intTypePromotion=1

Thông tư 08/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư 08/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu của chuyên gia nước ngoài theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng T c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  08/1998/TT­T C H Q   n g µ y 16  th¸ng 11 n¨ m   1998 H íng d É n  thñ tôc h ¶i  u a n  ® èi víi h µ n g  q   h ãa, h µ n h  lý x u Êt n h Ë p   h È u   ña c h u yªn gia n íc n g o µi  k c theo Q u y   h Õ   c b a n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  sè 211/1998/Q§­T T g   g µy  31/10/1998 n   cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ p I. u y  § Þ n h  C h u n g:  Q 1    quan    ­ C¬  H¶i Quan  chØ cÊp  giÊy phÐp miÔn  thuÕ xuÊt nhËp    khÈu,   thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt (nÕu      cã) ®èi    víihµng hãa cña chuyªn gia thùc hiÖn        ch¬ng tr×nh,dù  ODA     ¸n  (sau ®©y         gäit¾t lµ chuyªn gia ODA)    së        trªnc¬  x¸c nhËn cña  ngµnh  Bé  chñ qu¶n    n¬iqu¶n   lých¬ng tr×nh,dù      ¸n ODA. 2­ Hµnh      lýcña chuyªn gia ODA   ngêith©n        vµ    khixuÊt nhËp    c¶nh kh«ng  ph¶icÊp    giÊy phÐp xuÊt nhËp    khÈu    mµ lµm  tôc ngay  i thñ    t¹ cöa khÈu XNC   (Trõ tr   êng    hîp mang hµng  thuéc diÖn    qu¶n    lýcña      c¸c Bé, Ngµnh  chøc n¨ng).   Tiªu chuÈn    hµnh    lýmiÔn  thuÕ thùc hiÖn theo  quy ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh sè  79/1998/N§­ TTg  ngµy 29/09/1998 cña    ChÝnh  phñ  Th«ng   07/1998/TT­ vµ  tsè  TCHQ   ngµy  14/10/1998 cña    Tæng  côc    H¶i Quan. 3­ ChØ     c¸ nh©n chuyªn gia ODA     îc t¹m      míi ®   nhËp miÔn  thuÕ  xe  01  «  t«,01  g¾n     xe  m¸y  nhËp  vµ  khÈu  miÔn  thuÕ hµng hãa quy ®Þnh  i t¹ phô    lôc sè    IIkÌm theo QuyÕt ®Þnh  211/1998­Q§­TTg  ngµy 31/10/1998 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ. II. u y  ® Þ n h  C ô  T h Ó:  Q 1    ­ ChØ   Côc    H¶i Quan  tØnh,thµnh    phè    ch¬ng  n¬icã  tr×nh,dù      ¸n ODA   míi ® îc cÊp      giÊy phÐp  t¹m nhËp  khÈu hµng hãa  miÔn  thuÕ cho chuyªn gia     cña  ch¬ng  tr×nh, dù  ®ã.    ¸n  Trêng hîp ®Þa  ph¬ng  kh«ng  tæ  cã  chøc    H¶i Quan  hoÆc   c¸c ch¬ng  tr×nh, dù  li     ¸n  ªntØnh  hoÆc   cÊp  ë  Trung ¬ng    th× Tæng  côc    H¶i Quan    sÏchØ  ®Þnh  Côc    H¶i Quan  tØnh,thµnh    phè thuËn tiÖn  cÊp giÊy phÐp.   2    ­ Chuyªn    gia ODA  ph¶icã    ®¬n    xin t¹m nhËp khÈu    c¸c hµng hãa theo  ®Þnh îng       l  víi dung: néi ­Tªn,hé      chiÕu,Quèc    tÞch. ­Tªn    ch¬ng  tr×nh,dù        ¸n t¹ ViÖtNam. i   ­Thêigian c«ng            t¸ct¹ ViÖtNam. i   ­Néi dung      hµng  hãa    xinnhËp  khÈu. ­Cöa    khÈu  nhËp  khÈu. §¬n    göiCôc    H¶i Quan  tØnh,thµnh    phè    ch¬ng  n¬icã  tr×nh,dù      ¸n ODA,  hoÆc  Côc    H¶i Quan  tØnh,thµnh    phè    îcTæng  n¬i®   côc    H¶iQuan chØ ®Þnh,  sau ®©y         gäit¾t lµ Côc    H¶i Quan  tØnh,thµnh    phè, vµ    ph¶icã      x¸c nhËn cña 
  2. 2 Bé, ngµnh chñ qu¶n thùc hiÖn    ch¬ng tr×nh,dù  ODA   c¸c chøng    ªn   ¸n  vµ    tõ li   quan ®Õn   hµng  hãa. ­ Chuyªn      gia ODA   thêigian c«ng    i cã      t¸ct¹ ViÖt Nam       tõ 183 ngµy      trëlªn míi ® îc phÐp      t¹m nhËp  «      i xe  t« (tay l¸ thuËn) vµ  g¾n       xe  m¸y  íi175  (d   ph©n  phèi). ­ Trêng    nhËp  «    xe    hîp t¹m  xe  t« vµ  g¾n m¸y  qua  dông,ph¶i®¶m   ®∙  sö      b¶o    c¸c®iÒu  kiÖn  sau: +  ChÊt îng xe  l   ®¶m   b¶o    tõ70%     trëlªn. +  Chuyªn    giaph¶ixuÊttr×nh giÊy têvÒ            quyÒn  h÷u  së  xe. ­ Trêng  xe  t«,xe    hîp  «    g¾n   m¸y  cña chuyªn    gia ODA   ® îc t¹m  ®∙    nhËp  bÞ  háng  tain¹n,nÕu  îcphÐp  nhËp  h  do      ®   t¹m  thay thÕ  t«,xe    «    m¸y  kh¸c th×     thêigian c«ng        t¸ccña  chuyªn giat¹ ViÖtNam         i   cßn      th¸ng. tõtrªn6  3­ Côc H¶i Quan tØnh, thµnh    phè    khi cÊp giÊy phÐp nhËp t¹m khÈu  miÔn thuÕ    Æt   c¸cm hµng ®Þnh îng ph¶ighirâ néidung  l           sau: ­§èit      îng:Chuyªn    giaODA. ­ Thêigian c«ng    i       t¸ct¹ ViÖt Nam       (®èivíi     giÊy phÐp  nhËp    t¹m  khÈu  «  xe  t«,xe    g¾n  m¸y). Néi dung    hµng  hãa  nhËp  khÈu. 4­  Trªn c¬  x¸c nhËn    së    cña Bé, ngµnh  chñ qu¶n  ch¬ng  vÒ  tr×nh,dù      ¸n ODA,    thêigian  thùc hiÖn  ¸n, sè îng  dù    l chuyªn  gia  ngêi th©n, Côc    vµ      H¶i Quan  tØnh, thµnh    phè  ph¶icã      sæ theo   dâi ®èi    víihµng hãa cña  chuyªn    gia ODA       tõ khinhËp  khÈu, ®Õn     i   khit¸ xuÊt hoÆc     chuyÓn  nhîng c¸c m Æt       hµng  ®Þnh îng. l ­ §Ó     ®¶m   b¶o  theo    dâiviÖc  nhËp­ i t¹m  t¸ xuÊt xe  t«,xe    «    g¾n   m¸y cña  chuyªn gia ODA,      chØ  Côc    H¶i Quan tØnh,thµnh    phè nµo cÊp giÊy phÐp    t¹m  nhËp khÈu  miÔn thuÕ      th× sÏcÊp phÐp  cho    t¸ xuÊt,chuyÓn  i   nhîng xe  t«,xe    «    g¾n m¸y,c¸ctr     êng    hîp kh¸cph¶icã  kiÕn      ý  cña  Tæng  côc    H¶i Quan. VÒ  nguyªn t¾c, c¸c hµng      hãa qu¶n   lý ®Þnh îng  l nhËp  khÈu, sau      thêi gian c«ng    i t¸ct¹ ViÖt Nam     th× ph¶i t¸    i xuÊt.Trêng    hîp chuyÓn nhîng,biÕu    tÆng  «    g¾n  xe  t«,xe  m¸y  ph¶ixinphÐp  quan    th×      c¬  H¶i Quan  thùc hiÖn  vµ    theo QuyÕt  ®Þnh  20/TCHQ­GSQL   ngµy  20/03/1996    vÒ viÖc chuyÓn  nhîng  xe cña ngêinícngoµi.     III.X ö  L ý  Vi P h¹ m:   Nh÷ng  hµnh      viviph¹m  quy ®Þnh  i t¹ Quy    chÕ  chuyªn gia nícngoµithùc           hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ODA   ViÖt    ¸n  ë  Nam  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   211/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 31/10/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh   phñ vµ  Th«ng   thíng dÉn    nµy    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËthiÖn        hµnh.  IV. æ  C h ø c  T h ù c  Hi Ö n:  T
  3. 3 Th«ng   tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. Thñ  ëng    tr c¸c Vô, Côc thuéc Tæng  côc H¶i Quan, Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, theo    chøc n¨ng cña m×nh, chÞu tr¸chnhiÖm       thi hµnh  th«ng  tnµy. S¸u  th¸ngmét  Côc      lÇn  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm    cã    b¸o c¸o  Tæng  côc    H¶i quan  l xe  t«,xe  sè îng  «    g¾n   m¸y t¹m nhËp, t¸    i xuÊt,chuyÓn    nhîng t¹ ViÖtNam      i   cña     îng trªn. c¸c®èi t  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2