Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
498
lượt xem
24
download

Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Néi vô sè 07/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i nguy hiÓm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ x· héi vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i ®éc h¹i nguy hiÓm mµ yÕu tè ®éc h¹i nguy hiÓm cao h¬n b×nh thêng cha ®îc tÝnh vµo hÖ sè l¬ng, bao gåm: 1. C¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc dù bÞ), viªn chøc, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù, thö viÖc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. II. Møc phô cÊp vµ c¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp 1. Møc phô cÊp: Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. Theo møc l¬ng tèi thiÓu chung 290.000 ®ång/th¸ng th× c¸c møc tiÒn phô cÊp ®éc h¹i nguy hiÓm thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Møc HÖ sè Møc tiÒn phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 1 0,1 29.000 ®ång 2 0,2 58.000 ®ång 3 0,3 87.000 ®ång 4 0,4 116.000 ®ång
  2. 2 2. Quy ®Þnh ¸p dông c¸c møc phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm: a) Møc 1, hÖ sè 0,1 ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i cã mét trong c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm sau: a1) TiÕp xóc trùc tiÕp víi chÊt ®éc, khÝ ®éc, bôi ®éc, lµm viÖc ë m«i tr- êng dÔ bÞ l©y nhiÔm, m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. a2) Lµm viÖc trong m«i trêng chÞu ¸p suÊt cao hoÆc thiÕu dìng khÝ, n¬i qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh. a3) Nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh tiÕng ån lín hoÆc lµm viÖc ë n¬i cã ®é rung liªn tôc víi tÇn sè cao vît qu¸ tiªu chuÈn an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng cho phÐp. a4) Lµm viÖc ë m«i trêng cã phãng x¹, tia bøc x¹ hoÆc ®iÖn tõ tr êng vît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. b) Møc 2, hÖ sè 0,2 ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i cã hai trong c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2 môc II nªu trªn. c) Møc 3, hÖ sè 0,3 ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i cã ba trong c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2 môc II nªu trªn. d) Møc 4, hÖ sè 0,4 ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i cã c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2 môc II nªu trªn. d) Møc 4, hÖ sè 0,4 ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i cã c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2 môc II nªu trªn. 3. C¸ch tÝnh vµ nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp: a) C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp: Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®îc tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc t¹i n¬i cã c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm; nÕu lµm viÖc d íi 4 giê trong ngµy th× ®îc tÝnh b»ng 1/2 ngµy lµm viÖc, nÕu lµm viÖc tõ 4 giê trë lªn th× ®îc tÝnh c¶ ngµy lµm viÖc. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®îc tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ kh«ng ®Ó dïng tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. b) Nguån kinh phÝ chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm: C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m toµn bé, phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm do ng©n s¸ch nhµ níc chi tr¶ theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ® îc giao hµng n¨m cho c¬ quan, ®¬n vÞ; C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®èi tîng thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn tù chñ tµi chÝnh, phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm do c¬ quan, ®¬n vÞ chi tr¶ tõ nguån kinh phÝ kho¸n vµ nguån tµi chÝnh ®îc giao tù chñ.
  3. 3 IV. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ n íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. ChÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm mét sè nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc thï trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n íc ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®ang cßn hiÖu lùc, th× tiÕp tôc ®îc hëng cho ®Õn khi cã sù thay ®æi c¸c yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm lµ c¨n cø ®Ó tho¶ thuËn phô cÊp; c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph - ¬ng tæng hîp b¸o c¸o vÒ Bé Néi vô ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý. 3. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trùc tiÕp vµ th êng xuyªn lµm viÖc ë n¬i ®éc h¹i, nguy hiÓm theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy mµ cha ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm, th× Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé, ngµnh (nÕu thuéc Trung ¬ng qu¶n lý), Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (nÕu thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý). Trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, Bé, ngµnh hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé Néi vô (kÌm theo hå s¬) ®Ó trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan tho¶ thuËn hëng phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm. Hå s¬ ®Ò nghÞ hëng phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm, gåm: a) C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña Bé, ngµnh Trung ¬ng hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. b) B¶n thuyÕt minh ®iÒu kiÖn lao ®éng ® îc c¬ quan y häc lao ®éng x¸c nhËn. Trêng hîp nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®· ®îc c«ng nhËn lµ nghÒ, c«ng viÖc ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc nghÒ, c«ng viÖc lµm viÖc trong m«i tr êng ®éc h¹i, nguy hiÓm th× kÌm theo danh môc nghÒ, c«ng viÖc ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm ®· ®îc ban hµnh. c. Møc phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®Ò nghÞ ® îc hëng, sè ngêi ®Ò nghÞ ®îc hëng vµ nguån kinh phÝ chi tr¶, trong ®ã tÝnh riªng phÇn quü do ng©n s¸ch nhµ níc chi tr¶. 4. Ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc ®éc h¹i, nguy hiÓm hoÆc lµm viÖc trùc tiÕp ë n¬i ®éc h¹i, nguy hiÓm trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, th× phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm (nÕu cã) ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. 5. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng.
  4. 4 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản