intTypePromotion=1

Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
159
lượt xem
9
download

Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG  T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   0 7 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 8   t h ¸ n g   1   n ¨ m  2005 Híng dÉn qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng  cña Héi Ch÷ thËp ®á  ­   C¨n   cø   NghÞ  ®Þnh   sè   60/N§­CP   ngµy   6/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   ng©n s¸ch Nhµ níc;  ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña   ChÝnh phñ  ban hµnh qui chÕ  qu¶n lý  vµ  sö  dông nguån hç   trî ph¸t triÓn chÝnh thøc; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  64/2001/Q§­TTg ngµy 26/4/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   qui   chÕ   qu¶n   lý   vµ   sö   dông viÖn trî phi ChÝnh  phñ níc ngoµi; ­   C¨n   cø   vµo   QuyÕt   ®Þnh   sè   21/2003/Q§­TTg     ngµy   29/01/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc ng©n s¸ch Nhµ   níc   hç   trî   cho   c¸c     tæ   chøc   chÝnh   trÞ­   x∙   héi   nghÒ   nghiÖp, tæ chøc chÝnh  trÞ  x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ   nghiÖp  ®èi víi nh÷ng ho¹t  ®éng g¾n víi nhiÖm vô  cña Nhµ   níc;  Sau khi thèng nhÊt víi Héi Ch÷  thËp  ®á  ViÖt Nam, Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   ho¹t   ®éng cña Héi Ch÷ thËp ®á c¸c cÊp nh sau:  I. Nguån thu tµi chÝnh cña Héi Ch÷ thËp ®á: Héi Ch÷  thËp  ®á  lµ  mét tæ chøc x∙ héi nh©n  ®¹o cña  quÇn chóng, Héi ho¹t ®éng theo hiÕn ph¸p, ph¸p luËt, §iÒu   lÖ  cña Héi vµ  7 nguyªn t¾c cña phong trµo ch÷  thËp  ®á  vµ   Tr¨ng  lìi liÒm  ®á  Quèc tÕ. Nguån  tµi  chÝnh  cña Héi gåm  c¸c kho¶n thu sau ®©y: 1. Thu ®ãng gãp héi phÝ cña héi viªn cho tæ chøc Héi. 2.   Thu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,   dÞch   vô   cña  Héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thu tõ  sù  quyªn gãp h¶o t©m cña c¸ nh©n, tæ chøc  trong vµ ngoµi níc ñng hé Héi vµ Quü nh©n ®¹o. 4. Thu cøu trî vµ viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî, c¸c dù  ¸n,   ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   cña   c¸c   c¸   nh©n   vµ   tæ   chøc  Quèc tÕ th«ng qua Héi. 5.  Ng©n s¸ch  Nhµ   níc  hç  trî  theo  quy  ®Þnh cña  LuËt  ng©n s¸ch Nhµ níc.
  2. 2 6. C¸c kho¶n thu hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt.  II. Sö dông c¸c nguån thu tµi chÝnh: 1.  §èi víi nguån cøu trî ngoµi níc: TÊt c¶ c¸c nguån cøu trî  cña tæ chøc vµ  c¸ nh©n níc  ngoµi  ñng hé  do Héi Ch÷  thËp  ®á  c¸c cÊp   lµm nhiÖm   vô  tiÕp nhËn  ®Òu ph¶i chuyÓn giao  ®Õn n¬i  ®îc cøu trî,  ®óng  theo tho¶ thuËn cña tæ chøc, c¸ nh©n cøu trî, Héi kh«ng  ®îc gi÷  l¹i khi cha  ®îc phÐp cña ChÝnh phñ. Nh÷ng dù  ¸n,  ch¬ng tr×nh cøu trî kh«ng ®îc tæ chøc cøu trî ®¶m b¶o chi  phÝ   qu¶n   lý   (chi   phÝ   vËn   chuyÓn,   bèc   v¸c,   lu   kho,   lu  b∙i,...) th× thùc hiÖn nh sau: ­ Nh÷ng l« hµng  ®∙ cã   ®Þa chØ giao nhËn: §¬n vÞ,  ®Þa  ph¬ng nµo  ®îc nhËn ph¶i tù  lo kinh phÝ   ®Ó  tiÕp nhËn. Héi  Ch÷ thËp ®á ViÖt Nam gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph ¬ng vÒ thñ  tôc giao nhËn hµng. ­ Nh÷ng l« hµng cha cã   ®Þa chØ nhËn: Héi Ch÷  thËp  ®á  ViÖt Nam trùc tiÕp nhËn vµ   ®Ò  nghÞ  Bé  Tµi chÝnh hç  trî  kinh phÝ theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó thùc  hiÖn tiÕp nhËn, qu¶n lý, ph©n phèi hµng vµ thùc hiÖn giao   hµng vÒ  c¸c  ®Þa ph¬ng,  ®¬n vÞ  theo  ®Þa chØ cøu trî  cña  cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së  c¸c chøng tõ  hîp  lÖ, hîp ph¸p.    ­ §èi víi c¸c trêng hîp cøu trî b»ng tiÒn ®Ó mua hµng  cøu trî  t¹i ViÖt Nam th×  hµng ho¸ cøu trî   ®îc hoµn l¹i  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  ®Ó  sö  dông  cho môc ®Ých nh©n ®¹o. 2. §èi víi nguån thu viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i cña níc  ngoµi cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n:  ­ §èi víi viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i cña n íc ngoµi trùc  tiÕp cho c¸c cÊp Héi ®îc ghi t¨ng nguån kinh phÝ cña Héi,  ®ång thêi thùc hiÖn theo ®óng tho¶ thuËn cña nhµ tµi trî.  ­   §èi   víi   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i   cho   c¸c   ch¬ng  tr×nh, dù  ¸n cña ChÝnh phñ  hoÆc c¸c cÊp  ®Þa ph¬ng mµ  c¸c  cÊp Héi  ®îc giao nhiÖm vô  thùc hiÖn th×  Héi lµm thñ  tôc  ®Ò nghÞ ghi thu, ghi chi qua ng©n s¸ch Nhµ níc, ®ång thêi  triÓn khai thùc hiÖn theo v¨n kiÖn dù ¸n ®∙ ® îc ký kÕt vµ  phª duyÖt. Trêng hîp trong v¨n kiÖn dù  ¸n quy  ®Þnh kinh  phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n do phÝa ViÖt Nam  ®ãng gãp b»ng nguån  vèn  ®èi øng th×  c¸c cÊp Héi lËp kÕ  ho¹ch ng©n s¸ch theo  quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  Liªn   tÞch   sè   02/2003/TTLT­BKH­BTC  ngµy 17/3/2003 cña liªn tÞch Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi  chÝnh híng dÉn lËp kÕ  ho¹ch tµi chÝnh  ®èi víi c¸c ch¬ng 
  3. 3 tr×nh,  dù  ¸n sö  dông nguån  vèn hç  trî  ph¸t  triÓn chÝnh  thøc (ODA). 3. §èi víi nguån quyªn gãp,  ñng hé  nh©n  ®¹o trong n ­ íc:  ­ Héi Ch÷  thËp  ®á  c¸c cÊp (n¬i trùc tiÕp nhËn tiÒn,  hµng) më  sæ s¸ch ghi chÐp  ®Çy  ®ñ  danh s¸ch c¸c c¬  quan,  tæ chøc, c¸ nh©n  ®ãng gãp,  ñng hé, tµi trî  vµ  danh s¸ch,  ®Þa chØ c¸c  ®èi tîng  ®îc cøu trî, gióp  ®ì. Thùc hiÖn cøu  trî,  ñng hé  theo  ®óng yªu cÇu, môc  ®Ých cña c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n ñng hé.  ­ Trªn c¬  së  sè  thu quyªn gãp,  ñng hé  (kh«ng kÓ  thu  tµi trî, viÖn trî  cã  môc  ®Ých  ®Þa chØ cô  thÓ  vµ  hç  trî  cña ng©n s¸ch Nhµ  níc),  ®Ó  chñ   ®éng trong qu¶n lý  nguån  kinh phÝ, hµng n¨m Héi  ®îc trÝch tõ  5%  ®Õn kh«ng qu¸ 10%  trªn   tæng   sè   thùc   thu   ®Ó   chi   phÝ   cho   c«ng   t¸c   qu¶n   lý  liªn quan trùc tiÕp, bao gåm: Chi c«ng t¸c tuyªn truyÒn,  vËn  ®éng huy  ®éng nguån  ñng hé, tµi trî; tiÒn l ¬ng, tiÒn  c«ng vµ  phô  cÊp theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh cho c¸n bé  qu¶n lý;   chi v¨n phßng phÈm, th«ng tin liªn l¹c, thanh to¸n dÞch  vô   c«ng   céng;   chi   c«ng   t¸c   phÝ,   nghiÖp   vô   chuyªn   m«n   (tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, bèc v¸c...); chi  phÝ thuª m ín; chi  khen thëng cho tËp thÓ  vµ  c¸ nh©n cã  thµnh tÝch  ñng hé,  quyªn gãp, cøu trî... theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn   hµnh cña Nhµ níc. ­ Sè  d  kinh phÝ  hµng n¨m (kÓ  c¶ phÝ  qu¶n lý) vµ  l∙i   tiÒn göi  ®îc chuyÓn sang n¨m sau vµ  sö  dông cho môc  ®Ých  nh©n ®¹o.  4. Nguån kinh phÝ  ng©n s¸ch Nhµ  níc hç  trî  cho ho¹t  ®éng cña Héi cã  g¾n víi nhiÖm vô  cña Nhµ  níc thùc hiÖn  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   123/2003/TT­BTC   ngµy  16/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc hç trî kinh phÝ  tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc cho c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  x∙ héi ­  nghÒ nghiÖp, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp  ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi nhiÖm vô cña Nhµ níc. 5. §èi víi nguån thu tõ  c¸c ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, dÞch  vô cña c¸c cÊp Héi ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c lÊy thu,  bï  chi, thùc hiÖn nghÜa vô  thu nép víi ng©n s¸ch Nhµ  níc  phÇn chªnh lÖch ®îc ph©n phèi theo qui ®Þnh hiÖn hµnh ®èi  víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu.   III. Qu¶n lý c¸c nguån thu, chi: 1. §Ó c¬ quan tµi chÝnh cã c¨n cø xÐt hç trî kinh phÝ   ho¹t ®éng, hµng n¨m c¸c cÊp Héi lËp dù to¸n thu, chi theo  quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy   26/03/2003  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/
  4. 4 N§­CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h ­ íng dÉn thi hµnh LuËt ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n  kh¸c   cã   liªn   quan;   Th«ng   t  sè   123/2003/TT­BTC   ngµy  16/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc hç trî kinh phÝ  tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc cho c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x∙ héi  nghÒ nghiÖp, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp  ®èi víi ho¹t ®éng g¾n víi nhiÖm vô cña Nhµ níc.  2.   Héi   Ch÷   thËp   ®á   c¸c   cÊp   cã   tr¸ch   nhiÖm   lËp   dù  to¸n,  qu¶n   lý,   chÊp   hµnh   vµ   thanh  quyÕt   to¸n   c¸c   kho¶n   viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vËt cña c¸c  ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi theo quy ®Þnh  t¹i   Th«ng   t  sè   70/2001/TT­BTC   ngµy   24/8/2001cña   Bé   Tµi  chÝnh vµ c¸c  v¨n b¶n bæ sung híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi  chÝnh Nhµ níc ®èi víi nguån viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. Trêng   hîp   hµng   viÖn   trî,   ñng   hé   kh«ng   phï   hîp   víi  ®iÒu kiÖn  sö  dông  cña   ®èi  tîng  nhËn,  th×  Héi  ®îc tr×nh  cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp b¸n theo h×nh thøc  ®Êu gi¸ vµ  thùc hiÖn theo ®óng quy chÕ ®Êu  gi¸ do Nhµ n íc quy ®Þnh;  sè  tiÒn thu  ®îc qua  ®Êu gi¸ ph¶i sö  dông  ®óng môc  ®Ých,  yªu cÇu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n viÖn trî, ñng hé. 3.   C¸c   cÊp   Héi   cã   tr¸ch   nhiÖm   chuyÓn   giao   toµn   bé  tiÒn vµ  hiÖn vËt  ®∙ vËn  ®éng,  quyªn  gãp  ®îc trong nh©n  d©n vµ viÖn trî nh©n ®¹o cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ ®óng môc   ®Ých,  ®Õn  ®èi tîng  ®îc cøu trî, gióp  ®ì; më  sæ s¸ch, ghi  chÐp, theo dâi, ph¶n ¸nh  ®Çy  ®ñ  mäi kho¶n thu, chi; thùc  hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o vµ quyÕt to¸n vµ  thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn   hµnh cña Nhµ níc.    IV. §iÒu kho¶n thi hµnh    1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t sè  85/1997/TT­BTC  ngµy 22/11/1997 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn ChØ  thÞ  sè  254/TTg ngµy 16/5/1994 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc c¸c cÊp chÝnh quyÒn hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao  hiÖu qu¶ ho¹t   ®éng  Héi Ch÷  thËp  ®á  ViÖt Nam. Nh÷ng  quy  ®Þnh kh¸c nÕu tr¸i víi c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy  ®Òu  bÞ b∙i bá. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v íng m¾c, ®Ò nghÞ  ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó söa ®æi, bæ sung cho   phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2