intTypePromotion=1

Thông tư 08/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:101

0
140
lượt xem
10
download

Thông tư 08/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  k Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t S è  08/2001/TT­B K H   ® n g µ y  22 th¸ng 11 n¨ m  2001  í ng d É n   × nh t ù, ñ t ô c  H tr  th ® ¨n g  k ý  kinh d o a n h  theo q u y   Þ n h  t¹iN g h Þ  ® Þ n h   ®   s è 02/2000/N§­C P  n g µ y   th¸ng 2 n¨ m  2000 c ñ a  h Ý n h  p h ñ   3  C v Ò   ¨n g  k ý  kinh d o a n h ® Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng2  CP ng 3    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ph v ® k kinh doanh; ChØ   Þ  è    th s 29/2000/CT­ TTg  µy    ng 31 th¸ng 12    n¨m  2000  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  y   ¹nh  ùc  Ön  c Th t Ch ph v vi ®È m th hi LuËt Doanh    nghiÖp;Nh»m   ö  ým ét  ícc¸cvíng m ¾ c     x l  b      trong thùc tÕ      c«ng    t¸c ®¨ng  ý  k kinhdoanh    (§KKD). Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó  ét  è  iÒu  Ò   ×nh tù,thñ tôc  K ho   § th   c th m s ® v tr       ®¨ng  ý  k kinh doanh  i  íidoanh    ®è v   nghiÖp, ®èi  íihé    v   kinh doanh    Ó      c¸ th quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­   µ    É u   Êy  ê dïng  CP v c¸c m gi t   trong ®¨ng    ký  kinh doanh,nh      sau: I.  §¨ng k ý  kinh d o a n h  ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p    d h o ¹t ® é n g  theo L u Ë t D o a n h  n g hi Ö p   1.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh  doanh a) §èivíi      doanh  nghiÖp   ©n: tnh §¬n  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh,theo m É u         M§­1. b) §èivíi      c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n (TNHH)  ã    µnh    ëlªn:   h h  c haith viªntr   ­§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh,theo m É u         M§­2. ­ §iÒu  Ö    l c«ng    ã  éidung  ty,c n   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti   2  10  ®Þnh  è  s 03/2000/N§­   µy  th¸ng 2  CP ng 3    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng c Ch ph v h   dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  thi h m s® c Lu   nghiÖp. ­Danh    s¸ch thµnh    viªn,  theo m É u     MDS­1. c)§èivíi      c«ng      Çn: tycæ ph ­§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh,theo m É u         M§­3. ­ §iÒu  Ö    l c«ng    ã  éidung  ty,c n   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti   3  10  ®Þnh  è  s 03/2000/N§­   µy  th¸ng 2  CP ng 3    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng c Ch ph v h   dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  thi h m s® c Lu   nghiÖp. ­Danh    s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng lËp,theo m É u        MDS­2. d) §èivíi      c«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn: ­§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh,theo m É u         M§­4. ­ §iÒu  Ö    l c«ng    ã  éidung  ty,c n   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti   2  10  ®Þnh  è  s 03/2000/N§­   µy  th¸ng 2  CP ng 3    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng c Ch ph v h   dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  thi h m s® c Lu   nghiÖp. ®)  èivíi §   c«ng    îp danh: tyh    
 2. 2 ­§¬n  ¨ng  ý    ® k kinh doanh,theo m É u         M§­5. ­ §iÒu  Ö    l c«ng    ã  éidung  ty,c n   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti   4  10  ®Þnh  è  s 03/2000/N§­   µy  th¸ng 2  CP ng 3    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng c Ch ph v h   dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  thi h m s® c Lu   nghiÖp. ­Danh    s¸ch thµnh    viªn,  theo m É u     MDS­3. 2.  å   ¬   ¨ng  ý   Hs® k kinh  doanh   i  íi doanh   ®è v   nghiÖp  kinh doanh   nh÷ng  µnh,  ng ngh Ò  ph¶i  ã  èn  cv ph¸p  nh,  ®Þ ph¶i  ã  c chøng  chØ   µnh   h ngh Ò a)  èi víidoanh  §   nghiÖp kinh doanh  µnh,  ng nghÒ   ph¶i cã  èn   v ph¸p   ®Þnh,  ×  Ìm  th k theo  å  ¬  ¨ng  ý  hs® k kinh doanh quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ®Þ ti® 1  I Th«ng   µy  tn ph¶icã    thªm    Ën  ña  ¬  x¸cnh c c quan  ã  Èm  Òn    Ën  èn  c th quy x¸cnh v ph¸p  nh  îc x¸c ®Þnh  ®Þ ®   theo quy  nh  ña  Ët,ph¸p  Önh  µ  Þ  nh   ®Þ c lu   l v ngh ®Þ quy  nh  Ò   èn  ®Þ v v ph¸p  nh ®Þ hoÆc  chøng chØ  îp  h ph¸p  chøng  minh  Ò   è  vs vèn  ña  c doanh  nghiÖp. b) §èivíi      doanh nghiÖp  kinh doanh    µnh,nghÒ     c¸cng   ph¶icã    chøng  chØ   hµnh  Ò   ngh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  6  ®Þ s 03/2000/N§­   ×  CP th kÌm theo  å  ¬  ¨ng  ý  hs® k kinh doanh    quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ®Þ ti® 1  ITh«ng    µy  tn ph¶icã    thªm  b¶n  sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò   ña: h ngh c ­  èi víidoanh  §   nghiÖp   nh©n:  ñ   t Ch doanh nghiÖp   nh©n  t hoÆc  gi¸m  ®èc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. ­  èi víic«ng    §   ty TNHH   ã    µnh  c hai th viªn trë lªn:M ét      trong  è  ÷ng  s nh thµnh    éi ®ång  µnh  viªnH   th viªn,  hoÆc   Gi¸m  c  Tæng  ®è ( gi¸m  c),hoÆc   ét  ®è   m trong  ÷ng  nh chøc danh  qu¶n  ý quan  äng  l  tr kh¸c  §iÒu  Ö  do  l c«ng      ty quy ®Þnh. ­ §èivíi      c«ng      Çn: M ét  tycæ ph   trong sè  ÷ng  µnh    éi ®ång    nh th viªnH   qu¶n  trÞ,hoÆc     Gi¸m  c  Tæng   ®è ( gi¸m  c),hoÆc   ét  ®è   m trong  ÷ng  nh chøc danh  qu¶n  ýquan  äng kh¸cdo  Òu  Ö  l  tr     §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ ­  èi víic«ng    §   ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:M ét    trong  è  ÷ng  µnh    s nh th viªn Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng    ty,hoÆc   Gi¸m  c  Tæng   ®è ( gi¸m  ®èc),hoÆc   ét    m trong nh÷ng    chøc danh qu¶n  ýquan  äng kh¸c do  Òu  Ö  l  tr     §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ ­§èivíi      c«ng    îp danh:TÊt  c¸cthµnh    îp danh. tyh     c¶    viªnh   3.Ngµnh,    ngh Ò   kinh  doanh    ghi trong  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh Ngoµi danh  ôc   µnh, nghÒ   Ê m   m ng   c kinh doanh quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 3 NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2000/N§­ CP,  µnh, nghÒ   ng   kinh doanh      ghi trong ®¨ng  ý    k kinhdoanh      nh sau: a)  èi víingµnh, nghÒ   µ   §     m theo  c¸c  Ët,ph¸p  Önh, nghÞ   nh     lu   l   ®Þ quy ®Þnh  kinh doanh  ph¶i cã  iÒu  Ön, hoÆc   ã  èn   ® ki   c v ph¸p  nh,  ®Þ hoÆc   ã  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ,  ×  µnh, nghÒ   th ng   kinh doanh  îc ghi theo  µnh, ®   ng   nghÒ   quy  nh  ¹ c¸cluËt, ®Þ t    i  ph¸p lÖnh,nghÞ  nh  .     ®Þ ®ã b)  èi víic¸c  µnh, nghÒ   §   ng   kinh doanh kh¸c, th×      ghi theo Danh  ôc   m ngµnh, nghÒ     kinh doanh  ö  ông  sd trong  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 07/2001/TTLT/BKH­TCTK   µy  ng 1/11/2001  ña  é   cB K Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ho   § tv Tæng  ôc  èng    íng dÉn  µnh,nghÒ   c Th kª h   ng   kinh doanh    sö  ông  d trong ®¨ng  ý    k kinhdoanh.  
 3. 3 4.Tr×nh  ù,thñ  ôc  ¨ng  ý    t  t® k kinh  doanh a) Ng êithµnh  Ëp      l doanh  nghiÖp  Ëp  µ  ép  ét  é  å  ¬  ¨ng  ý  l vn m bhs® k kinh  doanh  quy  nh  ®Þ cho  õng lo¹ h×nh  t  i   doanh  nghiÖp theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 1, ®iÓ m   M ôc   2  ITh«ng   µy  ¹ Phßng  ¨ng  ý  tn t i   ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch Ng êithµnh  Ëp    l doanh  nghiÖp  ã  Ó  û  Òn  c th u quy b»ng    v¨n b¶n  hoÆc   îp h  ®ång  íingêi ®¹i diÖn  ña  × nh   ép  å  ¬  ¨ng  ý  v     cm n hs® k kinh doanh  ¹  ti Phßng  ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Êp    c tØnh. b) Khi tiÕp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý       hs® k kinh doanh,Phßng  ¨ng  ý      ® k kinh doanh    cÊp tØnh  ã  Ó  cÇu  êi®¨ng  ý  c th yªu  ng   k kinh doanh  Êt tr×nh c¸c lo¹  Êy  ê   xu     i gi t   sau  y  Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt: ®© n x  c thi ­§èivíi   ©n:       nh c¸ +  êi trùc tiÕp  ¨ng  ý  Ng     ® k kinh doanh: B¶n  Ýnh    é   Èu    ch sæ h kh hoÆc   chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu. h chi +  êi® îcuû  Òn: B¶n  Ýnh    é  Èu  Ng     quy   ch sæ h kh hoÆc  chøng minh  ©n  nh d©n  hoÆc   é  Õu  µ  Êy uû  Òn  h chi v gi   quy hoÆc   îp ®ång. h  +  êiqu¶n  ýc«ng    êi®¹idiÖn  Ng   l  ty,ng     theo ph¸p  Ët:Nép  lu   b¶n  ôp    ch sæ hé  Èu  kh hoÆc  chøng minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu. h chi ­§èivíi chøc:      tæ  + Doanh nghiÖp  µ  íc:GiÊy  nh n   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh;Quy Õt      ®Þnh   ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  cho  Ðp  ph doanh nghiÖp tham gia  ãp  g vèn  µo  v c«ng  ty. +  C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:GiÊy  c hai th viªn tr     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh;Quy Õt  nh  ña  éi ®ång  µnh    Ò   Öc      ®Þ c H  th viªnv vi cho  Ðp  ph c«ng    ty tham    ãp  èn. giag v + C«ng      Çn:  Êy  ty cæ ph Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh; Quy Õt  ®Þnh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  c §    cæ ® hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  ®Þ ti® lÖ  c«ng    Ò   Öc  tyv vi cho  Ðp  ph c«ng    tytham    ãp  èn. giag v +  C«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn:GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh;     Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u  ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÒu  Ö  l c«ng    Ò   Öc  tyv vi cho  Ðp  ph c«ng   tytham    ãp  èn. giag v + C«ng    îp danh:GiÊy  tyh     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh;Quy Õt  nh       ®Þ cña    µnh    îp danh  Ò   Öc  c¸cth viªnh   v vi cho  Ðp  ph c«ng   tytham    ãp  èn. giag v +  îp      Êy  H t¸cx∙:Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh; nghÞ  Õt  ña  ¹i     quy c §   héix∙viªnhoÆc   Êy têkh¸ctheo quy  nh  ¹ ®iÒu  Ö  îp t¸cx∙vÒ   Öc         gi         ®Þ t i l h       vi cho phÐp  îp t¸cx∙tham    ãp  èn. h      giag v +  èivíi   ¬  §     c quan  µnh  Ýnh  µ  ícm µ   c¸c h ch nh n   trong ng©n    s¸ch cã  Ö m     nhi vô    chiquy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® b, kho¶n    Òu  vµ  iÓ m     2, §i 29  ® b, kho¶n    Òu    2, §i 31, LuËt Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc ® îc Quèc  éikho¸ 9, kú  äp    n    h      h thø  th«ng  9  qua  µy  ng 20 th¸ng 3    n¨m  1996: GiÊy  ê cña  ¬    t  c quan  ã  Èm  Òn  Ò   Öc      c th quy v vi chicho gãp  èn. v +  èivíi chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þx∙héi:GiÊy  ê vÒ   Öc  §   tæ  ch tr   tr       t   vi cho  Ðp   ph gãp  èn. v
 4. 4 +   èi víic¸c hiÖp  éi kh¸c:GiÊy  ê  ña  ¬  §     h    t c c quan  ã  Èm   Òn    c th quy cho phÐp  µnh  Ëp,ho¹t®éng; GiÊy  êvÒ   Öc  th l     t   vi cho  Ðp  ãp  èn. ph g v c) Khi tiÕp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý       hs® k kinh doanh,Phßng  ¨ng  ý      ® k kinh doanh    cÊp tØnh  ph¶ighiGiÊy    Ën     biªnnh theo  É u   m MTB­8  µ    v trao cho  êinép  å  ng   h s¬. d) Trong  êih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬,Phßng  ¨ng  ý    th   m   ng   t   nh h s   ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh cho  êi ng   thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp, theo  É u   Êy    m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  cña  õng  ¹  ×nh  t lo ih doanh nghiÖp  MG­1, MG­2, MG­3, M G­4, M G­5, n Õu  ã            c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c ® ki quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ ti  3, §i 8, NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­ CP. Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh    è  Êy  ghi s Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  theo quy  nh      ®Þ nh sau: ­M∙  Êp    c tØnh:2  ý  ù( ô  ôcIban  µnh  Ìm    k t  Ph l    h k theo Th«ng   µy).   tn ­ M∙  ×nh   h thøc tæ    chøc:1  ý  ù,0  µdoanh    k t   l  nghiÖp,1  µchinh¸nh,2  µ   l      l  v¨n phßng  idiÖn.   ®¹   ­ M∙  ¹  ×nh    lo i h doanh nghiÖp: 1  ý  ù,1  µ doanh    k t   l  nghiÖp    ©n,  lµ t nh 2    c«ng    ty TNHH   ã  thµnh    ë lªn,3  µ c«ng      Çn,  lµ c«ng    c 2  viªn tr     l   ty cæ ph 4    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn, lµc«ng    îp danh.    5  tyh   ­ M∙  è  tùtheo tõng lo¹ h×nh    s thø       i   doanh  nghiÖp:6  ý  ù,tõ000001  n    k t   ®Õ 999999. V Ý   ô  Ò     è  Êy  d v ghis Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh:   ­ Doanh nghiÖp   nh©n   ã  ô së  Ýnh  ¹  µ   éi, ® îc ghi sè  Êy  t c tr   ch t iH N       Gi chøng  Ën  nh §KKD    nh sau: 0101000002  GiÊy  ( chøng  Ën  nh §KKD   Êp  c cho doanh nghiÖp   nh©n   t thø  t¹ Hµ   éi 2    N ) i ­ Chi nh¸nh  ña     c C«ng      Çn  ã  ôsë    ty cæ ph c tr   chinh¸nh  ¹  µnh  è  å   ti th ph H ChÝ   Minh,® îcghisè  Êy        Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng    nh ® k ho   nh sau: 4113000003  GiÊy  ( chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  Êp  nh ® k ho   c cho    chi nh¸nh  thø  cña  ¹ h×nh  3  lo i   c«ng      Çn  ¹ thµnh  è  å   Ý   tycæ ph t  i ph H Ch Minh) ­ V¨n    phßng  idiÖn  ña  ®¹   c C«ng    tyTNHH   ã  thµnh    ëlªncã  ôsë  c 2  viªntr     tr   v¨n phßng  ¹    tiH¶i phßng, ® îc ghisè  Êy        Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng    nh ® k ho   nh sau: 0222000004  GiÊy  ( chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  Êp  nh ® k ho   c cho  phßng   v¨n  ®¹idiÖn  4  ña  ¹ h×nh    thø  c lo i  c«ng    tyTNHH   ¹ H¶iphßng). t    i ®)  êng  îp  å  ¬  Tr h h s kh«ng  ã    Êy  ê  c ®ñ gi t theo  quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® 1, ®iÓ m   M ôc  µy, hoÆc   ã  éi dung  2  n  cn  khaikh«ng  ,    ®ñ kh«ng  èng  Êt gi÷a th nh     c¸cgiÊy têtrong hå  ¬;hoÆc            s  tªndoanh  nghiÖp  ïnghoÆc   ©y  Ç m   Én víi tr   g nh l   tªn doanh    nghiÖp  kh¸c cïng  ¹  ×nh    lo ih doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh  trªncïng ®Þa  µn      b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng;hoÆc     ña    ph tr         tªnc doanh  nghiÖp  kh«ng  b¶o  ¶m     ® c¸c quy  nh  ¹  iÓ m       kho¶n  §iÒu  LuËt ®Þ ti® b, c,d  1  24    Doanh  nghiÖp, th×    trong thêih¹n     b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬, Phßng  ng   t   nh hs  ®¨ng  ý  k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶ith«ng    b¸o  â  éi dung  rn  yªu  Çu  öa  æi, c s®   bæ  sung  µ  v c¸ch thøc  öa  æi, bæ     s®   sung  å  ¬  ¨ng  ý  hs® k kinh doanh    cho  êi ng   thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp,theo m É u       MTB­7.
 5. 5 5.§¨ng  ý  Ëp      k l chi nh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn ®¹   a) §¨ng  ý  Ëp    k l chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ã  ô së  ¹  ®¹   c tr   t i tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng  ¬idoanh  tr       n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh: ® tr   ch ­ Doanh nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh,theo  É u       m MTB­1    ¨ng  ý  ®Ó ® k lËp chinh¸nh,m É u        MTB­2    ¨ng  ý  Ëp v¨n phßng  idiÖn. ®Ó ® kl    ®¹   ­§èivíi      c«ng    typh¶ixuÊttr×nh b¶n        sao  îp lÖ: h  + C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi  ng   c hai th viªn tr     ®Þ c H ®å thµnh    Ò   Öc  Ëp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn. viªnv vi l        ®¹   + C«ng      Çn: Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  tycæ ph   ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy gi   tê kh¸c theo      quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc  Ëp    ty v vi l chinh¸nh,v¨n    phßng  ®¹idiÖn.   + C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng   ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc  Ëp    tyv vi l chinh¸nh,   v¨n phßng  idiÖn.   ®¹   + C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi lËp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.       ®¹   ­ KhitiÕp nhËn       th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶ighi    GiÊy    Ën  biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho doanh  nghiÖp. ­ Trong  êih¹n    th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcth«ng    ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh  doanh  Êp  c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  nh ® k ho   cho    chi nh¸nh, theo  É u     m MG­7; cÊp  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  nh ® k ho   cho    v¨n phßng  i diÖn  ®¹   theo  É u   G­8,  Õu   ã    m M n c ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  9  ®Þ s 02/2000/N§­ CP. Trong  êih¹n  th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  ng   t   ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k ho¹t®éng  ña      c chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn, doanh  ®¹     nghiÖp  öi th«ng    g  b¸o ®Õ n   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh   doanh,theo  É u     m MTB­3, ®Ó       bæ sung  å  ¬  ¨ng  ý  hs® k kinh doanh  µ    îc   v ®Ó ®   ® æi  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký kinh doanh  ña  õng  ¹  ×nh    ct lo ih doanh nghiÖp  G­1, MG­2, MG­3, M G­4, M         MG­5. b)  §¨ng  ý  Ëp    k l chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ¹  ®¹   t itØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng      kh¸cn¬idoanh     nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh: ® tr   ch ­ Doanh  nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh  ¬i® Æt  ôsë  ña    n  tr   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,theo  É u      ®¹     m MTB­1    ®Ó ®¨ng  ý  Ëp    k l chinh¸nh,m É u     MTB­2    ¨ng  ý  Ëp    ®Ó ® k l v¨n phßng  idiÖn;cïng  ®¹     víith«ng    b¸o ph¶i cã    thªm  b¶n sao  îp  Ö  Êy  h l Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  ña  c doanh  nghiÖp. ­ §èivíic«ng         typh¶icã    thªm b¶n sao  îp lÖ  Òu  Ö  µ  Êt tr×nh b¶n  h   §i l v xu     sao  îp lÖ: h  + C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi  ng   c hai th viªn tr     ®Þ c H ®å thµnh    Ò   Öc  Ëp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn. viªnv vi l        ®¹   + C«ng      Çn: Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  tycæ ph   ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy gi   tê kh¸c theo      quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc  Ëp    ty v vi l chinh¸nh,v¨n    phßng  ®¹idiÖn.  
 6. 6 + C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng   ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc  Ëp    tyv vi l chinh¸nh,   v¨n phßng  idiÖn.   ®¹   + C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi lËp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.       ®¹   ­KhitiÕp nhËn       th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬i® Æt   n  trôsë      chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   ph¶ighiGiÊy    Ën     biªnnh theo  É u   m MTB­ 8  µ    v traocho doanh nghiÖp. ­ Trong  êih¹n    th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcth«ng    ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký  kinh  doanh  Êp  c tØnh  ¬i ® Æt   ô së    n  tr   chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  nh ® k ho   cho    chinh¸nh,theo    m É u   G­7,  Êp  Êy  M c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t ®éng  nh ® k ho   cho  v¨n phßng  i ®¹   diÖn, theo  É u   G­8,  Õu   ã      m M n c ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1, kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  9  ®Þ s 02/2000/N§­ CP. ­ Trong  êih¹n    th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  ng   t   ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  ¹t®éng  ña    ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,doanh     ®¹     nghiÖp  öith«ng    g  b¸o ®Õ n   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh   doanh,theo  É u     m MTB­3, ®Ó       bæ sung  å  ¬  ¨ng  ý  hs® k kinh doanh  µ    îc   v ®Ó ®   ® æi  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký kinh doanh  ña  õng  ¹  ×nh    ct lo ih doanh nghiÖp  G­1, MG­2, MG­3, M G­4, M         MG­5. c) Khi thay  æi  ét     ® m trong    éi dung  ∙  ¨ng  ý  ña    c¸c n   ®® k c chi nh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn,doanh  ®¹     nghiÖp  öith«ng    n   g  b¸o ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cÊp  tØnh  ¬i® Æt  ôsë    n  tr   chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   theo  É u   m MTB­3    ®Ó ® îc® æi  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  nh ® k ho   cho    chinh¸nh  theo  É u   m MG­7,  v¨n phßng  idiÖn    ®¹   theo m É u   G­8;   M   Khithay ® æi    a      tªn,®Þ chØ    chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   doanh nghiÖp  göith«ng  ®Õ n     b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ® ®¨ng  ý  k kinh doanh    îc® æi  Êy    ®Ó ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  m É u   Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹  ×nh    ct lo ih doanh nghiÖp  MG­1,M G­2,MG­3,MG­4,M G­5.         d)    Ê m   Khi ch døt  ¹t®éng  ña    ho   c chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn, doanh  ®¹     nghiÖp  öith«ng  ®Õ n   g  b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬i® Æt  ô n  tr   së    chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®Ó     åiGiÊy     ®¹     thu h   chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t nh ® k ho   ®éng  ña    c chinh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  µy; ®ång  êigöi th«ng  ®¹   n  th     b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  Æt   ô së  Ýnh, ® tr   ch   ®Ó   îc ® æi  Êy  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh theo  É u   Êy  m Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña  õng lo¹ h×nh    ct  i   doanh nghiÖp  G­1,MG­2,MG­ M     3,M G­4,MG­5.     §èivíi    c«ng    tyTNHH,  c«ng    îp danh,c«ng      Çn, khichÊ m     tyh     tycæ ph    døt ho¹t ®éng  ña      c chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn, kÌm  ®¹     theo th«ng b¸o, doanh    nghiÖp ph¶ixuÊt tr×nh b¶n        sao  îp lÖ  Õt  nh  Ê m     ¹t®éng  ña  h   quy ®Þ ch døt ho   c c¬ quan  ã  Èm   Òn  ∙  quyÕt  nh  µnh  Ëp    c th quy ® ra  ®Þ th l chinh¸nh,v¨n    phßng  ®¹idiÖn.   ®)  êng  îp  Tr h doanh nghiÖp  Ëp    l chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn    íc ®¹   ën   ngoµi,th×    trong thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ýnh      m   ng   t   ch thøc  ë     m chinh¸nh,  v¨n phßng  i diÖn, doanh  ®¹     nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh 
 7. 7 doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh, ®Ó         bæ sung  å  h s¬  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  µ    îc® æi  Êy    v ®Ó ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ña  õng  ¹  ×nh  ct lo ih doanh  nghiÖp  G­1,MG­2,M G­3,MG­4,MG­5. M         Khi thay  æi  a     ® ®Þ chØ  hoÆc   Ê m   ch døt  ¹t®éng  ña    ho   c chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn    ícngoµi, ®¹   ën    doanh nghiÖp  öith«ng  ®Õ n   g  b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh,®Ó   îc® æi      ®  GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹ h×nh    ct lo i   doanh nghiÖp MG­1, MG­2, MG­3, M G­4, M G­         5. 6.§¨ng  ý      k bæ sung, thay  æi  µnh, ngh Ò     ® ng   kinh  doanh a)      Khi bæ sung, thay ® æi  µnh, nghÒ       ng   kinh doanh, doanh      nghiÖp  öi g  th«ng b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ® ®¨ng  ý  k kinhdoanh,theo m É u         MTB­3. ­ N Õ u   µnh,nghÒ   ¨ng  ý      ng   ® k bæ sung  µngµnh,nghÒ   l    ph¶icã  èn    v ph¸p  ®Þnh,  ×  th ph¶icã    thªm    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  ã  Èm  Òn    Ën  èn  c th quy x¸c nh v ph¸p  nh  îc x¸c ®Þnh  ®Þ ®   theo quy  nh  ña  Ët,ph¸p  Önh  µ  Þ  nh   ®Þ c lu   l v ngh ®Þ quy  nh  Ò   èn  ®Þ v v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc  chøng chØ  îp  h ph¸p  chøng  minh  Ò   è  vs vèn  ña  c doanh  nghiÖp. ­  Õ u   µnh, nghÒ   ¨ng  ý    N ng   ® k bæ sung  µ ngµnh, nghÒ   l    ph¶i cã    chøng  chØ  µnh  Ò,  ×  h ngh th ph¶icã   thªm  b¶n  sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò     h ngh quy ®Þnh  i víi õng lo¹ h×nh  ®è     t  i   doanh nghiÖp  t¹ tiÕtb  iÓ m   M ôc  µy. nªu      ® i 2  n ­ §èivíi      c«ng    Ìm  tyk theo  th«ng    b¸o,c«ng    typh¶ixuÊt tr×nh b¶n        sao  îp h  lÖ: + C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi  ng   c hai th viªn tr     ®Þ c H ®å thµnh    viªnhoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc    tyv vi bæ sung,thay ® æi  µnh,nghÒ       ng   kinhdoanh.   +  C«ng      Çn: Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  tycæ ph   ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy gi   têkh¸ctheo quy  nh  ¹ ®iÒu  Ö        ®Þ t  i l c«ng    Ò   Öc    tyv vi bæ sung,thay ® æi  µnh,     ng   nghÒ   kinhdoanh.   + C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc    tyv vi bæ sung,thay     ® æi  µnh,nghÒ   ng   kinhdoanh.   + C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi bæ   sung,thay ® æi  µnh,nghÒ       ng   kinh doanh.   b)    Õp  Ën  Khi ti nh th«ng  b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i   ghiGiÊy    Ën    biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho doanh nghiÖp. c)Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën  îcth«ng      th     ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh  doanh  Êp  c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh    cho doanh  nghiÖp  theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹   ct lo i   h×nh  doanh  nghiÖp  G­1, M G­2, M G­3, M G­4, M G­5, n Õu  ã      iÒu  M           c ®ñ c¸c ® kiÖn quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 1  10  ®Þ s 02/2000/N§­ CP. 7.§¨ng  ý    k thay  æi  a  ® ®Þ chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp
 8. 8 a) §¨ng  ý  k thay  æi  a   ® ®Þ chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp trong  ph¹m    vitØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬idoanh  ¬ n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinhdoanh:   ­ Doanh nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinhdoanh,theo m É u         MTB­3. ­ §èivíi      c«ng    Ìm  tyk theo  th«ng    b¸o,c«ng    typh¶ixuÊt tr×nh b¶n        sao  îp h  lÖ: + C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi  ng   c hai th viªn tr     ®Þ c H ®å thµnh    Ò   Öc  viªnv vi thay ® æi  a    ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng ty. + C«ng      Çn: Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  tycæ ph   ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy gi   tê kh¸c theo      quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc  tyv vi thay ® æi  a     ®Þ chØ  ôsë  tr   chÝnh  ña  c c«ng  ty. + C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc  tyv vi thay ® æi  a     ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng  ty. +  C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi thay ® æi  a    ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng ty. ­ KhitiÕp nhËn       th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶ighi    GiÊy    Ën  biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho doanh  nghiÖp. ­ Trong  êih¹n    th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  ng   t   nh th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  doanh  nghiÖp  theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹  ×nh    ct lo ih doanh  nghiÖp  MG­1, MG­2, MG­3, M G­4, M G­5, n Õu  ã      iÒu  Ön            c ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 1  11  ®Þ s 02/2000/N§­ CP. b) §¨ng  ý    k chuyÓn  a  ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp sang tØnh,   thµnh  è   ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ kh¸c  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh  doanh: ­ Doanh  nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh, theo  É u       m MTB­3. §ång  êi    th , göith«ng    n     b¸o ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ù  d ®Þnh  Æt  ôsë  íi. ® tr   m ­ §èivíic«ng    Ìm       ty k theo  th«ng    b¸o,c«ng   typh¶icã    thªm  Òu  Ö  §i l c«ng  ty vµ    danh  s¸ch  µnh    i  íic«ng    th viªn®è v   ty TNHH   ã  õ hai thµnh    ëlªn, c t    viªntr     danh  s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng  Ëp  i  íic«ng      Çn,  l ®è v   ty cæ ph danh  s¸ch thµnh      viªn hîp danh  i víi   ®è     c«ng    îp danh  µ  tyh   v ph¶ixuÊttr×nh b¶n        sao  îp lÖ: h  + C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi  ng   c hai th viªn tr     ®Þ c H ®å thµnh    Ò   Öc  viªnv vi thay ® æi  a    ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng ty. + C«ng      Çn: Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  tycæ ph   ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy gi   tê kh¸c theo      quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc  tyv vi thay ® æi  a     ®Þ chØ  ôsë  tr   chÝnh  ña  c c«ng  ty. + C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc  tyv vi thay ® æi  a     ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng  ty. +  C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi thay ® æi  a    ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng ty.
 9. 9 ­ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh  µ  v Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ù  d ®Þnh  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch ph¶ighiGiÊy    Ën  å  ¬     biªnnh h s theo  É u   m MTB­8  µ  v traocho    doanh  nghiÖp. ­ Trong  êih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën    th   m   ng   t   nh th«ng   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ù  nh  Æt  ôsë  íi® æi  Êy  d ®Þ ® tr   m   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh cho  doanh  nghiÖp theo  É u   Êy  m Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña  õng lo¹ h×nh    ct  i   doanh nghiÖp  G­1,MG­2,MG­ M     3, MG­4, MG­5, n Õu          tªn doanh nghiÖp  kh«ng  ïnghoÆc   tr   kh«ng  ©y  Ç m   g nh lÉn  íitªn doanh  v    nghiÖp  kh¸c cïng  ¹  ×nh    lo ih doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh  doanh  trong ph¹m      vitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬idoanh    ph tr     ¬ n  nghiÖp  chuyÓn  n. ®Õ ­ Trêng  îp      h tªn doanh  nghiÖp  ïnghoÆc   ©y  Ç m   Én  íitªn doanh  tr   g nh l v    nghiÖp  kh¸c cïng lo¹  ×nh     i h doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh    trong ph¹m     vitØnh,thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp chuyÓn  n,  × ®Õ th   trong  êih¹n  th   b¶y  µy, kÓ   õ  µy  Ën  ng   t ng nh th«ng b¸o, Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh   doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ù  nh  Æt   ô së  íi ph¶i th«ng    d ®Þ ® tr   m     b¸o cho doanh  nghiÖp  Õt vµ  íng  Én  bi   h d doanh  nghiÖp  än    ch tªnkh¸c,theo  É u     m MTB­7. ­Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  îccÊp  ¹GiÊy    th     ng   t   ®  l  i chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh,doanh      nghiÖp ph¶igöib¶n     sao  îp lÖ  Êy  h   Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký kinh doanh  µy  µ  ép  ¹ GiÊy  n v n li   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ∙  îc ®®  cÊp  íc ®©y   tr   cho Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i tr c ®©y   n   í  doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh.   8.§¨ng  ý  æi      k® tªn doanh  nghiÖp a)    æi    Khi ® tªn,doanh nghiÖp  öi th«ng  g  b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinhdoanh,theo m É u         MTB­3. §èi víic«ng    Ìm     ty k theo th«ng b¸o,doanh    nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh        b¶n sao  îp lÖ: h  ­ C«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Biªn b¶n  öa  æi  iÒu  Ö  c hai th viªn tr       s® ® l c«ng    Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  µnh    Ò   Öc  æi    ty;quy   c H  th viªnv vi ® tªnc«ng  ty. ­ C«ng      Çn: Biªnb¶n  öa  æi  iÒu  Ö    tycæ ph     s® ® l c«ng    Õt  nh  ña  ty;quy ®Þ c §¹ihéi®ång    «ng     cæ ® hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    ty vÒ   Öc  æi    vi ® tªnc«ng  ty. ­ C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Biªn b¶n  öa  æi  iÒu  Ö      s® ® l c«ng    ty; quyÕt  nh   ña  ñ  ë  ÷u  ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh   ¹ ®Þ ti  ®iÒu  Ö  l c«ng    Ò   Öc  æi    tyv vi ® tªnc«ng ty. ­ C«ng    îp danh:Biªnb¶n  öa  æi  iÒu  Ö    tyh       s® ® l c«ng    Õt  nh  ña  ty;quy ®Þ c c¸cthµnh    îp danh  Ò   Öc  æi      viªnh   v vi ® tªnc«ng ty. b)    Õp  Ën  Khi ti nh th«ng  b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i   ghiGiÊy    Ën    biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho doanh nghiÖp. c)Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën  îcth«ng      th     ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh  doanh  Êp  c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh  nghiÖp theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹   ct lo i   h×nh  doanh nghiÖp  G­1, M G­2, M G­3, M G­4, M G­5, n Õu    ù  Õn  M           tªnd ki thay   ® æi  ña  c doanh  nghiÖp  kh«ng  ïnghoÆc   tr   kh«ng  ©y  Ç m   Én  íi   g nh l v   doanh  tªn
 10. 10 nghiÖp  kh¸c cïng  ¹  ×nh    lo ih doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh    trong ®Þa     bµn  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, vµ  ¬   b¶o  ¶m   ® c¸c quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m         b,c,d,kho¶n  §iÒu  LuËt Doanh  1  24    nghiÖp. d)  êng  îp    ù  Õn  Tr h tªn d ki thay  æi  ña  ® c doanh  nghiÖp  ïnghoÆc   ©y  tr   g nhÇ m   Én  íitªndoanh  l v    nghiÖp kh¸c cïng lo¹  ×nh     i h doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh    trong ph¹m      vitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,hoÆc     ù    ph tr     ¬  tªnd kiÕn  ña  c doanh  nghiÖp kh«ng b¶o  ¶m     ® c¸cquy  nh  ¹ ®iÓ m       kho¶n  ®Þ ti   b, c,d  1  Òu  LuËt Doanh  §i 24    nghiÖp,th×    trong thêih¹n      b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  ng   t   nh ® îc th«ng    b¸o, Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh  doanh  Êp  c tØnh ph¶i th«ng    b¸o    cho doanh  nghiÖp  Õtvµ  íng dÉn  bi   h   doanh  nghiÖp  än    ch tªnkh¸c,theo m É u       MTB­ 7. 9.§¨ng  ý    k thay  æi  êi®¹idiÖn  ® ng     theo  ph¸p  Ëtcña  lu   doanh  nghiÖp a) §¨ng  ý  k thay  æi  êi ®¹i diÖn  ® ng     theo ph¸p  Ët cña  lu   c«ng    ty TNHH,  c«ng      Çn: tycæ ph ­ C«ng    öi th«ng    ty g   b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬i n  c«ng    ∙  ¨ng  ý  ty® ® k kinh doanh,theo m É u         MTB­3.KÌm    theo th«ng      b¸o,c«ng    ty ph¶ixuÊt tr×nh b¶n  Ýnh    é  Èu        ch sæ h kh hoÆc   chøng minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   hé  Õu  ña  êi®¹idiÖn  chi c ng     theo ph¸p luËtdù  Õn        ki thay thÕ  µ  Êttr×nh b¶n    v xu     sao  îp lÖ: h   +  èi víic«ng    §   ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi c hai th viªn tr     ®Þ c H  ®ång  µnh    Ò   Öc  th viªnv vi thay ® æi  êi®¹idiÖn    ng     theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty. +  èi víic«ng      Çn:  §   ty cæ ph Quy Õt  nh   ña  ¹ihéi ®ång    «ng  ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc  tyv vi thay ® æi  êi   ng   ®¹idiÖn    theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty. + C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti® l c«ng    Ò   Öc  tyv vi thay ® æi  êi   ng   ®¹idiÖn    theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty. +  C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi thay ® æi  êi®¹idiÖn    ng     theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty. ­ Trêng  îp c«ng      h  tykinh doanh    µnh, nghÒ   ßi  áiph¶icã    c¸c ng   ® h    chøng  chØ   µnh  h nghÒ   µ   êi ®¹i diÖn  m ng     theo ph¸p  Ëtdù  Õn  lu   ki thay  æi  µ ngêi ® l    duy  Êt cã  nh   chøng  chØ  µnh  Ò   µy,th× kÌm  h ngh n     theo  th«ng  ph¶icã  b¸o    thªm  b¶n sao  îp  Ö  h l chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ña  êi ®¹i diÖn  c ng     theo ph¸p  Ëtdù  lu   kiÕn thay thÕ.   ­ KhitiÕp nhËn       th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶ighi    GiÊy    Ën  biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho c«ng  ty. ­ Trong  êih¹n    th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcth«ng    ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh doanh  Êp    c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  c«ng  tytheo m É u       MG­2,M G­3,MG­4.     b) §¨ng  ý    k thay ® æi  µnh    îp danh  ña    th viªnh   c c«ng    îp danh: tyh   ­ Khic«ng    îp danh  Õp nhËn  µnh    îp danh,khaitrõthµnh       tyh   ti   th viªnh        viªn hîp danh, cã  µnh    îp    th viªnh danh  ótkháic«ng    ×  r    ty,th c«ng    öi th«ng    ty g   b¸o ®Õ n   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ¬ic«ng    ∙  ¨ng  ý  n  ty® ® k kinh doanh,     theo  É u   m MTB­3.KÌm    theo th«ng    b¸o,c«ng    typh¶ixuÊt tr×nh b¶n        sao  îp lÖ  h  quyÕt  nh  ña  éi ®ång  µnh    Ò   Öc  ®Þ c H  th viªnv vi thay ® æi thµnh    îp danh,     viªnh    
 11. 11 xuÊt  ×nh  tr b¶n  Ýnh    é  Èu  ch sæ h kh hoÆc  chøng minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  h chiÕu  ña  µnh    îp danh  îctiÕp nhËn. c th viªnh   ®    ­ Trêng  îp    h c«ng    îp danh  ty h   kinh doanh    µnh, nghÒ   ßi  áiph¶i   c¸c ng   ® h    cã chøng  chØ  µnh  Ò,    Õp nhËn  µnh    îp danh,kÌm  h ngh khiti   th viªnh     theo th«ng  b¸o ph¶i cã    thªm  b¶n sao  îp  Ö  h l chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ña  µnh    îc c th viªn ®   tiÕp nhËn.   ­ KhitiÕp nhËn       th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶ighi    GiÊy    Ën  biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho c«ng  ty. ­ Trong  êih¹n    th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcth«ng    ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh doanh  Êp    c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  c«ng  tytheo m É u       MG­5. 10. §¨ng  ý    k thay  æi  èn  u     ña  ñ   ® v ®Ç t c ch doanh nghiÖp    © n   µ  t nh v vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng  ty a)    Khi thay ® æi  èn  u    ña  ñ    v ®Ç t c ch doanh  nghiÖp   ©n  µ  èn  iÒu  t nh vv ® lÖ  ña  c c«ng    ty,doanh  nghiÖp  öith«ng  ®Õ n   g  b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    cÊp tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinhdoanh,theo m É u         MTB­3. ­ §èivíi      c«ng    Ìm  tyk theo  th«ng    b¸o,c«ng    typh¶ixuÊt tr×nh b¶n        sao  îp h  lÖ:   +  èi víic«ng    §   ty TNHH   ã    µnh    ë lªn:Quy Õt  nh  ña  éi c hai th viªn tr     ®Þ c H  ®ång  µnh    Ò   Öc  th viªnv vi thay ® æi  èn  iÒu  Ö.   v® l +  èi víic«ng      Çn:  §   ty cæ ph Quy Õt  nh   ña  ¹ihéi ®ång    «ng  ®Þ c §    cæ ® hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc  ty v vi thay ® æi  èn    v ®iÒu  Ö. l +  C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn:Quy Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u    ®Þ c ch s h c«ng    ty hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹  iÒu  Ö  ®Þ ti ® l c«ng    Ò   Öc  ty v vi thay ® æi  èn    v ®iÒu  Ö. l +  C«ng    îp  ty h danh: Quy Õt  nh  ña    µnh    îp    ®Þ c c¸c th viªnh danh  Ò   Öc  v vi thay ® æi  èn  iÒu  Ö.   v® l ­  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp kinh doanh  µnh, nghÒ   ng   ph¶i cã  èn    v ph¸p   ®Þnh,    ¨ng  ý  khi® k gi¶m  èn  u    i  íidoanh  v ®Ç t ®è v   nghiÖp   ©n  t nh hoÆc  gi¶m  vèn  iÒu  Ö  i  íic«ng    ×  ® l ®è v   ty,th møc   èn  ¨ng  ý  v® k sau    khi gi¶m  kh«ng  îc ®  thÊp  ¬n  h møc  èn  v ph¸p ®Þnh    ông  i víi µnh,nghÒ   .   ¸p d ®è    ng   ®ã b)    Õp  Ën  Khi ti nh th«ng  b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i   ghiGiÊy    Ën    biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho doanh nghiÖp. c)Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën  îcth«ng      th     ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh  doanh  Êp  c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp  theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹   ct lo i   h×nh doanh  nghiÖp MG­1,M G­2,MG­3,M G­4,MG­5.         11. §¨ng  ý    k thay  æi  µnh  ® th viªn c«ng      ty TNHH   ã    µnh  c hai th viªn trë    lªn,thµnh    viªn gãp  èn    v c«ng    îp  ty h danh a)    Khi c«ng    ty TNHH   ã    µnh    ë lªn thay  æi  µnh    µ   c hai th viªn tr     ® th viªn m kh«ng  µm  l thay ® æi  ¹  ×nh    lo ih c«ng    ty,c«ng    îp danh  tyh   thay ® æi  µnh      th viªn gãp  èn,th× c«ng    öith«ng  ®Õ n   v   tyg   b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  n¬i doanh    nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh, theo  É u       m MTB­3. KÌm    theo  th«ng  b¸o, c«ng      ty ph¶i xuÊt  ×nh  Êy  ê    tr gi t chøng  minh  ∙  ùc  Ön  ñ  ôc quy  ® th hi th t  
 12. 12 ® Þnh   ¹  iÒu    Ët  t i® 32, Lu Doanh  nghiÖp, xuÊt  ×nh    tr b¶n sao  îp  Ö  h l v¨n    b¶n tho¶  Ën  thu hoÆc     c¸c chøng  õ,hå  ¬  t   s chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  ã    nh ph vg c x¸c nhËn  ña  êi®¹idiÖn  c ng     theo  ph¸p luËtcña     c«ng    Êt tr×nh b¶n  Ýnh    ty,xu     ch sæ hé   Èu,  kh chøng minh  ©n   ©n   nh d hoÆc   é   Õu  ña  µnh  h chi c th viªn ® îc tiÕp      nhËn. b)    Õp  Ën  Khi ti nh th«ng  b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i   ghiGiÊy    Ën    biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho c«ng  ty. c)Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Ën  îcth«ng      th     ng   t   nh ®   b¸o,Phßng  ¨ng  ® ký kinh  doanh  Êp  c tØnh  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp  theo m É u   G­2,MG­5.   M   12.Th«ng    b¸o  doanh  nghiÖp  ¹m  õng  ¹t®éng t ng ho   a) Tríckhit¹m  õng  ¹t®éng  t  Êt m êil¨m  µy,doanh        ng ho   Ý nh     ng   nghiÖp  öi g  th«ng b¸o  n   ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ∙  ® ®¨ng  ý  k kinhdoanh  µ  ¬    v c quan  Õ,theo m É u   thu     MTB­4. §èi víic«ng       ty TNHH,  c«ng    îp  ty h danh, c«ng      Çn,  Ìm    ty cæ ph k theo  th«ng b¸o,c«ng      ty ph¶i xuÊt  ×nh    tr b¶n sao  îp  Ö  Õt  nh  ña  ¹ihéi h l quy ®Þ c §    ®ång    «ng, Héi ®ång  µnh    cæ ®    th viªnhoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  Þ vÒ   Öc  tr   vi c«ng  tyt¹m  õng  ¹t®éng.   ng ho   b)    Õp  Ën  Khi ti nh th«ng  b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh ph¶i   ghiGiÊy    Ën    biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho doanh nghiÖp. 13.C Ê p   ¹i Êy    l  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh a)  Êp   ¹  Êy  C li Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh trong  êng  îp  Êt  tr hm GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   Khi m Êt  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,doanh      nghiÖp ph¶ikhai     b¸o  íic¬  v   quan  C«ng  n¬i m Êt  Êy  an    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ¬i®∙  Êp  Êy    n   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    vµ th«ng      ¬ng  Ön th«ng    ichóng  lÇn  ªntiÕp. b¸o trªnph ti   tin®¹   ba  li   Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  30  k t  th«ng    Õu  b¸o,n doanh nghiÖp kh«ng  ×m  îc t ®  GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ∙  Êt,th× doanh    ®m     nghiÖp    Þ  ¬  ®Ò ngh c quan  ∙  Êp  Êy  ® c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Êp  ¹ GiÊy    c l  i chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh    cho doanh  nghiÖp. Hå   ¬    Þ   Êp  ¹ GiÊy    s ®Ò ngh c l i   chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  å m:   g ­§¬n    Þ  Êp  ¹GiÊy    ®Ò ngh c l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   ­ X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  C«ng  vÒ   Öc  an  vi khai b¸o  Êt  Êy    m Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp; ­  Êy  Gi biªn nhËn  ña  ¬    c c quan  b¸o,®µi  Ò   Öc  Ën  ¨ng    v vi nh ® th«ng    b¸o GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ∙  Êt  ña    ® m c doanh  nghiÖp hoÆc   êb¸o  t  ®∙  ¨ng  ® th«ng  nµy. b¸o  b) C Êp  ¹ GiÊy    l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    trong tr ng  îp bÞ    ê h   r¸ch,   n¸t, .GiÊy  . . chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.   Trêng  îp  Êy  h Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Þ     b r¸ch,n¸t. .doanh    . , nghiÖp  µm  ¹ thñ tôc ®Ó   îc cÊp  ¹ GiÊy  l l      i ®  li  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.     Hå   ¬    Þ  Êp  ¹GiÊy  s ®Ò ngh c l   i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  å m:   g ­§¬n    Þ  Êp  ¹GiÊy    ®Ò ngh c l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;  
 13. 13 ­B¶n  Ýnh  Êy    ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  Þ    b r¸ch,n¸t. .  . c) Khi  Õp  Ën  å  ¬  ña  ti nh h s c doanh  nghiÖp trong c¸c  êng  îp  tr h nªu  ¹ t i ®iÓ m     iÓ m   m ôc  µy,Phßng  ¨ng  ý  a,® b  n  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ph¶ighigiÊy      biªnnhËn    theo m É u     MTB­8  µ    v traocho  doanh nghiÖp. Trong  êih¹n  th   n¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, Phßng  ¨ng  ý  ng   t   nh ®  s  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  Êp  ¹GiÊy  c l  i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  doanh  nghiÖp  theo  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  õng  ¹  ×nh    ct lo ih doanh  nghiÖp  MG­1, MG­2, MG­3, M G­4, M G­5. Sè   Êy            Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký kinh doanh  Êp  ¹ lµsè      c l     ghitrong GiÊy  i   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ∙    ® m Êt, hoÆc   Þ     b r¸ch,n¸t.   µ    .v trong GiÊy  .   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh      ghi râ lÇn  Êp  ¹ .   c li 14. §æi  Êy  Gi chøng   Ën   ¨ng  ý   nh ® k kinh doanh   ∙  Êp   ®c theo  Ët  Lu Doanh nghiÖp   © n,  Ët  tnh Lu C«ng  ty a) Doanh    nghiÖp  æi  ¹ GiÊy  ® l i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  îccÊp    ®  theo LuËt Doanh      nghiÖp   ©n, LuËt C«ng      îccÊp  Êy  tnh     ty®Ó ®   Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh  íi è  ¨ng  ý    v  ® s k kinh doanh    theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy, ®Þ ti  tn   trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­Doanh    nghiÖp  Êt  m con  Êu; d ­Doanh    nghiÖp  æi  ® tªn; ­Doanh    nghiÖp  chuyÓn  ôsë  Ýnh  tr   ch sang  tØnh,thµnh  è    ph kh¸c; ­Doanh    nghiÖp  ùnguyÖn  æi  Êy  t  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   b) Trªn GiÊy      chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Êp  ¹ ghingµy  Êp  Êy    c l    i c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Çn  u   µ  µy  Êp  Êy  l ®Ç v ng c Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Êp  ¹    c li . 15. Thêi    gian  ö   ông   É u   Êy  sd m Gi chøng  Ën   ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh   ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng    µy    Êp  ¨ng  ý  t n ®Ó c ® k kinh doanh  cho doanh   nghiÖp a) Tõ  µy  th¸ng 1    ng 1    n¨m  2002,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  ö  s dông  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng t nµy    Êp  Êy  ®Ó c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho doanh nghiÖp. b)  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  ∙  îc cÊp  Êy  ®®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  ícngµy  th¸ng 1  tr   1    n¨m  2002    ¨ng  ý  khi® k thay ® æi    kinh doanh,Phßng      ®¨ng  ý  k kinh doanh  Êp    c tØnh  ö  ông  É u   Êy  sd m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy    Êp  ¨ng  ý  tn ®Ó c ® k thay ® æi    kinh doanh    cho doanh  nghiÖp, kÓ   c¸c doanh    c¶    nghiÖp  ∙  îc cÊp  Êy  ®®  Gi chøng  Ën nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh    theo LuËt Doanh      nghiÖp   ©n, LuËt C«ng    µ  Én  ÷ tnh     tyv v gi   sè  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  íc®©y.   tr   Riªng c¸c Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  éc  Ön  Ý  iÓ m   èi m¹ng  thu di th ® n  th«ng    tindoanh nghiÖp  µn  èc  to qu theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 194/Q§­ BKH   µy  ng 4/5/2001  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    Ò   Öc  c B tr B K ho v§ t v vi phª  Öt  Õ   ¹ch duy k ho   tæng  Ó    iÓnvµ  ùc hiÖn  ¹ng  th ph¸ttr   th   m th«ng    tindoanh nghiÖp  µn  èc,th× to qu     thêi®iÓ m   ö  ông    É u   Êy  ê quy  nh  ¹    sd c¸c m gi t   ®Þ tiTh«ng   µy  îc thùc hiÖn  tn ®     theo kÕ   ¹ch thÝ  iÓ m.   ho   ® 16.Th«ng    b¸o  µ u  ÷ néi dung  ¨ng  ý  v l gi     ® k kinh  doanh
 14. 14 Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Êp  Êy  th     ng   t   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh, ® æi  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, cÊp  ¹ GiÊy      l i chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh,thu håiGiÊy        chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp    c tØnh  öib¶n  g  sao  Êy  Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh,b¶n      sao  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,b¶n      sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  Êp  ¹   c l i th«ng  , b¸o thu  åi GiÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¬  B K ho   § t  quan  Õ,c¬  thu   quan  èng    ¬  th kª,c quan  qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ    ü  Ët cïng  Êp, Phßng  t ­ k thu   c  ®¨ng  ý  k kinhdoanh  Êp  Ön  ¬i    c huy n  doanh  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch Sau    Êp  Êy  khi c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, ® æi  Êy    Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh, cÊp  ¹ GiÊy      li   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, thu      håiGiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,nhËn  îcth«ng  t¹m  õng  ¹t     ®  b¸o  ng ho   ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  . Phßng  ¨ng  ý  ..   , ® k kinh doanh  Êp    c tØnh    ÷ng  ghinh néidung  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µo    ¨ng  ý  v Sæ ® k kinh doanh    l gi÷t¹ Phßng  ¨ng  ý  u      i ® k kinh doanh.   II.  §¨ng k ý  kinh d o a n h  ® è i v íi é  kinh d o a n h  c¸ th Ó  h 1.Tr×nh  ù,thñ  ôc  ¨ng  ý    t  t® k kinh  doanh a)  nh©n   C¸  hoÆc   êi ®¹i diÖn  é  ng     h gia  nh  ép  n   ¨ng  ý  ®× n ®¬ ® k kinh  doanh  é  h kinh doanh    Ó  n     c¸ th ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i   c huy n  ® Æt   a   iÓ m   ®Þ ® kinh doanh, theo  É u     m M§­6.  èi víihé   §     kinh  doanh  bu«n  chuyÕn,  kinh doanh u  ng    l ®é trong  a   µn  Êp  Ön  ×  ®Þ b c huy th ph¶i chän  ét    m ®Þa   iÓ m   è  nh    ¨ng  ý  ® c ®Þ ®Ó ® k kinh doanh    ¬i ®¨ng  ý  é  Èu  êng    nh n   k h kh th tró, ¬i®¨ng  ý  ¹m  ó, ¬i® Æt  a  iÓ m        n k t tr     n ®Þ ® thu mua giao dÞch.   C¸  ©n  nh hoÆc   êi ®¹i diÖn  é  ng     h gia  nh    ép  n   ¨ng  ý  ®× khi n ®¬ ® k kinh  doanh ph¶ixuÊt tr×nh b¶n  Ýnh    é  Èu        ch sæ h kh hoÆc   chøng minh  ©n  ©n   nh d hoÆc   é  Õu  ña  êi® øng    ¨ng  ý  h chi c ng   tªn® k kinhdoanh.   Trêng  îp kinh doanh    µnh,nghÒ   ßi  áiph¶icã  h    c¸cng   ® h    chøng  chØ  µnh  h nghÒ,  ×  Ìm  th k theo  n  ®¬ ph¶icã    thªm b¶n sao  îp lÖ  h   chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh cña    ©n  c¸nh hoÆc   êi®¹idiÖn  é    nh. ng     h gia®× b)    Õp  Ën  n  ¨ng  ý  Khi ti nh ®¬ ® k kinh doanh, Phßng  ¨ng  ý      ® k kinh doanh    cÊp  Ön  huy ph¶i ghi GiÊy     biªn nhËn    theo  É u   m MTB­8  µ  v trao cho  êi nép    ng   ®¬n. c) Trong  êih¹n    th   b¶y  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  n,  ng   t   nh ®¬ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Êp  Ön  ¬i® Æt  a   iÓ m   c huy n  ®Þ ® kinh doanh  ña  é    c h kinh doanh    Ó    c¸ th cÊp  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  cho  é  h kinh doanh    Ó  c¸ th theo  m É u   G­6, n Õu  ã      iÒu  Ön  M   c ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   3  19  ®Þnh  è s 02/2000/N§­CP. Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön    è  Êy    c huy ghis Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ña  é    c h kinhdoanh    Ó    c¸th theo quy  nh      ®Þ nh sau: ­M∙    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ký  ù.   ph tr     ¬ :2  t ­M∙  Ën,huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh   ký  ù.   qu     x∙, th ph thu   :1  t  (Phô  ôcIban  µnh  Ìm     l    h k theo Th«ng   µy)   tn
 15. 15 ­M∙  ¹ h×nh:1  ý  ù,8  hé    lo   i   k t   =  kinhdoanh    Ó.   c¸th ­Sè  tùhé    thø    kinhdoanh    Ó:6  ý  ù,tõ000001  n     c¸th   k t     ®Õ 999999. V Ý   ô   Ò     è  Êy  d v ghi s Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  é  c h kinh  doanh    Ó: c¸th ­ Hé     kinh doanh    Ó  ã  a   iÓ m     c¸ th c ®Þ ® kinh doanh  ¹  Ën  µn  Õ m,    ti qu Ho Ki thµnh  è  µ   éi,® îcghisè  Êy  ph H N       Gi chøng  Ën  nh §KKD     nh sau: 01C8000002  GiÊy  ( chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Êp  c cho  é  h kinh  doanh    Ó  2  ¹ quËn  µn  Õ m,  µnh  è  µ   éi c¸th thø  t   i Ho Ki th ph H N ). d)  êng  îp  Tr h kh«ng    Êy  ê theo  ®ñ gi t   quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  µy, ®Þ ti® a  n  hoÆc   ã  éi dung  cn  khaikh«ng  ,    ®ñ hoÆc     tªn riªngcña  é    h kinh doanh    Ó    c¸ th trïngvíitªnriªngcña  é         h kinh doanh    Ó  ∙  ¨ng  ý    c¸ th ® ® k kinh doanh    trong cïng     ®Þa   µn  Ën, huyÖn, th×  b qu     trong thêih¹n      n¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬, ng   t   nh h s   Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  Ön  c huy ph¶i th«ng    b¸o  â  éi dung  rn  yªu  Çu  c söa  æi, bæ   ®   sung  µ  v c¸ch thøc  öa  æi, bæ   s®   sung  cho  êi ®¨ng  ý  ng   k kinh   doanh,theo m É u       MTB­7. 2.Ngµnh,    ngh Ò   kinh  doanh    ghi trong  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh Ngµnh, nghÒ  kinh doanh    ghi trong  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  ña  é   c h kinh  doanh    Ó  ùc hiÖn  c¸th th   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc     ®Þ t i 3  ITh«ng   µy. tn 3.§¨ng  ý    k thay  æi  éi dung  ¨ng  ý  ® n  ® k kinh  doanh a)    Khi thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý    n  ®® k kinh doanh, hé      kinh doanh    Ó    c¸ th göith«ng  ®Õ n     b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬ihé    c huy n   kinh doanh    c¸thÓ  ∙  ¨ng  ý,theo m É u     ®® k    MTB­5. Trêng  îp  h chuyÓn  sang kinh doanh    µnh, nghÒ   ßi  ái ph¶i cã  c¸c ng   ® h    chøng chØ  µnh  Ò,  ×  Ìm  h ngh th k theo  th«ng b¸o ph¶icã    thªm  b¶n sao  îp  Ö  hl chøng  chØ  µnh  Ò   ña    ©n  h ngh c c¸nh hoÆc   êi®¹idiÖn  é    nh. ng     h gia®× b) Khi tiÕp nhËn       th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön    c huy ph¶i   ghiGiÊy    Ën    biªnnh theo m É u     MTB­8  µ    v traocho  é  h kinhdoanh    Ó.   c¸th c) Trong  êih¹n  th   n¨m   µy, kÓ   õ  µy  Ën  îc th«ng  ng   t ng nh ®  b¸o, Phßng    ®¨ng  ý  k kinh doanh  Êp  c huyÖn  ¬i hé  n   kinh  doanh    Ó  ∙  ¨ng  ý  æi  c¸ th ® ® k® GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh cho  é  h kinh doanh    Ó  c¸ th theo  É u   m MG­6. d) Trêng  îp chuyÓn  a  iÓ m     h  ®Þ ® kinh doanh    sang  Ën, huyÖn  qu   kh¸c,hé    kinh doanh    Ó  öith«ng  ®Õ n     c¸ th g   b¸o  Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön     c huy n¬i hé    kinh doanh    Ó  ∙  ¨ng  ý,theo  É u     c¸ th ® ® k  m MTB­5. §ång  êigöi th«ng    th     b¸o nµy  n     ®Õ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬ihé    c huy n   kinh doanh    Ó    c¸th dù   nh   Æt   a   iÓ m   ®Þ ® ®Þ ® kinh doanh  íi,kÌm  m  theo b¶n  sao  îp  Ö  Êy  h l Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   ­ Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  Êp  Ön  ¬i hé  c huy n   kinh  doanh    Ó  ∙  c¸ th ® ®¨ng  ý  µ  k v Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i hé    c huy n   kinh doanh    Ó    c¸ th dù  nh  Æt   a   iÓ m   ®Þ ® ®Þ ® kinh doanh  íiph¶ighi GiÊy    Ën    m     biªn nh theo  É u   m MTB­8  µ    v traocho  é  h kinh doanh    Ó.   c¸th ­ Trong  êih¹n    th   n¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  ng   t   nh th«ng    b¸o,Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¬i hé    c huy n   kinh  doanh    Ó  ù  nh  Æt   a   iÓ m   c¸ th d ®Þ ® ®Þ ® kinh doanh  íi® æi  Êy    m  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  é  h kinh doanh    c¸thÓ    theo m É u     MG­6,n Õu      tªnriªngcña  é    h kinh doanh    Ó    c¸th kh«ng  ïngvíi tr    
 16. 16 tªnriªngcña  é      h kinh doanh    Ó  ∙  ¨ng  ý    c¸th ® ® k kinh doanh    trong cïng ®Þa  µn      b quËn,huyÖn  ¬ihé    n   kinh doanh    Ó    c¸th chuyÓn  n. ®Õ ­ Trêng  îp      h tªnriªngcña  é    h kinh doanh    Ó  ïngvíitªnriªngcña  é    c¸ th tr         h kinh doanh  thÓ  c¸  kh¸c  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh  doanh  trong  ïng  a   µn  Ën, c ®Þ b qu   huyÖn  ¬i hé  n   kinh doanh    Ó    c¸ th chuyÓn  n,  ×  ®Õ th trong thêih¹n     n¨m  µy, ng   kÓ   õ ngµy  Ën  t  nh th«ng b¸o,Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh  doanh  Êp  Ön  ¬i hé  c huy n  kinh doanh    Ó  ù  nh  Æt   a   iÓ m     c¸ th d ®Þ ® ®Þ ® kinh doanh  íi ph¶i th«ng      m    b¸o cho  é  h kinh  doanh    Ó  Õt vµ  íng  Én  é  c¸ th bi   h d h kinh  doanh    Ó  än    c¸ th ch tªn kh¸c,theo m É u       MTB­7. ­ Trong  êih¹n  th   n¨m  µy, kÓ   õ  µy  îc cÊp  ¹  Êy  ng   t ng ®   l iGi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh, hé     kinh  doanh  thÓ   c¸  ph¶i göi b¶n     sao  îp  Ö  Êy  h l Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µy  µ  ép  ¹  Êy  n v n li Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ∙  îc cÊp  íc ®©y     ®®  tr   cho Phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp  Ön     c huy n¬itr c®©y  é    í  h kinh doanh    Ó  ∙  ¨ng  ý    c¸th ® ® k kinhdoanh.   4. §æi  Êy    Gi chøng  Ën   ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ∙  Êp  íc ®© y,  Êp   ®c tr   c l¹i Êy   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ã  è  ¨ng  ý  cs® k kinh  doanh  theo  quy  nh   ¹i ®Þ t  Th«ng   µy tn a) Tõ  µy  th¸ng 1    ng 1    n¨m 2002  n   µy  th¸ng12  ®Õ ng 31    n¨m  2004,Phßng    ®¨ng  ý  k kinh doanh  Êp  Ön    c huy khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  kh v t  ki thu l   i hé kinh doanh    Ó  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp    c¸ th ® ®   Gi ph kinh doanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/H§BT  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m 1992  hoÆc   îccÊp  Êy  ®  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 03/2000/TT­BKH   ngµy  th¸ng3  2    n¨m  2000,®Õ n   ¨ng  ý  æi  ¹GiÊy    ® k® l i chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  íi è  ¨ng  ý  v  ® s k kinhdoanh    quy  nh  ¹   ®Þ t  Th«ng   µy. i tn   b)  õ  µy  th¸ng 1  T ng 1    n¨m  2005, Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp  Ön     c huy sö  ông  É u   Êy  d m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ã  è  ¨ng  ý  cs® k kinh   doanh  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy    Êp  ¹ GiÊy  t n ®Ó c l i   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  i  íihé  ®è v   kinh doanh    Ó  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp    c¸ th ® ®   Gi ph kinh doanh    theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/H§BT  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1992 hoÆc   ∙  ­ ®® îc cÊp  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    è  ts 03/2000/TT­ BKH   µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  2000. c)  µy  Êp  ¨ng  ý  Ng c ® k kinh doanh    Êy  trªn Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  Êp  ¹ võa    µy  Êp  ¨ng  ý  c li  ghi ng c ® k kinh  doanh  ña  Êy  c Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh  ò,võa    µy  Êp  ¹ .   c  ghing c l i 5. Thêi    gian  ö   ông   É u   Êy  sd m Gi chøng   Ën   ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh   ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng    µy    Êp  ¨ng  ý  t n ®Ó c ® k kinh doanh  cho  é  h kinh  doanh    Ó c¸ th Tõ  µy  th¸ng 1  ng 1    n¨m 2002, Phßng  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Êp  Ön  ö    c huy s dông  É u   Êy  m Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng  t nµy    Êp  Êy  ®Ó c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho  é  h kinh doanh    Ó    c¸ th míi®¨ng  ý.   k 6.Th«ng    b¸o  µ u  ÷ néi dung  ¨ng  ý  v l gi     ® k kinh  doanh Trong  êih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Êp  Êy  th     ng   t   c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, ® æi  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, cÊp  ¹ GiÊy      l i chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh, thu  åi GiÊy    h  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ña  é  ch kinh doanh    Ó, Phßng  ¨ng  ý    c¸ th   ® k kinh doanh  Êp  Ön    c huy ph¶igöi b¶n       sao GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, b¶n      sao  æi  Êy  ® Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ®
 17. 17 ký kinh doanh, b¶n      sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Êp  ¹     c l ith«ng  , b¸o thu håiGiÊy      chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    cho  ¬  c quan  Õ  ïng cÊp. thu c   Sau    Êp  Êy  khi c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, ® æi  Êy    Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh, cÊp  ¹ GiÊy      li  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, thu      håiGiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,nhËn  îcth«ng    ¹m  õng      ®  b¸o t ng kinh   doanh,.   .Phßng  ¨ng  ý  , ® k kinh doanh  Êp  Ön    ÷ng  éidung  ¨ng  ý    c huy ghinh n  ® k kinh doanh  ña  é    c h kinh doanh    Ó  µo    ¨ng  ý    c¸ th v Sæ ® k kinh doanh u  ÷ t¹   l gi    i Phßng  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh.   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  t n thay thÕ    Th«ng   è  t s 03/2000/TT­ BKH   µy  th¸ng 3    ng 2    n¨m 2000  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ã  Öu  ùcthi µnh  c B K ho   § tv c hi l     h sau  êil¨m  µy,kÓ   m   ng   tõngµy  ý.   k Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th     cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  Õ   ¹ch vµ  Çu       B K ho   § t®Ó nghiªncøu,söa  æi,bæ       ®   sung.
 18. 18 P h ô  l ô c I M∙ c Ê p   n h, c Ê p  h u y Ö n   tØ (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è 08    ts   /2001/TT­ BKH   µy  ng 22/11/2001   ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ) c B K ho   § t §¬n  Þ  µnh  Ýnh vh ch M∙ §¬n  Þ  µnh  Ýnh vh ch M∙ Sè Ch÷ Sè Ch÷ 1 2 3 1 2 3 01.Thµnh  è  µ   éi   ph H N 03.TØnh   µ   ©y   HT 01 03 (7 quËn,5  Ön)     huy (2 thÞ    huyÖn)   x∙,12  Qu Ën  §×nh Ba  01 A ThÞ     µ   x∙H §«ng 03 A Qu Ën  ©y  å T H 01 B ThÞ     ¬n  ©y x∙S T 03 B Qu Ën  µn  Õ m Ho Ki 01 C Huy Ön  V× Ba  03 C Qu Ën    µ  ng Hai B Tr 01 D Huy Ön  óc  ä Ph Th 03 D Qu Ën  èng  § §a 01 E Huy Ön §an  îng Ph 03 E Qu Ën Thanh  ©n Xu 01 F Huy Ön  ¹ch ThÊt Th   03 F Qu Ën  Ç u   Êy C Gi 01 G Huy Ön  µi§øc Ho   03 G Huy Ön  ãc  ¬n SS 01 H Huy Ön  èc  Qu Oai 03 H Huy Ön §«ng  Anh 01 I Huy Ön  ¬ng  ü Ch M 03 I Huy Ön Gia  © m L 01 J Huy Ön Thanh  Oai 03 J Huy Ön  õ  T Liªm 01 K Huy Ön  êng  Ýn Th T 03 K Huy Ön Thanh  ×Tr 01 L Huy Ön  ü   M §øc 03 L Huy Ön øng  µ Ho 03 M Huy Ön  ó  Ph Xuyªn 03 N 02.T.Phè    H¶i  Phßng 04.TØnh     H¶i  ¬ng D 02 04 (4 quËn,1      TX,  huyÖn) 8  (1 thµnh  è,11  Ön)   ph   huy Qu Ën  ång  µng H B 02 A Thµnh  è    ¬ng ph H¶iD 04 A Qu Ën Ng«  Quy Òn 02 B Huy Ön  Ý   Ch Linh 04 B Qu Ën  Ch ©n Lª  02 C Huy Ön Nam   S¸ch 04 C Qu Ën  Õn  Ki An 02 D Huy Ön Thanh  µ H 04 D ThÞ     å  ¬n x∙§ S 02 E Huy Ön Kinh  M«n 04 E Huy Ön  û  Thu Nguyªn 02 F Huy Ön Kim  µnh Th 04 F Huy Ön  H¶i An  02 G Huy Ön Gia  éc L 04 G Huy Ön  L∙o An  02 H Huy Ön  Kú Tø  04 H Huy Ön  Õn  ôy Ki Th 02 I Huy Ön  È m   µng C Gi 04 I Huy Ön    TiªnL∙ng 02 J Huy Ön  ×nh  B Giang 04 J Huy Ön  Ünh  V B¶o 02 K Huy Ön Thanh  ÖnMi 04 K Huy Ön    C¸tH¶i 02 L Huy Ön Ninh  Giang 04 L Huy Ön  ¹ch  B Long  Ü V 02 M 05.TØnh   ng    H Yªn 08.TØnh     Th¸iB×nh   05 08 (1 thÞ    huyÖn)   x∙, 9  (1 thÞ    huyÖn)   x∙,7  ThÞ     ng  x∙H Yªn 05 A ThÞ       ×nh x∙Th¸iB 08 A Huy Ön V¨n  © m L 05 B Huy Ön  únh  ô Qu Ph 08 B Huy Ön  ü   µo MH 05 C Huy Ön  ng  µ H H 08 C Huy Ön Yªn  üM 05 D Huy Ön    ôy Th¸iTh 08 D Huy Ön V¨n  Giang 05 E Huy Ön §«ng  ng H 08 E Huy Ön Kho¸iCh ©u   05 F Huy Ön  ò  V Th 08 F Huy Ön  Thi ¢n  05 G Huy Ön  Õn  ¬ng Ki X 08 G Huy Ön Kim  éng § 05 H Huy Ön  Òn  Ti H¶i 08 H Huy Ön  ï Cõ Ph   05 I
 19. 19 Huy Ön    ÷ TiªnL 05 J 06.TØnh   µ     H Nam 09.TØnh     Ninh  ×nh B 06 09 (1 thÞ    huyÖn)   x∙, 5  (2 thÞ    huyÖn)   x∙,6  ThÞ     ñ  ý x∙Ph L 06 A ThÞ     x∙Ninh  ×nh B 09 A Huy Ön Duy Tiªn 06 B ThÞ     x∙Tam   Öp §i 09 B Huy Ön Kim B¶ng 06 C Huy Ön Nho  Quan 09 C Huy Ön  ý  ©n L Nh 06 D Huy Ön Gia  Ôn Vi 09 D Huy Ön Thanh  Liªm 06 E Huy Ön Hoa  L 09 E Huy Ön  ×nh  ôc B L 06 F Huy Ön Yªn  M« 09 F Huy Ön Yªn  Kh¸nh 09 G Huy Ön Kim  ¬n S 09 H 07.TØnh     Nam   Þnh § 10.TØnh   µ     H Giang 07 10 (1 thµnh  è,9  Ön)   ph   huy (1 thÞ    huyÖn)   x∙,9  Thµnh  è  ph Nam   Þnh § 07 A ThÞ     µ   x∙H Giang 10 A Huy Ön  ô  V B¶n 07 B Huy Ön  ång  § V¨n 10 B Huy Ön  ü   éc ML 07 C Huy Ön  Ìo  ¹c MV 10 C Huy Ön    ý Yªn 07 D Huy Ön Yªn  Minh 10 D Huy Ön Nam   ùc Tr 07 E Huy Ön Qu¶n  ¹B 10 E Huy Ön  ùc  Tr Ninh 07 F Huy Ön  ¾c  B Mª 10 F Huy Ön  ©n  êng Xu Tr 07 G Huy Ön  µng  Ph× Ho Su  10 G Huy Ön Giao  û Thu 07 H Huy Ön  Þ   V Xuyªn 10 H Huy Ön Ngh Üa  ng H 07 I Huy Ön  Ýn  Ç n X M 10 I Huy Ön    Ëu H¶iH 07 J Huy Ön  ¾c  B Quang 10 J 11.TØnh     Cao  B»ng 14.TØnh   ¹ng  ¬n   L S 11 14 (1 thÞ    huyÖn)   x∙, 11  (1 thÞ    huyÖn)   x∙,10  ThÞ     x∙Cao  B»ng 11 A ThÞ     ¹ng  ¬n x∙L S 14 A Huy Ön B¶o  ¹c L 11 B Huy Ön  µng  Þnh Tr § 14 B Huy Ön B¶o  © m L 11 C Huy Ön V¨n  L∙ng 14 C Huy Ön  µ   H Qu¶ng 11 D Huy Ön  ×nh  B Gia 14 D Huy Ön Th«ng  N«ng 11 E Huy Ön  ¾c  ¬n B S 14 E Huy Ön  µ  Ünh Tr L 11 F Huy Ön V¨n  Quan 14 F Huy Ön  ïngKh¸nh Tr   11 G Huy Ön Cao  éc L 14 G Huy Ön Nguyªn  ×nh B 11 H Huy Ön  éc  ×nh LB 14 H Huy Ön  µ   Ho An 11 I Huy Ön    Chi L¨ng 14 I Huy Ön Qu¶ng  µ Ho 11 J Huy Ön  ×nh  Ëp § L 14 J Huy Ön  ¹  H Lang 11 K Huy Ön  ÷u  òng HL 14 K Huy Ön  ¹ch An Th   11 L 12.TØnh   µo    L Cai 15.TØnh     Tuyªn  Quang 12 15 (2 thÞ    huyÖn)   x∙, 9  (1 thÞ    huyÖn)   x∙,5  ThÞ     µo  x∙L Cai 12 A ThÞ     x∙Tuyªn Quang   15 A ThÞ     x∙Cam   êng § 12 B Huy Ön  µ   N Hang 15 B Huy Ön  êng  ¬ng M Kh 12 C Huy Ön Chiªm  Ho¸ 15 C Huy Ön    B¸tX¸t 12 D Huy Ön  µ m   H Yªn 15 D Huy Ön      Si Ma Cai 12 E Huy Ön Yªn  ¬n S 15 E Huy Ön  ¾ c  µ B H 12 F Huy Ön  ¬n  ¬ng SD 15 F Huy Ön B¶o  ¾ ng Th 12 G Huy Ön  Pa Sa  12 H Huy Ön B¶o  Yªn 12 I Huy Ön Than  Uyªn 12 J Huy Ön V¨n  µn B 12 K 13.TØnh   ¾ c   ¹n   B K 16.TØnh     Yªn  B¸i 13 16
 20. 20 (1 thÞ    huyÖn)   x∙, 6  (2 thÞ    huyÖn)   x∙,7  ThÞ     ¾c  ¹n x∙B K 13 A ThÞ     x∙Yªn  B¸i 16 A Huy Ön  B Ó Ba  13 B ThÞ     x∙Ngh Üa  éL 16 B Huy Ön  ©n  ¬n Ng S 13 C Huy Ön  ôc  L Yªn 16 C Huy Ön  î  ån Ch § 13 D Huy Ön  V¨n Yªn 16 D Huy Ön  R× Na  13 E Huy Ön  ï  M C¨ng  Ch¶i 16 E Huy Ön  ¹ch  B Th«ng 13 F Huy Ön  Ên  Tr Yªn 16 F Huy Ön  î  íi Ch M 13 G Huy Ön  Yªn  ×nh B 16 G Huy Ön  V¨n  Ên Ch 16 H Huy Ön  ¹m  Êu Tr T 16 I 17.TØnh     Th¸iNguyªn   20.TØnh   ¾ c     B Giang 17 20 (1 T.Phè, 1  thÞ  x∙,    7 (1 thÞ    huyÖn)   x∙,9  huyÖn) 17 A ThÞ     ¾ c  x∙B Giang 20 A Thµnh  è    ph Th¸iNguyªn 17 B Huy Ön  Yªn  Õ Th 20 B ThÞ     x∙S«ng  C«ng 17 C Huy Ön  ©n  T Yªn 20 C Huy Ön  Þnh  § Ho¸ 17 D Huy Ön  ôc  ¹n L Ng 20 D Huy Ön  â  V Nhai 17 E Huy Ön  Öp  µ Hi Ho 20 E Huy Ön  ó  ¬ng Ph L 17 F Huy Ön  ¹ng  L Giang 20 F Huy Ön  ång  û § H 17 G Huy Ön  ¬n  éng S§ 20 G Huy Ön  ¹iTõ §  17 H Huy Ön  ôc  L Nam 20 H Huy Ön  ó  ×nh Ph B 17 I Huy Ön  ÖtYªn Vi   20 I Huy Ön Phæ   Yªn Huy Ön  Yªn  òng D 20 J 18.TØnh   ó   ä   Ph Th 21.TØnh   ¾ c     B Ninh 18 21 (1  T.Phè,1thÞ  x∙, 10   (1 thÞ    huyÖn)   x∙,7  huyÖn) 18 A ThÞ     ¾ c  x∙B Ninh 21 A Thµnh  è  ÖtTr× ph Vi   18 B Huy Ön  Yªn Phong 21 B ThÞ     ó  ä x∙Ph Th 18 C Huy Ön  Õ   â Qu V 21 C Huy Ön §oan  ïng H 18 D Huy Ön    TiªnDu 21 D Huy Ön  ¹  µ H Ho 18 E Huy Ön  õ  ¬n TS 21 E Huy Ön Thanh  Ba 18 F Huy Ön  Ën  µnh Thu Th 21 F Huy Ön  ï Ninh Ph   18 G Huy Ön  ¬ng  µi L T 21 G Huy Ön  © m   L Thao 18 H Huy Ön  Gia  ×nh B 21 H Huy Ön S«ng  Thao 18 I Huy Ön Yªn  Ëp L 18 J Huy Ön Tam   N«ng 18 K Huy Ön Thanh  û Thu 18 L Huy Ön Thanh  ¬nS 19.TØnh   Ü nh   óc   V Ph 22.TØnh     Qu¶ng  Ninh 19 22 (1 thÞ    huyÖn)   x∙,6    (1T.phè, 3  thÞ  x∙, 10   ThÞ     Ünh  x∙V Yªn 19 A huyÖn) 22 A Huy Ön  Ëp  ¹ch L Th 19 B Thµnh  è  ¹  ph H Long 22 B Huy Ön Tam   ¬ng D 19 C ThÞ     È m   x∙C Ph¶ 22 C Huy Ön  ×nh  B Xuyªn 19 D ThÞ     x∙U«ng  Ý B 22 D Huy Ön  Ünh  êng V T 19 E ThÞ     ãng  x∙M C¸i 22 E Huy Ön Yªn  ¹c L 19 F Huy Ön  ×nh  B Liªu 22 F Huy Ön  Linh Mª  19 G Huy Ön    µ H¶i H 22 G Huy Ön  Ç m   µ § H 22 H Huy Ön    TiªnYªn 22 I Huy Ön  ChÏ Ba  22 J Huy Ön  ©n  ån V § 22 K Huy Ön  µnh  å Ho B 22 L
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2