intTypePromotion=1

Thông tư 08/2000/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
8
download

Thông tư 08/2000/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  08/2000/TC­T C D N   B tµi n g µy  19 th¸ng  01 n¨ m  2000 s öa ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t  b s sè 63/1999/TT­B T C   g µy  7/6/1999  ña B é  T µi ch Ý n h  v Ò  viÖc  n c h íng d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý d o a n h  thu, chi p h Ý  vµ  gi¸ thµnh s¶n p h È m ,  d Þ c h  vô  t¹i    c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc n Thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  59/CP  sè  ngµy 03/10/1996  cña  ChÝnh  phñ ban  hµnh  Quy  "  chÕ  qu¶n      lý tµichÝnh  h¹ch  vµ  to¸n kinh    doanh  ®èi    víidoanh  nghiÖp  Nhµ     vµ  níc "  NghÞ   ®Þnh   27/1999/N§­   sè  CP ngµy  20/4/1999  cña  ChÝnh  phñ söa  ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  quy chÕ    tµichÝnh   nãitrªn,  Bé    Tµi chÝnh  ban  ®∙  hµnh Th«ng   63/1999/TT­ t sè  BTC  ngµy  7/6/1999 híng  dÉn viÖc qu¶n    lýdoanh      thu,chiphÝ  gi¸thµnh  vµ    s¶n phÈm,  dÞch  t¹  vô  i c¸c  doanh  nghiÖp. §Ó     víit×nh    phï hîp    h×nh  thùc tÕ      ho¹t®éng  cña    chøc  c¸c tæ  §¶ng,§oµn    thÓ  i t¹ doanh    nghiÖp,Bé      Tµi chÝnh  söa ®æi, bæ     sung     tiÕt1.4 ­  ®iÓm   ­PhÇn  ­Môc     1   B   II Th«ng   63/1999/TT­ ­ tsè  BTC   sau: nh  1/ Chi phÝ      b¶o hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh phÝ  y  vµ    c«ng ®oµn  îc ®   tÝnh    së  trªnc¬  quü  tiÒn l  ¬ng cña doanh nghiÖp  theo    c¸c chÕ  hiÖn  ®é  hµnh  cña Nhµ  níc. Chi phÝ    cho  chøc  tæ  §¶ng,§oµn    thÓ  îclÊy tõ nguån  ®       kinh phÝ    cña tæ  chøc  nµy, nÕu    nguån  kinh phÝ    cña  chøc  tæ  §¶ng, §oµn    thÓ kh«ng      ®ñ ®Ó chi th×    phÇn  chªnh lÖch thiÕu  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ kinh  doanh cña  doanh  nghiÖp. 2/ Chi phÝ        ho¹t®éng  cña    chøc  c¸c tæ  §¶ng,§oµn    thÓ  i t¹ doanh    nghiÖp  ® îcthùc hiÖn  sau:     nh  ­ L¬ng  phô    vµ  cÊp  tÝnh  cã  chÊtl ¬ng cña    chuyªn tr¸chhoÆc   c¸n bé      kiªm  nhiÖm   cña c¸c  chøc  tæ  §¶ng, §oµn    thÓ  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ  gi¸ vµ    thµnh s¶n  phÈm, dÞch  theo  vô  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  i 03    tr sè  TT/TC­     TW ngµy  16/6/1993  cña Ban    Tæ chøc Trung  ¬ng híng dÉn thùc  hiÖn quy  ®Þnh t¹m  thêichÕ       ®é tiÒn ¬ng    l míi cña c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn chøc  quan  c¬  §¶ng,  §oµn thÓ. ­ Ngoµi phÇn  kinh phÝ  cña c¸c tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ t¹ doanh i nghiÖp ® îc chi  tõ nguån quy ®Þnh  t¹ c«ng v¨n sè 517 TC/TCQT  ngµy  i 30/10/1992  cña  Ban    Tµi chÝnh  qu¶n    trÞ Trung ¬ng híng dÉn    thihµnh  NghÞ  quyÕt  cña  ChÝnh    chÕ  ®¶ng  Bé  trÞvÒ  ®é  phÝ; Th«ng   ªnBé  103    tli   sè  TTLB  ngµy  2/12/1994 cña  TµichÝnh     Bé    ­Tæng   Liªn®oµn    lao®éng  ViÖtNam     híng  dÉn  trÝch  nép  kinh phÝ  c«ng  ®oµn;    héi phÝ,  ®oµn phÝ  cña c¸c  chøc  tæ  ®oµn  thÓ kh¸c nÕu    thiÕu  doanh  th×  nghiÖp  îc h¹ch    ®   to¸n phÇn chªnh  lÖch  thiÕu  vµo    chiphÝ  kinh doanh    cña doanh  nghiÖp      ®Ó bæ sung  kinh phÝ    cho  c¸ctæ    chøc  trªn. 3/ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    NghÞ  ®Þnh  27/1999/ sè  N§­CP  ngµy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ  hiÖu    cã  lùc.C¸c quy ®Þnh  kh¸c vÉn    thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   63/1999/TT­ t sè  BTC  ngµy 7/6/1999 cña  Bé    TµichÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2