níc ngoµi ®Ó   ® ra      söa  ch÷a th× ®¬n  H¶i quan  vÞ    qu¶n      lýhîp ®ång    gia c«ng xem  xÐt    gi¶iquyÕt,thñ        tôc h¶i quan thùc hiÖn theo ph¬ng  thøc t¹m    xuÊt­t¸ nhËp       i miÔn thuÕ. 3.Thñ      tôcxuÊtkhÈu        ®èi víis¶n  phÈm     giac«ng: Thñ    tôc xuÊt khÈu    ®èi    víis¶n phÈm     gia c«ng thùc hiÖn  thñ        nh  tôc h¶i quan  ®èi    víihµng  ho¸ xuÈt khÈu  quy ®Þnh   iTh«ng   01/1999/TT­ t¹  t TCHQ   ngµy 10/05/1999.Ngoµi ra,Tæng        côc    H¶i quan híng dÉn    thªm  mét  ®iÓm   sè  sau: 3.1.Bé  s¬    hå  H¶i quan nép  xuÊt  vµ  tr×nh    khi lµm thñ    tôc ®¨ng  tê ký    khai: ­GiÊy      têph¶inép:   +  khaihµng  Tê    xuÊtkhÈu:03      b¶n  chÝnh +  B¶n        kª chitiÕthµng    b¶n  ho¸:03  chÝnh. ­§èivíi êng          tr hîp sau  ®©y  ph¶inép    thªm: + V¨n b¶n ph©n    bæ h¹n ng¹ch  hoÆc  giÊy phÐp  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  (nÕu bªn gia c«ng cung  øng    c¸c nguyªn phô liÖu,vËt t      thuéc danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn):01    b¶n  sao  ®ãng  cã  dÊu  ch÷  vµ  ký  x¸c nhËn    cña Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp  hoÆc  Phã Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp;  nép    khicÊp phiÕu theo dâitrõlï .       i ­GiÊy      têph¶ixuÊttr×nh:     +  B¶ng  thèng      kª têkhaixuÊtkhÈu      (mÉu  03/GC). + V¨n b¶n ph©n   bæ h¹n ng¹ch hoÆc  giÊy phÐp  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  (nÕu bªn gia  c«ng cung  øng    c¸c nguyªn phô liÖu,vËt t      thuéc danh  môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn):01    b¶n  chÝnh      ®Ó ®èi chiÕu    víib¶n  sao  ph¶inép  cÊp    vµ  phiÕu theo dâitrõlïh¹n ng¹ch.          i 3.2.KhikiÓm        ho¸ s¶n phÈm  xuÊtkhÈu,H¶i quan        ph¶i®èi chiÕu      nguyªn  liÖu mÉu         lÊy khilµm  thñ    tôc nhËp khÈu   víinguyªn  liÖu  cÊu thµnh    trªns¶n  phÈm.  Trêng   hîp nguyªn liÖu chÝnh      cßn  ph¶itr¶i     qua  mét    qu¸ tr×nh xö    íc   lýtr   khi® a    vµo  s¶n  xuÊt ra s¶n      phÈm  (vÝ  nh:len,sîiph¶inhuém...) dô           nªn h×nh  thøc kh«ng  cßn  khinhËp  nh    khÈu, th×    ngêi nhËn      gia c«ng  ph¶i cã    v¨n  b¶n  th«ng  víi quan    b¸o    c¬  H¶i quan  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc  sö  dông  ®óng  nguyªn liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt ra s¶n      phÈm   xuÊt khÈu,H¶i       quan    vµo  c¨n cø  tÝnh  chÊt cña    nguyªn liÖu ®Ó       ®èi  chiÕu,nÕu  nghivÊn    cã    th× yªu cÇu      gi¸m ®Þnh. 3.3.C¸ch    thèng      kª têkhaixuÊtkhÈu      vµo  B¶ng  thèng      kª têkhai(mÉu    03/ GC   ban  hµnh kÌm theo Th«ng     tnµy. 
 10. 10 Mçi mét      hîp ®ång    gia c«ng ph¶ilËp 02      b¶ng  thèng      kª têkhaixuÊtkhÈu.       Doanh  nghiÖp    gi÷mét B¶ng    ®Ó xuÊttr×nh cho        H¶i quan    khilµm      thñ tôcxuÊt   khÈu  tõng    l«hµng,H¶i quan u      l mét B¶ng. Thêi®iÓm       thèng    c¸ch thèng  kª vµ    kª    tê khailªnB¶ng      nµy gièng  thèng  tê khainhËp  nh  kª      khÈu  ®iÓm   ë  2.1.b,   môc  trªn®©y. A    3.4.Thñ        tôc h¶iquan ®èi    êng  s¶n  víitr hîp  phÈm     gia c«ng  îc b¸n  ®   cho  doanh nghiÖp  ViÖt Nam             ®Ó tiªuthô néi®Þa  hoÆc  lµm  nguyªn liÖu ®Ó       s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  hµng  îc giao    vµ  ®   nhËn  i t¹ ViÖt Nam   theo      chØ  ®Þnh  cña bªn thuª gia    c«ng. Trªn  së  kiÕn    c¬  ý  cña  Th¬ng    iv¨n  Bé  m¹i t¹  b¶n sè  1723/TM­§T ngµy  28/4/1999,Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn  sau:   nh  §iÒu kiÖn    îc giao,nhËn  ®Ó ®     s¶n  phÈm     gia c«ng  i t¹ ViÖt Nam:    Doanh  nghiÖp  mua  s¶n  phÈm    gia c«ng  ph¶i ký    hîp  ®ång  mua   b¸n    víibªn b¸n    níc ngoµi(lµbªn          thuªgia c«ng  hoÆc   ngêimua    hµng  cña  thuªgia c«ng  l¹ bªn      b¸n   i cho  doanh  nghiÖp  ViÖt Nam). Trong  ®ång      hîp  ph¶ighi râ      hµng  îc giao    ®   t¹i doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   nhËn        gia c«ng  (tªn,®Þa     chØ  doanh  nghiÖp  nµy,   hµng  thuéc  ®ång    hîp  gia c«ng  nµo).S¶n    phÈm   nµy  ph¶iphï hîp        víiph¹m    vi ngµnh  hµng   ghi trong  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  kÝ  doanh  cña  doanh  nghiÖp  mua  hµng,ph¶iphïhîp víi           chÝnh  s¸ch qu¶n      lýxuÊt,nhËp khÈu      hµng  ho¸  qu¶n    vµ  lýnhËp  khÈu  c«ng  nghÖ   cña  Nhµ    níc.NÕu   bªn mua     lµ doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi,th×  t     s¶n  phÈm   gia c«ng  nµy  ph¶i lµ m Æt       hµng  thuéc kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu  ® îcBé  ®∙    Th¬ng    m¹ihoÆc   quan  îcBé  c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹iuû  duyÖt.S¶n    phÈm     gia c«ng          ®Ó tiªuthô néi®Þa  ph¶ighi     râ tªnnícxuÊtxø            lµ:"S¶n  xuÊtt¹ ViÖtNam".    i   VÒ         thñ tôch¶iquan  thùc hiÖn  sau:   nh  a) Thñ    tôc xuÊt khÈu    (thñ tôc giao      s¶n phÈm  cña doanh nghiÖp nhËn  giac«ng):   (i)Doanh    nghiÖp xuÊt khÈu    giao s¶n phÈm  ph¶i lµm    thñ    tôc xuÊt nh  ®èi víi     xuÊts¶n    phÈm     giac«ng      ra nícngoµi. (i   iNhiÖm   cña    ) vô  H¶i quan  lµm      thñ tôc xuÊt khÈu    (H¶iquan    qu¶n    lýhîp  ®ång  gia  c«ng):Thùc    hiÖn  ®¨ng  tê  ký  khai nh ®èi      víixuÊt s¶n phÈm     gia c«ng  níc ngoµi,ký    ra      x¸c nhËn  vµo  47    «  tê khaiHQ99­XNK     hiÖn hµnh    (x¸c nhËn  nµy  kh«ng bao hµm     néidung  kiÓm     ®∙  trahµng  ho¸)niªm    phong  s¬  hå  giao chñ  hµng chuyÓn  ®Õn     H¶i quan  lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu    ®Ó thùc hiÖn    c¸cbíctiÕp theo nh          quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   díi i c    ®©y: b) Thñ      tôcnhËp  khÈu      (thñtôcnhËn  hµng  cña  doanh  nghiÖp  mua): (i)Doanh    nghiÖp nhËp khÈu: Më       tê khai nhËp    khÈu  thùc  vµ  hiÖn    c¸c chÝnh s¸ch    vÒ nhËp khÈu hµng ho¸,chÝnh    s¸ch thuÕ theo ®óng  i lo¹ h×nh  nhËp khÈu. (i   i NhiÖm   cña    ) vô  H¶i quan  lµm thñ    tôc nhËp khÈu: Lµm     thñ    tôc nhËp  khÈu  quy  nh  ®Þnh      ®èi víimét    l«hµng  nhËp  khÈu      tõ nícngoµitheo    ®óng  i lo¹  h×nh  (trongbé  s¬      hå  H¶iquan  kh«ng    yªu cÇu ph¶icã    vËn    t¶i®¬n). c)ViÖc    kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸: Sau    khi ®¨ng  tê khai víiH¶i  ký        quan lµm thñ    tôc xuÊt,doanh    nghiÖp  xuÊt khÈu    (doanh nghiÖp giao s¶n phÈm     gia c«ng) tæ    chøc  giao hµng cho  doanh  nghiÖp  nhËp khÈu. H¶i    quan lµm thñ    tôc nhËp khÈu thùc hiÖn viÖc  kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸,®èi    chiÕu s¶n phÈm  giao nhËn    víimÉu  nguyªn 
 11. 11 liÖu nhËp    khÈu ban  ®Çu,    lÊy mÉu     míi(nÕu  hµng  thuéc diÖn    ph¶ilÊy mÉu);       ghi kÕt    qu¶ kiÓm     x¸c nhËn  ho¸ vµ    thùc xuÊt vµo        tê khaixuÊt,tr¶l¹ 02        i b¶n    cho doanh  nghiÖp xuÊt ®Ó     nép  b¶n  01  cho    H¶i quan xuÊt vµ u  b¶n    l 01  vµo  hå  hîp ®ång    s¬    giac«ng;ghikÕt      qu¶  kiÓm    x¸cnhËn  ho¸ vµ    thùc nhËp    vµo    tê khainhËp    khÈu. ­ X¸c    nhËn  thùc xuÊtph¶ighirâ sè,ngµy,th¸ng,n¨m, n¬i®¨ng  cña                        ký  tê khainhËp    khÈu;n¬igiao hµng;       ­ X¸c    nhËn thùc nhËp    ph¶ighirâ        sè,ngµy,th¸ng,n¨m,        n¬i®¨ng  cña  ký  tê khaixuÊt;n¬inhËn          hµng;hµng      lµs¶n phÈm     gia c«ng cña c«ng  .thuéc  ty.   . hîp ®ång      giac«ng sè..  .ngµy.. th¸ng..n¨m. .     . ­ Thùc hiÖn  c¸c    bíc thñ    tôc kh¸c vµ    chÝnh s¸ch thuÕ theo ®óng quy  ®Þnh cña tõng lo¹ h×nh.     i 4. Thñ      tôc chuyÓn nguyªn phô    liÖu,m¸y    mãc,  thiÕtbÞ  în tõ hîp ®ång    m       nµy  sang    hîp ®ång kh¸c: 4.1.Trêng      hîp cïng ®èi t¸cthuªvµ          nhËn    giac«ng,cïng ®¬n  H¶i quan      vÞ    qu¶n      lýhîp ®ång    gia c«ng:Bªn    nhËn    gia c«ng  chØ  cÇn  v¨n b¶n  cã    th«ng b¸o  cho  ®¬n  H¶i  vÞ  quan  theo    dâi hîp ®ång   gia c«ng    vÒ viÖc  chuyÓn  nguyªn   phô  liÖu,vËt t     , m¸y  mãc,  thiÕtbÞ  în ®ã     m   kÌm  theo  b¶n  v¨n  tho¶ thuËn gi÷a  hai bªn.V¨n      b¶n th«ng  b¸o nµy  ph¶ighi râ   îng,gi¸trÞ nguyªn      tªn,l       phô liÖu,  vËt t   , m¸y  mãc, thiÕtbÞ    chuyÓn  giao    tõ hîp ®ång  nµo  sang  hîp ®ång nµo.   V¨n b¶n  nµy  gi¸trÞnh    cã      tê khaixuÊt khÈu      (®èivíi       ®ång  hîp giao)vµ      tê khai   nhËp  khÈu  (®èivíi       ®ång  hîp nhËn). V¨n  b¶n  th«ng  b¸o nµy ph¶i lËp    thµnh  b¶n. Sau    04    khi H¶i quan    x¸c nhËn  thèng    vµ  kª vµo B¶ng thèng      kª tê khaixuÊt khÈu      (mÉu  03/GC) cña    hîp ®ång    gia c«ng  giao  B¶ng  vµ  thèng  tê khainhËp  kª      khÈu  (mÉu  01/GC) cña  hîp ®ång      gia c«ng  nhËn, H¶i quan    b¶n   u      gi÷ 02  ®Ó l vµo  s¬  hå  mçi   hîp ®ång  01 b¶n,tr¶l¹doanh        i nghiÖp  b¶n   u  hå  mçi hîp ®ång  02  ®Ó l vµ  s¬      mét b¶n. 4.2.Trêng      hîp cïng ®èi t¸cthuªvµ          nhËn    gia c«ng,nhng    kh«ng cïng ®¬n    vÞ    H¶i quan  qu¶n    ®ång    lýhîp  gia c«ng: lµm  tôc nh    thñ    s¶n  phÈm     gia c«ng  chuyÓn  tiÕp díi     ®©y. MÉu  phiÕu  mÉu   nh  10/GC  ban  hµnh kÌm theo Th«ng t nµy,nhng    thay tªnphiÕu      b»ng    tªn"PhiÕu  chuyÓn  giao nguyªn phô      liÖu,vËt     tgiac«ng"hoÆc         "PhiÕu chuyÓn  giao m¸y    mãc, thiÕtbÞ  în".     m §èivíinh÷ng  êng        tr hîp nµy      c¸c tiªuthøc cña phiÕu  x¸c nhËn  vµ    cña    H¶i quan  bªn giao,H¶i    quan  bªn  nhËn ®Òu   ph¶i ghi ®Çy         ®ñ theo mÉu  10/GC  nªu trªn.Riªng    phÇn    x¸c nhËn, ký      tªn,®ãng  dÊu  cña Gi¸m  ®èc bªn giao vµ  bªn  nhËn  chØ cÇn thùc hiÖn  mét    ë  bªn. 4.3.Cïng            ®èi t¸cthuªgia c«ng nhng kh¸c®èi t¸cnhËn          gia c«ng:lµm      thñ tôc nh    hµng   gia c«ng chuyÓn  tiÕp    díi®©y. MÉu  phiÕu  tªnphiÕu  quy  vµ    nh  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 4.2 phÇn nµy. NÕu     H¶i quan  giao ®ång        bªn    thêilµH¶i quan  nhËn    bªn  th× vÉn  ph¶ighi     ®Çy        ®ñ c¸c tiªuthøc cña phiÕu.Riªng phÇn  tªn,®ãng      ký    dÊu cña    H¶i quan  bªn  giao vµ      H¶iquan  nhËn    bªn  trªnphiÕu chØ  cÇn  thùc hiÖn  mét    ë  bªn. 4.4.Trêng      hîp kh«ng  cïng ®èi t¸cthuªgiac«ng:           Trªn c¬  hîp ®ång      së    gia c«ng  ® îcH¶i quan  ®∙      tiÕp nhËn  chØ    vµ  ®Þnh  cña    thuªgia c«ng,c¸cbªn  c¸cbªn          nhËn    gia c«ng  ®¬n  H¶i quan  vµ  vÞ    qu¶n    lý
 12. 12 c¸c hîp ®ång        gia c«ng thùc hiÖn        thñ tôc giao,nhËn  thñ tôc H¶i quan    nh        quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 3.3,môc  trªn  A   ®©y. 4.5.ViÖc    ®èi chiÕu mÉu   lÊy  vµ  mÉu     khi lµm thñ    tôc chuyÓn nguyªn  phô        liÖu tõhîp ®ång    giac«ng  nµy  sang    hîp ®ång    giac«ng kh¸c: §Ó  ®¶m   b¶o chuyÓn  giao  ®óng  nguyªn  phô liÖu ®∙    nhËp  khÈu, doanh    nghiÖp  ph¶i xuÊt tr×nh      cho  H¶i quan  bªn  nhËn  mÉu  u  l nguyªn  phô  liÖu do  H¶i quan  lµm  thñ    tôc nhËp  khÈu  íc ®©y   niªm  tr   ®∙  phong  H¶i  vµ  quan  bªn  nhËn  ph¶itiÕn    hµnh  ®èi chiÕu  nguyªn  liÖu chuyÓn    giao    víimÉu  u  l nguyªn   liÖu nµy,nÕu      tiÕn      phï hîp th×  hµnh   lÊy mÉu     míicho    hîp ®ång  nhËn  nguyªn   phô  liÖu  nh quy  ®Þnh  i®iÓm   t¹  2.1.c,môc      A phÇn  nµy. Trêng    hîp      khi ®èi chiÕu    ph¸thiÖn  saikh¸c gi÷a mÉu  u    sù        l víi nguyªn phô      liÖu chuyÓn  giao th×     ph¶ilËp      biªnb¶n    viph¹m  theo  ®óng      thñ tôc hµnh  chÝnh    ®Ó lµm  së  lý. c¬  xö    §èivíi     nh÷ng  nguyªn phô      liÖu thuéc diÖn    kh«ng  ph¶ilÊy mÉu         lócnhËp  khÈu,  Gi¸m  ®èc   c¸c doanh  nghiÖp  giao,nhËn    nguyªn  phô liÖu  chuyÓn  giao ph¶i  chÞu  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    viÖc    tr   luËtvÒ  chuyÓn  giao ®óng  nguyªn  phô liÖu  ®∙ nhËp  khÈu. 5.Thñ      tôcgiao nhËn    s¶n  phÈm     giac«ng chuyÓn  tiÕp theo quy      ®Þnh  i t¹  kho¶n  §iÒu  cña  3  17  NghÞ ®Þnh    (¸pdông cho  vïng vµ            c¶    c¸c ®èi t¸cthuªgia c«ng). 5.1.Trong    ®iÓm   nµy: ­ Th¬ng    nh©n giao s¶n phÈm     gia c«ng chuyÓn tiÕp    díi®©y         gäi t¾t lµ bªn  giao. ­ Th¬ng    nh©n nhËn  s¶n phÈm     gia c«ng  chuyÓn  tiÕp díi®©y             gäit¾t lµ bªn  nhËn. ­H¶i quan      qu¶n      lýhîp ®ång    giac«ng  cña  giao díi bªn      ®©y          gäit¾tlµH¶i quan  giao. bªn  ­ H¶i quan      qu¶n    ®ång    lýhîp  gia c«ng cña bªn nhËn    díi®©y         gäi t¾t lµ H¶i quan  nhËn.   bªn  ­ PhiÕu    chuyÓn giao s¶n phÈm     gia c«ng chuyÓn tiÕp        gäit¾t lµ phiÕu  chuyÓn tiÕp. 5.2.VÒ     nguyªn t¾c,viÖc      chuyÓn  giao s¶n    phÈm    gia c«ng  chuyÓn  tiÕp  ph¶ichÞu  qu¶n      sù  lýcña    H¶i quan, nhng      H¶i quan  kh«ng   trùc tiÕp lµm    thñ tôccho    viÖc  giao,nhËn    hµng.Trªn c¬  v¨n b¶n      së    chØ  ®Þnh  cña    thuª c¸c bªn    gia c«ng, c¸c doanh        nghiÖp  ªnquan    chøc  li   tù tæ  viÖc giao,nhËn    hµng theo   c¸c bíc quy      ®Þnh    díi®©y.  Gi¸m  ®èc    c¸c doanh  nghiÖp  giao,doanh    nghiÖp  nhËn  chÞu  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc  giao,nhËn    s¶n  phÈm   ®óng  vÒ  chñng  i tªn gäi,qui c¸ch,phÈm   lo¹         ,   chÊt nh    khaib¸o      trªnphiÕu  chuyÓn  tiÕp,  s¶n phÈm   nµy  îcs¶n  ®   xuÊttõchÝnh      nguyªn phô      giao ®∙    liÖu mµ bªn    lµm   thñ tôc nhËp    khÈu, ®ñ   l     sè îng,träng îng  l hoÆc   khèi l nh trªn khai b¸o     îng      trªn PhiÕu  chuyÓn  tiÕp. 5.3.C¸c      bícthùc hiÖn:   a. Bíc 1: Bªn        giao lËp  phiÕu  04  giao hµng chuyÓn tiÕp theo mÉu  cña  Tæng  côc H¶i  quan  ban hµnh  kÌm theo Th«ng   t nµy (mÉu 10/GC).Sau      khi lËp phiÕu,bªn      giao s¶n    phÈm   cho  nhËn. bªn 
 13. 13 b. Bíc 2: Bªn        nhËn sau    khinhËn   ®ñ s¶n phÈm,    x¸c nhËn, ký      tªn,®ãng  dÊu vµo  04  c¶  PhiÕu  chuyÓn  tiÕp trªn,    sau  ®Õn   ®ã  tr×nh vµ    ®¨ng  víi   ký    H¶i quan  nhËn. bªn  c.Bíc3: H¶i quan  nhËn          bªn  tiÕp nhËn  PhiÕu    04  chuyÓn  tiÕp,x¸cnhËn      vµo  têphiÕu  04    trªn,    l∙nh®¹o ®¬n  ký    ®ãng  vÞ  tªnvµ  dÊu. Sau    khilµm  xong        thñ tôc x¸c nhËn vµo  04  c¶  phiÕu trªn,H¶i quan        biªn nhËn    i tr¶l¹ cho    bªn nhËn  b¶n, H¶i quan u  b¶n  03      l 01  cïng    víiHîp ®ång    gia c«ng  sö  cã  dông  s¶n phÈm     giac«ng  chuyÓn tiÕp. Bªn  nhËn u  b¶n  l 01  cïng víihîp ®ång          gia c«ng,chuyÓn  b¶n    02  cho  bªn  giao. d.Bíc4:Bªn        giao sau      khinhËn  îc02  ®   b¶n  PhiÕu  chuyÓn tiÕp ®∙  ®ñ    cã  x¸c nhËn    cña bªn  nhËn  H¶i  vµ  quan  bªn nhËn  bªn  do  nhËn  chuyÓn  ®Õn,  ph¶i®Õn     tr×nh H¶i quan      bªn  giao.H¶i quan      bªn giao x¸c nhËn, ký          tªn,®ãng  dÊu  vµo  phiÕu  02  chuyÓn  tiÕp ®ã, u  b¶n    l 01  cïng víihîp ®ång          gia c«ng,tr¶     cho  giao 01  bªn    b¶n   u  ®Ó l cïng hîp ®ång        giac«ng u    giao. l l¹bªn  i Ngêiký  con    vµ  dÊu  cña    H¶i quan  giao nh  bªn    quy  ®Þnh        ®èi víiH¶i quan  bªn  nhËn.  5.4.PhiÕu    chuyÓn  tiÕp  îc coilµ chøng      ®       tõ ®Ó thanh  kho¶n  ®ång  hîp  gia c«ng    sau nµy. §èi víibªn        giao,th×    phiÕu  ®ñ     cã  x¸c nhËn, ký      tªn,®ãng  dÊu  cña  bªn  trªnmíicã      04  nªu      gi¸trÞthanh  kho¶n    hîp ®ång. §èivíi       nhËn, bªn    chØ   nh÷ng  cã  phiÕu  ®ñ     cã  x¸c nhËn  tªn,®ãng  ký    dÊu  cña  bªn      ba  (trõH¶i quan  bªn giao)míicã          gi¸trÞ thanh  kho¶n    hîp ®ång. Gi¸m    ®èc doanh  nghiÖp  cña  bªn giao, bªn    nhËn,  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt vÒ     tÝnh    hîp ph¸p,trung thùc cña        viÖc  giao nhËn    s¶n phÈm     gia c«ng chuyÓn  tiÕp vµ    cña  phiÕu  nµy. 5.5.Gia    c«ng chuyÓn  tiÕp trong tr   êng  cïng  hîp  ®èi    t¸ctrong níc,nhng      kh¸c ®èi        t¸cníc ngoµi,th×    së    trªnc¬  chØ   ®Þnh  cña    c¸c bªn  thuª gia c«ng,       doanh  nghiÖp  nhËn    gia c«ng chØ  cÇn  lµm  v¨n b¶n b¸o c¸o    quan    víic¬  H¶i quan    vÒ viÖc  chuyÓn  tiÕp ®ã. V¨n  b¶n  b¸o c¸o ph¶i ghi râ   îng,trÞ gi¸     tªn,l       s¶n phÈm   chuyÓn  giao.V¨n    b¶n b¸o    c¸o ph¶ilµm    thµnh  b¶n, sau      04    khiH¶i quan  giao nhËn, H¶i quan          gi÷ hai b¶n   u  mçi  ®Ó l ë  hîp ®ång  b¶n, tr¶l¹ 01        i doanh  nghiÖp  b¶n   u  02  ®Ó l vµo  s¬      hå  mçi hîp ®ång  mét b¶n.  V¨n  b¶n      b¸o c¸o nµy  gi¸trÞ®Ó   cã      thanh  kho¶n    hîp ®ång. 6. Thuª  ¬ng    th nh©n kh¸c gia c«ng      quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    2.b,§iÒu  cña  15  NghÞ ®Þnh: Doanh  nghiÖp nhËn   gia c«ng  cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi® îcthuªth       ¬ng  nh©n  ViÖt Nam     kh¸c gia c«ng    chÞu      l¹ vµ  i tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    viÖc    tr   luËtvÒ  thuªgiac«ng      nµy.H¶i quan      kh«ng  lµm      thñ tôccho  viÖc      thuªgiac«ng  i l¹ . Doanh  nghiÖp  kÕt    ký  hîp ®ång    giac«ng    ¬ng  víith nh©n    nícngoµilµng­     êi trùc tiÕp      lµm thñ    tôc xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, thanh    kho¶n hîp ®ång    gia c«ng    quan    víic¬  H¶i quan, lµm      c¸c nghÜa  kh¸c li   vô    ªnquan ®Õn  hîp ®ång  gia c«ng  chÞu    vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ  kÕt  thùc hiÖn      tr       ký  vµ    hîp ®ång  giac«ng    nµy. 7.Thñ      tôcxuÊttr¶nguyªn phô        liÖu,vËttgiac«ng:       
 14. 14 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn        hîp ®ång    gia c«ng,theo yªu cÇu        cña  thuª bªn    gia c«ng,bªn      nhËn    gia c«ng  îcxuÊt tr¶nguyªn phô  ®         liÖu,vËt tcho       bªn    thuª giac«ng.   Thñ      tôcH¶i quan  thñ tôcxuÊt khÈu  nh        mét    l«hµng    gia c«ng  xuÊt khÈu.     Ngoµi bé  s¬  mét      hå  nh  l« hµng    gia c«ng  xuÊt khÈu    ph¶i nép    thªm b¶n  sao  v¨n b¶n  cÇu    yªu  xuÊt tr¶hµng      cña bªn  thuªgia c«ng        (cã ®ãng  dÊu    x¸c nhËn  cña doanh  nghiÖp  nhËn   gia c«ng),v¨n b¶n        ®Ò nghÞ  cña doanh  nghiÖp   nãi râ    l« hµng  xuÊt tr¶thuéc        tê khainhËp    nµo  kÌm  vµ  theo  b¶n  sao    tê khai®ã.    H¶i quan    lµm      thñ tôc xuÊt tr¶ph¶i®èi chiÕu          nguyªn phô      liÖu xuÊt víi    mÉu  u  l nguyªn phô          liÖu lÊykhinhËp  khÈu. 8.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµng    giac«ng    t¸ chÕ: i §¬n  H¶i quan  vÞ    qu¶n    ®ång    lýhîp  gia c«ng  chÞu tr¸chnhiÖm     lµm   thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  qu¶n    vµ  lýcho  ®Õn     khitoµn  s¶n  bé  phÈm   i t¸ chÕ    ® îct¸    ixuÊt hÕt.Khi lµm            thñ tôc nhËp  khÈu, xuÊt khÈu, tê khaiH¶i quan  îc             ®   ®¨ng  theo  i ký  lo¹ h×nh  nhËp      t¹m  gia c«ng  i t¸ chÕ      ­ TNGCTC,  it¸ xuÊtgiac«ng        t¸  ichÕ     ­ TXGCTC   (sö dông  trèng t¹    «    itiªuthøc  cña    15  tê khaiHQ99­XNK).     C¸c    tê khainhËp    khÈu  i t¸ chÕ,  xuÊt khÈu  i   t¸ chÕ  qu¶n    lýriªng,kh«ng    thèng  kª vµo    b¶n thèng      kª têkhai(mÉu    01/GC  mÉu   vµ  03/GC  ban hµnh  theo Th«ng    tnµy).   9.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víinguyªn phô    bªn    liÖu do  nhËn    ra c«ng    tùcung  øng    ®Ó phôc  hîp ®ång    vô    giac«ng: 9.1.§iÒu    kiÖn  nguyªn phô liÖu,vËttcung           øng: ­ Ph¶i thuéc    danh môc  nguyªn phô liÖu, vËt   sö    t dông    ®Ó gia c«ng  thµnh phÈm   tronghîp ®ång    nªu      giac«ng. ­ Ph¶ix©y      dùng  thµnh  ®Þnh  møc  ®èi víi nh      nguyªn phô    bªn      liÖu do  thuª giac«ng    cung  cÊp. ­ Ph¶i ® îc tho¶        thuËn trong hîp    ®ång/phô kiÖn hîp ®ång    gia c«ng vÒ  tªngäi,     chñng  isè îng nguyªn phô    bªn  lo¹   l   ,   liÖu do  nhËn   giac«ng  cung  øng. 9.2.Ph¬ng    thøc cung    øng: ­ Bªn    nhËn    giac«ng    trùctiÕp nhËp    khÈu      tõnícngoµivÒ    b»ng    hîp ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng    ®Ó lµm nguyªn phô        liÖu giac«ng s¶n  xuÊt  ­ Mua   i   t¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam         ®Ó lµ nguyªn phô    liÖu gia c«ng    êng      (trõtr hîp ® îchëng      chÕ  xuÊtnhËp  ®é    khÈu    t¹ chç). i 9.3.Thñ        tôch¶iquan a) Trêng  hîp  nguyªn  phô liÖu  mua   ithÞ  êng  t¹  tr ViÖt Nam:  H¶i quan  kh«ng  lµm      thñ tôc cho  viÖc mua   nµy  b¸n  nhng    khithanh kho¶n   hîp ®ång    gia c«ng,doanh    nghiÖp  ph¶ilËp    b¶ng  thèng    kª nh÷ng nguyªn phô      liÖu thuéc lo¹   i   nµy      ®Ó H¶i quan  tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu    (nÕu    cã).Nguyªn phô    liÖu mua    t¹ thÞ  i tr êng  ViÖt Nam     nÕu  thuéc danh    môc  Æt   m hµng cÊm  xuÊt khÈu  ph¶icã    th×    v¨n b¶n cho  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i,nÕu  thuéc danh môc  hµng  xuÊt khÈu    cã ®iÒu  kiÖn    th× ph¶icã    giÊy phÐp    cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  chØ  îc vµ  ®   thùc hiÖn    trong ph¹m      vicho  phÐp   îng,gi¸trÞ)cña  (sè l       giÊy phÐp    nµy. Khi lµm    thñ    tôc xuÊt khÈu    s¶n phÈm     gia c«ng  sö  cã  dông  nguyªn phô  liÖu mua  i   t¹  thÞ  êng  tr ViÖt Nam,    doanh nghiÖp  ph¶icã      v¨n b¶n    gi¶itr×nh vÒ    viÖc  dông  sö  nguyªn phô      liÖu nµy    víi®¬n  h¶iquan  vÞ    lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu,    
 15. 15 ®Ó     H¶i quan theo        dâitrõlï h¹n  i møc, h¹n ng¹ch (nÕu nguyªn phô liÖu thuéc     diÖn  h¹n møc,    cã    h¹n ng¹ch). b) Trêng      hîp nguyªn phô    bªn    liÖu do  nhËn    gia c«ng    trùctiÕp mua        tõ níc ngoµi®Ó     phôc  hîp ®ång    vô    giac«ng ­ Lµm     thñ    tôc nhËp khÈu  theo  i lo¹ h×nh  nhËp  s¶n xuÊt xuÊt khÈu, ¸p         dông    c¸c chÕ    ®é thuÕ  theo  i lo¹ h×nh nµy.Tê    khainhËp    khÈu  thuéc lo¹    i nµy  theo    dâi riªng theo  i   lo¹ h×nh  nhËp s¶n xuÊt xuÊt khÈu, kh«ng        thèng  vµo  kª  b¶ng thèng      kª tê khainhËp      gia c«ng (mÉu  01/GC).§¬n  H¶i quan    vÞ    lµm thñ  tôc nhËp    khÈu  nguyªn phô    liÖu vµ    xuÊt khÈu    s¶n phÈm       lµ H¶i quan qu¶n    lý hîp ®ång      giac«ng  ®ã. Thêi h¹n    nép thuÕ      ®èi víinguyªn phô liÖu ¸p dông      theo  i lo¹ h×nh nhËp  s¶n xuÊt xuÊt khÈu        lµ 275 ngµy  quy  nh  ®Þnh  i t¹ Th«ng   t 172/1998/TT­ BTC   ngµy 22/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ Khi xuÊt khÈu        s¶n phÈm   cña hîp ®ång   gia c«ng  sö  cã  dông  nguyªn  phô liÖu nhËp    khÈu  theo h×nh  thøc nµy, doanh    nghiÖp  nhËn    gia c«ng  ph¶i  cã    v¨n b¶n    gi¶i tr×nh víi     ®¬n  H¶i quan  vÞ    lµm          sö  thñ tôcnãirâ cã  dông  nh÷ng  nguyªn  phô  liÖu (tªn,l nguyªn     îng  phô liÖu .v.v. .do    .  doanh  ) nghiÖp    tù nhËp  khÈu theo  i lo¹ h×nh  nhËp  s¶n xuÊt xuÊt khÈu, thuéc tê khainhËp              khÈu  sè..  . V¨n b¶n  nµy u  l cïng víi       khaixuÊt khÈu.Tê  tê       khaixuÊt khÈu      ®¨ng  theo  i ký  lo¹  h×nh  xuÊt  gia c«ng, t¹  39    i«  cña  khai HQ99­XNK     Tê    ghi:"cã  dông  i sö  lo¹  nguyªn phô    liÖu..thuéc têkhainhËp    .       s¶n xuÊtxuÊt     khÈu  sè.. " .. ­§Þnh    møc cña    hîp ®ång    giac«ng,v¨n b¶n        gi¶itr×nh,têkhaixuÊtkhÈu          giac«ng      lµchøng    tõdïng ®Ó     thanh  kho¶n    hîp ®ång    giac«ng  têkhainhËp  vµ      khÈu nguyªn phô    liÖu theo  i   lo¹ h×nh nhËp s¶n xuÊt xuÊt khÈu        díih×nh thøc  nµy. Khis¶n    phÈm     gia c«ng  sö  cã  dông nguyªn phô      liÖu nhËp khÈu theo  i lo¹  h×nh  nhËp s¶n  xuÊt xuÊt khÈu  thùc xuÊt khÈu        ®∙      th× thùc hiÖn    thanh kho¶n  têkhainhËp      s¶n xuÊt xuÊt khÈu  gi¶i     vµ    quyÕt c¸cvÊn    thuÕ            ®Ò vÒ  ®èi víitê khainµy.   c) Khi lµm      thñ    tôc thanh kho¶n hîp ®ång/phô kiÖn hîp ®ång    gia c«ng,  doanh nghiÖp  ph¶i thèng  ®Çy       kª  ®ñ toµn  nguyªn  bé  phô  liÖu  cung  ®∙  øng  cho    hîp ®ång/phô  kiÖn    hîp ®ång    giac«ng  vµo  ®ã  b¶ng 07/GC. 10. Thñ      tôc thanh    lý,thanh kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  cña  18  NghÞ  ®Þnh: 10.1. C¨n  ®Ó     cø  thanh kho¶n nh quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  cña  t¹  2  18  NghÞ ®Þnh. Trêng    hîp ®Þnh  møc    ghitrong hîp ®ång        gia c«ng    míichØ    lµ®Þnh  møc   t¹m tÝnh    th× viÖc ®iÒu chØnh   l¹®Þnh  i møc ph¶i® îchaibªn  kÕt          ký  hîp ®ång  gia c«ng    tho¶ thuËn    b»ng  phô  kiÖn    hîp ®ång  ph¶ikhaib¸o víi quan    vµ          c¬  H¶i quan  íckhilµm      tr     thñ tôc xuÊt khÈu    s¶n phÈm. Trong  êng    tr hîp nµy,H¶i quan      kh«ng        coilµviph¹m  ®Þnh  vµ  møc  ®iÒu  chØnh nµy    së    lµc¬  ®Ó thanh  kho¶n  hîp ®ång      giac«ng. NÕu  trong hîp ®ång        gia c«ng/phô kiÖn    hîp ®ång  kh«ng    qui®Þnh  ®Þnh  møc  vËt   tiªuhao  tû  hao  t   vµ  lÖ  hôt,th×      coi nh trong ®Þnh  møc   dông  sö  nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËt tgia c«ng  bao         ®∙  gåm   ®Þnh  c¶  møc       vËt ttiªuhao  vµ    hao  tûlÖ  hôt.
 16. 16 Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp  kÕt    ký  hîp ®ång    giac«ng  chÞu  tr¸chnhiÖm  íc   tr   ph¸p      luËtvÒ ®Þnh  møc   dông, ®Þnh  sö    møc     tiªuhao, tû lÖ      hao    hôt nguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt t      ®∙ tho¶ thuËn  trong hîp ®ång, phô  kiÖn  hîp ®ång    gia c«ng  khaib¸o      vµ    víiH¶i quan      víithùc tÕ  lµ phï hîp      thùc hiÖn    cña  ®ång  hîp  giac«ng    ®ã. Khidoanh    nghiÖp ®¨ng  ®Þnh  ký  møc      víiH¶iquan,kÌm    theo B¶ng    ®Þnh  møc     lµ phÇn  i gií thiÖu      c¸c th«ng  cña  sè  s¶n phÈm   ªnquan  li   ®Õn   viÖc    x¸c ®Þnh  ®Þnh  møc  hoÆc   b¶n    ®å   thuËt cña  vÏ s¬  kü    s¶n phÈm     ®ãng  ®ã cã  dÊu    x¸c nhËn cña  Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp,kh«ng    cÇn  ph¶ixuÊt tr×nh mÉu         s¶n  phÈm. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn        hîp ®ång    gia c«ng,H¶i quan      kh«ng  kiÓm     tra ®Þnh  møc  tõng  hµng, nhng    c¨n  chøng    m∙    khicã  cø  tá ®Þnh  møc     ghi trong  hîp ®ång/phô    kiÖn    hîp ®ång    gia c«ng  khaib¸o      vµ    víiH¶i quan  kh«ng chÝnh  x¸c,kh«ng    trung thùc,H¶i quan          sÏtiÕn hµnh    kiÓm    tra®Þnh  møc,  c¶  kÓ  biÖn  ph¸p  kiÓm     trasau    gi¶iphãng  hµng  îcquy  ®   ®Þnh  it¹ kho¶n  §iÒu    2  10, NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­  CP ngµy  27/3/1999 cña ChÝnh  phñ    qui ®Þnh    vÒ thñ    tôc h¶iquan,gi¸m          s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶iquan.NÕu       ph¸thiÖn    saiph¹m, Gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp    xö    sÏbÞ  lýtheo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   10.2.Hå  thanh    s¬  kho¶n  bao  gåm: ­Hîp    ®ång    giac«ng  c¸cphô  vµ    kiÖn  cña    hîp ®ång. ­B¶ng    thèng      kª têkhainguyªn liÖu,phô        liÖu,vËttnhËp       khÈu (bao gåm   c¶ PhiÕu hoÆc   v¨n  b¶n chuyÓn  giao s¶n phÈm   gia c«ng chuyÓn  tiÕp vµ  PhiÕu  hoÆc   b¶n  v¨n  th«ng b¸o chuyÓn  giao nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt tgia        c«ng) kÌm    theo    tê khai,phiÕu,v¨n b¶n        th«ng  (mÉu  b¸o  01/GC ban hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy). ­ B¶ng    tæng  nguyªn  hîp  liÖu,phô    liÖu,vËt t nhËp       khÈu  (kÓ  nguyªn c¶    liÖu lµs¶n      phÈm     gia c«ng  chuyÓn  tiÕp,nguyªn phô      liÖu,vËt tchuyÓn           tõ hîp ®ång   giac«ng kh¸csang     ­MÉu  02/GC). ­ B¶ng thèng  tê  kª  khai s¶n    phÈm  gia c«ng xuÊt khÈu  (bao gåm  c¶  phiÕu  chuyÓn  giao s¶n    phÈm     giac«ng chuyÓn  tiÕp),  kÌm  theo têkhai,       phiÕu  (mÉu 03/GC). ­B¶ng    tæng    hîp s¶n  phÈm     giac«ng  xuÊtkhÈu  ®∙    (mÉu  04/GC). ­ B¶ng thèng  tê  kª  khai nhËp    khÈu m¸y mãc,  thiÕt bÞ     (bao gåm  c¶  phiÕu hoÆc   b¶n  v¨n  th«ng b¸o chuyÓn m¸y mãc, thiÕtbÞ    ®ång    tõ hîp  kh¸c  sang),kÌm    theo têkhai,      phiÕu,v¨n b¶n      th«ng    b¸o (mÉu 05/GC). ­ B¶ng tæng hîp m¸y mãc,  thiÕt bÞ    t¹m  nhËp  khÈu,    m¸y  kÓ c¶  mãc,  thiÕtbÞ  nhËp    t¹m  chuyÓn      tõhîp ®ång    giac«ng  kh¸csang    (mÉu 06/GC). ­ B¶ng    thèng    kª nguyªn phô liÖu,vËt t do       bªn  nhËn    gia c«ng cung øng  (mÉu 07/GC). ­ B¶ng tæng hîp nguyªn phô liÖu  sö  ®∙  dông    ®Ó s¶n xuÊt thµnh    s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu    (mÉu  08/GC ban hµnh kÌm theo Th«ng     tnµy). ­ B¶ng    thanh  kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng (mÉu  09/GC).Trong    b¶ng thanh  kho¶n nµy,doanh    nghiÖp ph¶inªu      râ h×nh  thøc xö          lý®èi víi nguyªn phô      liÖu d  thõa (nÕu    cã). 10.3.Thêih¹n      thanh  kho¶n:
 17. 17 ­ ChËm     nhÊt 3    th¸ng kÓ        tõ khichÊm     ®ång    døt hîp  gia c«ng, bªn    nhËn  gia c«ng    ph¶ihoµn      tÊtviÖc thanh kho¶n   hîp ®ång    quan    víic¬  H¶i quan  (bao  gåm   viÖc    c¶  gi¶iquyÕt  nguyªn phô    liÖu,vËt td       thõa,m¸y   mãc,  thiÕtbÞ    t¹m  nhËp, phÕ     liÖu,phÕ     phÈm). §èivíi       nh÷ng    hîp ®ång    gia c«ng  thêih¹n    cã    trªn mét  n¨m, th× ph¶it¸chra tõng            phô  kiÖn nhá,thêih¹n      thùc hiÖn   mét phô  kiÖn  kh«ng   qu¸ mét  n¨m. Thêih¹n      thanh  kho¶n      ®èi víiphô kiÖn    hîp ®ång   gia c«ng  còng    ¸p dông  ®èi víi   thanh  nh      thêih¹n  kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng.Nguyªn    phô  liÖu d    thõa  sau    khithanh  kho¶n  phô  kiÖn  íc® îcchuyÓn  tr     sang  dông  sö  cho  phô  kiÖn tiÕp theo cña        hîp ®ång. Qu¸ thêi  h¹n trªn nÕu  doanh nghiÖp kh«ng hoµn thµnh viÖc thanh  kho¶n    mµ kh«ng  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng  îcTrëng  ®   ®¬n  H¶i quan  vÞ    qu¶n      lýhîp ®ång  gia c«ng  chÊp  thuËn, th×    xö    sÏ bÞ  ph¹tvi ph¹m      hµnh  chÝnh      vÒ H¶i quan theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 12c söa  æi, bæ   ®   sung  §iÒu  NghÞ  12  ®Þnh sè  16/CP  ngµy  20/3/1996  cña ChÝnh  phñ (®îc quy    ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh  sè  54/1998/N§­   CP ngµy  21/7/1998 cña    ChÝnh phñ). ­ ChËm     nhÊt 10    ngµy  lµm viÖc      kÓ tõ ngµy nhËn ®Çy     s¬  ®ñ hå  thanh  kho¶n  doanh  do  nghiÖp nép,H¶i quan      ph¶ihoµn    thµnh  viÖc thanh kho¶n. 11. ThÈm     quyÒn    gi¶iquyÕt nguyªn phô liÖu,vËt   d thõa, m¸y    t   mãc,  thiÕtbÞ  nhËp    t¹m  phôc  giac«ng  vô    sau    khikÕt  thóc hîp ®ång:     11.1.H¶i quan        gi¶iquyÕt: ­T¸ixuÊttr¶cho  thuªgiac«ng.         bªn      ­ChuyÓn    sang    hîp ®ång    giac«ng  kh¸c. ­Tiªuhuû      phÕ  liÖu,phÕ    phÈm     t¹ ViÖtNam. i   Mua   b¸n, tÆng  iViÖt    t¹  Nam  nh÷ng  nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt  , m¸y    t  mãc, thiÕtbÞ  bªn    do  thuªgia c«ng      cho  în ®Ó   m   phôc  hîp  vô  ®ång   gia c«ng  kh«ng thuéc Danh  môc  hµng    ho¸ cÊm  nhËp khÈu, t¹m    ngõng nhËp khÈu  vµ  nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. 11.2.C¸c  êng  ph¶icã  kiÕn    tr hîp    ý  chÊp thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹i (theo  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n      3, §iÒu  cña  18  NghÞ  ®Þnh):Mua      b¸n,tÆng  i t¹ ViÖt Nam       ®èi    víinguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt t       , m¸y  mãc, thiÕtbÞ  bªn    do  thuª gia c«ng      cho  înthuéc Danh  m     môc  hµng    ho¸ cÊm   nhËp  khÈu,t¹m    ngõng  nhËp  khÈu  vµ  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn. 12. Thñ        tôc tiªuhuû phÕ  liÖu,phÕ     phÈm  (nªu t¹    i kho¶n    4, §iÒu  cña  18  NghÞ ®Þnh): 12.1.PhÕ     liÖu,phÕ    phÈm   t¹ ®iÓm   nªu    i nµy  îchiÓu  sau: ®   nh  ­ PhÕ     liÖu:lµ nguyªn liÖu,phô          liÖu,vËt tbÞ  i        lo¹  trong qu¸ tr×nh s¶n  ra       xuÊt gia c«ng hoÆc   trong qu¸ tr×nh b¶o  qu¶n  kh«ng  do  ®¸p øng  yªu cÇu  chÊt l      îng ®Ó dïng lµm  nguyªn liÖu s¶n      xuÊt s¶n    phÈm;    lµm¸y mãc, thiÕtbÞ,      dông  bÞ  háng,bÞ  cô  h    hao  mßn   b¶n,kh«ng  c¬    thÓ  dông  sö  lµm c«ng  s¶n  cô  xuÊtra s¶n      phÈm   îcn÷a. ®   ­ PhÕ     phÈm:    lµ s¶n phÈm  s¶n xuÊt ra    nhng kh«ng ®¸p øng    tiªuchuÈn  kü  thuËttheo yªu cÇu        cña  ® Æt    bªn  giac«ng. 12.2.Thñ        tôctiªuhuû: ­ ViÖc      tiªuhuû  phÕ  liÖu,phÕ     phÈm     gia c«ng  îc tiÕn  ®   hµnh trong qu¸     tr×nh thùc hiÖn        hîp ®ång    giac«ng hoÆc     khithanh  kho¶n    hîp ®ång    giac«ng.
 18. 18 ­ Doanh    nghiÖp    chøc  tù tæ  viÖc    tiªuhuû,®¬n  H¶i quan    vÞ    theo    dâihîp  ®ång    gia c«ng  Ýt  cö  nhÊt 02    gi¸m      c¸n bé  s¸tviÖc   tiªuhuû  ®ã,  ®¶m  b¶o  phÕ   liÖu,phÕ     phÈm   îctiªuhuû    nguån  ®     lµ cã  gèc    tõ nguyªn  phô  liÖu nhËp    khÈu  cña hîp  ®ång   gia c«ng   mµ doanh  nghiÖp  khai b¸o  thùc  ® îc tiªuhuû.   vµ  sù        Ph¶i lËp      biªn b¶n  chøng  nhËn    x¸c nhËn  kÕt  qu¶   tiªuhuû  theo  ®óng  tôc thñ    hµnh  chÝnh. Biªn b¶n      x¸c nhËn  kÕt qu¶    tiªuhuû  ph¶i cã    ®Çy     ®ñ ch÷   ký, ®ãng  dÊu  cña Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  hµng    cã  tiªuhuû: hä, tªn,ch÷  cña        ký  nh÷ng  bé    c¸n  H¶i quan  chÞu  tr¸chnhiÖm     gi¸m    s¸tviÖc    tiªuhuû, nh÷ng    ngêi  kh¸c ® îcGi¸m      ®èc  doanh  nghiÖp  chØ  ®Þnh  tham   gia gi¸m    s¸tviÖc    tiªuhuû.   Trêng    hîp viÖc    tiªuhuû  ¶nh hëng  ®Õn   m«i  êng    tr th× doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm       xin phÐp  quan  c¬  qu¶n    lým«i  êng  íc khitiÕn  tr tr     hµnh    tiªuhuû.   NÕu   quan  c¬  m«i  êng  tr kh«ng  cho  phÐp   tiªuhuû  iViÖt  t¹  Nam,  th×  doanh  nghiÖp  ph¶ixuÊttr¶cho  thuªgiac«ng.       bªn      ­ Kh«ng ph¶i  gi¸m ®Þnh  phÕ  liÖu, phÕ  phÈm  xin tiªu huû. Doanh  nghiÖp nhËn    gia c«ng  chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    ngêithuªgia c«ng    tr   luËtvµ        vÒ phÕ liÖu,phÕ    phÈm       xintiªuhuû. ­ C¸c  iphÕ   lo¹  liÖu,phÕ     phÈm     thùc  ® îc tiªuhuû  khi ®∙  sù      hoµn toµn  (kh«ng  cßn  dông  îcvµo  sö  ®   môc  ®Ých kh¸c)th× ® îcmiÔn        thuÕ. Trêng  hîp phÕ  liÖu,phÕ     phÈm   nguån  cã  gèc    tõ kim  i(vÝ    lo¹  dô: phÕ  liÖu lµ m¸y      mãc, thiÕtbÞ,      c¸c s¶n phÈm     tõ kim  i .      lo¹ . .khitiªuhuû  ) kh«ng  bÞ  tiªuhuû    hoµn  toµn      mµ trë thµnh  phÕ  liÖu kim  idíid¹ng  lo¹    nguyªn  liÖu sö  dông  îc vµo  ®   môc  ®Ých  kh¸c,th×    doanh  nghiÖp  ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu  vµ    i c¸clo¹ thuÕ  kh¸c li     ªnquan        phïhîp víid¹ng phÕ    liÖu sau    khitiÕn hµnh      tiªu huû. 13. Thñ      tôc biÕu tÆng m¸y  mãc, thiÕtbÞ,    nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt t     , phÕ  liÖu,phÕ    phÈm     qui®Þnh    t¹ kho¶n    i 5,§iÒu  NghÞ  18  ®Þnh: Bªn  îc tÆng  ®   ph¶ilµm        thñ tôc nhËp khÈu  i   t¹ H¶i quan    n¬i theo    dâihîp  ®ång    gia c«ng, ph¶i nép      thuÕ nhËp  khÈu (nÕu      cã).Gi¸ tÝnh thuÕ  îc x¸c ®     ®Þnh    së      trªnc¬  gi¸trÞ thùc tÕ    cña  hµng hãa  i   t¹ thêi®iÓm  lµm      thñ tôc nhËn  hµng  biÕu  tÆng. Hå  lµm          s¬  thñ tôch¶iquan  bao gåm: ­Tê    khaih¶iquan        (sö dông    têkhaihµng      phimËu   dÞch)03    b¶n. ­V¨n    b¶n  tÆng  cña  ® Æt    bªn  giac«ng. ­ V¨n    b¶n chÊp thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹i (nÕu hµng biÕu tÆng thuéc  Danh môc  hµng  cÊm  nhËp khÈu, t¹m ngõng nhËp  khÈu hoÆc  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn). ­ Trªn têkhaibiÕu          tÆng  ph¶ighirâ "hµng        thuéc hîp ®ång        gia c«ng  sè..  . ngµy.. th¸ng..n¨m...bªn        .   .   thuªgiac«ng..   nhËn    ; .bªn  ; giac«ng.. " .. Sau    khihoµn  thµnh        thñ tôc h¶iquan  cho    l«hµng  biÕu tÆng, 01      tê khai  h¶iquan      tr¶cho  ngêi ® îc biÕu      tÆng, 01      tê khaiH¶i quan    i  u      gi÷ l¹ ®Ó l cïng     hîp ®ång    gia c«ng  hµng  cã  biÕu tÆng,  tê khai giao  01      cho doanh  nghiÖp  nhËn    giac«ng   u  ®Ó l cïng víi       ®ång    hîp giac«ng. NÕu  hµng  îc biÕu  ®   tÆng   tõ thiÖn,th×    viÖc  xÐt miÔn  thuÕ  Bé    do  Tµi chÝnh  xem  xÐt,xö    thÓ    lýcô  tõng  êng    tr hîp theo ®óng  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     4, môc  II phÇn  D  Th«ng t ,  172/1998/TT­ BTC  ngµy 22/12/1998 cña Bé  Tµi   chÝnh. §Ó   îcmiÔn    ®   thuÕ, bªn  îcbiÕu    ®   tÆng    tõ thiÖn ph¶ilµm      v¨n b¶n    göi Bé    Tµi chÝnh. Khi lµm          thñ tôc nhËn  hµng  nÕu  v¨n b¶n  cã    chÊp  thuËn  miÔn 
 19. 19 thuÕ cña  Tµi chÝnh, th×  Bé      H¶i quan kh«ng tÝnh thuÕ; nÕu     kh«ng  v¨n cã    b¶n nµy      th× H¶i quan  vÉn tÝnh  thuÕ  c¸c®èi t   nh     îng biÕu  tÆng  kh¸c. 14.Thñ        tôc h¶iquan      ®èi víiviÖc  mua  nguyªn phô  b¸n    liÖu,vËt td       thõa,   m¸y  mãc, thiÕtbÞ  însau        m   khikÕt thóc hîp ®ång        giac«ng: 14.1.Hå  lµm          s¬  thñ tôcH¶i quan  gåm: ­ V¨n b¶n  chÊp thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹i (nÕu hµng thuéc danh môc  hµng    ho¸ cÊm  nhËp khÈu, t¹m    ngõng  nhËp khÈu  hµng    vµ  ho¸ nhËp khÈu cã  ®iÒu kiÖn). ­Tê    khaiH¶iquan:03        b¶n.   NÕu  doanh  nghiÖp mua  nguyªn phô liÖu,vËt t     ,m¸y mãc, thiÕtbÞ    nµy  ®Ó         tiªuthô néi®Þa: ®¨ng  têkhai  ký     theo lo¹ h×nh      i   phimËu   dÞch. NÕu  doanh nghiÖp  mua   nguyªn  sè  phô liÖu,vËt t       , m¸y  mãc, thiÕtbÞ    nµy    ®Ó lµm  nguyªn liÖu s¶n    xuÊt hµng    xuÊt khÈu: ®¨ng  tê khaitheo  i     ký      lo¹  h×nh nhËp  s¶n  xuÊtxuÊtkhÈu.     14.2.Gi¸ tÝnh      thuÕ: X¸c    ®Þnh    së  trªnc¬  c¨n  theo      cø  gi¸trÞ hµng    ho¸ thùc tÕ        t¹ thêi®iÓm     i gi¶iquyÕt cho          tiªuthô néi®Þa. B. § Æ t  gia  n g   µ n g  h o¸ ë n íc n g o µi c« h 1. Th¬ng    nh©n  ViÖt Nam     thuéc  mäi thµnh  phÇn  kinh tÕ    ®Òu   îc ® Æt  ®   gia c«ng    hµng    níc ngoµi®Ó   ho¸ ë      xuÊt khÈu    víiquy    phï hîp    ®Þnh  cña ph¸p  luËtViÖt Nam   ph¸p luËtcña    Æt        vµ      níc® gia c«ng.Trong  êng      tr hîp s¶n  phÈm   gia c«ng    nhËp khÈu    i trë l¹ ViÖt Nam,      th× ngoµi ®iÒu    kiÖn nªu  i t¹ kho¶n    1, §iÒu  NghÞ   19  ®Þnh 57/1998/N§­ CP,  doanh  nghiÖp  chØ   îc ® Æt     ®   gia c«ng  nh÷ng  c«ng ®o¹n s¶n xuÊt mµ     ViÖt Nam     cha  thùc hiÖn  îc hoÆc     ®   cha  ®¶m   b¶o  yªu  cÇu    vÒ chÊt l    îng.ViÖc   x¸c ®Þnh     tiªuchÝ  nµy  dùa    trªnDanh  môc  c«ng  hµng  bè  n¨m cña  chuyªn  Bé  ngµnh, nÕu     cha  Danh  cã  môc   nµy    th× doanh  nghiÖp ph¶icã      v¨n b¶n    x¸cnhËn  cña  qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh  vÊn    vÒ  ®Ò  nµy. ViÖc  dông  sö  nh∙n hiÖu    hµng    tªngäixuÊt sø  ho¸ vµ        hµng   ho¸ thùc hiÖn    theo    qui ®Þnh  cña  ph¸p luËt níc nhËn      gia c«ng. NÕu     s¶n phÈm   gia c«ng  nhËp  khÈu      trël¹ ViÖtNam     i   th× ph¶itu©n          thñ c¸cqui®Þnh  cña  ph¸p luËtViÖt       Nam     vÒ b¶o  quyÒn  h÷u  hé  së  c«ng  nghiÖp  ph¶ichÞu  kiÓm       vµ    sù  so¸tvÒ lÜnh vùc nµy  hµng    nh  ho¸ kh¸cnhËp    khÈu      tõnícngoµivµo    ViÖtNam.   2.Thñ      tôctiÕp nhËn      hîp ®ång  Æt    ® giac«ng  hµng    nícngoµi: ho¸ ë    C¸c  hîp ®ång/phô  kiÖn  hîp ®ång  Æt     ® gia c«ng  hµng  ho¸  níc ngoµi ë      ®Òu  ph¶ilµm        thñ tôctiÕp nhËn  i quan      t¹ c¬    h¶iquan.ChËm     nhÊt 3    ngµy lµm  viÖc  íc khi lµm  tr     thñ    tôc xuÊt khÈu   l« hµng ®Çu     tiªncña  hîp ®ång, doanh  nghiÖp  Æt     ® gia c«ng  níc ngoµi ph¶ilµm  ë        thñ    tôc xuÊt tr×nh    hîp ®ång    gia c«ng    quan    víic¬  H¶i quan. Trêng    hîp  lýdo  cã    hîp   lýth×  Trëng ®¬n  H¶i vÞ    quan lµm      thÓ  thñ tôccã  chÊp  nhËn   rótng¾n    thêigian trªn.   a) Bé  s¬    hå  xuÊttr×nh gåm:     ­Hîp    ®ång    giac«ng  c¸cphô  vµ    kiÖn  kÌm  theo (nÕu    b¶n    cã):02  chÝnh.
 20. 20 ­ B¶n    sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    (nÕu lµm      thñ tôc tiÕp  nhËn  ®Çu):02  lÇn    b¶n  sao. ­ V¨n    b¶n  chÊp  thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹ihoÆc   quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    níc cã  thÈm  quyÒn  (nÕu hµng    ho¸ xuÊt khÈu    Æt      ®Ó ® gia c«ng thuéc Danh    môc  hµng ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, xuÊt khÈu        ph¶i cã    GiÊy  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc   quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    thÈm  níccã  quyÒn):01    b¶n  chÝnh,01    b¶n  sao. ­ V¨n    b¶n  cña  chuyªn ngµnh    Bé    (x¸cnhËn  c«ng ®o¹n  Æt    ® gia c«ng  n­ ë  íc ngoµi thuéc      c«ng  ®o¹n s¶n  xuÊt trong      níc cha thùc hiÖn  îc hoÆc   ®   cha  ®¶m  b¶o  yªu cÇu    vÒ chÊt îng;ý  l   kiÕn  chÊp  thuËn  cña  chuyªn  Bé  ngµnh,  nÕu  hµng  ho¸ xuÊt khÈu    Æt       ®Ó ® gia c«ng  níc ngoµi vµ  ë      s¶n  phÈm  nhËp  khÈu    iViÖt  trë l¹  Nam  thuéc diÖn  ph¶i cã    giÊy  phÐp  cña  quan  c¬  chuyªn  ngµnh):01    b¶n  chÝnh,01    b¶n  sao. b) Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan    khitiÕp nhËn      hîp ®ång    giac«ng: ­ TiÕp nhËn hîp ®ång gia c«ng    phï hîp      víiqui ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  12  NghÞ ®Þnh  c¸c®iÒu  vµ    kiÖn  ë  nªu  ®iÓm     1,môc  trªn®©y. B    ­ §ãng    dÊu  §∙  " tiÕp nhËn hîp ®ång"    lªnhîp ®ång  c¸c tµiliÖu  vµ      kh¸c kÌm    theo. Trong    thêigian kh«ng    giê lµm    qu¸ 4    viÖc,kÓ        tõ khinhËn    s¬    ®ñ hå  hîp lÖ,c¬    quan   H¶i quan  ph¶ilµm    xong      thñ tôc tiÕp nhËn      hîp ®ång    gia c«ng    nãi trªn.  Sau    khitiÕp nhËn, H¶i quan u  bé  s¬          l 1  hå  ®Ó theo    dâi,bao gåm   b¶n  01  chÝnh    hîp ®ång, phô    kiÖn    hîp ®ång    gia c«ng kÌm  theo (nÕu    b¶n  cã) vµ  sao  c¸cchøng      tõkh¸c. 3.Thñ      tôcxuÊtkhÈu    m¸y  mãc, thiÕtbÞ, nguyªn liÖu,phô            liÖu,vËtt    : a)      §èi víim¸y mãc thiÕtbÞ:    lµm thñ      tôc h¶i quan  thùc  vµ  hiÖn chÝnh  s¸ch xuÊt nhËp    khÈu nh ®èi    víihµng t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp, nhng    kh«ng ph¶i   tÝnh thuÕ. b) §èivíi       nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËtt     :®¨ng  têkhaitheo  i ký      lo¹ h×nh    xuÊt  gia c«ng. Khi    kiÓm  ho¸, kiÓm  ho¸    viªn ph¶i tiÕn      hµnh lÊy  mÉu, u  l mÉu   nguyªn liÖu chÝnh  phô      vµ  liÖu cã              gi¸trÞ lín®èi víinh÷ng  êng      tr hîp lÊy mÉu   ® îc.C¸ch      lÊy mÉu   thùc hiÖn  qui®Þnh      nh    t¹ ®iÓm   i 2.1.c,  môc  trªn®©y. A    4.Thñ      tôcnhËp  khÈu: a) Thñ      tôc nhËp khÈu  m¸y  mãc, thiÕtbÞ, nguyªn liÖu,phô          liÖu,vËt t d       thõa: ­ M¸y    mãc, thiÕtbÞ, nguyªn liÖu,phô            liÖu,vËt td       thõa lµhµng  îcxuÊt     ®     tõ ViÖt Nam         ®Ó phôc  gia c«ng, nÕu  vô      nhËp  khÈu      trël¹ ViÖt Nam   lµm  i   th×  thñ    l« hµng  tôc nh    t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp, kh«ng    ph¶itÝnh    thuÕ. §èi víinguyªn        liÖu,vËttd       thõa khilµm            thñ tôct¸ nhËp  i ph¶i®èi chiÕu        víimÉu  u      l lÊykhilµm  thñ tôcxuÊtkhÈu.       ­ NÕu  m¸y  mãc, thiÕtbÞ,    nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt   d thõa      t lµ hµng  mua   i   t¹  ngoµi®Ó   níc   phôc  gia c«ng,khilµm  tôc nhËp  vô        thñ    khÈu  vµo ViÖt  Nam  ph¶i tu©n    thñ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp    khÈu, chÝnh    s¸ch  thuÕ  hµng  nh  ho¸ nhËp    khÈu  theo lo¹ h×nh    i  nhËp kinhdoanh.   b) Thñ      tôcnhËp  khÈu s¶n  phÈm     giac«ng:®¨ng  têkhaitheo lo¹ h×nh    ký        i  nhËp    gia c«ng.Khi kiÓm        ho¸,kiÓm        ho¸ viªnH¶i quan  ph¶i®èi chiÕu      nguyªn,  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2