Thông tư 08/1999/TT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư 08/1999/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/1999/TT-BTP về việc hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 92/1998/NĐ-CP ngày 10-11-1998 của Chính phủ về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1999/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1999/TT-BTP Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ B TƯ PHÁP S 08 /1999/TT-BTP NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 92 /1998/N -CP NGÀY 10/11/1998 C ACHÍNH PH V HÀNH NGH TƯ V N PHÁP LU T C A T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 04/06/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c i u 36 và i u 48 c a Ngh nh s 92/1998/N -CP ngày 10/11/1998 c a Chính ph v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngh nh); B Tư pháp hư ng d n th c hi n m t s quy nh c a Ngh nh như sau: 1. V t ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài T ch c lu t sư nư c ngoài nói t i Ngh nh là t ch c lu t sư ư c thành l p và hành ngh h p pháp nư c ngoài. Lu t sư nư c ngoài nói t i Ngh nh là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có gi y phép hành ngh lu t sư do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c ngoài c p. Gi y phép hành ngh lu t sư bao g m ch ng ch hành ngh , th lu t sư ho c gi y t khác xác nh n tư cách lu t sư. V i u ki n c p Gi y phép t Chi nhánh T ch c lu t sư nư c ngoài có ơn xin phép t Chi nhánh t i Vi t Nam và có các i u ki n quy nh t i i u 6 c a Ngh nh thì ư c c p Gi y phép t Chi nhánh t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Gi y phép). Khách hàng nư c ngoài ho t ng u tư, kinh doanh t i Vi t Nam quy nh t i i m 2 i u 6 c a Ngh nh bao g m: Cá nhân, t ch c nư c ngoài ang u tư, kinh doanh t i Vi t Nam; Cá nhân, t ch c nư c ngoài chuNn b u tư, kinh doanh t i Vi t Nam. V th t c c p Gi y phép
 2. T ch c lu t sư nư c ngoài mu n t Chi nhánh t i Vi t Nam ph i n p m t b h sơ cho B Tư pháp. H sơ g m có: ơn xin phép t Chi nhánh do ngư i ng u c a t ch c lu t sư nư c ngoài ký tên (M u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này); Các gi y t theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh. Các gi y t theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh n u b ng ti ng nư c ngoài, thì kèm theo b n b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ch ng nh n. Trong trư ng h p t ch c lu t sư nư c ngoài mu n t hai (02) Chi nhánh, thì ph i làm th t c xin phép riêng i v i m i Chi nhánh. Tên g i c a Chi nhánh ph i bao g m tên c a t ch c lu t sư nư c ngoài và tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ư c phép t Chi nhánh. V Qu n lý lu t sư, tư v n pháp lu t, B Tư pháp nh n và thNm tra h sơ xin t Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài. 4. V ăng ký hành ngh 4.1. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ư c c p Gi y phép, Chi nhánh ph i ăng ký hành ngh t i S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ư c phép t tr s (sau ây g i t t là S Tư pháp). M i Chi nhánh ch ư c có m t tr s t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ư c phép t Chi nhánh. Khi ăng ký hành ngh , Chi nhánh ph i làm ơn xin ăng ký hành ngh (M u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Kèm theo ơn ph i n p các gi y t sau ây: B n sao Gi y phép do B Tư pháp c p; B n sao h p ng thuê nhà làm tr s c a Chi nhánh có ch ng nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c ch ng th c c a y ban nhân dân qu n, huy n, th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S Tư pháp ph i hoàn thành th t c ăng ký và c p Gi y ăng ký hành ngh cho Chi nhánh. Gi y ăng ký hành ngh ư c làm thành ba b n: m t b n c p cho Chi nhánh, m t b n g i B Tư pháp và m t b n lưu t i S Tư pháp. Vi c ăng ký hành ngh quá th i h n quy nh t i i u 14 c a Ngh nh ch ư c th c hi n n u có lý do chính áng ư c B Tư pháp ch p thu n. Chi nhánh ph i làm ơn g i B Tư pháp trình bày rõ lý do ch m th c hi n vi c ăng ký hành ngh .
 3. B Tư pháp ch xét ơn xin ăng ký hành ngh quá h n n u ơn ư c g i ch m nh t là 15 ngày, k t ngày h t h n ăng ký. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ơn, B Tư pháp xem xét và thông báo b ng văn b n v vi c ch p thu n ho c không ch p thu n cho ăng ký hành ngh quá h n. 5. V th t c thay i n i dung Gi y phép, gia h n ho t ng cho Chi nhánh 5.1 Chi nhánh mu n thay i n i dung Gi y phép ph i làm ơn g i B Tư pháp; trong ơn ph i ghi rõ n i dung thay i, lý do xin thay i. Chi nhánh ư c thay i tên g i trong trư ng h p tên g i c a t ch c lu t sư nư c ngoài ã ư c thay i theo quy nh pháp lu t c a nư c, nơi t tr s chính c a t ch c lu t sư ó. 5.1.2. Trong trư ng h p thay i a i m t tr s c a Chi nhánh t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác, Chi nhánh ph i làm th t c xin thay i n i dung Gi y phép theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày B Tư pháp quy t nh cho phép thay i tr s , Chi nhánh ph i làm th t c ăng ký hành ngh t i S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s m i theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh và hư ng d n t i i m 4 c a Thông tư này. Trong trư ng h p thay i a i m t tr s trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi ư c phép t Chi nhánh, Chi nhánh ph i thông báo v a i m t tr s m i và n p b n sao h p ng thuê tr s m i cho S Tư pháp trư c khi thay i tr s mà không ph i làm th t c xin thay i n i dung Gi y phép theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh. 5.1.3. Trong trư ng h p xin phép thay i Trư ng Chi nhánh, thì kèm theo ơn xin phép ph i có văn b n c a t ch c lu t sư nư c ngoài c lu t sư khác làm Trư ng Chi nhánh. 5.1.4. Vi c thay i danh sách lu t sư c a Chi nhánh bao g m b sung lu t sư vào danh sách lu t sư và rút tên lu t sư kh i danh sách lu t sư. Trong trư ng h p xin phép b sung lu t sư vào danh sách lu t sư c a Chi nhánh, thì kèm theo ơn xin phép ph i có b n tóm t t lý l ch ngh nghi p, lý l ch tư pháp (n u có), b n sao Gi y phép hành ngh c a lu t sư d ki n b sung. Vi c b sung lu t sư vào danh sách lu t sư ph i ư c s ch p thu n c a B Tư pháp và ăng ký t i S Tư pháp. Trong trư ng h p rút tên lu t sư kh i danh sách lu t sư, Chi nhánh ch c n thông báo cho S Tư pháp sau khi có văn b n ch p thu n c a B Tư pháp. 5.1.5.Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n gi y t h p l , B Tư pháp quy t nh cho phép ho c t ch i vi c xin thay i n i dung Gi y phép c a Chi nhánh.
 4. Quy t nh cho phép thay i n i dung Gi y phép ư c c p cho Chi nhánh m t b n và m t b n g i cho S Tư pháp, nơi t tr s c a Chi nhánh. 5.2. Chi nhánh mu n gia h n ho t ng, thì ch m nh t 60 ngày, trư c khi h t h n ho t ng ghi trong Gi y phép ph i g i B Tư pháp m t b h sơ, g m có: ơn xin gia h n ho t ng c a Chi nhánh do ngư i ng u t ch c lu t sư nư c ngoài ký tên; Báo cáo v ho t ng c a Chi nhánh trong th i gian ho t ng t i Vi t Nam. B Tư pháp có văn b n ngh y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p t nh), nơi t tr s c a Chi nhánh cho bi t ý ki n v vi c gia h n ho t ng cho Chi nhánh. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n nói trên c a B Tư pháp, y ban nhân dân c p t nh có ý ki n b ng văn b n g i B Tư pháp v vi c gia h n ho t ng cho Chi nhánh. Sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân c p t nh, B Tư pháp quy t nh gia h n ho c t ch i gia h n ho t ng cho Chi nhánh. Quy t nh gia h n ho t ng ư c làm thành ba b n: m t b n c p cho Chi nhánh, m t b n g i U ban nhân dân c p t nh, nơi t tr s c a Chi nhánh và m t b n lưu t i B Tư pháp. Vi c ăng ký gia h n ho t ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh. 6. V quy n và nghĩa v c a Chi nhánh, c a lu t sư nư c ngoài 6.1. Chi nhánh ư c ký k t h p ng h p tác tư v n pháp lu t dài h n ho c theo v vi c v i t ch c hành ngh tư v n pháp lu t Vi t Nam th c hi n yêu c u tư v n v pháp lu t Vi t Nam c a khách hàng. 6.1.1. Vi c tư v n v pháp lu t Vi t Nam bao g m: Hư ng d n, gi i áp v các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; ưa ra ý ki n v vi c áp d ng pháp lu t Vi t Nam; So n th o h p ng và các văn b n khác có n i dung áp d ng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; Các hình th c tư v n khác v pháp lu t Vi t Nam. 6.1.2. T ch c hành ngh tư v n pháp lu t Vi t Nam là t ch c ư c phép thành l p và hành ngh tư v n pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 6.1.3. H p ng h p tác tư v n pháp lu t dài h n ư c làm thành b n b n, m i bên gi m t b n, m t b n g i S Tư pháp và m t b n g i B Tư pháp. Th i h n g i h p ng cho S Tư pháp và B Tư pháp là 15 ngày, k t ngày ký h p ng.
 5. 6.2. Chi nhánh ph i có ít nh t m t lu t sư nư c ngoài làm vi c thư ng xuyên t i Chi nhánh Vi t Nam. Trong trư ng h p Chi nhánh không có lu t sư nư c ngoài nào làm vi c t i Vi t Nam t 30 ngày liên t c tr lên, thì Chi nhánh ph i thông báo b ng văn b n cho S Tư pháp và B Tư pháp. 6.3. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày tuy n d ng ngư i lao ng theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh và nh n ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t theo quy nh t i i u 29 c a Ngh nh, Chi nhánh ph i thông báo danh sách kèm theo b n photocopy h p ng lao ng c a các nhân viên lao ng, ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t ó cho S Tư pháp. 6.4. Lu t sư c a Chi nhánh ph i có b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho vi c hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam. 6.4.1. Chi nhánh có th mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam t i m t Công ty b o hi m ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 6.4.2. Trong trư ng h p t ch c lu t sư nư c ngoài ã có b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho lu t sư hành ngh t i Vi t Nam, Chi nhánh không ph i mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p t i Vi t Nam mà ch ph i xu t trình B Tư pháp gi y t xác nh n v vi c b o hi m ó. 6.5. Chi nhánh ư c có con d u, ghi rõ tên c a Chi nhánh. Vi c qu n lý và s d ng con d u theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 7. V ch báo cáo, ki m tra nh kỳ 6 tháng và hàng năm, Chi nhánh ph i n p báo cáo v t ch c và ho t ng c a mình (M u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này) cho S Tư pháp, B Tư pháp trư c ngày 15/7 và 15/1 m i năm. Khi c n thi t, B Tư pháp ti n hành ki m tra ho c ph i h p v i B , ngành h u quan, y ban nhân dân c p t nh ti n hành ki m tra. Vi c ki m tra ư c thông báo cho Chi nhánh 7 ngày trư c ngày ti n hành ki m tra, tr trư ng h p ki m tra t xu t. Chi nhánh ph i ch p hành nghiêm ch nh quy t nh ki m tra và t o i u ki n thu n l i cho vi c ti n hành ki m tra. V nhi m v và quy n h n c a S Tư pháp S Tư pháp theo dõi vi c nh n và s d ng ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t, nhân viên Vi t Nam, nhân viên nư c ngoài c a Chi nhánh. Trong trư ng h p phát hi n Chi nhánh nh n ho c s d ng ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t, nhân viên Vi t Nam, nhân viên nư c ngoài làm vi c t i Chi nhánh mà không tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, S Tư pháp có quy n yêu c u
 6. Chi nhánh ch m d t vi c vi ph m ó và ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý. 8.2. S Tư pháp theo dõi vi c t p s c a ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t t i Chi nhánh. Hàng năm, ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t báo cáo S Tư pháp b ng văn b n v quá trình và k t qu t p s . Trong trư ng h p c n thi t, S Tư pháp có th yêu c u Chi nhánh báo cáo v vi c t p s ó. 8.3. S Tư pháp ti n hành ki m tra tình hình t ch c và ho t ng trong 6 tháng và m t năm c a Chi nhánh t i a phương. Khi ti n hành ki m tra, S Tư pháp ph i thông báo cho Chi nhánh trư c 7 ngày. Trong trư ng h p th y c n thi t ph i ki m tra t xu t, S Tư pháp ph i xin ý ki n B Tư pháp và ch ư c ti n hành ki m tra sau khi có s ng ý c a B Tư pháp. 8.4. nh kỳ 6 tháng và hàng năm, S Tư pháp ph i g i B Tư pháp báo cáo b ng văn b n v tình hình qu n lý t ch c và ho t ng c a các Chi nhánh trong thNm quy n và ph m vi ư c giao (M u s 04 ban hành kèm theo Thông tư này). Trong quá trình qu n lý, n u có v n vư ng m c, S Tư pháp báo cáo xin ý ki n B Tư pháp và xu t bi n pháp gi i quy t. 9. Thông tư này có hi u l c t ngày 28 tháng 2 năm 1999 và thay th Thông tư 791b/TT-LSTVPL ngày 08/09/1995 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành Quy ch hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 8/7/1995 c a Chính ph . Nguy n ình L c ( ã ký) M US 01 TÊN T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI Ngày..... tháng.... năm... ƠN XIN C P GI Y PHÉP T CHI NHÁNH T I VI T NAM Kính g i: Ngài B trư ng B Tư pháp Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Tôi là........., ngư i ng u...... (tên t ch c lu t sư nư c ngoài) bày t nguy n v ng xin Ngài cho pép chúng tôi là: .......................................................................................... ..........................................................................................
 7. (Tên y c a t ch c lu t sư nư c ngoài) Qu c t ch:................................................... Thành l p ngày......... tháng........ năm.... a ch tr s chính:.......................................................... .......................................................................................... Tel:.............. telex:................................ Fax:.................... ư c t Chi nhánh t i Vi t Nam v i n i dung như sau: Tên g i c a Chi nhánh:...................................................... ............................................................................................ Tr s c a Chi nhánh xin t t i t nh (thành ph ):........... N i dung ho t ng và lĩnh v c hành ngh tư v n pháp lu t: ................................................................................................ ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................. Th i h n ho t ng:.................................................................. H và tên lu t sư Trư ng Chi nhành:....................................... ................................................................................................ S lu t sư nư c ngoài, nhân viên Vi t Nam và nhân viên nư c ngoài d ki n làm vi c t i Chi nhánh. .................................................................................................... Chúng tôi xin cam k t tuân th pháp lu t Vi t Nam và ho t ng úng v i n i dung ghi trong Gi y phép t Chi nhánh t i Vi t Nam. Xin g i t i Ngài l i chào trân tr ng.
 8. Ngư i ng u T ch c lu t sư nư c ngoài Ký tên ( óng d u n u có) M US 02 TÊN CHI NHÁNH Ngày......... tháng......... năm......... ƠN XIN ĂNG KÝ HÀNH NGH Kính g i: Ngài Giám c S Tư pháp Tôi là:........, Trư ng Chi nhánh...... (tên Chi nhánh) ư c thành l p theo Gi y phép t Chi nhánh t i Vi t Nam s ........ ngày...... tháng... năm...... c a B Tư pháp, xin ăng ký hành ngh v i n i dung như sau: 1. Tên Chi nhánh:................................................................... ................................................................................................ 2. Tr s t t i s nhà:.................... ư ng (ph ).................. ............................................................................................... Qu n (th xã):............................. t nh (thành ph )................. ............................................................................................... i n tho i:............................................................................ Telex:............................................ Fax............................... 3. N i dung ho t ng c a lĩnh v c hành ngh tư v n pháp lu t: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 4. S ngư i làm vi c t i Chi nhánh:..................................... - S lu t sư nư c ngoài:.......................................................
 9. - S nhân viên Vi t Nam:.................................................... - S nhân viên nư c ngoài:.................................................. (Ghi rõ h , tên, qu c t ch, ch c danh, nhi m v chính ư c giao) ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 5. H và tên lu t sư Trư ng Chi nhánh:................................ - Qu c t ch:........................................................................... - H chi u s :.......................................................................... 6. Th i h n ho t ng c a Chi nhánh n ngày........ tháng..... năm...... Xin g i t i ngài l i chào trân tr ng. Trư ng Chi nhánh Ký tên (Ghi rõ h và tên) M US 03 TÊN CHI NHÁNH Kính g i: B Tư pháp BÁO CÁO V T CH C VÀ HO T NG C A CHI NHÁNH T ngày...... tháng........ năm...... n ngày...... tháng...... năm... I- CƠ C U T CH C S ngư i làm vi c cho Chi nhánh là: trong ó: - S lu t sư nư c ngoài: - S c nhân lu t Vi t Nam t p s hành ngh tư v n pháp lu t: - S nhân viên Vi t Nam: - S ngư i lao ng nư c ngoài:
 10. II. TÌNH HÌNH HO T NG C A CHI NHÁNH 1. Ho t ng tư v n pháp lu t. 1.1. S khách hàng nư c ngoài: 1.2. S khách hàng Vi t Nam: 1.3. T ng s v vi c tư v n pháp lu t ã nh n: trong ó - S v vi c ã hoàn thành: Lu t sư th c hi n: - S v vi c ang th c hi n: Lu t sư th c hi n: - S v vi c chưa th c hi n: 1.4. Nh ng v vi c ph i b i thư ng thi t h i v t ch t do l i c a lu t sư Chi nhánh gây ra cho khách hàng: 1.5. Doanh thu: 1.6. T ng s ti n ã n p thu : (Ghi rõ s ti n ph i n p i v i t ng lo i thu ) 2. Ho t ng h p tác hành ngh tư v n pháp lu t v i các t ch c hành ngh tư v n pháp lu t c a Vi t Nam ( i tác, phương th c, n i dung h p tác). 3. H p tác v i các cơ quan nhà nư c Vi t Nam. 4. Các ho t ng khác; III. T ÁNH GIÁ IV. PHƯƠNG HƯ NG HO T NG TRONG TH I GIAN T I VÀ Ý KI N XU T. Trư ng Chi nhánh Ký tên, óng d u (Ghi rõ h tên) U BAN NHÂN DÂN T NH, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH c l p - T do - H nh phúc S Tư pháp Ngày........ tháng........ năm.....
 11. S Kính g i: B Tư pháp BÁO CÁO V T CH C VÀ HO T NG C A CÁC CHI NHÁNH T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I T NH, THÀNH PH ........... T ngày.... tháng... năm n ngày.... tháng.... năm.... I. V TÌNH HÌNH T CH C - S Chi nhánh t t i t nh, thành ph : + S Chi nhánh ang ho t ng: + S Chi nhánh chưa ăng ký hành ngh : - S lu t sư nư c ngoài: - S nhân viên Vi t Nam: - S ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c t i các Chi nhánh: - S c nhân lu t Vi t Nam t p s t i các Chi nhánh: II. V TÌNH HÌNH HO T NG - Vi c t p s c a c nhân lu t Vi t Nam t i các Chi nhánh. - Ho t ng h p tác hành ngh tư v n pháp lu t gi a các Chi nhánh và t ch c hành ngh tư v n pháp lu t Vi t Nam (phương th c h p tác, hi u qu h p tác....). III. KI N NGHN Giám c S Tư pháp (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản