intTypePromotion=1

Thông tư 07/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
106
lượt xem
11
download

Thông tư 07/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  07/2003/TT­N H N N   N h n g µ y 19  th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c h í ng d É n  th ù c  Ö n   hi m é t s è  q u y  ® Þ n h  v Ò  b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay c ñ a c¸c  t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 29    n¨m 1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông; ® ti   c c¸ctæ  td ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  th¸ng10  CP ng 25    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   ph v s ®   sung NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy    CP ng 29 th¸ng12    n¨m  1999  Ò   ¶m   v® b¶o  Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông; ti   c c¸ctæ  td Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  ét  è  h Nh n     h  m s quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   ® tiÒn vay  ¹        t i v¨n b¶n    y       chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn      c¸c trªn®© ®Ó c¸c tæ  td th   khicho vay theo Quy  Õ     ch cho vay  ña  ©n  µng  µ  ícViÖtNam     c Ng h nh n     nh sau: I. ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v a y b » n g  t µi ¶ n c Ç m  c è , th Õ  c h Ê p    B  s c ñ a k h¸ch h µ n g  v ay, b ¶ o  l∙nh b » n g  t µi ¶ n c ñ a   s bªn thø b a 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ùa chän  µis¶n    iÒu  Ön  µm    td c quy l  t  ®ñ ® ki l b¶o ®¶m   Òn vay,lùachän  thø  b¶o    ti      bªn  ba  l∙nhb»ng  µis¶n. t  2.Tµis¶n  ña     c kh¸ch hµng    vay,cña  thø  cã  Ó  ïng ®Ó     bªn  ba  th d   b¶o  ¶m   ® tiÒn vay.   2.1.Tµis¶n  Ç m   è:    c c a) M¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  , m thi   ph ti v t¶i nguyªn  Öu,nhiªn liÖu,vËt li        liÖu,hµng    ïng,kim  Ý  ý,®¸  ý  µ    Ëtcã    Þkh¸c;   tiªud   kh qu   qu v c¸cv   gi¸tr   b) Ngo¹itÖ      b»ng  Òn m Æt,  è      µikho¶n  Òn göit¹ tæ  ti   s d trªnt   ti     i chøc    cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nb»ng  Òn ViÖtNam   µ  ¹itÖ; ti     v ngo   c) Tr¸iphiÕu,cæ   Õu,tÝn  Õu, kú  Õu,chøng       phi   phi   phi   chØ  Òn  öi,sæ   ti g   tiÕtkiÖm,  ¬ng  Õu, c¸c giÊy  ê kh¸c trÞ gi¸® îc b»ng  Òn.Riªng  i  íi   th phi     t        ti   ®è v   cæ   Õu  ña  chøc  Ýn  ông    µnh, kh¸ch  µng  phi c tæ  td ph¸th   h vay kh«ng  îc cÇ m   ®  cè  ¹ chÝnh  chøc  Ýn  ông  ; t i tæ  td ®ã d) Quy Òn  µis¶n      t  ph¸tsinh tõquyÒn      Òn  ë  ÷u     t¸cgi¶,quy s h c«ng nghiÖp,  quyÒn  ßi  î,quyÒn  îcnhËn  è  Òn b¶o  Ó m,    Òn  µis¶n  ® n  ®  s ti   hi c¸cquy t  kh¸cph¸t    sinhtõhîp ®ång       hoÆc   õc¸cc¨n cø  t       ph¸p lýkh¸c;    ®) Quy Òn  i víi Çn  èn  ãp  ®è    ph v g trong doanh    nghiÖp,kÓ   trong doanh    c¶    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   e) Quy Òn    khaith¸ctµinguyªn thiªnnhiªntheo quy  nh  ña               ®Þ c ph¸p luËt;   g)  µu  Ón  T bi theo quy  nh  ña  é   Ët  µng    Öt Nam,  µu    ®Þ c B Lu H h¶i Vi   t bay theo quy  nh  ña  Ët hµng  ®Þ c Lu   kh«ng  ©n  ông  ÖtNam   d d Vi   trong tr ng  îp ® îc  ê h     cÇ m   è; c
  2. 2 h)  µi s¶n  ×nh  µnh  T  h th trong t ng    µ ®éng   ¬ lail   s¶n  ×nh  µnh  h th sau  êi th   ®iÓ m   ý  Õt  k k giao  Þch  Ç m   è  µ  Ï thuéc  Òn  ë  ÷u  ña  d c c v s  quy s h c bªn  Ç m   è  c c nh hoa  î  î tøc,tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  l il       ,i h th t  vay, c¸c ®ång     s¶n kh¸c m µ       bªn cÇ m   è  ã  Òn  Ën; c c quy nh i)  C¸c  µis¶n  t  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Lîitøc vµ    Òn        c¸cquy ph¸tsinh tõ tµis¶n  Ç m   è  òng  éc tµis¶n  Ç m        c cc thu     c cè,n Õu    cã    c¸cbªn  tho¶ thuËn    hoÆc  ph¸p luËtcã      quy  nh; tr ng  îp tµis¶n  ®Þ  ê h     cÇ m   è  îcb¶o  Ó m   × kho¶n  Òn b¶o  Ó m   òng  éc tµis¶n  Ç m   è. c®  hi th   ti   hi c thu     c c §èivíiquyÒn  Ò   µis¶n     v t  quy  nh  ¹  Õtd, ®   µ    chøc  Ýn  ông  ®Þ t i     v e, tæ  ti td nhËn  Ç m   è      nh  îc gi¸trÞ cô  Ó  c¸c bªn  c c khix¸c ®Þ ®       th do    tho¶  Ën, hoÆc   thu   thuªtæ    chøc   Ên,tæ  tv   chøc  chuyªn m«n    nh.   x¸c®Þ 2.2.Tµis¶n  Õ  Êp    th ch a) Nhµ   , c«ng  ×nh x©y  ùng  ¾n   Òn víi®Êt,kÓ   c¸c tµis¶n  ¾n     ë  tr   d g li       c¶      g liÒn víi µ  ,c«ng  ×nh x©y  ùng  µ    µi    nh ë   tr   d v c¸ct   s¶n  kh¸cg ¾n  Òn víi t;   li     ®Ê b)    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ   Gi¸ tr   sd ®Ê m ph¸p  ËtvÒ   t  ai  lu   ®Ê ® quy  nh  îc ®Þ ®  thÕ  Êp; ch c)Tµu  Ón    bi theo quy  nh  ña  é  Ët h¶iViÖtNam,  µu bay    ®Þ c B Lu       t  theo quy    ®Þnh   ña  Ët  µng  c Lu H kh«ng  ©n   ông  Öt  d d Vi Nam  trong  êng  îp  îc thÕ  tr h®  chÊp; d)  µi s¶n  ×nh  µnh  T  h th trong ¬ng    µ bÊt  ng  t lail   ®é s¶n  ×nh  µnh    h th sau thêi®iÓ m   ý  Õt    k k giao dÞch  Õ  Êp  µ  Ïthuéc quyÒn  ë  ÷u  ña    th ch v s     s h c bªn  Õ  th chÊp    nh hoa  î  î tøc,tµis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  l il       ,i h th t  vay,c«ng  ×nh x©y  ùng,   tr   d   c¸cbÊt ®éng     s¶n kh¸cm µ   thÕ  Êp  ã  Òn  Ën;   bªn  ch c quy nh ®)  C¸c  µi t  s¶n  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp  Õ  Êp  µn  é  µis¶n  ã  Ët phô, th×  Ët phô    òng  h th ch to b t   cv    v  ®ã c thuéc tµis¶n  Õ  Êp.Trong  êng  îp thÕ  Êp  ét  Çn  Êt ®éng     th ch   tr h  ch m ph b  s¶n  ã  c vËtphô,th× vËtphô        chØ  éc tµis¶n  Õ  Êp,n Õu    cã  thu     th ch   c¸cbªn  tho¶ thuËn.   Hoa  î  îtøc vµ    Òn    l il     c¸c quy ,i ph¸tsinh tõ tµis¶n  Õ  Êp  òng  éc tµi      th ch c thu     s¶n  Õ  Êp,n Õu    cã  th ch   c¸cbªn  tho¶ thuËn    hoÆc   ph¸p luËtcã      quy  nh; tr ng  ®Þ  ê hîp  µis¶n  Õ  Êp  îc b¶o  Ó m   ×  t  th ch ®   hi th kho¶n  Òn  ti b¶o  Ó m   òng  éc  µi hi c thu t   s¶n  Õ  Êp. th ch 2.3.Tµis¶n     b¶o  l∙nh: Tµi s¶n  ña    c bªn  ba  ïng    thø  d ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v b¶o    l∙nh bao  å m     µis¶n  g c¸c t   theo quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  M ôc   ®Þ ti® 2.1  ® 2.2  2  nµy. 3. Tµis¶n  µ      m kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    ïng    Ç m   è,thÕ  Êp, l∙nhd ®Ó c c  ch   b¶o    l∙nhvay  èn  ¹ tæ  v t   chøc  Ýn  ông  i td ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 3.1.Tµis¶n     ph¶ithuéc quyÒn  ë  ÷u      s h hoÆc   éc quyÒn  ö  ông,qu¶n  thu   sd   lýcña    kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o   l∙nhtheo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© a)  èi víigi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t, ph¶i thuéc  §      sd ®Ê     quyÒn  ö  ông  ña  sd c kh¸ch  µng  h vay,bªn    b¶o    µ  îc thÕ  Êp, b¶o    l∙nhv ®   ch   l∙nhtheo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ®
  3. 3 b)  èivíitµis¶n  ña  §    c doanh  nghiÖp  µ   íc,th×  Nh n   ph¶ilµ tµis¶n  Nhµ        do  níc giao    cho doanh nghiÖp    ®ã qu¶n  ý,sö  ông  µ  îc dïng    l  d v®  ®Ó b¶o  ¶m   ® tiÒn vay    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n c) §èivíi µis¶n        t kh¸c,th× ph¶ithuéc quyÒn  ë  ÷u  ña         s h c kh¸ch hµng    vay,  bªn b¶o  l∙nh.Trêng  îp  µis¶n  µ     h t  m ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶i®¨ng  ý  Òn    k quy së  ÷u,th×  h   kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶icã  Êy    gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µis¶n. t  3.2.Tµi s¶n  îcphÐp     ®  giao dÞch, tøc lµ tµis¶n  µ            m ph¸p  Ëtcho  Ðp   lu   ph hoÆc   kh«ng  Ê m   c mua,    b¸n,tÆng  cho,chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cÇ m   è,   ®   nh   c  thÕ  Êp,b¶o    µ    ch   l∙nhv c¸cgiao dÞch    kh¸c. 3.3.Tµis¶n     kh«ng  ã  c tr¸chchÊp, tøc lµtµis¶n           kh«ng  ã  c tranh chÊp  Ò     v quyÒn  ë  ÷u  s h hoÆc   Òn  ö  ông, qu¶n  ý cña  quy sd   l  kh¸ch  µng  h vay, bªn      b¶o l∙nh t¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp  ng   i  th k k h ®å b¶o  ¶m.  ® Trong v¨n b¶n  Ëp  l riªng hoÆc     hîp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp,b¶o    c c  ch   l∙nh,  kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶icam     kÕt  íitæ  v   chøc  Ýn  ông  Ò   Öc  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o    td v vi t   c c  ch   l∙nhkh«ng  cã tranhchÊp  µ    v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò     v cam   Õt  ña  ×nh. kcm 3.4.Tµis¶n  µ      m ph¸p luËtquy  nh     ®Þ ph¶imua    b¶o  Ó m   × kh¸ch hµng  hi th     vay,bªn    b¶o   l∙nhph¶imua    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  trongthêih¹n      b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti   4. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùa chän  td l  bªn b¶o    ã      iÒu  Ön    l∙nh c ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: 4.1.Cã     n¨ng  ùc ph¸p  Ët d©n  ù, n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  lu   s  l  vi d s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtViÖtNam   i víi      ®è     b¶o    µph¸p nh©n, c¸nh©n  Öt bªn  l∙nhl        Vi   Nam.  èi víibªn  §   b¶o    µ ph¸p  ©n,    ©n  íc ngoµi cã  l∙nh l   nh c¸ nh n    n¨ng  ùc ph¸p  l  luËtd©n  ù,n¨ng  ùchµnh    ©n  ù    s  l  vid s theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËtcña  ícm µ        n   bªn b¶o    µ ph¸p  ©n  íc ngoµi cã  èc  Þch  l∙nh l   nh n    qu t hoÆc   nh©n  íc ngoµi lµ c¸  n     c«ng  ©n, n Õu  d   ph¸p  Ëtnícngoµi®ã   îcBé   Ët D © n   ù  ña  éng  µ    lu       ®   Lu   sc C ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam,        ngh Vi   c¸cv¨n b¶n  ph¸p luËtkh¸ccña  Öt Nam        Vi   quy  nh   ®Þ hoÆc   îc®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  ®  í  tm C ho x∙h   ngh Vi   kk hoÆc   tham    gia quy  nh;  ®Þ trong tr ng  îp ph¸p  ©n,    ©n  íc ngoµix¸c  ê h   nh c¸ nh n     lËp,thùc hiÖn  Öc      vi b¶o    ¹  Öt Nam,  ×  l∙nht iVi   th ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p  Ëtd©n   l  lu   sù,n¨ng  ùchµnh    ©n  ù    l  vid s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      4.2.Cã   µis¶n    iÒu  Ön    t  ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   2.3,kho¶n  M ôc   2  nµy    ùc hiÖn  Üa  ô  ®Ó th   ngh v b¶o l∙nh,trõtr ng  îp      ê h bªn  b¶o    µ tæ  l∙nhl   chøc  tÝn  ông, c¬  d   quan  qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch  µ  íc,th×  ùc  Ön  nh n   th hi b¶o    l∙nh theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o    ©n  µng,b¶o    ña  ©n  l∙nhng h   l∙nhc ng s¸ch nhµ    níc. 5. ViÖc    bªn b¶o    ùc hiÖn  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  l∙nhth   c c  ch t   hoÆc  kh«ng  thùc hiÖn  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n    ùc hiÖn  Üa  ô    c c  ch t   ®Ó th   ngh v b¶o    µ do  l∙nhl   tæ chøc  Ýn  ông  µ  b¶o    td v bªn  l∙nhtho¶ thuËn.   II. î p ® å n g  v µ  th ñ t ô c c Ç m  c è , th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh  H 1. Hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o    äichung  µ hîp  ng      ®å c c  ch   l∙nh (g   l  ®å b¶o ®¶m)  ph¶i ® îc lËp  µnh     th v¨n  µn; hîp  ng  b  ®å b¶o  ¶m   ã  Ó  Ëp  µnh    ® c th l th v¨n b¶n  riªng, hoÆc     ghitrong hîp ®ång  Ýn  ông.    td
  4. 4 1.1.Hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ã    éi dung  ñ  Õu      ®å c c  ch t   c c¸c n   ch y sau ®©y: a) Tªn  µ  a    v ®Þ chØ      µy,th¸ng,n¨m; c¸cbªn;ng     b) Ngh Üa  ô  îcb¶o  ¶m;   v®  ® c)      µis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp;    Þ  ña  µis¶n  Ç m   ã, thÕ  M« t¶ t   c c  ch gi¸tr c t   c c  chÊp; riªngtµis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp  µ tµis¶n  ×nh  µnh       c c  ch l     h th trong t ng    ã   ¬ laic thÓ          Ò   µis¶n; m« t¶kh¸i qu¸tv t   d) Bªn  ÷tµis¶n,giÊy têcña  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp;   gi          t  c c  ch ®)  Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    v ngh v c c¸cbªn; e) C¸c    tho¶ thuËn  Ò   êng  îp xö  ývµ  ¬ng    v tr h   l   ph thøc xö  ýtµis¶n  Ç m   è,   l    c c  thÕ  Êp; ch g) C¸c    tho¶ thuËn    kh¸c. 1.2.Hîp  ng    ®å b¶o    ã    éidung  ñ  Õu  l∙nhc c¸cn   ch y sau  y: ®© a) Tªn  µ  a    v ®Þ chØ      µy,th¸ng,n¨m; c¸cbªn;ng     b) Cam   Õt  ña    k c bªn  b¶o    Ò   Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nhv vi th   ngh v thay cho      bªn ® îcb¶o    l∙nh; c)Ngh Üa  ô  îcb¶o    v®  l∙nh, ¹m     ph vib¶o    µ  ® îcb¶o  l∙nhv bªn    l∙nh; d) Tµi s¶n     b¶o l∙nh,gi¸trÞ tµis¶n       b¶o l∙nh,trõtr ng  îp bªn     ê h   b¶o    µ l∙nhl   tæ  c  Ýn  ông  µ  ¬  ch t d v c quan  qu¶n  ýng©n  l  s¸ch Nhµ   íc;riªngtµis¶n    n     b¶o    l∙nh lµtµis¶n  ×nh  µnh     h th trong t ng    ã  Ó          Ò   µis¶n;  ¬ lai th m« t¶kh¸i c qu¸tv t   ®) Quy Òn,  Üa  ô  ña  ngh v c bªn b¶o l∙nh,bªn  Ën    nh b¶o l∙nh,bªn  îc b¶o    ®  l∙nh; e) C¸c tho¶  Ën  Ò   êng  îp  ö  ý vµ  ¬ng  thu v tr h x l   ph thøc  ö  ý tµis¶n    x l    b¶o l∙nh; g) C¸c    tho¶ thuËn    kh¸c. 2. Trêng  îp giao  Þch    h  d b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  Þ     µ v«  Öu  õng  Çn   b coil   hi t ph hay  µn  é, th×  to b   kh«ng ¶nh  ëng  n   Öu  ùc cña  îp  ng  Ýn  ông  µ   h ®Õ hi l   h ®å td m giao dÞch    b¶o  ¶m     µm ét  iÒu  Ön.Kh¸ch  µng  ® ®ã l   ® ki   h vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶i  tiÕp tôc thùc hiÖn  Üa  ô    î,nghÜa  ô       ngh v tr¶n   v b¶o    ña  ×nh  µ    l∙nhc m v bæ sung  tµis¶n    b¶o  ¶m     ∙  ® nh ® cam  Õt. k 3.  Öc  Vi chøng  Ën,  nh chøng  ùc  th hay  kh«ng  chøng  Ën,  nh chøng  ùc th   hîp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o      c c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ña  ¬  t  c c quan  c«ng chøng  Nhµ   íc hoÆc   û   n  U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn  µ do  l   c¸c  bªn tho¶  thuËn; tr ng  îp    ê h ph¸p  Ëtquy  nh  îp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o    lu   ®Þ h ®å c c  ch   l∙nh b»ng  µis¶n  t  ph¶i cã    chøng  Ën  nh hoÆc  chøng  ùc,th×    th   c¸c bªn  ph¶i tu©n    theo.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  nh d c c th quy chøng  ùc hîp  ng  Ç m   è, th   ®å c c  thÕ  Êp, b¶o    µ c¸c cÊp  û   ch   l∙nhl     U ban  ©n  ©n  nh d theo quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  µ    v v¨n b¶n  íng dÉn  ña  é    h  c B T ph¸p vÒ     c«ng  chøng,chøng  ùc.   th 4. ViÖc  ¨ng  ý,xo¸ ®¨ng  ý  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o      ® k    kc c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  t  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 08/2000/N§­   µy  CP ng 10/3/2000  cña  Ýnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  Ch ph v ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   µ      ® v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña  h  c Bé     T ph¸p,Bé   µichÝnh,Bé   µinguyªn vµ    T    T    M«i  êng,Bé, ngµnh  tr    kh¸c cã  ªn   li   quan.
  5. 5 ViÖc  ¨ng  ý,xo¸®¨ng  ý  Õ  Êp,b¶o    µis¶n  µgi¸trÞquyÒn  ö  ® k    k th ch   l∙nht   l      s dông  t,bÊt ®éng  ®Ê     s¶n  ¾n  Òn víi t  îcthùc hiÖn      é, ngµnh  ã  g li     ®Ê ®     khic¸c B   c li   ©n  ªnqu ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  Ò   ×nh tù,thñ tôc,lÖ  Ý  h  c th v tr         ph ®¨ng  ý  k giao  Þch  b¶o  ¶m   µ  ë   a   Ýnh  d   ® v S ®Þ ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   S§ ch ­ Nh ®Êt,Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  nh d x∙,ph   tr     vi ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 5.ViÖc  ÷tµis¶n  µ  Êy têcña  µi   gi     v gi     t  s¶n  b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti   5.1.Khi cÇ m   è  µis¶n, b¶o       c t    l∙nhb»ng  ng  ®é s¶n, kh¸ch  µng    h vay,bªn    b¶o    ã  Üa  ô  l∙nhc ngh v giao tµis¶n  Ç m   è     c c cho  chøc  Ýn  ông  ÷.C¸c    tæ  td gi   bªn ® îctho¶ thuËn  Ò   Öc      v vi kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o   l∙nhhoÆc   thø  gi÷tµi bªn  ba      s¶n  Ç m   è  c c trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a)  µi s¶n  Ç m   è  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  ng  chøc  Ýn  ông  T  c cc® k quy s h nh tæ  td ph¶igi÷b¶n  Ýnh  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n;    ch gi   nh quy s h t   b) Tµis¶n  Ç m   è     c c kh«ng  ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  ng  Öc  Ç m   è    k quy s h nh vi c c b»ng  µi t  s¶n  µy  n ph¶i® îc®¨ng  ý  ¹ c¬     k t   quan  ¨ng  ý  i ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 5.2. Khi  Õ   Êp  µis¶n, b¶o      th ch t    l∙nh b»ng  Êt  ng  b ®é s¶n, tµis¶n  Õ     th chÊp,b¶o    kh¸ch hµng    l∙nhdo    vay  hoÆc   b¶o    ÷,trõtr ng  îp c¸cbªn  bªn  l∙nhgi     ê h     tho¶  Ën  thu giao cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td hoÆc  bªn  ba  ÷.N Õ u   Õ  Êp, thø  gi   th ch   b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  t  c® k quy s h hoÆc     Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt, th×  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶i gi÷ b¶n  Ýnh  Êy     ch gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µis¶n,giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. t      nh quy s d ®Ê 5.3.§èi víitµis¶n  Ç m   è  µ ph¬ng  Ön  Ën  , ¬ng  Ön  ¸nh  ¾t        c c l  ti v t¶i  ph ti ® b thuû    h¶is¶n  ã  Êy  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët(gäi lu     t¾t lµ giÊy     chøng  Ën  ¨ng  ý),th×  chøc  Ýn  ông  nh ® k   tæ  td ph¶igi÷ b¶n  Ýnh     ch giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý;kh¸ch hµng  nh ® k    vay,bªn    b¶o    îcdïng  l∙nh®   b¶n  sao  ã  c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  µ   íc vµ    Ën  ña  chøc  Ýn  Nh n   x¸c nh c tæ  t dông  ¬inhËn  Ç m   è, thÕ  Êp)   u  µnh  ¬ng  Ön  (n   c c  ch ®Ó l h ph ti trong  êih¹n  th   cÇ m   è, thÕ  Êp.    c  ch Tæ chøc  Ýn  ông  td x¸c  Ën  µo  nh v b¶n  sao  Êy  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k sau    ∙  ã  khi® c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  µ   íc. Nh n   Néi dung    Ën  ña  chøc  Ýn  ông      x¸cnh c tæ  td trªnb¶n  sao  Êy chøng  Ën  ¨ng  gi   nh ® ký  µ:"b¶n  Ýnh  ang u  ÷ t¹ .  õ  µy..   l  ch ® l gi   i .t ng . . th¸ng.. .n¨m...  n   µy.. . .  . .®Õ ng   . th¸ng.. .n¨m...  µ  ÷  ý  ña  .  . " ch k c Tæng   v gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è hoÆc   ã Ph Tæng   gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c)  µ  Êu  ña  chøc  Ýn  ông; hoÆc   ÷  ý  ña  ®è v d c tæ  td   ch k c Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  µ  Êu  n  Þ  µnh    ña  chøc  Ýn  ông  ®è v d ®¬ v th viªnc tæ  td ® îcuû  Òn  Õt ®Þnh    quy quy   cho vay.Trong  êng  îp kho¶n    tr h  vay  îcgiah¹n nî, ®      th×  chøc  Ýn  ông    Ën    ¹n  êih¹n u  µnh  tæ  td x¸c nh gia h th   lh b¶n  sao  Êy  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ïhîp víi êih¹n giah¹n  î. ® k ph             n th B¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ã  nh ® k c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  µ   ícvµ    Ën  ña  chøc  Ýn  ông  Nh n   x¸c nh c tæ  td chØ  ã    Þ l hµnh  ­ c gi¸tr  u  ph ¬ng  Ön trong thêih¹n  Ç m   è,thÕ  Êp, kÓ   thêih¹n  îcgia h¹n  î (nÕu  ti     c c  ch   c¶    ®     n   cã).Khi h Õt  ¹n  ö  ông     h sd b¶n sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý,kh¸ch hµng  nh ® k    vay,  bªn b¶o    l∙nhph¶inép  ¹cho  chøc  Ýn  ông.   l  i tæ  td 5.4.§èivíi µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp,b¶o    µtµu biÓn,tµu bay        t c c  ch   l∙nhl        tham   gia ho¹t®éng    Õn  èc  Õ,tæ     trªntuy qu t   chøc  Ýn  ông  ÷ b¶n  td gi   sao  Êy  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ã  ® k c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  µ   íc,chñ  ¬ng  Nh n   ph tiÖn gi÷b¶n  Ýnh  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý   u  µnh  ¬ng  Ön.    ch gi   nh ® k ®Ó l h ph ti
  6. 6 6. §èivíitµis¶n  Ç m   è,b¶o    µ vËt t  µng    ©n        c c  l∙nhl    ,h ho¸ lu chuyÓn  trong  qu¸ tr×nh s¶n  Êt kinh doanh,th× kh¸ch hµng      xu          vay,bªn    b¶o    l∙nhchØ  îcb¸n, ®    chuyÓn  æi    ã  Êp  Ën  ® khi c ch thu b»ng  v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông  Ën  c tæ  td nh cÇ m   è.§èivíi µis¶n  Õ  Êp, b¶o    µnhµ  , c«ng  ×nh x©y  ùng    c      t th ch   l∙nhl   ë  tr   d ®Ó b¸n, ®Ó     cho thuª,th×    kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    l∙nh chØ   îc b¸n, cho  ®    thuª  trong tr ng  îp cã  Êp  Ën    ê h   ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông  Ën  Õ  c tæ  td nh th chÊp. 7. Trêng  îp cÇ m   è,b¶o    Òn  µis¶n      h  c  l∙nhquy t  ph¸tsinh tõ quyÒn         t¸cgi¶, quyÒn  ë  ÷u    s h ­ c«ng  nghiÖp, quyÒn  ßi  î,quyÒn  îc nhËn  è  Òn      ® n  ®  s ti b¶o hiÓ m,  Òn  i  íiphÇn  èn  ãp  quy ®è v   v g trong doanh    nghiÖp,quyÒn    khaith¸ctµi      nguyªn..   ×  .th kh¸ch hµng  ,   vay,bªn    b¶o    l∙nhph¶igiao    cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶n  Ýnh  Êy  ê chøng  ch gi t   minh  Ò   Òn  µis¶n  µ  ïng  chøc  Ýn  ông  v quy t  vc tæ  td thùc hiÖn    ñ tôcph¸p lý®Ó   chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ë  ÷u  îp ph¸p    c¸cth         tæ  td c quy sh h  ®èi  íiquyÒn  µis¶n  ∙  Ç m   è, b¶o    v  t  ®c c  l∙nh trong  êng  îp  tr h kh¸ch  µng    h vay kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô    î. th   ngh v tr¶n 8. Trong  îp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o      h  c c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ×nh  µnh  t  h th trong t ng    ã  Ó          Ò   µis¶n;khitµis¶n  ×nh  µnh   ¬ lai th m« t¶kh¸i c qu¸tv t       h th trong t  ­ ¬ng    a  µo  ö  ông  µ  lai® v s d v bªn  Ç m   è,thÕ  Êp, b¶o    ã  Òn  ë  ÷u  c c  ch   l∙nhc quy sh ®èi  íitµis¶n  ,  ×    v    ®ã th c¸c bªn  ph¶ilËp  ô  ôc hîp ®ång  Ç m   è, thÕ  Êp,   ph l     c c  ch   b¶o l∙nh,  trong ®ã       µis¶n,x¸c®Þnh    Þtµis¶n,viÖc  ÷a tµis¶n  µ    m« t¶t      gi¸tr       gi     v giÊy  ê cña  µis¶n  ùc hiÖn  t  t  th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  M ôc  µy.C¸c  5  n  bªn  ã  c li   ªnquan  ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý,xo¸ ®¨ng  ý  th   vi ® k    k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  M ôc  µy. t i 4  n 9. Doanh  nghiÖp  µ   íc ® îc cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n  µ   µ   íc Nh n     c  ch t  m Nh n   giao cho    doanh nghiÖp    ®ã qu¶n  ý,sö  ông    l  d ®Ó vay  èn  ¹    chøc  Ýn  v t i tæ  c¸c t dông.Tæng    c«ng    µ  íc® îccÇ m   è,thÕ  Êp,b¶o    tynh n     c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  µ   t  m Nhµ   íc giao  n  cho qu¶n  ý,sö  ông, sau    õ®i    Þ tµis¶n  ∙  l  d   khitr   gi¸tr     ® giao    cho c¸cdoanh    nghiÖp  µnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp. th viªnh     l Khi doanh    nghiÖp  µ   íc cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n  µ toµn  é  ©y  Nh n   c  ch t  l  bd chuyÒn  c«ng  Ö   Ýnh  ngh ch theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ­  ü  Ët,th×  k thu   ph¶i ® îc c¬      quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp    ®ã ®ång    ý b»ng  v¨n b¶n. ViÖc  Ç m   è, thÕ  Êp  µis¶n    c c  ch t  kh«ng  ph¶i lµ d©y     chuyÒn  c«ng  nghÖ   Ýnh  ×  doanh  ch th do  nghiÖp  µ   íc vµ  chøc  Ýn  nh n   tæ  t dông tho¶ thuËn.   §èivíi    doanh nghiÖp  µ  ícm µ   ¬  nh n   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ∙  ã  nh n   th quy ®c quyÕt  nh  ®Þ kho¸n kinh doanh      hoÆc   cho thuª,th× viÖc  Ç m   è,thÕ  Êp  µi    c c  ch t   s¶n vay  èn  ¹  chøc  Ýn  ông  v ti tæ  td ph¶i® îc c¬      quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy ®ång    ý b»ng    v¨n b¶n. §èivíi    doanh  nghiÖp  µ  ícm µ   ¬  nh n   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  ∙  ã  Nh n   th quy ®c quyÕt  nh  ®Þ giao cho  Ëp  Ó  êilao ®éng    t th ng     trong doanh    nghiÖp,hoÆc       b¸n doanh  nghiÖp, hoÆc     chuyÓn  æi  µnh  ® th c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh viªn,th×  îp  ng  µ  ñ  ôc cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n  ùc hiÖn      h ®å v th t   c  ch t   th   nh quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi  íikh¸ch hµnh  lu   v    vay kh«ng  ph¶ilµ doanh     nghiÖp  Nhµ   íc. n 10.§èivíi µis¶n  ña        t c ph¸p nh©n, c¸ nh©n  ícngoµicã  ¹ ViÖtNam,  ×      n    ti     th   hîp ®ång  µ  ñ tôc cÇ m   è,thÕ  Êp, b¶o      v th     c  ch   l∙nhb»ng  µis¶n  ùc hiÖn  t  th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam;  Õu  µis¶n  ã    ícngoµi,th× c¸cbªn  ã  lu     n t  c ën       c li   ªnquan tho¶  Ën  Ò   îp  ng  µ  ñ  ôc cÇ m   è, thÕ  Êp, b¶o    thu v h ®å v th t   c  ch   l∙nh
  7. 7 b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   hoÆc  ph¸p  Ët níc lu     ngoµivµ    th«ng  Ö  èc  Õ  ÷ng  l qu t nh kh«ng    íi tr¸v   i ph¸p luËtViÖtNam.      III.P h ¹ m  vi b ¶ o  ® ¶ m  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  tr¶ n î v µ  p h ¹ m  vi b ¶ o    ® ¶ m  ti Ò n v ay c ñ a t µi ¶ n  s 1. Ph¹m      vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  µ nghÜa  ô    î cña  ® th   ngh v l  v tr¶n   kh¸ch  hµng  vay  i víitæ  ®è     chøc  Ýn  ông. Ngh Üa  ô    î cña  td   v tr¶n   kh¸ch hµng    vay  i  ®è víitæ    chøc  Ýn  ông  td bao  å m   Òn vay  îgèc),l∙vay,l∙qu¸ h¹n,c¸c kho¶n  g ti   (n     i          i phÝ   Õu  ã) ® îc ghi trong hîp  ng  Ýn  ông  µ   (n c         ®å td m kh¸ch  µng  h vay ph¶itr¶    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, õtr ng  îp c¸cbªn  ã        ê h     c tho¶ thuËn    tr   l∙vay,l∙qu¸ i     i h¹n,c¸c kho¶n  Ý  Õu  ã) kh«ng  éc ph¹m       ph (n c   thu   vib¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa   ® th   ngh vô. 2. Trêng  îp nhiÒu    h  bªn  ïng b¶o    c  l∙nhcho  ét  Üa  ô  ña  m ngh v c kh¸ch hµng    vay,th× c¸c bªn        b¶o    l∙nhph¶ili   ithùc hiÖn  Öc    ªn®í     vi b¶o  l∙nh, õtr ng  îp cã     ê h   tr tho¶  Ën  thu hoÆc   ph¸p  Ëtcã  lu   quy  nh  ®Þ b¶o    l∙nhtheo    Çn  c  Ëp;tæ  c¸c ph ®é l   chøc  Ýn  ông  Ën  td nh b¶o    ã  Ó  cÇu  Êt cø  ét  l∙nhc th yªu  b   m trong sè  ÷ng      nh bªn b¶o    ùc hiÖn  µn  é  Üa  ô  l∙nhth   to b ngh v b¶o  l∙nh.Trêng  îp  chøc  Ýn  ông    h tæ  td nhËn  b¶o    ã  Ó  ïtrõnghÜa  ô  íi l∙nhc th b     v v  kh¸ch hµng    vay  îcb¶o  ®  l∙nh, × bªn     th b¶o    l∙nhkh«ng  ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô  ∙      ngh v ® b¶o  l∙nh. 3. Gi¸ trÞ tµis¶n        b¶o  ¶m   îc x¸c ®Þnh  ¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  ® ®   ti   th kk h  b¶o  ¶m   c¸c bªn  ã  ªnquan  ® do    c li   tho¶  Ën, trõtr ng  îp    Þ quyÒn  ö  thu     ê h gi¸tr   s dông  t  ®Ê thuª cña  µ  íc thùc  Ön    nh n   hi theo  quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n    ®Þ ti ® b  11 §iÒu  NghÞ   nh  è  1  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002. Gi¸ trÞ tµis¶n      b¶o  ¶m   ® ph¶ilính¬n    Þ nghÜa  ô  îc b¶o     gi¸tr   v®  d¶m,  õ tr   tr ng  îp tæ  ê h   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    vay  tho¶  Ën  thu b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n    µm ét  Ön  nh l   bi ph¸p   bæ sung  i víi ®è     kho¶n vay  µ   m kh¸ch hµng    vay  ∙  ã  ®c ®ñ  c¸c  iÒu  Ön  ® ki vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh   ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  18  1  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002. 4. Ngh Üa   ô    î ghi trong  îp  ng  Ýn  ông  ã  Ó  îc b¶o  ¶m     v tr¶ n     h ®å td c th ®   ® b»ng  ét  m hoÆc   Òu  µis¶n, b»ng  ét  nhi t     m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n,víi iÒu  Ön     ® ki ph¶ithùc hiÖn      quy  nh  ¹ kho¶n  M ôc  µy. ®Þ t i 3  n 5. Trong  êih¹n    th   b¶o  ¶m,    ® c¸c bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  ótbít,   thu r     sung, bæ   thay  Õ  µis¶n  th t   b¶o  ¶m   íi®iÒu  Ön  ® v  ki ph¶i thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ t  i kho¶n  M ôc   µy. Trêng  îp  3  n  h kh¸ch  µng  h vay  ∙  ùc  Ön  îc m ét  Çn  ® th hi ®   ph nghÜa  ô    î cã  v tr¶n   b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, n Õu  ã  t    c yªu  Çu  ×  chøc  Ýn  c th tæ  t dông  ã  Ó  c th cho  ótbíttµis¶n  r      b¶o  ¶m  ¬ng  ® t øng  íi Çn  Üa  ô  ∙  ùc v  ph ngh v ® th   hiÖn  µ  Öc  ótbíttµis¶n  v vi r       b¶o  ¶m   ® kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Üa  ô    h ®Õ ngh v tr¶ nîcã    b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n cßn  ¹vµ  Öc  ö  ýtµis¶n  l   vi x l     i b¶o  ¶m   ® sau  µy. n 6. Ph¹m      vib¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña  µis¶n  ùc  Ön  c t  th hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  13  1  ®Þ 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002.Trong  êng    tr hîp c¸cbªn      tho¶ thuËn  ïng  ét  µis¶n      d m t  ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Òu  Üa   ® th   nhi ngh vô    î,th×  tr¶n   kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    l∙nh ph¶i th«ng    b¸o cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  Ën  nh b¶o  ¶m   Õp theo  Ò     Çn  ® ti   v c¸cl b¶o  ¶m   íc®ã;  Õu  ® tr   n kh«ng  th«ng  b¸o th× ph¶ibåith ng    ã  Öth¹ix¶y           ê khic thi     ra cho  bÞ  Öth¹i. bªn  thi  
  8. 8 M çi  Çn  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o    lc c  ch   l∙nh b»ng  ét  µis¶n  m t  b¶o  ¶m   ùc ® th   hiÖn  Òu  Üa  ô    î,c¸c bªn  nhi ngh v tr¶n     ph¶ilËp  µnh      th v¨n b¶n  µ  ¨ng  ý  ¹ c¬  v® k ti   quan  ¨ng  ý  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m.  ® Thø  ù  tiªnthanh  t u    to¸n gi÷a    chøc  Ýn  ông  ïng  îc b¶o  ¶m     c¸c tæ  td c ®  ® b»ng  ét  µis¶n  îc x¸c  nh   m t  ®  ®Þ theo  thø  ù  ¨ng  ý  t® k giao  Þch  d b¶o  ¶m.  ® Trong  êng  îp    chøc  Ýn  ông  ïng  Ën  tr h c¸c tæ  td c nh b¶o  ¶m   ® tho¶  Ën  thu thay   ® æi thø  ù  tiªnthanh  t u    to¸n,th×    ph¶i®¨ng  ý  Öc    k vi thay ® æi    ¹  ¬    ®ã t i quan  c ®¨ng  ý  k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® IV. ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v ay b » n g  t µi ¶ n h × n h  th µ nh   B  s t õ v è n v ay 1. §iÒu  Ön  ña    ki c kh¸ch hµng    vay  Ò   v møc  èn  ù cã  v t   tham    µo  ù    gia v d ¸n ®Ç u    thoÆc   ¬ng    ph ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô,®êi sèng  µ    Þ tµi xu       v    v gi¸tr     s¶n b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  Ç m   è,thÕ  Êp  c c  ch theo  quy  nh   ®Þ t¹  Õt c  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  iti   ® 1  17  1  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002 ®¸p    øng  îcm ét  ®  trong ba  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1.1.Cã     møc   èn  ù cã  v t   tham    µo  ù  ®Ç u    gia v d ¸n  t hoÆc   ¬ng  s¶n  ph ¸n  xuÊt,kinh doanh,dÞch  ô,®êi sèng  èithiÓu        v    t  b»ng  15%   tæng møc  èn  u   v ®Ç t ; 1.2.Cã     møc   èn  ù cã  v t   tham    µo  ù  ®Ç u    gia v d ¸n  t hoÆc   ¬ng  s¶n  ph ¸n  xuÊt,kinh doanh,dÞch  ô,®êi sèng  éng  íi   Þtµis¶n        v    c v   tr     gi¸ b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  Ç m   è, thÕ  Êp  èithiÓu  c c  ch t  b»ng 15%  tæng  møc   èn  v ®Ç u  ; t 1.3.Cã     Þ tµis¶n    gi¸tr     b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  b»ng  ét  m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  Ç m   è, thÕ  Êp  èithiÓu  c c  ch t   b»ng 15%  tæng møc   èn  u    ña  ù    v ®Ç t c d ¸n hoÆc   ¬ng    ph ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô,®êi sèng. xu       v    2. Thñ  ôc vµ  îp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp    t   h ®å c c  ch b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ t  h th t  vèn vay  îcthùc hiÖn  ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  ¶m   Òn vay  µ  ® ti   v híng  Én  ña  d c Th«ng   nµy  Ò   Öc  Ç m   è, thÕ  Êp  t v vi c c  ch b»ng  µis¶n  ×nh  t  h thµnh trong t ng  .  ¬ lai V. T h Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh b » n g  gi¸ Þ q u y Ò n  s ö  d ô n g    tr ® Ê t thuª m µ  th êi ¹ n thuª ® ∙ tr¶ ti Ò n c ß n  l¹i  h   d íi 5 n¨ m  0 1. Kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    îc thÕ  Êp,  l∙nh ®   ch b¶o    l∙nh b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t    µ   êih¹n    ∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ díi n¨m  ­ sd ®Ê thuªm th   thuª® ®       l    i 05  nh ng  êih¹n  th   thuª®∙    Òn cßn  ¹ ph¶itrªn01    tr¶ti   l i     n¨m; thêih¹n     cho  vay ph¶iphï    hîp  íithêih¹n  v    thuª cßn  ¹       l i Tæ chøc  Ýn  ông  . td xem   Ðt,quyÒn  nh  Öc  x  ®Þ vi nhËn  Õ  Êp, b¶o    i  íilo¹  t  µy  µ  Þu  th ch   l∙nh®è v   i ®Ê n v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v quy ®Þnh  ña  × nh. cm 2. ViÖc    nh    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ   êih¹n    ∙  îctr¶   x¸c ®Þ gi¸tr   sd ®Ê m th   thuª® ®     tiÒn cßn  ¹díi n¨m  îcthùc hiÖn    l    i 05  ®    theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu    ®Þ t i b  11  1 NghÞ   nh  è  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002.
  9. 9 3. Tr×nh  ù,thñ tôc,hîp ®ång  Õ  Êp  ¹  t  µy  ùc hiÖn    t        th ch lo i®Ê n th   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtvÒ   t  ai,quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   lu   ®Ê ®   ®Þ c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn ® ti   vay  µ  v Th«ng   µy. tn VI. h Ê m  d øt bi Ö n  p h¸p b ¶ o  ® ¶ m  ti Ò n v a y   C b » n g  t µi ¶ n  s 1. C¸c  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp  ña  t  c c  ch c kh¸ch  µng  h vay,bªn    b¶o    l∙nhb»ng  µis¶n  îc chÊ m     t  ®  døt trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau: 1.1. Kh¸ch  µng    h vay  µn  µnh  ho th nghÜa  ô    î  v tr¶ n hoÆc  bªn b¶o    l∙nh hoµn  µnh  Üa  ô  th ngh v b¶o    i víi chøc  Ýn  ông. l∙nh®è     tæ  td 1.2.Tµis¶n     b¶o  ¶m   Òn vay  ∙  îcxö  ý®Ó     åinîtheo quy  nh   ® ti   ® ®   l   thu h       ®Þ cña  ph¸p luËt;   1.3.C¸c  tho¶ thuËn    bªn    thay thÕ    b»ng  Ön  bi ph¸p b¶o  ¶m     ® kh¸c; 1.4.C¸c  êng  îp kh¸c m µ     tr h    ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ hoÆc  theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy 2. Khi chÊ m     Ön     døt bi ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   b»ng  µis¶n  Ç m   è,thÕ  t  c c  chÊp  ña  c kh¸ch hµng    vay,b¶o    ña  thø    × hîp ®ång    l∙nhc bªn  ba,th     b¶o  ¶m   ­ ® ® îcthanh  ýtheo quy  nh  ña    l    ®Þ c ph¸p luËt.   VII. h o  v ay k h « n g  c ã  b ¶ o  ® ¶ m  b » n g  t µi ¶ n  C  s 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùa chän  td l  kh¸ch  µng  h vay    iÒu  Ön      ®ñ ® ki ®Ó cho vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002  µ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999.Trêng  îp    h kh¸ch  µng  h vay  ã    iÒu  Ön    îc vay  c ®ñ ® ki ®Ó ®   kh«ng  cã b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n,tæ  t    chøc  Ýn  ông  ã  Ó  td c th tho¶ thuËn  íi   v  kh¸ch hµng    vay  Öc  thø  cã  tÝn  µ  vi bªn  ba  uy  v kh¶  n¨ng  µichÝnh  t  cam   Õt    îthay b»ng  k tr¶n     v¨n b¶n,n Õu      kh¸ch hµng    vay kh«ng    îcnî. tr¶®   C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ban  µnh  h quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  µ  t  v møc   cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n    t  ¸p dông trong h Ö   èng  ña  ×nh.   th cm 2. Kh¸ch  µng    î gèc,l∙ vèn    h tr¶n     i vay  ng  ¹n  µ kh¸ch hµng  ®ó h l    vay  µ   ¹  m ti thêi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông    kk h  td kh«ng  ã  î gèc    ¹n  c n  qu¸ h hoÆc   Ë m     ch tr¶ l∙ vèn    i vay  i  íitæ  ®è v   chøc  Ýn  ông  td cho  vay hoÆc     chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td kh¸c;nî gèc     qu¸  ¹n,l∙ vèn  h    i vay  Ë m     ch tr¶kh«ng  bao  å m   î khoanh, nî ® îc g n       gi∙n, î chê  ö  ýtheo     n x l  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ    èn  ®Þ c Ch ph v l∙v vay  Ë m       i ch tr¶ph¸t sinhtõnh÷ng     kho¶n  înµy. n  3. Trêng  îp ChÝnh  ñ,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    h  ph   t  ph c quy  nh  Ò   ®Þ v cho    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íikh¸ch hµng  t  ®è v     vay  µ  v nhu  Çu  c vay  èn  v cô  Ó,th× tæ  th     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ,Thñ  ®Þ c Ch ph   t ng ChÝnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ  ícViÖtNam. í  ph v h   c ng h nh n    
  10. 10 V III. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc sau  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  ¨ng    t c hi l   m  ng   t   ® C«ng  b¸o. 2. Th«ng   µy    t n thay thÕ    Th«ng   è  t s 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 4/4/2000   cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Th ®è ng h Nh n   Nam   íng  Én  h d NghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña  ® ti   c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v Th«ng   è  ts 10/2000/TT­NHNN1   µy  ng 31/8/2000 cña    Thèng  c  ©n  µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ùc  Ön    ®è ng h Nh n     h d th hi gi¶iph¸p  Ò   v b¶o  ®¶m  tiÒn vay cña  c¸c tæ  chøc tÝn dông  theo NghÞ  quyÕt sè  11/2000/NQ­CP   ña  Ýnh  ñ  µy  c Ch ph ng 31/7/2000. 3. C¸c  îp ®ång  Ýn  ông,hîp ®ång  Ç m   è,thÕ  Êp,b¶o    îcx¸c   h  td    c c  ch   l∙nh®     lËp  íc ngµy  tr   NghÞ   nh   è  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   öa  æi, bæ   vs ®   sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  vÒ  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td cßn  Öu  ùc,th×  Õp  ôc hi l   ti t   thùc hiÖn    theo c¸c®iÒu     kho¶n    ®∙  c¸cbªn  tho¶ thuËn  ïhîp víi     ph       quy  nh   c¸c ®Þ cña  ph¸p  Ëtt¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  lu   i   th kk h  cho  n     ®Õ khikh¸ch hµng    vay    tr¶ h Õt  îcho  chøc  Ýn  ông  n  tæ  td cho vay. 4. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  ng©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h nh n     ph tr   Trung  ng,  ñ   Þch  éi ¬ Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  th   Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2