Thông tư 07/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
128
lượt xem
10
download

Thông tư 07/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chế độ nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp và công chức, viên chức quốc phòng hưởng lương từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ Cña Bé Quèc phßng sè 7/2005/TT-BQP ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng ®æi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng hëng l¬ng tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang. C¨n cø vµo Th«ng t sè 03/2005/ TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. Sau khi cã tháa thuËn cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh; Bé Quèc phßng h- íng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng nh sau: I. § èi tîn g vµ ph ¹m vi 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp; c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng, lao ®éng hîp ®ång cã QuyÕt ®Þnh cña Bé Tæng Tham mu ®ang hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c¸c b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang. 2. §èi tîng kh«ng ¸p dông - Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh phôc viªn hoÆc ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm; C«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®· cã quyÕt ®Þnh th«i viÖc hoÆc ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch. - Nh÷ng ngêi lµm viÖc hîp ®ång kh«ng xÕp l¬ng theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. II. §iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn n©ng bËc l¬ng Qu©n nh©n chuyªn.nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc I Th«ng t nµy cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn sau th× ®îc xem xÐt n©ng bËc l¬ng: 1. §iÒu kiÖn thêi gian
  2. 2 Thêi gian gi÷ bËc trong nhãm qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn quy ®Þnh nh sau: - C«ng chøc, viªn chøc quèc phßng cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i B vµ lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ ng¹ch nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4 quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ, th× sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong ng¹ch ®îc xem xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. - Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp cha xÕp bËc cuèi cïng trong nhãm cña b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp (b¶ng 7); c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng cha xÕp bËc cuèi cïng träng ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3 quy ®Þnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ, th× sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong nhãm, ng¹ch ®îc xem xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. 2. Tiªu chuÈn n©ng bËc. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian gi÷ bËc trong nhãm, ng¹ch quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc II Th«ng t nµy vµ qua ®¸nh gi¸ ®ñ c¸c tiªu chuÈn díi ®©y trong suèt thêi gian gi÷ bËc l- ¬ng cò th× ®îc n©ng mét bËc l¬ng: 2.1. Hoµn thµnh chøc tr¸ch nhiÖm vô ®îc giao ®¹t ®Þnh møc vÒ sè lîng, khèi lîng c«ng viÖc vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chÊt lîng, thêi gian. 2.2. ChÊp lµnh tèt c¸c quy ®Þnh, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ níc vµ kû luËt qu©n ®éi ®Õn møc bÞ kû luËt tõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch trë lªn. 3. VÒ n©ng bËc l¬ng tríc thêi gian quy ®Þnh. 3.1. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng trong suèt thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò, lËp ®îc thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô (®îc tÆng thëng danh hiÖu ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së trë lªn) mµ cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm, ng¹ch vµ cßn thiÕu tõ 0 th¸ng ®Õn 12 th¸ng ®Ó ®îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn th× ®îc xÐt n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèt ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc II Th«ng t nµy vµ kh«ng thùc hiÖn hai lÇn n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n trong thêi gian gi÷ mét bËc l¬ng. Tû lÖ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc viªn chøc quèc phßng ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô trong mét n¨m kh«ng qu¸ 5% tæng sè qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ (trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt 3.2 ®iÓm 3 Môc II Th«ng t nµy). 3.2. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng cã quyÕt ®Þnh nghØ chuÈn bÞ hu vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao trong thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò mµ cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong nhãm th× dîc xÐt n©ng 1 (mét) bËc l¬ng tríc thêi h¹n 1 n¨m (12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc II Th«ng t nµy. III. Tæ chøc thùc hiÖn
  3. 3 1. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cö ®i lµm chuyªn gia, ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c ë trong níc vµ ë níc ngoµi vÉn thuéc danh s¸ch do qu©n ®éi tr¶ l¬ng, th× thêi gian trªn vÉn ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng nÕu ®¹t ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. Trêng hîp thêi gian ®i lµm chuyªn gia, ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c ë trong níc vµ ë níc ngoµi qu¸ thêi h¹n do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh; thêi gian bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, bÞ t¹m gi÷, t¹m giam kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng. 2. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng lµm viÖc ë c¸c dù ¸n, doanh nghiÖp liªn doanh... mµ tiÒn l¬ng kh«ng do qu©n ®éi chi tr¶, th× thêi gian lµm viÖc cho c¸c tæ chøc ®ã kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng. 3. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hoÆc bÞ kû luËt tõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch trë lªn, th× thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng bÞ kÐo dµi thªm 1 n¨m (12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc II nªu trªn. 4. C¸c ®¬n vÞ ®Çu mèi trùc thuéc Bé c¨n cø vµo híng dÉn nµy cã kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn viÖc n©ng bËc l¬ng ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng thuéc ®¬n vÞ qu¶n lý theo ph©n cÊp cña Bé. 5. Côc Qu©n lùc - BTTM, Côc c¸n bé - TCCT, Côc Tµi chÝnh - BQP phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan kiÓm tra thùc hiÖn viÖc n©ng bËc l¬ng hµng n¨m ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ cã quyÒn yªu cÇu c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hñy ngay quyÕt ®Þnh sai chÕ ®é n©ng bËc l¬ng ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng. Thñ trëng ®¬n vÞ thùc hiÖn sai viÖc n©ng bËc l¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi hoµn sè tiÒn l¬ng ®· quyÕt ®Þnh sai. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o; ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé (qua Côc Qu©n lùc, Côc C¸n bé, Côc Tµi chÝnh) ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản