intTypePromotion=3

Thông tư 08/1998/TT-BCA của Bộ Công an

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
119
lượt xem
3
download

Thông tư 08/1998/TT-BCA của Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế về trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Nghị định số 33/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-BCA của Bộ Công an

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  c«n g  an  S è  08/1998/TT­B C A   g µ y  3 th¸ng 12 n¨ m  1998 n H í ng d É n   ù c hi Ö n   é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a Q u y  c h Õ  v Ò   th m tr n g  gi¸o d ì ng b a n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ   Þ n h   ê ® s è  33/cp n g µ y  14 th¸ng  n¨ m  1997 c ñ a c h Ý n h  p h ñ 4  Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 33/CP  µy  th¸ng 4  ng 14    n¨m 1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   êng    ìng,Bé   ch v Tr gi¸od   C«ng  híng dÉn  ùc hiÖn  an    th   m ét  è  s quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   Ò   êng    ìng nh  ch v Tr gi¸od   sau: I­ Ò  § è i tî ng ® a v µ o  tr n g  gi¸o d ì ng   v ê 1.§èit ng ® a  µo  êng    ìng.    î   v tr gi¸od a) §èivíi ÷ng  i t ng ® a  µo  êng    ìng ® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m          nh ®è  î   v tr gi¸od     ®Þ t i a §iÒu  cña  1  Quy  Õ   Ò   êng    ìng ph¶icã      iÒu  Ön  ch v Tr gi¸od     ®ñ c¸c® ki sau: ­Ng êitõ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæi;       12    d  14  ­ Thùc  Ön  µnh    ã    Êu  Öu  ña  ét  éiph¹m    hi h vic c¸c d hi c m t   nghiªm  äng quy  tr   ®Þnh  ¹  é   Ëth×nh  ù.Téi ph¹m  t i lu   B s    nghiªm  äng lµ téiph¹m  ©y  tr       g nguy  ¹ilín h    cho    éim µ   x∙h   møc  cao  Êt cña  nh   khung  ×nh  ¹t®∙  îcquy  nh  h ph   ®   ®Þ trong Bé    luËth×nh  ù  i víi éi y  µtrªnn¨m    s ®è       l     tÊ n¨m  ï  ï t,  t chung  ©n  th hoÆc   öh×nh. t  §èi víilo¹  i îng  µy     i ®è t n chØ  Çn  Çn  u     ùc hiÖn  µnh    ã    c l ®Ç tiªnth   h vic c¸c dÊu  Öu  ña  ét  éiph¹m  hi c m t   nghiªm  äng,®∙    iÒu  Ön    Ëp  tr   ®ñ ® ki ®Ó l ngay  å  h s¬  a  µo  êng    ìng. ® v tr gi¸od b) §èivíi ÷ng  i t ng ® a  µo  êng    ìng ® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m          nh ®è  î   v tr gi¸od     ®Þ t i b kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  Õ   Ò   êng    ìng  ch v Tr gi¸od ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c ® ki sau: ­Ng êitõ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæi;       12    d  16  ­ Thùc  Ön  µnh    ã    Êu  Öu  ña  ét  éiph¹m  t    hi h vic c¸c d hi c m t   Ý nghiªm  äng tr   quy  nh  ¹  é   Ëth×nh  ù. Téi ph¹m  t  ®Þ t i lu   B s    Ý nghiªm  äng lµ téiph¹m  µ   tr       m møc   cao  Êt cña  nh   khung  ×nh  ¹t®èi víi éi ¹m  y  µtõn¨m  h ph        t ph Ê l     n¨m  ïtrëxuèng. t    ­ §∙ ® îcchÝnh  Òn  µ  ©n  ©n  a   ¬ng    ôc  Òu  Çn  µ        quy v nh d ®Þ ph gi¸od nhi l m vÉn kh«ng  Þu  öa  ÷a.V Ò   iÒu  Ön  µy  Çn  îcthùc hiÖn  èng  Êt ch s ch   ® ki n c ®     th nh   nh  sau: §∙ ® îcUû       ban  ©n  ©n  nh d (sau  y   Õtt¾t lµUBND), c¬  ®© vi         quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn, tæ  th quy   chøc    éi, n  Þ  ©n    ¬  ë  x∙h   ®¬ v d c c s hoÆc   µ  êng    ôc  nh tr gi¸od b»ng  ét  m trong c¸c h×nh     thøc    äp    Óm   iÓ m,  nh h ®Ó ki ® phª  ×nh, nh ¾c  ë  b   nh (cã    b¶n),c¶nh    ¹ttiÒn  biªn     c¸o,ph   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   ∙    lu   ® ¸p dông  Ön  bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên theo  gi¸od t i ph x∙,   tr   Quy  Õ   ch Gi¸o dôc  ¹      ti x∙, phêng,thÞ  Ên,ban  µnh  Ìm    tr   h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 19/CP  µy  ng 6/4/1996 cña    ChÝnh  ñ, nhng  Én  ph   v kh«ng  Þu  öa  ÷a, l¹ tiÕp  ôc cã  µnh      ¹m   ch s ch   i   t  h viviph ph¸p luËt.  
 2. 2 c)§èivíi ÷ng  i t ng ® a  µo  êng    ìng ® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m          nh ®è  î   v tr gi¸od     ®Þ ti  c kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  Õ   Ò   êng    ìng  ch v Tr gi¸od ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c ® ki sau: ­Ng êitõ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæi;       12    d  18  ­ NhiÒu  Çn  ã  µnh      ph¹m  µnh  Ýnh    l ch vivi   h ch trong lÜnh  ùc  Ëttù,an    v tr     toµn    éi. x∙h ­ §∙ ® îcchÝnh  Òn  µ  ©n  ©n  a   ¬ng    ôc  Òu  Çn  µ        quy v nh d ®Þ ph gi¸od nhi l m vÉn  kh«ng  Þu  öa  ÷a. ch s ch "NhiÒu  lÇn  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  Ëttù,an    v tr     toµn    éivµ  ∙  îcchÝnh  Òn  µ  ©n  ©n  a   ¬ng    ôc  Òu  x∙h   ® ®   quy v nh d ®Þ ph gi¸od nhi lÇn  µ   Én  m v kh«ng  Þu  öa  ÷a" ® îcthùc hiÖn  èng  Êt nh  ch s ch       th nh   sau:Ýt  Êt   nh   ®∙  lÇn  îcUBND,  ¬  2  ®   c quan  µ   íccã  Èm  Òn, tæ  Nh n   th quy   chøc    éi,®¬n  Þ  x∙h   v d©n    ¬  ë  c c s hoÆc   µ  êng    ôc  nh tr gi¸o d b»ng  ét m trong c¸c h×nh     thøc      nh tæ chøc  äp    Óm  iÓ m,  h ®Ó ki ® phª  ×nh,   ¾c  ë  ã biªnb¶n),c¶nh    ¹t b   nh nh (c       c¸o,ph   tiÒn theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   ∙  Þ     ông  Ön  lu   ® b ¸p d bi ph¸p    ôc  ¹  gi¸od t i x∙,phêng,thÞ  Ên theo      tr   Quy  Õ   ch Gi¸o dôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên m µ     ti       tr   nay  Én  v kh«ng  Þu  öa  ÷a,l¹tiÕp tôccã  µnh      ¹m  ch s ch     i   h viviph ph¸p luËt.   Thêih¹n ®Ó   Ýnh  è  Çn  ã  µnh      ¹m  ña  i t ng ph¶ic¨n cø  µo    t sl ch viviph c ®è  î     v §iÒu  cña  10  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch Trêng  îp  êi cha  µnh  h ng   th niªn ®ang    ph¶i chÊp  µnh  Õt  nh      h quy ®Þ gi¸o dôc  ¹    êng, thÞ  Ên  ¹  ùc  Ön  µnh      ¹m  t ix∙,ph   tr l i th hi h vi vi ph ph¸p  Ët ® îc quy  lu     ®Þnh  ¹  tikho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  Õ   Ò   êng    ìng,th×  ch v Tr gi¸od   C«ng  cÊp  an  x∙lµm  c¸o ®Ò   Þ  ñ   Þch    b¸o    ngh Ch t UBND   Êp    µ  Ëp  c x∙v l ngay  å  ¬    Þ  h s ®Ò ngh ® a  µo  êng    ìng tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. v tr gi¸od     c th quy x   2. Khi lËp  å  ¬  i îng ® a  µo  êng    ìng cÇn  ó      Ên        h s ®è t   v tr gi¸od   ch ý c¸c v ®Ò sau: ­ Khix¸c®Þnh  i t ng ®Ó   Ëp hå  ¬  a  µo  êng    ìng ph¶ic¨n cø      ®è  î   l   s ® v tr gi¸od      vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  t ch   ®é vi ph nh t ti   nh t¨ng nÆng,      ®é tuæi,nh©n  ©n,sè  Çn    ¹m, hoµn    th   l viph   c¶nh    nh  ña  i t ng. gia®× c ®è  î ­ Kh«ng  Õn  µnh  Ëp  å  ¬  ÷ng  êi cha    tuæi vµ  õ ®ñ       ti h l h s nh ng   ®ñ 12    t   18 tuæitrëlªn®Ó   a  µo  êng    ìng.       ® v tr gi¸od ­ Thêi®iÓ m     Ýnh        ®Ó t ®é tuæi ® a  µo  êng    ìng lµ ngµy  ý  Õt   v tr gi¸od     k quy   ®Þnh  a  µo  êng    ìng.Trêng  îp  êi®iÓ m   êi cha  µnh    ùc ® v tr gi¸od   h th   ng   th niªnth   hiÖn  µnh      ¹m  h vi vi ph ph¸p  Ët gÇn    íithêi®iÓ m   ä  lu   s¸tv     h trßn  tuæi  µ   18  m kh«ng  Þp  µn  k ho chØnh  ñ tôc®Ó     Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng tr c th     ra quy   ® v tr gi¸od   í   khihä    tuæi,n Õu    µnh        iÒu  Ön  a  µo  ¬  ë    ôc    trßn 18    c¸c h vi®ã ®ñ ® ki ® v c s gi¸od th× ph¶ilËp  å  ¬  a  µo  ¬  ë    ôc    h s ® v c s gi¸od theo  ng  ×nh tù,thñ tôc ®∙  îc ®ó tr         ®   quy  nh t¹  ®Þ  i Quy  Õ   Ò   ¬   ë    ôc  ch v C s gi¸od ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 32/CP  µy  th¸ng4  ng 14    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­Ng êicã  Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng bá  èn,nhng    ¾t  ¹®∙      quy   ® v tr gi¸od   tr   khib l   i ®ñ   tuæi hoÆc     tuæi th×  ¬  18    trªn18    c quan  C«ng  cÊp  an  tØnh  ¬i ®∙  Ëp  å  n  l h s¬  ®Ò   Þ  a  µo  êng    ìng ph¶ib¸o    ñ   Þch    ngh ® v tr gi¸od     c¸o Ch t UBND   Êp  c tØnh  ®×nh  chØ  Öc  Êp  µnh  Õt  nh  a  µo  êng    ìng,n Õu  i t ng vi ch h quy ®Þ ® v tr gi¸od   ®è  î   ®ñ   iÒu  Ön  a  µo  ¬  ë    ôc  ×  Ëp  å  ¬  ® ki ® v c s gi¸od th l h s theo  ng  ×nh tù,thñ  ®ó tr     tôc  ∙  îc quy  nh   ¹  ®®  ®Þ t iQuy  Õ   Ò   ¬   ë  ch v C s gi¸o dôc    ×nh  ñ   Þch    ®Ó tr Ch t UBND   Êp  c tØnh    Õt ®Þnh  a  µo  ¬  ë    ôc. ra quy   ® v c s gi¸od
 3. 3 ­ C¨n  ®Ó   cø  x¸c  nh     ®Þ ®é tuæi  ña  i  îng  µ giÊy  c ®è t l  khai sinh. N Õ u       kh«ng  ã  Êy  c gi khaisinh th×      ph¶i c¨n  vµo    é  Èu, giÊy    cø  sæ h kh   chøng  minh  nh©n  ©n,  ýlÞch  d l  hoÆc     µiliÖu kh¸c cã    Ën  ña  c¸c t       x¸c nh c UBND     êng, x∙,ph   thÞ  Ên. tr ­ Kh«ng    ông  Ön    ¸p d bi ph¸p  ö  ýhµnh  Ýnh  a  µo  êng    ìng ®èi x l  ch ® v tr gi¸od     víi êinícngoµi.  ng     II  ­ V Ò  th ñ t ô c l Ë p h å  s ¬  ® a v µ o  tr n g  gi¸o d ì ng ê 1. Ph ©n  Êp  µ  ©n    c v ph c«ng tr¸chnhiÖm     cho    n  Þ  c¸c ®¬ v C«ng  gióp an    Chñ   Þch  t UBND     Êp  c¸c c trong viÖc  Ëp  å  ¬    Þ  a  µo  êng    ­   l h s ®Ò ngh ® v tr gi¸od ìng. a) C«ng  x∙, êng,thÞ  Ên (sau ®©y  Õtt¾tlµC«ng  cÊp    an   ph   tr     vi       an  x∙):    ­ Thu  Ëp  µiliÖu gióp  ñ   Þch  th t     Ch t UBND     êng, thÞ  Ên (sau  y   x∙,ph   tr   ®© viÕtt¾tlµUBND   Êp    Ëp hå  ¬    i t ng cã  ¬ic  ó(n¬i®¨ng  ý  ©n        c x∙)l   s c¸c®è  î   n   tr     k nh khÈu  êng  ó,®¨ng  ý  ¹m  óhoÆc   th tr   k t tr   sinh sèng    )  öi Chñ   Þch    ë ®ã g   t UBND   quËn, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc    th x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   Õtt¾t lµ UBND   Êp  ®© vi       c huyÖn). ­ §èivíingêikh«ng  ã  ¬ic  ónhÊt ®Þnh  ×         c n   tr     th c«ng  cÊp    ¬ingêi an  x∙n     ®ã   ã  ×nh      ¹m  ch viviph ph¸p luËtgióp Chñ  Þch       t UBND   Êp    Ëp    c x∙l biªnb¶n,hå    s¬  öiChñ  Þch  g  t UBND   Êp  Ön. c huy C«ng  cÊp    Ëp  an  x∙ l xong  å  ¬  ña  i îng  µo  ×  h s c ®è t n th ph¶ib¸o  ngay    c¸o  Chñ   Þch  t UBND   Êp      ñ   Þch  c x∙ ®Ó Ch t UBND   Êp    µm  c x∙ l v¨n b¶n  ×nh  ñ   tr Ch tÞch UBND   Êp  Ön,  c huy kh«ng  îc chê  Ëp  îp  Òu  å  ¬    ×nh  ®  t h nhi h s ®Ó tr theo  tõng ®ît.   b) C«ng  quËn, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  an    th x∙,th ph thu tØnh (sau  y   Õt ®© vi   t¾tlµC«ng  cÊp  Ön):    an  huy ­ Lùc îng C¶nh    ×nh  ù  ñ  ×phèihîp víi ùcl ng c¶nh    iÒu      l  s¸th s ch tr          î   l s¸t® tra vµ    n   Þ   c¸c ®¬ v kh¸c cã  ªnquan  Èm     ¹  å  ¬, lµm    li   th tra l i s   h b¸o c¸o    ëng  ®Ó Tr c«ng  cÊp  Ön      ñ  Þch  an  huy b¸o c¸o Ch t UBND   Êp  Ön. c huy ­ §èivíi êikh«ng  ã  ¬ic  ónhÊt ®Þnh  µ   c¸clùcl ng nghiÖp  ô       ng   c n   tr     m do     î   v cña C«ng  cÊp  Ön    Ön, lËp    an  huy ph¸thi   biªnb¶n    ¹m  viph ph¸p  Ëtth×  lu   C¶nh  s¸th×nh  ù  ñ  ×phèihîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Õn  µnh      s ch tr     v    v c li   ti h x¸c minh,   lËp  å   ¬, lµm  hs  b¸o c¸o    ëng  ®Ó Tr C«ng  cÊp  an  huyÖn b¸o c¸o  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  Ön. c huy ­ §èi víingêi ®ang  Þ   éi C¶nh    iÒu    ña         b§  s¸t® tra c C«ng  cÊp  Ön  an  huy trùctiÕp thô lýtrong c¸cvô    ×nh  ù,qua  iÒu    Êy  a  n              ¸n h s  ® trath ch ®Õ møc  ph¶i  truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù, nhng  ¹  éc  Ön  i  îng    h s  l ithu di ®è t quy  nh   ¹ ®Þ t  i kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  Õ   Ò   êng    ìng  ×  éi C¶nh    iÒu    ch v Tr gi¸od th §   s¸t® tra lËp  å   ¬, lµm  hs  b¸o c¸o    ëng  ®Ó Tr C«ng  cÊp  an  huyÖn b¸o c¸o  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  Ön. c huy c) C«ng  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    an    ph tr   trung  ng  ¬ (sau  y   Õt t¾t lµ ®© vi       C«ng  cÊp  an  tØnh):
 4. 4 ­ Phßng    C¶nh    ×nh  ù  ñ  ×phèihîp víiPhßng  s¸th s ch tr        C¶nh    iÒu    s¸t® tra vµ    n  Þ  c¸c ®¬ v kh¸c cã  ªnquan  óp    o    li   gi l∙nh ®¹ C«ng  cÊp  an  tØnh  xem   Ðt, x  thÈm    ¹ hå  ¬  i t ng vµ  óp th ng  ùcHéi ®ång   Ên  Èn  Þ   tral   s ®è  î   gi   ê tr     i tv chu b phiªn   häp  éi ®ång;   H   sao  öic¸c tµiliÖu cÇn  Õt(b¶n  ãm  ¾t lýlÞch cña  êivi g       thi   t t      ng     ph¹m, b¶n  ãm  ¾t hµnh      ¹m, b¶n    Þ  a  µo  êng    ìng cña    t t  viviph   ®Ò ngh ® v tr gi¸od   Chñ   Þch  t UBND   Êp  Ön)  c huy cho    µnh    ña  éi  ng    Ên  µ  i c¸c th viªnc H ®å T v v ®¹   diÖn cña  Ön  Óm    ©n  ©n  Êp    Vi ki s¸tnh d c tØnh  Ë m   Êt lµbÈy  µy  íckhi ch nh     ng tr     häp  éi ®ång; xem   Ðt,®Ò   Êt viÖc  H    x   xu   ho∙n,miÔn  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ­   ch h quy   ® a  µo  êng    ìng;chñ  × viÖc  chøc  a  êi vµo  êng    ìng  µ  v tr gi¸o d   tr   tæ  ® ng   tr gi¸o d v truy b ¾t  i îng  ã  Önh    ¾t  µnh  Ýnh  ña    ®è t c l truy b h ch c Gi¸m  c  ®è C«ng  cÊp  an  tØnh. ­ §èivíi êikh«ng  ã  ¬ic  ónhÊt ®Þnh  c¸c Phßng       ng   c n   tr     do    nghiÖp  ô  ña  vc C«ng  cÊp  an  tØnh    Ön,lËp    ph¸thi   biªnb¶n    ¹m  viph ph¸p  Ët, Õu  éc diÖn  lu   n thu   ® a  µo  êng    ìng  ×  v tr gi¸o d th Phßng  C¶nh    ×nh  ù  ñ  × phèi hîp  íic¸c s¸th s ch tr     v    phßng  ªnquan  Õn  µnh    li   ti h x¸c minh, lËp  å  ¬, b¸o    hs  c¸o Gi¸m  c  ®è C«ng   an cÊp  tØnh    ×nh Chñ  Þch  ®Ó tr   t UBND   Êp  c tØnh. ­ §èivíingêi ®ang  Þ          b Phßng  c¶nh    iÒu    ña  s¸t® trac C«ng  cÊp  an  tØnh  trùctiÕp thô lýtrong c¸cvô    ×nh  ù,qua  iÒu    Êy  a  n              ¸n h s  ® trath ch ®Õ møc  ph¶i   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù, nhng  ¹  éc  Ön  i  îng    h s  l ithu di ®è t quy  nh   ¹ ®Þ t  i kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  Õ   Ò   êng    ìng  ×  ch v Tr gi¸od th Phßng  C¶nh    iÒu  s¸t® trachñ  ×lËp  å  ¬,phèihîp víi   tr   h s        phßng C¶nh    ×nh  ù  c¸o tr×nh Gi¸m  s¸th s b¸o      ®ãc  C«ng  cÊp  an  tØnh        ñ  Þch  ®Ó b¸o c¸o Ch t UBND   Êp  c tØnh. 2.V Ò   å  ¬    Þ  a  µo  êng    ìng   h s ®Ò ngh ® v tr gi¸od   Hå   ¬    Þ  a  µo  êng    ìng gå m   ã: s ®Ò ngh ® v tr gi¸od   c ­B¶n  ãm  ¾tlýlÞch cña  êiviph¹m;   t t      ng     ­TµiliÖu vÒ       ¹m        c¸cviph ph¸p luËtcña  êi®ã:    ng   +  ¬n  ègi¸c(nÕu  ã); § t    c +  B¶n  ùkhaivÒ   µnh      ¹m; t   h viviph +    Biªnb¶n    êi ghil  khai; +  Biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  vi ph h ch hoÆc  biªn b¶n  ¹m    ph ph¸p qu¶ tang  (nÕu  ã); c +  B¶n  ãm  ¾tqu¸ tr×nh viph¹m  µ  µnh      ¹m  Çn  èi; t t       vh viviph l cu +  µiliÖu x¸cminh  ña  ¬  T     c c quan C«ng  an; +    Biªnb¶n  ¹m  ÷tang vËtcã  ªnquan  n   Öc    ¹m  Õu  ã). t gi       li   ®Õ vi viph (n c ­C¸c  Ön    bi ph¸p gi¸odôc  ∙    ông:    ® ¸p d + Quy Õt  nh  dông  Ön  ®Þ ¸p  bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên  Õu  gi¸od t i ph x∙,   tr (n cã); +  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã); ®Þ x ph     h ch (n c +    Biªnb¶n    éc  äp  Óm  iÓ m,    ôc  Õu  ã). c¸ccu h ki ® gi¸od (n c Nh Ën  Ðt cña  ¬  x  c quan  C«ng      Õn  ña  µn  an,ý ki c §o thanh    µ  éi phô  niªnv H   n÷,Ban    b¶o vÖ   µ    v ch¨m  ãc  Î     ¬  ë;cña  s tr  ë c s   em cha  Ñ   m hoÆc   êigi¸m  é; ng   h ­B¸o      Þ  ña    c¸o,®Ò ngh c UBND   Êp    Ön; c x∙,huy
 5. 5 ­L Önh  ¹m  ÷(nÕu  ã).   t gi   c 3.V Ò   éi ®ång   Ên    H  tv Theo  Òu  cña  §i 8  Quy  Õ   Ò   êng    ìng th×  éi ®ång    Ên  ch v Tr gi¸od   H   T v chØ   ® îcthµnh  Ëp    Êp    l ë c tØnh.ë  Êp  Ön, cÊp      c huy   x∙kh«ng  µnh  Ëp  éi ®ång  th lH  T vÊn. Chñ   Þch  t UBND   Êp  c tØnh  µnh  Ëp  éi ®ång    Ên  å m   thµnh    th lH  Tv g 3  viªn ®¹i diÖn    cho    o  ¬   l∙nh ®¹ C quan  C«ng    ë    ph¸p  µ  û   an, S T v U ban  B¶o  Ö   µ  vv ch¨m  ãc  Î   Êp  s tr  c tØnh. Phã  em   gi¸m  c  ®è C«ng  cÊp  an  tØnh  ô  ph tr¸chC¶nh    s¸tlµth ng  ùcHéi ®ång    Ên. Thêng  ùcHéi ®ång    Ên      ê tr     Tv   tr     T v ph¶ichuÈn  Þ    b vµ  ñ  ×phiªnhäp.Phiªnhäp  ña  éi ®ång    Ên cã  idiÖn  Ön  Ó m   ch tr         c H  T v   ®¹   Vi Ki s¸tnh©n  ©n  ïng cÊp    d c  tham  ù,ph¸tbiÓu    Õn,nhng  d    ý ki   kh«ng tham    Óu  gia bi quyÕt.Héi ®ång    Ên  äp  Ðt duyÖt vµ  Óu  Õt tõng ®èi t ng ® a  µo  ­    Tv h x     bi quy      î   v tr êng    ìng.  gi¸od   C¨n  vµo    Õn  µ  a   è  Õu  ña    µnh    cø  ý ki v ® s phi c c¸c th viªn trong   Héi  ng, th ng  ùc Héi  ng    Ên  Õt  Ën  Ò   õng  i  îng.Phiªn häp  ®å   ê tr   ®å T v k lu v t ®è t     cña  éi ®ång   Ên  H  t v ph¶ilËp      biªnb¶n; trong biªnb¶n       ph¶ighirâ    Õn        ý ki ph¸t biÓu  ña  idiÖn  Ön  Ó m     ©n  ©n. Phßng  c ®¹   Vi Ki s¸tnh d   C¶nh    ×nh  ù  ã  s¸th s c tr¸ch   nhiÖ m   óp  êng  ùcHéi ®ång    Ên  µn  gi th tr     T v ho chØnh  å  ¬, lµm  b¶n  ã hs  v¨n  (c   göi kÌm    theo biªn b¶n  äp  éi  ng   Ên)    êng  ùc Héi  ng    Ên    h H ®å tv ®Ó th tr   ®å Tv duyÖt  µ  ×nh  ñ   Þch  v tr Ch t UBND   Êp  c tØnh. Trong  êih¹n  êi ngµy, kÓ   õ   th   m    t  ngµy  Ën  îcv¨n b¶n    Þ  ña  éi ®ång    Ên, Chñ   Þch  nh ®     ®Ò ngh c H   Tv   t UBND   Êp  c tØnh  ph¶ixem  Ðt vµ    Õt ®Þnh.   x   ra quy   III  ­ V Ò  thi µ n h  q u y Õ t ® Þ n h  ® a v µ o    h tr n g  gi¸o d ì ng ê Trong  êih¹n  th   n¨m  µy  Ó   õ  µy  Ën  îc quyÕt  nh   ña  ñ  ng k t ng nh ®  ®Þ c Ch tÞch  UBND   Êp  c tØnh  a  µo  êng    ìng,Phßng  ® v tr gi¸od   C¶nh    ×nh  ù  óp s¸th s gi   Gi¸m  c  ®è C«ng  cÊp  an  tØnh  chøc  a  êi®ã   µo tr ng    ìng.C«ng  tæ  ® ng   v   ê gi¸od   an  Êp  c tØnh  chØ  o  µ  èihîp víi ®¹ v ph       C«ng  cÊp  Ön, x∙tæ  an  huy     chøc  a  êi ® ng   ®∙  ã  Õt  nh  a  µo  êng    ìng  n   ¬i l gi÷ cña  c quy ®Þ ® v tr gi¸od ®Õ n  u    C«ng  cÊp  an  tØnh.Thùc  Êt cña  Öc u  ÷lµl l¹ C«ng  cÊp    ch   vi l gi    u    i an  tØnh    µm    ñ tôc ®Ó l c¸cth     cÇn  Õtnh      ôp  thi   l¨ntay,ch ¶nh,lËp danh     chØ b¶n  µ  ê  a  µo  êng    ­ v ch ® v tr gi¸od ìng.Gi¸m  c     ®è C«ng  cÊp  an  tØnh  quyÕt  nh u  ÷ ngêi ®∙  ã  Õt ra  ®Þ l gi     c quy   ®Þnh  a  µo  êng    ìng.Thêigian l gi÷ kh«ng  îcqu¸ m êil¨m  µy  µ  ® v tr gi¸od      u    ®       ng v ® îctÝnh  µo  êih¹n  Êp  µnh  Õt  nh.    v th   ch h quy ®Þ Quy Õt  nh  µy  îcgöikÌm  ®Þ n ®   theo  å  ¬  a  µo  êng    ìng    µm  ¬  ë  Ýnh  êih¹n  Êp  µnh  h s ® v tr gi¸o d ®Ó l c s t th   ch h quyÕt ®Þnh.   Ch Õ         ña  êibÞ  l gi÷ trong thêigian l gi÷ ® îchëng    Õ   ®é ¨n,ë c ng    u        u      nh ch ®é       ña  äc  ¨n,ë c h sinh tr ng    ìng.UBND   Êp    ê gi¸o d   c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m   Êp    c tiÒn  cho    i îng  µy. § Ó     Õt  ÷ng  ã  ¨n  c¸c ®è t n   gi¶iquy nh kh kh¨n  ¹m  êi, i  íi t th   ®è v   nh÷ng  a   ¬ng  a  ã  ¬i l gi÷,C«ng  cÊp  ®Þ ph ch c n  u    an  tØnh ph¶i giµnh  ét  è    ms buång  trong tr¹t¹m      giam  µm  ¬il gi÷  ÷ng  êicã  Õt ®Þnh  µo  êng  i l n  u   nh ng   quy   v tr gi¸odìng.Tríccöa  ång       bu ph¶icã  Ón  ång u  ÷ hµnh  Ýnh"    ©n     bi "bu l gi   ch ®Ó ph biÖtvíi t¹m  ÷,t¹m       gi   giam  theo  ñ tôctètông  ×nh  ù;kh«ng  îcl gi÷nam,  th       h s  ®  u    n÷ trong cïng m ét  ång.     bu C«ng  cÊp  an  tØnh  ph¶ilËp ngay  Õ   ¹ch,®Ò   Êtvíi    k ho   xu     UBND   Êp  c tØnh  cÊp  kinhphÝ, ®Þa  iÓ m     ©y  ùng  ¬it¹m  ÷vµ u  ÷hµnh  Ýnh.     ® ®Ó x d n   gi   l gi   ch
 6. 6 I V ­ V Ò  k hi Õ u n ¹i, è c¸o  t Theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 12  Quy  Õ   Ò   êng    ìng,trong thêi ch v Tr gi¸od      h¹n m êingµy,  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  a  µo  êng    ìng,ngêi     k t   nh ®     ® v tr gi¸od     cã  Õt  nh  a  µo  êng    ìng  quy ®Þ ® v tr gi¸od hoÆc   êi ®¹idiÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä  ch cã  Òn  Õu  ¹ihoÆc   è c¸o  Ò   µnh      quy khi n   t  v h vitr¸ ph¸p  Ëtcña  êi cã  Èm   i lu   ng   th quyÒn  trong viÖc  Ëp hå  ¬  µ    Õt  nh  a  µo  êng    ìng víi ñ    l   s v ra quy ®Þ ® v tr gi¸od     Ch tÞch UBND   Êp  c tØnh  ∙    Õt ®Þnh. Gi¶iquyÕt viÖc  Õu  ¹i, èc¸o ® îc ® ra quy        khi n         t thùc hiÖn    theo  Òu    Òu  cña  §i 89, §i 90  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l x l    h ch v c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t Trong  êng  îp kh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹icña  tr h  ®å ýv   ®Þ gi¶iquy khi n   Chñ   Þch  t UBND   Êp  c tØnh,ngêikhiÕu  ¹icã  Òn  Õu  ¹ilªnBé  ëng  é      n   quy khi n     tr B Néi  ô  v (nay  µ Bé   l   C«ng  an).Trong  êih¹n  èn  ¬i l¨m  µy, kÓ   õ ngµy    th   b m  ng   t   nhËn  îckhiÕu  ¹i, é  ëng  é  ®  n   tr B B C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖ m     Õt  Õu  ¹i   gi¶iquy khi n   vµ    êib»ng    tr¶l   v¨n b¶n  cho  êikhiÕu  ¹i. ng   n  Quy Õt  nh    Õt  Õu  ¹i ®Þ gi¶iquy khi n   cña  é   ëng  é   B tr B C«ng  lµ quyÕt  nh   èi cïng  Ò   Æt   µnh  Ýnh. an    ®Þ cu   vm h ch   ViÖc   Õu  ¹iquyÕt  nh   a  µo  êng  khi n   ®Þ ® v tr gi¸o dìng    kh«ng  µm  nh  l ®× chØ   viÖc    µnh  Õt  nh.  êi cã  Õt  nh  a  µo  êng    ìng  Én  thih quy ®Þ Ng   quy ®Þ ® v tr gi¸od v ph¶i ®Õ n   êng. N Õ u     tr   sau  µy  Öc  Õu  ¹icña  ä  îc gi¶iquyÕt,quyÕt  n vi khi n   h®      ®Þnh  a  µo  êng    ìng bÞ  û,th× ngêi® îc® a  µo  êng    ìng ® îc ® v tr gi¸od   hu         v tr gi¸od     trëvÒ     nh, vÒ   íi éc  èng  éng  ng, ® îckh«iphôc  ¹ c¸cquyÒn  îp   gia ®×   v   cu s c ®å       l    i h  ph¸p cña  ä.   h Trêng  îp  êi cã  Õt  nh   a  µo  êng    ìng  h ng   quy ®Þ ® v tr gi¸o d hoÆc   êi ®¹i ng     diÖn  îp ph¸p cña hä  Én  h      v kh«ng  ng    íi ®å ý v   Õt  nh    Õt  Õu  ¹i quy ®Þ gi¶iquy khi n   cña  é  ëng  é  B tr B C«ng  th× cã  Ó  ëikiÖn  ¹ Toµ    µnh  Ýnh. an    th kh   t  i ¸n h ch V­ V Ò  vi Ö c h o∙n h o Æ c  m i Ô n  thi µ n h  q u y Õ t ® Þ n h    h ® a v µ o  tr n g  gi¸o d ì ng ê 1.V Ò   Öc    vi ho∙n thi µnh  Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng    h quy   ® v Tr gi¸od Theo  kho¶n  §iÒu  cña  1  15  Quy  Õ   Ò   êng    ìng,ngêicã  Õt ch v Tr gi¸od     quy   ®Þnh  a  µo  êng    ìng ® îcho∙n thihµnh  Õt  nh    ã  ét  ® v tr gi¸od        quy ®Þ khic m trong  nh÷ng  ýdo  l   sau  y: ®© a) §ang  m     è nÆng  ã  c chøng  Ën  ña  Önh  Ön  õcÊp  Ön  ëlªn; nh c b vi t   huy tr   "Ngêi ®ang  m   nÆng"  µ ngêi ®ang  Þ   Önh    è  "l     bb nÆng  kh«ng cßn    kh¶ n¨ng  lao  ng  µ  ®é v sinh  ¹tb×nh  êng  ho   th hoÆc   ang  ® nguy  Ó m   n   Ýnh  hi ®Õ t m¹ng,  Çn  c ph¶i ® îc ® a  n   Önh   Ön    iÒu  Þ  ét  êigian  Êt    ®Õ b vi ®Ó ® tr m th   nh   ®Þnh  íicã  Ó  ã  m   th c kh¶ n¨ng  ×nh  ôc    b ph hoÆc   Ðo  µithªm  ù  èng  µ  êi k d  ss v ng   ®ang  ¾ c   Önh  Ó m   Ìo"."BÖnh  Ó m   Ìo" lµ nh÷ng  Önh   m "b hi ngh   hi ngh     b nguy  hiÓ m   n   Ýnh  ¹ng   ung  , b¹iliÖt,x¬  ®Õ t m nh th       gan    íng,phong  ñi,lao cæ ch   h   nÆng,  Ô m  nhi HIV/AIDS  hoÆc   ÷ng b Önh  nh   kh¸ctheo quy  nh  ña  µnh        ®Þ c ng y tÕ    µb Önh  Ó m   Ìo. coil   hi ngh
 7. 7 b) Gia  nh  ã  ã    ®× c kh kh¨n ® Æc   Ötnh  ©n  ©n    bi   th nh trong gia®×nh  Þ  m      bè nÆng   µ   µi ngêi ®ã,  m ngo     gia  nh  ®× kh«ng cßn      ai ®Ó ch¨m  ãc  s hoÆc     gia ®×nh  Þ  b thiªntai    hoÆc  ho¶  ¹n.   ho "Th©n  ©n  nh trong gia ®×nh"  µ nh÷ng  êi th©n  Ých       l  ng   th nh «ng  µ  éi, bn  «ng  µ  ¹i  è, m Ñ,  b ngo ,  b anh, chÞ, em   étvµ  ÷ng  êi trùc tiÕp      ru   nh ng     nu«i dìng     ®ang  èng  s trong cïng  ét    nh. N Õ u   ÷ng  êi nµy  Þ   m     m gia ®×   nh ng   b è nÆng   µ   m ngoµingêicã  Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng,gia®×nh      quy   ® v tr gi¸od    kh«ng cßn      ai®Ó ch¨m  ãc,th× ® îcho∙n viÖc    µnh  Õt ®Þnh. s      thih quy   ChØ   Ðt ho∙n thihµnh  Õt  nh  a  µo  êng    ìng ®èi víi tr ng  x     quy ®Þ ® v tr gi¸od       ê   hîp thiªntai   , ho¶  ¹n  ©y  ho g cho    nh  êi cã  Õt  nh  a  µo  êng  gia ®× ng   quy ®Þ ® v tr gi¸odìng l©m  µo  µn      v ho c¶nh  ã  kh kh¨n ® Æc   Öt.Sù   ã  Æt   ña  êi®ã       bi   c m c ng   ë nhµ  µcÇn  Õt®Ó   óp gia ®×nh    Õt  Ëu  l  thi   gi     gi¶iquy h qu¶  thiªntai  do   , ho¶  ¹n  ho g©y      ra, ®Ó ch¨m  ãc   óp    ÷ng  êi trong  s gi ®ì nh ng   gia  nh  Þ     ¹n, m µ   ®× b tain   ngoµi ngêi ®ã,      gia  nh  ®× kh«ng  cßn      ai ®Ó ch¨m  ãc  s hoÆc   êi ®ã   µ lao ng   l     ®éng  duy  Êt ®Ó   nh   b¶o  ¶m   éc  èng    nh. ® cu s gia®× Khi®iÒu  Ön    ki ho∙n thihµnh  Õt  nh     quy ®Þ kh«ng  cßn  × quyÕt  nh  ­ th   ®Þ ® îctiÕp tôcthi µnh  õtr ng  îp nªu    ôc  sau  y).        h (tr   ê h   ë m 2  ®© 2.V Ò   Öc  Ôn    µnh  Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng   vi mi thih quy   ® v tr gi¸od   Theo kho¶n  §iÒu  cña  2  15  Quy  Õ   Ò   êng    ìng,ngêicã  Õt ch v Tr gi¸od     quy   ®Þnh  a  µo  êng    ìng cã  Ó  îcmiÔn  Êp  µnh  Õt  nh    ã  ® v tr gi¸od   th ®   ch h quy ®Þ khic ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© ­Thêigian ho∙n ®∙    öa  êih¹n ghitrong quyÕt ®Þnh;         qu¸ n th           ­ Trong  êigian    th   ho∙n,ngêi cã  Õt  nh  a  µo  êng    ìng  ã      quy ®Þ ® v tr gi¸o d c tiÕn bé  â rÖttrong viÖc  Êp  µnh    r      ch h ph¸p luËthoÆc   Ëp     l c«ng  × cã  Ó  îc th   th ®   miÔn  Êp  µnh  Õt ®Þnh. ch h quy   "Ngêicã  Õn bé  â rÖt trong viÖc  Êp  µnh    ti   r       ch h ph¸p  Ët"ph¶ilµ ngêi®∙  lu        thµnh  Ëthèilçi ch¨m  th       , chØ    ng, häc  Ëp,tÝch  ùc  lao ®é   t  c tham      gia c¸c phong  trµo chung  ña  a   ¬ng, nghiªm    c ®Þ ph   chØnh  Êp  µnh  êng  èi chÝnh  ch h ® l,  s¸ch  cña §¶ng,ph¸p  Ëtcña  µ   íc,® îcUBND   õ cÊp    ëlªnx¸c nhËn  µ      lu   Nh n     t  x∙tr       v ®Ò nghÞ. "NgêilËp    c«ng" lµngêicã  ét       m trong nh÷ng  µnh  Ých  :®∙    Ön    th t nh   ph¸thi tèc¸o téiph¹m       nghiªm  äng,cøu  îctÝnh  ¹ng  êikh¸c,cøu  îctµis¶n  ã  tr   ®  m ng     ®   c gi¸trÞ líncña  µ   íc,cña  Ëp  Ó      Nh n   t th hoÆc   ña  êikh¸c hoÆc   ã  µnh  Ých  c ng     c th t ® Æc   ÖtxuÊts ¾c  bi     trong phong  µoquÇn  óng    tr   ch b¶o  Ö   ninh tæ  èc  µ  v an    qu v ® îcnhËn  Êy khen  ña    gi   c UBND   hoÆc   ¬  c quan  C«ng  tõ cÊp  Ön  ëlªn; an    huy tr     cã s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët cã    Þ líntrong lao ®éng, s¶n  Êt vµ  ã  ki c¶iti k thu   gi¸tr          xu   c thµnh  Ých  t næi  Ët trong häc  Ëp  îcc¬  b    t ®   quan  chøc n¨ng  õ cÊp  t  tØnh  ëlªn tr     c«ng  Ën. nh §èivíi êi®ang  m      ng   è nÆng  hoÆc   ¾ c   Önh  Ó m   Ìo,n Õu  êigian m b hi ngh   th     ho∙n    µnh  Õt  nh  ∙  Ðo  µi h Õt  êigian  thih quy ®Þ ®k d  th   ph¶i chÊp  µnh  Õt    h quy ®Þnh  µ   Én  a  ×nh  ôc, th×  ã  Ó  Ðt  mv ch b ph   c th x cho  Ôn  Êp  µnh  Õt mi ch h quy   ®Þnh. 3.Thñ  ôcho∙n,miÔn    µnh  Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng   t    thih quy   ® v tr gi¸od   Thñ  ôc ho∙n hoÆc   Ôn  Êp  µnh  Õt  nh  a  µo  êng    ­ t    mi ch h quy ®Þ ® v tr gi¸od ìng ® îcquy  nh       ®Þ nh sau:Trªn c¬  ë  ã  n    Þ      s c ®¬ ®Ò ngh ho∙n hoÆc   Ôn  Öc    mi vi chÊp  µnh  Õt  nh  a  µo  êng    ìng,Chñ   Þch  h quy ®Þ ® v tr gi¸od   t UBND   Êp    ¬i c x∙ n  
 8. 8 ngêi ®ã     ó,lµm    c tr   v¨n b¶n b¸o c¸o  Ìm    µiliÖu  ªnquan) göi Chñ   Þch  (k c¸c t   li      t UBND   Êp  Ön.  c huy Trong  êih¹n  th   n¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc b¸o    ng   t   nh ®  c¸o Chñ   Þch  t UBND   Êp  Ön  c huy xem   Ðt,®Ò   Þ   ñ   Þch  x  ngh Ch t UBND   Êp  c tØnh  quyÕt ®Þnh  Öc    vi ho∙n hoÆc   Ôn  Êp  µnh  Õt ®Þnh.   mi ch h quy   C¬  quan C«ng  cïng  Êp  ã  an  c c tr¸chnhiÖm   óp  ñ   Þch    gi Ch t UBND  trong  viÖc xem   Ðt, nghiªn cøu  å  ¬  x    h s c¸c  êng  îp    tr h ®Ò nghÞ   ho∙n hoÆc   Ôn   mi chÊp  µnh  Õt ®Þnh        ñ  Þch  h quy   ®Ó b¸o c¸o Ch t UBND   Êp  c tØnh  Õt ®Þnh. quy   VI­ Ò  h å  s ¬ , th ñ t ô c ® a n g ê i ® ∙ c ã  q u y Õ t ® Þ n h    V v µ o  tr n g  gi¸o d ì ng ê Theo  Òu  cña  §i 16  Quy  Õ   Ò   êng    ìng,khi® a  êi vµo  êng  ch v Tr gi¸od     ng   tr gi¸odìng ph¶icã  å  ¬  Ìm        h s k theo bao  å m:   g ­Quy Õt  nh  a  êivµo  êng    ìng;   ®Þ ® ng   tr gi¸od ­B¶n  ãm  ¾tlýlÞch;   t t    ­ B¶n  ãm  ¾t hµnh      ¹m  t t  vi vi ph ph¸p  Ët,®Ò   Þ   a  êi vµo  êng  lu   ngh ® ng   tr gi¸o  ìng;  d ­Danh    chØ  b¶n; ­Nh÷ng  µi Öu kh¸cli     t   li   ªnquan  n   ©n  ©n  êi®ã   Õu  ã). ®Õ nh th ng   (n c "Nh÷ng  µiliÖu  t  kh¸c li     ªnquan  n   ©n  ©n"  µ nh÷ng  µiliÖu  Çn   ®Õ nh th l  t  c thiÕtgióp  êng    ìng hiÓu  â nh©n  ©n  êi®ã   ®Ó   ôc  ô    tr gi¸od   r  th ng     ph v cho  Öc  vi qu¶n  ý,gi¸odôc  ä; cô  Ó    ÷ng  µiliÖu ph¶n  l    h   th nh nh t    ¸nh  Ò   Òn    Òn  ù  v ti ¸n,ti s (nÕu  ã) hoÆc   ÷ng  µiliÖu  c  nh t  ph¶n ¸nh  Ò   µnh    èng  ¹ viÖc    µnh  vh vi ch li   thih quyÕt  nh;  Önh    ¾t  µ    ®Þ l truyb v biªn b¶n  ¾t  êi cã  Õt  nh  a  µo  ­ b ng   quy ®Þ ® v tr êng    ìng  á  èn;giÊy  gi¸od b tr   khaisinh;häc  ¹;b»ng  ètnghiÖp    Êp  Õu      b  t  c¸c c (n cã)v.v. .   . HiÖu  ëng  êng    ìng chØ  Ën  êikhicã    å  ¬, thñ tôc.Khi tr tr gi¸od   nh ng     ®ñ h s         tiÕp  Ën  nh ph¶i kiÓm     å  ¬, søc  Î cña  êi ®ã   µ  Ëp    tra h s   kho   ng   v l biªn b¶n   giao   nhËn. N Õ u     søc  Îcña  êi®ã   kho   ng   kh«ng  ×nh  êng  × ph¶ilËp    b th th     biªnb¶n    x¸c nhËn  ×nh  ¹ng søc  Î cña  ä    n   êng    ìng  íisù  t tr   kho   h khi®Õ tr gi¸o d v   chøng  Õn  ki cña bªn  giao  µ  v bªn  Ën.  nh Biªn b¶n    giao  Ën  nh ph¶i sao  öi ngay  Ò   ôc    g  vC Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng ®Ó     s gi¸od v Tr gi¸od   theo dâi.   VII ­ V Ò  vi Ö c tr Ý ch x u Ê t h ä c sinh Theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 23  Quy  Õ   Ò   êng    ìng  ×  Öc  ch v Tr gi¸o d th vi trÝch xuÊt häc      sinh ra kháitr ng    ìng ®Ó   ôc  ô       ê gi¸od   ph v cho  c«ng    iÒu    t¸c® tra, truytè,xÐt xö        hoÆc   trong nh÷ng  êng  îp ® Æc   Ötkh¸cchØ  îcthùc hiÖn    tr h  bi     ®    theo lÖnh  Ých xuÊt cña  ¬    tr     c quan  ã  Èm  Òn. V×   Ëy    ¬  c th quy   v khic quan  ã    c c¸c yªu  Çu  Ých   Êt th×  ñ  ëng  ¬  c tr   xu   Th tr c quan    ®ã ph¶ilµm    c«ng  nãi râ  ä, v¨n    h   tªn,quª    qu¸n  äc  h sinh,lý do, thêigian  Ých  Êt ®Ò   Þ   ôc  ëng  ôc         tr xu   ngh C tr C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng ra lÖnh  Ých xuÊt.Thêi   s gi¸od v Tr gi¸od     tr       h¹n  Ých xuÊt ® îc tÝnh  vµo  êih¹n  Êp  µnh  Õt  nh  ¹  êng. N Õ u   tr        th   ch h quy ®Þ ti tr   häc sinh ph¹m  éibÞ   Õt    ïgiam  × Thñ  ëng  ¬    t   k ¸n t  th   tr c quan  ∙    Þ  Ých ® ®Ò ngh tr  
 9. 9 xuÊt ph¶ith«ng  b»ng        b¸o  v¨n b¶n  Ìm  (k theo  b¶n sao  Õt  nh    µnh    quy ®Þ thih ¸n ph¹ttïcña  µ       To ¸n)cho  Öu  ëng  êng    ìng biÕt®Ó   c¸o Côc  ëng  Hi tr tr gi¸od     b¸o    tr Côc  Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë  gi¸odôc  µ  êng    ìng tr×nh Bé   ëng  é    s    v Tr gi¸od     tr B C«ng  ra  Õt  nh  nh  an  quy ®Þ ®× chØ  Öc  Êp  µnh  Õt  nh  a  µo  ­ vi ch h quy ®Þ ® v tr êng    ìng ®èi víi êi®ã     ä  Êp  µnh    ¹ttï Quy Õt  nh  µy  ­ gi¸od       ng   ®Ó h ch h ¸n ph   .  ®Þ n® îcsao  öicho    g  UBND   Êp  c tØnh  ¬itr c®©y   ∙  quyÕt  nh  a  µo  êng  n   í  ® ra  ®Þ ® v tr gi¸o dìng  µ    nh  ä  Õt.Trêng  îp  äc    v gia ®× h bi   h h sinh bÞ   Ých  Êt kh«ng  Þ     tr xu   b Toµ  tuyªn ph¹ttïgiam, th×  ¬  ¸n         c quan  ∙    Þ   Ých xuÊt ph¶itæ  ® ®Ò ngh tr       chøc  ® a  äc  h sinhtrël¹tr ng    ìng ®Ó   Õp tôcchÊp  µnh  Õt ®Þnh.       ê gi¸od   ti     i h quy   VIII­ Ò  vi Ö c t¹ m ® × n h  c h Ø  c h Ê p  h µ n h  q u y Õ t ® Þ n h     V Theo  Òu  cña  §i 31  Quy  Õ   Ò   êng    ìng th× ®iÒu  Ön  ¹m  nh  ch v Tr gi¸od     ki t ®× chØ  Öc  Êp  µnh  Õt  nh  a  µo  êng    ìng chØ  îcthùc hiÖn  vi ch h quy ®Þ ® v tr gi¸od   ®    trong tr ng  îp häc   ê h   sinh ®ang  Êp  µnh  Õt  nh  ¹  êng    ìng   Þ    ch h quy ®Þ ti tr gi¸od   b "èm  nÆng"  hoÆc   ¾c    Önh  Ó m   Ìo"vîtqu¸ kh¶  "m c¸c b hi ngh       n¨ng  iÒu  Þ t¹ ® tr    i c¬  ë  tÕ  ña  êng  µ     nh  ã  n  s y  c tr m gia ®× c ®¬ b¶o      Ò   iÒu  Þ,ch¨m  ãc  l∙nhxinv ® tr   s t¹ nhµ    i hoÆc  ph¶ichuyÓn  n   Önh  Ön  iÒu  Þ.C¸c  êng  îp nµy  Öu      ®Õ b vi ® tr   tr h  Hi tr ng  êng    ìng ph¶ib¸o      Þ  é   ëng  é   ë tr gi¸od     c¸o,®Ò ngh B tr B C«ng    quyÕt  an  ra  ®Þnh  ¹m  nh  t ®× chØ  Êp  µnh  Õt  nh. HiÖu  ëng  êng    ìng chØ   ch h quy ®Þ   tr tr gi¸od   ® îcgi¶iquyÕt     cho  äc  h sinh vÒ     nh    gia ®× hoÆc   a  n   Önh  Ön  iÒu  Þ ® ®Õ b vi ® tr   khi®∙  ã  Õt  nh  ¹m  nh    c quy ®Þ t ®× chØ  ña  é   ëng  é   c B tr B C«ng  (trõtr ng  îp an    ê h   häc sinh bÞ   Önh   b ph¶i® a  n   Önh  Ön    Êp    ®Õ b vi ®Ó c cøu).N Õ u    sau    Êp  khic cøu  µ   m ph¸thiÖn  äc    h sinh  Þ   Önh  bb nÆng   hoÆc   ¾ c   Önh  Ó m   Ìo m b hi ngh   ph¶ië  ¹ bÖnh  Ön    iÒu  Þl©u  µi,th× HiÖu  ëng  êng    ìng ph¶i   l  i vi ®Ó ® tr   d   tr tr gi¸od     b¸o      Þ  é   ëng  é   c¸o,®Ò ngh B tr B C«ng  ra  Õt  nh  ¹m  nh  an  quy ®Þ t ®× chØ  Êp  ch hµnh  Õt ®Þnh. quy   §èi víihäc     sinh  îc t¹m  nh  ®  ®× chØ   Êp  µnh  Õt  nh    a  i  ch h quy ®Þ ®Ó ® ® b Önh  Ön  iÒu  Þ th×  ©n  ©n  êib Önh  ã  vi ® tr   th nh ng   c tr¸chnhiÖm   èihîp víitr   ph       ­ êng    ìng qu¶n  ý,ch¨m  ãc.Kinh  Ý  gi¸od   l  s  ph kh¸m  ÷a  Önh  Nhµ   íccÊp. ch b do  n    Trêng    ìng  ùc tiÕp  gi¸o d tr   thanh to¸n viÖn  Ý   íib Önh  Ön. Trêng  îp      ph v   vi   h gia ®×nh  b¶o    äc  l∙nhh sinh vÒ   µ  iÒu  Þth× gia ®×nh    nh ® tr       ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  Þu  µn  é  l   ch to b kinh phÝ    kh¸m,ch÷a  Önh.   b Khi häc    sinh ®∙  áib Önh,    µ ®iÒu  Ön  ¹m  nh    kh   tøc l   ki t ®× chØ  kh«ng    cßn th×  äc  h sinh ph¶itrël¹ tr ng    ìng    Õp  ôc chÊp  µnh  Õt  nh.          ê gi¸od i ®Ó ti t   h quy ®Þ N Õ u   äc  h sinh  kh«ng  ù  t nguyÖn  n   êng  ×  Öu  ëng  êng  ®Õ tr th Hi tr tr gi¸o dìng     ph¶i ¸p  ông  Ön   d bi ph¸p  ìng  Õ   Çn  Õt® a  äc  c ch c thi   h sinh  Ò   êng  Õp  ôc v tr ti t   chÊp  µnh  Õt   nh. N Õ u   äc  h quy  ®Þ   h sinh bá  ènth× HiÖu  ëng  êng    ìng   tr     tr tr gi¸od   ra lÖnh    ¾t  µ    Õt theo §iÒu  cña    truyb v gi¶i quy     22  Quy  Õ   Ò   êng    ìng; ch v Tr gi¸od   ®ång  êilËp  å  ¬  th   h s b¸o    ôc  c¸o C Qu¶n  ýTr¹igiam, C¬   ë    ôc  µ  êng  l      s gi¸od v Tr gi¸o dìng  ×nh  é   ëng  é     tr B tr B C«ng  ra  Õt  nh   û  an  quy ®Þ hu quyÕt  nh   ¹m  ®Þ t ®×nh  chØ   Õu  êigian  Êp  µnh  quyÕt  nh  Én  (n th   ch h   ®Þ v cßn).Thêi gian  ¹m      t ®×nh  chØ   µ  êigian  äc  v th   h sinh  á  èn kh«ng  îc tÝnh  µo  êih¹n  Êp  b tr   ®  v th   ch hµnh  Õt ®Þnh. quy   Trêng  îp häc  h  sinh bÞ   ¾ c   Önh  Ó m   Ìo kh«ng  ã   m b hi ngh   c kh¶ n¨ng  ôc  ph håisøc  Î®Ó   ël¹   êng  Õp tôc chÊp  µnh  Õt  nh  ×  Öu  ëng    kho   tr    tr i ti     h quy ®Þ th Hi tr tr ng    ìng ph¶ib¸o    ôc  ê gi¸od     c¸o C Qu¶n  ýTr¹igiam, C¬   ë    ôc  µ  êng  l      s gi¸od v Tr gi¸o dìng    ôc  ëng  µm    ®Ó C tr l c«ng  v¨n    ®Ò nghÞ   é   ëng  é   B tr B C«ng  ra an   
 10. 10 quyÕt  nh  Ôn  Êp  µnh  êigian cßn  ¹   ®Þ mi ch h th     l iQuy Õt  nh  µy  . ®Þ n ph¶igöicho     Chñ   Þch  t UBND   Êp  c tØnh  µ  Êp    ¬i lËp  å  ¬  a  µo  êng    ìng, vc x∙ n   h s ® v tr gi¸o d   ®ång  êigöicho  th     C«ng  cÊp  an  tØnh  ¬ihäc  n  sinhc  óbiÕt.   tr   Hå   ¬    s ®Ò nghÞ   ¹m  nh  t ®× chØ  hoÆc   Ôn  Êp  µnh  mi ch h quyÕt  nh   ®Þ gå m   ã: c ­B¶n    sao  Önh    b ¸n hoÆc   Õt  Ën  ña  Ö nh  Ön  õcÊp  Ön  ëlªn; k lu c B vi t   huy tr   ­ §¬n      xin b¶o    ña  ©n  ©n  äc  l∙nh c th nh h sinh cã    Ën  ña  ñ   Þch    x¸c nh c Ch t UBND   Êp    ®èivíi êng  îp xinvÒ   µ  iÒu  Þ); c x∙(     tr h     nh ® tr ­ B¶n   nghÞ  ¹m  nh    ®Ò   t ®× chØ  hoÆc   Ôn  Êp  µnh  Õt  nh  ña  mi ch h quy ®Þ c tr ng    ìng. ê gi¸od Hå   ¬  îcgöivÒ   ôc  s ®     C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ­   s gi¸od v Tr gi¸od ìng ®Ó     nghiªncøu, xem   Ðt.N Õ u     iÒu  Ön  ¹m  nh      x  ®ñ ® ki t ®× chØ  hoÆc   Ôn  mi chÊp hµnh  Õt  nh  × Côc    quy ®Þ th   Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    s gi¸od v Tr gi¸odìng lµm      c«ng    Ìm  v¨n (k theo  å  ¬    Þ  ña  êng    ìng)b¸o    h s ®Ò ngh c tr gi¸od   c¸o Bé  ëng  é  tr B C«ng  xÐt ra quyÕt ®Þnh. an        Trêng  îp häc  h  sinh bÞ   Õt    ch trong thêigian vÒ     nh  ÷a  Önh  ×      gia ®× ch b th   th©n  ©n  ña  äc  nh c h sinh ph¶ith«ng        b¸o cho  êng    ìng. tr gi¸od Trêng  îp häc  h  sinh chÕt  ¹ tr ng    t i ê hoÆc   ¹ b Önh  Ön  × ph¶ithùc hiÖn    ti  vi th       theo    ñ  ôc ® îc quy  nh  ¹  Òu    c¸c th t     ®Þ ti§i 32  kho¶n  cña  1  Quy  Õ   Ò   êng  ch v Tr gi¸odìng.HiÖu  ëng  êng    ìng cã  Ó    Õt      tr tr gi¸od   th gi¶iquy cho  ©n  ©n  a  ö th nh ® t  thihäc    sinh vÒ     mai  t¸ng t¹  ¬i c  óvíi®iÒu  Ön  ä  ã  n    Þ   îc   i   tr     n ki h c ®¬ ®Ò ngh ®   UBND   Êp      Ën  ng    µ  c x∙ x¸c nh ®å ý v ph¶ib¶o  ¶m   ètyªu  Çu  Ò   ÷ g×n      ® t  c v gi   an ninh,trËttùcòng    Ö        nh v sinhm«i  êng    tr theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   TÊt  c¸c  êng  îp  äc  c¶  tr h h sinh  Õt  ¹  êng, b Önh  Ön  ch t itr   vi hoÆc   ¹    t igia ®×nh  trong thêigian t¹m  nh       ®× chØ    ÷a  Önh, HiÖu  ëng  êng    ­ ®Ó ch b   tr tr gi¸od ìng ph¶ib¸o    ôc      c¸o C Qu¶n  ýTr¹il    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng vµ    s gi¸od v Tr gi¸od   th«ng  cho  b¸o  UBND   Êp  c tØnh  ¬i®∙    Õt  nh  a  µo  êng    ìng, n   ra quy ®Þ ® v tr gi¸od   UBND   Êp    ¬ihäc  c x∙n   sinh c  óbiÕtvµ  ôc  ëng  ã    tr    C tr c tr¸chnhiÖm     b¸o      c¸o lªn Bé  ëng. tr IX­ Ò  vi Ö c gi¶i u y Õ t c h o  h ä c sinh v Ò  n h µ  k hi c ã  vi Ö c tang   V  q c ñ a th © n  n h © n  trong gia ® × n h  h o Æ c   tr n g  h î p c Ê p  thi Õt k h¸c ê ViÖc    Õt  gi¶iquy cho  äc  h sinh vÒ     nh    ã  Öc    gia ®× khic vi tang hoÆc   trong   nh÷ng  êng  îp cÊp  Õtkh¸c thùc hiÖn  tr h  thi       theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   34  Quy   chÕ   Ò   êng    ìng. v Tr gi¸od "ViÖc  tang cña  ©n  ©n  äc    th nh h sinh"lµkhicã        «ng,bµ  éi,  n  «ng,bµ  ¹i    ngo : bè,m Ñ,  êitrùctiÕp nu«idìng hoÆc     ng           anh,chÞ,em   étchÕt.     ru   "Tr ng  îp cÊp  Õtkh¸c"lµkhinh÷ng  ©n  ©n  trªncña  äc  ê h  thi        th nh nªu    h sinh   bÞ   Önh  b nÆng   ang  ê  Õt  ® ch ch hoÆc   Þ     ¹n  µ   µi häc  b tain m ngo   sinh      ®ã ra kh«ng  cßn      ai ®Ó ch¨m  ãc,gióp  . Trong  êng  îp  µy, n Õu  êih¹n    s  ®ì   tr hn  th   n¨m ngµy  ∙  Õt m µ   ©n  ©n  ña  äc  ® h   th nh c h sinh vÉn  a  ×nh  ôc    ù phôc  ô    ch b ph ®Ó t   v m × nh,  ×  Öu  ëng  êng    ìng  ã  Ó  Ðt  th Hi tr tr gi¸o d c th x cho  äc  h sinh  îc gia  ¹n  ®  h tiÕp cho  n     ©n  ©n  ña  äc    ®Õ khith nh c h sinhtùphôc  ô  × nh  îc.    vm ®
 11. 11 HiÖu  ëng  êng    ìng  tr tr gi¸od chØ xem   Ðt    Õt  i  íinh÷ng  êng  x gi¶iquy ®è v   tr hîp nªu      ã  n    trªnkhic ®¬ xin b¶o    ña    nh, cã    Ën  µ    Þ  l∙nhc gia ®×   x¸c nh v ®Ò ngh cña UBND   Êp    Õ u     nh  äc  c x∙.N gia ®× h sinh ®ã     kh«ng  cßn    aihoÆc   cßn  ng  nh ngêi ®ã   ang   ® trong t×nh  ¹ng hiÓ m   Ìo kh«ng  ã    tr   ngh   c kh¶  n¨ng    ®Ó b¶o    l∙nh th× ph¶icã  n  cña  êi cïng  ä  µng    ®¬   ng   hh hoÆc   µn  §o thanh  niªn,Héi phô  ÷     n hoÆc  Ban  b¶o  Ö  vµ  v   ch¨m  ãc  Î     ¬  ë  s tr  ë c s b¶o    em l∙nhtrong thêigian ë  µ.      nh   Thêi gian  äc    h sinh ë  µ      nh ®Ó ch¨m  ãc,gióp    ©n  ©n  Þ   Önh  s  ®ì th nh bb nÆng   hoÆc     ¹n nÆng  tai   n kh«ng  îctÝnh  µo  êigian chÊp  µnh  Õt ®Þnh. ®  v th     h quy   H Õt  êih¹n  th   cho  Ò   µ, häc  v nh   sinh ph¶itù nguyÖn  n   êng    ìng.      ®Õ tr gi¸od   N Õ u   äc  h sinh kh«ng  n   êng  µ     ®Õ tr m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  ×  Öu  ­ c l   ch ® th Hi tr ëng  êng    ìng ph¶i¸p dông  Ön  tr gi¸od      bi ph¸p  ìng chÕ   a  n   êng    Õp c  ® ®Õ tr ®Ó ti   tôc chÊp  µnh  Õt  nh.  êng  îp  äc    h quy ®Þ Tr h h sinh bá  èn th×    Õt    tr   gi¶iquy theo  §iÒu  cña quy  Õ   Ò   êng    ìng. 22    ch v Tr gi¸od Thêi gian  äc    h sinh  á  èn kh«ng  îc tÝnh  µo  êigian  Êp  µnh  b tr   ®  v th   ch h quyÕt ®Þnh.   X­ V Ò  vi Ö c gi¶ m  th êi ¹ n c h Ê p  h µ n h  q u y Õ t ® Þ n h    h 1.§iÒu  Ön  îcxÐt gi¶m    ki ®     Theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 35  Quy  Õ   Ò   êng    ìng th×  ÷ng  ch v Tr gi¸od   nh häc  sinh ®∙  Êp  µnh  îcm ét  öa  êih¹n,n Õu  ã  Õn bé  â rÖthoÆc   Ëp    ch h ®  n th     c ti   r     l c«ng  × ® îcxÐt gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  Õt ®Þnh. th       th   ch h quy   Häc  sinh "cã tiÕn bé  â rÖt"thÓ  Ön      Æt        r    hi ë c¸cm sau  y: ®© +  µnh  Ëthèilçi Th th     ; +  Ých  ùc    ng, häc  Ëp; T c lao®é   t +  Nghiªm  chØnh  Êp  µnh  ch h Quy  Õ,  éi quy  êng    ìng. ch N   Tr gi¸od Häc  sinh "lËp c«ng" lµ häc         sinh cã  ét    m trong nh÷ng  µnh  Ých  : ®∙    th t nh   gióp  êng    ìng  tr gi¸o d hoÆc   ¬  c quan  iÒu    ® tra ph¸thiÖn, ng¨n  õa  éiph¹m      ng t   nghiªm  äng hoÆc     µnh    èntr ng,chèng,ph¸ tr ng    ìng hoÆc     tr   c¸ch vitr   ê       ê gi¸od   vi ph¹m  nghiªm  äng kh¸c cña    äc  tr     c¸c h sinh kh¸c,cã      s¸ng  Õn    Õn kü  Ët ki c¶iti   thu   cã    Þ líntrong s¶n  Êt,cã  µnh  Ých  Êt s ¾c  gi¸tr       xu   th t xu   trong häc  Ëp,cøu  îc   t  ®  tÝnh  ¹ng  êi kh¸c,cøu  îc tµis¶n  ã    Þ líncña  µ   íc,cña  Ëp  Ó  m ng     ®   c gi¸tr     Nh n   t th hoÆc   ña  êikh¸c. c ng   2.Møc    gi¶m  Tuú  theo  êigian ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  µ  µnh  Ých,møc    th       h quy ®Þ v th t   ®é tiÕn bé  ña  õng  äc   ct h sinh m µ     xem   Ðt,®Ò   Þ  x  ngh møc  gi¶m  õ 1  t   th¸ng ®Õ n       6 th¸ng.M çi  êichØ  îcgi¶m  ét  Çn.Trêng  îp ® Æc   Öt,ngêi®∙  îcgi¶m    ng   ®  ml  h  bi    ®  tiÕp tôc lËp c«ng      hoÆc   ã  µnh  Ých  Êt s ¾c  c th t xu   kh¸cth× cã  Ó      th xem   Ðt ®Ò   x  nghÞ  gi¶m  Çn  2. Trong  äi  êng  îp,tæng  è  êigian ® îcgi¶m  l thø    m tr h  s th      kh«ng  vîtqu¸ m ét  Çn  thêigian ph¶ichÊp  µnh  ∙       ph ba        h ® ghitrong quyÕt ®Þnh.     3. Tæ     chøc  éi ®ång  Ðt gi¶m  µ  ñ tôc,hå  ¬    Þ  H  x  v th     s ®Ò ngh gi¶m  êih¹n  th   chÊp  µnh  Õt ®Þnh h quy   a) C¸c  êng    ìng  HiÖu  ëng  µnh  Ëp  éi ®ång  Ðt  tr gi¸od do  tr th lH  x gi¶m  êi th   h¹n chÊp  µnh  Õt ®Þnh  å m   ã:   h quy   g c
 12. 12 ­HiÖu  ëng  êng    ìng lµm  ñ  Þch  éi ®ång;   tr tr gi¸od   Ch t H  ­Phã  Öu  ëng  ô    hi tr ph tr¸chc«ng      ô  µm  ã  ñ  Þch  éi ®ång;   t¸cgi¸ov l Ph Ch t H  ­§éitr ng    ô,hå  ¬  µm  û      ý;     ë gi¸ov   s l u viªnthk ­§éitr ng      ñ  Ö m  µm  û      ë gi¸oviªnch nhi l u viªn; ­§éitr ng          µm  û      ë gi¸oviªnv¨n ho¸ l u viªn. C¨n  vµo    Èn,®iÒu  Ön  µ  Õt  cø  tiªuchu   ki v k qu¶  äc  Ëp,rÌnluyÖn  ña  äc  h t    ch sinh 3    th¸ng m ét  Çn  õtr ng  îp  t  Êt)   éi  ng  Ðt    l (tr   ê h ®é xu   H ®å x gi¶m  ña  êng  c tr gi¸odìng  äp    h xem   Ðt  õng  êng  îp  µ    Þ   xt tr h v ®Ò ngh gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  th   ch h quyÕt  nh  ®Þ cho  ÷ng  äc  nh h sinh ®ñ   iÒu  Ön. Khi Héi  ng  äp       ® ki     ®å h gi¸oviªn chñ  Öm   nhi ph¶i tr×nh  µy  ô  Ó  µ    Êt møc     b c th v ®Ò xu   gi¶m cho  õng  äc  t h sinh   thuéc lípm ×nh  ô     ph tr¸ch.Sau    éi ®ång    ®ã H   xem   Ðt,quyÕt  nh  µ  µm  å  x  ®Þ vl h s¬    Þ  ®Ò ngh gi¶m  êih¹n  th   cho  äc  h sinh göivÒ   ôc      C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë   s gi¸odôc  µ  êng    ìng.   v Tr gi¸od Hå   ¬    Þ  s ®Ò ngh gi¶m  êih¹n gå m; th     ­Biªnb¶n  äp  Ðt ®Ò   Þ     h x   ngh gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  Õt ®Þnh; th   ch h quy   ­ B¸o    ãm  ¾tqu¸ tr×nh phÊn  u,  ÌnluyÖn  µ  iÒu  Ön  îcgi¶m    c¸o t t       ®Ê r   v® ki ®   cña  õng häc  t  sinhtrong thêigian ë  êng    ìng;        tr gi¸od   ­Danh    s¸ch häc    sinh® îc®Ò   Þ  Ðt gi¶m.     ngh x   C¸c    v¨n b¶n  µy  n ph¶ilËp thµnh  b¶n     3  (theo m É u   èng  Êt), b¶n u  ¹   th nh   1  l l i Trêng    ìng,2  gi¸od   b¶n  öivÒ   ôc  g   C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    s gi¸od v Tr gi¸odìng.   b)  ôc  ëng  ôc  C tr C Qu¶n  ýTr¹igiam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng l      s gi¸od v Tr gi¸od   thµnh  Ëp Héi ®ång  Ðt duyÖt gå m: l    x    ­ Côc  ëng    tr hoÆc   ã  ôc  ëng  îcCôc  ëng  û  Òn  µm  ñ   Þch  ph c tr ®  tr u quy l Ch t Héi ®ång.   ­ Trëng    phßng theo  âic«ng    ¬  ë    ôc, tr ng    ìng  µm  û  d  t¸cc s gi¸od   ê gi¸od lu viªnth ng  ùc.   ê tr ­ Phã  ëng    tr phßng  ô  ph tr¸chtæ    theo  âic«ng    êng    ìng lµm  û  d  t¸ctr gi¸od   u viªn. ­C¸n  é    b theo dâic«ng    Ðt gi¶m  µm  û     t¸cx   l u viªn. ­  ¹idiÖn    o  êng    ìng  ùc tiÕp  §  l∙nh ®¹ tr gi¸o d tr   b¸o c¸o  íc Héi  ng  Ðt tr   ®å x  gi¶m  õng tr ng  îp. t  ê h Héi ®ång  Ðt gi¶m    vµo  å  ¬    Þ  ña  êng    ìng,®èi   x  c¨n cø  h s ®Ò ngh c tr gi¸od    chiÕu  íi     Èn    v   tiªuchu ®Ó xem   Ðt ®Ò   Þ  c¸c x   ngh møc  gi¶m  cho  õng häc  t  sinh. Trong  êih¹n  Èy  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ña  êng    ­ th   b ng   t   nh ®   s c tr gi¸od ìng,Côc    Qu¶n  ýTr¹igiam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng  l      s gi¸od v Tr gi¸od ph¶ixem   Ðt   x  vµ  µm    Þ  Ìm  l ®Ò ngh (k theo  danh  s¸ch ®∙  îcduyÖt  µ  å  ¬    Þ  ña  ­  ®  v h s ®Ò ngh c tr êng    ìng)b¸o c¸o Bé  ëng  é  gi¸od       tr B C«ng  xem  Ðt quyÕt ®Þnh. an  x    Ngay  sau    Ën  îcquyÕt  nh  khinh ®   ®Þ gi¶m  êih¹n,HiÖu  ëng  êng    th     tr tr gi¸o dìng ph¶isao    hoÆc   Ých sao  Õt  nh    öi cho  tr   quy ®Þ ®ã g   UBND   Êp  c tØnh  ¬i n  ra quyÕt  nh  a  µo  êng    ìng,UBND   Êp    ¬ingêi®ã     óvµ      ®Þ ® v tr gi¸od   c x∙n     c tr   gia ®×nh  ña  äc  c h sinh,®ång  êitæ    th   chøc  c«ng  è  b cho  äc  h sinh biÕt vµ u  µo      lv hå  ¬  äc  s h sinh®Ó     theo dâi.  
 13. 13 X I ­ V Ò  k h e n  thë n g, k û  lu Ët ® è i v íi ä c sinh  h 1.Khen  ëng  i víi äc    th ®è     h sinh ViÖc  khen  ëng  äc  th h sinh ® îcthùc hiÖn       theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 38  Quy  Õ   Ò   êng    ìng.Quy Õt  nh  ch v Tr gi¸od   ®Þ khen  ëng  th ph¶ib»ng      v¨n b¶n  µ  v l vµo  å  ¬  ña  äc  u  h s c h sinh®Ó     theo dâi.   Khi khen  ëng  äc    th h sinh b»ng  ×nh    h thøc cho  Ò   Ðp  v ph th¨m    nh  gia ®× ph¶ilµ nh÷ng  äc     h sinh ®∙  ùc sù  Õn  é, li   ôc häc  Ëp,rÌnluyÖn  t tõ   th   ti b   ªnt   t   ®¹     lo¹    ëlªn, ang  i tr     kh¸ ® cßn  è  Ñ,  êith©n  bm ng   («ng,bµ, anh,chÞ    éthoÆc        em ru   ngêitrùctiÕp nu«idìng), ÷ng  êinµy          nh ng   ph¶icã  a    ®Þ chØ  ô  Ó. c th Thêi gian  äc    h sinh  Ò   Ðp  îc tÝnh  µo  êih¹n  Êp  µnh  v ph ®  v th   ch h quyÕt  ®Þnh  a  µo  êng    ìng. ® v tr gi¸od 2.Kû  Ët®èi víi äc    lu       h sinh ViÖc  û  Ëthäc  k lu   sinh thùc hiÖn      theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 39  Quy  Õ   ch vÒ   êng    ìng.Trong  êigian  Þ   a  µo  Tr gi¸od   th   b ® v phßng  û  Ëthäc  k lu   sinh ph¶i     thùc  Ön  ètc¸c yªu  Çu  Ò   äc  Ëp,tu dìng  hi t     c v h t    hoÆc   µm  ét  è  l m s c«ng  Öc  vi trongkhu  ùc  êng  HiÖu  ëng  êng    ìng ®Ò     v tr do  tr tr gi¸od   ra. N Õ u   äc  h sinh ®ã   ã  Õn bé  â rÖt,nhËn  â lçi Çm  ña  × nh,  Öu  ­   c ti   r     r    l cm Hi tr ëng  êng    ìng  ã  Ó  tr gi¸o d c th xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ gi¶m  êih¹n    ôc  ¹ th   gi¸o d t   i phßng  û  Ët. k lu 3. Nh÷ng  Ën  Ðt,®Ò   Þ   dông  Ön    nh x  ngh ¸p  bi ph¸p  qu¶n  ý,gi¸o dôc    l    khi häc  sinhchÊp  µnh    h xong  êih¹n  Õt ®Þnh  a  µo  êng    ìng. th   quy   ® v tr gi¸od Theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  3  36  Quy  Õ   Ò   êng    ìng, ch v Tr gi¸o d   nh÷ng  äc  h sinh  ∙  Êp  µnh  ® ch h xong  êih¹n    th   ghi trong  Õt  nh  µ   Én  quy ®Þ mv cha  ùc sù  Õn  é  ×  Ë m   Êt lµ 15  µy  ícngµy  äc  th   ti b th ch nh     ng tr   h sinh chÊp  µnh    h xong  Õt  nh,  Öu  ëng  êng    ìng  quy ®Þ Hi tr tr gi¸od ph¶icã    b¶n  Ën  Ðt  nh x riªngvµ   kiÕn nghÞ  Ön    bi ph¸p gi¸odôc,qu¶n  ýtiÕp theo  öiUBND   Êp       l    g  c tØnh,cÊp      x∙ n¬ic  óvµ  ng  öic¬    tr   ®å g   quan  C«ng  cïng cÊp. an    XII ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý    t n c hi l   15    t  k ban  µnh. C¸c  h   quy  nh  íc ®©y   ña  é   éi  ô  ®Þ tr   c B N v (nay  µ Bé   l   C«ng  an)    íiTh«ng   nµy  tr¸ v   i t ®Ò u     á. b∙ib 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh chØ  o    µnh  µ  ®¹ c¸c ng v UBND   cÊp  íi ùc hiÖn    d  th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Ön      bi ph¸p ® a  µo  êng      v tr gi¸o dìng. 3. Tæng   ôc  ëng      c tr c¸c Tæng   ôc,Vô   ëng, Côc  ëng    ô,  ôc  ùc c   tr   tr c¸c V C tr   thuéc Bé   ëng, gi¸m  c    tr   ®è C«ng  c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  an      ph tr     ¬ theo chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  × nh,  ã    vc m c tr¸ch nhiÖm   chøc  ùc  Ön    tæ  th hi Th«ng   µy. tn
 14. 14 4.Trong    ×nh tæ    qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn  th   Th«ng ,n Õu  ã  ×  íng m ¾ c   Çn  t  cgv   c b¸o c¸o  Þp  êivÒ   é   k th   B C«ng  (qua  ô   an  V Ph¸p  Õ,  ch Tæng   ôc  c C¶nh    µ  s¸tv Côc  Qu¶n  ý Tr¹igian,C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng)®Ó   ã  íng  Én  l      s gi¸o d v Tr gi¸o d   ch d kÞp  êi th . 5. Vô     Ph¸p  Õ   ñ  ×phèihîp víiTæng  ôc  ch ch tr        c C¶nh    µ  ôc  s¸tv C Qu¶n  ý l  Tr¹igiam,  ¬   ë    ôc  µ  êng    ìng  Óm     «n  c  Öc  ùc   C s gi¸o d v Tr gi¸o d ki tra,® ®è vi th   hiÖn Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản