Thông tư 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
80
lượt xem
4
download

Thông tư 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 08/2003/TT-BL§TBXH ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 2391 TC/HCSN ngµy 18/3/2003, Bé Néi vô t¹i C«ng v¨n sè 323/BNV- TL ngµy 24/02/2003, Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 411/CV-TL§ ngµy 28/3/2003 vµ mét sè Bé, ngµnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông chÕ ®é nghØ d ìng søc, phôc håi søc khoÎ lµ ng êi lao ®éng ®ang tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP nªu trªn, cô thÓ nh sau: 1. Ngêi lao déng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn vµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc (sau ®©y gäi t¾t lµ ®¬n vÞ) sau: a. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n- íc, bao gåm: doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých; doanh nghiÖp thuéc lùc lîng vò trang; b. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, bao gåm: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t nh©n; c. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, bao gåm: doanh nghiÖp liªn doanh vµ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi; d. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; ®. Hé s¶n xuÊt, kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c; e. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c, lùc lîng vò trang; kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ® îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c héi quÇn chóng tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh; g. C¬ së b¸n c«ng, d©n lËp, t nh©n thuéc c¸c ngµnh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp kh¸c;
  2. 2 h. Tr¹m y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn; i. C¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. k. C¸c tæ chøc kh¸c cã sö dông lao ®éng lµ nh÷ng tæ chøc ch a quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nµy. 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc theo Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. 3. Ngêi lao ®éng, x· viªn lµm viÖc vµ hëng tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn trong c¸c hîp t¸c x· thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·. 4. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n d íi 3 th¸ng, khi hÕt h¹n hîp ®ång lao ®éng mµ tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng míi ®èi víi ®¬n vÞ ®ã. 5. Ngêi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2, ®iÓm 3 vµ ®iÓm 4 Môc nµy, ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c trong n íc mµ vÉn hëng tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng do doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sö dông lao ®éng tr¶. II. §iÒu kiÖn, thêi gian vµ møc hëng 1. §iÒu kiÖn hëng: Ngêi lao ®éng ®· ®ãng ®ñ b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh th× ®îc nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ khi cã mét trong ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Cã ®ñ 3 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn t¹i ®¬n vÞ mµ bÞ suy gi¶m søc khoÎ; b. Sau khi ®iÒu trÞ néi tró hoÆc ngo¹i tró do èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp mµ cha phôc håi søc kháe; c. Lao ®éng n÷ yÕu søc khoÎ sau khi nghØ thai s¶n (kÓ c¶ tr êng hîp nghØ viÖc do sÈy thai) 2. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ: a. Ngêi lao ®éng nÕu cã mét trong ba ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn th× ®îc nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ tõ 05 ngµy ®Õn 10 ngµy trong mét n¨m (tÝnh c¶ ngµy nghØ hµng tuÇn, ngµy nghØ lÔ, ngµy ®i vµ vÒ nÕu nghØ t¹i c¬ së tËp trung) tuú thuéc vµo møc ®é suy gi¶m søc khoÎ cña ngêi lao ®éng. b. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ kh«ng bÞ trõ vµo thêi gian nghØ hµng n¨m vµ kh«ng h ëng tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng. Trêng hîp ng- êi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng tho¶ thuËn trong nh÷ng ngµy nghØ d- ìng søc, phôc håi søc khoÎ ®îc hëng tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng th× ngêi sö dông lao ®éng b¶o ®¶m nguån chi tr¶. 3. Møc chi phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ: Møc 80.000 ®ång/ngµy, ¸p dông ®èi víi ng êi nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i c¬ së tËp trung. Møc nµy bao gåm: ¨n, ë, ®i l¹i vµ thuèc ch÷a bÖnh th«ng thêng.
  3. 3 Møc 50.000 ®ång/ngµy, ¸p dông ®èi víi ng êi nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i gia ®×nh, lao ®éng n÷ yÕu søc khoÎ sau khi nghØ thai s¶n. Ngoµi c¸c møc quy ®Þnh nªu trªn, khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ trÝch tõ quü phóc lîi ®Ó hç trî thªm cho ngêi lao ®éng trong thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ: a. §Ó thùc hiÖn chÕ ®é ®îc c«ng b»ng, hîp lý, c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÓm 1 Môc II nªu trªn, Thñ trëng ®¬n vÞ phèi hîp víi Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së (hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi) xem xÐt, quyÕt ®Þnh nh÷ng ngêi lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn ®i nghØ d ìng søc, phôc håi søc khoÎ nh sau: - Trªn c¬ së kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú hµng n¨m t¹i ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng ngêi cã ®ñ 3 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn bÞ suy gi¶m søc khoÎ cÇn ph¶i ®i nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ. - C¨n cø vµo hå s¬ bÖnh ¸n, ý kiÕn cña c¬ së y tÕ ®iÒu trÞ ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng ngêi sau khi ®iÒu trÞ do èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp mµ søc khoÎ cßn yÕu cÇn nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ. - §èi víi lao ®éng n÷ yÕu søc khoÎ sau khi nghØ thai s¶n (hoÆc sÈy thai) th× thñ trëng ®¬n vÞ phèi hîp víi Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së (hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi), Ban n÷ c«ng (nÕu cã) xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng nguêi ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ, thñ tr ëng ®¬n vÞ lËp danh s¸ch vµ cïng Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn (hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi) tæ chøc cho ngêi lao ®éng nghØ dìng søc t¹i gia ®×nh hoÆc t¹i c¬ së (tËp trung) tuú theo ®iÒu kiÖn vµ nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng. b. Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ kh«ng vît qu¸ 0,6% tæng quü tiÒn l¬ng thùc ®ãng b¶o hiÓm x· héi mét n¨m cña ®¬n vÞ vµ ®îc trÝch trong nguån 5% tÝnh trªn tæng quü tiÒn l ¬ng thùc ®ãng b¶o hiÓm x· héi chi cho 3 chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Trêng hîp ®¬n vÞ chi kh«ng hÕt sè kinh phÝ ®îc trÝch th× sè tiÒn cßn l¹i ®îc chuyÓn sang n¨m sau, nÕu chi vît qu¸ th× kh«ng ®îc cÊp bï, nÕu kh«ng ®ñ chi mét ®Þnh suÊt nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ theo quy ®Þnh th× ®¬n vÞ bæ sung tõ quü phóc lîi hoÆc chuyÓn sang n¨m sau thùc hiÖn. c. Hµng n¨m, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n kinh phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ víi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. a. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam híng dÉn B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, B¶o hiÓm x· héi qu©n ®éi, B¶o hiÓm x· héi C«ng an vµ
  4. 4 c¬ yÕu t¹m øng kinh phÝ ngay tõ quý ®Çu cña n¨m kÕ ho¹ch ®Ó ®¬n vÞ chñ ®éng tæ chøc cho ngêi lao ®éng nghØ dìng søc phôc håi søc khoÎ. b. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc qu¶n lý, cÊp vµ quyÕt to¸n kinh phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ cho c¸c ®¬n vÞ. c. Hµng n¨m, B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ trong b¸o c¸o chung vÒ thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi göi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ. IV. §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 2. B·i bá Th«ng t sè 11/2001/BL§TBXH-TT ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ thùc hiÖn chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ ®èi víi ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾c buéc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản