Thông tư 08/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 08/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XB, ngày 29/4/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  ® Ç u  t s è  08/2000/TT­B K H   n g µ y 12  th¸ng 7 n¨ m  2000 h í ng d É n   æ   u n g  s ö a ® æ i   b s c« n g  t¸c ® Ê u  th Ç u   © y  d ù n g   n g   × nh h ¹ t Ç ng     x c« tr c ñ a T h « n g    liªn Þ ch  è  416/1999/TTLT/B K H­U B D T M N ­ T C­X D,  g µ y  29  t  t s n th¸ng 4 n¨ m  1999 Sau    èng  Êt víiBé   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng  µ  û   khith nh     T    X d v U ban  © n   éc  D t vµ  Òn  óivÒ   Öc  íng dÉn    Mi n   vi h   bæ sung  Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 416/1999/TTLT/ BKH­UBDTM N­TC­XD,  µy  ng 29/4/1999  íng  Én  ¬  Õ   h d c ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  l  t x©y  ùng  d c«ng  ×nh  ¹  Çng        Æc   Öt khã  tr ht ë c¸c x∙ ® bi   kh¨n  Òn  ói vµ  ïng  mi n  v s©u,  ïng    é   Õ   ¹ch  µ  Çu   híng  Én    v xa, B K ho v§ t d bæ sung  öa  æi  s® c«ng    t¸c ®Êu  Çu  ©y  ùng  th x d c«ng  ×nh h¹ tÇng      Æc   Ötkhã  tr     c¸cx∙® bi   kh¨n nh    sau:   Thay  iÓ m     ôc    Çn    ® 3, m 6, ph IIquy  nh  ®Þ c«ng  ×nh x∙kh«ng  ù lµm  îc tr     t  ®  th× chiathµnh  møc        2  nh sau: ­ C«ng  ×nh  ã    tr c tæng møc   èn  u       v ®Ç t trªn1.000  iÖu ®ång  ùc hiÖn  tr   th   theo c¬  Õ   Ön  µnh.   ch hi h ­ C«ng  ×nh cã    tr   møc   èn  u    õ 1.000  iÖu ®ång  ëxuèng  Chñ   v ®Ç t t   tr   tr   do  tÞch UBND  tØnh  Õt  nh  quy ®Þ chØ  nh  Çu  ®Þ th hoÆc     nh  x¸c ®Þ møc  èn    v ®Ó uû  Òn  quy cho  ñ  Þch  Ch t UBND   Ön  huy chØ  nh  Çu. ®Þ th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản