Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
162
lượt xem
7
download

Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. t h«ng t cña Bé x©y dùng Sè 07/2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 Híng dÉn ph¬ng ph¸p quy ®æi chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo sö dông C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/ N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p quy ®æi chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo sö dông nh sau : PhÇn I Quy ®Þnh chung 1. Quy ®æi chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ viÖc tÝnh chuyÓn chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã), chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®· thùc hiÖn tõng n¨m vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông. 2. Chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã), chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®· thùc hiÖn tõng n¨m lµ c¸c chi phÝ ®· ®îc Chñ ®Çu t x¸c ®Þnh khi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n hoÆc ®· ®îc kiÓm to¸n (sau ®©y gäi t¾t lµ chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· thùc hiÖn). 3. Trêng hîp dù ¸n ®Çu t x©y dùng cã nhiÒu c«ng tr×nh mµ mçi c«ng tr×nh hoÆc nhãm c«ng tr×nh khi hoµn thµnh ®îc ®a vµo khai th¸c, sö dông ®éc lËp, th× Chñ ®Çu t cã thÓ quy ®æi chi phÝ ®Çu t x©y dùng ®· thùc hiÖn cña c«ng tr×nh hoÆc nhãm c«ng tr×nh nµy vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. ViÖc quy ®æi chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh do ng- êi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh, khi quy ®æi th× thùc hiÖn theo néi dung cña Th«ng t nµy. phÇn II ph¬ng ph¸p quy ®æi 1. C¨n cø quy ®æi :
 2. 2 - Chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn hµng n¨m. - MÆt b»ng gi¸, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc t¹i thêi ®iÓm bµn giao. - Ph¬ng ph¸p quy ®æi chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· thùc hiÖn vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông t¹i Th«ng t nµy. 2. Tr×nh tù quy ®æi Bíc 1: Tæng hîp chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã), chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®· thùc hiÖn tõng n¨m. Bíc 2: X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè quy ®æi cña chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã), chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®· thùc hiÖn tõng n¨m vÒ mÆt b»ng gi¸ thêi ®iÓm bµn giao theo híng dÉn cña Th«ng t nµy. Bíc 3: TÝnh to¸n vµ tæng hîp gi¸ trÞ quy ®æi chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã), chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®· thùc hiÖn tõng n¨m vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông. 3. Ph¬ng ph¸p quy ®æi Chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc quy ®æi vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c, sö dông theo c«ng thøc sau : n n = ∑ GiXD + ∑ GiTB + G§B GQ§DA + GQLDA (1) i=1 i=1 Trong ®ã : n : Sè c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. GQDDA : Chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc quy ®æi. GiXD : Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thø i ®· ®îc quy ®æi. GiTB : Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng tr×nh thø i ®· ®îc quy ®æi. G§B : Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c ®· ®îc quy ®æi. GQLDA : Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®· ®îc quy ®æi. C¸c kho¶n chi phÝ nãi trªn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 3.1. Quy ®æi chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc quy ®æi (GiXD) vÒ thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông lµ tæng chi phÝ x©y dùng ®· thùc hiÖn tõng n¨m ®îc quy ®æi vÒ thêi ®iÓm bµn giao do sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè trong chi phÝ x©y dùng bao gåm : VËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ cßn l¹i trong chi phÝ x©y dùng nh chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc theo quy ®Þnh cña Nhµ níc t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông.
 3. 3 Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh ®· ® îc quy ®æi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : k GiXD ∑GjXD = (2) j=1 Trong ®ã: k: Sè n¨m tÝnh to¸n quy ®æi GjXD : Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh n¨m thø j ®· ®îc quy ®æi vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao Chi phÝ x©y dùng n¨m thùc hiÖn ®îc quy ®æi vÒ vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao (GjXD) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: GjXD = (VLj x KjVL + NCj x KjNC + MTCj x KjMTC ) x Hxd (3) Trong ®ã : GjXD : Chi phÝ x©y dùng n¨m thùc hiÖn thø j cña c«ng tr×nh ®· ® îc quy ®æi VLj, NCj, MTCj : Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng n¨m thùc hiÖn thø j trong chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh. KjVL, KjNC, KjMTC : HÖ sè quy ®æi VL, NC, MTC ë n¨m thùc hiÖn thø j vÒ thêi ®iÓm bµn giao vµ ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p nªu trong phô lôc 1 cña Th«ng t nµy Hxd : HÖ sè c¸c kho¶n môc chi phÝ cßn l¹i trong chi phÝ x©y dùng gåm trùc tiÕp phÝ kh¸c, chi phÝ chung vµ chi phÝ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc ®- îc tÝnh trªn chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng cña chi phÝ x©y dùng theo qui ®Þnh cña Nhµ níc t¹i thêi ®iÓm bµn giao nªu trong phô lôc 1 cña Th«ng t nµy. 3.2. Quy ®æi chi phÝ thiÕt bÞ Chi phÝ thiÕt bÞ ®· thùc hiÖn bao gåm: + Chi phÝ mua thiÕt bÞ, ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã); Chi phÝ vËn chuyÓn, lu kho b·i, b¶o qu¶n (sau ®©y gäi t¾t lµ chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ) + Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh ®îc quy ®æi (GTB) vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo khai th¸c sö dông lµ tæng chi phÝ mua thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ; Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) ®· ®îc quy ®æi theo c«ng thøc : GTB = Q§MTB + Q§CFKTB + Q§L§ (4)
 4. 4 Trong ®ã: GTB: Chi phÝ thiÕt bÞ ®· ®îc quy ®æi vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao Q§MTB: Chi phÝ mua thiÕt bÞ ( b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ ), chi phÝ ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã) ®· ®îc quy ®æi. Q§CFKTB: Chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ ®· ®îc quy ®æi Q§L§: Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) ®· ®îc quy ®æi. 3.2.1 Quy ®æi chi phÝ mua thiÕt bÞ, chi phÝ ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã): a/ §èi víi thiÕt bÞ mua b»ng ngo¹i tÖ : Quy ®æi chi phÝ mua thiÕt bÞ b»ng ngo¹i tÖ ®îc tÝnh b»ng chi phÝ ngo¹i tÖ ®· thùc hiÖn nh©n víi tû gi¸ gi÷a VND vµ ®ång ngo¹i tÖ t¹i mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao. b/ §èi víi thiÕt bÞ mua b»ng néi tÖ : Quy ®æi chi phÝ mua thiÕt bÞ b»ng néi tÖ ®îc tÝnh b»ng chi phÝ ®· thùc hiÖn (K = 1). c/ §èi víi chi phÝ ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã) : Quy ®æi chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã) ® îc tÝnh b»ng chi phÝ ®· thùc hiÖn (K = 1). 3.2.2 Quy ®æi chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ; Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã): C¸c chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ, chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh (nÕu cã) ®îc tÝnh b»ng chi phÝ ®· thùc hiÖn (K = 1). 3.3. Quy ®æi chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c Quy ®æi chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c cã liªn quan ®Õn gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n, chi phÝ thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t; Chi phÝ thuª ®Êt trong thêi gian x©y dùng, chi phÝ ®Çu t h¹ tÇng (nÕu cã) trong dù ¸n ® îc tÝnh b»ng chi phÝ ®· thùc hiÖn (K = 1). 3.4 Quy ®æi chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c Quy ®æi chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ kh¸c (G QLDA) ®îc tÝnh b»ng chi phÝ ®· thùc hiÖn (K = 1). PhÇn Iii tæ chøc thùc hiÖn Së X©y dùng chñ tr× phèi hîp víi c¸c Së liªn quan c¨n cø ph ¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o UBND cÊp tØnh c«ng bè hÖ sè
 5. 5 quy ®æi chi phÝ x©y dùng hµng n¨m theo lo¹i c«ng tr×nh cã trªn ®Þa bµn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph¬ng lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n quy ®æi chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. C¨n cø Th«ng t nµy, Chñ ®Çu t quy ®æi chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c (nÕu cã), chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c. Th«ng t nµy ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 11/2000/TT-BXD ngµy 25/10/2000 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc híng dÉn ph¬ng ph¸p quy ®æi vèn ®Çu t ®· thùc hiÖn cña c«ng tr×nh x©y dùng vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao ® a vµo khai th¸c sö dông cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh ¸p dông, nÕu cã vÊn ®Ò g× v íng m¾c hoÆc cha phï hîp, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ®Þa ph¬ng, c¸c Chñ ®Çu t ph¶n ¶nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 6. 6 Phô lôc 1 (KÌm theo Th«ng t sè 07/2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ x©y dùng I. X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ x©y dùng ®· thùc hiÖn HÖ sè quy ®æi chi phÝ x©y dùng do sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chi phÝ cÊu thµnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo tr×nh tù nh sau: I.1 Tæng hîp chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong chi phÝ x©y dùng ®· thùc hiÖn. Chi phÝ VL, NC, MTC trong chi phÝ x©y dùng ®· thùc hiÖn tõng n¨m cña c«ng tr×nh x©y dùng ®îc tæng hîp theo néi dung trong b¶ng 1 díi ®©y : B¶ng 1: B¶ng tæng hîp chi phÝ VL, NC, MTC trong chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh Chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ x©y STT N¨m thùc hiÖn Nh©n M¸y thi dùng thùc hiÖn VËt liÖu c«ng c«ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) N¨m thø 1 N¨m thø 2 N¨m ... n Thêi ®iÓm bµn giao I.2 X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi VL, NC, MTC trong chi phÝ trùc tiÕp (K VL; KjNC; KjMTC) j a. X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi VL (KjVL) : - Tæng hîp sù thay ®æi vÒ gi¸ cña mét sè lo¹i VL chñ yÕu theo tõng n¨m thùc hiÖn ®Õn thêi ®iÓm bµn giao. C¨n cø vµo gi¸ VL t¹i thêi ®iÓm bµn giao vµ nhu cÇu vËt liÖu chñ yÕu, (®îc ph©n tÝch tõ ®Þnh møc dù to¸n XDCB vµ khèi l îng chñ yÕu cña c«ng tr×nh ) ®Ó x¸c ®Þnh tû träng chi phÝ cña mét sè lo¹i VL chñ yÕu trong chi phÝ VL theo néi dung trong b¶ng 2.
 7. 7 B¶ng 2: B¶ng tû träng chi phÝ cña mét sè lo¹i VL x©y dùng chñ yÕu so víi chi phÝ VL trong chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh (%) Lo¹i VËt Tæng STT VL Xi S¾ Gç Nhùa C¸t C¸t G¹ch §¸ ... liÖu céng Lo¹i m¨ng t ®êng mÞn vµng kh¸c (%) c«ng tr×nh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (n) (n+1) 100 C«ng thøc x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ vËt liÖu (KVL) n¨m thø j vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao nh sau : n ∑ ( VLBGi x PVLi - VLTHi x PVLi) i=1 KjVL =1+ (1.1) n ∑ (VL x PVLi) TH i i=1 Trong ®ã : VLBGi : Gi¸ vËt liÖu thø i t¹i thêi ®iÓm bµn giao VLTHi : Gi¸ vËt liÖu thø i t¹i thêi ®iÓm n¨m thùc hiÖn thø j PVLi : Tû träng chi phÝ vËt liÖu thø i trong chi phÝ vËt liÖu cña c«ng tr×nh tÝnh t¹i thêi ®iÓm bµn giao. (Theo b¶ng 2). b. X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ nh©n c«ng (KjNC) : C«ng thøc x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ nh©n c«ng (KNC) nh sau: NCBG bËc 3,5/7 - NCTH bËc 3,5/7 KNC =1 + (1.2) NCTH bËc 3,5/7 Trong ®ã : NCBG : TiÒn l¬ng ngµy c«ng bËc 3,5/7 t¹i thêi ®iÓm bµn giao NCTH : TiÒn l¬ng ngµy c«ng bËc 3,5/7 t¹i thêi ®iÓm n¨m thùc hiÖn thø j
 8. 8 c. X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi MTC (KjMTC) : - Tæng hîp sù thay ®æi vÒ gi¸ ca m¸y cña mét sè lo¹i MTC chñ yÕu theo tõng n¨m thùc hiÖn ®Õn thêi ®iÓm bµn giao. - C¨n cø vµo gi¸ ca m¸y t¹i thêi ®iÓm bµn giao vµ nhu cÇu m¸y thi c«ng chñ yÕu, (®îc ph©n tÝch tõ ®Þnh møc dù to¸n XDCB vµ khèi l îng chñ yÕu cña c«ng tr×nh) ®Ó x¸c ®Þnh tû träng chi phÝ cña mét sè lo¹i MTC chñ yÕu trong chi phÝ m¸y theo néi dung trong b¶ng 3. B¶ng 3: B¶ng tû träng chi phÝ cña mét sè lo¹i MTC chñ yÕu so víi chi phÝ MTC trong chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh (%) Lo¹i m¸y Tæng M¸y M¸y ñi ¤t« tù VËn CÇn M¸y M¸y Tr¹m .... M¸y céng Lo¹i xóc ®æ th¨ng cÈu trén trén trén kh¸c (%) c«ng v÷a BT BT tr×nh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (n) (n+1) ... 100 ... C«ng thøc x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ m¸y thi c«ng (KM) n¨m thø j vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao nh sau : n ∑ ( CMBGi x PMi - CMTHi x Kj M PMi) = 1 + i=1 (1.3 ) n ∑ (CMTHi x PMi) i=1 Trong ®ã : CMBGi : Gi¸ ca m¸y thø i t¹i thêi ®iÓm ®iÓm bµn giao CMTHi : Gi¸ ca m¸y thø i t¹i thêi ®iÓm n¨m thùc hiÖn thø j PMi : Tû träng chi phÝ ca m¸y thø i trong chi phÝ m¸y thi c«ng cña c«ng tr×nh tÝnh t¹i thêi ®iÓm bµn giao (theo b¶ng 3). §èi víi viÖc x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ nh©n c«ng (KNC), m¸y thi c«ng (KM) t¹i tõng thêi ®iÓm. Chñ ®Çu t c¨n cø vµo c¸c Th«ng t híng dÉn vÒ viÖc ®iÒu chØnh vµ lËp dù to¸n chi phÝ cña Nhµ níc trong thêi gian thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi nh©n c«ng (KNC), m¸y thi c«ng (KM). I.3 X¸c ®Þnh hÖ sè c¸c kho¶n môc chi phÝ cßn l¹i trong chi phÝ x©y dùng ®îc tÝnh trªn chi phÝ VL, NC vµ MTC t¹i thêi ®iÓm bµn giao C¨n cø vµo Th«ng t híng dÉn viÖc lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng ban hµnh t¹i thêi ®iÓm bµn giao vµ lo¹i c«ng tr×nh, Chñ ®Çu t x¸c ®Þnh hÖ sè c¸c kho¶n môc chi phÝ cßn l¹i trong chi phÝ x©y dùng gåm: trùc tiÕp phÝ, chi
 9. 9 phÝ chung, chi phÝ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc ®îc tÝnh trªn chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ chi phÝ m¸y thi c«ng.
 10. phô lôc 2 (KÌm theo Th«ng t sè 07/2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005) VÝ dô tÝnh to¸n quy ®æi chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §· thùc hiÖn vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao n¨m 2005 Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp A ®· hoµn thµnh. § îc thùc hiÖn tõ n¨m 2000 ®Õn khi kÕt thóc ® a vµo bµn giao khai th¸c sö dông n¨m 2005. Chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®· thùc hiÖn, Chñ ®Çu t lËp vµ ®Ò nghÞ quyÕt to¸n lµ : 34.680,68 triÖu ®ång Trong ®ã : §¬n vÞ tÝnh: 106®ång 1 - Chi phÝ x©y dùng : 6,241.75 - N¨m 2002 thùc hiÖn 918.73 - N¨m 2003 thùc hiÖn 2,249.62 - N¨m 2004 thùc hiÖn 3,073.39 2 - Chi phÝ thiÕt bÞ : 20,955.22 + ThiÕt bÞ mua b»ng ngo¹i tÖ 16,475.41 - N¨m 2002 thùc hiÖn 1,450.40 - N¨m 2003 thùc hiÖn 15,025.01 + ThiÕt bÞ mua b»ng néi tÖ 2,035.00 - N¨m 2002 thùc hiÖn 750.00 - N¨m 2003 thùc hiÖn 1,285.00 + Chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ vµ l¾p ®Æt 2,444.80 - Chi phÝ kh¸c cña thiÕt bÞ 1,631.12 - L¾p ®Æt 813.68 N¨m 2002 thùc hiÖn : 609.16 N¨m 2003 thùc hiÖn : 204.52 3 - Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh 5,106.00 c: + Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng : 3,235.85 - N¨m 2001 thùc hiÖn: 1,020.85 - N¨m 2002 thùc hiÖn: 2,215.00 + Chi phÝ t¸i ®Þnh c : 1,870.15 - N¨m 2002 thùc hiÖn: 1,055.15 - N¨m 2003 thùc hiÖn: 815.00 4 - Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c : 2,377.72 - N¨m 2000 thùc hiÖn: 894.69 - N¨m 2001 thùc hiÖn: 602.85 - N¨m 2002 thùc hiÖn: 215.00 - N¨m 2003 thùc hiÖn: 355.15 - N¨m 2004 thùc hiÖn: 210.02 - N¨m 2005 thùc hiÖn: 100.00
 11. 11
 12. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Tr×nh tù tÝnh to¸n quy ®æi nh sau: 1/ TÝnh to¸n vµ quy ®æi chi phÝ x©y dùng Bíc 1 :Tæng hîp chi phÝ x©y dùng C¨n cø vµo chi phÝ x©y dùng ®· thùc hiÖn hµng n¨m ®Ò nghÞ quyÕt to¸n, c¸c kho¶n môc trong chi phÝ x©y dùng ®îc ghi trong cét 3, 4, 5, 6 vµ 7 t¹i b¶ng 1 - Phô lôc 3 Bíc 2 : X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè quy ®æi chi phÝ x©y dùng + Cét 8, 9 vµ 10 : LÊy theo b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n hÖ sè quy ®æi b¶ng sè 1.1; 1.2 vµ 1.3 + Cét 11 : LÊy theo b¶ng hÖ sè c¸c chi phÝ cßn l¹i trong chi phÝ x©y dùng tÝnh trªn VL; NC vµ MTC cña lo¹i c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm bµn giao - B¶ng sè 1.4 Bíc 3 : Tæng hîp vµ tÝnh to¸n quy ®æi chi phÝ x©y dùng. + Cét (12) = ( cét 5 x cét 8 + cét 6 x cét 9 + cét 7 x cét 10 ) x cét 11 + Cét (13) = cét 12 x ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh B¶ng 1 b¶ng tæng hîp tÝnh to¸n quy ®æi chi phi x©y dùng thùc hiÖn hµng n¨m vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao n¨m 2005 Sè N¨m thùc Chi phÝ XD Trong ®ã HÖ sè quy ®æi C¸c kho¶n gi¸ trÞ gi¸ trÞ TT hiÖn thùc hiÖn Chi phÝ môc cßn l¹i quy ®æi quy ®æi gåm KVL KNC KM hµng n¨m trùc tiÕp (Hxd) ( Tríc thuÕ ) ( Sau thuÕ ) VL NC MTC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 N¨m 2002 918.729 776.83 480.00 78.41 218.42 1.354 1.907 1.203 1.135 1,205.50 1,265.77 2 N¨m 2003 2,249.62 1,896.08 1,600.78 201.09 94.21 1.252 1.385 1.140 1.135 2,713.04 2,848.69 3 N¨m 2004 3,073.39 2,309.22 1,600.88 694.37 13.96 1.058 1.385 1.140 1.135 3,031.31 3,182.88 Tæng céng 6,241.75 7,297.35 Chi phÝ x©y dùng ®· thùc hiÖn lµ 6,241.75 Chi phÝ x©y dùng quy ®æi lµ: 7,297.35
 13. 13 Phô luc 2 b¶ng tæng hîp gi¸ vËt liÖu chñ yÕu vµ tÝnh to¸n hÖ sè quy ®æi vËt liÖu B¶ng sè 1.1 Sè Lo¹i vËt liÖu §¬n Tû Gi¸ vËt liÖu b×nh qu©n Chªnh lªch vËt liÖu chñ yÕu n¨m bµn giao TT vÞ träng so víi n¨m thùc hiÖn (%) 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 (N¨m b.giao) (N¨m b.giao) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Xi m¨ng T 14.53 691,000 691,000 691,000 691,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2 C¸t m3 9.08 59,148 62,000 65,000 79,836 0.0317 0.0261 0.0207 0.0000 3 §¸ d¨m m3 3.34 78,100 98,119 110,000 115,000 0.0158 0.0058 0.0015 0.0000 4 S¾t trßn T 44.14 4,800,00 5,352,000 7,352,000 7,765,000 0.2726 0.1990 0.0248 0.0000 0 5 Gç v¸n khu«n m3 4.78 1,645,91 1,845,910 1,859,100 1,979,662 0.0097 0.0035 0.0031 0.0000 5 6 G¹ch l¸t Viªn 4.34 5,255 5,362 5,622 5,991 0.0061 0.0051 0.0028 0.0000 7 G¹ch x©y Viªn 6.79 330 338 338 340 0.0021 0.0004 0.0004 0.0000 8 Granito m2 1.65 205,000 200,000 200,000 217,902 0.0010 0.0015 0.0015 0.0000 9 S¬n Sili c¸t Kg 7.97 39,500 39,700 40,550 41,000 0.0030 0.0026 0.0009 0.0000 10 VËt liÖu kh¸c % 3.39 0.0116 0.0083 0.0019 0.0000 Tæng céng 100.00 0.3537 0.2522 0.0576 0.0000 HÖ sè K VL 1.354 1.252 1.058 1.000
 14. 14 Ghi chó - Cét 4: C¨n cø lo¹i c«ng tr×nh, nhu cÇu vËt liÖu ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh - Phô lôc 3 b¶ng 1.2.1 - Cét 5, 6, 7 & cét 8: Tæng hîp gi¸ vËt liÖu b×nh qu©n thanh to¸n hµng n¨m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña c«ng tr×nh. + Cét 9 = cét 4 x {( cét 8 - cét 5)} : cét 5; + Cét 11 = cét 4 x {( cét 8 - cét 7)} : cét 7; + Cét 10 = cét 4 x {( cét 8 - cét 6)} : cét 6; + Cét 12 = cét 4 x {( cét 8 - cét 8)} : cét 8; HÖ sè KVL K1VL = 1+0,354 = 1,354 N¨m 2002 K2VL = 1+0,252 = 1,252 N¨m 2003 K3VL = 1+0,058 = 1,058 N¨m 2004 K4VL = 1+0,0000 = 1,000 N¨m 2005
 15. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc 2 B¶ng tÝnh to¸n tû träng chi phÝ vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng tr×nh theo mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao B¶ng sè 1.1.1 STT Tªn vËt t §¬n vÞ Khèi lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tû träng chi phÝ VL chñ yÕu 1 Xi m¨ng PC30 kg 823,872.762 691 569,296,079 0.1453 2 C¸t vµng m3 4,453.409 79,836 355,542,370 0.0908 C¸t mÞn ML 1,5 - m3 1,373.215 59,333 81,476,948 2,0 3 §¸ d¨m 1x2 m3 1,139.023 115,000 130,987,659 0.0334 §¸ d¨m 4x6 m3 0.932 98,000 4 ThÐp trßn D > kg 92,134.254 7,765 715,388,853 0.4414 18mm ThÐp trßn D
 16. 16
 17. 17 Phô lôc 2 b¶ng tÝnh to¸n hÖ sè quy ®æi chi phÝ nh©n c«ng tÝnh theo Th«ng t híng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n B¶ng sè 1.2 Sè néi dung hÖ sè ®iÒu hÖ sè Ghi chó TT chØnh chi phÝ nh©n c«ng theo th«ng t 1 N¨m 1999 1.00 2.784 Th«ng t sè 01/1999/TT - BXD ngµy 16/01/1999 ¸p dông tõ ngµy 01/01/1999 2 N¨m 2000 1.25 2.2272 Th«ng t sè 02/2000/TT - BXD ngµy 19/5/2000 ¸p dông tõ ngµy 01/01/2000 3 N¨m 2001 1.46 1.907 Th«ng t sè 03/2001/TT - BXD ngµy 13/02/2001 ¸p dông tõ ngµy 01/01/2001 4 N¨m 2002 1.46 1.907 5 N¨m 2003 2.01 1.385 Th«ng t sè 05/2002/TT - BXD ngµy 14/03/2003 ¸p dông tõ ngµy 6 N¨m 2004 2.01 1.385 01/01/2003 ®Õn nay 7 N¨m 2005 2.784 1.000 Th«ng t sè 03/2005/TT - BXD ngµy 04/3/2005 ¸p dông tõ ngµy 01/10/2004 C¨n cø vµo Th«ng t híng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n, x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ m¸y thi c«ng nh trªn
 18. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô luc 2 b¶ng tæng hîp gi¸ ca m¸y chñ yÕu vµ tÝnh to¸n hÖ sè quy ®æi chi phÝ m¸y thi c«ng B¶ng sè 1.3 Sè Lo¹i m¸y §¬n Tû Gi¸ ca m¸y Chªnh lªch gi¸ ca m¸y chñ yÕu n¨m bµn TT vÞ träng giao so víi n¨m thùc hiÖn (%) 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 (N¨m (N¨m b.giao) b.giao) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 M¸y b¬m BT 50m3/h Ca 15.39 1,547,983 1,633,983 1,633,983 1,863,313 0.0314 0.0216 0.0216 0.0000 2 M¸y trén 80L Ca 1.93 48,918 51,635 51,635 58,882 0.0039 0.0027 0.0027 0.0000 3 M¸y bóa rung Ca 63.72 1,085,929 1,146,259 1,146,259 1,307,137 0.1298 0.0894 0.0894 0.0000 4 Tr¹m trén BT 16m3/ Ca 5.10 930,327 982,012 982,012 1,119,838 0.0104 0.0072 0.0072 0.0000 h 5 M¸y ®Çm dïi 1,5kw Ca 2.70 40,452 42,700 42,700 48,693 0.0055 0.0038 0.0038 0.0000 6 M¸y hµn 23kw Ca 5.00 83,525 88,165 88,165 100,539 0.0102 0.0070 0.0070 0.0000 7 M¸y vËn th¨ng 0,8T Ca 1.75 73,275 77,346 77,346 88,201 0.0036 0.0025 0.0025 0.0000 10 M¸y kh¸c % 4.41 0.0086 0.0059 0.0059 0.0000 Tæng céng 100.0 0.2033 0.1401 0.1401 0.0000 0 HÖ sè K MTC 1.203 1.140 1.140 1.000
 19. 19 Ghi chó - Cét 4 C¨n cø lo¹i c«ng tr×nh, nhu cÇu lo¹i m¸y ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh - Phô lôc 3 b¶ng 1.2.1 - Cét 5,6,7 & cét 8 Tæng hîp gi¸ ca m¸y b×nh qu©n thanh to¸n hµng n¨m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + Cét 9 = cét 4 x {( cét 8 - cét 5)} : cét 5; + Cét 11 = cét 4 x {( cét 8 - cét 7)} : cét 7; + Cét 10 = cét 4 x {( cét 8 - cét 6)} : cét 6; + Cét 12 = cét 4 x {( cét 8 - cét 8)} : cét 8 ; HÖ sè KM K1M =1+0,203 = 1,203 N¨m 2002 K2M =1+0,140 = 1,140 N¨m 2003 K3M =1+0,140 = 1,140 N¨m 2004 K4M =1+0,0000 = 1,000 N¨m 2005
 20. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc 2 B¶ng tÝnh to¸n tû träng chi phÝ m¸y thi c«ng chñ yÕu theo mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao Theo lo¹i h×nh c«ng tr×nh B¶ng sè 1.3.1 STT :Lo¹i m¸y §¬n Khèi lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tû träng vÞ chi phÝ MTC chñ yÕu 1 M¸y b¬m BT 50m3/h ca 31.672 1,863,313 59,014,544 0.1539 2 M¸y b¬m níc 1,1kw ca 186.900 29,195 5,456,620 3 M¸y bóa rung ca 186.900 1,307,137 244,303,90 0.6372 5 4 M¸y c¾t uèn ca 60.868 51,726 3,148,420 5 M¸y hµn 23kw ca 190.500 100,539 19,152,738 0.0500 6 M¸y trén 250L ca 36.010 125,154 4,506,750 7 M¸y trén 80L ca 125.732 58,882 7,403,348 0.0193 8 M¸y vËn th¨ng 0,8T ca 94.495 70,844 6,694,365 0.0175 9 M¸y ®Çm bµn 1kw ca 0.089 42,283 3,763 10 M¸y ®Çm dïi 1,5kw ca 212.526 48,693 10,348,492 0.0270 11 Tr¹m trén BT 16m3/h ca 17.467 1,119,838 19,560,767 0.0510 12 M¸y kh¸c % 3,795,937 0.0441 Tæng céng 383,389,64 1.0000 9
Đồng bộ tài khoản