Thông tư 07/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
6
download

Thông tư 07/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t C ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   0 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   9   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   t r Ý c h   l Ë p ,   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   v µ   h ¹ c h   t o ¸ n   Q u ü  dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông Thi   hµnh   §iÒu   13   NghÞ   ®Þnh   sè   39/2003/N§­CP   ngµy   18/04/2003 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn   thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt lao  ®éng vÒ  viÖc lµm;   C¨n cø c«ng v¨n sè  423/VPCP­KTTH ngµy 30/1/2004 cña V¨n   phßng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc híng dÉn trÝch lËp, qu¶n lý, sö   dông vµ  h¹ch to¸n quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm t¹i   c¸c tæ chøc tÝn dông, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: 1.   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   thùc   hiÖn   viÖc   trÝch   lËp,  qu¶n lý, sö dông vµ h¹ch to¸n Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt   viÖc lµm theo híng dÉn t¹i th«ng t sè 82/2003/TT­BTC ngµy  14/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh. Qui ®Þnh nµy thay thÕ c¸c qui   ®Þnh vÒ  trÝch lËp, qu¶n lý, sö  dông vµ  h¹ch to¸n Quü  dù  phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm t¹i c¸c th«ng t sè 92/2000/ TT­BTC   ngµy   14/9/2000  vÒ   híng   dÉn   thùc   hiÖn  chÕ   ®é   tµi  chÝnh   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông;   th«ng   t  sè  98/2000/TT­BTC ngµy 12/10/2000 vÒ  híng dÉn thùc hiÖn chÕ  ®é  tµi chÝnh  ®èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n trung  ¬ng vµ  th«ng t  sè  97/2000/TT­BTC ngµy 12/10/2000  híng dÉn thùc  hiÖn chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c quü  tÝn dông nh©n d©n  c¬ së vµ quü tÝn dông nh©n d©n khu vùc. 2.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng c«ng b¸o.  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Th«ng   t  nµy,   nÕu   cã   víng  m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  nghiªn cøu, xö  lý.
Đồng bộ tài khoản