intTypePromotion=1

Thông tư 07/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
188
lượt xem
5
download

Thông tư 07/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp phát, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  07/2001/TT­B T C   g µy  18 th¸ng 1 n¨ m  2001  íng  c n H d É n  viÖc c Ê p   h¸t, ö   ô n g  q u y Õt  p  s d to¸n n g u å n   kinh p h Ý  thùc hi Ö n  ch Õ  ® é  hîp ® å n g  m ét sè lo¹i n g  viÖc   c« trong c¬  q u a n  h µ n h  ch Ý n h  n h µ  n íc, ® ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p   ­ C¨n  LuËt Ng©n    cø    s¸ch Nhµ      nícngµy  20/3/1996 vµ    NghÞ  ®Þnh  87/ sè  CP  ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh  phñ  ph©n  vÒ  cÊp qu¶n      lý,lËp,chÊp hµnh  vµ quyÕt to¸nNg©n      s¸ch Nhµ    níc; ­ C¨n  LuËt söa    cø    ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ng©n    s¸ch nhµ    níc sè 06/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 vµ NghÞ  ®Þnh  sè 51/1998/N§­   CP ngµy 18/7/1998  cña ChÝnh  phñ söa  ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ   ®Þnh   87/CP  sè  ngµy 19/12/1996  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh       chi tiÕt viÖc  ph©n  cÊp qu¶n      lý,lËp,chÊp hµnh  quyÕt to¸nng©n  vµ      s¸ch    nhµ  níc; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   68/2000/N§­   sè  CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh  phñ  thùc hiÖn  vÒ    chÕ  hîp ®ång  ®é    mét  lo¹  sè  ic«ng viÖc  trong c¬    quan  nhµ  níc,®¬n  sù    vÞ  nghiÖp. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    viÖc cÊp ph¸t, dông  quyÕt     sö  vµ  to¸nkinh phÝ    thùc hiÖn chÕ     ®é hîp ®ång mét  lo¹  sè  ic«ng  viÖc trong  quan  c¬  nhµ    níc, ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  sau: nh  I. Ë p  d ù  to¸n c hi tr¶  L 1.1 C¸c  quan  c¬  hµnh  chÝnh  nhµ    níc,®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  íi®©y     (d   gäi t¾t lµ c¬      quan, ®¬n    vÞ) thùc hiÖn chÕ     ®é hîp ®ång  mét  lo¹  sè  i c«ng viÖc  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 1  ®Þnh  68/2000/N§­   CP ngµy  17/11/2000 cña    ChÝnh  phñ    to¸nchitr¶theo hîp ®ång, chitiÕtcho    lËp dù                  c¸cc«ng viÖc: (1)Söa    ch÷a, b¶o      tr×®èi      víihÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp    tho¸tníc ë      c«ng  së, xe    «t«  c¸c m¸y  vµ    mãc  thiÕtbÞ    kh¸c ®ang  îc sö    ®   dông  trong  quan, c¬    ®¬n  vÞ. (2)L¸ixe;     (3)B¶o    vÖ; (4)VÖ     sinh; (5)Tr«ng      gi÷ph¬ng tiÖn ®i      l¹ cña      i c¸n bé,c«ng  chøc  kh¸ch ®Õn   vµ    lµm  viÖc    quan,®¬n  víic¬    vÞ. (6)C«ng    viÖc  kh¸c. Dù        îclËp trªnc¬  hîp ®ång  thÓ  ký  to¸nnãitrªn®       së    cô  ®∙  kÕt    víingêilao     ®éng  tæ  vµ  chøc  kinhdoanh    dÞch    vô,theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. 1.2.Dù          to¸nchitr¶theo   hîp ®ång  îctæng    ®   hîp vµo môc 101­ tiÒn c«ng      (nÕu thanh    to¸ncho    c¸ nh©n),hoÆc     môc  114      ­ chiphÝ    ín (nÕu  thuªm   thanh  to¸ncho  chøc    tæ  kinh doanh    dÞch    vô) trong dù        to¸nching©n  s¸ch hµng    n¨m  cña  quan,®¬n  c¬    vÞ.
  2. 2 1.3.Trêng  dù        hîp  to¸nching©n  s¸ch n¨m  îc cÊp  thÈm    ®   cã  quyÒn  giao  cha  ph¶n  ® îcviÖc  trÝ kinh phÝ      ¸nh    bè      chitr¶theo    hîp ®ång  theo ®óng môc  nãi trªn(do      kh«ng kÞp thùc hiÖn    chÕ     ®ång  ®é hîp  c«ng viÖc ngay    tõ ®Çu   n¨m  theo NghÞ  ®Þnh 68/2000/N§­   CP ngµy  17/11/2000  cña ChÝnh  phñ),khi     thùc hiÖn    chÕ  hîp ®ång  ®é    c«ng viÖc,c¸c c¬      quan  ®¬n  s¾p  vÞ  xÕp, bè      trÝ trong ph¹m    to¸nng©n    vidù    s¸ch ® îcgiao ®Ó         ®¶m  b¶o nguån      chitr¶cho    c¸c hîp ®ång  ký    ®∙  theo dù      ®iÓm       to¸nlËp ë  1.1 môc  Th«ng   1  tnµy,cô    thÓ: ­§iÒu    chØnh  gi¶m    c¸cmôc  100­tiÒn l    ¬ng,môc    102­ phô    cÊp ¬ng,môc  l   106­ c¸c kho¶n      ®ãng  gãp, t  ¬ng øng    víitiÒn l  ¬ng, phô    cÊp ¬ng  c¸c kho¶n  l vµ    ®ãng  gãp cña    c«ng  c¸n bé  chøc  chuyÓn  sang  thùc hiÖn    chÕ  hîp ®ång. ®é    ­§iÒu    chØnh    t¨ngmôc 101   ­tiÒn c«ng    hoÆc  môc 114     ­chiphÝ    ­ thuªm ín,t   ¬ng øng    tiÒn  víisè  ph¶i chi tr¶ theo        hîp ®ång c«ng viÖc t¨ng lªn (®îc       tæng    hîp theo dù    ®iÓm     to¸në  1.1). 1.4.Trêng    t¨ngvµ  gi¶m    hîp sè    sè  kh«ng ¬ng  t xøng    víinhau    quan, th× c¬    ®¬n  bè      to¸nb»ng  vÞ  trÝl¹ dù    i c¸ch ®iÒu    chØnh    c¸cmôc kh¸c cho        phïhîp,cô  thÓ: ­ NÕu   gi¶m      sè  lính¬n  t¨ng th×  sè    ®iÒu chØnh t¨ng cho      c¸c môc kh¸c  cho  b»ng  gi¶m. sè  ­ NÕu   gi¶m    sè  nhá  h¬n  t¨ngth× ®iÒu  sè      chØnh  gi¶m  tiÕp c¸c môc      kh¸c  cho  b»ng  t¨ng. sè  1.5.§Ó     ®¶m   b¶o thuËn  inhanh  lî , chãng cho viÖc ®iÒu chØnh môc  do  thùc hiÖn  chÕ     ®é hîp ®ång  víi  mét sè lo¹ c«ng viÖc theo NghÞ   i ®Þnh  68/2000/N§­   CP ngµy  17/11/2000  cña  ChÝnh phñ, c¸c c¬      quan, ®¬n  ® îc   vÞ    ®iÒu  chØnh    c¸c môc theo    néidung    th«ng  víiKho    trªnvµ  b¸o    b¹c Nhµ      nícn¬i giao dÞch    lµm    kiÓm    c¨n cø  tra,gi¸m    s¸t;sau  b¸o    quan  ®ã  c¸o c¬  qu¶n    lýcÊp  trªnvµ  quan      c¬  tµichÝnh ®ång  cÊp. C¸c  êng  tr hîp ®iÒu  chØnh  môc  kh¸c kh«ng thuéc    néi dung trªn,thùc     hiÖn theo quy  ®Þnh  it¹ Th«ng   103/1998/TT­   tsè  BTC   ngµy 18/7/1998 cña    Bé  TµichÝnh    híng dÉn    viÖc ph©n  cÊp,lËp,chÊp      hµnh  quyÕt    vµ  to¸nng©n  s¸ch  nhµ níc. II. Ê p  p h¸t, ö  d ô n g  v µ q u y Õt to¸n kinh p h Ý  c hi tr¶  C  s ViÖc cÊp ph¸t,sö    dông  quyÕt  vµ  to¸n kinh    phÝ      chi tr¶ theo hîp ®ång  cña    quan,®¬n  ® îcthùc hiÖn  c¸cc¬    vÞ      b×nh  êng  c¸cmôc    th nh    ching©n  s¸ch   theo Quy  ®Þnh   iTh«ng   103/1998/TT­ t¹  t BTC   ngµy  18/7/1998  cña      Bé Tµi chÝnh híng dÉn    viÖc ph©n  cÊp,lËp chÊp      hµnh  quyÕt    vµ  to¸nng©n  s¸ch nhµ    níc;Th«ng   40/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy  31/3/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ     ®é qu¶n    lý,cÊp  ph¸t,thanh    to¸n c¸c kho¶n        ching©n  s¸ch qua  Kho  b¹c  Nhµ    níc;Th«ng   21/2000/TT­ tsè  BTC  ngµy  16/3/2000 cña  TµichÝnh    Bé    híng   dÉn xÐt duyÖt,th«ng    b¸o quyÕt    to¸nn¨m        ®èi víic¸c ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  sù  nghiÖp  c¸cv¨n b¶n  li   vµ      cã  ªnquan  qu¶n    vÒ  lýng©n  s¸ch nhµ    níc.
  3. 3 III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy 1/1/2001.Trong      qu¸ tr×nh thùc     hiÖn, nÕu  khã    cã  kh¨n,víng  ¾c,      m ®Ò nghÞ    quan, ®¬n  ph¶n  c¸c c¬    vÞ  ¸nh  kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó phèihîp gi¶i       quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2