intTypePromotion=1

Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng    t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi   S è  08/2000/TT­B L § T B & X H  n g µ y  29 th¸ng 03 n¨ m  2000  H í ng d É n   ù c hi Ö n   Ö c c Ê p  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   th vi ch o  n g êi n íc n g o µ i  µ m   Ö c t¹ic¸c d o a n h  n g hi Ö p,  l vi   t æ   h øc     Ö t N a m c ë Vi C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 58/CP  µy  10­ ng 03­ 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi cÊp  Êy  Ðp    ng  gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹    ng       vi t i doanh  c¸c nghiÖp,  tæ chøc    Öt Nam   µ  ë Vi   v NghÞ   nh  è  ®Þ s 169/1999/N§­   µy  12­ CP ng 03­ 1999   cña  Ýnh  ñ  öa  æi,bæ   Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  ®Þ 58/CP  µy  ng 03­ 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Êp  Êy  Ðp    ng  10­ c Ch ph v c gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi ng       lµm  Öc  ¹    vi t i doanh  c¸c nghiÖp, tæ    chøc    Öt Nam;  ë Vi   Sau    ã    Õn  ña   khic ý ki c c¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan, Bé     ng c li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng  Én   v X∙    d thùc hiÖn  Öc  Êp  Êy  Ðp    ng    vi c gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹    ng       vi t ic¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc    ÖtNam     ë Vi   nh sau:   I. è i tî ng ¸p d ô n g  § §èi t ng  dông  Êp  Êy  Ðp    ng  µ ngêi níc ngoµi,ngêi ViÖt  î ¸p  c gi ph lao ®é l           Nam   nh      ícngoµi(sau  y  äichung  µngêilao ®éng  ícngoµi)lµm  ®Þ cën     ®© g   l     n    viÖc  ¹    t i doanh  c¸c nghiÖp, tæ    chøc    Öt Nam   äichung  µ ngêi sö  ông  ë Vi   (g   l   d lao®éng) sau  y:     ®© 1.Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n 2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   a.Doanh    nghiÖp  ã  c 100%   èn  ícngoµi; v n  b.Doanh    nghiÖp  ªndoanh  íi ícngoµi; li   v   n c.C¸c  tham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  êng  îp nµy    bªn  gia h   h     (tr h   doanh  nghiÖp  Öt Nam   Þu  Vi   ch tr¸chnhiÖm   µm  ñ tôc xincÊp  Êy  Ðp    ng    l th       gi ph lao ®é cho  êilao®éng  ícngoµi). ng     n  d. Doanh    nghiÖp BOT   ùc hiÖn  îp ®ång  ©y  ùng    (th   h  xd ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao),doanh    nghiÖp BTO   ùc hiÖn  îp  ng  ©y  ùng    (th   h ®å x d ­ chuyÓn  giao  kinh  ­  doanh)  µ  v doanh  nghiÖp    ùc hiÖn  îp  ng  ©y  ùng    BT (th   h ®å x d ­ chuyÓn  giao). 3.Doanh    nghiÖp  trongkhu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp; 4. Doanh    nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c(bao  å m   c¸cc¬    g c¶    së s¶n  Êt­kinh doanh  µ  é  xu      v h kinh doanh    Ó  ã  ¨ng  ý    c¸th c ® k kinh doanh  Õu     n ® îcUû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ cho  Ðp  Ón  ph tuy lao®éng  ícngoµi);   n  5.§¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo chÕ     ¹ch to¸nkinhtÕ;   ®é h       6. Tæ     chøc kinh doanh, dÞch  ô  éc  ¬      v thu c quan  µnh  Ýnh  µ   íc, h ch Nh n   lùcl ng vò   î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n, tæ    th nh d   chøc  Ýnh  Þ­x∙héikh¸c; ch tr       
 2. 7. Nhµ   Çu  Çu  Ýnh, thÇu  ô) lµ tæ    th (th ch   ph     chøc  kinh tÕ  ã      c t c¸ch ph¸p     nh©n  ña  Öt Nam   c Vi   hoÆc   íc ngoµi nhËn  Çu. Trong  êng  îp  u   Çu  n    th   tr h ®Ê th tuyÓn  än   Ên,nhµ  Çu  ã  Ó  µc¸nh©n; ch tv   th c th l     8.C¬   ë  tÕ,v¨n ho¸,thÓ    s y        thao,gi¸odôc  µ  o  ¹o;    v ®µ t 9.V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   c«ng    ícngoµi,   tyn     nh¸nh    chi c¸cc«ng    ícngoµi, tyn     v¨n phßng  i diÖn    chøc: kinh tÕ, th ng  ¹i,tµichÝnh, ng©n  µng, ®¹   c¸c tæ       ¬ m       h   b¶o  Ó m,  hi khoa  äc   ü  Ët,       ôc,y  Õ,tvÊn  h ­k thu   ho¸ gi¸od   t    v¨n ph¸p luËt.   10.Ng ©n  µng  ªndoanh  íi ícngoµi,chinh¸nh  ©n  µng  ªndoanh    h li   v    n    ng h li   víiníc ngoµi,bao  å m   chi nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi vµ  chøc  Ýn       g c¶    ng h n    tæ  t dông  ªndoanh, tæ  li     chøc  Ýn  ông  td 100%   èn  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt v n      t iVi   Nam,  c«ng    ªndoanh  ty li   b¶o  Ó m   hi hoÆc  c«ng    ªndoanh  ty li   m«i  í    gi ib¶o hiÓ m,    chinh¸nh  chøc  Ëts  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. tæ  lu   n      ho   t i   11.Hîp      t¸cx∙. Trong   c¸c doanh nghiÖp, tæ    chøc nªu    õ ®iÓ m   ®Õ n   iÓ m     trªn(t   1  ® 11) c¸c®èi t ng sau  y     î   ®© kh«ng  éc diÖn  Êp  Êy phÐp    ng: thu   c gi   lao®é ­ Ng êinícngoµi® îcngêisö  ông    ng      ö  ýkhã           d lao®é thuª®Ó x l   kh¨n trong     tr ng  îp  Èn  Êp  êng  îp  Èn  Êp  îc quy  nh  µ nh÷ng  ù  è, t×nh  ê h kh c (tr h kh c ®   ®Þ l  sc  huèng  ü  Ët,c«ng  k thu   nghÖ  phøc  ¹pn¶y  t  sinh lµm    ¶nh  ëng  h hoÆc   ã  c nguy  c¬  ¶nh  ëng  í  h t is¶n  Êt  xu kinh  doanh  µ   m c¸c  chuyªn gia  Öt  Vi Nam   µ    v c¸c chuyªn    íc ngoµi hiÖn  ang    Öt Nam   gia n     ® ë Vi   kh«ng  Ó  ö  ý® îc); Õu  êi th x l    n th   gian ®Ó   ö  ýkhã    x l  kh¨n trong tr ng  îp   Èn  Êp  õ 6      ê h  kh c t   th¸ng trëlªn,th×        trong   2 th¸ng®Ç u   µo  ÖtNam   µm  Öc  êinícngoµi® îcthuªvÉn    v Vi   l vi ng         ph¶ilµm  ñ   th   tôcxincÊp  Êy phÐp    ng     gi   lao®é theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy;   ®Þ t i tn ­ Ng êi níc ngoµilµ thµnh    éi ®ång          viªnH   qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c, Phã  ®è   tæng gi¸m  c, Gi¸m  c, Phã  ®è   ®è   gi¸m  c    ®è c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµi; ­Ng êinícngoµilµtr ng             ë v¨n phßng  idiÖn,tr ng    ®¹     ë chinh¸nh. II. h ñ  t ô c c Ê p  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g, gia h ¹ n   T gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g  v µ  c Ê p  l¹i Ê y p h Ð p  lao ® é n g  gi 1.C Êp  Êy phÐp    ng.   gi   lao®é a) Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    ng   s xinc gi   lao®é Ng êi sö  ông    ng   d lao ®é ph¶igöi 01  ét)bé  å  ¬  í c¬      (m   h s t i quan  µ   íc   Nh n   ® îcBé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiuû  Òn    X∙    quy (theo quy  nh  ¹ M ôc      ®Þ ti  IV cña  Th«ng   nµy) ®Ó     Êp  Êy  Ðp  t   xin c gi ph lao  ng  ®é cho  êi lao  ng  íc ng   ®é n  ngoµi, é  å  ¬  å m   ã:   hsg b c ­C¸c  Êy têcña  êisö  ông    ng, gå m:   gi     ng   d lao®é   +  ¬n    Êp  Êy  Ðp    ng  § xin c gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi (theo m É u   è    ng         s1 ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy);   tn +  ét  M b¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, giÊy  Ðp  µnh      ph th lËp  µ  ¹t®éng  v ho   hoÆc   Êy cho  Ðp  Æt    gi   ph ® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ¹     ®¹   ti
 3. ViÖtNam   c¬    do  quan  ã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   Êp,cã  c th quy c Vi   c   chøng  Ën  ña  nh c c¬ quan  c«ng chøng  µ   ícViÖtNam; Nh n     + V¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  Ón  êinícngoµi ph tuy ng       theo quy  nh  ¹ kho¶n1  Òu  cña  ®Þ t i §i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/CP  µy  10­ ng 03­ 1996  cña  Ýnh  ñ  Ch ph (theom É u   è  ban  µnh  Ìm    s 2  h k theo Th«ng   µy).   tn + B¶n sao  îp  ng    ng  ã  êih¹n  ∙  h ®å lao ®é c th   ® giao  Õt  íingêi sö  ông  k v   d lao ®éng  ã    Ën  ña  êisö  ông    ng  µy    c x¸c nh c ng   d lao ®é n hoÆc   Õt  nh  ö  quy ®Þ c lµm  Öc    Öt Nam   ña  Ýa  íc ngoµi (®èi víitr ng  îp  êi níc ngoµi vi ë Vi   c ph n        ê h ng       hiÖn  ang    Öt Nam); hoÆc   ® ë Vi     v¨n b¶n  ña  êi sö  ông    ng  Ò   ù  c ng   d lao ®é vd kiÕn  Ïgiao kÕt  îp ®ång    ng  s    h  lao ®é hay  ù  Õn  Õt  nh  Ïcö  µm  Öc  d ki quy ®Þ s   l vi ë  ÖtNam. Vi   ­C¸c  Êy têcña  êilao®éng  ícngoµi, å m:   gi     ng     n   g +  ¬n    Êp  Êy  Ðp  § xin c gi ph lao  ng  ¹  Öt Nam   ®é t iVi   (theo  É u   è  ban  m s 3  hµnh  Ìm  k theo Th«ng   µy).   tn +  Õu  ý lÞch   ph¸p  Së     Phi l   t do  T ph¸p  ¬i ngêi níc ngoµi ®ang    ó t¹ n       c tr     i ViÖtNam   Êp.   c Trêng  îp ngêinícngoµi®ang    óë  ícngoµith× phiÕu  ýlÞch tph¸p h       c tr   n      l       do  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ña  ícngoµicÊp. c th quy c n     + B¶n  sao chøng chØ   Ò   ×nh    v tr ®é chuyªn m«n       tay nghÒ   ña  êi níc c ng     ngoµi.Chøng    chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n     Ò   ña  êilao ®éng  íc   tay ngh c ng     n  ngoµi,bao  å m:    g b»ng  ètnghiÖp  ihäc  t  ®¹   hoÆc  ¬ng  ¬ng  ëlªnhoÆc   Êy t ® tr     gi   chøng  Ën  Ò     Ò   ña  êinícngoµido  ¬  nh v tayngh c ng       c quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c theo quy  nh  ña  íc®ã.   ®Þ c n  §èivíi êilao®éng  ícngoµilµnghÖ   ©n  ÷ng  µnh  Ò      ng     n     nh nh ng ngh truyÒn  thèng hoÆc   êi cã  Òu  ng   nhi kinh nghiÖ m  trong nghÒ  nghiÖp, trong  iÒu    ® hµnh s¶n  Êt,qu¶n  ýn Õu  xu   l  kh«ng  ã  c chøng  chØ  × ph¶icã  th     b¶n  ùnhËn  Ðt  t  x vÒ   ×nh ®é   tr   chuyªn m«n,    Ò   µ  ×nh ®é     tayngh v tr   qu¶n  ý® îcc¬  l     quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  ícm µ   êi®ã   c n   ng   mang  èc  Þch    Ën. qu t x¸cnh +  Êy  Gi chøng  Ën  nh søc  Î do  Önh  Ön  Êp  kho   b vi c tØnh  ë lªncña  Öt tr     Vi   Nam   Êp  c hoÆc   b Önh  Ön,c¬  ë  ÷a  Önh  do  vi   s ch b kh¸c nhng    ph¶it ng  ¬ng   ¬ ® b Önh  Ön  Êp  vi c tØnh.N Õ u   Êy chøng  Ën    gi   nh søc  ή îccÊp    ícngoµith× kho     ën      theo quy  nh  ña  íc®ã.   ®Þ c n  GiÊy  chøng  Ën  nh søc  Î cã    Þ trong thêih¹n  th¸ng (s¸u th¸ng) kho   gi¸tr      6        kÓ   õ ngµy  Êp  í ngµy  ¬  t  c t  i c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ën  å  ¬    Êp  nh n   th quy nh h s xinc giÊy phÐp    ng.   lao®é +  ý  Þch  ù thuËt cã  Ll t    d¸n  ét  m ¶nh  Ç u   ña  êi níc ngoµi,kÝch  íc m c ng       th   ¶nh  3cm   4cm,  x  (theo m É u   è  ban  µnh  Ìm    s 4  h k theo Th«ng   µy).   tn +  ¶nh  µu,  Ých  íc(3cm  4cm),®Ç u     Çn,chôp  Ýnh  Ön, Ba  m k th   x    ®Ó tr   ch di   râ m Æt,  â haitai    r    , kh«ng  eo  Ýnh, ¶nh  ôp  ® k   ch kh«ng    ét  qu¸ m n¨m  Ýnh  n   t ®Õ ngµy  Ën  å  ¬    Êp  Êy phÐp    ng. nh h s xinc gi   lao®é PhiÕu  ý lÞch   l  t ph¸p,giÊy    chøng  Ën  nh søc  Î,lý lÞch  ù thuËt,b¶n  kho     t    sao  chøng chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n    Ò,    tayngh b¶n  ùnhËn  Ðt vÒ   ×nh t  x   tr   ®é  chuyªn m«n,    Ò   µ  ×nh ®é     tayngh v tr   qu¶n  ýn Õu l  b»ng  Õng  ícngoµiph¶i ti n      ® îcdÞch    Õng  Öt.B¶n  Þch    ra ti Vi   d ph¶i® îchîp ph¸p      ù      ho¸ l∙nhs hoÆc   îcc¬  ®  quan  c«ng chøng  µ   ícViÖtNam   Nh n     chøng  Ën. nh
 4. b) C Êp  Êy phÐp    ng:   gi   lao®é ­ GiÊy  Ðp    ng  îccÊp    ph lao ®é ®  theo  êih¹n  ña  îp ®ång    ng  ∙  th   c h  lao ®é ® giao  Õt  k hoÆc   ù  Õn  Ï giao  Õt, hoÆc   d ki s   k  theo quyÕt  nh   ö  ®Þ c sang  µm  l viÖc  ña  Ýa  ícngoµi. êih¹n cña  îp ®ång    ng    Êp  Êy phÐp   c ph n     Th     h  lao®é ®Ó c gi   lao ®éng  µ thêih¹n  ña  îp  ng    ng    nh  õ 1    l    c h ®å lao ®é x¸c ®Þ t   n¨m  n   n¨m, ®Õ 3    hoÆc   îp ®ång    ng  h  lao®é theo mïa  ô,theo c«ng  Öc  Êt ®Þnh  íi n¨m.   v    vi nh   d  1  ­ Trong  êih¹n  ngµy  êil¨m  µy),kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬      th   15  (m   ng   t  nh ®ñ h s xin cÊp  Êy phÐp    ng  îp lÖ,c¬  gi   lao®é h     quan  îcBé  ®   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héiuû  Òn    quy ph¶icÊp  Êy  Ðp    ng    gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi.Trong  êng  ng       tr hîp kh«ng  Êp  îcgiÊy phÐp    ng  × ph¶icã      c ®    lao ®é th     v¨n b¶n    êi µ  râ lý tr¶l   nªu      v do. 2.Gia  ¹n  Êy phÐp    ng   h gi   lao®é a)  å   ¬      ¹n  Êy  Ðp    ng:  Ë m   Êt  µ 30  µy, tr c H s xin gia h gi ph lao ®é ch nh l   ng   í   ngµy  îp ®ång    ng  ò  Õt  ¹n,ngêisö  ông    ng  h  lao ®é c h h    d lao ®é ph¶igöi01  ét)     (m   bé  å  ¬        ¹n  Êy  Ðp    ng  í c¬  h s xin gia gia h gi ph lao ®é t   quan  µ  íc® îc Bé     i nh n     Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi uû  Òn        ¹n  Êy  Ðp    ng  v X∙    quy ®Ó xin gia h gi ph lao ®é cho  êinícngoµibé  å  ¬  å m   ã: ng       hsg c ­ §¬n      ¹n  Êy  Ðp    ng  ña  êisö  ông    ng    xin gia h gi ph lao ®é c ng   d lao ®é (theo  m É u   è  ban  µnh  Ìm  s 5  h k theo  Th«ng   µy).Trong    tn   ®ã ph¶inªu  â  ýdo  a    r l   ch ®µo   ¹o ® îc ngêi ViÖt  t      Nam     ®Ó thay  Õ; hä    êi ViÖt  th   tªn ng   Nam   ∙  ® hoÆc   ®ang  îc ®µo  ¹o,kinh phÝ   o  ¹o,thêigian  o  ¹o,®Þa   iÓ m   o  ¹o ®  t    ®µ t     ®µ t   ® ®µ t   ®Ó   thay thÕ  êilao®éng  ícngoµi.   ng     n    ­ B¶n    sao  îp ®ång    ng  ∙    ¹n.B¶n  h  lao ®é ® gia h   sao  µy  n ph¶icã    Ën    x¸c nh vµ  ng  Êu  ña  êisö  ông    ng. ®ã d c ng   d lao®é ­GiÊy  Ðp    ng  ∙  îccÊp.   ph lao®é ® ®   b) Gia  ¹n giÊy phÐp    ng:   h    lao®é ­GiÊy  Ðp    ng  ∙  Êp  îcgiah¹n  ét  Çn.Thêigian giah¹n  Êy   ph lao®é ® c ®     m l         gi   phÐp    ng ¬ng  lao ®é t øng  íithêigian gia h¹n  ña  îp ®ång    ng  ∙  v        c h  lao ®é ® giao  kÕt. V Ý   ô: ¤ng    ∙  d  A ® giao  Õt  îp  ng    ng  ã  êih¹n  µ 3  k h ®å lao ®é c th   l   n¨m  íi v  c«ng    vµ  îc cÊp  Êy  Ðp    ng  íithêih¹n  µ 3  ty X  ®   gi ph lao ®é v    l   n¨m.  nhu  Çu  Do  c «ng  vµ  A  c«ng    ®∙  tyX  tho¶ thuËn    ¹n hîp ®ång    ng  ∙    giah     lao®é ® giao kÕt    thªm  3  n¨m, th× giÊy phÐp    ng    îcgiah¹n víi êih¹n lµ3       lao®é ®ã ®               n¨m. th ­ Trong  êih¹n  ngµy  êil¨m  µy) kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp   th   15  (m   ng   t   nh ®ñ h s h   lÖ,c¬    quan  îc Bé   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiuû  Òn  v X∙    quy ph¶igia h¹n     giÊy  Ðp    ng. Trêng  îp  ph lao ®é   h kh«ng    ¹n  ×  gia h th ph¶icã  b¶n    êivµ    v¨n  tr¶l   nªu  â lýdo.Kh«ng    ¹n cho  ÷ng  êiviph¹m  r      giah   nh ng     nghiªm  äng ph¸p luËtlao tr        ®éng  ÖtNam. Vi   3.C Êp  ¹giÊy phÐp    ng  i víi   êng  îp bÞ  Êt    l  i   lao®é ®è     tr c¸c h   m hoÆc   áng. h a) Hå   ¬    Êp  ¹ giÊy  Ðp    ng: tr ng  îp giÊy  Ðp    ng    s xin c l   i ph lao ®é   ê h   ph lao ®é ®∙  îccÊp  Þ  Êt  ®  b m hoÆc   Þ  áng,ngêilao ®éng  ícngoµiph¶ilµm  n    bh      n      ®¬ xin cÊp  Êy  Ðp  gi ph lao  ng,  ã  ®é c x¸c  Ën  µ    nh v ®Ò nghÞ   ña  êi sö  ông    c ng   d lao ®éng  öicho  ¬  g  c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp    ng  ® c gi ph lao ®é (theo m É u   è  ban  µnh    s 6  h kÌm theo Th«ng   µy).   tn
 5. b) C Êp  ¹ giÊy phÐp    ng: trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    l i   lao ®é       15    t  nh ® îchå  ¬  îp lÖ    Êp  ¹ giÊy phÐp    ng, c¬    s h   xinc l   i   lao ®é   quan  ã  Èm  Òn  ¬  c th quy (c quan  ∙  Êp  Êy phÐp    ng  µ   Þ  Êt  ® c gi   lao®é m b m hoÆc   Þ  áng)xem   Ðt vµ  Êp  bh   x c l¹ giÊy  Ðp    ng    i ph lao ®é cho  êilao ®éng  ícngoµi.Trêng  îp kh«ng  Êp  ¹ ng     n    h  c l  i giÊy phÐp    ng  × ph¶icã      lao®é th     v¨n b¶n    êi µ  râ lýdo. tr¶l   nªu      v III.Gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g:   1.GiÊy  Ðp    ng  îccÊp    ph lao®é ®   theo m É u   Bé    do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  vµ  héiquy  nh  ¹  X∙    ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 311/2000/Q§­ L§TBXH   µy  th¸ng ng 29    03 n¨m  2000  ña  é   ëng  é   c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ   Öc      X∙    vi ban hµnh  É u   Êy phÐp    ng, invµ    µnh,qu¶n  ýgiÊy phÐp    ng   m gi   lao ®é     ph¸th   l    lao ®é cÊp cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ c¸cdoanh  ng       vi t     i nghiÖp,tæ    chøc    ÖtNam. ë Vi   2.  Êy  Ðp  Gi ph lao  ng  ®é ph¶i ghi ®Çy       éi dung     ®ñ c¸c n   theo  É u     m quy ®Þnh. 3.GiÊy  Ðp    ng  Õt  Öu  ùctrongc¸ctr ng  îp sau  y:   ph lao®é h hi l      ê h   ®© a.GiÊy  Ðp    ng  Õt  êih¹n;   ph lao®é h th   b.Hîp  ng    ng  Ê m     ícthêih¹n;   ®å lao®é ch døttr     c.GiÊy  Ðp    ng  Þ  ¬    ph lao®é b c quan  µ   íccã  Èm  Òn    åido    Nh n   th quy thu h   vi ph¹m  ph¸p luËtViÖtNam;      d. Doanh    nghiÖp, tæ    chøc  ö  ông    ng  Ê m   sd lao ®é ch døt  ¹t®éng    ho   do gi¶ithÓ,ph¸ s¶n,bÞ  ¬         c quan  µ   íccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp  Nh n   th quy thu h     kinh  doanh,giÊy  Ðp    ph kinh doanh  Õt  êih¹n,hoÆc   ñ    h th     ch doanh  nghiÖp  ótgiÊy r    phÐp  kinh doanh;   ®.  Öp  nh  îp t¸clao®éng, hîp ®ång  u    Õt  Öu  ùc. Hi ®Þ h       ®Ç th hi l 4.Ng êilao®éng  ícngoµicã       n    tr¸chnhiÖ m  ÷giÊy phÐp    ng    gi     lao®é trong   thêih¹n  µm  Öc  îc quy  nh  ña  Êy  Ðp    ng  ∙  îc cÊp. Trong    l vi ®   ®Þ c gi ph lao ®é ®®    thêih¹n  ngµy  êil¨m  µy)kÓ   õ ngµy  Êy phÐp    ng    Õt  Öu    15  (m   ng   t   gi   lao ®é ®ã h hi lùc,ngêilao ®éng  ícngoµiph¶inép  Êy  Ðp    ng       n      gi ph lao ®é cho  êisö  ông  ng   d lao®éng    ép  ¹cho  ¬    ®Ó n l  i c quan  Êp  Êy phÐp    ng. c gi   lao®é IV. û  q u y Ò n  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g  U c h o  n g ê i lao ® é n g  n í c n g o µ i 1. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi uû  Òn  v X∙    quy cho  ë   S Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  v X∙      ph tr   Trung  ng  Êp  Êy  Ðp  ¬ c gi ph lao®éng, giah¹n giÊy phÐp    ng  µ  Êp  ¹giÊy phÐp    ng          lao®é v c l   i   lao®é cho  êing   lao ®éng  ícngoµilµm  Öc    a  µn    n    vi trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  õdoanh  (tr   nghiÖp, tæ    chøc  éc  Òn  thu quy qu¶n  ý cña  l  ban qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh) theo  ng    ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtkÓ   õ ngµy    lu   t   01 th¸ng7    n¨m  2000. 2. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiuû  Òn  v X∙    quy cho Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  (bao  å m   c¸c Ban  g c¶    qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  ùc tr  
 6. thuéc Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Öt Nam)  Êp  Êy  Ðp    ng, gia Vi   c gi ph lao ®é     h¹n  Êy phÐp    ng  µ  Êp  ¹ giÊy phÐp    ng  gi   lao ®é v c l   i   lao ®é cho  êilao ®éng  íc ng     n  ngoµilµm  Öc    vi trong c¸cdoanh     nghiÖp,tæ    chøc  éc Ban  thu   qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp    ®ã qu¶n  ýtheo ®óng  l    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, Ó   õngµy  th¸ng7      t  k 01    n¨m 2000. 3. Huû   á  Öc  û  Òn: tr ng  îp c¬    b vi u quy   ê h   quan  îcBé   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi uû  v X∙    quyÒn  Êp  Êy  Ðp  c gi ph lao  ng,  ®é gia  ¹n  Êy  Ðp    h gi ph lao ®éng  µ  Êp  ¹  Êy  Ðp  vc ligi ph lao  ng  ®é kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v viÖc  Êp  Êy  Ðp   c gi ph lao  ng  ®é cho  êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹  ng       vi t ic¸c  doanh  nghiÖp,tæ    chøc    Öt Nam   ×  é   ë Vi   th B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisÏhuû    X∙      bá  Öc  û  Òn  i víi ÷ng  êng  îp ®ã. vi u quy ®è     nh tr h  V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1.Ng êisö  ông    ng  ã     d lao®é c tr¸chnhiÖ m:   a) Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn b) B¸o    ×nh  ×nh  ö  ông  êilao ®éng  ícngoµi®ang  µm  Öc  ¹   c¸o t h sd ng     n    l vi t i   thêi®iÓ m     30/6/2000 víi ë      Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héihoÆc     X∙    Ban qu¶n  lýkhu    c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh  n  tr   ch (theo m É u   è  ban  µnh    s 7  h kÌm theo Th«ng   µy),tr cngµy    tn   í  15/7/2000. c) B¸o    ×nh  ×nh  ö  ông  êilao ®éng  ícngoµivíi ë    c¸o t h sd ng     n      Lao  ng    S ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héihoÆc     X∙    Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ¬i® Æt   (n   trôsë  Ýnh) tr cngµy    ch   í  15/7 ®èi víi       c¸o 6  b¸o    th¸ng®Ç u     n¨m  µ  ícngµy  v tr   15/1  n¨m sau  i  íib¸o  ®è v   c¸o  n¨m  c¶  (theo m É u   è  ban  µnh  Ìm    s 9  h k theo  Th«ng   t nµy). 2. Së    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    X∙    Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  cÊp  tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m:   a. TiÕp  Ën  µ u  ÷hå  ¬    Êp  Êy  Ðp    ng, hå  ¬        nh v l tr   s xinc gi ph lao ®é   s xingia h¹n giÊy phÐp    ng, hå  ¬    Êp  ¹giÊy phÐp    ng;     lao®é   s xinc l   i   lao®é b. C Êp   Êy  Ðp    ng,    ¹n  Êy  Ðp    ng,  Êp  ¹ giÊy    gi ph lao ®é gia h gi ph lao ®é c li  phÐp    ng  lao®é cho  êilao®éng  ícngoµi; ng     n  c. Theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc  ö  ông  Êy  Ðp      d  trat h th   vi s d gi ph lao ®éng      ë c¸cdoanh nghiÖp,tæ    chøc  ∙  îccÊp  Êy phÐp    ng; ®®   gi   lao®é d. TiÕp  Ën  µ    nh v tæng  îp  ×nh  ×nh  ö  ông  êi lao ®éng  íc ngoµi ht h sd ng     n    tõngêisö  ông    ng  éc thÈm  Òn     d lao®é thu   quy qu¶n  ý. l ®. §«n  c, kiÓm     µ  ®è   trav tæng  îp    h ®Ó b¸o  t×nh  ×nh  ö  ông  êi c¸o  h sd ng   lao ®éng  ícngoµit¹  êi®iÓ m     n   i   th 30/6/2000  íiBé   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi(theom É u   è  ban  µnh  Ìm  h    s 8  h k theo Th«ng   µy)tr cngµy    tn   í   31/7/2000; e. Tæng   îp    h b¸o  t×nh  ×nh  ö  ông    ng  íc ngoµi víiBé     c¸o  h sd lao ®é n      Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éitr cngµy    X∙ h   í   31/7 ®èi víi c¸o 6       b¸o    th¸ng®Ç u     n¨m  µ  v tr cngµy  í  31/1 n¨m    sau  i víi ®è     c¸o c¶  b¸o    n¨m  (theo m É u   è  ban  µnh  Ìm    s 10  h k theo Th«ng   µy).   tn 3. Ng êi lao ®éng  íc ngoµi ®∙  îc cÊp  Êy  Ðp       n   ®  gi ph lao  ng  ®é theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  ti  ts 09/L§TBXH­TT  µy  03­ ng 18­ 1997  ña  é   c B Lao  ng    ­ ®é ­ Th
 7. ¬ng  binh  µ  héi n Õu  v X∙    cßn  Öu  ùc th×  Õp  ôc sö  ông  hi l   ti t   d cho  n     Õt  ®Õ khih hiÖu  ùc.Khi h Õt  Öu  ùc,n Õu  ã  l   hi l   c nhu  Çu    ¹n  Êy  Ðp    ng  ×  c gia h gi ph lao ®é th ® îcgia h¹n     theo  êigian gia h¹n  ña  îp ®ång    ng  ∙  th      c h  lao ®é ® giao kÕt  µ  îc   v®  thùc hiÖn  ¹ c¬    t i quan  îcBé     ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiuû  Òn. §èi   X∙    quy    víinh÷ng  êng  îp bÞ   Êt    tr h  m hoÆc   Þ   áng  Êy  Ðp    ng  µ   íc®©y   bh gi ph lao ®é m tr   ® îc Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héicÊp  ×  Öc  Êp  ¹ giÊy  Ðp    v X∙    th vi c l   i ph lao ®éng  òng  îcthùc hiÖn  ¹ c¬  c ®    t   quan  îcBé  i ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    uû  Òn. quy 4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Th«ng   µy    tn c hi l   15  k t  k  tn thay  thÕ Th«ng   è  t s 09/L§TBXH­TT  µy  03­ ng 18­ 1997  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Öc  Êp  Êy phÐp    ng    X∙      th   vi c gi   lao ®é cho  êiníc ng     ngoµilµm  Öc  ¹ c¸cdoanh    vi t     i nghiÖp,tæ    chøc    ÖtNam. ë Vi   Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Th«ng   µy, n Õu  ã  ×  íng  ¾ c,  Þp  êi tn   cgv m k th   ph¶n    Ò   é  ¸nh v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 8. M É u  s è  1:  Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:08/2000/TT­   ts   BL§TBXH   ngµy  th¸ng3  29    n¨m 2000  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙    C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m Tªn  n  Þ: ®¬ v §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy  . . .ng .. th¸ng.. .n¨m  . . ,     . . .. . § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   K Ýnh  öi: . ......................... g . . ......................... C«ng   ty   (doanh   nghiÖp,   tæ  chøc):.. . ..................................   . . .................................. §Þa  chØ:  . . ...................................................... .. . ...................................................... §iÖn  tho¹t .. . ....................................................   . . ................................................... : GiÊy   phÐp   kinh   doanh  sè:.. . . .......................................   . . ........................................ C¬   quan   cÊp:   .. . . ......................   . . ...................... Ngµy  cÊp:.. . ................   . . ................ LÜnh   vùc   s¶n   xuÊt   kinh  doanh:. . . ..................................... . . .................................... . §îc   sù   chÊp   thuËn  cña:.. . ........................................     . . ........................................   . . T¹ic«ng    è:.. . .....................V/v xintuyÓn  êinícngoµi.   v¨n s   . . ....................      .. ng       § Ò   Þ: .. . ..........cÊp  Êy phÐp    ng  ngh   . . ......... . . gi   lao®é cho: ¤ng   (bµ):   .. . ...........................   . . ........................... Quèc  tÞch:. . ..............  . . ............... . Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:. . ............................................ . . ............................................ Tr×ng   ®é   chuyªn  m«n:  . . ..........................................  .. . .......................................... . . Chøc   danh   c«ng  viÖc  . . ............................................ .. . . ..........................................  . Thêi   h¹n   lµm  viÖc:.. . . .............................................   . . .............................................. Hîp  ng    ng  è: .. . . . µy  . . ./.. ®å lao ®é s   . .. ng .. / . .. .(hoÆc Quy Õt  nh  ö  ®Þ c sang  µm  l viÖc  è:.. . .. µy  . . ./. s . . ..  ng .. / ....  hoÆc   ù  Õn  Ï giao  Õt  îp  ng    ng  d ki s   k h ®å lao ®é hay  ù  d kiÕn  Õt  nh  ö  quy ®Þ c sang  µm  Öc  õ ngµy.. . . ./.. n   µy.. / ./., a   iÓ m   l vi t   . / ... .®Õ ng . . ...  ®Þ ®
 9. lµm   viÖc.. . ......................... . . .........................    c«ng   viÖc   sÏ   ®¶m   nhËn:.. . .....................  . . .....................møc ¬ng:.. . .............) ., l . . ............  . Lý   do   ph¶i   tuyÓn   lao   ®éng   níc   ngoµi:.. . ....................................   . . .................................... Tæng   gi¸m  c, Gi¸m  c ®è   ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u  s è  2:  Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:08/2000/TT­   ts   BL§TBXH   ngµy  th¸ng3  29    n¨m 2000  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙    C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m Tªn   ®¬n   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph vÞ:.. . ..... . . ..... .. .  µy  . . .ng .. th¸ng.. .n¨m  . . ,     . . .. . .. . ............. . . ............ ... Sè:.. . .......... . . .......... ... K Ýnh  öi: . ........................... g . . ........................... ­ C¨n  cø  NghÞ  ®Þ nh  sè  58/CP  ngµy  3­ 1996  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  10­ 169/1999/N§­   µy  12­ CP ng 03­ 1999  ña  Ýnh   ñ   Ò   Öc  Êp  Êy  Ðp     c Ch ph v vi c gi ph lao ®éng  cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ c¸c doanh  ng       vi t i     nghiÖp,tæ    chøc    Öt Nam,  ë Vi   theo  Th«ng   è:.. . ...../ BL§TBXH   µy..  ts . . ..... TT­ ng .th¸ng..n¨m    . 1999  ña  é   c B Lao  ng   ­ ®é ­Th ¬ng binh vµ  héi;   X∙  ­   X Ðt   ®¬n   xin   tuyÓn   ngêi   níc   ngoµi   cña  . . ............................... .. . . .............................. Bé,  UBND  tØnh, thµnh  phè, Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  Tæng  c«ng  ty   (1) .. . . ............... . . ............... 1.   Ch Êp   thuËn   cho   c«ng  ty.. . ...........................................    . . ..........................................   .. (2) §îctuyÓn    . . ...ngêinícngoµi®Ó   µm  ÷ng    .. . . ..  ..     l nh c«ng  Öc  vi sau  y: ®© a).. . .........  êih¹n:. . ..... n . . .........th   . . . . ..... ¨m b) .. . . ........thêih¹n:.. . .... n   . . ........      . . .... ¨m . . c).. . . ........  êih¹n:.. . ...n¨m   . . .........th     . . ..  .. . . 2. C«ng      ty (doanh nghiÖp, tæ    chøc) ph¶i lµm  ñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp        th t     gi ph lao ®éng  cho  êinícngoµitheo  ng       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 10.                                       Bé                                           ,UBND,  éi ®ång  H  qu¶n   trÞ(3)   .. . . ................. . . .................. Ghi chó:(1,3):nh÷ng  ç        ch kh«ng  Çn  Õt c thi                       (2):Ghi  â sè îng cho  Ðp  Ón  r  l   ph tuy
 11. M É u  s è  3:  Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:08/2000/TT­   ts   BL§TBXH   ngµy  th¸ng3  29    n¨m 2000  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙    C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy  . . .ng .. th¸ng.. .n¨m  . . ,     . . .. . § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê yp h Ð p  lao ® é n g   (A P P LIC A TI O N  F O R  W O R K  P E R M I T) K Ýnh  göi: . ............................................... . . .............................................. 1.Hä   µ    . . .............      v tªn: . . .............2.Nam   ÷... . .....  .. .. n . . ...... . Fullname         Sex            3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh:. . .... 4.N¬i sinh:. . ...... . . ....      . . . . ...... Date    ofbirth                 Place                       ofbirth 5.Quèc  Þch:. . .....................        t . . ....................       .. National t                                 i                                 y 6.Hé   Õu  è:.. . . ............7.Ngµy  Êp:.. . ....    chi s   . . ............    . . c   . . ..... . Number  passport                 Date                                                       8.C¬     quan  Êp:.. . ................................          c . . ...............................          .. lssued                                        by                                      9.Tr×nh        ®é v¨n ho¸:. . .............................        . . ............................        .. Educationlevel     10.Tr×nh      ®é chuyªn m«n    Ò:.. . ................    tayngh . . ................. . Professional  quali i t on f ca i 11. Sau    ×m  Óu  khi t hi ph¸p  Ët lao  ng  ña  Öt  lu   ®é c Vi Nam   µ  ¹t®éng  ña  v ho   c doanh  nghiÖp  chøc: tæ  Having studied the labour legis t  of Vietnam  and  operat la ion ion of the  enterpr   ise(organization) .. . ............................................................ . . ........................................................... .. . . .. . . ... T«i ®∙  ký  hîp ®ång  lao ®éng  hoÆc  dù  kiÕn  sÏ sang  lµm  viÖc  víi . ................ . . ............... l   have   entered   into   an   employment   contract   with. . ........................... . . ........................... víi êih¹n  õ.. . .. n   µy.. . . ....     t . .. th   ®Õ ng . . ..... For the durationfrom                         to
 12. 12.Nay  µm  n  µy    Þ  Êp  Êy phÐp    ng    l ®¬ n ®Ò ngh c gi   lao®é cho    îclµm  Öc t«i   ® vi Now    lsubmitthisapplicat     work     ionfora  permitat   .. . ............................................................ . . ........................................................... . 13. T«ixinchÊp  µnh      h nghiªm  chØnh  ph¸p  ËtViÖt Nam.  Õ u     ¹m      lu     N viph t«ixin hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖm.   Xin  öitíQuý  ¬  g    i c quan  êi µo  ©n  äng. l  ch tr tr I promise      to obey  lythe  ful   law    of Vietnam  and  l   wil bear    allresponsipi i     l t for y any  violat   ion. Ng êilµm  n   ®¬ (Ký tªn) SignatureofApplicant   
 13. M É u  s è  4:  Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è:08/2000/TT­BL§TBXH   ts     ngµy  th¸ng3  29    n¨m  2000  ña  é   c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙    L ý   Þch  ù  l t thu Ët ¶nh    Curriculum     vitae(forforeigner)    3cm  x  4cm I­ ¬  Y Õ u  l ý l Þ ch  S 1.Hä   µ  . . ..........                  v tªn: . ...........               .. Full  name                                                              2.Giíi Ýnh:.. . . .........     t   . . ............ Sex                          3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh:. . .......     . . ......     .. Date    ofbirth 4.T×nh  ¹ngh«n  ©n: .. . . .......   tr   nh   . . ........ Marital   status 5.Quèc  Þch  èc:.. . . .....                 t g   . . ......               .. National t oforigin                     i    y                       6.Quèc  Þch  Ön  ¹ : ......    t hi t i . ........ Presentnational t   iy 7:Ngh Ò     nghiÖp  Ön  ¹   . . ......     hi t i.. . . ......    : .. Presentprofession   8:N¬i lµm  Öc  èicïng hoÆc   Ön  ¹ : ..........    vi cu     hi t i . ......... Lastor presentwork       place II­ u¸ tr × nh ® µ o  t¹o   Q Training Background   .. . ........................................................ . . ....................................................... .. . ........................................................ . . ....................................................... III­ u¸ tr× nh lµ m  vi Ö c  ñ a b ¶ n  th © n   Ó  c¶    Ö t N a m )    Q c (k ë Vi Employment  Records 9.§∙lµm  Öc    ícngoµi: . . ..               vi ë n     . ..            ..       EmploymentoutsideVietnam                                           10.§∙lµm  Öc    ÖtNam   . . .    vi ë Vi   .. . ..
 14. E mploymentinVietnam    .. . .........................                  . . ........................                   .. .. . ......................... . . ........................ IV­ ý  l Þ ch v Ò  t p h¸p  L LegalStatus   11.§∙viph¹m       ph¸p luËtViÖtNam   Çn  µo  a?           l n ch      Have  you  everviolatedthe Vietnamese       law?.     .. . ............................. . . ...........................  . .. . ............................. . . ............................ 12.§∙viph¹m       ph¸p luËtnícngoµilÇn  µo  a?         n ch Møc      ¹m?   ®é viph    Have  you  everviolatedlaw        ofany othercountry?Levelofviolat          ion? .. . ............................. . . ...........................  . .. . ............................. . . ............................ 13. T«i xin cam   oan  êikhaitrªnlµ ®óng  ù  Ët,n Õu        Þu      ® l       s th   sait«ixin ch tr¸ch   nhiÖm. Icert f      iythatthese statementsare          trueto the bestof my      knowledge  and      wil be l responsiblefortheir     correctness. Ng µy  . th   . .n .. . ¸ng.. . ¨m.. . ... . . .. Ng êikhaiký      tªn (Siganature)
 15. M É u  s è  5 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:08/2000/TT­BL§TBXH     ts     ngµy  th¸ng3  29    n¨m  2000  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙      C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m Tªn   ®¬n   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph vÞ:.. . .... . . ... .. .  µy  . . .ng .. th¸ng.. .n¨m  . . ,     . . .. . .. . ............. . . ............ §¬n      ¹n  Êy phÐp    ng  xingiah gi   lao®é K Ýnh  öi: . ....................  g . . ...................  . . Tªn  doanh  nghiÖp,tæ    chøc:.. . ...................     . . ...................   . . §Þa  chØ:  . . ............§iÖn  ¹i . ...........      .. . ............ . . tho : . ...........      . . LÜnh  ùc  v s¶n  Êtkinhdoanh:.. . .................. xu       . . ................. Xin giah¹n giÊy phÐp    ng        lao®é cho:    ¤ng  µ): . . ...............  èc  Þch:. . ......  (b   . ................Qu t .. .. . . ....... . Chøc  danh  c«ng  Öc:.. . ......................... vi   . . ......................... GiÊy  Ðp    ng  è:.. . ........................ ph lao®é s   . . ....................... Thêih¹n tõngµy  . ./. . ....®Õ n   µy  .   .   . .       .. .  . . /..  . . . ng .. ./.. ./.. . . . . . Lý  xingiah¹n giÊy phÐp: do          ­ Lý  cha  o  ¹o® îcngêiViÖt Nam       do  ®µ t         ®Ó thay thÕ    (Nªu  â hä    êi r   tªnng   ViÖt Nam   ∙    ® hoÆc   ang  îc ®µo  ¹o,kinh phÝ   o  ¹o,thêigian  o  ¹o, ® ®  t    ®µ t     ®µ t   ®Þa  iÓ m   o  ¹o®Ó   ® ®µ t   thay thÕ  êinícngoµi):   ng     .. . .................................. . . ................................. Lý  kh¸c: do    .. . .................................. . . ................................. .. . .................................. . . ................................. Tæng   Gi¸m  c, Gi¸m  c ®è   ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 16. M É u  s è  6:  Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:08/2000/TT­BL§TBXH     ts     ngµy  th¸ng3  29    n¨m  2000  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h   C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   §éc  Ëp­Tù    ¹nh  óc l   do­ H ph .. . ...ngµy  . . . h   . . . n   . . .. . . ..  ., .. . .t ¸ng.. . .. ¨m.. . ..                                      § ¬ n  xin c Ê p  l¹i Ê y p h Ð p  lao ® é n g  gi (APPLICATION  FOR   RE­ISSUE    O R K   OF W PERMIT) K Ýnh  öi: . . ................................. g   . .................................. .. 1.Hä   µ    . . ............... 2.Nam,  ÷:. . . ......        v tªn: . ................    .. .. n . . .......      .. Full  name                      Sex                        3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh:. . .......    ¬i sinh:. . .......       . . ...... 4.N   .. . . .......      . . Date    ofbirth                                         Place    ofbinh  5.Quèc  Þch:.. . . ...............    t   . . ..................       National t iy 6.Hé   Õu  è:.. . . ..............    µy  Êp:.. . . ......   chi s   . . ...............7.Ng c   . . ....... .. Number  passport                                   Date                             8.C¬     quan  Êp:.. . . ...................  c   . . ..................... .   Issued                                         by                                    9.Tr×nh      ®é chuyªn m«n    Ò:  . . ...   tayngh .. . . ... Professional  quali i t on                 f ca i                   10.    ∙  T«i ® giao  Õt  îp  ng  k h ®å lao  ng  íi(hoÆc   ®é v  quyÕt  nh   ö  ®Þ c sang  µm  l viÖc). . ...     . . ...    . .    Ihave  entered       employmentcontract  intoan     with. . . .. . . ... víi êih¹n tõ.. . .. n   µy.. . . ..         . .. th   ®Õ ng . . .. For the durat      ionfrom     to       11.T«i®∙  îccÊp  Êy phÐp    ng  è:. . . ....ngµy  . . ........   ®  gi   lao®é s . . ....  . . .. . . ....... A  work  permitnumber.. . dated.. . .. issued tome   . .  . . ..  was     víi êih¹n tõ.. . ......®Õ n   µy.. . . ...         . . .....  th . . ng . . .... For the durat      ionfrom     to       12.Lý  xincÊp  ¹giÊy phÐp    ng... . .   do    l  i   lao®é .. Reason    applicat forre­ ion: .. . ...................................................... . . .....................................................
 17. T«ixinchÊp  µnh     h nghiªm  chØnh  ph¸p  ËtViÖt Nam.  Õ u     ¹m      µn  lu     N viph t«ixinho toµn  Þu  ch tr¸chnhiÖ m.   lpromise to obey  ly        ful   law    the of Vietnam and  l   wil bear all      responsibi i      l tforany y violation.    X¸c  Ën  µ    Þ  ña  êi                    Ng êilµm  n     nh v ®Ò ngh c ng                         ®¬           ö  ông    ng                             (Ký          s d lao®é                               tªn)                 (ký tªn,®ãng  Êu)                                                Signatureof               d                            Applicant
 18. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  s è  7:  Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è:08/2000/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng3  ts     ng 29    n¨m  2000  ña  é   c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙    C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N Tªn   ®¬n   vÞ:.. . ............. . . ............. §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph .. . ...................... . . ..................... .. . ., µy  . th   . . ..  ng .. . ¸ng..  n¨m  . . . .. . . .  Sè:.. . ................... . . ................... b¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  lao ® é n g  n í c n g o µ i ® a n g  l µ m  vi Ö c t¹i® ¬ n  v Þ  t¹i êi ® i Ó m  3 0/6/2000    th   K Ýnh  öi: . ................. g . . ................. Sè Hä   µ  v tªn Tuæi Giíi Ýnh   t Tr×nh  Chøc  Møc ­ l Thêih¹n lµm  Öc    vi Thêih¹n giao kÕt        C Êp  Êy phÐp   gi   Thêi Ghi chó     TT ®é   danh  ¬ng hîp ®ång    ng    lao®é h¹n gia    chuyªn   ®ang  h¹n m«n,    tay lµm nghÒ Nam N÷ Ng êi  Ng êi     Thêi Ngµy Ngµy  D íi   Tõ  3  Kh«n §∙cÊp     1   Ch a  níc ViÖt  h¹n lµm  b ¾t h Õt  n¨m   1­   n¨m 2 g  giÊy  cÊp  ngoµi Nam viÖc ®Ç u h¹n n¨m thuéc phÐp    giÊy  ®Þnh    c diÖn  (nÕu  phÐp ë  íc n  cÊp  cã    ghi ngoµi giÊy theo     phÐp  sè  GFL§) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 x x x x x x x x x Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c ®è   ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 19. 19 G hi chó:Cét    Õ u   ã      8:N c chøng chØ  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n    Ò   × ghitheo    tayngh th     chøng  chØ,  Õu  µnghÖ   ©n  µ  Ò   n l  nh v ngh truyÒn  èng  th ghitheo  Ö   ©n    ngh nh hoÆc  nghÒ     truyÒn  èng. th
 20. 20 M É u  s è  8:  Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   è:08/2000/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng3  ts     ng 29    n¨m  2000  ña  é   c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙    C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N UBND  TØnh,  TP... . ....  . . ...... Së Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   x∙h   éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc § l ­T do   ph (Ban qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp) Sè:.. . ............ . . ........... .. . . .ngµy.. .  . . ..  , . .th¸ng.. .  .   . .n¨m  . . ... . .. . . ... B¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  lao ® é n g  n í c n g o µ i  ® a n g  l µ m  vi Ö c t¹i êi ® i Ó m  3 0/6/2000  th   K Ýnh  öi: é  g   Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ  héi(Vô  Ýnh    X∙    Ch s¸ch lao®éng  µ  Öc  µm)    v vi l STT Tªn  n  Þ ®¬ v Tæng  è    s lao Quèc  Þch t Tr×nh ®é Chøc  danh Møc ¬ng  l C Êp  Êy phÐp gi   Thêih¹n giao kÕt       Sè  ­ ng Ghi  ®éng  íc n  b×nh  ©n  qu hîp ®ång    ng   lao®é êigia    chó ngoµi (USD) h¹n Tæn     : Ng êin­ Ng êi Tr.®ã       Cã   Ngh Ö   TG§,  Kü  Kh¸c Kh«ng  §∙cÊp  Ch a  D íi   Tõ  2  3     1 1­ g  è s n÷ íc  VN   chøng  nh©n,   PTG§,  thuËt  thuéc   giÊy   cÊp  n¨m n¨m n¨m ngoµi ®Þnh   chØ   nghÒ   G§  µ  qu¶n  ý v l diÖn  phÐp  giÊy   c   níc chuyªn truyÒn  ë      PG§ cÊp  lao  phÐp  ngoµi m«n,  thèng giÊy   ®éng lao  tay  phÐp  ®éng nghÒ lao  ®éng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x x x x x x x x x x x x x x x x Gi¸m  c  ëng  ®è (Tr ban) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2