Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
61
lượt xem
4
download

Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 4/1/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a c ô c  k D D  vi Öt  a m    è  08/2001/TT­C H K   h n s n g µ y 07  th¸ng 05 n¨ m   2001 H í ng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h    h s è 01/2001/N§­C P  n g µ y   04/01/2001  ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò   ö  p h ¹t  c x vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c h µ n g  kh« n g  d © n  d ô n g v C¨n cø kho¶n 1 §iÒu 26 cña NghÞ  ®Þnh  sè 01/2001/N§­  ngµy  CP 04/01/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v hµng kh«ng  ©n  ông  d d (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   nh  è  ®© g       ®Þ s 01/2001/N§­ CP),  Côc  µng  h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   íng  Én    µnh  d d Vi   h d thih NghÞ   nh  µy  ®Þ n nh sau: 1.Gi¶ithÝch  õng÷.    t  1.1."Thanh      trachuyªn ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông" quy  nh  ¹ §iÒu  d d   ®Þ ti   14  ña  c NghÞ   nh   è  ®Þ s 01/2001/N§­   µ tæ  CP l   chøc  thanh    toµn  µng  tra an  h kh«ng  îcthµnh  Ëp theo NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ. ®  l    ®Þ c Ch ph 1.2."ThÎkiÓm     ninh  µng      so¸tan  h kh«ng" ® îc hiÓu  µ ThÎ kiÓm          l    so¸tan ninh  ¹  t iQuy  nh   Ò   ÎkiÓm   ®Þ v th   so¸tan    ninh  trong  µnh  µng  ng h kh«ng  ©n   d dông  Öt Nam   Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 2868/1998/Q§­ CHK   µy  ng 31/10/1998 cña  ôc  ëng  ôc  µng    C tr Ch kh«ng  ©n  ông  ÖtNam. d d Vi   1.3."Khu  ùc  ¹n  Õ   ¹    v h ch t i c¶ng  µng  h kh«ng" ® îchiÓu     theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti  NghÞ   nh  è  ®Þ s 11/2000/N§­   µy  CP ng 03/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   ® an ninh hµng    kh«ng  ©n  ông  µ  ¹  d d v ti Quy  Õ   Ò   ninh  µng  ch v an  h kh«ng  ¹    ti c¸c khu vùc h¹n chÕ  ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  1921/CAAV  ngµy  09/9/1996 cña  ôc  ëng  ôc  µng    C tr Ch kh«ng  ©n  ông  ÖtNam. d d Vi   1.4."Viph¹m  ñ tôckiÓm    ninh hµng     th     traan    kh«ng"quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t i g kho¶n  §iÒu  cña  3  7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­   îc hiÓu  µ viph¹m    CP ®   l    c¸c quy  nh  vÒ   Óm    gi¸m s¸t an ninh hµng  ®Þ ki tra,   kh«ng  ¹  t iNghÞ   nh  sè  ®Þ 11/2000/N§­   µy  CP ng 03/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   ninh  µng  ® an  h kh«ng  ©n  ông  µ    ¹m  d d v viph Quy  nh  Óm  gi¸m    ninh hµng  ®Þ ki tra­ s¸tan    kh«ng  t¹  ic¶ng  µng  h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   d d Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 15/1999/Q§­ CHK   µy  ng 22/5/1999  ña  ôc  ëng  ôc  µng  cC tr C h kh«ng  ©n  ông  d d ViÖtNam.   1.5."Ngêi chØ      huy  Çu  t bay" ® îc hiÓu  µ ngêi chØ     l    huy  Çu  t bay  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  Ën  v chuyÓn  µng  h kh«ng  ÖtNam. Vi   2. Ph¸p lÖnh xö lý  ph¹m  hµnh chÝnh n¨m  1995, NghÞ  ®Þnh  sè   vi 01/2001/N§­   dông  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  CP ¸p  ®è v     vi vi ph h ch trong  Ünh  l vùc  µng  h kh«ng  ©n  ông  d d quy  nh  ¹    Òu        vµ  cña  ®Þ t i §i 7, 8, 9, 10  11  c¸c NghÞ   ®Þnh  è  s 01/2001/N§­CP. 3. Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    l x l    h ch n¨m  1995,NghÞ   nh  è    ®Þ s 49/CP  ngµy  15/8/1996  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ninh  Ët   v an  tr   tù,NghÞ   nh  è    ®Þ s 26/CP  µy  ng 24/4/1996  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   v x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v NghÞ   nh   è  ®Þ s 46/CP  µy  ng 06/8/1996  Ò   ö  ¹t vi v x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   tÕ    ông  i víic¸c l  n   y  ¸p d ®è       hµnh      ¹m  ninh trËttù t¹  viviph an      i khu  ùc  v c¶ng  µng  h kh«ng,c¸c hµnh    ©y     vig m Êt  Ö   v sinh hoÆc     ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  tr trong khu  ùc    v c¶ng  µng  h kh«ng 
  2. 2 theo c¸c  iÒu  ® kho¶n  ¬ng  t øng quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 12  NghÞ   nh   è  ®Þ s 01/2001/N§­CP. 4.ChØ     chøc  µ    ©n  ã  Èm  Òn    c¸ctæ  v c¸nh c th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  luËt míi ® îc xö  ¹tc¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh        ph   h vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n  ông  d d quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ ti Ch IIc NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­   CP. Cô   Ó  µ: th l   4.1.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    Êp  ö  ¹t®èi  íic¸c hµnh      nh d c¸c c x ph   v    vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc ë  a   ¬ng  ã  ªnquan  l  n   ®Þ ph c li   ®Õ n   ¹t®éng  µng  ho   h kh«ng  ©n  ông; d d 4.2.Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông  ö  ¹t®èi víi d d x ph       c¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh    viviph h ch tronglÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông; d d 4.3.Thanh        traviªnchuyªn ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông  ö  ¹t®èi  íi d d x ph   v  c¸chµnh      ¹m  éc lÜnh  ùc  îcph©n    viviph thu   v ®  c«ng  ¶m   Öm. ® nhi 4.4.C¬     quan C«ng      an, H¶i quan  µ  v Thu Õ   ö  ¹t®èi  íic¸c hµnh      x ph   v    vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n   ông  éc  d d thu chøc  n¨ng,   nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n  ña    ¬  v v quy h c c¸cc quan  µy. n  5. Khi ph¸thiÖn    µnh      ¹m  µnh  Ýnh       c¸c h vi vi ph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  d d ph¶i th«ng    b¸o  Þp  êicho    chøc  ã  ªnquan    k th   c¸c tæ  c li   quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     n     t i 8.1 ®Õ 8.5 kho¶n  cña  8  Th«ng   µy. tn 6. Hµnh    kh¸ch vµ  µnh    bay  ã    th viªntæ  c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o cho  êi ng   chØ  huy  Çu  t bay  Ò   v c¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h vi vi ph h ch x¶y  trªn tÇu    ra    bay ®ang  bay. 7. Khi ph¸thiÖn       hoÆc   îc th«ng  ®  b¸o  Ò   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  vh vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  µng  l vh kh«ng  ©n  ông, thñ  ëng  d d   tr hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ng     quy cña    chøc  c¸c tæ  quy  nh  ¹ ®iÓ m     n     ®Þ ti  8.1 ®Õ 8.5 kho¶n  díi y  8    ®© hoÆc   êi ng   chØ  huy  Çu  t bay  ph¶iyªu  Çu  nh    c ®× chØ ngay  µnh      ¹m  µ  Õn hµnh  h viviph v ti   lËp    biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch theo  É u   m quy  nh    ô  ôccña  ®Þ ë ph l   Th«ng   t nµy. 8.  ©n   Ph c«ng  Ëp  l biªn b¶n  µ  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c   v h s vi ph h ch ®è v     hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông    d d nh sau: 8.1.Ban  toµn    ôc  µng    An  ­C h kh«ng  ©n  ông  ÖtNam   Ëp biªnb¶n  µ  d d Vi   l    v hå  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  s viph h ch ®è     h c¸c viviph b¶o  ¶m   toµn  µng  ® an  h kh«ng trong ho¹t®éng     khaith¸cbay     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­CP,  õ c¸c hµnh      ¹m  îc ph©n  tr     vi vi ph ®  c«ng cho    ô m   c¸c C c¶ng  hµng kh«ng khu  ùc  µ  êichØ  v v ng   huy  Çu  t bay  ö  ýt¹ c¸c®iÓ m     µ    íi x l  i     8.5 v 8.6 d   ®©y. 8.2.   Ban  Kh«ng      t¶i­ Kh«ng  Ën    ôc  µng  v ­C h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   d d Vi   lËp    biªnb¶n  µ  å  ¬    ph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  v h s vi  h ch ®è v     viviph trong   ho¹t ®éng    qu¶n  ý bay, vËn  l    chuyÓn  µng  h kh«ng, hµnh      ¹m    vi vi ph c¸c    quy ®Þnh  Ò   v b¸n  Ën  v chuyÓn, gi¸cíc,dÞch  ô  Æt  ç       v® ch quy  nh  ¹  Òu      ®Þ ti §i 8, 9 vµ  cña  10  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­ CP,  õc¸c hµnh      ¹m  îc ph©n  tr     viviph ®   c«ng  cho Trung  ©m   t qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam,    ô m   l  d d Vi   c¸c C c¶ng  µng  h c«ng  khu  ùc  µ  êi chØ  v v ng   huy  Çu  t bay  ö  ýt¹    iÓ m     vµ  díi x l  i ® c¸c 8.4,8.5  8.6    ®©y. 8.3.Ban  Õ   ¹ch    Çu     ôc  µng    K ho ­§ t­ C h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   Ëp  d d Vi   l biªnb¶n  µ  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  Ò     v h s viph h ch ®è     h c¸c viviph v qu¶n  ý l 
  3. 3 c¶ng  µng  h kh«ng quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  1  ® d  5  11  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­ CP. 8.4.Trung  ©m    t qu¶n  ýbay  ©n  ông  ÖtNam   Ëp biªnb¶n  µ  å  ¬    l  d d Vi   l    v h s vi ph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  h ch ®è     h c¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n    ®Þ t i b,c  1, kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  3  ® a  5  8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/CP.  8.5.C¸c  ô m     C c¶ng  µng  h kh«ng khu  ùc  Ëp    v l biªn b¶n  µ  å  ¬    ¹m  v h s viph hµnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  ch ®è     h c¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu    ®Þ ti  g  3  7, ®iÓ m     kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n    a,c  2  8,® a  1,kho¶n    §iÒu    2,3  9,kho¶n        2,3,4, ®iÓ m       kho¶n  §iÒu    kho¶n  vµ  §iÒu  cña  a, b, c  5  11,   1  2  12  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­ CP. 8.6.Ng êi chØ       huy  Çu  t bay  Ëp    l biªn b¶n  µ  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  v h s viph h ch ®èi  íic¸c hµnh      ¹m  v    vi vi ph quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu    iÓ m     ®Þ t i® a  4  7, ® b kho¶n  §iÒu  cña  5  8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­ CP. 9. Phï hîp víiquy  nh  ¹         ®Þ ti kho¶n   Òu  cña  i§i 40  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  l x l    hµnh  Ýnh,khitÇu  ch    bay  ∙  êikháis©n  ® r    bay,ngêichØ      huy  Çu  t bay  ã  Ó    c th ¸p dông    Ön  c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© 9.1.T¹m  ÷ngêitheo thñ tôchµnh  Ýnh.   gi         ch 9.2.T¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh;   gi      ti     h ch 9.3.Kh¸m  êitheo thñ tôchµnh  Ýnh.   ng       ch C¸c  Ön  bi ph¸p  ãitrªnph¶ithùc hiÖn  n        theo  ng  ®ó quy  nh  ¹    Òu  ®Þ t i §i c¸c 39,40,41  µ  cña      v 42  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch n¨m 1995. 10. Hå   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ìm    s viph h ch k theo  êi,tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ  ng   v  ti b t¹m  ÷ (nÕu  ã) ph¶i® îc chuyÓn  gi   c     cho  Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹t. å   ¬    c c th quy x ph   s vi H ph¹m  µnh  Ýnh  å m   ã    h ch g c biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  viph h ch v b¸o    c¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   µnh      ¹m  µnh  Ýnh. Trong  c¸o vÒ   µnh      ¹m  µnh  vh viviph h ch   b¸o    h viviph h chÝnh  ph¶i nªu  â  ×nh    rh thøc  µ  v møc   ö  ¹t,c¨n  kiÕn  Þ   ö  ¹tvµ  x ph   cø  ngh x ph   cÊp  ã  Èm  Òn  ö  ¹t. c th quy x ph 11. Ng êi chØ      huy  Çu  t bay  ã  c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  å  ¬    ¹m  µnh  h s viph h chÝnh  x¶y  trªntÇu  ra    bay  ña  ×nh   cm cho Gi¸m  c  ®è c¶ng  µng  h kh«ng  Öt Vi   Nam   ¬itÇu  n  bay  ¹ c¸nh  u     h  ®Ç tiªn. Trong  êng  îp tÇu  tr h  bay  ¹ c¸nh  ¾t  éc  h  b bu ë    l∙nhthæ  Öt Nam   ng  Vi   nh kh«ng  éc  thu khu  ùc  v c¶ng  µng  h kh«ng, s©n      bay th× chuyÓn  å   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  h s vi ph h ch cho  Ýnh  ch quyÒn   a   ¬ng  ã  ®Þ ph c thÈm  Òn  ö  ¹t. quy x ph 12. C¸c  ô m     C c¶ng  µng  h kh«ng  khu  ùc  ã  v c tr¸chnhiÖm     chuyÓn  å  ¬    h s vi ph¹m  µnh  Ýnh  m × nh  Ëp  h ch do  l hoÆc   Ën  îc cho  û   nh ®  U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp hoÆc   ¬  c quan  C«ng  ®èi  íic¸c hµnh    éc  Èm   Òn  ö  ¹t an  v    vi thu th quy x ph   cña    ¬  c¸c c quan  µy. §èi víic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  n        vi vi ph h ch kh«ng  éc thu   thÈm  quyÒn   ö  ¹t cña  x ph   c¸c  ¬  c quan  ãi trªn th×  n    chuyÓn cho  ôc  µng  C h kh«ng  ©n  ông  ÖtNam. d d Vi   13. C¸c  chøc    tæ  quy  nh  ¹  iÓ m   ®Õ n   kho¶n  cña  ®Þ ti® 8.1  8.4  8  Th«ng    t nµy  ã  c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn    biªnb¶n  µ  å  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  v h s viph h ch cho  ôc  C tr ng  ôc  µng  ëCh kh«ng  ©n  ông  ÖtNam     d d Vi   ®Ó xem   Ðt vµ    Þ    Êp  x   ®Ò ngh c¸cc cã  Èm  Òn    Õt ®Þnh  ö  ¹t. th quy ra quy   x ph 14. Thñ  ëng    chøc  ã  ªnquan    tr c¸c tæ  c li   quy  nh  ¹  iÓ m     n     ®Þ ti ® 8.1 ®Õ 8.5 kho¶n  cña  8  Th«ng   µy  µ  êichØ  tn v ng   huy  Çu  t bay  ã  c tr¸chnhiÖ m:  
  4. 4 14.1.KiÕn  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi     ©n  Þ  ái   ngh x ph     h ch ®è     c¸nh c¸c b kh   tè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô      Ðt xö       c quy ®Þ ® v ¸n ra x   theo  ñ tôc tè tông  ×nh  th       h sù  µ   m sau    ã  Õt  nh  nh  ®ã c quy ®Þ ®× chØ  iÒu    ® trahoÆc   nh  ®× chØ  ô    ­ v ¸n nh ng  ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh; c d hi viph h ch 14.2.KiÕn  Þ    ông    Ön    ngh ¸p d c¸cbi ph¸p quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t i 4  5  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­   Õu    êih¹n  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  CP n qu¸ th   x ph     h ch m µ   µnh      ¹m  Én  a  Þ  ö  ¹t. h viviph v ch b x ph 15. N Õ u     chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ     trong ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông    d d ph¸t hiÖn    µnh      ¹m  µnh  Ýnh  c¸c h viviph h ch kh«ng  îc quy  nh  ¹  ¬ng  cña  ®  ®Þ ti Ch 2  NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­   ×  CP th ph¶ilËp      biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  viph h ch v chuyÓn  cho    ¬  c¸c c quan  ã  Èm  Òn  ô lýtheo      c th quy th     c¸c v¨n b¶n  ph¸p  Ëtcã  lu   li   ªnquan. 16.Thñ  ëng    ô m     tr c¸cC c¶ng  µng  h kh«ng  khu  ùc  ã  v c tr¸chnhiÖ m:   16.1.ChØ   o      ®¹ c¸c c¶ng  µng  h kh«ng  ùcthuéc lËp  µ  tr     v chuyÓn    biªnb¶n,  hå  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  s viph h ch x¶y  t¹  a   µn  ra  i®Þ b c¶ng  µng  h kh«ng cho  û     U ban nh©n  ©n  a   ¬ng  d ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  C«ng  ®èi  íinh÷ng  µnh    éc  an  v  h vithu thÈm  Òn  ö  ¹tcña    ¬  quy x ph   c¸cc quan  . ®ã 16.2.ChØ   o      ®¹ c¸c c¶ng  µng  h kh«ng  ùcthuéc lËp  µ  tr     v chuyÓn    biªnb¶n,  hå  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh    s vi ph h ch ®è v     vi kh«ng  éc  thu quy  nh   ña  ®Þ c ®iÓ m  16.1    y   trªn ®© x¶y  t¹  a   µn  ra  i®Þ b c¶ng  µng  h kh«ng  cho V¨n phßng  C¶ng  ô    Õp tôcxö  ý. v ®Ó ti     l 16.3.X ©y  ùng  µ    d v chØ  o    ®¹ c¸c c¶ng  µng  h kh«ng  ùcthuéc  ©y  ùng  tr   xd c¬  Õ   èihîp víiUû   ch ph       ban  ©n  ©n    Êp  µ  ¬  nh d c¸c c v c quan  C«ng  ®Þa   ­ an  ph ¬ng  trong viÖc  ö  ýc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    x l    viviph h ch x¶y  t¹  a   µn  ña  ra  i®Þ b c m × nh. 16.4.ChØ   o    ®¹ V¨n  phßng C¶ng  ô  µ  v v Gi¸m  c    ®è c¸c c¶ng  µng  h kh«ng  trùc thuéc    theo  âi viÖc  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ   ô m   d  x ph     vi vi ph h ch mc c¶ng  chuyÓn cho  û   U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc hoÆc   ¬ c quan C«ng  ®Þa  ­ an  ph ¬ng  ö  ¹t. x ph 16.5.B¸o    c¸o  nh  ú  µng  ý  ®Þ kh qu cho  ôc  µng  C h kh«ng  ©n  ông  Öt d d Vi   Nam   Ò   Öc  ö  ýc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  v vi x l     viviph h ch x¶y      a  µn  ô m   ra trªn®Þ b C c¶ng  µng  h kh«ng khu  ùc. v 17. Phßng    Ph¸p  Õ   Côc  µng  ch ­  h kh«ng  ©n  ông  Öt  d d Vi Nam   ã  c tr¸ch   nhiÖ m: 17.1. Tham   u    m cho  ôc  ëng  ôc  µng  C tr C h kh«ng  ©n   ông  Öt  d d Vi Nam   xem   Ðt c¸chå  ¬    ¹m  µnh  Ýnh      Þ    Êp  ã  Èm  Òn   x     s viph h ch ®Ó ®Ò ngh c¸cc c th quy ra quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph 17.2.Theo  âi viÖc  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ   ôc    d  x ph     vi vi ph h ch mC hµng  kh«ng  ©n   ông  Öt  d d Vi Nam   chuyÓn cho  c¸c  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  ö  x ph¹t. 17.3.Tæng   îp  µ    h v b¸o  c¸o  ôc  ëng  ôc  µng  C tr C h kh«ng  ©n  ông  Öt d d Vi   Nam   Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông. d d 18. Theo  kho¶n  §iÒu  cña  2  25  NghÞ   nh   è  ®Þ s 01/2001/N§­CP,  äi  m hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh kh«ng  ©n  ông  Þ  ö  ¹t d d b x ph   theo    c¸c møc ¬ng  t øng  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.Kh«ng    ông  ®Þ ti  ®Þ n  ¸p d møc  ö  x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch quy  nh  ¹  Ët hµng  ®Þ ti Lu   kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   d d Vi  
  5. 5 n¨m 1991  µ  Ët söa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët hµng  v Lu   ® m s® c Lu   kh«ng  ©n  ông  Öt d d Vi   Nam  n¨m  1995. 19. Thñ  ëng  chøc  ã  ªnquan    tr tæ  c li   trong ngµnh  µng    h kh«ng  ©n  ông  d d cã tr¸chnhiÖ m   iÓn khaithùc hiÖn    tr       NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2001/N§­   µ  CP v Th«ng  tnµy  n       é,nh©n    éc quyÒn    ®Õ c¸cc¸n b   viªnthu   qu¶n  ýcña  × nh    ö  ýkÞp  l  m ®Ó x l   thêi  ng  ,®ó ph¸p luËtc¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh.      viviph h ch 20.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 21. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,  ñ  ëng    chøc    qu¸ tr     n cv   Th tr c¸c tæ  vµ  nh©n  ã  ªnquan  Çn  c¸  c li   c ph¶n ¸nh  Þp  êi®Ó   ôc  µng  k th   C h kh«ng  ©n   d dông  ÖtNam   Vi   xem   Ðt,gi¶i x     Õt hoÆc     quy   bæ sung,söa  æi    ® cho  ïhîp. ph  
  6. 6 M É u  biªn b ¶ n  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h C ô c  H K D d   Ö t N a m Vi C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N .. . ®¬nvÞ  Ëp biªn .(   l     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¶n).. . . Biªn b ¶ n  v Ò  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h H«m   nay,ngµy.. . .......................  µo    . . .......................v . . håi: . . .............   . ............. .. §Þa  ®iÓ m:  . . .................................................. .. . .................................................. Ng êilËp biªnb¶n:.. . ................Chøc        . . ...............  .. vô:.. . ...............   . . ............... §¬n  Þ  v c«ng  t¸c: . . ............................................   . ............................................ .. TiÕn  µnh  Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m  i víi êihoÆc   chøc    h l    v viph ®è     ng   tæ  vi ph¹m: .. . ..   . .. .. . ...............  . . ................. . ................. . . ................. . ...............  . . ................. .. . . .. . . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . . .. §Þa  chØ  êng  óhoÆc   ôsë  th tr   tr   kinh doanh  ña ngêihoÆc   chøc      (c     tæ  vi ph¹m).. . .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . . .. Ngµy  sinh(®èivíi        c¸ nh©n):.. . .................. . ................   . . ...............  . . ................ .. Ngh Ò   nghiÖp  ®èivíi   (    c¸ nh©n):.. . .................. . ..............   . . ...............  . . .............. .. Hµnh      vivi ph¹m: .. . .................. . .................. . ......   . . ...............  . . ...............  . . ..... . . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . . . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . . . .. Quy  nh      ®Þ (tªnv¨n b¶n,sè  ý  Öu,ngµy    k hi   ban  µnh    h v¨n b¶n  µ  ¬  v c quan  ban  µnh    h v¨n b¶n):.. . .................. . .................. . ................   . . ...............  . . ...............  . . ............... . . .. .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . .. . .. C¸c  Ön  bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  Õu      viph (n cã):.. . .................. . .....   . . ...............  . . .... .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . . . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ .. .. .. . . . .. T×nh  ¹ngtang vËt,ph¬ng  Ön t¹m  ÷(nÕu  tr      ti   gi   cã):.. . ...................   . . ..................
  7. 7 .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ . . . . ... . .   .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ . . . . .. . . . .. Lêikhaicña  êihoÆc   idiÖn  chøc        ng   ®¹   tæ  vi ph¹m: .. . .................. .   . . ...............  . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ . . . . .. . .. . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ . . . . .. . .. . .. Ng êilµm    chøng  Õu  ã    â hä    a  (n c ghir   tªn, ®Þ chØ,  êi l  khai)  . . ............ : . ............. .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ . . . . .. . . . .. .. . .................. . .................. . ................ . . ...............  . . ...............  . . ................ . . . . .. . . . .. Yªu  Çu  c «ng,bµ   (hoÆc  idiÖn  ña  chøc)viph¹m: .. . ..  ã  Æt   ®¹   c tæ       . . ..c m . . lóc. .  µy.. . .....t¹ . ............ . ................®Ó     . .ng . . . ....  i . .........  . . ...............  gi¶i .. .. .. quyÕt. Biªnb¶n  µy  îclËp thµnh      n ®   haib¶n,1    b¶n giao cho  êiviph¹m, 1      ng       b¶n do  ¬  c quan  Ëp biªnb¶n  ÷. l    gi Ng êi(hoÆc  idiÖn      ®¹   tæ Ng êilµm    chøng  Ng êilËp biªnb¶n     chøc     ¹m )viph (ký,ghirâ hä        tªn) (ký,ghirâ hä        tªn) (ký,ghirâ hä        tªn) Ghi chó:N Õ u   êihoÆc   idiÖn  ña  chøc    ¹m, bÞ  Öth¹itõchèi     ng   ®¹   c tæ  viph   thi         ký  × ph¶ighirâ lýdo th         
Đồng bộ tài khoản