Thông tư 07-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
6
download

Thông tư 07-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07-BYT/TT về việc Quy chế Hành nghề dược tại nhà thuốc do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 500/BYT-QĐ ngày 10/4/1992 của Bộ Y tế ban hành Quy chế Hành nghề dược tại nhà thuốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07-BYT/TT Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 1992 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 07-BYT/TT NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1992 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 500/BYT-Q NGÀY 10/4/1992 C A B Y T BAN HÀNH QUI CH "HÀNH NGH DƯ C T I NHÀ THU C" Ngày 10/4/1992, B Y t ã ban hành Quy t nh 500/BYT-Q kèm theo Quy ch "Hành ngh dư c t i nhà thu c". giúp các a phương tri n khai k p th i Quy ch trên, B Y t hư ng d n c th m t s i m sau ây: 1. i tư ng áp d ng Quy ch "Hành ngh dư c t i nhà thu c" là nh ng cá nhân xin m nhà thu c có m c v n th p hơn m c v n pháp nh (70 tri u ng) ư c qui nh kèm theo Ngh nh s 221/H BT ngày 23/7/1991 c a H i ng B trư ng v c th hoá m t s i m trong Lu t doanh nghi p tư nhân. 2. a i m m nhà thu c là m t i u ki n quan tr ng nh m áp ng nh ng òi h i c n thi t v chuyên môn m b o ch t lư ng thu c, là m t nơi riêng bi t (cách bi t) không ư c bán chung v i các nhóm hàng khác (thu c lá, bánh k o, th c phNm ...); trong các ch dư c sĩ ch nhà thu c mu n t a i m bán thu c cũng ph i i u ki n như quy nh c a Quy ch . M t khác, a i m m nhà thu c cũng là nơi th hi n tính c bi t c a nơi bán thu c và nh ng ngư i làm ngh thu c, do v y tuy t i không c p gi y "Ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân" n u a i m m nhà thu c không m b o úng tiêu chuNn qui nh t i i u 3 kho n 1 c a Quy ch "Hành ngh dư c tư nhân t i nhà thu c". 3. Ngư i bán thu c ph i có trình chuyên môn t Dư c tá tr lên. Nh ng ngư i bán thu c trư c ây do S y t ào t o ng n h n và c p ch ng ch có trình bán thu c nay mu n ti p t c hành ngh bán thu c t i nhà thu c ph i ư c ào t o l i theo chương trình dư c tá. 4. Dư c sĩ ch nhà thu c có th xin i a i m nhà thu c nhưng ch ư c xin i sau 1 năm k t ngày c p gi y "Ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân" ho c gi y ch p thu n v a i m l n trư c ó. Trư c khi ch p thu n a i m m i, S Y t ph i ki m tra và sau ó có văn b n thông báo cho ương s và báo cho UBND huy n bi t ti n vi c ki m soát. 5. Công oàn y t các c p, h i và chi h i y dư c h c, trư ng i h c và trung h c Y dư c, các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, các t ch c oàn th không ư c m nhà thu c t p th theo qui nh c a Công văn s 462/CN ngày 12 tháng 2 c a H i ng B trư ng.
  2. - Các b nh vi n, vi n nghiên c u có giư ng b nh, phòng khám a khoa n u có nhu c u m nhà thu c ph c v thì giao cho khoa Dư c c 1 DS H có i u ki n qui nh t i i u 2 c a Quy ch "Hành ngh dư c t i nhà thu c" ng tên ăng ký. - Bi n hi u không ư c mang tên cơ quan, t p th , b nh vi n ... - Không ư c ép bu c b nh nhân ph i mua thu c nhà thu c t t i b nh vi n. - Th y thu c và nhân viên y t không ư c v a i u tr v a bán thu c cho b nh nhân. - Nhà thu c tư t i b nh vi n không ư c gây c n tr s ho t ng chuyên môn c a hi u thu c qu c doanh t t i b nh vi n. 6. Các S Y t t ch c h c t p Quy ch "Hành ngh Dư c t i nhà thu c" cho các dư c sĩ ch nhà thu c, ng th i hư ng d n nh ng nhà thu c ang ho t ng khNn trương làm l i th t c theo qui nh. Các S Y t c n thành l p ngay H i ng xét c p gi y "Ch ng nh n hành ngh Dư c tư nhân" (CNHNDTN) cho các i tư ng có i u ki n trư c ngày 30/6/1992 ương s có th i gian làm th t c ăng ký kinh doanh t i UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh theo Ngh nh 66-H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng. Nh ng nhà thu c ang ho t ng n u xét th y không i u ki n qui nh c a Quy ch hành ngh dư c t i nhà thu c ph i thu h i gi y phép hành ngh trư c ngày 30/6/1992. Các nhà thu c tư nhân có m c v n l n hơn 70 tri u ng b t bu c ph i ăng ký theo Lu t doanh nghi p tư nhân theo Thông tư s 03/BYT-TT ngày 27 tháng 3 năm 1992 c aB Yt . 7. S Y t t ch c in s n và b t bu c các ch nhà thu c mua Quy ch m i ban hành theo Quy t nh 500/BYT-Q ngày 10/4/1992 và các bi u m u kèm theo, làm bi n eo vào áo (card) có dán nh 3x4cm. Card có kích thư c: dài 8,5cm, r ng 4,5cm n i dung ghi: - Tên nhà thu c tư - H và tên - Ch c danh - S (theo th t c a S c p gi y CNHNDTN). Card này cho 2 i tư ng: Dư c sĩ ch nhà thu c và ngư i bán hàng. 8. Sau khi ã hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n hành ngh dư c tư nhân, các S Y t t nh, thành ph c n báo cáo v B tình hình và s lư ng nhà thu c tư nhân ã cho phép hành ngh . Nguy n Văn àn
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản