Thông tư 07/2000/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
94
lượt xem
9
download

Thông tư 07/2000/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ an ninh không chịu thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé C«ng an - Bé Tµi chÝnh Sè 07/2000/TTLT- BCA-BTC ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2000 Híng dÉn danh môc vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô an ninh kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n cø kho¶n 19 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Bé C«ng an - Bé Tµi chÝnh ban hµnh danh môc vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô an ninh thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) nh sau: 1. Danh môc vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng s¶n xuÊt trong níc bao gåm: a) Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng do c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ (gäi chung lµ c¬ së) thuéc Bé C«ng an s¶n xuÊt, l¾p r¸p, söa ch÷a trong níc chuyªn dïng phôc vô an ninh (kÓ c¶ s¶n phÈm cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng ®Ó phôc vô nhiÖm vô quèc phßng) quy ®Þnh t¹i BiÓu phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. b) Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng do c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé Quèc phßng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch Quèc phßng - Tµi chÝnh sè 2395/1999/TTLT-BQP-BTC ngµy 21/8/1999 cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé C«ng an ®Ó phôc vô nhiÖm vô an ninh. C¸c vò khÝ, khÝ tµi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b trªn ®©y bao gåm s¶n phÈm hoµn chØnh, ®ång bé hoÆc c¸c bé phËn, linh kiÖn, phô kiÖn, bao b× chuyªn dông ®Ó l¾p r¸p s¶n phÈm hoµn chØnh. 2. Vò khÝ, khÝ tµi (kÓ c¶ vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng) nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô an ninh thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ nhËp khÈu, xuÊt khÈu do c¸c c¬ së kinh doanh nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch hµng n¨m ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. C¬ së kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô an ninh thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT ph¶i cung cÊp cho c¬ quan thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ sau ®©y: - GiÊy x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu phôc vô nhiÖm vô an ninh cña Bé C«ng an; - GiÊy x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu trong chØ tiªu h¹n ng¹ch nhËp khÈu ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt (do Bé Th¬ng m¹i hoÆc Tæng côc H¶i quan cÊp); - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu; Hå s¬ trªn ®îc göi cho c¬ quan H¶i quan khi kª khai thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo mÆt hµng thùc tÕ nhËp khÈu vµ hå s¬, kª khai cña c¬ së kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh cô thÓ mÆt hµng nhËp khÈu phôc vô an ninh kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 3. C¸c c¬ së s¶n xuÊt, l¾p r¸p, söa ch÷a, nhËp khÈu c¸c lo¹i vò khÝ, khÝ tµi phôc vô an ninh kh«ng chÞu thuÕ GTGT quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2
  2. 2 Th«ng t nµy kh«ng ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo cña c¸c hµng ho¸, dÞch vô t¬ng øng. Trêng hîp c¸c c¬ së thuéc Bé C«ng an ®ång thêi cã s¶n xuÊt, kinh doanh, nhËp khÈu c¸c hµng ho¸, dÞch vô kh«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× ph¶i h¹ch to¸n riªng vµ tÝnh thuÕ, kª khai nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT. 4. Vò khÝ, khÝ tµi do c¸c c¬ së thuéc Bé C«ng an s¶n xuÊt, nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy nÕu cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh C«ng an, Quèc phßng hoÆc sö dông kh«ng cho môc ®Ých an ninh, quèc phßng th× ph¶i tÝnh thuÕ, kª khai nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT cã hiÖu lùc thi hµnh (ngµy 1/1/1999). Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; X¸c nhËn hµng nhËp khÈu phôc vô nhiÖm vô an ninh, tæng hîp vµ lËp dù to¸n tµi chÝnh phï hîp víi quy ®Þnh Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé C«ng an vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
  3. 3 Danh môc vò khÝ, khÝ tµi s¶n xuÊt, söa ch÷a trong níc chuyªn dïng phôc vô an ninh kh«ng chÞu thuÕ GTGT (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 07/2000/TTLT-BCA-BTC ngµy 10/4/2000 cña Bé C«ng an - Bé Tµi chÝnh) TT Tªn vò khÝ, khÝ tµi 1 Sóng c¸c lo¹i (kÓ c¶ sóng b¾n ®iÖn, b¾n ®¹n cay, b¾n ®¹n cao su, b¾n l- íi, b¾n mãc neo, b¾n ®¹n ®¸nh dÊu), phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî cña sóng. 2 C¸c lo¹i ®¹n, lùu ®¹n (kÓ c¶ ®¹n cay, ®¹n cao su, ®¹n líi, ®¹n ®¸nh dÊu, lùu ®¹n cay), bom, m×n, kÝp næ, ngßi næ, qu¶ næ, qu¶ khãi, d©y ch¸y chËm, thuèc næ, phô kiÖn g©y næ vµ phô tïng kÌm theo. 3 C¸c lo¹i lìi lª, dao g¨m vµ c¸c lo¹i vò khÝ th« s¬ t¬ng tù vµ phô tïng; B×nh xÞt cay c¸c lo¹i, h¬i cay vµ phô tïng kÌm theo. 4 Dïi cui, gËy ®iÖn vµ phô tïng 5 Kho¸ sè 8, cßng, cïm vµ c¸c c«ng cô hç trî cho c«ng t¸c b¾t, dÉn gi¶i, giam gi÷. 6 Khiªn, l¸ ch¾n, ¸o gi¸p chèng ®¹n, quÇn ¸o dß chèng bom, m×n, chÊt næ; ¸o phao, quÇn ¸o lÆn, mò b¶o hiÓm chuyªn dïng, mÆt n¹ phßng ®éc vµ c¸c lo¹i c«ng cô b¶o vÖ kh¸c. 7 ThiÕt bÞ dïng ®Ó quan s¸t, loa pin, ®Ìn pha, d©y thÐp gai vµ c¸c c«ng cô hç trî kh¸c. 8 ThiÕt bÞ phôc vô cho viÖc ®ét kÝch, x©m nhËp vµ v©y r¸p môc tiªu cña lùc lîng ®Æc nhiÖm: Bé dông cô ph¸ cöa vµ ph¸ têng c¸c lo¹i; bé dông cô ®ét ph¸ xe, ®ét ph¸ tµu thuyÒn vµ m¸y bay c¸c lo¹i; thang vµ bé thang leo c¸c lo¹i; bé dông cô trÌo vµ cøu n¹n c¸c lo¹i; bé ®å d©y cho trùc th¨ng; bé ®å ®ét nhËp; bé ®å v©y r¸p, bé ®å cøu n¹n; phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî. 9 Xe « t« c¸c lo¹i vµ phô tïng cña C¬ quan C«ng an phôc vô an ninh. 10 Xe « t« 2-3 b¸nh vµ phô tïng cña C¬ quan C«ng an phôc vô an ninh. 11 Tµu thuû: TÇu tuÇn tra, tµu cao tèc, ca n«, thuyÒn m¸y, vá xuång, xuång m¸y, xuång cao tèc chèng ®¹n, tµu cøu hé, xuång cøu hé, thiÕt bÞ vµ phô tïng. 12 M¸y bay c¸c lo¹i vµ phô tïng. 13 M¸y mãc, thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng. 14 ThiÕt bÞ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ thu ph¸t, ghi bÝ mËt vµ ph¸t hiÖn ghi bÝ mËt; ThiÕt bÞ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ ghi ©m chuyªn dông. 15 ThiÕt bÞ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó gi¸m s¸t c¸c dÞch vô bu chÝnh - viÔn th«ng: Fax, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tho¹i di ®éng, telex, th tÝn,... vµ linh kiÖn, phô tïng thay thÕ. 16 ThiÕt bÞ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ gi¸m s¸t Internet.
  4. 4 17 ThiÕt bÞ quan s¸t ban ®ªm vµ m¸y ph¸t nhiÔu tr¾ng. 18 Ho¸ trang thiÕt bÞ nghiÖp vô, mùc vµ giÊy nghiÖp vô. 19 ThiÕt bÞ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ bæ sung, thay thÕ cho c¸c hÖ thèng th«ng tin, ®Þnh vÞ gi¸m s¸t tÇn sè cho ph¶n gi¸n ®iÖn ®µi, thu vÖ tinh. 20 ThiÕt bÞ, vµ hÖ thèng thiÕt bÞ m·, dÞch m·; ThiÕt bÞ, m¸y vµ phô tïng phôc vô c«ng t¸c c¬ yÕu. 21 ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ ho¸ chÊt ®Ó kiÓm tra, ph¸t hiÖn, gi¸m ®Þnh vµ kh¸m nghiÖm c¸c lo¹i (vò khÝ, tµi liÖu, chÊt næ, chÊt ch¸y, ma tuý, chÊt phãng x¹, tiÒn gi¶, ®¸ quý, kim lo¹i quý, gi¸m ®Þnh gien, v©n tay vµ ho¸ chÊt,...); Cæng tõ, m¸y ®o nång ®é rîu vµ ho¸ chÊt, m¸y kiÓm tra bom th. 22 C¸c lo¹i m¸y ®o lêng vµ ph©n tÝch tÝn hiÖu, thiÕt bÞ thu bøc x¹ mµn h×nh. 23 ThiÕt bÞ, hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt hé chiÕu, s¶n xuÊt giÊy chøng minh nh©n d©n vµ c¸c lo¹i thÎ PVC. 24 ThiÕt bÞ phôc vô cho viÖc ®ét nhËp vµo môc tiªu ®Ó lÊy tµi liÖu: dông cô më kho¸, èng sai luån vµ c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù kh¸c. 25 ThiÕt bÞ b¶o vÖ tµi liÖu (tem, foil, d©y kim lo¹i,...) chèng gi¶ hé chiÕu, thÞ thùc, tµi liÖu kh¸c. 26 ThiÕt bÞ b¶o qu¶n tµi liÖu, vËt chøng nguy hiÓm (ho¸ chÊt ®éc, chÊt phãng x¹, chÊt ch¸y næ), vËt chøng ®Æc biÖt kh¸c. 27 Tñ gi¸ hå s¬ nghiÖp vô, thiÕt bÞ b¶o qu¶n tµi liÖu. 28 ThiÕt bÞ th«ng tin vÖ sinh, v« tuyÕn, h÷u tuyÕn vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ phô trî. 29 M¸y tÝnh ®iÖn tö, c¸c thiÕt bÞ m¹ng vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi. 30 PhÇn mÒm tin häc phôc vô c«ng t¸c an ninh. 31 M¸y quang häc, èng nhßm, kÝnh tiÒm väng phô tïng vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. 32 M¸y ¶nh, m¸y quay phim, m¸y chiÕu, m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong phßng lµm ¶nh, phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî. 33 M¸y photocopy, m¸y sao chôp, phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî chuyªn dïng phôc vô C«ng an. 34 ThÎ tõ, m· v¹ch, thÎ th«ng minh c¸c lo¹i. 35 M¸y ghi ©m, phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî. 36 Camera, phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî. 37 ThiÕt bÞ b¸o ®éng, b¸o ch¸y vµ b¶o vÖ chèng trém, chèng ®ét nhËp hoÆc cøu ho¶, Hµng rµo ®iÖn tö vµ c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù; Phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî. 38 Ph¬ng tiÖn ch÷a ch¸y: M¸y bay ch÷a ch¸y; Xe ch÷a ch¸y, xe chØ huy ch÷a ch¸y; Tµu ch÷a ch¸y; C¸c ph¬ng tiÖn ch÷a ch¸y kh¸c vµ phô tïng. 39 VËt t phôc vô ch÷a ch¸y: Ho¸ chÊt ch÷a ch¸y, b×nh ch÷a ch¸y, l¨ng vßi vµ c¸c vËt t ch÷a ch¸y kh¸c. 40 Trang bÞ ch÷a ch¸y: QuÇn ¸o, g¨ng tay, ñng chèng ch¸y vµ c¸c trang bÞ chèng ch¸y kh¸c.
  5. 5 41 M« h×nh häc cô phôc vô huÊn luyÖn trinh s¸t vµ b¾t kh¸m xÐt. 42 XuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh hå s¬, tµi liÖu vµ s¸ch nghiÖp vô phôc vô C«ng an.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản