Thông tư 07/2001/TT-BCA(V19)

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư 07/2001/TT-BCA(V19)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2001/TT-BCA(V19) về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ do bộ Công An ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2001/TT-BCA(V19)

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2001/TT-BCA(V19) Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2001 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 14/2001/N -CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2001 C A CHÍNH PH V QU N LÝ HO T NG KINH DOANH DNCH V B OV Ngày 25 tháng 4 năm 2001 Chính ph ã ban hành Ngh nh s 14/2001/N -CP v qu n lý ho t ng kinh doanh d ch v b o v , thi hành th ng nh t Ngh nh nêu trên, B Công an hư ng d n th c hi n như sau: I. V PH M VI I U CH NH C A NGHN NNH 1. Ho t ng kinh doanh d ch v b o v theo quy nh c a Ngh nh s 14/2001/N - CP bao g m các lĩnh v c sau ây: a) B o v con ngư i bao g m các ho t ng b o v s an toàn v tính m ng s c kho , danh d nhân phNm c a ngư i ư c thuê b o v theo h p ng; b) B o v tài s n và hàng hoá là vi c th c hi n các ho t ng b o v nh m b o m s an toàn cho tài s n, hàng hoá h p pháp c a các t ch c, cá nhân ư c thuê b o v theo h p ng; c) S n xu t, s a ch a phương ti n, h th ng thi t b k thu t c bi t chuyên dùng cho ho t ng d ch v b o v . 2. Nh ng i tư ng, m c tiêu thu c danh m c Nhà nư c quy nh do l c lư ng Quân i và công an nhân dân có trách nhi m vũ trang canh gác, b o v và nh ng i tư ng mà Chính ph quy nh do l c lư ng b o v c a các cơ quan, doanh nghi p m nhi m không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh s 14/2001/N -CP và Thông tư hư ng d n này, mà th c hi n thep quy nh c a pháp lu t i v i t ng i tư ng ó. 3. Các hành vi b nghiêm c m t i i u 4 Ngh nh s 14/2001/N -CP bao g m: a) Trang b các lo i vũ khí, các lo i công c h tr ã ư c quy nh t i Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n , công c h tr và Thông tư s 05/TT-BNV (C13) ngày 29 tháng 9 năm 1996 c a B N i v (nay là B Công an) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 47/CP c a Chính ph ho t ng d ch v b o v ;
 2. b) Thành l p doanh nghi p th c hi n các ho t ng i u tra bí m t (s d ng ngư i ho c phương ti n k thu t bí m t theo dõi, thu th p các tin t c, tình hình có liên quan n ho t ng c a các cơ quan, t ch c và cá nhân); các ho t ng i u tra bí m t ó có th là bí m t v i c i tư ng ang ư c i u tra và nh ng ngư i khác ho c ch bí m t v i i tư ng ư c i u tra, còn v i ngư i khác thì công khai. c) L i d ng các ho t ng d ch v b o v xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a các cơ quan, t ch c, cá nhân ho c b o v các vi c làm trái pháp lu t; e do , ngăn c n ngư i khác t cáo các vi c làm trái pháp lu t ho c c n tr , ch ng l i ngư i thi hành công v . II. I U KI N THÀNH L P DOANH NGHI P VÀ T CH C, HO T NG KINH DOANH DNCH V B O V 1. Ch nh ng doanh nghi p ư c thành l p, ăng ký kinh doanh theo úng quy nh c a Ngh nh s 14/2001/N -CP, Thông tư hư ng d n này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan m i ư c ti n hành ho t ng kinh doanh d ch v b o v . 2. Theo quy nh t i i u 9 Lu t Doanh nghi p và kho n 2 i u 2 Ngh nh s 14/2001/N -CP, thì nh ng cơ quan, t ch c, cá nhân sau ây không ư c thành l p, qu n lý doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v : a) Cơ quan nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân s d ng tài s n c a Nhà nư c ho c công qu thành l p doanh nghi p kinh doanh thu l i riêng cho cơ quan, ơn v mình; b) Ngư i ang là cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; c) Ngư i ang là sĩ quan, h sĩ quan, chi n s , quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân; sĩ quan, h sĩ quan, chi n s , công nhân viên Công an nhân dân trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân; d) Cán b lãnh o, qu n lý nghi p v trong các doanh nghi p nhà nư c, tr nh ng ngư i ư c c làm i di n qu n lý ph n v n góp c a Nhà nư c t i doanh nghi p khác; ) Ngư i chưa thành niên; ngư i thành niên b h n ch ho c m t năng l c hành vi dân s ; e) Ch doanh nghi p tư nhân, thành viên h p danh c a công ty h p danh, Giám c (T ng giám c), Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , H p ng thành viên c a doanh nghi p b tuyên b phá s n không ư c quy n thành l p doanh nghi p, không ư c làm ngư i qu n lý doanh nghi p trong th i h n t m t năm n ba năm, k t ngày doanh nghi p b tuyên b phá s n, tr các trư ng h p quy nh t i Lu t Phá s n doanh nghi p; g) T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; doanh nghi p có v n u tư c a nư c ngoài, ho c c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài;
 3. h) Ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang ph i ch p hành các hình ph t tù, c i t o không giam gi , c m cư trú, qu n ch , ngư i ư c hư ng án treo nhưng ang trong th i gian th thách ho c ngư i b Toà án c m hành ngh kinh doanh d ch v b o v ; i) Ngư i ang b áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác: giáo d c t i xã, phư ng, th tr n; qu n ch hành chính; ưa vào cơ s giáo d c; ưa vào cơ s ch a b nh; ưa vào trư ng giáo dư ng; k) Ngư i có ti n án v các t i do l i c ý mà chưa ư c xoá án tích; ngư i ã b áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác mà theo quy nh c a pháp lu t chưa ư c coi là chưa b x lý vi ph m hành chính. 3. Nh ng cơ quan, t ch c, cá nhân ã nêu t i i m 2 M c II c a Thông tư này không ư c tr c ti p th c hi n các ho t ng d ch v b o v . 4. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c th c hi n m t s ho t ng tr c ti p s n xu t, s a ch a các phương ti n, thi t b k thu t c bi t chuyên dùng cho ho t ng d ch v b o v (làm chuyên gia, công nhân k thu t ho c các ho t ng tr c ti p s n xu t khác), nhưng không ư c làm nhân viên b o v th c hi n các ho t ng b o v con ngư i, tài s n và hàng hoá theo quy nh t i i u 1 Ngh nh s 14/2001/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. III. H SƠ, TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH DNCH V B O V , B SUNG NGÀNH NGH KINH DOANH DNCH V B O V 1. Vi c thành l p, ăng ký kinh doanh, b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v ho c m chi nhánh, văn phòng i di n, m r ng quy mô, a bàn ho t ng ph i th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p, Ngh nh s 14/2001/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trong h sơ ngh c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v ph i có "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v do Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c cho phép b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v khi trong h sơ ngh c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v có "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v do Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. IV. H SƠ, TH T C C P GI Y CH NG NH N I U KI N V AN NINH, TR T T 1. H sơ ngh c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t bao g m: a) ơn ngh c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t ho t ng kinh doanh d ch v b o v (theo m u BV1 ban hành kèm theo Thông tư này);
 4. b) H sơ ngh c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ngh b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v . i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c phép ho t ng trư c khi ban hành Ngh nh s 14/2001/N -CP, thì ph i có b n sao Gi y phép u tư, b n sao i u l công ty ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t (khi n p b n sao ph i xu t trình b n g c ki m tra); c) Quy ch v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó ph i quy nh rõ v t ch c b máy c a doanh nghi p, ph m vi, a bàn, phương th c, bi n pháp ti n hành ho t ng kinh doanh d ch v b o v ; vi c tuy n d ng, ào t o và qu n lý nhân viên b ov ; d) Danh sách và lý l ch (có nh và xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú) c a sáng l p viên và nh ng ngư i d ki n gi các ch c v ch ch t c a doanh nghi p (Ch t ch H i ng qu n tr ; T ng giám c, Phó t ng Giám c; Giám c, Phó giám c). i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c phép ho t ng t trư c khi ban hành Ngh nh s 14/2001/N -CP, thì trong h sơ ph i có b n khai nhân s (m u BV2 ban hành kèm theo Thông tư này), b n photo H chi u (khi n p b n photo ph i xu t trình h chi u ki m tra) c a ngư i ng u ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ó. N u là doanh nghi p liên doanh thì trong h sơ ph i có thêm lý l ch (có nh và xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú) c a nh ng ngư i Vi t Nam gi các ch c v ch ch t c a doanh nghi p. 2. ThNm quy n, th t c c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t : a) Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n h sơ và xem xét, c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v cho doanh nghi p có tr s chính t i a phương mình (tr trư ng h p hư ng d n t i i m 14 M c V Thông tư này). Trong quá trình xem xét, c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ph i ph i h p v i các phòng nghi p v có liên quan c a Công an t nh, thành ph m b o cho vi c c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t ư c ch t ch , úng pháp lu t. b) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan Công an ti p nh n h sơ có trách nhi m nghiên c u h sơ, xem xét th c t m t cách toàn di n, y các i u ki n v an ninh, tr t t có liên quan n con ngư i và t ch c ho t ng c a doanh nghi p xin ăng ký kinh doanh ho c xin b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t cho ngư i n p h sơ (theo m u BV3 ban hành kèm theo Thông tư này). "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v ư c c p làm hai b n (m t b n ưa vào h sơ xin ăng ký kinh doanh, m t
 5. b n lưu t i doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n xu t trình khi ư c ki m tra). Trư ng h p không i u ki n v an ninh, tr t t ho c h sơ không h p l thì cơ quan Công an ti p nh n h sơ ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i n p h sơ bi t rõ lý do ho c yêu c u b sung h sơ. c) Ngư i xin c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. V. TRÁCH NHI M C A CÁC DOANH NGHI P HO T NG KINH DOANH DNCH V B O V 1. Ch m nh t là 10 ngày trư c khi chính th c ho t ng, ngư i ng u doanh nghi p, ng u chi nhánh, văn phòng i di n ph i thông báo b ng văn b n cho Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tr s chính c a doanh nghi p ho c nơi t chi nhánh, văn phòng i di n bi t nơi t tr s , a bàn và th i gian chính th c ho t ng. ng th i, ph i g i kèm theo các lo i gi y t sau: a) i v i doanh nghi p, ph i g i kèm theo b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v (có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n), danh sách nh ng ngư i trong ban lãnh o và nhân viên c a doanh nghi p (trong ó ph i ghi rõ h tên, năm sinh, Qu c t ch, quê quán và nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a nh ng ngư i ó). b) i v i chi nhánh, văn phòng i di n, ph i g i kèm theo b n sao "gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v , gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v c a doanh nghi p; b n sao gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n (b n sao các lo i gi y t nêu trên ph i có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n), danh sách nh ng ngư i trong ban lãnh o và nhân viên c a chi nhánh, văn phòng i di n (trong ó ph i ghi rõ h tên, năm sinh, Qu c t ch, quê quán và nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a nh ng ngư i ó). 2. Ngư i ng u doanh nghi p ph i ch p hành y các quy nh c a pháp lu t v t ch c, ho t ng kinh doanh d ch v b o v và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a doanh nghi p mình; có trách nhi m thông báo v s chi nhánh, văn phòng i di n, nơi t chi nhánh, văn phòng i di n và th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng quý v tình hình ho t ng b o v có liên quan n an ninh, tr t t cho cơ quan Công an nơi ã c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v ; ch p hành s ki m tra, hư ng d n và th c hi n các yêu c u c a cơ quan Công an có thNm quy n. 3. Ngư i ng u chi nhánh, văn phòng i di n ph i ch u trách nhi m trư c Giám c (T ng giám c) doanh nghi p và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n do mình ph tránh; có trách nhi m báo cáo v i Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an t nh, thành ph nơi t chi nhánh, văn phòng i di n v tình hình ho t ng c a doanh nghi p có liên
 6. quan n an ninh, tr t t ; ch p hành s ki m tra, hư ng d n và th c hi n các yêu c u c a cơ quan Công an có thNm quy n. 4. Trư ng h p doanh nghi p ăng ký kinh doanh t nh, thành ph này mà ưa nhân viên n t nh, thành ph khác thư ng xuyên ho t ng d ch v b o v , thì ch m nh t là 10 ngày trư c khi ho t ng ph i thông báo b ng văn b n v a i m, th i gian, phương th c ho t ng d ch v b o v , ng th i g i kèm theo danh sách nh ng nhân viên s n làm vi c t i t nh, thành ph ó cho Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an c p t nh nơi n bi t. 5. Trư ng h p doanh nghi p có s thay i v ngư i ng u doanh nghi p (Giám c, T ng giám c, Ch t ch H i ng qu n tr ), thì ngư i ư c thay th ph i áp ng các i u ki n theo quy nh c a Ngh nh s 14/2001/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. ng th i, ch m nh t là 15 ngày sau khi có quy t nh thay i ngư i ng u, doanh nghi p ph i sao g i Quy t nh b nhi m, kèm theo lý l ch (có nh và xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú) c a ngư i ư c b nhi m cho Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an c p t nh nơi ã c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v bi t. 6. Trư ng h p m t "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " thì ph i làm ơn g i cơ quan Công an nơi ã c p gi y ch ng nh n ó ư c c p l i. Trư ng h p doanh nghi p b phá s n, gi i th ho c không kinh doanh d ch v b o v n a, thì ph i n p l i "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " kinh doanh d ch v b o v cho cơ quan Công an ã c p gi y ch ng nh n ó. 7. Khi thay i tr s doanh nghi p ho c thay i nơi t chi nhánh, văn phòng i di n, thì ch m nh t là 15 ngày sau khi thay i, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - Công an c p t nh nơi có tr s doanh nghi p ho c tr s chi nhánh, văn phòng i di n bi t. 8. Nhân viên b o v trong khi th c hi n nhi m v ph i eo bi n hi u trư c ng c phía bên trái và ph i mang theo "Gi y ch ng nh n nhân viên b o v " do Giám c doanh nghi p c p xu t trình khi c n thi t. ng th i có trách nhi m gi gìn, b o qu n các gi y t ó, không ư c cho ngư i khác mư n. Khi thôi làm nhân viên b o v ph i n p tr doanh nghi p bi n hi u và gi y ch ng nh n nhân viên b o v . 9. M u bi n hi u và gi y ch ng nh n nhân viên b o v ư c quy nh như sau: Tên doanh nghi p H và tên S : . a) Bi n hi u nhân viên b o v :
 7. Kích thư c 9 x 6 cm, n n màu tr ng, ch m u en dòng trên cùng ghi tên, doanh nghi p, phía dư i ghi h , tên và dán nh c a ngư i ư c c p bi n, dư i cùng là s bi n nh (3x4cm) b) Gi y ch ng nh n nhân viên b o v : Kích thư c 10 x6 cm, m t trư c n n m u xanh da tr i, ch m u ; m t sau n n màu tr ng, ch m u en và theo m u sau: Giám c (T ng giám c )....... M t sau CH NG NH N: H và tên:............. ...... Năm sinh: ................ .. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:........................................ là nhân viên b o v c a công ty. ...., ngày... tháng... năm..... Giám c (T ng giám c)...... (ký tên óng d u) nh (3x4cm) (TÊN DOANH NGHI P) GI Y CH NG NH N NHÂN VIÊN B O V
 8. S : .. M t trư c 10. Ngư i ng u doanh nghi p ph i qu n lý ch t ch bi n hi u, gi y ch ng nh n nhân viên b o v và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý, s d ng các lo i gi y t ó c a nhân viên doanh nghi p mình. 11. Nhân viên b o v trong khi th c hi n nhi m v mà phát hi n các v vi c có liên quan n an ninh, tr t t x y ra trong khu v c b o v như: cháy, n , tai n n gây thương tích ho c ch t ngư i; gây r i tr t t công c ng ho c nh ng hành vi vi ph m pháp lu t khác có d u hi u ph m t i, thì ph i báo ngay cho cơ quan Công an nơi g n nh t, ng th i có trách nhi m t ch c b o v và gi nguyên hi n trư ng, c p c u n n nhân (n u có) và ti n hành các bi n pháp c n thi t nh m h n ch n m c th p nh t thi t h i x y ra. 12. Vi c nh p khNu, xu t khNu các phương ti n, thi t b k thu t c bi t chuyên dùng cho ho t ng d ch v b o v ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a T ng c c C nh sát trư c khi làm th t c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép nh p khNu, xu t khNu phương ti n, thi t b k thu t ó. 13. Doanh nghi p s n xu t phương ti n, thi t b k thu t c bi t chuyên dùng cho ho t ng d ch v b o v ph i ghi rõ tên, a ch cơ s s n xu t trên s n phNm và ph i ăng ký, lưu m u t i cơ quan Công an nơi ã c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t trư c khi cung c p cho th trư ng. 14. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho t ng kinh doanh d ch v b o v t trư c ngày ban hành Ngh nh s 14/2001/N -CP. a) Ph i làm h sơ ngh c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t ho t ng kinh doanh d ch v b o v theo hư ng d n t i i m 1 M c IV Thông tư này, g i v C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - B Công an ư c xem xét, c p gi y ch ng nh n ó. C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - B Công an có trách nhi m t ch c th c hi n vi c c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ho t ng kinh doanh d ch v b o v cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo úng quy nh c a Ngh nh s 14/2001/N -CP và trình t , th t c chung hư ng d n t i Thông tư này. b) ư c ti p t c ho t ng bình thư ng n h t th i h n ghi trong gi y phép theo úng ngành ngh kinh doanh, ph m vi, a bàn ho t ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh n trong Gi y phép u tư và i u l công ty; c) Không ư c gia h n Gi y phép u tư, không ư c b sung ngành ngh kinh doanh d ch v b o v , không ư c m r ng ph m vi, a bàn ho t ng so v i Gi y phép u tư ho c i u l công ty ã quy nh.
 9. d) Ph i th c hi n úng các quy nh c a Ngh nh s 14/2001/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, cũng như quy nh c a pháp lu t khác có liên quan; ch p hành nghiêm ch nh s ki m tra, hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. VI. KI M TRA, X LÝ VI PH M TRONG VI C CH P HÀNH CÁC QUY NNH V AN NINH, TR T T I V I HO T NG KINH DOANH DNCH V B OV 1. N i dung ki m tra: cơ quan Công an có thNm quy n ch ư c ki m tra các v n thu c lĩnh v c an ninh, tr t t trong quá trình t ch c và ho t ng c a các doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v , c th như sau: a) Ki m tra các i u ki n v an ninh, tr t t trong quá trình t ch c, ho t ng kinh doanh d ch v b o v ; b) Ki m tra các th t c, gi y t có liên quan n an ninh, tr t t trong t ch c, ho t ng c a doanh nghi p. c) Ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t trong quá trình ho t ng c a doanh nghi p và nhân viên b o v . d) Ki m tra n i dung, chương trình ào t o, hu n luy n nghi p v cho nhân viên b o v c a các doanh nghi p kinh doanh d ch v b o v và các cơ s khác ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép th c hi n ch c năng ào t o, hu n luy n nghi p v cho nhân viên b o v d ch v ; 2. ThNm quy n ki m tra: a) C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - B Công an có trách nhi m hư ng d n, ch o công tác ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t i v i ho t ng kinh doanh d ch v trên ph m vi c nư c và tr c ti p ti n hành vi c ki m tra khi c n thi t. b) Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i - B Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t i v i các ho t ng kinh doanh d ch v b o v trong ph m vi a phương mình. Vi c ki m tra ư c ti n hành theo nh kỳ m i năm m t l n và ph i có k ho ch, n i dung c th thông báo cho ngư i ng u doanh nghi p bi t trư c khi ti n hành ki m tra. Trư ng h p phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t, thì ư c ti n hành ki m tra t xu t, nhưng sau khi ki m tra xong ph i có thông báo k t qu ki m tra cho ngư i ng u doanh nghi p bi t và báo cáo Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v k t qu ki m tra ó. Nghiêm c m vi c l i d ng công tác ki m tra gây phi n hà, sách nhi u, c n tr ho t ng kinh doanh h p pháp c a doanh nghi p.
 10. Cán b , chi n s C nh sát khi ti n hành ki m tra ph i m c trang ph c úng i u l nh n i v Công an nhân dân. 3. X lý vi ph m: m i hành vi vi ph m các quy nh v an ninh, tr t t trong t ch c, ho t ng kinh doanh d ch v b o v u ph i ư c k p th i phát hi n, ình ch và x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng các i u ki n v an ninh, tr t t trong t ch c và ho t ng kinh doanh d ch v b o v , thì ngoài vi c b x lý theo quy nh c a pháp lu t còn có th b thu h i "Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t ". Vi c thu h i "Gi y ch ng nh n i u ki n an ninh, tr t t " do cơ quan Công an ã c p gi y ch ng nh n ó ho c cơ quan Công an c p trên ra quy t nh thu h i. VII. T CH C TH C HI N 1. T ng c c C nh sát có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh nh s 14/2001/N -CP và Thông tư này; quy nh th ng nh t các lo i bi u m u, h sơ nghi p v c a l c lư ng c nh sát nhân dân qu n lý v an ninh, tr t t iv i ho t ng kinh doanh d ch v b o v . 2. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tham mưu, xu t v i Ch t ch U ban nhân dân cùng c p và ph i h p v i các cơ quan có liên quan nh m qu n lý t t ho t ng kinh doanh d ch v b o v trên a bàn t nh, thành ph , ch o Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan th c hi n t t vi c qu n lý v an ninh, tr t t iv i các ho t ng kinh doanh d ch v b o v . 3. Căn c vào quy nh c a Ngh nh s 14/2001/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng và U ban nhân dân các c p th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v t ch c và qu n lý ho t ng kinh doanh d ch v b o v trên a phương mình. 4. ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an trong vi c qu n lý ki m tra ho t ng kinh doanh d ch v b o v . 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 6. T ng c c trư ng các T ng c c, Tư l nh B tư l nh C nh v , V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng B Công an, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n báo cáo v B Công an (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i.
 11. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B CÔNG AN - Th tư ng Chính ph ( b/c) - B trư ng B Công an; ( b/c) TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - y ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TƯ; - Các th trư ng B Công an; - Các T ng c c, các cơ quan tr c thu c B trư ng B Công an; - Giám c Công an t nh, TP tr c thu c TƯ; Lê Th Ti m - Công báo; - Lưu BCA (Văn phòng B , T ng c c C nh sát, V Pháp ch ). M u BV1 ban hành kèm theo Thông tư s 07/2001/TT-BCA (V19) ngày 18/9/2001 C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l p - T do - H nh phúc ơn ngh C p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t kinh doanh d ch v b o v Kính g i: .............................................................. Tôi là (ghi rõ h và tên b ng ch in hoa): ....................................... Nam, n Sinh ngày: ........ tháng ......... năm .......... Dân t c: ................. Qu c t ch: ................ CMND (ho c h chi u) s : .................... c p ngày ...... tháng ..... năm ......... Nơi c p: .......................................................................................................... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: .................................................................. ............................................................................................. Nơi hi n t i: ................................................................................................. .............................................................................................
 12. Th c hi n Ngh nh s 14/2001/N -CP ngày 25/4/2001 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh d ch v b o v và Thông tư hư ng d n thi hành s 07/2001/TT- BCA (V11) ngày 18/9/2001 c a B Công an, tôi trân tr ng làm ơn này ngh Công an t nh (TP): ....... ....................... xem xét, c p gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t ho t ng kinh doanh d ch v b o v chúng tôi làm th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Tr s chính t i: ..................................................................................... Chi nhánh, văn phòng i di n t i: ........................................................ Tôi xin cam oan, b n thân và doanh nghi p luôn ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v vi c m b o an ninh tr t t trong t ch c, ho t ng kinh doanh d ch v b o v và th c hi n úng quy ch v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p. Xin g i kèm theo: 1. H sơ g i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ngh c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (ho c b sung ngành ngh kinh doanh) d ch v b o v . 2. Quy ch v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p. 3. Danh sách và lý l ch (có nh và xác nh n c a Công an c p xã nơi cư trú) c a sáng l p viên và nh ng ngư i d ki n gi các ch c v ch ch t c a doanh nghi p (Giám c, T ng Giám c, Ch t ch H i ng qu n tr ). 4. B n sao Gi y phép u tư, b n sao i u l c a công ty ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t (n u là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c phép ho t ng t trư c khi ban hành Ngh nh 14/2001/N -CP). Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h và tên) M u BV2 ban hành kèm theo Thông tư s 07/2001/TT-BCA (V19) ngày 18/9/2001 B n khai nhân s (Individual decleration)
 13. dùng cho ngư i nư c ngoài (for foreigner) H và tên (Name and surname - in block letters): ......................................... Ngày sinh (Date of birth): ............................................................................ Gi i tính (Sex): ............................................................................................. Nơi sinh (Place of birth): .............................................................................. Qu c t ch (Nationnality): ............................................................................... H chi u s (Passport No): ........................................................................... Lo i h chi u (Kind of passport): .................................................................. Ngày c p (Date of issue): ....................... Có giá tr n (Date of expiry): ............. Cơ quan c p (Issued by): .............................................................................. Trình h c v n (Level of Instruction): ..................................................... Trình chuyên môn (Trofecsional Level): ............................................. Ngh nghi p (Profession): ....................................................................... Nơi làm vi c (Place of employment): .................................................... a ch cư trú hi n nay (Resident Address): ............................................ ............................................................................. Tôi xin cam oan nh ng n i dung khai trên ây là úng s th t (I Swear the above declarations are true of which). Làm t i (Done at): ....................................... Ngày (date) ................................................. Ký tên (Signature) M u BV3 ban hành kèm theo Thông tư s 07/2001/TT-BCA (V19) ngày 18/9/2001
 14. Công an t nh (TP) ........... C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l p - T do - H nh phúc Phòng c nh sát qu n lý Hành chính v tr t t xã h i S : .........../GCN Gi y ch ng nh n i u ki n v an ninh, tr t t kinh doanh d ch v b o v Căn c Ngh nh s 14/2001/N -CP ngày 25/4/2001 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh d ch v b o v và Thông tư hư ng d n s 07/2001/TT-BCA (V19) ngày 18/9/2001 c a B Công an; Sau khi nghiên c u h sơ, ơn ngh c a ông (bà) ............................... và xem xét các i u ki n th c t ; Công an T nh (thành ph ): ................................................... Ch ng nh n: Doanh nghi p: ......................................... ang làm th t c ăng ký kinh doanh (ho c b sung ngành ngh ) kinh doanh d ch v b o v , do ông (bà): ...................................... sinh ngày .../.../.... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ................................................... CMND (ho c h chi u) s : .................... do ................. c p ngày .../.../..... i di n cho sáng l p viên c a doanh nghi p có i u ki n v an ninh, tr t t ho t ng kinh doanh d ch v b o v . Tr s chính t i: ............................................................... Chi nhánh, văn phòng i di n t i: ....................................... ............, ngày .... tháng ..... năm ...... Trư ng phòng c nh sát Qu n lý hành chính v tr t t xã h i (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản