intTypePromotion=1

Thông tư 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
82
lượt xem
1
download

Thông tư 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc vi Öt n a m   è  07/2001/TT­N H N N   n n S n g µ y  31 th¸ng 8 n¨ m  2001 H í ng d É n   ù c hi Ö n   u y  c h Õ   th Q q u ¶ n   ý ti Ò n c ñ a n íc c ã  c h u n g  biªn giíi ¹i h u  v ù c  l  t  K biªn giíi µ  K h u   ù c kinh t Õ  c ö a kh È u  Vi Ö t  a m  b a n  h µ n h  kÌ m  theo   v v N Q u y Õ t ® Þ n h   è  140/2000/Q§­T T g  n g µ y  8/12/2000  s c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p C¨n cø  vµo  §iÒu 2  cña Quy Õt ®Þnh  sè  140/2000/Q§­ TTg  ngµy  8/12/2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ýtiÒn  l  cña  íc cã  n   chung    í t¹  biªn gi i i   Khu  ùc    í vµ  v biªn gi i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu     c kh ViÖt Nam,  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ùc hiÖn      h Nh n     h d th   Quy  Õ     ch nh sau: m ô c  I. è i tî ng ¸p d ô n g  § 1. Th«ng   µy    ông  i víic¸c ®èi t ng lµ c¸ nh©n  ö  ông  Òn cña    tn ¸p d ®è        î       sd ti   níc cã    chung  biªn gií  ¹    ii t Khu  ùc  v biªn gií vµ    i Khu  ùc    v kinh  Õ  öa  Èu. C¸  t c kh   nh©n  quy  nh  ®Þ trongTh«ng   µy    tn bao  å m: g 1.1.C   ©n    ílµc¸c®èi t ng sau:  d biªngi        î   i a.C«ng  ©n  ÖtNam   ã  é  Èu  êng  ót¹ Khu  ùc    í ;   d Vi   c h kh th tr     i v biªngi i b. C«ng  ©n    d kh¸c (bao  å m   c«ng  ©n  Öt Nam     µi Khu  ùc    g c¶  d Vi   ë ngo   v biªn gií     ic«ng  ©n  ña  íc cã  , d c n   chung    í víiViÖt Nam)  ã  ¨ng  ý  biªn gi i       c® k kinh  doanh  ¹ Khu  ùc    ívµ  t  i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu.   c kh 1.2.C¸c    ©n    c¸ nh kh¸c lµngêiViÖt Nam,  êinícngoµikh«ng  éc ®èi        ng       thu     t ng quy  nh  ¹ §iÓ m       î  ®Þ t i 1.1 ë trªn. 2. C¸  ©n  ö  ông  Òn cña    íckh¸c (kh«ng    nh sd ti   c¸c n     ph¶ilµtiÒn cña  íccã       n  chung  biªn gií ) ¹    i t iKhu  ùc    v biªn gií  µ    i Khu  ùc  v v kinh  Õ  öa  Èu  îc thùc t c kh ®    hiÖn theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèivµ    l      c¸cquy  nh  ®Þ kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèicã  l     li   ªnquan.  3. ViÖc  ö  ông  Òn cña  íccã    sd ti   n   chung    í cña  chøc    biªngi   i tæ  ë trong Khu    vùc    í vµ  biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  îcthùc hiÖn    c kh ®     theo c¸cquy  nh  ¹     ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýngo¹i l    hèivµ      c¸cquy  nh  ®Þ kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèicã  ªnquan. l      li     m ô c  II. h ¹ m  vi ® i Ò u  c h Ø n h  P TiÒn  ña  ícnµo  ©n  ©n  Ö  c n  (Nh d t Trung  èc,KÝp  µo,RielCampuchia) qu   L     chØ  îcsö  ông  ¹ Khu  ùc    ívµ  ® d t i v biªngi   Khu  ùc  i v kinhtÕ  öa  Èu  Õp gi¸pvíi   c kh ti       nícÊy;cô  Ó  µ:     th l
 2. 2 1.Nh ©n  ©n  Ö    d t Trung  èc  îcsö  ông  ¹ Khu  ùc    í vµ  qu ®   d t i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh  Õ  öa  Èu  ña  Öt  t c kh c Vi Nam   Õp ti gi¸p víiTrung  èc     qu hay  îc cÊt  ÷, ®  gi   mang  theo  êi trong  ¹m      ng   ph vi c¸c tØnh biªn gií  ña  Öt Nam   Õp    íi  i c Vi   ti gi¸p v   Trung quèc.     2.  Ýp   µo  îc sö  ông  ¹  K L ® d t iKhu  ùc  v biªn gií  µ    i Khu  ùc  v v kinh  Õ  öa  tc khÈu  ña  Öt Nam   Õp    íiLµo  c Vi   ti gi¸pv   hay  îc cÊt gi÷,mang  ®     theo  êi trong ng     ph¹m      vic¸ctØnh    ícña  ÖtNam   Õp gi¸pvíi µo. biªngi   i Vi   ti       L 3. RielCampuchia ® îc sö  ông  ¹       d ti Khu  ùc    í vµ  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ    cöa  Èu  ña  Öt Nam   Õp    íiCampuchia hay  îccÊt gi÷,mang  kh c Vi   ti gi¸pv     ®     theo  ngêitrong ph¹m          vic¸ctØnh    ícña  ÖtNam   Õp gi¸pvíi biªngi   i Vi   ti       Campuchia. 4. Nh ©n   ©n  Ö    d t Trung  èc,KÝp  µo  îc sö  ông  ¹  qu   L ® d ti Khu  ùc    í v biªngi  i vµ Khu  ùc  v kinh  Õ  öa  Èu  t c kh hay  îc cÊt gi÷,mang  ®     theo  êi t¹  ng   i tØnh    Lai Ch ©u  µtØnh  ã  êng    ítiÕp gi¸pvíi (l   c® biªngi   i      Trung  èc  µ  µo). qu v L 5.KÝp  µo,RielCampuchia® îcsö  ông  ¹ Khu  ùc    í vµ    L     d t  i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu    c kh hay  îc cÊt gi÷,mang  ®     theo  êi t¹  ng   i tØnh Kontum  µtØnh  (l   cã  êng    ítiÕp gi¸pvíi µo  µ  ® biªngi   i      L v Campuchia). m ô c  III. m ô c  ® Ý c h  s ö  d ô n g     TiÒn  ña  íccã  c n   chung    í® îcsö  ông  µo    ôc  ch  biªngi     d i v c¸cm ®Ý sau: 1. Lµ m   ¬ng  Ön    ph ti thanh to¸n khi mua,     b¸n  µng  h ho¸,dÞch  ô  ¹      v ti khu vùc    í vµ  biªngi   khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  ÷a c¸c c¸ nh©n  íinhau    c kh gi       v  hay  ÷a gi   c¸nh©n  íi chøc    v  tæ  kinhtÕ  îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp    Òn cña  ­  ®  h Nh n   ph thu ti   n íccã    chung    í ; biªngi i 2. B¸n    cho  ©n   µng  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  Ng h ®  h Nh n   ph kinh doanh    ngo¹ihèi (Ng©n  µng  îc phÐp)     h ®  hoÆc   µn  æi  ¹itÖ  Æt   ¹  B ® ngo   ® t iKhu  ùc  v biªngií vµ    i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu    c kh hay  Æt  ¹  ÷ng  ¬i kh¸c trong ®Þa   ® tinh n      bµn tØnh    í® îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtnam   biªngi     i h Nh n     cho  Ðp; ph 3.C Êt  ÷,mang    gi   theo ngêi:     3.1.C¸  ©n  îc phÐp  Êt gi÷,mang    nh ®  c    theo  êi tiÒn  ña  íc cã  ng   c n   chung  biªn gií trong ph¹m       i     vic¸c tØnh    í cã  biªn gi i chung    í víim ét  íc (Nh©n    biªn gi i     n  d©n  Ö  îc cÊt gi÷,mang  t®      theo  êi ë    ng   c¸c tØnh  ã  c chung  biªn gií víiTrung   i    Quèc,hoÆc   Ýp  îccÊtgi÷,mang    K ®     theo  êië    ng   c¸ctØnh  ã  c chung    í víi biªngi     i Lµo hoÆc     îc cÊt gi÷,mang  Riel®       theo  êi ë    ng   c¸c tØnh  ã  c chung    í víi biªn gi i     Campuchia).   3.2.C«ng  ©n  ña  íc cã    d c n   chung    í víiViÖt Nam   ã  ¨ng  ý  biªn gi i       c® k kinh   doanh  ¹ Khu  ùc    í vµ  ti  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu, n Õu  îcc¬    c kh   ®   quan  ã c thÈm  Òn  ña  Öt Nam   quy c Vi   cho  Ðp  i  µo    ph ® v c¸c tØnh  trong néi®Þa,  ã       c nhu cÇu mang  theo  êitiÒn cña  íccã  ng     n   chung    í víim ôc  ch  biªngi     i ®Ý mang  theo  ngêi hoÆc       ®Ó b¸n cho  ©n   µng  îc phÐp  Ng h ®  ph¶igöi hå  ¬      s cho  Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh    í trªn®Þa   µn. Hå   ¬  å m   Êy    Þ  h Nh n   biªn gi i     b   sg Gi ®Ò ngh (MÉu  ô  ôcsè    µ  Êy  Ðp  µo    ph l   1) v gi ph v c¸c tØnh  trong néi®Þa   c¬     do  quan  ã  c thÈm  Òn  ña  Öt Nam   Êp  êng  îp nép  quy c Vi   c (tr h  b¶n sao  ×  th ph¶icã    b¶n  èc  g ®Ó   i chiÕu). ®è  
 3. 3 Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc GiÊy    Þ, Chi 5  l vi k t   nh ®  ®Ò ngh     nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh    í trªn®Þa   µn  Êp  Ng h Nh n   biªngi     i b c hoÆc   kh«ng  Êp  c GiÊy  Êp  Ën  ch thu cho  mang  Òn  ña  íc cã  ti c n   chung    í vµo    biªn gi i   c¸c tØnh  éi n  ®Þa   Éu  ô  ôc sè    êng  îp  (M ph l   2).Tr h kh«ng  Êp  Êy  Êp  Ën, Chi nh¸nh  c Gi ch thu     Ng ©n   µng  µ   íctØnh    í trªn®Þa   µn  h Nh n   biªngi     i b ph¶icã      v¨n b¶n th«ng  râ b¸o    lýdo;    3.3.   êi níc ngoµi khi nhËp    Ng        c¶nh  µo  Öt Nam   v Vi   b»ng  é  Õu    h chi hay giÊy  ê cã    Þ thay thÕ  é  Õu,n Õu  ∙  t   gi¸tr     h chi   ® khaib¸o      H¶i quan  öa  Èu  è  c kh s tiÒn  ña  íc cã  c n   chung  biªn gií th×  îc mang   i   ®  theo  êi sè  Òn  Æt   µy    ng   ti m n ra kháitØnh    biªn gií vµo     i   c¸c tØnh  trong néi ®Þa,     kh«ng  Çn  c ph¶i cã  ù  Êp    s ch thuËn  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n   3.4.    C«ng  ©n  Öt Nam   Ëp  d Vi   nh c¶nh b»ng  é  Õu, n Õu  ∙  h chi   ® khaib¸o    H¶i quan  öa  Èu  è  Òn cña  íccã    c kh s ti   n   chung    í th×  îcmang  biªngi   ®   i theo  êi ng   sè  Òn m Æt   µy    áitØnh    ívµo    ti   n ra kh   biªngi   i c¸ctØnh trongnéi®Þa,     kh«ng  Çn  c ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña  ©n  µng  µ   íc;   s ch thu c Ng h Nh n 3.5.Ngoµi c¸c tr ng  îp nªu  ¹ §iÓ m       µ         ê h   ti  3.2,3.3 v 3.4 trªn,   ©n    nh c¸ kh«ng  ® îc phÐp    mang  theo  êi tiÒn  ña  íc cã  ng   c n   chung    í vµo    biªngi  i c¸c tØnh trong  néi ®Þa;  íc khi vµo    tr     c¸c tØnh trong  éi ®Þa,  nh©n  ã  Òn  ña  íc cã  n  c¸  c ti c n   chung    í ph¶i b¸n  biªn gi i     cho  ©n   µng  îc phÐp,  µn  æi  ¹itÖ  Ng h ®  B ® ngo   hoÆc   göi l¹ díih×nh   i     thøc  ÷ hé  ¹  ©n   µng  îc phÐp    a   µn  gi   t i Ng h ®  trªn®Þ b tØnh    biªn gií . i 4.§îcmang     theo ngêikhixuÊt,nhËp         c¶nh  qua    öa  Èu    í  c¸cc kh biªngi i. C¸  ©n  nh (bao  å m   c¸ nh©n  µ ngêi níc ngoµi)xuÊt,nhËp  g c¶    l         c¶nh    qua cöa  Èu    í b»ng  é  Õu,giÊy  kh biªngi   i h chi   th«ng  µnh  h hoÆc  chøng minh      th biªn gií do  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  ña  Ötnam   i c th quy c Vi   hoÆc   ña  íccã  c n   chung    íbiªngi  i cÊp  ã  c mang  theo  êi tiÒn  Æt   µ §ång  Öt Nam,  Òn  ña  íc cã  ng   m l  Vi   ti c n   chung  biªngií hay  ¹itÖ     i ngo   kh¸c vîtmøc     quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ®Þ c Th ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   ×      th ph¶ikhaib¸o        H¶i quan  öa  Èu. Trêng  îp  Êt c¶nh  õ c kh   h xu   t  ViÖt  Nam   níc ngoµi mang     ra      trªn møc  quy  nh   ®Þ ph¶i cã  Êy  Ðp   ña    gi ph c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam. h Nh n     C¸c quy  nh  Ò   ®Þ v møc  ång  Öt Nam,  § Vi   møc  Òn cña  íccã  ti   n   chung   biªn gií hay    ¹  ¹itÖ    i c¸c lo ingo   kh¸c ® îcmang       ra,mang  µo    Êt,nhËp  v khixu   c¶nh  µ  v thñ tôc,thÈm  Òn  Êp  Êy  Ðp  i víic¸c tr ng  îp xuÊt c¶nh     quy c gi ph ®è       ê h     mang  ît v  møc  quy  nh  ùc hiÖn  ®Þ th   theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   trongtõng thêikú.       5. §Çu   µo    tv Khu  ùc    í vµ  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  i víi êng    c kh ®è     tr hîp lµc«ng  ©n  ícngoµi. Öc  u    ùc hiÖn     d n   Vi ®Ç tth   theo LuËt §Çu   ícngoµit¹     tn     i ViÖtNam   µ        v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih m ô c  IV. ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  ® å n g  Vi Ö t n a m    m  k 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n C¸  ©n  êi níc ngoµi lµ c«ng  ©n  ña  íc cã  nh ng        d c n   chung    í víiViÖt biªn gi i       Nam,   îc phÐp  ®  kinh doanh  ¹  t iKhu  ùc  v biªn gií  µ     iv Khu  ùc  v kinh  Õ  öa  tc khÈu, cã  ång  Öt Nam     îctõ viÖc   § Vi   thu ®     b¸n  µng    µ  h ho¸ v cung  øng  Þch  ô  d v vµ    ån    ång  Öt Nam   c¸c ngu thu § Vi   kh¸c ® îcph¸p luËtViÖt Nam           cho  Ðp, ® îc ph   
 4. 4 m ë   µ  v duy  ×tµikho¶n  ång  Öt Nam   ¹ c¸c Ng ©n hµng  îcphÐp  Æt  ¹ tr     § Vi   ti       ®  ® t  i c¸ctØnh    í .   biªngi i 2.Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n   t  ®ã t   Do  ©n  µng  ¬im ë   µikho¶n  ång  ÖtNam   Ng h n   t  § Vi   quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n C¸  ©n  êinícngoµilµc«ng  ©n  ña  íccã  nh ng        d c n   chung    í ® îcphÐp  biªngi     i sö  ông  µikho¶n  ång  ÖtNam   d t  § Vi   theo quy  nh    ®Þ sau: 3.1.Ph Çn      thu a. Thu    chuyÓn kho¶n hay  ép  Òn m Æt   õ viÖc  hµng    Þch  ô  n ti   t  b¸n  ho¸,d v t¹ ViÖt Nam     i   cho    chøc  µ    ©n  ¹ Khu  ùc    í vµ Khu  ùc  c¸ctæ  v c¸ nh t i v biªngi     i v kinh  tÕ  öa  Èu; c kh b. Thu  chuyÓn kho¶n  hay  ép  Òn  Æt   õ  Öc  n ti m t vi b¸n  Òn  ña  íc cã  ti c n   chung    í hay    ¹  ¹itÖ  biªn gi i   c¸c lo ingo   kh¸c cho  ©n   µng  îc phÐp    Ng h ®  hay  µn  B ® æi  ¹itÖ; ngo   c.Thu    chuyÓn kho¶n  hay  ép  Òn m Æt   õ c¸c nguån    n ti   t    thu kh¸c ® îcph¸p      luËtViÖtNam       cho  Ðp. ph 3.2.Ph Çn        chi   a. Chi thanh     to¸n mua   µng  ãa, dÞch  ô    h h  v cho    chøc  µ    ©n  c¸c tæ  v c¸ nh kinhdoanh  ¹ Khu  ùc    ívµ Khu  ùc    t i v biªngi    i v kinh tÕ  öa  Èu;   c kh   b. Chi mua   Òn cña  ícm ×nh  ¹    ©n   µng  îcphÐp     ti   n  t i Ng c¸c h ®  hay    µn  c¸c B ® æi  ¹itÖ  ¹  ngo   t i Khu  ùc    í vµ  Khu  ùc  v biªn gi i     v kinh tÕ  öa  Èu      c kh ®Ó chuyÓn  vÒ   íc; n  c.Rót tiÒn m Æt         ¹ ViÖtNam;        ®Ó chitiªut   i   d.Chi cho    ôc  ch     c¸cm ®Ý kh¸c® îcph¸p luËtViÖtNam           cho  Ðp.    ph    m ô c  v. B µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  c ñ a n g © n  h µ n g  t 1. Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  îc phÐp  ú  ®è c¸c Ng h ®  tu theo  iÒu  ® kiÖn  µ  v kh¶  n¨ng  ña  ©n   µng  µ   Õt  nh  µnh  Ëp    µn  æi  c Ng h m quy ®Þ th l c¸c B ® ngo¹itÖ  ¹    t iKhu  ùc  v biªn gií  µ    iv Khu  ùc  v kinh  Õ  öa  Èu    ùc  Ön  t c kh ®Ó th hi nghiÖp  ô  v mua,  b¸n  ång  Öt Nam   íitiÒn  ña  íc cã  § Vi   v  c n   chung    í vµ  ù biªn gi i t     chÞu tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña  × nh  µ  Õt    v quy ®Þ cm v k qu¶  kinh doanh  ña  µn     cB ® æi  ¹itÖ   ngo   . ViÖc mua, b¸n c¸c  ¹  ¹itÖ  lo ingo   kh¸c  îc ¸p  ông  ® d theo Quy  Õ   ¹t ch ho   ®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh  µ  cB ® ngo   do  ®è Ng h Nh n   h v c¸cquy  nh    ®Þ kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèicã  ªnquan. l      li   2. C¸c  ©n  µng  îcphÐp    µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  ¹    Ng h ®  khith lB ® ngo   t iKhu  ùc  v biªn gií  µ    i v Khu  ùc  v kinh  Õ  öa  Èu  éc  t c kh thu tØnh  µo  ×  ã  n th c tr¸ch nhiÖ m     th«ng  b¸o cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh    í trªn®Þa   µn  Ò   Ng h Nh n   biªngi     i bv ®Þa  iÓ m,  è  µn  æi  ¹itÖ    ® sb ® ngo   ®Ó qu¶n  ý, Óm    µ  l ki trav gi¸m s¸t.
 5. 5 m ô c  vI. µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  c ñ a c¸ n h © n  B  t 1.§iÒu  Ön  µnh  Ëp   ki th l a.Lµ    c«ng  ©n  ÖtNam   éc ®èi t ng lµc  ©n    í (trõnh÷ng  ­ d Vi   thu    î     d biªngi     i ng êicha  µnh    th niªn,ngêi bÞ   ¹n  Õ       h ch hoÆc   Êt  m n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù,ngêi l  vid s    bÞ    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s hoÆc   ang  ® ph¶ichÊp  µnh  ×nh  ¹ttï  Þ     h h ph   ,b Toµ   ícquyÒn  µnh  Ò); ¸n t   h ngh   b. Cã   a   iÓ m   Æt  µn  æi  ¹itÖ    ®Þ ® ® B ® ngo   trong Khu  ùc    í vµ    v biªngi   Khu  i vùc kinh tÕ  öa  Èu,hoÆc       c kh   c¸ckhu  ùc  v kh¸ctrong ®Þa  µn      b tØnh    í ® ­ biªngi   i îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtnam     h Nh n     cho  Ðp; ph c. Cã   è  èn    s v b»ng  Òn  Æt   èithiÓu  µ 50  ti m t  l   (n¨m  ¬i)tr Öu §ång  Öt m  i   Vi   Nam.  nh©n  ù khaivµ  ù chÞu  C¸  t    t  tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    tr   lu   t ch x¸ccña  Öc      vi kª khaivèn  ña  ×nh.   cm 2.Thñ  ôcxincÊp  Êy phÐp   t   gi   C¸  ©n    nh ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki nªu  trªn,cã    nhu  Çu  µnh  Ëp  µn  æi  c th lB ® ngo¹itÖ      ®Ó mua,  §ång  Öt Nam   íitiÒn cña  íccã  b¸n  Vi   v    n   chung    í ph¶i biªngi   i   göihå  ¬    Êp  Êy phÐp    s xinc gi   cho    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh    í Ng h Nh n   biªngi   i trªn®Þa  µn  ¬i® Æt  µn  æi  ¹itÖ.Hå   ¬  å m:   b n  B® ngo     s g a.§¬n    Ðp  µnh  Ëp Bµn  æi  ¹itÖ  Éu  ô  ôcsè    xinph th l  ® ngo   (M ph l   3); b. Hîp  ng    ®å thuª ®Þa   iÓ m   Æt   µn  æi  ¹itÖ    ® ® B ® ngo   hoÆc   Êy  ê hîp gi t     ph¸p chøng    minh  ã  Òn  ö  ông  a  iÓ m   Æt  µn  æi  ¹itÖ; c quy s d ®Þ ® ® B® ngo   c.GiÊy  ê hîp ph¸p    t    chøng  minh  µC   ©n    í trªn®Þa  µn  l  d biªngi     i b tØnh    xin ® Æt  µn  æi  ¹itÖ.Cã   ét  B® ngo     m trong c¸cgiÊy têsau:B¶n  èc  é   Èu  êng          g H kh th tróhay    Chøng minh    th biªn gií hay    Ën  ña  û    i   x¸c nh c U ban  ©n   ©n    ­ Nh d x∙,ph êng,thÞ  Ên lµcã  é  Èu  êng  ót¹ Khu  ùc    í    tr     h kh th tr     i v biªngi iKhu  ùc  , v kinhtÕ  öa   c khÈu  hay  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ¹ Khu  ùc    í     ti   v biªngi iKhu  ùc  , v kinh tÕ  öa  Èu.Trêng  îp nép    c kh   h  b¶n  sao    Êy tê trªnph¶icã  c¸cgi         b¶n  èc    g ®Ó ®èi chiÕu    hoÆc  ph¶ilµb¶n     sao  ã  c c«ng  chøng. 3.Thêih¹n  Êp  Êy phÐp     c gi   Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Chi th   15  l vi k t   nh ®ñ h s h       nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh    í trªn®Þa   µn  Ng h Nh n   biªngi     i b xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp Bµn  æi  ¹itÖ  Éu  ô  ôcsè    Gi ph th l  ® ngo   (M ph l   4) hoÆc   õ chèi t    cÊp  Êy phÐp. Trêng  îp tõchèicÊp  Êy phÐp  gi     h      gi   ph¶icã      v¨n b¶n    Ých  ý gi¶ith l  do.  C¸  ©n  îcChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh    í trªn®Þa   µn  nh ®   Ng h Nh n   biªngi     i b cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  Gi ph th lB ® ngo   ph¶ithùc hiÖn  ÷ng  éi dung      nh n  ghi trong  Êy  Ðp  µ    gi ph v ph¶i thùc  Ön  ¨ng  ý    hi ® k kinh doanh theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 4. Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    ©n  îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µn    v ngh v c c¸ nh ®  Gi ph th lB ® æi  ¹itÖ ngo   a. §îctù quyÕt  nh  û gi¸mua,  §ång  Öt Nam   íitiÒn cña  íccã       ®Þ t    b¸n  Vi   v    n  chung    í  biªngi i ; b.  ã   C nghÜa  ô  ¨ng  ý  v® k kinh  doanh, nép  Õ,  Ý,  Ö  Ý   µ      thu ph l ph v c¸c kho¶n    thu kh¸ccña  ©n    Ng s¸ch theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;  
 6. 6 c. Tù   Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  µ  äi  µnh    ña  vm h vi c m × nh  ícph¸p luËt; tr     d. §Æt  µn  æi  ¹itÖ  ¹  ¬iquy  nh    B ® ngo   t i  n ®Þ trong GiÊy  Ðp; Kh«ng  îc   ph   ®  mua,  c¸c lo¹  Òn cña  íckh¸c ngoµi®ång  Òn cña  íccã  b¸n    i ti   n      ti   n   chung    í biªngi   i quy  nh  ®Þ trong  Êy  Ðp;  Gi ph Th«ng  b¸o cho Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh    í trªn®Þa   µn    biªngi     i b khithay ® æi  a   iÓ m     ®Þ ® hoÆc     Ê m     khich døt kinh  doanh;ChØ   ùc hiÖn    th   kinh doanh    sau    ∙  îccÊp  Êy  khi® ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh;   e. M ë       sæ s¸ch ®Ó     theo  âiho¹t®éng  d    mua,  §ång  Öt Nam   íitiÒn  b¸n  Vi   v  cña  íccã  n   chung    í ; biªngi i g. Thùc  Ön    hi b¸o    nh  ú  c¸o ®Þ k cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  Ng h Nh n   biªngiítrªn®Þa  µn      i b theo quy  nh  ¹ §iÓ m   M ôc    ®Þ t i 1  VII; h. ChÊp  µnh    h nghiªm  chØnh  quy  nh  ®Þ kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèicã  ªn l      li   quan; i.ChÞu  ù    s thanh    Óm     ña    tra,ki trac Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  Ng h Nh n   biªn gií    a   µn  µ  ña  ¬    itrªn ®Þ b vc c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn;  ã   C tr¸ch  nhiÖ m cung  Êp  c th«ng    µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îtrong qu¸ tr×nh kiÓm    tinv t   ki thu l   i      tra, thanh      ã    Çu. trakhic yªu c 5.Thu  åigiÊy phÐp   h    Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh    í trªn®Þa   µn  Ï Ng h Nh n   biªngi i     b s  xem   Ðt,quyÕt  nh    åiGiÊy  Ðp  ∙  Êp  x  ®Þ thu h   ph ® c cho    ©n  c¸ nh trong c¸c tr ng     ê hîp sau:   a.C¸  ©n    nh kh«ng  cßn      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ §iÓ m   M ôc  ®Þ t  i 1  VI; b. Sau  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp,    ©n    th   3    t  ®  gi ph c¸ nh kh«ng  thùc hiÖn  ¹t®éng    ho   mua, b¸n  ång  Öt Nam   íitiÒn  ña  íccã  § Vi   v  c n   chung   biªn gií ; i c.Cã     chøng  lµhå  ¬    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp Bµn  æi  ¹itÖ  cø    s xinc Gi ph th l  ® ngo   cã  ÷ng  nh th«ng    è    µm    ù  Ët; tinc ý l sais th d. C¸  ©n  µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  êng    nh th lB ® ngo   th xuyªn kh«ng  ùc  Ön  th hi chÕ         ®é b¸o c¸o cho    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh    í theo chÕ     Ng h Nh n   biªngi   i   ®é b¸o    c¸o quy  nh  ¹ §iÓ m   M ôc    ña  ®Þ ti  1  VIIc Th«ng   µy,®∙  îcnh ¾c  ë  tn   ®   nh b»ng  v¨n b¶n  lÇn  µ   Én  Õp tôcviph¹m;   3  m v ti       e. C¸  ©n  µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ    ¹m      nh th lB ® ngo   viph c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c t¹   i tiÕtb,d,h  Ó m   M ôc        §i 4  VI. 6.Xö  ýkhiph¸thiÖn  Òn gi¶:   l      ti   Khi ph¸thiÖn  Òn      ©n  µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ      ti gi¶,c¸ nh th lB ® ngo   ph¶i b¸o    ngay cho  ¬  c quan  c«ng  gÇn  Êt vµ    an  nh   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  Ng h Nh n   biªngiítrªn®Þa  µn    Õn hµnh  iÒu    ö  ý.     i b ®Ó ti   ® trax l   m ô c  VII. h Õ  ® é  b¸o c¸o  C
 7. 7 1. Hµng  ý,  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng ®Ç u   ý     Qu ch nh   ng 5    Qu sau, c¸ nh©n  îc    ®  phÐp  µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  ¹ Khu  ùc    í vµ  th lB ® ngo   t i  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa   c khÈu  ã  c tr¸chnhiÖ m   c¸o t×nh  ×nh    b¸o    h mua,  §ång  Öt Nam   íi Òn cña  b¸n  Vi   v  ti   níc cã    chung  biªn gií   i cho Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  Ng h Nh n   biªn gií trªn  i   ®Þa  µn  b theo néidung  É u       ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm;    M b¸o c¸o t   i l   5  k 2. Hµng  ý,  Ë m   Êt  µo  µy  th¸ng ®Ç u   ý     Qu ch nh v ng 5    Qu sau, Ng ©n   µng    h ® îc phÐp    a   µn    trªn®Þ b tØnh biªn gií   i (hoÆc  Chi nh¸nh) cã    mua,  b¸n  ång  § ViÖt Nam   íi Òn cña  íccã    v  ti   n   chung    í cã  biªngi   tr¸chnhiÖm   c¸o t×nh  ×nh  i   b¸o    h mua,  b¸n  ång  Öt  § Vi Nam   íitiÒn  ña  íc cã  v  c n   chung  biªn gií   i cho  Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh    í trªn®Þa   µn  h Nh n   biªngi     i b theo  É u   M b¸o    ¹  ô  ôc c¸o t iph l   sè  ®Ýnh  Ìm; 6  k  3. Hµng  ý,  Ë m   Êt  µy  cña    Qu ch nh ng 10  th¸ng ®Ç u   ý     Qu sau, Chi    nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh    í tæng  îp  h Nh n     biªngi   i h b¸o   c¸o cho  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc (Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi)vÒ   ×nh  ×nh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µn  æi  l    t h c gi ph th lB ® ngo¹itÖ  ña    ©n,  è îng  µn  æi  ¹itÖ  ña  ©n   µng, t×nh  ×nh    c c¸ nh sl B ® ngo   c Ng h   h mua,  tiÒn  ña  íccã  b¸n  c n   chung    í trªn®Þa   µn  ×nh  biªngi     i bm qu¶n  ýtheo  éi l  n  dung  É u       ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm; M b¸o c¸o t   i l   7  k 4.Hµng  ý, chË m   Êt ngµy  th¸ng®Ç u   ý    Qu   nh   20    Qu sau,Vô    Qu¶n  ýNgo¹i l    hèitæng  îp b¸o    Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   ×nh  ×nh, sè  Öu   h  c¸o   ®è Ng h Nh n   t h   li   li   ªnquan  n   Öc  ö  ông, mua,  ®Õ vi s d   b¸n  ång  Öt Nam   íitiÒn  ña  íc cã  § Vi   v  c n  chung    íthùc hiÖn  biªngi   i   theo Th«ng   µy.   tn M ô c  VIII.  thanh tra, Ó m  tra v µ  x ö  l ý  Ki 1. Sau    µn  æi  ¹itÖ  i  µo  ¹t®éng,    khi b ® ngo   ® v ho   Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh    í trªn®Þa   µn  ã  n  biªngi i     b c tr¸chnhiÖ m     thanh    Óm     tra,ki tra,gi¸m  s¸tho¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ    a   µn      cB ® ngo   trªn ®Þ b theo    c¸c quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n    ¹m     viph quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy, tuú  tn   theo  Ýnh  t chÊt,møc       ¹m  ã  Ó  Þ   ö  ýhµnh  Ýnh    ®é viph c th b x l   ch hoÆc   Þ     b truy cøu  tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu m ô c  IX. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  t 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 2. Trêng  îp cã    Öp  nh, Tho¶  cquèc  Õ  ý  ÷a ViÖtNam   íi ­   h   c¸cHi ®Þ   í  t k gi     v n íc cã    chung  biªn gií  ã  ªnquan  n   Öc  ö  ông  Òn  ña  íc cã    i li   c ®Õ vi s d ti c n   chung  biªngií t¹     i i Khu  ùc    í vµ  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  ×  ùc hiÖn    c kh th th   theo  HiÖp  nh, Tho¶  cquèc  Õ  ∙  ý. ®Þ   í  t®k 3. ViÖc      bæ sung,söa  æi    ® Th«ng   µy  Thèng  c  ©n   µng  µ   tn do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.     4.  Ch¸nh v¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ý Ngo¹ihèi,Ch¸nh  l     thanh    tra Ng ©n   µng  µ   íc,Thñ   ëng    n   Þ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  h Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nhµ   íc,Gi¸m  c  n  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc Ng h Nh n       ph tr   thuéc trung  ng  µ  ¬ v Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n   µng  îc phÐp  Ng h ® 
 8. 8 trong ph¹m      vichøc  n¨ng  Ö m   ô  ña  × nh  Þu  nhi vc m ch tr¸chnhiÖ m   chøc  íng   tæ  h  dÉn, tr Ónkhaithùc hiÖn   i       Th«ng   µy. tn
 9. 9 P h ô  l ô c 1 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. .  . , . .th¸ng.. .  . ... n¨m... . . .. GI Ê Y  § Ò  N G H Þ  c h Ê p  thu Ë n m a n g  ti Ò n c ñ a n í c  c ã  c h u n g  biªn giíi µ o  c¸c t Ø n h  n é i ® Þ a  v KÝnh  öi:Ng ©n  µng  µ   íc g    h Nh n    Chi nh¸nh  tØnh.. . .......... . . .......... Tªn    µ: . .......................Sinh  µy:.. . ............. t«i . . ......................  l . . ng   . . ............. Sè  Êy th«ng  µnh    í(hoÆc  gi   h biªngi   i CMT     í ).. . ......……… … … biªngi i  . . ..... : Do:.. . ....................... . . ......................   cÊp  ngµy:.. . ...................   . . ................... T«i cã  sè  tiÒn cña  níc cã  chung  biªn gií  b»ng  tiÒn m Æt   i lµ: . .......... . . .......... B»ng  ch÷:. . ................................................ . . ................................................ T«i®Ò   Þ      ngh Chi nh¸nh NHNN   tØnh:. . ..........chÊp  Ën  . . .........  .. thu cho   t«i ® îc mang  sè  tiÒn trªn µo c¸c tØnh néi ®Þa  ®Ó  sö  dông  vµo m ôc    v ®Ých: .. . ..............   . . ............. T«ixinchÞu  µn  µn     ho to tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËttrong viÖc    tr        mang  µ  ö  vs dông  è  Òn nãitrªn. s ti     Ng êilµm  Êy ®Ò   Þ   gi   ngh (kývµ    y    ä    ghi®Ç ®ñ h tªn)
 10. 10 P h ô  l ô c 2 Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ViÖt nam   Chi nh¸nh    tØnh: Sè: Ngµy... . ..   th¸ng.. . . . . . n¨m... . ... . . .  . V/v mang  Òn cña  íccã    ti   n   chung    í biªngi   i vµo    c¸ctØnh  éi®Þa. n  KÝnh  öi: g  ¤ng  µ). . . ............ (B . . ............. X Ðt  Êy    Þ  Êp  Ën  Gi ®Ò ngh ch thu mang  Òn cña  íccã  ti   n   chung    ívµo  biªngi   i c¸c tØnh  éi®Þa  ña    n  c «ng  µ): . ..,   (b . . ..   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh…... Ng h Nh n     cã    Õn    ý ki nh sau:   Ch Êp  Ën  thu cho  «ng  µ). . ................................... (b . . ................................... Sinh  µy:. . .............................................. ng . . ............................................. GiÊy  th«ng  µnh  h biªn gií  è    is (hoÆc   CMT  biªn gií ) ....   i . ...do... . .  Êp    . ..c . ngµy  . . ......® îcmang  .. . ......    .. theo  êisè  Òn cña  íccã  ng   ti   n   chung    í b»ng  biªngi   i tiÒn m Æt   µ.. . .....    l . ......(b»ng  ÷.. . ...........(Tªn ®ång  Òn cña  íccã  . . ch . . ........).  ..  ti   n  chung    í   µo    biªngi iv c¸c tØnh  éi®Þa    ö  ông  µo  ôc  ch  ) n  ®Ó s d vm ®Ý mang  theo  ngêihoÆc   cho  ©n  µng  îcphÐp.   b¸n  Ng h ®  V¨n  b¶n  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy.. .®Õ n   µy.. . n c hi l   t   . . ng .. Gi¸m  c ®è (Ký    ®ãng  Êu) tªn&  d N¬i nhËn:     ­Nh     trªn       ­Lu...   .
 11. 11 P h ô  l ô c 3 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. .  . , . .th¸ng.. .  . ... n¨m... . . .. § ¬ n  xin th µ n h l Ë p b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t K Ýnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Chi Ng h Nh n tØnh  . . .... .. . .... Hä   µ  . . .........……… v tªn: . ......... Sinh  µy:. . .... ng . . ....……… … …. Hé   Èu  êng  ó: . ....... kh th tr . . ....... Sè   chøng  minh  :.. . ...... th  . . ...... GiÊy  Ðp  ¨ng  ý  ph ® k kinhdoanh  è  Õu  ã):   s (n c Sè   ®iÖn   tho¹i  (nÕu   cã).. . ............. sè   Fax:   (nÕu  . . ............  cã).. . ........... . ........... T«i cã    è  èn  èithiÓu    ®ñ s v t   b»ng  Òn  Æt   µ 50  ti m l   (n¨m  ¬i)tr Öu §ång  m  i   ViÖtNam   µ  ã  Òn  ö  ông  a  iÓ m   ¹ : .......   v c quy s d ®Þ ® t i . ...... T«ixin®Ò   Þ        ngh Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh.. . ....cho  Ðp  Ng h Nh n   . . ...  .. ph ® îc thµnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ      lB ® ngo   ®Ó mua,  b¸n  ång  Öt  § Vi Nam   íi . ..(ª v . . ..t   n ®ång  tiÒn cña  níc cã  chung biªn gií ® îc phÐp  mua, b¸n)  t¹ ®Þa   i i ®iÓ m   . . ................. :. . .................  . T«i     xincam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  l     Nhµ   ícvµ    éidung  n   c¸c n   quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µn  æi  ¹i   ph th lB ® ngo   tÖ. T«ixincam   Õt    éidung  ∙     k c¸c n   ® khailµsù  Ëtvµ  Þu      th   ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh    ña    éidung    t ch x¸cc c¸cn   trªn. Ng êilµm  n   ®¬ (Ký  µ    y    ä  v ghi®Ç ®ñ h tªn)
 12. 12 P h ô  l ô c 4 Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ViÖt nam   Chi nh¸nh    tØnh: Sè: Ngµy... . ..   th¸ng.. . . . . . n¨m... . ... . . .  . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a gi¸ m ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n í c C hi n h¸nh t Ø n h.................. V/v:cho  Ðp  µnh  Ëp Bµn  æi  ¹itÖ    ©n   ph th l  ® ngo   c¸nh Gi¸m  è c ® C hi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc tØnh...................... ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch qu¶n  ýtiÒn cña  íccã  l    n   chung    í t¹ Khu  ùc    biªngi   i i  v biªn gií vµ  Khu  vùc kinh tÕ  cöa khÈu ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  i 140/2000/Q§­ TTg  ngµy 8/12/2000 cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vµ  Th«ng t í   sè.. . .ngµy.. . ....... ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  . . . . . ......  c Ng h Nh n   d th hi Quy  chÕ; ­ X Ðt  å  ¬    µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  ¹    h s xin th lB ® ngo   t iKhu  ùc    í vµ    v biªngi   Khu i vùc  kinhtÕ  öa  Èu  ña    c kh c «ng  µ): . ........ (b . . ....... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Cho  Ðp: ph Hä   µ  . . .........……… … …. v tªn: . ......... Sinh  µy:. . .... ng . . ....……… … … … … .. Hé   Èu  êng  ó: . .......…….. kh th tr . . ...... Chøng  minh    è:. . ............ ths . . ........... GiÊy  Ðp  ¨ng  ý  ph ® k kinhdoanh  è  Õu  ã):   s (n c Sè   ®iÖn   tho¹i  (nÕu   cã).. . .......... sè   Fax:   (nÕu  . . .........  cã).. . .............. . .............. ® îcthµnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  è.. . .t¹  . . ...   ùc hiÖn    lB ® ngo   s . .  i . ... . ..  ®Ó th   mua,  b¸n  ång  Öt Nam   íi . ....   ng  Òn  ña  íc cã  § Vi   v . . .... ®å  (tªn ti c n   chung  biªn gií  îc  i  ® phÐp  mua,  b¸n).  
 13. 13 §i Ò u    2. ¤ng  µ) cã    ¹i Òu  nªu    ã  (B   tªnt   §i 1  trªnc tr¸chnhiÖ m     ph¶ichÊp    hµnh  ÷ng  nh quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèivµ    l      c¸cquy  nh  ®Þ sau: a. §îctù quyÕt  nh  û gi¸mua,  §ång  Öt Nam   íitiÒn cña  íccã       ®Þ t    b¸n  Vi   v    n  chung    í  biªngi i ; b. Cã   Üa  ô  ¨ng  ý    ngh v® k kinh doanh  µ  ép  Õ, phÝ   µ  Ö  Ý     v n thu   v l ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   c. Tù   Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  µ  äi  µnh    ña  vm h vi c m × nh  ícph¸p luËt; tr     d. §Æt  µn  æi  ¹itÖ    ét  ¬i cè  nh    B ® ngo   ë m n   ®Þ theo  a   ®Þ chØ   quy  nh   ®Þ trong GiÊy  Ðp;    ph Kh«ng  îc mua,  ®  b¸n    ¹  Òn  ña  íc kh¸c ngoµi®ång  c¸c lo iti c n       tiÒn cña  íccã    n   chung    í ghitrong GiÊy  Ðp; Th«ng  cho    biªngi     i   ph   b¸o  Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh  h Nh n   biªn gií    a   µn      itrªn ®Þ b khi thay  æi  a   iÓ m   ® ®Þ ® hoÆc     Ê m   khi ch døt kinh doanh; ChØ   ùc  Ön      th hi kinh  doanh  sau    ∙  îc khi ® ®   cÊp  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   e.   ë       M sæ s¸ch ®Ó     theo  âiho¹t®éng  d    kinh doanh    mua, b¸n  ång  Öt § Vi   Nam   íi Òn cña  íccã  v  ti   n   chung    í ; biªngi i g. Hµng  ý,  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng ®Ç u   ý     Qu ch nh   ng 5    Qu sau, c¸ nh©n  îc    ®  phÐp  µnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ  ¹ Khu  ùc    í vµ  th lB ® ngo   t i  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa   c khÈu  ã  c tr¸chnhiÖ m   c¸o t×nh  ×nh    b¸o    h mua,  §ång  Öt Nam   íi Òn cña  b¸n  Vi   v  ti   níc cã    chung  biªn gií   i cho Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  Ng h Nh n   biªn gií trªn  i   ®Þa  µn  b theo néidung  É u       ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm;    M b¸o c¸o t   i l   5  k h.ChÊp  µnh      h c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicã  ªnquan; l      li   i.ChÞu  ù    s thanh    Óm     ña    tra,ki trac Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  Ng h Nh n   biªn gií    a   µn  µ  ña  ¬    itrªn ®Þ b vc c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn;  ã   C tr¸ch  nhiÖ m cung  Êp  c th«ng    µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îtrong qu¸ tr×nh kiÓm    tinv t   ki thu l   i      tra, thanh      ã    Çu; trakhic yªu c §i Ò u    3. ¤ng  µ) cã    ¹i Òu  nªu    ã  (B   tªnt   §i 1  trªnc tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh     ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ¹    li   t iTh«ng   sè …   µy…/…/…   íng  Én    t ng h d thi hµnh  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn  ña  íc cã  l  c n   chung    í t¹  biªngi i i   Khu  ùc    í vµ  v biªngi   i Khu  ùc  v kinh tÕ  öa  Èu    c kh ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 140/2000/Q§­ TTg  µy  ng 8/12/2000 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.¤ng  µ)cã    4. Quy ®Þ n c hi l   t   k  (B   tªn t¹ §iÒu  nªu    i 1  trªn, . .......cã  . . ......  tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy. ..   thih quy   n Gi¸m  c ®è N¬i nhËn:                                   ­Tªn  êi® îccÊp  Êy phÐp;   ng     gi   ­Ng ©n  µng  µ   íc(Vô    h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)(®Ó     l     b¸o c¸o);   ­Lu.  
 14. 14
 15. 15 P h ô  l ô c 5 Bµn  æi  ¹itÖ  ña.. .(tªnc¸nh©n)  è:.. .   ® ngo   c .      . S ...  TØnh:.. . .. . . .. §iÖn  ¹i tho : Fax: B¸o c¸o t × nh h × n h  m u a, b¸n ® å n g  vi Ö t n a m   v íi Ò n c ñ a n í c c ã  c h u n g  biªn giíi  ti Quý  . / ¨m.. . .. . n   . K Ýnh  öi: ©n  µng  µ   íc g  Ng h Nh n Chi nh¸nh    tØnh.. . ... . . .. §¬n  Þ:  v 1000  ©n  ©n  Ö  (Nh d t hoÆc   Ýp  K hoÆc   Riel) §ång  Òn ti Sè     u   d ®Ç Mua    b¸n trongQuý   Sè    èiQuý d cu   Quý Mua   B¸n  ra vµo KiÕn  Þ, ®Ò   Êt: ngh   xu .. .  µy...th¸ng..  . .Ng ,   . .n¨m... . . Chñ  µn  æi  ¹itÖ B® ngo  
 16. 16 P h ô  l ô c 6 Chi nh¸nh  ©n  µng  . . ©n  µng  îcphÐp)   Ng h .. . (Ng h ®  tØnh.. . .. B¸o c¸o t × nh h × n h  m u a, b¸n ® å n g  vi Ö t n a m   v íi Ò n c ñ a n í c c ã  c h u n g  biªn giíi  ti Quý... /n . ¨m.. . . KÝnh  öi: ©n  µng  µ   íc g  Ng h Nh n   Chi nh¸nh    tØnh.. . ... . . ... I.Tæng  è  µn  æi  ¹itÖ  ¹ Khu  ùc    í vµ    sB ® ngo   t   i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  ña   c khÈu  ña  ©n  µng.. . . i c Ng h . . .Ch nh¸nh    tØnh.. . . : II K Õt    . qu¶  mua,    ång  ÖtNam   íi Òn cña  íccã  b¸n § Vi   v  ti   n   chung    í : biªngi i §¬n  vÞ: 1000  (Nh©n  d©n  tÖ  hoÆc  K Ýp   hoÆc   Riel) §ång  Sè    u   ý d ®Ç Qu Mua    b¸n trong Quý   Sè    èiQuý d cu   tiÒn Mua  µo v B¸n  ra II   Õn  Þ, ®Ò   Êt: IKi ngh   xu . .. .  µy...th¸ng..  . .Ng ,   . .n¨m... . . Gi¸m  c ®è
 17. 17 P h ô  l ô c 7 Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ViÖt nam   Chi nh¸nh    tØnh: Sè: Ngµy... .th¸ng.. . . . . . ..  n¨m... . . .. KÝnh  öi: ©n  µng  µ   ícviÖtnam g  Ng h Nh n     (Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    B¸o c¸o t × nh h × n h  m u a, b¸n ® å n g  vi Ö t n a m   v íi Ò n c ñ a n í c c ã  c h u n g  biªn giíi  ti Quý... /n . ¨m.. . . I.Sè îng Bµn  æi  ¹itÖ  ∙  îcthµnh  Ëp  ¹   l  ® ngo   ® ®   l ti Khu  ùc    í vµ    v biªngi   Khu i vùc  kinhtÕ  öa  Èu    a  µn:.. . ....trong ®ã:   c kh trªn®Þ b . ....  .,   +  è îng Bµn  æi  ¹itÖ  ña  ©n  µng:.. . .... Sl  ® ngo   c Ng h . . ... +  è îng Bµn  æi  ¹itÖ  ña    ©n:.. . ..... Sl  ® ngo   c c¸nh . . ..... II Sè  Öu mua,    ång  ÖtNam   íi Òn cña  íccã    . li   b¸n § Vi   v  ti   n   chung    í : biªngi i §¬n  vÞ: 1000  (Nh©n  d©n  tÖ  hoÆc  K Ýp   hoÆc   Riel) §ång  Sè    u   ý Mua    d ®Ç qu b¸n trong  Sè    èiquý d cu   tiÒn quý Mua  µo B¸n  v ra Bµn  æi  ¹itÖ  ® ngo   cña  ©n  µng ng h Bµn  æi  ¹itÖ  ® ngo   cña    ©n c¸nh II   Õn  Þ, ®Ò   Êt: IKi ngh   xu . .. .  µy...th¸ng..  . .Ng ,   . .n¨m... . . Gi¸m  c ®è N¬i göi:              ­Nh     trªn                             ­Lu...    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2