Thông tư 08/2001/TT-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư 08/2001/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2001/TT-NHNN về việc tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2001/TT-NHNN Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 08/2001/TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 16/2001/N -CP NGÀY 2/5/2001 C A CHÍNH PH "V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH" Căn c i u 42 Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v "t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính", Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh thu c ph m vi th m quy n c a Ngân hàng Nhà nư c như sau: M c1: CÁC QUY NNH CHUNG 1. Gi i thích t ng : Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.1. Bên thuê: là các t ch c, cá nhân ho t ng t i Vi t Nam, tr c ti p s d ng tài s n thuê cho m c ích s n xu t, kinh doanh c a mình, bao g m: a) Cá nhân có ăng ký kinh doanh; b) H gia ình; c) Doanh nghi p; d) T ch c khác thu c i tư ng ư c vay v n c a các t ch c tín d ng. 1.2. T ch c tín d ng nư c ngoài: là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính nư c ngoài ho c t ch c tài chính qu c t ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài ho c qu c t , tham gia góp v n vào công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài. 1.3. V n pháp nh: là m c v n i u l t i thi u ph i có theo quy nh c a pháp lu t thành l p công ty cho thuê tài chính.
 2. 1.4. V n i u l : là m c v n do các t ch c, cá nhân góp và ư c ghi vào v n i u l c a công ty cho thuê tài chính. 1.5. Thành viên sáng l p: là các t ch c, cá nhân thông qua i u l u tiên c a công ty cho thuê tài chính. 2. Các lo i hình công ty cho thuê tài chính: Công ty cho thuê tài chính là m t t ch c tín d ng phi ngân hàng, là pháp nhân Vi t Nam, ho t ng ch y u là cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: 2.1. Công ty cho thuê tài chính Nhà nư c: là công ty cho thuê tài chính do Nhà nư c u tư v n, thành l p và t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh. Vi c c p Gi y phép thành l p và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính Nhà nư c theo hư ng d n riêng c a Ngân hàng Nhà nư c. 2.2. Công ty cho thuê tài chính c ph n: là công ty cho thuê tài chính ư c thành l p dư i hình th c công ty c ph n, trong ó các t ch c và cá nhân cùng góp v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. 2.3. Công ty cho thuê tài chính tr c thu c c a t ch c tín d ng: là công ty cho thuê tài chính h ch toán c l p, có tư cách pháp nhân do m t t ch c tín d ng thành l p b ng v n t có c a mình làm ch s h u theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. 2.4. Công ty cho thuê tài chính liên doanh: là công ty cho thuê tài chính ư c thành l p b ng v n góp gi a bên Vi t Nam g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng, doanh nghi p Vi t Nam và bên nư c ngoài g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài, trên cơ s h p ng liên doanh. 2.5. Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài: là công ty cho thuê tài chính ư c thành l p b ng v n c a m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Th i h n ho t ng c a công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph . 4. V n i u l : V n i u l c a công ty cho thuê tài chính ư c óng góp dư i nh ng hình th c sau: 4.1. B ng ti n: a) ng Vi t Nam (VN ): i v i công ty cho thuê tài chính Nhà nư c, công ty cho thuê tài chính tr c thu c các t ch c tín d ng và công ty cho thuê tài chính c ph n, v n i u l ư c góp b ng ng Vi t Nam. b) ôla M (USD): i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài, v n i u l ư c góp b ng ôla M .
 3. c) Bên Vi t Nam tham gia vào công ty cho thuê tài chính liên doanh có th góp v n i u l b ng ôla M ho c b ng ng Vi t Nam. Trong trư ng h p góp b ng ng Vi t Nam, s ti n góp v n i u l ph i ư c quy i ra ôla M theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng gi a ng Vi t Nam v i ôla M do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m góp v n. 4.2. B ng hi n v t: Ph i là tài s n có gi y t h p pháp ch ng minh quy n s h u và là tài s n c n thi t ph c v tr c ti p cho ho t ng c a công ty cho thuê tài chính (không bao g m các tài s n dùng cho thuê). Vi c nh giá và chuy n quy n s h u tài s n góp v n ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a lu t pháp Vi t Nam. 5. T l góp v n i u l , chuy n như ng ph n v n góp và phân chia l i nhu n c a công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài: 5.1. T l góp v n i u l : t l góp v n i u l c a bên nư c ngoài và bên Vi t Nam trong công ty cho thuê tài chính liên doanh do các bên tho thu n và ư c s ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c. Ph n v n góp c a bên nư c ngoài không ư c ít hơn 30% v n i u l c a công ty cho thuê tài chính. 5.2. Chuy n như ng ph n v n góp: a) Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài trong công ty cho thuê tài chính liên doanh ư c quy n chuy n như ng ph n v n góp c a mình cho các bên trong liên doanh, nhưng ph i m b o t l góp v n i u l theo quy nh t i i m 5.1. b) Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài có quy n chuy n như ng v n c a mình nhưng ph i ưu tiên cho các t ch c Vi t Nam. c) T l và i u ki n chuy n như ng v n c a c a công ty cho thuê tài chính liên doanh ph i ư c quy nh c th trong i u l c a công ty cho thuê tài chính và ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ph n v n i u l ư c chuy n như ng vư t m c quy nh, vi c chuy n như ng v n ch có hi u l c sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. d) Trong trư ng h p chuy n như ng v n c a công ty cho thuê tài chính có phát sinh l i nhu n thì bên chuy n như ng ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5.3. Phân chia l i nhu n và m c chia s r i ro: Các bên tham gia công ty cho thuê tài chính liên doanh chia l i nhu n và ch u r i ro c a công ty cho thuê tài chính liên doanh theo t l góp v n c a m i bên, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ư c quy nh trong h p ng liên doanh. M c2: QUY NNH V C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG IV I CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 4. 6. i u ki n ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng i v i công ty cho thuê tài chính (dư i ây g i t t là gi y phép): 6.1. Có nhu c u ho t ng cho thuê tài chính trên a bàn xin ho t ng; 6.2. Có v n pháp nh ư c quy nh t i Ngh nh s 82/1998/N -CP ngày 3 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph , c th như sau: a) V n pháp nh c a công ty cho thuê tài chính c ph n, công ty cho thuê tài chính tr c thu c t ch c tín d ng là 50 t VND. b) V n pháp nh c a công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài là 5 tri u USD. 6.3. Thành viên sáng l p là các t ch c, cá nhân có uy tín và năng l c tài chính; 6.4. Ngư i qu n tr , i u hành có năng l c hành vi dân s y và trình chuyên môn phù h p v i ho t ng c a công ty cho thuê tài chính và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 6.5. Có d th o i u l v t ch c và ho t ng phù h p v i Lu t các T ch c tín d ng, Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính và các quy nh khác c a pháp lu t; 6.6. Có phương án kinh doanh kh thi; 6.7. Ngoài các i u ki n nêu trên, bên nư c ngoài trong công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ph i: a) ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép th c hi n các ho t ng ngân hàng ho c ho t ng cho thuê tài chính; b) ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép ho t ng t i Vi t Nam. 7. H sơ xin c p gi y phép g m: 7.1. ơn xin c p gi y phép: a) i v i công ty cho thuê tài chính tr c thu c t ch c tín d ng: do Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ký (Ph l c 1a). b) i v i công ty cho thuê tài chính c ph n: do các thành viên sáng l p ho c ngư i i di n theo u quy n c a nhóm thành viên sáng l p ký (Ph l c 1b). c) i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài: do ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i ư c u quy n h p pháp c a các bên góp v n ký (Ph l c 1c) . 7.2. D th o i u l : i u l c a công ty cho thuê tài chính ph i có nh ng n i dung ch y u sau:
 5. a) Tên và nơi t tr s chính c a công ty cho thuê tài chính; b) Th i h n ho t ng; c) N i dung và ph m vi ho t ng; d) V n i u l và phương th c góp v n; ) Th th c b u, b nhi m và mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) và Ban ki m soát; e) Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c). g) i di n pháp nhân c a công ty cho thuê tài chính; h) Quy n và nghĩa v c a các c ông; i) Các nguyên t c tài chính, k toán, ki m tra và ki m toán n i b ; k) Các trư ng h p gi i th và th t c gi i th ; l) Th t c s a i i ul . 7.3. Phương án ho t ng: nêu rõ n i dung, phương th c ho t ng, a bàn ho t ng, l i ích i v i n n kinh t ; trong ó, xác nh k ho ch ho t ng c th 3 năm u. 7.4. Danh sách, lý l ch (Ph l c 2), các văn b ng ch ng minh năng l c, trình chuyên môn c a thành viên sáng l p, thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c) công ty cho thuê tài chính; 7.5. Phương án góp v n i u l , danh sách và cam k t v m c góp v n i u l c a các bên góp v n; 7.6. Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan v các c ông l n. 7.7. Ch p thu n c a U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v nơi t tr s c a công ty cho thuê tài chính. 8. Ngoài các tài li u theo quy nh t i i m 7 M c II Thông tư này, h sơ xin c p gi y phép i v i công ty cho thuê tài chính tr c thu c t ch c tín d ng còn g m các tài li u sau ây: 8.1. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr t ch c tín d ng ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ký v ngu n và m c v n i u l ư c c p cho công ty cho thuê tài chính. 8.2. Các tài li u liên quan n t ch c tín d ng là ch s h u, bao g m:
 6. a) Quy t nh thành l p ho c gi y phép thành l p và ho t ng, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) i u l hi n hành; c) Quy t nh chuNn y v n i u l c a Ngân hàng Nhà nư c; d) B ng cân i tài chính, b ng k t qu lãi, l ã ư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t ng 3 năm g n nh t. 9. Ngoài các tài li u theo quy nh t i i m 7 M c II Thông tư này, h sơ xin c p gi y phép i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài còn g m các tài li u sau ây: 9.1. i u l c a các bên góp v n; 9.2. Gi y phép c a các bên góp v n; 9.3. Văn b n c a cơ quan nư c ngoài có thNm quy n cho phép bên nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam dư i hình th c công ty cho thuê tài chính liên doanh ho c công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài. Trư ng h p, quy nh c a lu t pháp nư c nguyên x không yêu c u có văn b n này thì ph i có b ng ch ng xác nh n c a cơ quan có thNm quy n; 9.4. B ng cân i tài chính, b ng k t qu lãi, l ã ư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t ng 3 năm g n nh t c a các bên góp v n; 9.5. H p ng liên doanh i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh. H p ng liên doanh bao g m các n i dung chính sau ây: a) Tên, a ch c a công ty cho thuê tài chính liên doanh; b) a ch , i di n c a các bên tham gia liên doanh; c) Th i h n ho t ng c a liên doanh; d) V n i u l : t l góp v n, m c v n góp c a m i bên, phương án góp v n, trong ó ghi rõ s v n b ng ngo i t , b ng ng Vi t Nam, b ng hi n v t (n u có); e) Quy n và nghĩa v c a các bên; g) S lư ng và t l thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Ban Giám c c a các bên trong liên doanh; h) D ki n s phòng ban và s lư ng cán b , nhân viên th i gian u c a m i bên (s ngư i mang qu c t ch Vi t Nam, s ngư i mang qu c t ch nư c ngoài); i) Các nguyên t c v h ch toán, k toán, báo cáo, l p và s d ng các qu ; vi c phân chia lãi l cho các bên tham gia liên doanh;
 7. k) Th t c gi i quy t nh ng tranh ch p gi a các bên phát sinh t vi c th c hi n h p ng liên doanh, th t c thanh lý gi i th , h p nh t c a công ty cho thuê tài chính liên doanh; l) Các i u ki n s a i, b sung h p ng liên doanh. 10. Quy nh v vi c n p h sơ xin c p gi y phép: 10.1. H sơ xin c p gi y phép i v i công ty cho thuê tài chính c ph n, công ty cho thuê tài chính tr c thu c t ch c tín d ng ư c l p thành 2 b b ng ti ng Vi t. Các tài li u trong h sơ ph i là b n chính, trư ng h p là các b n sao trong h sơ ph i có xác nh n c a cơ quan ã c p b n chính ho c ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c; 10.2. H sơ xin c p gi y phép i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ph i l p thành 2 b , m t b b ng ti ng Vi t và m t b b ng ti ng Anh ho c ti ng Pháp. H sơ ư c l p t i nư c ngoài ph i là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. Các văn b n ph i ư c h p pháp hoá lãnh s g m: Gi y phép c a cơ quan có thNm quy n nư c ngoài cho phép t ch c tín d ng nư c ngoài ư c phép th c hi n ho t ng ngân hàng ho c ho t ng cho thuê tài chính và văn b n c a cơ quan có thNm quy n nư c ngoài cho phép bên nư c ngoài ho t ng t i Vi t nam dư i hình th c công ty cho thuê tài chính liên doanh ho c công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài. Các b n sao ti ng Vi t và các b n d ch t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài xác nh n; 10.3. Các t ch c, cá nhân xin c p gi y phép ph i g i n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2 b h sơ theo quy nh t i i m 10.1 và 10.2. 11. Xác nh n h sơ và th i h n xem xét c p gi y phép: 11.1. Sau khi nh n y h sơ, Ngân hàng Nhà nư c xác nh n b ng văn b n v tính y c a b h sơ cho ngư i i di n c a các bên góp v n. 11.2. Th i h n xem xét và c p gi y phép: Trong th i h n 90 (chín mươi) ngày k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c c p ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n gi i thích lý do. 11.3. Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p theo m u quy nh, g m: a) Gi y phép i v i công ty cho thuê tài chính tr c thu c t ch c tín d ng và công ty cho thuê tài chính c ph n (Ph l c 3a); b) Gi y phép i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài (Ph l c 3b).
 8. 12. L phí c p gi y phép: 12.1. M c l phí m i l n ư c c p gi y phép (ho c gia h n gi y phép): a) i v i công ty cho thuê tài chính tr c thu c các t ch c tín d ng và công ty cho thuê tài chính c ph n ph i n p l phí c p phép ho c l phí cho m i l n gia h n gi y phép b ng 0,1% m c v n i u l ; b) i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ph i n p l phí c p phép ho c l phí cho m i l n gia h n gi y phép b ng 10.000 USD (mư i nghìn ô la M ). 12.2. Trong th i gian 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ư c c p gi y phép, công ty cho thuê tài chính ư c c p gi y phép ph i n p l phí vào tài kho n t i s giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi công ty óng tr s chính. Ch ng t n p l phí ph i ư c sao g i Ngân hàng Nhà nư c (V các Ngân hàng) lưu h sơ. 12.3. Kho n l phí quy nh t i i m 12.1 nêu trên không ư c kh u tr vào v n i u l và không ư c hoàn l i trong b t kỳ trư ng h p nào. 13. Vi c chuy n v n i u l c a công ty cho thuê tài chính vào tài kho n phong to : 13.1. Trư c khi khai trương ho t ng t i thi u 30 (ba mươi) ngày, công ty cho thuê tài chính ph i: a) Chuy n toàn b ph n v n i u l góp b ng ti n vào tài kho n phong to không ư c hư ng lãi m t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi công ty óng tr s chính và ư c nơi gi tài kho n phong to xác nh n b ng văn b n. Văn b n xác nh n s ti n ã n p vào tài kho n phong to ph i ư c g i Ngân hàng Nhà nư c (V Các ngân hàng); b) i v i ph n v n i u l ư c óng góp dư i hình th c hi n v t ph i có văn b n chuy n giao quy n s h u tài s n góp v n cho công ty cho thuê tài chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 13.2. Sau ngày khai trương ho t ng, công ty cho thuê tài chính ư c gi i to s ti n t tài kho n phong to vào các tài kho n ho t ng c a mình m t i Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ho c Ngân hàng liên doanh ho t ng t i Vi t Nam. 14. ăng ký kinh doanh: 14.1. Sau khi ư c c p gi y phép, công ty cho thuê tài chính ph i ăng ký kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành v ăng ký kinh doanh; 14.2. Công ty cho thuê tài chính ph i g i n Ngân hàng Nhà nư c b n chính ho c b n sao có công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 15. Khai trương ho t ng:
 9. 15.1. Trong th i h n 12 (mư i hai) tháng k t ngày ư c c p gi y phép, công ty cho thuê tài chính ph i hoàn t t các i u ki n c n thi t dư i ây ti n hành khai trương ho t ng: a) Có i u l ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y; b) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Có gi y xác nh n c a Ngân hàng Nhà nư c v vi c ã óng v n i ul ; d) Có văn b n pháp lý v quy n s h u ho c quy n ư c phép s d ng tr s chính c a công ty cho thuê tài chính t i Vi t Nam; ) Trư c khi khai trương ho t ng t i thi u 30 (ba mươi) ngày, ăng các báo hàng ngày b ng ti ng Vi t trên 5 (năm) s báo liên ti p (ít nh t m t t báo c a trung ương và m t t báo c a a phương nơi t tr s chính) thông báo các n i dung ch y u sau: - Tên y và vi t t t c a công ty cho thuê tài chính; - a ch tr s chính; S i n tho i, Fax... -V n i ul ; - N i dung, ph m vi, a bàn và th i gian ho t ng; - S và ngày c a gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p; S và ngày Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, tên cơ quan c p; - H tên, qu c t ch c a Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng Giám c (Giám c) i u hành; - Các n i dung khác n u th y c n thi t; - Ngày khai trương ho t ng theo d ki n. 15.2. Ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày trư c ngày khai trương ho t ng, công ty cho thuê tài chính ph i thông báo ngày khai trương ho t ng cho Ngân hàng Nhà nư c, Cơ quan ăng ký kinh doanh, U ban nhân dân t nh, thành ph nơi công ty cho thuê tài chính t tr s . 15.3. Trong trư ng h p c bi t không khai trương ho t ng theo úng quy nh t i i m 15.1 thì t i thi u 30 (ba mươi) ngày trư c khi h t th i h n khai trương ho t ng, Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n c a công ty cho thuê tài chính ph i có văn b n g i Ngân hàng Nhà nư c xin gia h n ngày khai trương ho t ng. Th i gian gia h n khai trương ho t ng c a công ty cho thuê tài chính t i a không quá 6 (sáu) tháng. 15.4. H t th i h n quy nh ho c h t th i h n ư c gia h n, n u công ty cho thuê tài chính không khai trương ho t ng, Ngân hàng Nhà nư c s ti n hành thu h i gi y
 10. phép ã c p và làm th t c hoàn l i v n t i tài kho n phong to (n u có) sau khi tr i th t c phí theo quy nh. 16. Thu h i gi y phép: 16.1. Công ty cho thuê tài chính ư c c p gi y phép có th b thu h i gi y phép theo quy nh t i kho n 1 i u 29 Lu t các T ch c tín d ng. 16.2. Th t c, h sơ thu h i gi y phép c a công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 16.3. Sau khi b thu h i gi y phép, công ty cho thuê tài chính ph i ch m d t ngay m i ho t ng ã ghi trong gi y phép. 16.4. Ngân hàng Nhà nư c công b quy t nh thu h i gi y phép trên báo a phương nơi t tr s chính và báo hàng ngày c a trung ương trong 3 s liên ti p b ng ti ng Vi t. 17. Nh ng thay i c a công ty cho thuê tài chính ph i ư c ch p thu n: 17.1. Công ty cho thuê tài chính ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n trư c khi thay i m t trong nh ng i m sau ây: a) Tên c a công ty cho thuê tài chính; b) M c v n i u l ; c) a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n; d) N i dung, ph m vi và th i h n ho t ng; ) Chuy n như ng c ph n có ghi tên vư t quá t l quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; e) T l c ph n c a các c ông l n; g) Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) và thành viên Ban ki m soát. 17.2. Th t c, h sơ xin ch p thu n nh ng thay i t i i m 17.1 ư c th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 17.3. Sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n, công ty cho thuê tài chính ph i ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng thay i quy nh t i i m 17.1 và ph i ăng báo trung ương, a phương theo quy nh c a pháp lu t. M c 3: CƠ C U T CH C, QU N TRN, I U HÀNH VÀ KI M SOÁT
 11. 18. Qu n tr , i u hành và ki m soát: 18.1. Công ty cho thuê tài chính ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép có H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c). Trong công ty cho thuê tài chính, H i ng qu n tr có ch c năng qu n tr công ty theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các quy nh khác cu pháp lu t; Ban ki m soát có nhi m v ki m tra ho t ng tài chính c a công ty, giám sát vi c ch p hành ch h ch toán và ho t ng c a h th ng ki m tra, ki m toán n i b c a công ty; T ng giám c (Giám c) ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n phù h p v i quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các quy nh khác cu pháp lu t. i v i công ty cho thuê tài chính tr c thu c t ch c tín d ng, vi c qu n tr , ki m soát công ty do H i ng qu n tr và Ban ki m soát c a T ch c tín d ng quy t nh. 18.2. Vi c b u ho c bãi mi n, b nhi m ho c mi n nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c) c a công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 18.3. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c) c a công ty cho thuê tài chính ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y ho c ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n chuNn y. 18.4. Nhi m v , quy n h n c th c a thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c) công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 19. H i ng qu n tr : 19.1. H i ng qu n tr có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và không vư t quá 11 ngư i. S lư ng thành viên H i ng qu n tr do các bên góp v n ho c do i h i c ông quy t nh và ư c quy nh trong i u l . 19.2. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng - tài chính, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng và ph i theo úng các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 19.3. Ch t ch và các thành viên trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c. 19.4. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c ng th i là T ng giám c (Giám c) ho c Phó T ng giám c (Phó Giám c) công ty cho thuê tài chính.
 12. 19.5. Nhi m kỳ thành viên H i ng qu n tr t 2 n 5 năm. Ch t ch H i ng qu n tr , các thành viên H i ng qu n tr có th ư c b u l i. 20. Ban Ki m soát: 20.1. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 3 ngư i, trong ó có 1 ngư i là Trư ng ban và ít nh t ph i có 1 ngư i là thành viên chuyên trách ho c không ư c kiêm nhi m công vi c i u hành ho t ng c a công ty cho thuê tài chính. S lư ng thành viên Ban ki m soát ư c quy nh t i i u l . 20.2. Thành viên Ban ki m soát ph i là nh ng ngư i có b ng i h c tài chính ngân hàng tr lên và có o c ngh nghi p, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng và ph i theo úng các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 21. T ng giám c (Giám c): T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) ph i là ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng, có trình t i h c tr lên v chuyên ngành kinh t , ngân hàng - tài chính, ít nh t có 5 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c ngân hàng - tài chính, có năng l c i u hành công ty cho thuê tài chính theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. 22. Cơ c u t ch c c a công ty cho thuê tài chính: 22.1. Công ty cho thuê tài chính ư c m , ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n trong, ngoài nư c sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. i u ki n, h sơ, th t c m , ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a công ty cho thuê tài chính ư c áp d ng theo i u 33 Lu t các T ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 22.2. Công ty cho thuê tài chính ư c thành l p công ty tr c thu c, có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p ho t ng trên m t s lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 22.3. B máy giúp vi c t i tr s chính, chi nhánh c a công ty cho thuê tài chính bao g m: văn phòng, các phòng (ban) chuyên môn, nghi p v và các phòng giao d ch. 23. Vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th công ty cho thuê tài chính ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. M c 4: HO T NG C A CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 24. N i dung và ph m vi ho t ng: 24.1. N i dung và ph m vi ho t ng c a công ty cho thuê tài chính t i Vi t Nam ư c quy nh t i gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p, Ngh nh s 16/2001/N -
 13. CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 24.2. Công ty cho thuê tài chính ư c phép huy ng v n t các ngu n sau: a) Nh n ti n g i có kỳ h n t 1 năm tr lên c a các t ch c, cá nhân. b) Vay v n ng n, trung và dài h n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c. c) Phát hành các lo i gi y t có giá: - Gi y t có giá bao g m: trái phi u, ch ng ch ti n g i và gi y t có giá khác có kỳ h n trên 1 năm. - Công ty cho thuê tài ch ư c phép phát hành các lo i gi y t có giá khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. - H sơ xin phát hành các lo i gi y t có giá g i Ngân hàng Nhà nư c xem xét gi i quy t bao g m: T trình xin phát hành gi y t có giá; Phương án phát hành và s d ng v n thu ư c thông qua vi c phát hành; Các tài li u có liên quan khác theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. d) Ti p nh n các ngu n v n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 24.3. Công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n các nghi p v sau: a) Cho thuê tài chính; b) Mua và cho thuê l i theo hình th c cho thuê tài chính (dư i ây g i t t là mua và cho thuê l i): Theo hình th c này, công ty cho thuê tài chính mua l i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các ng s n thu c s h u c a bên thuê và cho bên thuê thuê l i chính các tài s n ó dư i hình th c cho thuê tài chính bên thuê ti p t c s d ng ph c v cho ho t ng c a mình; c) Tư v n cho khách hàng v nh ng v n có liên quan n nghi p v cho thuê tài chính; d) Th c hi n các d ch v u thác, qu n lý tài s n và b o lãnh liên quan n ho t ng cho thuê tài chính; ) Các ho t ng khác khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 24.4. Ho t ng ngo i h i: a) Ho t ng ngo i h i c a các công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ư c quy nh t i gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p. i v i các công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ã ư c c p gi y phép ho t ng trư c khi Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 ban hành, Ngân hàng Nhà nư c làm th t c b sung các n i dung ho t ng ngo i h i vào gi y phép ho t ng.
 14. b) Các công ty cho thuê tài chính không thu c i tư ng nêu t i i m a kho n 24.4 M c này n u mu n ho t ng ngo i h i ph i có ơn và h sơ xin c p gi y phép ho t ng ngo i h i g i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 24.5. ng ti n s d ng trong các giao d ch cho thuê tài chính: a) Công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n ho t ng cho thuê tài chính b ng ng Vi t Nam. b) i v i các giao d ch cho thuê tài chính ư c th c hi n b ng ngo i t , công ty cho thuê tài chính ph i th c hi n úng các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i như trong trư ng h p cho vay b ng ngo i t và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 24.6. Lãi su t cho thuê tài chính a) i v i lãi su t cho thuê b ng ng Vi t nam, công ty cho thuê tài chính n nh trên cơ s m c lãi su t cho vay cơ b n và biên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh t ng th i kỳ và các chi phí khác có liên quan. b) i v i lãi su t cho thuê b ng ngo i t , công ty cho thuê tài chính n nh trên cơ s lãi su t th trư ng qu c t và cung c u v n tín d ng b ng ngo i t trong nư c và các chi phí khác có liên quan. 25. T l b o m an toàn: công ty cho thuê tài chính ph i duy trì t l b o m an toàn quy nh t i i u 81 Lu t các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 26. Gi i h n cho thuê tài chính i v i m t khách hàng: 26.1. T ng dư n cho thuê tài chính i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 30% v n t có c a công ty cho thuê tài chính, tr trư ng h p i v i nh ng kho n cho thuê tài chính t các ngu n v n u thác c a Chính ph , các t ch c, cá nhân ho c trư ng h p bên thuê là t ch c tín d ng; 26.2. Trư ng h p nhu c u thuê c a m t khách hàng vư t quá 30% v n t có c a công ty cho thuê tài chính ho c khách hàng có nhu c u thuê t nhi u ngu n thì các công ty cho thuê tài chính ư c cho thuê h p v n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 26.3. Trong trư ng h p c bi t, i v i các d án tr ng i m c a Nhà nư c mà kh năng h p v n c a các công ty cho thuê tài chính chưa áp ng ư c yêu c u thuê tài chính c a m t khách hàng thì t ng dư n cho thuê tài chính t i a i v i t ng trư ng h p c th do Th tư ng Chính ph quy t nh. 27. Nh ng trư ng h p công ty cho thuê tài chính không ư c cho thuê tài chính: 27.1. Công ty cho thuê tài chính không ư c cho thuê tài chính i v i các i tư ng sau:
 15. a) Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) c a công ty cho thuê tài chính; b) Ngư i thNm nh, xét duy t cho thuê tài chính; c) B , m , v , ch ng, con c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c). 27.2. Công ty cho thuê tài chính không ư c ch p nh n b o lãnh c a các i tư ng quy nh t i i m 27.1 M c IV Thông tư này làm cơ s cho thuê tài chính i v i khách hàng. 28. H n ch cho thuê tài chính: 28.1. Công ty cho thuê tài chính không ư c cho thuê tài chính v i nh ng i u ki n ưu ãi cho các i tư ng sau: - T ch c ki m toán, Ki m toán viên ang ki m toán t i công ty cho thuê tài chính; K toán trư ng, Thanh tra viên; - Các c ông l n c a công ty cho thuê tài chính; - Doanh nghi p có m t trong nh ng i tư ng quy nh t i i m 27.1, M c IV Thông tư này s h u trên 10% v n i u l c a doanh nghi p ó. 28.2. T ng dư n cho thuê tài chính i v i các i tư ng quy nh t i i m 28.1 M c này không ư c vư t quá 5% v n t có c a công ty cho thuê tài chính. 29. Công ty cho thuê tài chính ư c m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c và các ngân hàng thương m i ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. Trư ng h p c n m tài kho n ngo i t nư c ngoài ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 30. H p ng cho thuê tài chính: 30.1. H p ng cho thuê tài chính ph i ư c l p thành văn b n phù h p v i các quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính; 30.2. H p ng cho thuê tài chính có hi u l c t ngày ư c các bên tho thu n trong h p ng. 31. Các trư ng h p ch m d t h p ng cho thuê tài chính trư c h n: 31.1. Bên cho thuê có quy n ch m d t h p ng cho thuê tài chính trư c khi k t thúc th i h n cho thuê khi có m t trong các trư ng h p sau: a) Bên thuê không tr ti n thuê theo quy nh trong h p ng cho thuê tài chính; b) Bên thuê vi ph m các i u kho n c a h p ng cho thuê tài chính;
 16. c) Bên thuê b phá s n, gi i th ; d) Ngư i b o lãnh b phá s n, gi i th và bên cho thuê không ch p nh n ngh ch m d t b o lãnh ho c ngh ngư i b o lãnh khác thay th c a bên thuê. 31.2. Bên thuê có quy n ch m d t h p ng cho thuê tài chính trư c khi k t thúc th i h n thuê khi có m t trong các trư ng h p sau: a) Bên cho thuê không giao úng h n tài s n cho thuê do l i c a bên cho thuê; b) Bên cho thuê vi ph m các i u kho n c a h p ng cho thuê tài chính. 31.3. H p ng cho thuê tài chính ư c ch m d t trư c khi k t thúc th i h n cho thuê trong trư ng h p tài s n cho thuê b m t, h ng không th ph c h i s a ch a. 31.4. H p ng cho thuê tài chính ư c ch m d t trư c khi k t thúc th i h n cho thuê trong trư ng h p bên cho thuê ch p nh n bên thuê thanh toán toàn b ti n thuê trư c th i h n cho thuê ghi t i h p ng cho thuê tài chính. 32. X lý h p ng cho thuê tài chính ch m d t trư c h n do l i c a bên thuê: 32.1. Trong trư ng h p bên thuê vi ph m ph n a, b i m 31.1: a) Khi bên thuê vi ph m h p ng cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính có quy n thu h i tài s n cho thuê và yêu c u bên thuê ph i thanh toán ngay toàn b s ti n thuê chưa tr theo h p ng. b) Công ty cho thuê tài chính ư c x lý tài s n cho thuê b ng vi c cho bên khác thuê ho c chuy n như ng tài s n cho thuê. Ti n thu ư c t vi c cho bên khác thuê ho c chuy n như ng tài s n s ư c s d ng bù tr s n ph i thu t h p ng cho thuê tài chính trư c ó. c) Bên thuê có nghĩa v ti p t c hoàn tr s n còn ph i tr theo h p ng cho thuê tài chính khi công ty cho thuê tài chính chưa chuy n như ng, cho bên khác thuê ư c tài s n cho thuê ho c có nghĩa v ph i hoàn tr s n còn l i sau khi ã tr i s ti n chuy n như ng ho c cho bên khác thuê tài s n. d) Trong trư ng h p bên thuê ã hoàn tr m t ph n s ti n thuê ph i tr và công ty cho thuê tài chính ã chuy n như ng ho c cho bên khác thuê tài s n, s ti n thuê ã tr n u c ng vào s ti n chuy n như ng ho c ti n cho bên khác thuê tài s n mà vư t quá s ti n thuê ph i tr theo h p ng thuê thì công ty cho thuê tài chính ph i hoàn tr cho bên thuê s ti n vư t. ) Trong trư ng h p bên thuê hoàn tr ư c toàn b s ti n thuê ph i tr theo h p ng và ph n giá tr còn l i c a tài s n khi k t thúc h p ng theo tho thu n trong h p ng thuê thì bên thuê ư c chuy n quy n s h u i v i tài s n thuê như trư ng h p ã hoàn thành h p ng thuê. i u ki n, th i h n thanh toán ti n thuê ph i ư c công ty cho thuê tài chính ch p thu n.
 17. 32.2. Vi c x lý h p ng cho thuê tài chính ch m d t trư c h n trong trư ng h p bên thuê b phá s n, gi i th ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n, gi i th . M c 5: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN VÀ CH BÁO CÁO 33. Tài chính: 33.1. Năm tài chính c a công ty cho thuê tài chính b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. Năm tài chính u tiên b t u t ngày khai trương ho t ng và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 33.2. Thu, chi tài chính c a công ty cho thuê tài chính th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v ch tài chính c a các t ch c tín d ng; 33.3. Trư ng h p công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài c n s d ng năm tài chính c a nư c nguyên x so n th o các báo cáo tài chính cho các t ch c tín d ng nguyên x ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. 34. H ch toán: 34.1. H ch toán c a công ty cho thuê tài chính ph i ư c th c hi n theo úng Lu t Các t ch c tín d ng và h th ng tài kho n k toán do Ngân hàng Nhà nư c ban hành; 34.2. i v i các nghi p v m i b sung c a công ty cho thuê tài chính chưa ư c quy nh t i h th ng tài kho n, Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m b sung các tài kho n m i vào h th ng tài kho n k toán c a t ch c tín d ng. 35. Trích l p và s d ng các qu : 35.1. L i nhu n th c hi n trong năm là k t qu kinh doanh c a công ty cho thuê tài chính sau khi ã n p thu thu nh p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 35.2. Vi c trích l p, duy trì và s d ng các qu c a công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v ch tài chính c a các t ch c tín d ng; 35.3. Công ty cho thuê tài chính ph i trích d phòng r i ro và h ch toán vào chi phí ho t ng. Vi c trích l p và s d ng d phòng r i ro th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 35.4. Công ty cho thuê tài chính không ư c dùng các qu quy nh t i i m 35.2 c a M c này tr l i t c ho c phân ph i cho các ch s h u, c ông dư i b t c hình th c nào, tr trư ng h p công ty cho thuê tài chính gi i th và thanh lý, nhưng ph i ưu tiên tr cho ch n trư c khi hoàn tr l i các ch s h u, c ông;
 18. 35.5. Vi c chuy n l i nhu n và s tài s n sau khi thanh lý ho c k t thúc ho t ng ra nư c ngoài c a các bên nư c ngoài trong công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i Lu t Các t ch c tín d ng và pháp lu t hi n hành. 36. Ch thông tin, báo cáo, th ng kê: Các báo cáo c a công ty cho thuê tài chính ph i ư c th hi n b ng ti ng Vi t và b ng ng Vi t Nam. Công ty cho thuê tài chính ph i th c hi n ch thông tin, báo cáo, th ng kê theo quy nh hi n hành và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 37. Trong th i h n 30 (ba mươi) ngày k t ngày có các thay i dư i ây công ty cho thuê tài chính tr c thu c T ch c tín d ng, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ph i có văn b n thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c: a) Thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) i u hành c a các bên góp v n. b) Thay i tên và a ch c a các bên góp v n. c) Các bên góp v n chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , phá s n. 38. Ki m toán: 38.1. Ch m nh t là 30 (ba mươi) ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, công ty cho thuê tài chính ph i l a ch n t ch c ki m toán không ph i ki m toán n i b ki m toán các ho t ng c a mình. T ch c ki m toán ó ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 38.2. Trong th i h n 120 (m t trăm hai mươi) ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, công ty cho thuê tài chính ph i g i báo cáo tài chính ã ư c ki m toán n Ngân hàng Nhà nư c. M c 6: THANH TRA, KI M SOÁT C BI T, PHÁ S N GI I TH , THANH LÝ VÀ X LÝ TRANH CH P 39. Thanh tra: 39.1. Công ty cho thuê tài chính ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a Ngân hàng Nhà nư c; 39.2. Vi c thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c i v i ho t ng c a công ty cho thuê tài chính t i Vi t Nam ư c th c hi n theo các quy nh t i Lu t Các t ch c tín d ng và c a thanh tra Ngân hàng Nhà nư c. 40. Vi c ki m soát c bi t, phá s n, gi i th , thanh lý i v i công ty cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i Lu t Các t ch c tín d ng và các quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 19. 41. Vi c khen thư ng, x lý vi ph m i v i các ho t ng cho thuê tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i Lu t Các t ch c tín d ng, các quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng, các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. 42. Các tranh ch p gi a công ty cho thuê tài chính v i bên thuê và các tranh ch p gi a các bên góp v n tham gia vào công ty cho thuê tài chính c ph n, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài ư c gi i quy t theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. M c 7: I U KHO N THI HÀNH 43. Trong th i h n 12 tháng k t ngày Ngh nh s 16/2001/N .CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính có hi u l c, các công ty cho thuê tài chính ã thành l p và ho t ng theo gi y phép ho t ng do Ngân hàng Nhà nư c c p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c ph i ti n hành i u ch nh cơ c u t ch c và ho t ng phù h p v i nh ng quy nh c a Thông tư này và nh ng văn b n hư ng d n có liên quan. 44. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 45. Chánh Văn phòng, V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các công ty cho thuê tài chính trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Thông tư này. 46. Vi c s a i, b sung Thông tư này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Tr n Minh Tu n (Đã ký) PH L C 01A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG I V I CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Kính g i: Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ngày..... tháng..... năm.... , ...... (tên t ch c tín d ng) ngh Ngân hàng Nhà nư c xét c p gi y phép thành l p và ho t ng cho công ty cho thuê tài chính:
 20. 1. Tên công ty cho thuê tài chính: - Tên y b ng ti ng Vi t: Tên g i t t: - Tên g i b ng ti ng Anh: Tên g i t t: 2. Tr s chính t i: ( a ch tr s chính) -S i n tho i, s fax... 3. a bàn ho t ng: 4. Th i gian ho t ng: 5. N i dung và ph m vi ho t ng: 6. V n i u l : (d ki n) - B ng ti n m t: - B ng hi n v t: (n u có) 7. Cơ c u d ki n Ban giám c (ghi rõ tên, năm sinh, qu c t ch c a các thành viên), s lư ng cán b , nhân viên. 8. Chúng tôi xin cam k t: a) Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo. b) Sau khi ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, s th c hi n y các quy nh trư c khi ti n hành khai trương ho t ng. c) Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t Nhà nư c và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, n u vi ph m xin ch u trách nhi m trư c pháp Lu t. ......, ngày...... tháng..... năm..... TM/ t ch c tín d ng H sơ kèm theo g m: PH L C 01B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG I V I CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Đồng bộ tài khoản