intTypePromotion=1

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  08/1998/TT­N H N N 7 N n g µ y 30  th¸ng 9 n¨ m  1998 h í ng d É n    h µ n h  Q u y Õ t ® Þ n h thi s è 173/1998/Q§­T T g   g µ y  12/9/1998 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ n p Ngµy  th¸ng  n¨m  12  9  1998  ñ   íng  Ýnh  ñ  ∙  Th t Ch ph ® ban  µnh  h Quy Õt  ®Þnh  è  s 173/1998/Q§­ TTg  Ò   Üa  ô  vµ  Òn  v ngh v b¸n  quy mua  ngo¹itÖ  ña  b¸n   c Ng êic  ólµ tæ    tr     chøc;C¨n  §iÒu  cña    cø  7  Quy Õt  nh  µy,Ng ©n   µng  µ   ®Þ n  h Nh nícViÖtNam   íng dÉn    µnh        h  thih nh sau: I. ui ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. "Nguån  v∙ng    µ nguån  cña  êi c  ótõ Ng êi kh«ng    ó   thu  lai"   l thu  Ng   tr       c tr   vÒ   µng    Þch  ô,thu nhËp  õ®Ç u    ùctiÕp,thu nhËp  õ®Ç u    µo    h ho¸,d v    t  ttr      t  tv c¸c giÊy  ê cã      t   gi¸, i l∙ vay  µ    Òn  öiníc ngoµi,chuyÓn  Òn  ét  Òu  µ    v l∙ ti g     i   ti m chi v c¸c giao dÞch ¬ng  ùkh¸c.   t t  2. "Nguån  tõ giao  Þch  èn" lµ nguån  tõ chuyÓn  èn  µo  Öt   thu    d v    thu    v v Vi   Nam,  trong  Ünh  ùc  u     ùc tiÕp,®Ç u    µo    Êy  ê cã    l v ®Ç t tr     t v c¸c gi t   gi¸,vay  íc n  ngoµi,   åinînícngoµi,   ×nh    h      thu  h c¸c thøc ®Ç u      tkh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c Ph¸p  luËtViÖtNam   µm    µis¶n  ã  ña  êic  ótõNg êikh«ng    ó.     l t¨ngt   c c Ng   tr       c tr 3. "Tµitrî viÖn  î ©n  o":trong Th«ng   µy  µkho¶n  µitrîviÖn  î      , tr  nh ®¹     tn l   t    , tr  kh«ng  µn  ¹cña  êikh«ng    ócho  êic  ó. ho l   i Ng   c tr   ng   tr 4.Thêi®iÓ m   ùc hiÖn  Üa  ô      th   ngh v b¸n. Thêi®iÓ m   ùc hiÖn  Üa  ô  ngo¹itÖ  Ön  ã    µikho¶n  Òn    th   ngh v b¸n    hi c trªnt   ti giö cña  êic  ólµtæ    Ng   tr     chøc  îcthùc hiÖn  õ ngµy  ®    t  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 173/Q§­ TTg  ã  Öu  ùc(ngµy 12/9/1998). c hi l     II. è i tî ng ¸p d ô n g:  § §èit ng ¸p dông  ña   î     c Th«ng   µy  tn bao  å m: g 1. Doanh    nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    îp      µ  ty,h t¸cx∙ v c¸ctæ    chøc  kinh tÕ    kh¸cthuéc m äi  µnh  Çn      th ph kinh tÕ  ña  ÖtNam,    c Vi   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸c kinh doanh  îc Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   ¶m     ®  ph Vi   ® b¶o  ç  îc©n  i  ¹itÖ, c¸c h tr  ®è ngo       chinh¸nh    c«ng    íc ngoµi,nhµ  Çu  íc ngoµi,nhµ  Çu  ªndoanh  íiníc ty n     th n     th li   v    ngoµi(sau ®©y  äilµTæ       g     chøc  kinhtÕ).   2. C¬     quan  µ  íc,®¬n  Þ   ùc l ng  ò  nh n   v l  î v trang,tæ   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,tæ  ch tr       chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp,quü      x∙ héi,quü  õ thiÖn  ña  Öt Nam   ¹t®éng  ¹  Öt Nam     t  c Vi   ho   ti Vi   (sau  y   äilµ Tæ   ®© g     chøc    înhuËn). phil   i 3."Ng©n  µng  îcphÐp"  µc¸cNg ©n  µng    ÖtNam   îcNg ©n  µng    h ®  l    h ë Vi   ®  h Nhµ   íccho  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi(sau ®©y  äichung  µNg ©n  µng). n  ph ho   ngo       g  l  h
  2. 2 III.C¸c tr n g  h î p k h « n g  p h ¶i th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  b¸n n g o ¹i Ö :   ê  t 1.Trêng  îp kh«ng    h  ph¶ib¸n:   a)  C¸c  ån  tõ tµitrî viÖn  î ©n  o  ngu thu       , tr nh ®¹ theo  Öp  nh  hi ®Þ hay tho¶  thuËn  íi ícngoµi; v   n b) C¸c    kho¶n    ña  thu c Bªn  Ën  û    ÊtkhÈu  nh u th¸cxu   theo Hîp  ng  û      ®å u th¸c xuÊt khÈu, (trong tr ng  îp nµy       ê h   Bªn  û    u th¸cph¶ithùc hiÖn  Üa  ô      ngh v b¸n  µ  v bªn  Ën  û    nh u th¸cph¶ib¸n c¸ckho¶n    õphÝ  û      thu t   u th¸c) ; c) C¸c    kho¶n  tõ t¹m  Ëp  i Êt theo    îp  ng  thu    nh t¸ xu   c¸c h ®å mua  b¸n  µng  h ho¸ víiníc ngoµi(tr ng  îp  µy         ê h n chØ  ph¶ib¸n    theo quy  nh  Çn  î nhuËn  ®Þ ph l i thu ® îctõnghiÖp  ô  µy);      vn d) C¸c kho¶n  Æt   äc, ký  ü, øng  íc cña  êi kh«ng   tró vµ    ® c   qu   tr   Ng   c   c¸c kho¶n    é  thu h cho  êikh«ng    ó. Ng   c tr ®)  C¸c  kho¶n    õgiao dÞch  èn. thu t     v 2.GiÊy  êchøng    t  minh  cho    êng  îp kh«ng  c¸ctr h  ph¶ib¸n:   a)  èi víi®iÓ m   (a):b¶n  èc  §   1    g hoÆc   b¶n sao c«ng chøng  Öp  nh,  hi ®Þ tho¶  Ën  ý  íiníc ngoµi hoÆc     Êy  ê li   thu k v       c¸c gi t   ªnquan  n   µitrîviÖn  î ®Õ t     tr  nh©n  o. ®¹ b) §èivíi iÒu  (b):      ® 1    b¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao c«ng  chøng  îp ®ång  Êt h  xu   khÈu  û    ý  ÷a Bªn  û    µ  u th¸ck gi   u th¸cv Bªn  Ën  û  nh u th¸c; c) §èivíi iÓ m        ® 1(c):  B¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao  c«ng  chøng  îp ®ång  h  mua   b¸n  µng  h ho¸  ý  ÷a    k gi c¸c bªn  µ  v v¨n b¶n cho  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i cho  ph c B Th M  phÐp  µm  Þch  ô  ¹m  Ëp    Êt. ld v t nh t¸ xui d)  èivíi®iÓ m   §   1(d):B¶n  èc    g hoÆc  b¶n sao c«ng chøng    îp  ng  c¸c h ®å trong®ã   ã    c quy  nh    éidung  Ò   ý  Ü, ® Æt  äc,øng  íc. ®Þ c¸cn   v k qu   c  tr ®)  èivíi iÓ m   ®):B¶n  èc  §   ® 1(   g hoÆc  b¶n  sao  c«ng  chøng  îp ®ång    h  hay c¸cchøng  õli     t   ªnquan  n     ån    õc¸cgiao dÞch  èn. ®Õ c¸cngu thu t       v IV. g h Ü a  v ô  b¸n n g o ¹i Ö  c ñ a n g ê i c  tr ó l µ   N  t t æ  c h ø c: A. N g h Ü a  v ô  b¸n n g o ¹i Ö  t õ c¸c n g u å n    t thu v∙ng lai m íi  h¸t sinh k Ó  t õ n g µ y 12/09/1998: p 1.Tû  Ö  theo qui®Þnh:   l b¸n     a) Tæ     chøc  kinh tÕ    ph¶ib¸n    80%   è  ¹itÖ    îctõ nguån    s ngo   thu ®     thu v∙ng  lai  cho  ©n  µng  ng h trong thêih¹n 15  êil¨m)ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  ¹i       (m     l vi k t   ngo   tÖ  îcghicã  µo  µi ®     v t  kho¶n  Òn göi. ti  
  3. 3 b) Tæ     chøc    î nhuËn  phil   i ph¶ib¸n  µn  é  è  ¹itÖ    îctõ nguån    to b s ngo   thu ®     thu v∙ng    laicho  ©n   µng  Ng h trong thêih¹n  (mêi l¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ    15     l vi k t   ngµy  ¹itÖ  îcghicã  µo  µi ngo   ®     v t   kho¶n  Òn göi. ti   2.Thñ  ôcb¸n:   t  a) Khingo¹itÖ  õnguån         t  thu v∙ng lai ña  êic  ólµtæ     c Ng   tr     chøc  îcghicã  ®   vµo  µikho¶n  Òn  öi,Ng ©n   µng  ã  t  ti g   h c tr¸ch nhiÖm   Ých    tr ngay  è  ¹itÖ  s ngo   ph¶ib¸n    theo  quy  nh  õ nguån      ®Þ t  thu trªnsang  µikho¶n  t  "qu¶n  ývµ  ÷ hé", l   gi     ®ång  êiph¶ith«ng    th     b¸o ngay cho kh¸chµng  Õtsè  ¹itÖ    bi   ngo   ph¶ib¸n ®Ó         tæ chøc  µm  ñ tôcb¸n  ¹itÖ. l th     ngo   Ng êic  ólµtæ    tr     chøc  ã    ån    c c¸c ngu thu v∙ng lai    kh«ng  ph¶ib¸n    nh     qui®Þ t¹ ®iÓ m   phÇn  I   i 1  II  Th«ng   µy  öicho  ©n  µng  ¬im ë   µikho¶n  ¹itÖ  tn g   Ng h n   t  ngo   c¸c chøng  õ theo    t  quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn  I   ®Þ ti ® 2  II ®Ó chøng minh  ån    ngu thu kh«ng  ph¶ib¸n.Ng ©n   µng      h sau    Ën  îc c¸c chøng  õ x¸c minh  ån  khinh ®   t    ngu thu  ¹itÖ  ngo   kh«ng  ph¶i b¸n  Ï chuyÓn    ¹ sè  ¹itÖ  µy  µo  µikho¶n    s  tr¶l i ngo   n v t     tiÒn göicña  chøc.    tæ  b) Trong  êih¹n 15  êil¨m)ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  ¹itÖ  îcghi   th     (m     l vi k t   ngo   ®     cã  µo  µikho¶n  Òn  öi,m µ     v t  ti g   Tæ chøc  ãitrªnkh«ng  n    b¸n  ¹itÖ  ngo   theo    quy ®Þnh  cho  ©n   µng  Ng h hay kh«ng  ã    c c¸c chøng  õ chøng  t  minh    ån    c¸c ngu thu kh«ng  ph¶i b¸n  ×  ©n   µng  Ï th«ng    th Ng h s  b¸o  ¾c   ë  chøc  nh nh tæ  ph¶i thùc     hiÖn  Üa  ô  ngo¹itÖ  ngh v b¸n    trong thêih¹n 5        (n¨m)ngµy  µm  Öc  Õp theo.   l vi ti   Sau  êih¹n  ngµy  Ó   th   5  k trªn, chøc  Én   tæ  v kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¸n ngo¹itÖ  ña  ×nh  × Ng ©n  µng  ùc hiÖn  Öc   cm th   h th   vi mua  ¹itÖ  ∙  ÷ l¹ trªn ngo   ® gi       i tµikho¶n    "qu¶n  ývµ  ÷hé". l   gi   c)Trong  êih¹n 15  êil¨m)ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  ¹itÖ  îcghi   th     (m     l vi k t   ngo   ®     cã  µo  µikho¶n  Òn göi,tæ  v t  ti     chøc  ã   c ph¸tsinh nhu  Çu    ¹itÖ    c chingo   cho    c¸c giao  Þch  n   ¹n  d ®Õ h thanh  to¸n th×  îc sö  ông  è    Ön  ã    µikho¶n    ® d s d hi c trªnt   tiÒn göi®Ó       thanh  to¸n.Trêng  îp sè      µikho¶n  Òn göikh«ng      h   d trªnt   ti     ®ñ thanh  to¸ncho    giao dÞch    × Ng ©n  µng    ®ã th   h cho  Ðp  chøc  ö  ông  è  ¹itÖ  ph tæ  sd s ngo   trªntµikho¶n     "qu¶n  ývµ  ÷ hé" ®Ó   l   gi     thanh    to¸ncho  Çn  ph cßn  Õu  thi sau    khi ®∙  Êttr×nh ®Çy      Êy têli   xu     ®ñ c¸cgi     ªnquan. d) C¸c  chøc  ã  ¹itÖ    tæ  c ngo   ph¶ib¸n    µikho¶n    trªnt   "qu¶n  ývµ  ÷hé" ® ­ l   gi     îc phÐp    b¸n  è  ¹itÖ    s ngo   ®ã cho    ©n   µng  c¸c Ng h kh¸c sau    Êt tr×nh  îp   khixu   h  ®ång  mua    ¹itÖ  ∙  ý. b¸n ngo   ® k B. N g h Ü a  v ô  b¸n n g o ¹i Ö  t õ c¸c n g u å n    t thu v∙ng lai íc n g µ y  Q u y Õ t   tr ®Þnh   173/1998/Q§­T T g   ã  hi Ö u  l ù c  c (12/09/1998)   hi Ö n   ã  s è  d  trªn t µi k h o¶ n  ti Ò n g ö i. c   1.Tû  Ö  theo quy  nh:   l b¸n    ®Þ a)  én  Êt  µ ®Õ n   èingµy  Mu nh l   cu   05/10/1998,tæ    chøc  kinh tÕ    ph¶i b¸n    cho  ©n   µng  Ng h 80%   è  ¹itÖ  s ngo   thu  îc tõ nguån  ®    thu v∙ng    íc ngµy    laitr   12 th¸ng9    n¨m  1998 cßn  Ó  Ön    è    µikho¶n  Òn göi. th hi trªns d t   ti   b) Muén  Êt lµ®Õ n   èingµy    nh     cu   05/10/1998,Tæ     chøc    înhuËn  phil  i ph¶i   b¸n cho  ©n  µng  µn  é  è  ¹itÖ    îctõnguån      Ng h to b s ngo   thu ®     thu v∙ng lai ícngµy      tr 12/09/1998 cßn  Ó  Ön    è    µikho¶n  Òn göi.   th hi trªns d t   ti   2.Thñ  ôcb¸n:   t 
  4. 4 a) C¸c  ©n   µng  ã  Ng h c tr¸ch nhiÖ m     x¸c  nh   è îng  ¹itÖ  õ    ®Þ sl ngo   t c¸c nguån  thu ph¸tsinh  íc ngµy    tr   12/09/1998  Ó  nguån  (k c¶  thu kh«ng ph¶i thu    v∙ng lai) Ön  ã  è      µikho¶n  Òn göicña  chøc     hi c s d trªnt   ti     tæ  kinh tÕ,tæ      chøc    phi lî nhuËn  µ    i v chuyÓn  ngay  è  ¹itÖ  ∙    nh  ãitrªntõ tµikho¶n  Òn  s ngo   ® x¸c ®Þ n        ti göi sang  µikho¶n    t  "qu¶n  ý vµ  ÷ hé"  l   gi   theo  û  Ö: 80%   è  ¹itÖ  ∙    tl  s ngo   ® x¸c ®Þnh  i víitæ  ®è     chøc  kinh tÕ,100%   i víitæ     ®è     chøc    înhuËn. §ång  êi  phil   i   th , Ng ©n   µng  h ph¶ith«ng    b¸o ngay cho  chøc  én  Êt  µ ®Õ n   èingµy  tæ  mu nh l   cu   05/10/1998 ph¶ithùc hiÖn    ¹itÖ.       b¸n ngo   b) § Õn  ícngµy    tr   05/10/1998,Tæ     chøc  ã  ån    ¹itÖ  c ngu thu ngo   kh«ng  ph¶i   b¸n theo  quy  nh   ®Þ nªu  ¹  iÓ m   phÇn  Iph¶i göi c¸c chøng  õ vµ  µn  t i® 1  II      t   ho thµnh  Öc  vi chøng  minh cho    ån    µy  c¸cngu thu n theo híng dÉn  ¹ ®iÓ m   phÇn      t  i 2  II  I cho  ©n  µng  ¬im ë   µikho¶n. Ng h n   t  Ng ©n  µng  Ýnh    è  ¹itÖ  µ   chøc  h t to¸ns ngo   m tæ  ph¶ib¸n,cô  Ó        th nh sau: ­§èivíi chøc       tæ  kinhtÕ.   A  (B   x  =  ­C)  80%   ­§èivíi chøc    înhuËn      tæ  phil   i A  B   =  ­C Trong  : ®ã A:  è  ¹itÖ  S ngo   ph¶ib¸n;   B:  è     õ nguån      S dt  thu ph¸tsinh ®Õ n   ícngµy    tr   12/9/1998  Ön  ã    µi hi c trªnt   kho¶n  Òn göivµo  èingµy  ti     cu   30/09/1998; C:  è  ¹itÖ  S ngo   kh«ng  ph¶ib¸n theo quy  nh.      ®Þ C¨n  sè  ¹itÖ  cø  ngo   ph¶ib¸n    ©n   µng  ùc hiÖn  i  Õu  íisè    (A),Ng h th   ®è chi v   ngo¹itÖ    µikho¶n    trªn t   "qu¶n  ý vµ  ÷ hé".Trêng  îp  è  ¹itÖ  l   gi     h s ngo   ph¶i b¸n   thÊp  ¬n  è  ¹itÖ    µikho¶n  h s ngo   trªnt   "qu¶n  ývµ  ÷hé",Ng ©n  µng  ùc hiÖn  l   gi     h th   mua  è  ¹itÖ  s ngo   ph¶ib¸n  µ    v chuyÓn    Çn  tr¶ph chªnh  Öch  l sang  µikho¶n  Òn  t  ti göicña  chøc.   tæ  c)  Sau  µy  ng 05/10/1998, Tæ     chøc kh«ng  ùc  Ön  th hi b¸n  ¹itÖ    ngo   cho Ng ©n   µng  ×  ©n   µng  Ïmua   è  ¹itÖ    µikho¶n  h th Ng h s  s ngo   trªnt   "qu¶n  ývµ  ÷ l   gi   hé" theo ®óng  Üa  ô    nh  ¹ ®iÓ m   Quy Õt  nh      ngh v qui®Þ ti  4  ®Þ 173/1998/Q§­TTg  ngµy 12/9/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph d) § Õn  ícngµy    tr   05/10/1998,Tæ     chøc  ã    c ph¸tsinh nhu  Çu    ¹itÖ    c chingo   cho    c¸cgiao dÞch  n   ¹n thanh    × sö  ông  è    Ön  ã    µikho¶n    ®Õ h   to¸nth   d s d hi c trªnt   tiÒn göi®Ó       thanh  to¸n.Trêng  îp sè      µikho¶n  Òn göikh«ng      h   d trªnt   ti     ®ñ thanh  to¸n cho    giao  Þch    ×  ©n   µng  d ®ã th Ng h cho  Ðp  chøc  îc sö  ông  è  ph tæ  ® d s ngo¹itÖ    µikho¶n    trªnt   "qu¶n  ývµ  ÷hé" ®Ó   l   gi     thanh    to¸ncho  Çn  ph cßn  Õu  thi sau    ∙  Êttr×nh ®Çy      Êy têli   khi® xu     ®ñ c¸cgi     ªnquan. ®) C¸c    Tæ chøc  ã  ¹itÖ  c ngo   ph¶ib¸n    µikho¶n    trªnt   "qu¶n  ývµ  ÷ hé" l   gi     ® îcphÐp  sè  ¹itÖ      b¸n  ngo   ®ã cho    ©n   µng  c¸c Ng h kh¸c sau    Êt tr×nh hîp    khixu     ®ång  mua    ¹itÖ  ∙  ý. b¸n ngo   ® k V. Q u y Ò n  m u a  n g o ¹i Ö  c ñ a N g ê i c  tr ó l µ t æ  c h ø c  t
  5. 5 1. Ng êi c tró khi cã          nhu  Çu  ¹itÖ    ¸p  c ngo   ®Ó ® øng  cho    c¸c giao  Þch  d v∙ng    µ    laiv c¸c giao  Þch  îc phÐp  d ®  kh¸c theo    quy  nh  ×  îc quyÒn  ®Þ th ®   mua   ngo¹itÖ  ¹    ©n   µng  îcphÐp    ¬  ë  Êt tr×nh c¸c giÊy  ê vµ      t i Ng c¸c h ®  trªnc s xu      t   c¸c chøng  õhîp lÖ  t     cho  ©n  µng. Ng h 2. Khi mua   ¹itÖ    ¸p     ngo   ®Ó ® øng  Üa  ô  ngh v thanh    n   ¹n  ña    to¸n®Õ h c c¸c giao  Þch  d v∙ng    laihay    c¸c giao  Þch  îc phÐp  d ®  kh¸c,Ng êi c  ó lµ tæ      tr     chøc  ph¶ixuÊt tr×nh b¶n  èc        g hoÆc   b¶n sao c«ng chøng    Êy  ê vµ    c¸c gi t   c¸c chøng  tõhîp lÖ      sau  y ®© cho    ©n  µng: c¸cNg h a) §èivíi      thanh    Ëp  Èu  µng    Þch  ô  to¸nnh kh h ho¸,d v cho  ícngoµiph¶icã  n      Hîp  ng  Ëp  Èu  µng    Þch  ô  íinícngoµi;giÊy  Ðp  Ëp  Èu  ®å nh kh h ho¸,d v v      ph nh kh cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ®èi víic¸c m Æt   µng  Th t Ch ph (       h trong Danh  ôc   µng    m h ho¸ cÊ m   Ëp  Èu),hay  Êy  Ðp  nh kh   gi ph hay  ¹n  ¹ch  ña  é   ¬ng  ¹i hoÆc   é  h ng c B Th m  B qu¶n  ý chuyªn  µnh  ®èi víinhËp  Èu  l  ng (    kh c¸c  Æt   µng  m h trong Danh  ôc   m nhËp  Èu  ã  iÒu  Ön),quyÕt  nh  µnh  Ëp,®¨ng  ý  kh c® ki   ®Þ th l  k kinh doanh, bé    chøng  õ  µn  t ho h¶o  å m    tÝn  ông  Õu  ã),ho¸  n,  Ën  n   µ    g th d (n c  ®¬ v ®¬ v c¸c chøng  õcã  ªnquan  n   Ëp  Èu  µng    µ  Þch  ô; t   li   ®Õ nh kh h ho¸ v d v b) Thanh    û    Êt ­ nhËp  Èu  µng  µ  Þch  ô  to¸n u th¸cxu     kh h vd v cho  chøc  tæ  nhËn  û    Êt­nhËp  Èu  u th¸cxu    kh ph¶icã  îp ®ång  û    Êt­ nhËp  Èu  µ   h  u th¸cxu     kh v c¸cchøng  õcã  ªnquan  n   û    Êt­nhËp  Èu;   t   li   ®Õ u th¸cxu    kh c) Hoµn    Òn  åi th ng  ªnquan  n   Êt khÈu  µng    µ  Þch    tr¶ti b   ê li   ®Õ xu   h ho¸ v d vô ph¶icã  îp  ng  Êt khÈu  µng    h ®å xu   h ho¸  µ  Þch  ô, th«ng  vd v  b¸o thanh to¸n,   giÊy  Õu  ¹i    khi n , biªn b¶n  µ  Êy  ê cã  ªnquan  n     Õt  v gi t   li   ®Õ gi¶iquy tranh chÊp,     khiÕu  ¹i; n d) ChuyÓn  Òn ® Æt  äc    u  Çu    ícngoµiph¶icã  îp ®ång  ã    ti   c ®Ó ®Ê th ë n       h  c li   ªnquan, c¸c  Êy  ê  µ    gi t v chøng  õ  ã  ªnquan  n   Öc  u   Çu    íc t c li   ®Õ vi ®Ê th ë n   ngoµi. ®) C¸c kho¶n    chicho  iÓnl∙m,ch¬ng  ×nh qu¶ng    ¬ng  ¹i,ch¬ng  tr     tr   c¸o,th m  tr×nh ®µo  ¹oph¶icã  îp ®ång  ã  ªnquan, giÊy  ê phª  Èn  ña  ¬    t    h  c li     t  chu c c quan  cã  Èm  Òn,  th quy th«ng b¸o thanh    õ níc ngoµivµ    Êy  ê kh¸c cã  ªn to¸nt       c¸c gi t     li   quan; e)  ép  Òn  éi viªn cho    chøc  èc  Õ, c¸c kho¶n  Ý   ¨ng  ý  N ti h     c¸c tæ  qu t     ph ® k cho    éc  äp  èc  Õ  c¸c cu h qu t ph¶i cã  Êy  ê phª  Èn  ña  ¬    gi t   chu c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  µ    Êy têkh¸ccã  ªnquan; v c¸cgi       li   g) C¸c    kho¶n    Ý  ªnquan  n   Ý, chitiªucho  Öc  µnh  Ëp  µ  chiph li   ®Õ ph       vi th lv ho¹t®éng  ña      c v¨n phßng  idiÖn    ícngoµiph¶icã    Èn  ña  ¬  ®¹   ën       phª chu c c quan  cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp  µnh  Ëp    ph th l v¨n phßng    ícngoµivµ    Êy tê li   ën     c¸c gi     ªn quan  n   Öc      ¹ phÝ  µ      ña    ®Õ vi chic¸clo   i v chitiªuc v¨n phßng; h) C¸c kho¶n    Ý   ªnquan  n   Öc  ¨ng  ý  chiph li   ®Õ vi ® k nh∙n hiÖu  µng      h ho¸, ®¨ng  ý  k b¶n  Òn, øng  ông  i víib»ng    quy   d ®è     ph¸tminh,s¸ng  Õ,    Þch  ô    ch c¸c d v tvÊn    ph¶ixuÊt tr×nh hîp ®ång  ã  ªnquan  µ    Êy têli          c li   v c¸cgi     ªnquan  n   Öc  ®Õ vi thanh    to¸ncho  ícngoµikh¸c; n    i)C¸c    kho¶n    Ý   ªnquan  n   Öc  ö    ©n  µm  Öc  chiph li   ®Õ vi c c¸ nh l vi trong tæ    chøc  êic  óra nícngoµic«ng    äc  Ëp,kh¶o    éith¶o.. ph¶ixuÊt Ng   tr         t¸c,ht  s¸t,   h   .     tr×nh c¸c giÊy  ê cña  ¬     t  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp    ícvµ    Êy tê ph ra n   c¸c gi     cã  ªnquan  n   Öc  li   ®Õ vi thanh      ícngoµi,   Êy têli   to¸në n     gi     ªnquan  c¸c kh¸c;
  6. 6 k) Chuy Ón  èn    v ph¸p  nh  µ  èn  i u      ícngoµicña  µ   u    ®Þ v v t¸  ®Ç tra n     Nh ®Ç t níc ngoµi ®Ç u    vµo  Öt Nam       t Vi   ph¶i cã    biªn b¶n    thanh  ý cña  ¬  l  c quan  Êp  c giÊy  Ðp  u   , b¸o  ph ®Ç t   c¸o  µn  µnh  ho th nghÜa  ô  µichÝnh  i  íiNhµ   íc v t  ®è v   n  ViÖt Nam   ã    Ën  ña  ¬  c x¸c nh c c quan  Õ   ã  Èm   thu c th quyÒn,    Êy  ê  ªn c¸c gi t li   quan kh¸c; l)ChuyÓn  înhuËn    ícngoµicña  µ  u    ícngoµivµo  Öt Nam     l i ra n     nh ®Ç tn     Vi   ph¶icã  c¸o tµichÝnh  ã    Ën  ña  ¬    b¸o      c x¸c nh c c quan  Óm  ki to¸n,biªnb¶n  ©n      ph chiacña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ (nÕu  µdoanh  tr   l  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµ c v ®Ç t n      li   ªndoanh),x¸c nhËn  ¬     c quan  Õ  ã  Èm  Òn  ∙  µn  µnh  Üa  ô  thu c th quy ® ho th ngh v tµichÝnh  íiNhµ   íc ViÖt Nam,    v  n    b¸o c¸o thanh  ý doanh  l  nghiÖp hoÆc   îp  h ®ång  îp t¸ckinh doanh  îcc¬  h     ®   quan  Êp  Êy phÐp  u    Èn  (nÕu  µ  c gi   ®Ç tchu y  nh ®Ç u    ícngoµichuyÓn  înhuËn    Õt  óc hoÆc     Ó),c¸cgiÊy tê li   tn     l i khik th   gi¶ith         ªn quan  kh¸c; m) Chuy Ón    èn  tr¶v vay  íc ngoµiph¶icã  îp  ng  n      h ®å vay  èn  ∙  îc phª v ®®    duyÖt,c¸cgiÊy têli          ªnquan  kh¸c. n) §èivíi         giao dÞch  c¸c   v∙ng lai    kh¸ctuú theo  õng  êng  îp,Ng ©n  µng     t tr h  h sÏquy  nh  ô  Ó      ®Þ c th c¸cchøng  õcÇn  Õtkhimua  ¹itÖ. t  thi     ngo   3. ViÖc  ùc  Ön    th hi mua   ¹itÖ  ña  Ngo   c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµivµ    bªn  íc ngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  n    gia h   h     kh«ng  îc nhµ  ®  nícViÖt Nam   ¶m       ® b¶o  ©n  i  ¹itÖ  îcthùc hiÖn  c ®è ngo   ®     theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh . 4. §èi víiNg êi c  ólµ tæ         tr     chøc  Þu  ù  iÒu  ch s ® chØnh  ña  c Quy Õt  nh   ®Þ 37/1998/Q§­ TTg  µy  ng 14/2/1998  ∙ ® b¸n  ¹itÖ  ngo   cho  ©n   µng  íc thêi Ng h tr     ®iÓ m  Quy Õt  nh  ®Þ 173/1998/Q§­TTg  ã  Öu  ùc th×  c hi l   trong  êih¹n  (s¸u) th   6    th¸ng kÓ   õ ngµy    t  b¸n  ¹itÖ  ngo   theo  Quy Õt  nh  ®Þ 37/1998/Q§­ TTg  Én  Õp v ti   tôc® îcmua  ¹sè  ¹itÖ  ∙       l   ngo   ® b¸n cho  ©n  µng  íc®©y. i Ng h tr   VI. u a  b¸n n g o ¹i Ö  v íi g © n  s¸ch;  M  t  n Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ïphèihîp víi é  µichÝnh      nh   h Nh n     s       T  B ®Ó qui®Þ cô  Ó  Ò   Öc  ë   µikho¶n  ¹itÖ  µ  th v vi m t   ngo   v mua   b¸n  ¹itÖ  ña  ©n   ngo   c Ng s¸ch  Nhµ   íc. n VII.  Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a N g © n  h µ n g C¸c  ©n  µng    Ng h khimua   ngo¹itÖ    nh  ¹ Th«ng   µy  íi ­b¸n    qui®Þ t i tn v   kh¸ch  hµng  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   nghiªm  ócc¸cquy  nh  íi y: t    ®Þ d  ®© 1. H íng  Én,  «n  c    d ® ®è th«ng b¸o cho  êi c  ó lµ tæ  Ng   tr     chøc  ùc  Ön  th hi nghÜa  ô  v b¸n  ¹itÖ  ngo   cho  ©n   µng; thùc  Ön  Ng h   hi mua   ¹itÖ  ngo   theo    quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy. tn 2.§¸p    øng  è  ¹itÖ  s ngo   cho  êic  ólµtæ  Ng   tr     chøc  theo  quy  nh  ¹ phÇn   ®Þ ti  V  ña  c Th«ng   µy  ïhîp víi   Þthùc tÕ  tn ph       tr   gi¸   thanh    ña  to¸nc kh¸chµng  µ    v chØ   b¸n  ¹itÖ  ngo   cho  kh¸ch hµng      khikho¶n  thanh    n   ¹n.Riªng ®èi víi Öc  to¸n®Õ h        vi
  7. 7 b¸n  ¹itÖ    ngo   ®Ó thanh    to¸ncho    c¸c giao dÞch  èn  îcthùc hiÖn    v ®    theo      c¸c qui ®Þnh  Ön  µnh. hi h 3. Niªm  Õt  û gi¸mua  µ  û gi¸b¸n    y t    v t     theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ c Ng h Nh níc,viÖc    niªm  Õt  û gi¸coinh  µ m ét  y t      l  cam   Õt  k giao  Þch  ¹itÖ  íikh¸ch d ngo   v     hµng. 4.Hµng  µy    ng ph¶ib¸o    Ýnh      c¸o ch x¸ccho  ©n  µng  µ  ícTrung  ng  Ng h nh n   ¬ vÒ   è  ¹itÖ  s ngo   mua  trong ngµy  b¸n    b¶o  ¶m   ® duy  ×tr¹ngth¸i ¹ihèihoÆc   tr      ngo     tr¹ng th¸  ng  Öt    i®å Vi Nam,  ùc  Ön  th hi mua   b¸n  ¹itÖ  íikh¸ch  µng, víi ngo   v   h    Ng ©n  µng  îcphÐp  h ®  kh¸c vµ  ©n  µng  µ   íctrªnthÞ  êng  ¹itÖ  ªn   Ng h Nh n     tr ngo   li   Ng ©n   µng    ¸p  h ®Ó ® øng  nhu  Çu  îp  Ö  ña  c h l c kh¸ch  µng  µ  ¶m   h v® b¶o  ¹ng tr   th¸  ¹ihèicuèingµy  ingo       trong møc    quy  nh. ®Þ 5. Ph¸t hiÖn    µnh      ¹m  ña  ©n   µng      c¸c h vi vi ph c Ng h hay  êi c tró lµ tæ  ng      chøc  i  íic¸c quy  nh  ¹  ®è v     ®Þ tiTh«ng   µy  µ  t n v th«ng b¸o cho  ©n   µng  µ   Ng h Nh nícTrung  ng  Õt®Ó   ã  Ön    ¬ bi   c bi ph¸p xö  ý. l VIII.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a N g ê i c  tr ó l µ t æ  c h ø c:   1.  ùc  Ön  Th hi nghiªm  óc viÖc  t  b¸n  ¹itÖ  ngo   theo    nh   ¹  qui ®Þ t iTh«ng t nµy; 2. XuÊt  ×nh ®Çy        tr   ®ñ c¸c chøng  õ theo  t  quy  nh  µ  ®Þ v theo  cÇu  îp yªu  h  lýcña  ©n  µng;   Ng h 3.Kª    khaitrung thùc theo qui®Þnh           trongTh«ng   µy;   tn 4. Ph¸thiÖn    µnh      ¹m  ña  ©n   µng      c¸c h viviph c Ng h hay    chøc  c¸c tæ  kh¸c  ®èi  íic¸c quy  nh  ¹  v    ®Þ tiTh«ng   µy  µ  t n v th«ng b¸o cho  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   Trung  ng  Õt®Ó   ã  Ön  ¬ bi   c bi ph¸p xö  ý. l C¸c  ©n  µng  µ  êic  ólµtæ  Ng h v Ng   tr     chøc    y    ã  µnh      ¹m   trªn®© khic h viviph c¸c quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy, th×  ú  tn   tu theo møc     Ï bÞ   ö  ý theo  ®é s   x l   ph¸p  luËtxö  ¹thµnh  Ýnh,bÞ  nh    ph   ch   ®× chØ nghiÖp  ô  v kinh doanh  ¹ihèihoÆc     ngo     thu  åi giÊy  Ðp  ¹t®éng, tr ng  îp    ¹m  h  ph ho     ê h viph nghiªm  äng sÏ bÞ       tr     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s IX. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    t n c hi l     k t  30/09/1998.Nh÷ng      qui ®Þnh  íc®©y  Ò   tr   v qu¶n  ýngo¹ihèitr¸víi l        i quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy  u     tn ®Ò b∙i bá. 2.Thñ  ëng    ô, Côc,Ch¸nh      tr c¸cV     v¨n phßng,Ch¸nh    thanh    éc Ng ©n   trathu   hµng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  Nh n   ¬  ®è c¸c Ng h Nh n   Th phè,tæng    gi¸m  c    ®è ( gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  ®è c¸c Ng h th th m  h li   ªndoanh,Ng ©n  µng    Çn, Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµitrong ph¹m    h cæ ph    Ng h n      vichøc    n¨ng  ña  × nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖm   chøc,híng dÉn, tr Ón khai, ùc   tæ       i    th   hiÖn  Th«ng   µy. tn
  8. 8 3.C¸c  é, ngµnh,c¬    B    quan  ùcthuéc Ch Ýnh  ñ,Uû   tr     ph   ban  ©n  ©n    Nh d c¸c TØnh,  µnh  è  Th ph theo  chøc n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  ×nh   èi hîp  ùc  Ön    vc m ph   th hi Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2