Thông tư 08/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
63
lượt xem
6
download

Thông tư 08/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin S è   h 08/2000/TT­B V H T T   n g µ y  28 th¸ng 4 n¨ m  2000 H í ng d É n   u ¶ n  lý  q trß c h ¬i ® i Ö n  t ö ­ C¨n  §iÒu  LuËt  cø  58  ban  µnh  h v¨n b¶n quy  ¹m   ph ph¸p  Ët ngµy  lu   12/11/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  ng 8/11/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ  chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin; Nh»m     êng  t¨ng c c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   V¨n     ho¸ ­ Th«ng    ¶m   tin,® b¶o  Òn  ñ  ng  quy ch ®é trong kinh doanh  ña        c c¸cdoanh  nghiÖp  theo  quy  nh   ®Þ t¹  Ët Doanh  iLu   nghiÖp,®¸p    øng  µy  µng  èth¬n  ng c t  nhu  Çu    ¬igi¶itrÝ  c vuich     lµnh m¹nh  ña  ©n  ©n, Bé    c nh d   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinban  µnh  h Th«ng   µy  íng  tn h dÉn qu¶n  ýtrßch¬i®iÖn  ö. l      t I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u 1. Trß  ¬i®iÖn  öbao  å m: ch   t  g 1.   M¸y  ã  µis ½n  éidung    ¬i®iÖn  öhoÆc   éidung    ¬igi¶i cc  n  trßch   t  n  vuich     trÝkh¸cb»ng  ü  Ët®iÖn  ö;     k thu   t 2.   B¨ng,®Ü a,    Ön  ã  éidung    ¬i®iÖn  ö;   linhki c n   trßch   t 3.  Çu   § m¸y,thiÕtbÞ      ¬i®iÖn  ö.     ph¸ttrßch   t 4.M¸y  Ýnh,m¹ng    t   m¸y  Ýnh  ã  éidung    ¬i®iÖn  ö. t cn  trßch   t §i Ò u 2. §èit ng ho¹t®éng    ¬i®iÖn  öbao  å m:  î     trßch   t  g 1. Hé     kinh doanh    Ó    c¸ th quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 02/2000/N§­   µy  CP ng 3/2/2000 cña  Ýnh  ñ    Ch ph kinhdoanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö;   d v trßch   t 2. Doanh    nghiÖp,c«ng    ã  ¨ng  ý    ty c ® k kinh doanh    µnh  Ò     c¸c ng ngh kh¸c  kinhdoanh    thªm  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö; d v trßch   t 3.Doanh    nghiÖp,c«ng      tychuyªn kinhdoanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö;     d v trßch   t 4. Tæ     chøc  µ ®¬n  Þ   ù  l  v s nghiÖp  ã  c thu kinh doanh  Þch  ô    ¬i   d v trß ch   ®iÖn  ö; t 5. C¸  ©n,  chøc  ö  ông    ¬i®iÖn  ö kh«ng    nh tæ  sd trß ch   t  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinhdoanh;   6.§èit ng quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy     î   ®Þ t i 2  3  n bao  å m   hîp ®ång  îp g c¶    h  t¸ckinhdoanh  µ  ªndoanh  íi ícngoµi.     v li   v    n
  2. 2 §i Ò u 3. C¸  ©n,  chøc  ö  ông  nh tæ  sd hoÆc  kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö   d v trß ch   t  chØ   îc phÐp  ö  ông  ®  sd m¸y hoÆc  b¨ng, ®Ü a   ã  éi dung    ¬i gi¶itrÝ   cn  vui ch       lµnh  ¹nh, gãp  Çn    iÓn thÓ  Êt,n©ng  m   ph ph¸ttr   ch   cao  Ën  nh thøc  Èm  ü     th m cho con  êi. ng §i Ò u 4. Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau: 1. Tæ     chøc    ¬i®iÖn  ö,s¶n  Êt,xuÊt nhËp  Èu  trß ch   t  xu     kh m¸y, thiÕtbÞ,      b¨ng,®Ü a,    Ön    ¬i®iÖn  ö,® a  µo    linhki trßch   t   v m¸y  Ýnh  t hoÆc   ¹ng  m m¸y  Ýnh  t trßch¬i®iÖn  öcã  éidung:     t  n   a/Chèng  ¹Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   l  i n  ho x∙h   ngh Vi   b/  Ých  ng  ¹o  ùc,chia rÏgi÷a    ©n  éc vµ  ©n  ©n    íc, K ®é bl     c¸c d t   nh d c¸c n   truyÒn    ëng,v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m     i truþ,c¸c hµnh    éi b¸ tt     ®é     s d «, ®å      vit   ¸c,tÖ  ¹n x∙héi, tÝn  Þ  oan, ph¸ ho¹ithuÇn    n      mª  d ®     phong  ü   ôcViÖtNam; m t    c/Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,   t     nh th t      ph v nh   anh  ïng  ©n  éc;vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña  c c«ng  ©n; d 2.       Tæ chøc    ¬i®iÖn  ö cã    ëng  trßch   t   gi¶ith b»ng  Òn  ti hoÆc  mang  Ýnh  t chÊt®¸nh  ¹c.   b 3.    Kinh  doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö ë  a  iÓ m   d v trßch   t   ®Þ ® c¸ch cæng    µo    ra v cña    êng  äc  õ m É u     n   c¸c tr h (t   gi¸o ®Õ phæ  th«ng trung häc) díi200m,       kh«ng  ph©n  Öttr ng    éc ®Þa  ¬ng  µo. bi   ê ®ã thu   ph n II­ Ò u ki Ö n, th ñ t ô c kinh d o a n h    §i §i Ò u 5.  §iÒu  Ön  ki kinhdoanh.   §èit ng   î kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö quy  nh  ¹    d v trß ch   t  ®Þ ti Th«ng   µy  tn ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: 1.   Þa  iÓ m   éc  Òn  ë  ÷u   § ® thu quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp  quy sd h ph¸p  ña  c m × nh  ¶m   ® b¶o  Ö   v sinh,mïa  Ì ph¶itho¸ng,mïa  «ng    h      ® ph¶iÊ m;    kh«ng  ©y  g c¶n  ëtrËttùan  µn  tr       to giao th«ng;   2.ThiÕtbÞ  ¶m      ® b¶o  Èm  ü   µnh m¹nh;®¶m   th ml    b¶o    Èn  ü  Ët: tiªuchu k thu   ¢m   thanh  â,m Ç u   ¾c  p,  ×nh  r  s ®Ñ h ¶nh  Ðt; n 3. §èit ng lµ c¸ nh©n     î       ph¶itu©n    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu    5  6  9 LuËt Doanh    nghiÖp; 4. §èi t ng  èn  îp  ng  îp        î mu h ®å h t¸ckinh  doanh  hoÆc   ªndoanh  íiníc li   v    ngoµi®Ó     kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö ph¶icã  èn,luËn    d v trßch   t   v  chøng kinh  tÕ  ü  Ëttheo quy  nh  ña  k thu     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   îp t¸c®Ç u    íi ícngoµi.     h   tv     n
  3. 3 §i Ò u 6. Thñ  ôc®¨ng  ý  t  k kinh doanh:   1.  èit ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Th«ng   µy  ¨ng  ý   §  î   ®Þ t i 1  2  tn ® k kinh doanh    t¹ Phßng  ¨ng  ý    i ® k kinh doanh  éc Uû     thu   ban  ©n  ©n  Êp  Ön. nh d c huy 2. §èit ng quy  nh  ¹     î   ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu  Th«ng   µy  ¨ng  ý  2  3  2  tn ® k kinh  doanh  ¹ phßng  ¨ng  ý  t  i ® k kinhdoanh    trongSë  Õ   ¹ch vµ  Çu .   K ho   § t 3. §èivíi i t ng muèn  îp t¸ckinh doanh         î   ®è h     hoÆc   ªndoanh  íi ícngoµi li   v    n   kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö(bao  å m   ®èi t ng chuyªn kinh doanh    d v trßch   t  g c¶   î       dÞch  ô    ¬i ®iÖn  ö vµ  i  îng  v trß ch   t   ®è t kinh  doanh  µnh  ng nghÒ  kh¸c cã    kinh   doanh  thªm  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö)m µ   éc thÈm  Òn  Êp  Êy  Ðp   d v trßch   t   thu   quy c gi ph ®Ç u    ña  û   t c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶icã   v¨n b¶n  Èm  nh  ña  ë     th ®Þ c S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin.V¨n b¶n  Èm  nh  ña  ë   th ®Þ cS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ng  êigöi Bé   tin®å th     V¨n     ho¸ ­ Th«ng    ô  Õ   ¹ch)®Ó   tin(V K ho   b¸o c¸o.   4.  èivíi i t ng muèn  îp t¸ckinh doanh   §      î   ®è h     hoÆc   ªndoanh  íi ícngoµi li   v    n   kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö(bao  å m   ®èi t ng chuyªn kinh doanh    d v trßch   t  g c¶   î       dÞch  ô    ¬i ®iÖn  ö vµ  i  îng  v trß ch   t   ®è t kinh  doanh  µnh  ng nghÒ  kh¸c cã    kinh   doanh  thªm  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö)m µ   éc thÈm  Òn  Êp  Êy  Ðp   d v trßch   t   thu   quy c gi ph ®Ç u    ña  é   Õ   ¹ch    Çu   tc B K ho ­§ tph¶icã      v¨n b¶n  Èm  nh  ña  é   th ®Þ c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin. 5. §èit ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Th«ng   µy       î   ®Þ ti   4  2  tn khikinh doanh    ph¶i   ®¨ng  ý  ép  Õ  ¹ c¬  k n thu t   quan  Õ  a  ¬ng. i thu ®Þ ph III.H o ¹t ® é n g  d Þ c h  v ô  trß c h ¬ i ® i Ö n  t ö   §i Ò u 7. Sau    îccÊp  Êy  Ðp  u    khi®   gi ph ®Ç thoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö,c¸c®èi t ng ® îcphÐp  d v trßch   t      î     kinhdoanh;®èi víi i          ®è t ng  îp    î h t¸ckinh doanh    hoÆc   ªndoanh  íiníc ngoµi khiho¹t®éng  li   v         ph¶igöi    v¨n b¶n  ¨ng  ý  íiSë     ® k v   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹   tins t iV¨n  . b¶n  ¨ng  ý  ® k ph¶ighirâ     sè  Êy  Ðp  u  , ngµy  Êp  Êy  Ðp, c¬  gi ph ®Ç t  c gi ph   quan  Êp, trôsë  ña  n  Þ, c     c ®¬ v   sè  iÖn  ¹i  a   iÓ m   ® tho ,®Þ ® kinh  doanh    ¬i ®iÖn  ö  µ  trß ch   t v ph¶i thùc  Ön    hi nh÷ng  quy  nh  ã  ªnquan  ¹ Th«ng   µy. ®Þ c li   t i tn §i Ò u 8.  Tæ  chøc,c¸nh©n  ö  ông     sd hoÆc   kinh doanh    ¬i®iÖn  öph¶ichÞu    trßch   t    tr¸ch nhiÖ m   Ò   éi dung, kh«ng  îc vi ph¹m      v n    ®    c¸c quy  nh  Ê m   ¹  Òu    ®Þ c ti §i 4 Th«ng   µy;C¸c  iÓ m   tn   ® kinh doanh  Þch  ô    d v kh«ng  îcho¹t®éng    giê ®    qu¸ 12    ®ªm. Trêng  îp  h kh«ng  ù x¸c ®Þnh  îc néi dung  éc  t    ®   thu quy  nh  Ê m     ®Þ c hay kh«ng  Ê m,    ©n, tæ  c c¸nh   chøc  ö  ông    ¬i®iÖn  öph¶i®Ò   Þ  ë    sd trßch   t    ngh S V¨n ho¸  Th«ng    ë  ¹  Èm   nh       nh   µ  ­  tins t ith ®Þ ®Ó x¸c ®Þ v ph¶i nép  Ö  Ý   Èm     l ph th
  4. 4 ® Þnh. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶icã  Êu  Öu      nh    d hi ®Ó x¸c ®Þ b¨ng,®Ü a,      linh kiÖn  ∙  îcSë  Èm  nh  µ  ® ®   th ®Þ v cho  Ðp  ph phæ   Õn. bi §i Ò u 9. 1. ViÖc  a  éidung    ¬i®iÖn  ö vµo  ¹ng    ® n  trßch   t  m m¸y  Ýnh  t ph¶i® îcphÐp     cña  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tintheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2. C¸c  i t ng kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö nhËp  Èu    ®è  î     d v trßch   t  kh m¸y  ∙  ® cµi® Æt  éidung    ¬i®iÖn  ö,b¨ng  a,    Ön  ã  éidung    ¬i   n  trß ch   t  ®Ü linhki c n   trß ch   ®iÖn  öph¶i® îcphÐp  ña  ë  t     c S V¨n    ho¸ ­Th«ng  tin. C¸c  ë   S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    chøc  Öc  tem  tintæ  vi d¸n  hoÆc   ý  Öu      k hi trªnc¸c m¸y  ã  µi® Æt  ½n  éidung  ∙  îcSë  cc  s n  ® ®   cho  Ðp  ö  ông  ph sd . IV­ h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  K §i Ò u 10. 1.   èit ng ho¹t®éng    ¬i®iÖn  ö viph¹m   §  î     trßch   t    quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ®Þ ti  tn th×  ú theo  Ýnh  Êt,møc    µ   ã  Ó  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  tu   t ch   ®é m c th b x ph   ch hoÆc   Þ   b truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 2.Ng êicã      c«ng    Ön,tèc¸o viph¹m  ph¸thi         hoÆc   ã  µnh  Ých  c th t trongviÖc    qu¶n  ýdÞch  ô    ¬i®iÖn  ö® îckhen  ëng  l  v trßch   t    th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n V­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   §i Ò u 11. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  th¸ng 6  t c hi l   t   1    n¨m 2000  µ  v thay  Õ  th Th«ng   è  t s 03/1998/TT­ BVHTT   µy  th¸ng 6  ng 22    n¨m 1998  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin. §i Ò u 12. C¸c  ë   S V¨n ho¸  Th«ng    ã  ­  tinc tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  ô  Ó    ùc   h d c th ®Ó th   hiÖn Th«ng   µy  ¹ ®Þa  ¬ng  × nh  µ  êng  tn t i   ph m v th xuyªn kiÓm    ö  ýviph¹m     tra, l     x theo ®óng  Èm  Òn.   th quy §i Ò u    13. Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c «ng, ¬     bµ Ch¸nh V¨n phßng  é,  B Ch¸nh  Thanh    é,  ô   ëng, Côc  ëng    ô, tra B V tr   tr c¸c V   Côc  éc  é   thu B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  ªnquan  Þu  tinc li   ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én,   h d  kiÓm    ùc hiÖn  trath   Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản