intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 08/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

70
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  S è  08/2001/TT­N H N N   N h n g µ y 06  th¸ng 9   m  2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h   n¨ hi 16/2001/N§­C P  n g µ y 2/5/2001 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  “v Ò  t æ   h øc   C c v µ   o ¹t ® é n g   ñ a c«n g  ty ch o   h c thuª t µi  ch Ý n h” C¨n  §iÒu  NghÞ   nh   è  cø  42  ®Þ s 16/2001/N§­   µy  CP ng 02/5/2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v "tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c c«ng   tycho    µichÝnh",Ng ©n   thuªt     hµng  µ   íc híng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ña  Nh n     th   m s® c NghÞ   nh  éc  ¹m   ®Þ thu ph vithÈm  Òn  ña  ©n  µng  µ   ícnh    quy c Ng h Nh n   sau: M ô c  I c¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.Gi¶ithÝch  õng÷:    t    Trong  Th«ng   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    tn       d  ®© ®   nh sau: 1.1.Bªn    thuª:lµ c¸c tæ        chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng  ¹  Öt Nam,  ùctiÕp     ho   tiVi   tr   sö  ông  µis¶n  d t  thuª cho  ôc   ch    m ®Ý s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  ×nh,    cm bao gå m: a) C¸  ©n  ã  ¨ng  ý    nh c® k kinhdoanh;   b) Hé     nh;   gia®× c)Doanh    nghiÖp; d) Tæ     chøc  kh¸cthuéc ®èi t ng ® îcvay  èn  ña    chøc  Ýn  ông.      î     v c c¸ctæ  td 1.2.Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµi: µng©n  µng,c«ng    µichÝnh,c«ng  td n     l h   tyt     ty cho    thuª tµichÝnh  íc ngoµi hoÆc   chøc  µichÝnh  èc  Õ  îc thµnh     n    tæ  t  qu t ®   lËp theo ph¸p  Ëtníc ngoµi hoÆc   èc  Õ, tham    ãp  èn  µo  lu       qu t   gia g v v c«ng    ty cho    µichÝnh  ªndoanh,c«ng    thuªt   li     tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµi. v n  1.3. Vèn    ph¸p  nh:  µ møc   èn  iÒu  Ö  èithiÓu  ®Þ l  v® l t  ph¶i cã    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt®Ó   µnh  Ëp c«ng        th l  tycho    µi Ýnh. thuªt   ch 1.4.Vèn  iÒu  Ö:lµ møc   èn  c¸c tæ    ® l   v do    chøc, c¸ nh©n  ãp  µ  îc ghi    g v®   vµo  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng   tycho    µichÝnh. thuªt     1.5.Thµnh      viªn s¸ng  Ëp:lµ c¸c tæ  l       chøc, c¸ nh©n     th«ng qua  iÒu  Ö  ® l ®Ç u     ña  tiªnc c«ng    tycho    µichÝnh.   thuªt       2.C¸c  ¹ h×nh    lo   i c«ng    tycho    µi Ýnh:  thuªt   ch   C«ng    tycho thuªtµichÝnh  µ m ét  chøc  Ýn  ông    ©n  µng, lµ    l  tæ  td phing h    ph¸p  ©n  Öt Nam,  ¹t®éng  ñ  Õu  µ cho  nh Vi   ho   ch y l  thuªtµichÝnh. C«ng           tycho thuªtµichÝnh  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   íi   ×nh     ®  l   ho   t  i   d  h c¸c thøc sau:   2.1.C«ng      ty cho thuª tµichÝnh  µ   íc:lµ c«ng       Nh n     ty cho thuªtµichÝnh     do  µ   íc ®Ç u    èn, thµnh  Ëp  µ  chøc  Nh n   tv   l v tæ  qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh.     ViÖc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  c Gi ph th l v ho   c c«ng   tycho  thuªtµichÝnh     Nhµ   íctheo híng dÉn  n      riªngcña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n  
 2. 2 2.2.C«ng      tycho thuªtµichÝnh    Çn: lµ c«ng       cæ ph    tycho thuªtµichÝnh     ® îc thµnh  Ëp  íih×nh    l d  thøc c«ng      Çn,  ty cæ ph trong      chøc  µ    ®ã c¸c tæ  v c¸ nh©n  ïng gãp  èn  c  v theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    ®Þ c Ng h Nh n   c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   2.3.C«ng      ty cho thuª tµichÝnh  ùc thuéc  ña  chøc  Ýn  ông: lµ    tr   c tæ  td    c«ng    tycho    µichÝnh  ¹ch    c  Ëp,cã   thuªt   h to¸n®é l   tc¸ch ph¸p  ©n  m ét      nh do  tæ chøc  Ýn  ông  µnh  Ëp  td th l b»ng  èn  ù cã  ña  ×nh  µm  ñ  ë  ÷u  v t  c m l ch s h theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    c Ng h Nh n   c¸cquy  nh ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   2.4.C«ng      tycho    µichÝnh  ªndoanh:lµc«ng    thuªt   li      tycho    µichÝnh  thuªt   ® îc thµnh  Ëp    l b»ng  èn  ãp  ÷a  vg gi bªn  Öt  Vi Nam   å m   ét  g m hoÆc   Òu    nhi tæ chøc  Ýn  ông, doanh  td   nghiÖp  Öt  Vi Nam   µ  v bªn  íc ngoµi gå m   ét  n    m hoÆc   nhiÒu  chøc  Ýn  ông  ícngoµi,   ¬  ë  îp ®ång  ªndoanh. tæ  td n    trªnc s h   li   2.5.C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµi:lµc«ng    v n     tycho    thuª tµichÝnh  îcthµnh  Ëp b»ng  èn  ña  ét    ®  l  v c m hoÆc   Òu  chøc  Ýn  ông  íc nhi tæ  td n  ngoµitheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.          3. Thêih¹n  ¹t®éng  ña      ho   c c«ng   tycho    µichÝnh  îcthùc hiÖn  thuªt   ®    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  5  ®Þ s 16/2001/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 2    n¨m  2001  cña  Ýnh  ñ. Ch ph   4.Vèn  iÒu  Ö:   ® l  Vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  îc ®ãng  ãp  íinh÷ng     ®  g d  h×nh  thøc sau:   4.1.B»ng  Òn:   ti a)  ång  Öt  § Vi Nam   (VN§):§èi víic«ng         ty cho thuª tµichÝnh  µ   íc,    Nh n   c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ùc thuéc    chøc  Ýn  ông  µ     tr   c¸c tæ  td v c«ng      ty cho thuªtµichÝnh    Çn, vèn  iÒu  Ö  îcgãp     cæ ph   ® l®   b»ng  ång  ÖtNam. § Vi   b) §«la M ü       (USD):§èivíic«ng         tycho thuªtµichÝnh  ªndoanh  µ     li   v c«ng  ty cho    thuª tµichÝnh     100%   èn  íc ngoµi,vèn  iÒu  Ö  îc gãp  v n    ® l®  b»ng §«la  M ü. c) Bªn  Öt Nam     Vi   tham    µo  gia v c«ng   tycho  thuªtµichÝnh  ªndoanh  ã     li   c thÓ  ãp  èn  iÒu  Ö  gv® l b»ng  §«la M ü     hoÆc   b»ng  ång  Öt Nam.  § Vi   Trong  êng  tr hîp gãp    b»ng  ång  Öt Nam,  è  Òn gãp  èn  iÒu  Ö  § Vi   s ti   v® l ph¶i® îcquy  æi       ® ra §«la M ü     theo  û gi¸giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  t    d b qu trªnth tr ngo   li   hµng  ÷a ®ång  ÖtNam   íi gi   Vi   v  §«laM ü   Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi   do  h Nh n   b t    i ®iÓ m   ãp  èn. gv 4.2. B»ng  Ön  Ët: Ph¶i lµ tµis¶n  ã  Êy  ê  îp    hi v        c gi t h ph¸p  chøng minh  quyÒn  ë  ÷u  µ  µ tµis¶n  Çn  Õtphôc  ô  ùc tiÕp  s h v l    c thi   v tr   cho  ¹t®éng  ña  ho   c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     (kh«ng  bao  å m     µis¶n  ïng    g c¸c t   d ®Ó cho thuª).   ViÖc  nh    µ  ®Þ gi¸v chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n  ãp  èn  îcthùc hiÖn  quy s h t  g v ®    theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  Ëtph¸p ViÖtNam. ®Þ hi h c lu       5. Tû  Ö  ãp  èn  iÒu  Ö,chuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  µ  ©n    lg v ® l  nh   v g v ph chialî   i nhuËn  ña  c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh  µ     li   v c«ng    ty cho thuª tµi    chÝnh  100%   èn  ícngoµi: v n    5.1.Tû  Ö  ãp  èn  iÒu  Ö:tû lÖ  ãp  èn  iÒu  Ö  ña  nícngoµivµ    lg v ® l   g v ® l c bªn      bªn  Öt Nam   Vi   trong c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh  c¸c bªn     li   do    tho¶  thuËn  µ  îcsù  Êp  Ën  ña  ©n  µng  µ   íc.Ph Çn  èn  ãp  ña    v ®   ch thu c Ng h Nh n   v g c bªn nícngoµikh«ng  îcÝt  ¬n      ®   h 30%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng    tycho    µichÝnh. thuªt  
 3. 3 5.2.ChuyÓn  îng phÇn  èn  ãp:   nh   vg  a) Bªn  Öt Nam   µ  Vi   v Bªn  íc ngoµitrong c«ng    n      ty cho thuªtµichÝnh  ªn    li   doanh  îc quyÒn  ®  chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  ña  ×nh  nh ph vgcm cho    c¸c bªn trong  li   ªndoanh, nhng    ph¶i ®¶m     b¶o  û  Ö  ãp  èn  iÒu  Ö  tlg v® l theo  quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m   5.1. b) C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµicã  Òn  v n    quy chuyÓn  ­ nh îng vèn  ña  ×nh  ng    cm nh ph¶iu      tiªncho    chøc  ÖtNam. c¸ctæ  Vi   c) Tû   Ö  µ  iÒu  Ön    lv® ki chuyÓn  îng  èn  ña  ña  nh v c c c«ng    ty cho thuªtµi    chÝnh  ªndoanh  li   ph¶i® îc quy  nh  ô  Ó     ®Þ c th trong ®iÒu  Ö  ña    l c c«ng     ty cho thuª tµichÝnh  µ     v ph¶i phï hîp  íiquy  nh  ña     v  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp  Çn  lu   h ph vèn  iÒu  Ö  îc chuyÓn  îng  îtmøc   ® l®  nh v  quy  nh,  Öc  ®Þ vi chuyÓn  îng  èn  nh v chØ  ã  Öu  ùcsau    îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn  c hi l   khi®   h Nh n   y. d) Trong  êng  îp chuyÓn  îng vèn  ña    tr h  nh   c c«ng    tycho    µichÝnh  ã  thuªt   c ph¸tsinh lî nhuËn  ×      i th bªn  chuyÓn  îng  nh ph¶inép  Õ    thu theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      5.3.Ph ©n    chialînhuËn  µ    i v møc   ®é chiasÎrñiro:C¸c  tham           bªn  giac«ng  tycho    µichÝnh  ªndoanh    thuªt   li   chialînhuËn  µ  Þu  ñiro cña    i v ch r     c«ng      tycho thuªtµichÝnh  ªndoanh     li   theo  ûlÖ  ãp  èn  ña  çi    õtr ng  îp c¸cbªn  t   g v c m bªn,tr   ê h     cã tho¶ thuËn    kh¸c® îcquy  nh     ®Þ trong hîp ®ång  ªndoanh.    li               M ô c  II   Q u y  ® Þ n h  v Ò  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ n h l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g  ® è i v íi     c « n g  ty c h o  thuª t µi h Ý n h     c 6.§iÒu  Ön    îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  i víi   ki ®Ó ®   gi   th l   ho   ®è     c«ng  tycho    µi Ýnh  íi y  äit¾tlµgiÊy phÐp):   thuªt  ch (d   ®© g         6.1.Cã     nhu  Çu  ¹t®éng  c ho   cho thuª tµichÝnh    a   µn    ¹t    trªn ®Þ b xin ho   ®éng; 6.2.Cã     èn    ®ñ v ph¸p ®Þnh  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®  ®Þ t  i ®Þ s 82/1998/N§­ CP   µy  th¸ng10  ng 3    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ,cô  Ó    c Ch ph   th nh sau: a) Vèn    ph¸p ®Þnh  ña    c c«ng    tycho    µichÝnh    Çn, c«ng      thuªt   cæ ph   tycho thuªtµichÝnh  ùcthuéc tæ     tr     chøc  Ýn  ông  µ50  ûVND. td l  t  b)  èn  V ph¸p  nh  ña  ®Þ c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh, c«ng       li     ty cho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµilµ5  iÖuUSD. v n      tr   6.3.Thµnh      viªns¸ng  Ëp  µ c¸c tæ  l l     chøc,c¸ nh©n  ã  tÝn  µ     c uy  v n¨ng  ùc l  tµichÝnh;   6.4.Ng êi qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  ã      tr   h c n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  y     µ  l  vid s ®Ç ®ñ v tr×nh ®é     chuyªn m«n  ï hîp víi ¹t®éng  ña    ph         ho c c«ng    tycho    µichÝnh  µ  thuªt   v quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n 6.5.Cã   ù    d th¶o  iÒu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ï hîp  íiLuËt    ® l v tæ  v ho   ph   v   c¸c Tæ   chøc  Ýn  ông,NghÞ   nh  è  td   ®Þ s 16/2001/N§­   µy  CP ng 2/5/2001 cña  Ýnh    Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  ña  v tæ  v ho   c c«ng   ty cho thuª tµichÝnh  µ     v c¸c    quy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt;   6.6.Cã   ¬ng      ph ¸n kinh doanh    kh¶  ; thi
 4. 4 6.7.Ngoµi c¸c ®iÒu  Ön       ki nªu trªn,bªn  íc ngoµitrong c«ng      n      ty cho    thuª tµichÝnh  ªndoanh  µ    li   v c«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµiph¶i: v n    a)  îc c¬  §   quan  ã  Èm   Òn  ña  íc ngoµi cho  Ðp  ùc  Ön    c th quy c n    ph th hi c¸c ho¹t®éng  ©n  µng    ng h hoÆc   ¹t®éng  ho   cho    µichÝnh; thuªt   b)  îc c¬  §   quan  ã  Èm   Òn  ña  íc ngoµi cho  Ðp  ¹t®éng  ¹ c th quy c n    ph ho   ti  ViÖtNam.   7.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  å m:   s xinc gi   g 7.1.§¬n    Êp  Êy phÐp:   xinc gi     a)  èi víic«ng    §   ty cho thuª tµichÝnh  ùc thuéc  chøc  Ýn  ông: do     tr   tæ  td   Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ hoÆc   êi® îcChñ   Þch  éi ®ång  tr   ng     t H  qu¶n  Þ uû  tr   quyÒn  ý  ô  ôc1a). k (Ph l     b) §èivíi      c«ng    tycho    µichÝnh    Çn: do    µnh    thuªt   cæ ph   c¸cth viªns¸ng  Ëp  l hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     theo  û  Òn  ña  ã m   µnh    u quy c nh th viªns¸ng  Ëp ký  ô  ôc l   (Ph l   1b).   c)  èi víic«ng    §   ty cho  thuª tµichÝnh  ªndoanh, c«ng       li     ty cho thuª tµi    chÝnh 100%   èn  ícngoµi: ngêi®¹idiÖn  v n    do     theo ph¸p luËthoÆc   êi® îcuû       ng     quyÒn  îp ph¸p cña    gãp  èn  ý  ô  ôc1c). h    c¸cbªn  v k (Ph l     7.2.Dù     th¶o  Òu  Ö: §iÒu  Ö  ña  §i l   l c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     ph¶i cã    nh÷ng  éidung  ñ  Õu  n  ch y sau:  a) Tªn  µ  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh  ña    vn  tr   ch c c«ng    tycho    µichÝnh; thuªt   b) Thêih¹n ho¹t®éng;       c)Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng;    v ph viho     d) Vèn  iÒu  Ö  µ  ¬ng    ® l v ph thøc gãp  èn;   v ®)  Ó   Th thøc bÇu, bæ   Ö m   µ  Ôn  Öm   µnh    éi ®ång      nhi v mi nhi th viªnH   qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) vµ  ®è   Ban  Óm  ki so¸t;       e)  Ö m   ô, quyÒn   ¹n  ña  éi  ng  Nhi v  h c H ®å qu¶n  Þ, Ban  Óm   tr   ki so¸t vµ    Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è   g) §¹idiÖn     ph¸p nh©n  ña    c c«ng    tycho    µichÝnh; thuªt   h) Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      «ng;   v ngh v c c¸ccæ ® i)  C¸c  nguyªn t¾c  µichÝnh,kÕ     t    to¸n, Óm    µ  Óm    éibé;  ki trav ki to¸nn   k)C¸c  êng  îp gi¶i Ó  µ  ñ tôcgi¶i Ó;   tr h    th v th       th l) ñ  ôcsöa  æi  iÒu  Ö.  Th t   ® ® l 7.3.Ph¬ng  ho¹t®éng: nªu  â  éi dung, ph¬ng    ¸n      rn    thøc  ¹t®éng, ®Þa   ho     bµn  ¹t®éng, lîÝch  i víin Òn  ho      i ®è     kinh tÕ;trong ®ã,    nh  Õ   ¹ch  ¹t      x¸c ®Þ k ho ho   ®éng  ô  Ó  n¨m  u. c th 3  ®Ç 7.4.Danh    s¸ch,lýlÞch  ô  ôc 2),c¸c v¨n     (Ph l       b»ng  chøng minh n¨ng  ùc, l  tr×nh ®é     chuyªn m«n  ña  µnh      c th viªns¸ng  Ëp,thµnh    éi ®ång  l  viªnH   qu¶n  Þ, tr   thµnh    viªnBan  Óm     µ  ki so¸tv Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c«ng    tycho thuªtµi    chÝnh; 7.5.Ph¬ng    ãp  èn  iÒu  Ö,danh    ¸n g v ® l  s¸ch vµ    cam   Õt  Ò   k v møc  ãp  èn  gv ®iÒu  Ö  ña    gãp  èn; l c c¸cbªn  v
 5. 5 7.6.T×nh  ×nh  µichÝnh  µ      h t  v c¸c th«ng    ã  ªnquan  Ò       «ng  tinc li   v c¸c cæ ® lín. 7.7.Ch Êp  Ën  ña  û     thu c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Ò   ¬i® Æt  ôsë  ña  ¬ vn  tr   c c«ng   tycho    µichÝnh. thuªt     8.Ngoµic¸ctµiliÖu theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc               ®Þ t  i 7  IITh«ng   µy,hå  ¬  tn   s xin cÊp  Êy  Ðp  i  íic«ng      gi ph ®è v   ty cho thuªtµichÝnh  ùcthuéc tæ     tr     chøc  Ýn  t dông  cßn  å m     µiliÖu sau  y: g c¸ct     ®© 8.1.V¨n    b¶n  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  Ýn  ông  td hoÆc   ngêi ® îc Chñ   Þch  éi  ng     t H ®å qu¶n  Þ uû  Òn  ý  Ò   ån  µ  tr   quy k v ngu v møc   èn v ®iÒu  Ö  îccÊp  l®   cho c«ng    tycho    µichÝnh. thuªt   8.2.C¸c  µiliÖu  ªnquan  n   chøc  Ýn  ông  µ chñ  ë  ÷u, bao    t  li   ®Õ tæ  td l  sh   gå m: a) Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t ®éng, gi ph th l v ho     giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh;   b) §iÒu  Ö  Ön  µnh;   l hi h c)Quy Õt  nh  Èn  vèn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ chu y  ® l c Ng h Nh n d) B¶ng  ©n  i tµichÝnh, b¶ng  Õt    c ®è       k qu¶  ilç®∙  îckiÓm     µ    l∙    ®   , to¸nv b¸o c¸o t×nh  ×nh  ¹t®éng  n¨m  Çn  Êt.   h ho   3  g nh 9.Ngoµic¸ctµiliÖu theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc               ®Þ t i 7  II Th«ng   µy,hå  ¬  tn   s xin cÊp  Êy  Ðp  i  íic«ng      gi ph ®è v   tycho thuªtµichÝnh  ªndoanh, c«ng         li     ty cho thuªtµichÝnh     100%   èn  ícngoµicßn  å m     µiliÖu sau  y: v n    g c¸ct     ®© 9.1.§iÒu  Ö  ña    gãp  èn;   l c c¸cbªn  v  9.2.GiÊy  Ðp  ña    gãp  èn;   ph c c¸cbªn  v 9.3.V¨n    b¶n  ña  ¬  c c quan  íc ngoµi cã  Èm   Òn  n    th quy cho  Ðp  ph bªn  íc n  ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam   díih×nh      ti Vi      thøc c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªn    li   doanh  hoÆc  c«ng    tycho thuªtµichÝnh     100%   èn  ícngoµi.Trêng  îp,quy  v n    h  ®Þnh  ña  Ëtph¸p  ícnguyªn xø  c lu   n    kh«ng  cÇu  ã    yªu  c v¨n b¶n  µy  × ph¶icã  n th     b»ng  chøng    Ën  ña  ¬  x¸cnh c c quan  ã  Èm  Òn;   c th quy   9.4.B¶ng  ©n  i  µichÝnh, b¶ng  Õt    c ®è t     k qu¶  ilç ®∙  îc kiÓm   l∙     ®   , to¸n vµ    b¸o c¸o t×nh  ×nh  ¹t®éng  n¨m  Çn  Êt cña    gãp  èn;      h ho   3  g nh   c¸cbªn  v    9.5.Hîp  ng  ªndoanh  i  íic«ng      ®å li   ®è v   ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh.    li     Hîp  ng  ªndoanh  ®å li   bao  å m     éidung  Ýnh  g c¸cn   ch sau  y: ®© a) Tªn,®Þa      chØ  ña  c c«ng    tycho    µi Ýnh  ªndoanh; thuªt   ch li   b) §Þa    chØ, ®¹idiÖn  ña    tham    ªndoanh;     c c¸cbªn  giali     c)Thêih¹n  ¹t®éng  ña  ªndoanh;     ho   c li   d) Vèn  iÒu  Ö:tû lÖ  ãp  èn,møc  èn  ãp  ña  çi    ¬ng    ãp    ® l   g v   v g c m bªn,ph ¸n g vèn,trong ®ã     â sè  èn      ghir   v b»ng  ¹itÖ,b»ng  ng  Öt Nam,  ngo     ®å Vi   b»ng  Ön  hi vËt(nÕu  ã);   c  e) Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸cbªn; g) Sè  îng vµ  û lÖ  µnh    éi ®ång    l   t   th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm    µ    tr   ki so¸tv Ban Gi¸m  c  ña    trongli   ®è c c¸cbªn    ªndoanh;  
 6. 6 h) Dù   Õn  è    ki s phßng  ban  µ  è îng c¸n bé,nh©n    êigian ®Ç u   ña  vsl       viªnth     c m çi bªn  è  êi mang   èc  Þch  Öt  (s ng   qu t Vi Nam,  è  êi mang   èc  Þch  íc s ng   qu t n  ngoµi);     i)C¸c    nguyªn t¾c  Ò   ¹ch to¸n, Õ     vh     to¸n,b¸o c¸o,lËp vµ  ö  ông    ü; k         sd c¸cqu   viÖc  ©n  ph chial∙lçcho    tham    ªndoanh;      i c¸cbªn  giali      k) Thñ  ôc gi¶iquyÕt  ÷ng    t    nh tranh  Êp  ÷a    ch gi c¸c bªn ph¸tsinh tõ viÖc       thùc hiÖn  îp ®ång  ªndoanh,thñ tôcthanh  ýgi¶ithÓ,hîp nhÊt cña    h  li       l         c«ng    ty cho    µichÝnh  ªndoanh; thuªt   li   l)  C¸c  iÒu  Ön    öa  æi,bæ   ® ki ®Ó s ®   sung  îp ®ång  ªndoanh. h  li   10.Quy  nh  Ò   Öc  ép  å  ¬    Êp  Êy phÐp:   ®Þ v vi n h s xinc gi   10.1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  i  íic«ng      s xin c gi ph ®è v   ty cho thuª tµichÝnh       cæ phÇn, c«ng      tycho  thuªtµichÝnh  ùcthuéc tæ     tr     chøc  Ýn  ông  îclËp  µnh  td ®   th 2  é  b b»ng  Õng  Öt.C¸c  µiliÖu trong hå  ¬  ti Vi   t      s ph¶ilµb¶n  Ýnh,tr ng  îp lµ    ch  ê h     c¸c b¶n    sao  trong  å  ¬  h s ph¶i cã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  ∙  Êp  ®c b¶n  Ýnh  ch hoÆc  chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ   íc; Nh n 10.2.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  i  íic«ng      s xin c gi ph ®è v   ty cho thuª tµichÝnh  ªn    li   doanh  µ  v c«ng   tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµiph¶ilËp thµnh  bé, v n       2    m ét  é  b b»ng  Õng  Öt vµ  ét  é  ti Vi   m b b»ng  Õng  ti Anh hoÆc   Õng  ti Ph¸p.Hå   ¬   s ® îc lËp  ¹  íc ngoµi ph¶i lµ b¶n  Ýnh    ti   n      ch hoÆc   b¶n sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸c nh cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy   C¸c    v¨n b¶n ph¶i® îchîp ph¸p      ù  å m:  Êy  Ðp  ña  ¬      ho¸ l∙nhs g Gi ph c c quan  cã  Èm   Òn  íc ngoµi cho  Ðp  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ® îc phÐp  th quy n    ph tæ  td n     thùc hiÖn  ¹t®éng  ©n  µng    ho   ng h hoÆc   ¹t®éng  ho   cho thuª tµichÝnh  µ       v v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  ícngoµicho  Ðp  nícngoµiho¹t®éng  c th quy n    ph bªn       t¹ ViÖtnam   íi ×nh    i   d  h thøc c«ng      tycho    µichÝnh  ªndoanh  thuªt   li   hoÆc   c«ng    ty cho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµi. v n    C¸c b¶n sao  Õng  Ötvµ    ti Vi   c¸cb¶n  Þch  õtiÕng  ícngoµira tiÕng  Öt d t  n     Vi   ph¶i® îc c¬      quan  c«ng chøng  Öt Nam   Vi   hoÆc   ¬  c quan  idiÖn  ¹igiao, ®¹   ngo     c¬  quan    ù  ña  ÖtNam     ícngoµix¸cnhËn; l∙nhs c Vi   ën      10.3.C¸c  chøc,c¸nh©n    Êp  Êy phÐp    tæ     xinc gi   ph¶igöi®Õ n   ©n  µng     Ng h Nhµ   ícViÖtNam   bé  å  ¬  n    2  h s theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 10.1 vµ    10.2. 11.X¸c  Ën  å  ¬  µ  êih¹n xem  Ðt cÊp  Êy phÐp:   nh h s v th     x  gi   11.1.Sau    Ën  y     å  ¬, Ng ©n   µng  µ   íc x¸c nhËn    khinh ®Ç ®ñ h s   h Nh n     b»ng  v¨n b¶n  Ò   Ýnh  y    ña  é  å  ¬    vt ®Ç ®ñ c b h s cho  êi®¹idiÖn  ña    gãp  èn. ng     c c¸cbªn  v 11.2.Thêih¹n      xem   Ðt vµ  Êp  Êy phÐp: Trong  êih¹n  (chÝn  ¬i) x   c gi     th   90  m  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Çy     å  ¬    Êp  Êy  Ðp,  ©n   µng  k t  nh ®  ®ñ h s xin c gi ph Ng h Nhµ   íc cÊp  n  hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp. Trong  êng  îp  õ chèicÊp  Êy t    gi ph   tr h t    gi   phÐp, Ng ©n  µng  µ   ícph¶icã      h Nh n     v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  11.3.GiÊy  Ðp  Ng ©n  µng  µ   íccÊp    ph do  h Nh n   theo m É u     quy  nh, gå m:  ®Þ   a) GiÊy  Ðp  i víic«ng      ph ®è     tycho thuªtµichÝnh  ùcthuéc tæ     tr     chøc  Ýn  t dông  µ  v c«ng    tycho    µichÝnh    Çn  ô  ôc3a); thuªt   cæ ph (Ph l   b)  Êy  Ðp  i  íic«ng    Gi ph ®è v   ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh  µ     li   v c«ng    ty cho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµi(Phô  ôc3b). v n    l 
 7. 7 12.L Ö   Ý  Êp  Êy phÐp:   ph c gi   12.1.Møc  Ö  Ý  çi lÇn  îccÊp  Êy phÐp    l ph m   ®   gi   (hoÆc    ¹n giÊy phÐp): giah     a) §èivíi      c«ng    tycho    µichÝnh  ùcthuéc c¸c tæ  thuªt   tr       chøc  Ýn  ông  µ  td v c«ng    tycho    µichÝnh    Çn  thuªt   cæ ph ph¶inép  Ö  Ý  Êp  Ðp    l ph c ph hoÆc   Ö  Ý   l ph cho  çi lÇn    ¹n giÊy phÐp  m   giah     b»ng 0,1% møc  èn  iÒu  Ö; v® l b)  èi víic«ng    §   ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh  µ     li   v c«ng    ty cho thuª tµi    chÝnh 100%   èn  ícngoµiph¶inép  Ö  Ý  Êp  Ðp  v n      l ph c ph hoÆc   Ö  Ý  l ph cho  çi  m lÇn    ¹n giÊy phÐp  giah     b»ng  10.000  USD   êingh×n  «    ü). (m   ® laM 12.2.Trong  êigian 15  êil¨m)ngµy  Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp,   th     (m     k t  ®  gi ph   c«ng    tycho    µichÝnh  îccÊp  Êy phÐp  thuªt   ®  gi   ph¶inép  Ö  Ý  µo  µikho¶n    l ph v t   t¹  ë  is giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     d Ng h Nh n   chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ¬ic«ng    ng  ôsë  Ýnh.Chøng  õnép  Ö  Ý    ph n   ty®ã tr   ch   t  l ph ph¶i® ­   îcsao  öiNg ©n  µng  µ   íc(Vô    ©n  µng)®Ó  u  å  ¬.   g  h Nh n   c¸cNg h   lh s 12.3.Kho¶n  Ö  Ý    l ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ t i 12.1 nªu      trªnkh«ng  îckhÊu  õ ®  tr   vµo  èn  iÒu  Ö  µ  v® l v kh«ng  îchoµn  ¹trong bÊt kú  êng  îp nµo.  ®  l  i     tr h     13. ViÖc    chuyÓn  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  µo  µi    v t  kho¶n  phong to¶: 13.1.Tríc khikhaitr ng  ¹t®éng  èithiÓu  (ba  ¬i)ngµy, c«ng           ¬ ho   t  30  m    ty cho    µichÝnh  thuªt   ph¶i: a) ChuyÓn   µn  é   Çn  èn  iÒu  Ö  ãp  to b ph v® lg b»ng  Òn  µo  µikho¶n  ti v t   phong    to¶ kh«ng  îchëng    ë   ¹  ë   ®  l∙m t i giao dÞch  ©n   µng  µ   íchoÆc   i S   Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬ic«ng    ng  ôsë  Ýnh    Ng h Nh n     ph n   ty®ã tr   ch vµ  îcn¬igi÷ tµikho¶n  ®      phong      Ën  to¶ x¸c nh b»ng   v¨n b¶n.V¨n    b¶n    Ën  x¸c nh sè  Òn ®∙  ép  µo  µikho¶n  ti   n v t   phong    to¶ ph¶i® îcgöiNg ©n   µng  µ   íc(Vô      h Nh n   C¸c  ©n  µng); ng h b)  èivíiphÇn  èn  iÒu  Ö  îc ®ãng  ãp  íih×nh  §   v® l®  g d  thøc  Ön  Ët ph¶i hi v     cã    v¨n b¶n chuyÓn  giao quyÒn  ë  ÷u  µis¶n  ãp  èn    s h t  g v cho  c«ng    ty cho thuª   tµichÝnh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      13.2.Sau  µy    ng khaitr ng  ¹t®éng, c«ng      ¬ ho     tycho    µichÝnh  îcgi¶i thuªt   ®    to¶ sè  Òn tõ tµikho¶n    ti       phong    µo    µikho¶n  ¹t®éng  ña  × nh  ë   to¶ v c¸c t   ho   cm m t¹  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i, chi nh¸nh  ©n   µng  íc iNg h Nh n   h th m   Ng h n  ngoµihoÆc   ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.   Ng h li   ho   t i   14.§¨ng  ý    k kinh doanh:     14.1.Sau    îccÊp  Êy  Ðp, c«ng      khi®   gi ph   tycho thuªtµichÝnh     ph¶i®¨ng    ký  kinh doanh    theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   ¨ng  ý     h v® k kinh  doanh; 14.2.C«ng      tycho  thuªtµichÝnh     ph¶igöi®Õ n   ©n   µng  µ   ícb¶n     Ng h Nh n   chÝnh  hoÆc  b¶n sao  ã  c c«ng  chøng  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinh doanh;   15.Khaitr ng  ¹t®éng:     ¬ ho     15.1.Trong  êih¹n  (mêi hai)th¸ng kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp,   th   12       t  ®  gi ph   c«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   ph¶ihoµn  Êtc¸c®iÒu  Ön  Çn  Õtdíi y      t    ki c thi     ®© ®Ó tiÕn hµnh    khaitr ng  ¹t®éng:   ¬ ho   a) Cã   iÒu  Ö  îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn   ® l®   h Nh n   y; b) Cã   Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    gi   nh ® k kinhdoanh;  
 8. 8 c) Cã   Êy    Ën  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ∙  ng    èn    gi x¸c nh c Ng h Nh n   vi ® ®ã ®ñ v ®iÒu  Ö; l d) Cã       v¨n b¶n  ph¸p lývÒ   Òn  ë  ÷u      quy s h hoÆc   Òn  îcphÐp  ö  ông  quy ®  sd trôsë  Ýnh  ña    ch c c«ng    tycho    µichÝnh  ¹ ViÖtNam; thuªt   t i   ®)  íckhikhaitr ng  ¹t®éng  èi Óu  (ba m ¬i)ngµy,®¨ng      Tr       ¬ ho   t thi 30        c¸cb¸o hµng  µy  ng b»ng  Õng  Öt trªn5  ti Vi     (n¨m) sè    b¸o  ªntiÕp  ÝtnhÊt  ét  ê b¸o  li   (  m t  cña trung ¬ng  µ  ét  ê b¸o  ña  a  ¬ng  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh) th«ng      v m t   c ®Þ ph n  tr   ch   b¸o c¸cnéidung  ñ  Õu     ch y sau: ­Tªn  y    µ  Õtt¾tcña    ®Ç ®ñ v vi     c«ng    tycho    µichÝnh; thuªt   ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh;Sè  iÖn  ¹iFax.. tr   ch  ® tho   , . ­Vèn  iÒu  Ö;   ® l ­Néi dung,ph¹m    a  µn  µ  êigian ho¹t®éng;      vi,®Þ b v th      ­ Sè   µ  µy  ña  Êy  Ðp  Ng ©n   µng  µ   íc cÊp; Sè   µ  µy    v ng c gi ph do  h Nh n     v ng GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh,tªnc¬        quan  Êp; c ­ Hä     èc  Þch  ña  ñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång    tªn,qu t c Ch t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm    µ  ki so¸tv Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®iÒu  µnh; ®è   h ­C¸c  éidung    n  kh¸cn Õu  Êy  Çn  Õt;   th c thi ­Ngµy    khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   theo dù  Õn.   ki 15.2.ChË m   Êt  µ 15  êi l¨m) ngµy  íc ngµy    nh l   (m     tr   khai tr ng  ¹t®éng,   ¬ ho     c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     ph¶i th«ng    b¸o  µy  ng khai tr ng  ¹t ®éng     ¬ ho   cho Ng ©n   µng  µ   íc,C¬   h Nh n   quan  ¨ng  ý  ® k kinh doanh, Uû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ¬ic«ng    ph n   tycho    µichÝnh  Æt  ôsë. thuªt   ® tr   15.3.Trong  êng  îp ® Æc   Öt kh«ng    tr h  bi   khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 15.1  ×  èithiÓu  (ba  ¬i)ngµy  íc khih Õt  êih¹n th t   30  m  tr     th     khaitr ng  ¹t®éng, Chñ   Þch  éi ®ång    ¬ ho     t H  qu¶n  Þ hoÆc   êi® îcuû  Òn  tr   ng     quy cña  c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     ph¶icã    v¨n  b¶n  öi Ng ©n   µng  µ   íc xin g  h Nh n     gia h¹n ngµy     khaitr ng  ¹t®éng. Thêigian gia h¹n khaitr ng  ¹t®éng  ña    ¬ ho             ¬ ho   c c«ng    tycho    µichÝnh  èi a  thuªt   t   kh«ng    (s¸u)th¸ng. ® qu¸ 6    15.4.H Õt  êih¹n quy  nh    th     ®Þ hoÆc   Õt  êih¹n ® îcgiah¹n,n Õu  h th           c«ng    ty cho  thuª tµichÝnh     kh«ng khaitr ng  ¹t®éng, Ng ©n   µng  µ   íc sÏ tiÕn   ¬ ho     h Nh n       hµnh    åigiÊy phÐp  ∙  Êp  µ  µm  ñ tôchoµn  ¹ vèn  ¹ tµikho¶n  thu h     ® c v l th     l  i t    i phong  to¶ (nÕu  ã)sau    õ®i  ñ tôcphÝ    c  khitr   th     theo quy  nh.   ®Þ 16.Thu  åigiÊy phÐp:   h    16.1.C«ng      ty cho thuªtµichÝnh  îc cÊp  Êy  Ðp  ã  Ó  Þ   håi    ®  gi ph c th b thu    giÊy phÐp    theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt c¸cTæ     ®Þ t i 1  29      chøc  Ýn  ông. td 16.2.Thñ  ôc,hå  ¬  håi giÊy  Ðp  ña    t   s thu    ph c c«ng   ty cho thuªtµichÝnh     ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  µ  íng dÉn  ña  ©n      h vh   c Ng hµng  µ   íc. Nh n 16.3.Sau    Þ     khi b thu  åi giÊy  Ðp,  h  ph c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     ph¶i   chÊ m     døtngay  äi  ¹t®éng  ∙    m ho   ® ghitrong giÊy phÐp.       16.4.Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  Õt  nh  håi giÊy  Ðp      h Nh n   b quy ®Þ thu    ph trªn b¸o  a   ¬ng  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh  µ  ®Þ ph n  tr   ch v b¸o  µng  µy  ña  h ng c trung  ng  ¬ trong   3  è  ªntiÕp b»ng  Õng ViÖt. s li     ti  
 9. 9 17.  ÷ng  Nh thay  æi  ña  ® c c«ng    ty cho thuª tµi chÝnh     ph¶i ® îc chÊp     thuËn: 17.1. C«ng      ty cho thuª tµichÝnh     ph¶i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp     h Nh n   thuËn  b»ng    v¨n b¶n  íckhithay ® æi  ét  tr       m trong nh÷ng  iÓ m     ® sau  y: ®© a) Tªn  ña    c c«ng    tycho    µi Ýnh; thuªt   ch b) Møc  èn  iÒu  Ö;   v® l c)§Þa  iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;   ® ® tr   ch       ®¹   d) Néi dung,ph¹m    µ  êih¹n ho¹t®éng;      viv th       ®) Chuy Ón  îng cæ   Çn  ã      îtqu¸ tû lÖ  nh   ph c ghitªnv       quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc; Nh n e) Tû  Ö    Çn  ña      «ng  ín;   l cæ ph c c¸ccæ ® l g)  µnh    éi ®ång  Th viªnH   qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µ  µnh  ®è v th viªnBan  Óm    ki so¸t. 17.2.Thñ  ôc,hå  ¬    Êp  Ën  ÷ng    t   s xin ch thu nh thay ® æi  ¹  iÓ m     ti ® 17.1 ® îc    thùc hiÖn    theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.     c Ng h Nh n 17.3.Sau    îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën,c«ng      khi®   h Nh n   thu   tycho thuªtµi    chÝnh ph¶i®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   ÷ng  nh n   th quy v nh thay ® æi    quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 17.1  µ  v ph¶i ®¨ng    b¸o trung  ng, ®Þa   ¬ng  ¬  ph theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   M ô c  III  c ¬  c Ê u  t æ  c h ø c, q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h  v µ  ki Ó m  s o¸t   18.Qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  µ  Óm    tr   h v ki so¸t: 18.1. C«ng      ty cho  thuª tµichÝnh  îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy    ®  h Nh n   gi   phÐp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm     µ  tr   ki so¸tv Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è   Trong  c«ng    ty cho thuªtµichÝnh, Héi ®ång        qu¶n  Þ cã  tr   chøc  n¨ng qu¶n  Þ tr   c«ng    tytheo  quy  nh  ña  Ët c¸c tæ  ®Þ c Lu     chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c   cu¶ ph¸p  Ët; lu   Ban  Óm    ã  Öm   ô  Óm    ¹t®éng  µichÝnh  ña  ki so¸tc nhi v ki traho   t  c c«ng    ty,gi¸m    Öc  Êp  µnh  Õ     ¹ch  s¸tvi ch h ch ®é h to¸n vµ  ¹t ®éng  ña  Ö     ho   ch thèng  Óm     Óm   ki tra,ki to¸n néi bé  ña      c c«ng    ty;Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è chÞu  tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ ®iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  tr   h ho   h ng theo  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ï hîp  íiquy  nh  ña  Ët    chøc  Ýn  nhi v  h ph   v  ®Þ c Lu c¸c tæ  t dông  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccu¶    ph¸p luËt.   §èi víic«ng       ty cho thuª tµichÝnh  ùc thuéc  chøc  Ýn  ông, viÖc     tr   tæ  td   qu¶n  Þ,kiÓm    tr   so¸tc«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  Óm     ña    ki so¸tc Tæ chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh.   td quy      18.2.ViÖc  Çu    b hoÆc     Ôn, bæ   Ö m  b∙imi   nhi hoÆc   Ôn  Ö m  ñ  Þch  mi nhi Ch t vµ    µnh    c¸c th viªnkh¸c trong Héi ®ång       qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  µ    µnh    v c¸c th viªn kh¸ctrong Ban  Óm      ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) cña  ®è   c«ng    tycho    µi thuªt   chÝnh  îc thùc  Ön  ®  hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  íng  Én  ña  ©n   lu   h d c Ng hµng  µ   íc. Nh n
 10. 10 18.3.Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªn kh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  µ    µnh    v c¸c th viªnkh¸c trong Ban  Óm       ki so¸t, Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è cña c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     ph¶i ® îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc    ®è Ng h Nh n   chuÈn  hoÆc   îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícuû  Òn  Èn  y  ®  ®è Ng h Nh n   quy chu y. 18.4.NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ô  Ó  ña  µnh    éi  ng    v  h c th c th viªn H ®å qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm     µ  ki so¸tv Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c«ng    ty cho thuªtµichÝnh       do Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. h Nh n   ®Þ 19.Héi ®ång     qu¶n  Þ: tr 19.1.Héi ®ång     qu¶n  Þcã  è  µnh    èithiÓu  µ3  êivµ  tr   s th viªnt   l   ng   kh«ng  ît v  qu¸ 11  êi.Sè  îng thµnh    éi ®ång    ng   l   viªnH   qu¶n  Þ do    tr   c¸c bªn  ãp  èn  g v hoÆc   do  ¹ihéicæ   «ng  Õt ®Þnh  µ  îcquy  nh  §    ® quy   v®  ®Þ trong ®iÒu  Ö.   l 19.2.Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ lµ nh÷ng  êi cã  tÝn,®¹o  øc  tr     ng   uy    ® nghÒ  nghiÖp  µ  Óu  ÕtvÒ   ¹t®éng  ©n  µng   µichÝnh,kh«ng  éc  v hi bi   ho   ng h ­t     thu c¸c ®èi îng    t quy  nh  ¹  iÒu  LuËt  ®Þ ti® 40  C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  tæ  td v ph¶itheo    ®óng    c¸cquy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n     19.3.Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þ kh«ng  îcuû  tr   ®  quyÒn  cho  ÷ng  êikh«ng  nh ng   ph¶ilµthµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þ thùc hiÖn  tr     nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh.  ñ   Þch  éi  ng  v  hcm Ch t H ®å qu¶n  Þ  tr kh«ng  îc ®  tham  Héi  ng  gia  ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   tham  ®iÒu  µnh  chøc  Ýn  ông  gia  h tæ  td kh¸c,trõtr ng  îp tæ      ê h   chøc    µc«ng    ùcthuéc. ®ã l   tytr   19.4.Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc ®ång  êilµ Tæng   tr   ®  th     gi¸m  ®èc (Gi¸m  c)  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  ®è c«ng    tycho thuª  tµichÝnh.     19.5.NhiÖ m   ú  µnh    éi ®ång    k th viªnH   qu¶n  Þtõ2  n   n¨m. Chñ  Þch  tr     ®Õ 5    t Héi ®ång    qu¶n  Þ,c¸cthµnh    éi ®ång  tr     viªnH   qu¶n  Þcã  Ó  îcbÇu  ¹ . tr   th ®   li 20.Ban  Ó m     Ki so¸t:     20.1.Ban  Óm     ã  è  µnh    èithiÓu  µ 3  êi,trong ®ã   ã      ki so¸tc s th viªnt   l   ng     c1 ngêilµ Trëng     ban  µ  t  Êt ph¶icã  ngêilµ thµnh    v Ý nh     1     viªnchuyªn tr¸chhoÆc       kh«ng  îckiªm  Ö m   ®  nhi c«ng  Öc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  vi ® h ho   c c«ng   tycho thuª  tµichÝnh.Sè îng thµnh       l  viªnBan  Óm    îcquy  nh  ¹ §iÒu  Ö. ki so¸t®   ®Þ t  i l  20.2.Thµnh      viªnBan  Óm     ki so¸tph¶ilµ nh÷ng  êi cã     ng   b»ng  ihäc  µi ®¹   t  chÝnh  ©n  µng  ëlªnvµ  ã  o  øc  Ò   ng h tr     c ®¹ ® ngh nghiÖp,kh«ng  éc c¸c®èi t   thu      ­ îng quy  nh  ¹  iÒu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    ®Þ ti® 40    tæ  td v ph¶itheo  ng      ®ó c¸c quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 21.Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c): ®è Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c) ph¶ilµ ®è      ngêi kh«ng  éc    i  îng    thu c¸c ®è t quy  nh  ¹  iÒu  LuËt  ®Þ ti® 40  C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông,cã  ×nh ®é   õ®¹ihäc  ëlªnvÒ     tr   t     tr     chuyªn ngµnh    kinh tÕ,ng©n  µng   µi    h ­t   chÝnh, Ýt  Êt cã  n¨m    nh   5  kinh nghiÖm   µm  Öc    l vi trong lÜnh  ùc  ©n  µng      v ng h ­ tµichÝnh, cã      n¨ng  ùc ®iÒu  µnh  l  h c«ng    tycho thuªtµichÝnh     theo quy  nh   ®Þ cña  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   ph¶i c tró t¹  Öt      iVi Nam   trong  êigian  ¬ng  th   ® nhiÖ m. 22.C¬   Êu  chøc  ña    c tæ  c c«ng    tycho    µi Ýnh: thuªt   ch
 11. 11 22.1.C«ng      ty cho thuª tµichÝnh  îc m ë,  Ê m     ¹t®éng  ña       ®  ch døt ho   c chi nh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ®¹   trong,ngoµi níc sau    îc Ng ©n   µng  µ   íc      khi®   h Nh n   chÊp  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n.§iÒu  Ön,hå  ¬,thñ tôc m ë,  Ê m     ¹t®éng     ki   s       ch døt ho   cña    chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña     ®¹   c c«ng   tycho    µichÝnh  îc¸p dông  thuªt   ®    theo §iÒu  LuËt c¸cTæ     33      chøc  Ýn  ông  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ­ td vh   c Ng h Nh n íc.     22.2.C«ng      ty cho thuªtµichÝnh  îc thµnh  Ëp     ®  l c«ng    ùcthuéc,cã   ty tr    t c¸ch ph¸p  ©n,  ¹ch  nh h to¸n ®éc  Ëp    ¹t®éng    ét  è  Ünh  ùc  µi   l ®Ó ho   trªn m sl v t  chÝnh, ng©n  µng, b¶o  Ó m     h   hi theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  íng dÉn  ña  lu   h   c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n   22.3.Bé     m¸y  óp  Öc  ¹  ôsë  Ýnh, chinh¸nh  ña  gi vi t i   ch tr    c c«ng   tycho thuª  tµichÝnh    bao  å m:  g v¨n phßng, c¸c phßng     (ban) chuyªn    m«n, nghiÖp  ô  µ  vv c¸cphßng    giao dÞch.   23.ViÖc    chia,t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp,mua  ¹     Ó       h      l igi¶i , th c«ng    tycho    thuª tµichÝnh    ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. M ô c  IV  H o ¹t ® é n g  c ñ a c « n g  ty c h o  thuª t µi h Ý n h  c 24.Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng:    v ph viho   24.1.Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng  ña     v ph viho   c c«ng   ty cho thuªtµichÝnh  ¹     ti ViÖt Nam   îc quy  nh   ¹  Êy  Ðp  Ng ©n   µng  µ   íc cÊp, NghÞ   ®  ®Þ t igi ph do  h Nh n     ®Þnh  è  s 16/2001/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 2    n¨m 2001  ña  Ýnh  ñ vµ      c Ch ph   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc. h  c Ng h Nh n 24.2.C«ng      ty cho thuªtµichÝnh  îc phÐp     ®  huy  ng  èn  õ c¸c nguån  ®é v t    sau: a) NhËn  Òn göicã  ú  ¹n tõ1    ti     k h     n¨m  ëlªncña    chøc,c¸nh©n. tr     c¸ctæ     b) Vay  èn  ¾n,  v ng trung vµ  µi h¹n  ña    chøc  Ýn  ông    d  c c¸c tæ  td trong vµ    ngoµiníc.   c)Ph¸thµnh    ¹ giÊy têcã        c¸clo i       gi¸: ­GiÊy  êcã      t   gi¸bao  å m:    Õu,chøng  g tr¸phi   i chØ  Òn göivµ  Êy têcã    ti     gi     gi¸ kh¸ccã  ú  ¹n trªn1    k h     n¨m.   ­ C«ng      tycho  thuªtµichØ  îcphÐp    µnh    ¹  Êy  ê cã         ®  ph¸th c¸c lo igi t   gi¸khi ® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.   h Nh n   ph ­ Hå   ¬      µnh    ¹  Êy tê cã    öiNg ©n   µng  µ   ícxem     s xinph¸th c¸c lo igi     gi¸g   h Nh n   xÐt gi¶iquyÕt     bao  å m:  ê  ×nh xin ph¸thµnh  Êy  ê cã    ¬ng  ph¸t g T tr       gi t   gi¸; Ph ¸n    hµnh  µ  ö  ông  èn  vsd v thu  îc th«ng  ®  qua  Öc  vi ph¸thµnh; C¸c  µiliÖu cã  ªn     t    li   quan kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n d)  Õp  Ën    ån  èn  Ti nh c¸c ngu v kh¸c theo    quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c Ng h Nh níc. 24.3.C«ng      tycho    µichÝnh  îcthùc hiÖn    thuªt   ®    c¸cnghiÖp  ô  v sau: a) Cho    µichÝnh;   thuªt  
 12. 12 b) Mua  µ    v cho    ¹theo h×nh  thuªl   i   thøc cho    µichÝnh  íi y  äit¾t   thuªt   (d  ®© g     lµmua   µ    v cho  thuªl¹ )Theo  ×nh    i  : h thøc  µy,c«ng    n  tycho thuªtµichÝnh     mua   l¹ m¸y  ãc,  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn    i m thi     ti   chuyÓn  µ    ng  v c¸c ®é s¶n  éc së  ÷u  thu   h cña  bªn  thuªvµ    cho  bªn  thuªthuªl¹ chÝnh    µis¶n    íih×nh     i  c¸c t   ®ã d   thøc    cho thuª tµichÝnh       ®Ó bªn  thuª tiÕp  ôc  ö  ông  ôc  ô    t sd ph v cho  ¹t ®éng  ña  ho   c m × nh; c)T  Ên    v cho kh¸ch hµng  Ò   ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n     v nh v ®Ò c li   ®Õ nghiÖp  ô  v cho    µichÝnh; thuªt   d)  ùc  Ön    Þch  ô  û  Th hi c¸c d v u th¸c,qu¶n  ýtµis¶n  µ    l    v b¶o    ªnquan  l∙nhli   ®Õ n   ¹t®éng  ho   cho    µichÝnh; thuªt   ®)  C¸c  ¹t®éng  ho   kh¸ckhi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.        h Nh n   ph    24.4.Ho¹t®éng  ¹ihèi:     ngo   a)  ¹t ®éng  ¹ihèi cña    Ho   ngo     c¸c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh,    li     c«ng    ty cho thuªtµichÝnh     100%   èn  íc ngoµi ® îc quy  nh  ¹  Êy  Ðp  v n     ®Þ tigi ph do  ©n  µng  µ   íccÊp. §èivíi   Ng h Nh n         c«ng    c¸c tycho    µichÝnh  ªndoanh, thuªt   li     c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     100%   èn  íc ngoµi ®∙  îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t v n   ®  gi ph ho   ®éng  íc khi NghÞ   nh  è  tr     ®Þ s 16/2001/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 2    n¨m 2001    ban hµnh,Ng ©n   µng  µ   íclµm  ñ tôc bæ     h Nh n   th     sung    éidung  ¹t®éng  ¹i c¸c n   ho   ngo   hèivµo  Êy phÐp  ¹t®éng.   gi   ho   b) C¸c  c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     kh«ng  éc  i îng  thu ®è t nªu  ¹  iÓ m     ti ® a kho¶n  24.4 M ôc  µy  Õu  èn  ¹t®éng  ¹ihèiph¶icã  n  µ  å  ¬      nn mu ho   ngo       ®¬ v h s xin cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi göi Ng ©n   µng  µ   íc theo  gi ph ho   ngo       h Nh n   quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h   24.5.§ång  Òn sö  ông    ti   d trongc¸cgiao dÞch       cho    µichÝnh: thuªt   a) C«ng    ty cho thuª tµichÝnh  îc thùc  Ön  ¹t ®éng     ®  hi ho   cho thuª tµi    chÝnh  b»ng  ång  ÖtNam. § Vi   b) §èivíic¸c giao dÞch           cho    µichÝnh  îcthùc hiÖn  thuªt   ®    b»ng  ¹itÖ, ngo     c«ng    tycho  thuªtµichÝnh     ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi nh  l      trong tr ng  îp    ê h cho  vay b»ng  ¹itÖ  µ  íng  Én  ña  ngo   v h d c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 24.6.L∙i Êtcho    µi Ýnh     su   thuªt   ch   a)  èi víil∙ suÊt  §    i   cho thuª b»ng  ång  Öt    § Vi nam, c«ng    ty cho thuª tµi    chÝnh  n  nh    ¬  ë  Ê ®Þ trªnc s møc    Êt cho  l∙su   i vay  ¬  c b¶n  µ      Thèng  v biªn®é do  ®èc  ©n   µng  µ   íc quy  nh  õng  êikú  µ      Ý   Ng h Nh n   ®Þ t th   v c¸c chiph kh¸c cã  ªn   li   quan.  b)  èivíil∙ suÊt cho  §      i   thuªb»ng  ¹itÖ, c«ng      ngo     ty cho thuªtµichÝnh  n      Ê ®Þnh    ¬  ë    Êt thÞ  êng  èc  Õ  µ  trªnc s l∙ su   i tr qu t v cung  Çu  èn  Ýn  ông  c vtd b»ng  ngo¹itÖ      ë trongnícvµ      Ý      c¸cchiph kh¸ccã  ªnquan.   li   25. Tû  Ö    l b¶o  ¶m   toµn:c«ng    ® an    ty cho thuªtµichÝnh     ph¶iduy  ×tû   tr     lÖ  b¶o  ¶m   toµn quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸c tæ  ® an    ®Þ ti  81      chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.   h  c Ng h Nh n 26.Giíi ¹n      cho    µichÝnh  i víi ét  h thuªt   ®è     m kh¸ch hµng:   26.1.Tæng    î cho    µichÝnh  i víi ét    dn  thuªt   ®è     m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvît ®   qu¸ 30%   èn  ù cã  ña    v t   c c«ng    tycho    µichÝnh,trõtr ng  îp ®èi víi ÷ng  thuªt      ê h       nh
 13. 13 kho¶n cho thuª tµichÝnh  õ c¸c nguån  èn  û    ña  Ýnh  ñ, c¸c tæ     t    v u th¸c c Ch ph     chøc,c¸nh©n     hoÆc   êng  îp bªn    µtæ  tr h   thuªl   chøc  Ýn  ông; td 26.2.Trêng  îp nhu  Çu    ña  ét    h  c thuªc m kh¸ch hµng  îtqu¸ 30%   èn  ù cã    v    v t  cña c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     hoÆc  kh¸ch  µng  ã  h c nhu  Çu  c thuª tõ nhiÒu     nguån  × c¸cc«ng    th     tycho    µichÝnh  îccho    îp vèn  thuªt   ®  thuªh   theo quy  nh   ®Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n 26.3.Trong  êng  îp  Æc   Öt,®èi  íic¸c dù  träng ®iÓ m   ña  µ     tr h® bi   v     ¸n    c Nh nícm µ     kh¶  n¨ng  îp vèn  ña    h  c c¸c c«ng    tycho    µichÝnh  a  ¸p  thuªt   ch ® øng  îc ®  yªu  Çu    µichÝnh  ña  ét  c thuªt   c m kh¸ch hµng  ×    th tæng    î cho    µichÝnh  dn  thuªt   tèi a  i víi õng tr ng  îp cô  Ó  Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   ®è     ® t   ê h   th do  t  ph quy   27. Nh÷ng  êng  îp    tr h c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     kh«ng  îc cho  ®  thuª tµi    chÝnh: 27.1.C«ng      ty cho thuª tµichÝnh     kh«ng  îc cho  ®  thuª tµichÝnh  i  íi    ®è v   c¸c®èi t ng sau:    î   a) Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  Óm  ki so¸t,  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) cña  ®è   c«ng    tycho    µi thuªt   chÝnh; b) Ng êithÈm  nh, xÐt duyÖt cho    µichÝnh;     ®Þ      thuªt   c) Bè, m Ñ,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång     v    c th viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Óm   ki so¸t, Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  ®èc). 27.2.C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   kh«ng  îcchÊp  Ën  ®  nh b¶o    ña    l∙nhc c¸c ®èi t ng quy  nh  ¹  iÓ m    î   ®Þ ti® 27.1 M ôc  Th«ng   µy    µm  ¬  ë    IV  t n ®Ó l c s cho  thuª   tµichÝnh  i víi   ®è     kh¸ch hµng.   28.H¹n  Õ     ch cho    µichÝnh: thuªt   28.1.C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   kh«ng  îccho    µichÝnh  íi ÷ng  ®  thuªt   v  nh ®iÒu  Ön  ®∙icho    i t ng sau: ki u    c¸c®è  î   ­Tæ     chøc  Óm  ki to¸n, Ó m       ang  Óm    ¹ c«ng      Ki to¸nviªn® ki to¸nt   i tycho    thuª tµichÝnh;K Õ     ëng,Thanh        to¸ntr   traviªn; ­C¸c    «ng  íncña    cæ ® l  c«ng    tycho    µi Ýnh; thuªt   ch ­ Doanh    nghiÖp  ã  ét  c m trong nh÷ng  i îng    ®è t quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® 27.1,   M ôc  Th«ng   µy  ë  ÷u    IV  tn s h trªn10%   èn  Òu  Ö  ña  v §i l c doanh  nghiÖp  . ®ã 28.2.Tæng    nî    d cho thuª tµichÝnh  i  íic¸c ®èi  îng     ®è v     t quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m  28.1 M ôc  µy    n kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   èn  ù cã  ña  ®       v t   c c«ng    tycho thuªtµi    chÝnh.   29. C«ng      tycho    µichÝnh  îcm ë   µikho¶n  ¹  ©n  µng  µ   íc thuªt   ®   t  ti Ng h Nh n   vµ    ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖt Nam.  êng  îp cÇn  c¸cng h th m    ho   ti    Tr h  m ë   µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµiph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. t  ngo   ë n        h Nh n   ph   30.Hîp  ng    ®å cho    µichÝnh: thuªt   30.1.Hîp  ng    ®å cho    µichÝnh  thuªt   ph¶i® îclËp thµnh        v¨n b¶n  ïhîp   íi ph    v   c¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ c Ch ph v tæ  v ho   c c«ng    tycho    µichÝnh; thuªt  
 14. 14 30.2.Hîp  ng    ®å cho  thuªtµichÝnh  ã  Öu  ùctõ ngµy  îcc¸c bªn     c hi l     ®   tho¶  thuËn  tronghîp ®ång.    31.C¸c  êng  îp chÊ m     îp ®ång    tr h  døt h   cho    µichÝnh  ích¹n: thuªt   tr   31.1.Bªn    cho    ã  Òn  Ê m     îp ®ång  thuªc quy ch døt h   cho    µichÝnh  íc thuªt   tr   khikÕt  óc thêih¹n    th     cho      ã  ét  thuªkhic m trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h     a) Bªn thuªkh«ng    Òn    tr¶ti thuªtheo    quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång     cho thuª  tµichÝnh;   b) Bªn      ¹m    iÒu    thuªviph c¸c® kho¶n  ña  îp ®ång  c h  cho    µi Ýnh; thuªt   ch c)Bªn    Þ      thuªb ph¸ s¶n,gi¶i Ó;    th d) Ng êib¶o    Þ         l∙nhb ph¸ s¶n,gi¶ithÓ  µ     v bªn  cho  thuªkh«ng  Êp  Ën    ch nh ®Ò   Þ  Ê m     ngh ch døt b¶o    l∙nhhoÆc     Þ  êib¶o    ®Ò ngh ng   l∙nhkh¸c thay thÕ  ña      c bªn  thuª. 31.2.Bªn    thuªcã  Òn  Ê m     îp ®ång    quy ch døt h   cho thuªtµichÝnh  íckhi    tr     kÕt  óc thêih¹n thuªkhicã  ét  th           m trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Bªn    cho    thuªkh«ng  giao ®óng  ¹n  µis¶n    h t  cho    lçi ña  cho  thuªdo    c bªn  thuª; b) Bªn cho thuª vi ph¹m      c¸c  iÒu  ® kho¶n  ña  îp  ng   c h ®å cho thuª tµi    chÝnh. 31.3.Hîp  ng    ®å cho  thuª tµichÝnh  îc chÊ m     íc khikÕt  óc  êi    ®  døt tr     th th   h¹n cho thuª trong tr ng  îp  µis¶n     ê h t   cho thuª bÞ   Êt, háng   m   kh«ng  Ó  ôc  th ph håisöa  ÷a.   ch 31.4.Hîp  ng    ®å cho thuª tµichÝnh  îc chÊ m     íc khikÕt  óc  êi    ®  døt tr     th th   h¹n cho thuªtrong tr ng  îp bªn     ê h   cho thuªchÊp  Ën      nh ®Ó bªn  thuªthanh      to¸n toµn  é  Òn thuªtr cthêih¹n cho      ¹ hîp ®ång  b ti     í       thuªghit     i cho    µichÝnh. thuªt   32. Xö   ýhîp  ng    l   ®å cho thuªtµichÝnh  Ê m     íc h¹n  lçicña       ch døt tr   do    bªn thuª: 32.1.Trong  êng  îp bªn      ¹m  Çn    ®iÓ m     tr h   thuªviph ph a,b  31.1: a) Khibªn      ¹m  îp ®ång      thuªviph h   cho    µichÝnh,c«ng    thuªt     tycho    µi thuªt   chÝnh  ã  Òn    åitµis¶n  c quy thu h     cho thuªvµ  cÇu    yªu  bªn thuªph¶ithanh        to¸n ngay  µn  é  è  Òn thuªcha    to b s ti     tr¶theo hîp ®ång.      b) C«ng    ty cho thuªtµichÝnh  îc xö  ýtµis¶n     ®   l    cho thuªb»ng  Öc      vi cho bªn kh¸c thuªhoÆc       chuyÓn  îng tµis¶n  nh     cho thuª.TiÒn    îctõ viÖc      thu ®     cho bªn kh¸c thuªhoÆc      chuyÓn  îng tµis¶n  Ï® îcsö  ông    ï trõsè  î ph¶i nh     s    d ®Ó b     n     thu tõhîp ®ång       cho    µichÝnh  íc®ã. thuªt   tr   c) Bªn    thuª cã  Üa  ô  Õp  ôc hoµn    è  î cßn    ngh v ti t   tr¶s n   ph¶i tr¶ theo  îp     h ®ång  cho thuª tµichÝnh       khic«ng    ty cho thuª tµichÝnh  a     ch chuyÓn  îng, nh   cho  bªn  kh¸c thuª® îctµis¶n         cho    thuªhoÆc   ã  Üa  ô  c ngh v ph¶ihoµn    è  î   tr¶s n   cßn  ¹sau    ∙  õ®i  è  Òn chuyÓn  îng hoÆc   l i khi® tr   s ti   nh   cho  kh¸cthuªtµis¶n. bªn       d) Trong  êng  îp  tr h bªn  thuª®∙  µn    ét  Çn  è  Òn    ho tr¶m ph s ti thuª ph¶itr¶      vµ c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ∙     ® chuyÓn  îng  nh hoÆc  cho bªn kh¸c thuª tµi      s¶n,sè  Òn    ti thuª®∙    Õu  éng  µo  è  Òn    tr¶n c v s ti chuyÓn  îng  nh hoÆc   Òn    ti cho bªn kh¸c thuªtµis¶n  µ   îtqu¸ sè  Òn       m v     ti thuªph¶itr¶theo  îp  ng       h ®å thuªth×    c«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   ph¶ihoµn      tr¶cho  thuªsè  Òn vît bªn    ti   .
 15. 15 ®) Trong  êng  îp  tr h bªn  thuª hoµn    îc toµn  é  è  Òn    tr¶®   b s ti thuª ph¶i tr¶      theo  îp ®ång  µ  Çn    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n    Õt  óc hîp ®ång  h  v ph gi¸tr   l i t  khik th     theo  tho¶ thuËn    trong hîp ®ång    × bªn    îcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  i víi    thuªth   thuª®   quy s h ®è     tµis¶n    thuª nh  êng  îp  ∙  µn  µnh  îp  ng    tr h ® ho th h ®å thuª.§iÒu  Ön, thêih¹n    ki     thanh    Òn thuªph¶i® îcc«ng    to¸nti        tycho    µichÝnh  Êp  Ën. thuªt   ch thu 32.2.ViÖc  ö  ýhîp ®ång    x l    cho    µichÝnh  Ê m     ích¹n  thuªt   ch døt tr   trong tr  ­ êng  îp bªn  h  thuªbÞ       ph¸ s¶n,gi¶ithÓ  îcthùc hiÖn     ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ       ph¸ s¶n,gi¶i Ó.    th   M ô c  V   T µ i c h Ý n h, h ¹ ch to¸n v µ  c h Õ  ® é  b¸o c¸o 33.TµichÝnh:    33.1.N¨m   µichÝnh  ña    t  c c«ng   tycho thuªtµichÝnh  ¾t  u   õ ngµy       b ®Ç t   1 th¸ng 1  µ  Õt  óc vµo  èingµy  th¸ng 12    v k th   cu   31    n¨m  ¬ng  Þch.N¨m   µichÝnh  d l   t  ®Ç u     ¾t  u   õ ngµy  tiªnb ®Ç t   khaitr ng  ¹t®éng  µ  Õt  óc vµo  èingµy      ¬ ho   v k th   cu   31 th¸ng12    n¨m  ¬ng  Þch. d l 33.2.Thu, chitµichÝnh  ña        c c«ng    ty cho thuªtµichÝnh  ùc hiÖn     th   theo  ®óng    c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtvÒ   Õ     µi Ýnh  ña          ch ®é t   ch c c¸ctæ chøc  Ýn  ông; td 33.3.Trêng  îp    h c«ng    ty cho thuªtµichÝnh  ªndoanh, c«ng       li     ty cho thuª   tµichÝnh    100%   èn  ícngoµicÇn  ö  ông  v n    sd n¨m  µichÝnh  ña  ícnguyªn xø  t  c n    ®Ó   ¹n th¶o c¸cb¸o    µichÝnh  so       c¸o t   cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td nguyªn xø    ph¶i   ® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën    h Nh n   thu b»ng   v¨n b¶n. 34.H¹ch    to¸n: 34.1.H¹ch    ña    to¸nc c«ng    ty cho thuªtµichÝnh     ph¶i® îc thùc hiÖn       theo  ®óng  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  Ö   èng  µikho¶n  Õ   tæ  td v h th t  k to¸n do  ©n     Ng hµng  µ   ícban  µnh; Nh n   h 34.2.§èivíic¸c nghiÖp  ô  íibæ          v m   sung  ña c c«ng    ty cho thuªtµichÝnh     cha  îcquy  nh  ¹ h Ö   èng  µikho¶n,Ng ©n  µng  µ   íccã  ®  ®Þ t i th   t    h Nh n   tr¸chnhiÖm     bæ  sung    µikho¶n  íi vµo  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña  chøc  Ýn  c¸c t   m  h th t  k to¸n c tæ  t dông. 35.TrÝch  Ëp vµ  ö  ông    ü:   l  sd c¸cqu 35.1.LîinhuËn  ùc hiÖn     th   trong n¨m  µ kÕt    l  qu¶ kinh doanh  ña    c c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     sau    ∙  ép  Õ  khi ® n thu thu  Ëp nh theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh;   h 35.2.ViÖc  Ých lËp,duy  ×vµ  ö  ông    ü  ña    tr     tr   s d c¸cqu c c«ng    tycho    µi thuªt   chÝnh  îcthùc hiÖn  ®    theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  ËtvÒ   Õ     lu   ch ®é tµichÝnh  ña    chøc  Ýn  ông;   c c¸ctæ  td 35.3.C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   ph¶itrÝch dù      phßng  ñiro vµ  ¹ch to¸n r   h     vµo    Ý  ¹t®éng. ViÖc  Ých lËp  µ  ö  ông  ù  chiph ho     tr   v s d d phßng  ñiro thùc hiÖn  r     theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n 35.4.C«ng      ty cho thuª tµichÝnh     kh«ng  îc dïng    ü  ®  c¸c qu quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m  35.2 cña  ôc  µy      î tøc hoÆc   ©n  èicho    ñ  ë  ÷u,   M n ®Ó tr¶l    i ph ph   c¸c ch s h  
 16. 16 c æ   «ng  íibÊt  h×nh  ® d  cø  thøc  µo, trõtr ng  îp  n     ê h c«ng    ty cho thuªtµichÝnh     gi¶ithÓ  µ    v thanh  ý, ng  l nh ph¶iu        tiªntr¶cho  ñ  î tr ckhihoµn    ¹ c¸cchñ  ch n   í     tr¶l     i së  ÷u,cæ   «ng; h ® 35.5.ViÖc    chuyÓn  î nhuËn  µ  è  µis¶n  l  i v s t  sau    khi thanh  ý hoÆc   Õt  l  k thóc ho¹t®éng  níc ngoµi cña       ra      c¸c bªn  íc ngoµi trong c«ng    n      ty cho thuªtµi    chÝnh  ªndoanh, c«ng    li     ty cho thuª tµichÝnh     100%   èn  íc ngoµi ® îc thùc v n       hiÖn theo quy  nh  ¹ LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    ®Þ t i   tæ  td v ph¸p luËthiÖn  µnh.    h   36. Ch Õ       ®é th«ng    tin,b¸o    èng    c¸o,th kª:C¸c b¸o c¸o  ña  c c«ng      ty cho thuª tµichÝnh     ph¶i® îc thÓ  Ön     hi b»ng  Õng  Öt vµ  ti Vi   b»ng  ång  Öt Nam.  § Vi   C«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   ph¶ithùc hiÖn  Õ         ch ®é th«ng    c¸o,thèng    tin,b¸o    kª theo quy  nh  Ön  µnh  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ hi h vh   c Ng h Nh n 37.Trong  êih¹n  (ba  ¬i)ngµy  Ó   õ ngµy  ã      th   30  m   k t  c c¸c thay ® æi  íi y     d  ®© c«ng    tycho    µichÝnh  ùcthuéc Tæ   thuªt   tr     chøc  Ýn  ông,c«ng    td   tycho    µi thuªt   chÝnh  ªndoanh,c«ng    li     tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµiph¶icã    v n      v¨n b¶n th«ng    b¸o cho  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n a) Thay  æi  ñ   Þch  éi ®ång  ® Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è ®iÒu  µnh  ña    gãp  èn. h c c¸cbªn  v b) Thay  æi    µ  a    ® tªnv ®Þ chØ  ña    gãp  èn. c c¸cbªn  v c)C¸c  gãp  èn    bªn  v chia,t¸ch,   Ëp,hîp nhÊt,gi¶i Ó,ph¸ s¶n.     nh     s¸p    th     38.KiÓ m     to¸n: 38.1.Ch Ë m   Êt  µ 30    nh l   (ba  ¬i)ngµy  íc khi kÕt  óc  m  tr     th n¨m  µichÝnh, t    c«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   ph¶ilùa chän  chøc  Óm       tæ  ki to¸nkh«ng  ph¶ikiÓm     to¸n néi bé    Óm       ®Ó ki to¸n c¸c ho¹t®éng  ña  ×nh.         cm Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®ã     ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    h Nh n   thu 38.2.Trong  êih¹n    th   120  ét tr¨m    ¬i)ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc (m   hai m   k t  k th   n¨m  µichÝnh, c«ng    t    ty cho thuªtµichÝnh     ph¶igöi b¸o  tµichÝnh  ∙  îc    c¸o    ®®  kiÓm    n   ©n  µng  µ   íc. to¸n®Õ Ng h Nh n   M ô c  VI T h a n h  tra, Ó m  s o¸t ® Æ c  bi Ö t, h¸ s ¶ n gi¶i  ki    p  th Ó , thanh l ý v µ  x ö  l ý tranh c h Ê p 39.Thanh    tra: 39.1.C«ng      ty cho thuª tµichÝnh     ph¶ichÞu  ù    s thanh    Óm     ña  tra,ki trac Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n 39.2.ViÖc    thanh    ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi ¹t®éng  ña  trac Ng h Nh n         ho c c«ng  ty cho    thuªtµichÝnh  ¹  Öt Nam   îc thùc hiÖn     ti Vi   ®    theo    c¸c quy  nh  ¹  Ët ®Þ ti Lu   C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  ña  tæ  td v c thanh    ©n  µng  µ   íc. traNg h Nh n 40. ViÖc  Óm    Æc   Öt,ph¸ s¶n,gi¶ithÓ, thanh  ý®èi víi   ki so¸t® bi          l      c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  îc thùc  Ön     ®  hi theo quy  nh   ¹  Ët  ®Þ t iLu C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  µ    v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh;    h 41. ViÖc    khen  ëng, xö  ý vi ph¹m  i  íic¸c ho¹t®éng  th   l    ®è v       cho thuª tµi    chÝnh  îc thùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông, c¸c quy  ®Þ tiLu   tæ  td    ®Þnh  Ò   ö  ¹t    ¹m  µnh  Ýnh  v x ph   viph h ch trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng    v ti t v ho  
 17. 17 ng©n  µng,c¸cquy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    h    ®Þ c Ng h Nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËthiÖn  µnh.      h     42. C¸c    tranh chÊp  ÷a    gi c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  íibªn     v  thuª vµ      c¸c tranh chÊp  ÷a c¸c bªn  ãp  èn    gi     g v tham    µo  gia v c«ng    tycho thuªtµichÝnh       cæ phÇn,  c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  ªndoanh  µ     li   v c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     100%   èn  íc ngoµi® îc gi¶iquyÕt  v n      theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam.   M ô c  VII.   ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h 43. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy    th   12    t  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/2001/N§.CP  ngµy  th¸ng 5  2    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  c Ch ph v tæ  v ho   c c«ng  tycho    µichÝnh  ã  Öu  ùc,c¸cc«ng      thuªt   c hi l     tycho    µichÝnh  ∙  µnh  Ëp  thuªt   ® th l vµ  ¹t®éng  ho   theo  Êy phÐp  ¹t®éng  Ng ©n  µng  µ   íccÊp  ícngµy  gi   ho   do  h Nh n   tr   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcph¶itiÕn hµnh  iÒu  ®Þ n c hi l       ® chØnh  ¬  Êu  chøc  µ  c c tæ  v ho¹t®éng  ï hîp víinh÷ng    ph       quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy  µ  ÷ng    t n v nh v¨n b¶n  ­ h íng dÉn  ã  ªnquan.    c li     44.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 45.Ch¸nh    V¨n phßng,Vô  ëng  ô     ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    tr V c¸c Ng h v tæ  td phi ng©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è c¸c Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, ¬  Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cc«ng    ®è     tycho    thuª tµichÝnh    trong  ¹m    Òn  ¹n,nhiÖm   ô  ña  ×nh  Þu  ph vi quy h  vc m ch tr¸chnhiÖ m     tr Ónkhaithùc hiÖn  i      Th«ng   µy. tn 46.ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung  Th«ng   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   tn do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    
 18. 18 Phô   ôc  l 01a  Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g     ® è i v íi « n g  ty c h o  thuª t µi h Ý n h    c  c KÝnh  öi: èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam g  Th ®è Ng h Nh n     Ngµy...   .th¸ng.. .n¨m... , .. .    chøc  Ýn  ông) ®Ò   Þ   ©n   . . .   .   . .(tªntæ  . td   ngh Ng hµng  µ   íc xÐt  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  Nh n   c gi ph th l v ho   cho c«ng      ty cho thuªtµichÝnh:        1.Tªn    c«ng    tycho    µi Ýnh: thuªt   ch ­Tªn  y      ®Ç ®ñ b»ng  Õng ViÖt: ti     Tªn  äit¾t: g  ­Tªn  äib»ng  Õng Anh:   g  ti     Tªn  äit¾t: g  2.Trô  ë  Ýnh  ¹   Þa    s ch t i(§ chØ  ôsë  Ýnh) : tr   ch ­Sè  iÖn  ¹isè   ® tho   fax.. ,   . 3.§Þa  µn  ¹t®éng:   b ho   4.Thêigian ho¹t®éng:          5.Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng:    v ph viho     6.Vèn  iÒu  Ö:(dù kiÕn)   ® l    ­B»ng  Òn m Æt:   ti   ­B»ng  Ön  Ët:(nÕu  ã)     hi v   c    7.C¬   Êu  ù  Õn    c d ki Ban  gi¸m  c    â tªn, ®è (ghir    n¨m  sinh,quèc  Þch  ña      t c c¸c thµnh viªn), è îng c¸n bé,nh©n   l    s viªn.   8.Chóng        t«i cam  Õt: xin k a)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  ¬n    µ  å  ¬  Ìm    § xinv h s k theo. b) Sau    îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng, sÏthùc hiÖn  y     khi®   gi   th l v ho        ®Ç ®ñ     c¸cquy  nh  íckhitiÕn hµnh  ®Þ tr       khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho   c) Ch Êp   µnh    h nghiªm chØnh ph¸p  Ët Nhµ   íc vµ    lu   n   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc,n Õu    ¹m    Þu  h Nh n   viph xinch tr¸chnhiÖm  ícph¸p LuËt.      tr         .. . . µy.. .  . .,  ng . .th¸ng.. . . . . n¨m... . . TM/  chøc  Ýn  ông tæ  td
 19. 19 Hå   ¬  Ìm  s k theo gå m:                Phô   ôc  l 01b Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g     ® è i v íi « n g  ty c h o  thuª t µi h Ý n h    c  c KÝnh  öi: èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam g  Th ®è Ng h Nh n     T¹i®¹ihéi cæ   «ng  µy.. .th¸ng..       ® ng . . .n¨m...   ∙  . .® th«ng  . qua  iÒu  Ö  µ  ® lv bÇu  éi ®ång  H  qu¶n  Þcña  tr   c«ng    tycho    µichÝnh  ã    µ: thuªt   c tªnl .. . ...................................................... . . ..................................................... Nay  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ thay m Æt   tr     cho    «ng    Þ   ©n   µng  cæ ® ®Ò ngh Ng h Nhµ   íc xÐt  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  n  c gi ph th l v ho   cho c«ng    ty cho thuªtµi    chÝnh:    1.Tªn    c«ng    tycho    µi Ýnh: thuªt   ch ­Tªn  y      ®Ç ®ñ b»ng  Õng ViÖt: ti   Tªn  äit¾t: g  ­Tªn  äib»ng  Õng Anh:   g  ti   Tªn  äit¾t: g  2.Trô  ë  Ýnh  ¹   Þa    s ch t i(§ chØ  ôsë  Ýnh) : tr   ch ­Sè  iÖn  ¹isè   ® tho   fax.. ,   . ­§Þa  iÓ m   ù  Õn  ë       ® d ki m chinh¸nh:(nÕu  ã)   c  3.§Þa  µn  ¹t®éng:   b ho   4.Thêigian ho¹t®éng:          5.Ph¹m    µ  éidung  ¹t®éng:   viv n   ho     6.Vèn  iÒu  Ö:(dù kiÕn)   ® l    ­B»ng  Òn m Æt:   ti   ­B»ng  Ön  Ët:(nÕu  ã)     hi v   c    7. C¬   Êu  ù  Õn  ña  éi ®ång    c d ki c H   qu¶n  Þ vµ  tr   Ban gi¸m  c, Ban  Óm   ®è   ki so¸t 8.Chóng        t«i cam  Õt: xin k a)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  ¬n    µ  å  ¬  Ìm    § xinv h s k theo. b) Sau    îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng, sÏthùc hiÖn  y     khi®   gi   th l v ho        ®Ç ®ñ     c¸cquy  nh  íckhitiÕn hµnh  ®Þ tr       khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho   c) Ch Êp   µnh    h nghiªm chØnh ph¸p  Ët Nhµ   íc vµ    lu   n   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc,n Õu    ¹m    Þu  h Nh n   viph xinch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr      
 20. 20 .. . . µy.. .  . .,  ng . .th¸ng.. . . . . n¨m... . . TM/  chøc  Ýn  ông tæ  td Hå   ¬  Ìm  s k theo gå m:                Phô   ôc  l 01c Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g     ® è i v íi « n g  ty c h o  thuª t µi h Ý n h    c  c KÝnh  öi: èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam g  Th ®è Ng h Nh n     C¸c  tham    µnh  Ëp  bªn  gia th l c«ng    tycho    µichÝnh  öití Thèng  c  thuªt   g    i ®è Ng ©n  µng  µ   íc®¬n    îcthµnh  Ëp  h Nh n   xin®   l c«ng    tycho    µichÝnh  ¹ ViÖt thuªt   ti     Nam.  A. C¸c  tham    µnh  Ëp:(Ghicô  Ó  bªn  giath l    th cho  õng ®èi t¸c) t   1.Tªn  y    µ    Õtt¾t.   ®Ç ®ñ v tªnvi   2. §Þa  iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh, ®Þa     ® ® tr   ch   chØ  giao dÞch, sè  iÖn  ¹i sè     ® tho  , fax.. . . 3.Vèn  iÒu  Ö.   ® l 4.Ngµy  µnh  Ëp,ngµy  Êp  ¨ng  ý    th l  c® k kinhdoanh    . 5.C¬     quan  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng, sè  µ  µy  ña  Êy phÐp. c gi   ho     v ng c gi   6. C¬     quan  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, sè  µ  µy  ña      v ng c giÊy ®¨ng  ý    k kinh doanh.   B. c«ng    tycho    µi Ýnh  µnh  Ëp t¹ ViÖtNam: thuªt   ch th l    i   1.Tªn  y    µ    Õtt¾t(B»ng  Õng ViÖt,tiÕng    ®Ç ®ñ v tªnvi     ti     Anh). 2. §Þa  iÓ m   ù  Õn  Æt   ôsë  Ýnh  µ  è  iÖn  ¹i sè    Õu    ® d ki ® tr   ch vs® tho   fax (n , cã) 3. Sè   èn  iÒu  Ö  ù  Õn   v® l d ki (trong ®ã:  èn    v b»ng  ång  Öt Nam,  èn  § Vi   v b»ng  ¹itÖ,vèn  ngo     b»ng  µis¶n)vµ  ûlÖ  ãp  èn  ña    t    t   g v c c¸cbªn. 4.Thêigian ho¹t®éng.          5.Ph¹m    µ  éidung  ¹t®éng   viv n   ho   6. C¬   Êu  ù  Õn  ña  éi ®ång    c d ki c H   qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  gi¸m  c, Ban  Óm   ®è   ki so¸t  7. Dù   Õn  è îng c¸n bé,nh©n      ki s l       viªn(trong®ã:  è  êimang  èc  Þch    s ng   qu t ViÖtNam,  è  êimang  èc  Þch  ícngoµi).   s ng   qu t n  8.Chóng        t«i cam  Õt: xin k a)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  ¬n    µ  å  ¬  Ìm    § xinv h s k theo. b) Sau    îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng, sÏthùc hiÖn  y     khi®   gi   th l   ho        ®Ç ®ñ     c¸cquy  nh  íckhitiÕn hµnh  ®Þ tr       khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2