Thông tư 08/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư 08/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  08/2003/TT­B T C  n g µ y   B T S 15 th¸ng 01 n¨ m  2003 H íng d É n  thùc hi Ö n   o µ n  thu Õ    trÞ gia t¨ng (GT G T) h gi¸ ® èi víi c¬ q u a n  ®¹i  Ö n  n g o¹i giao, c¬ q u a n  l∙nh s ù di   vµ c¬ q u a n  ®¹i di Ö n  c ña t æ  c h ø c q u èc tÕ t¹iVi Öt N a m   C¨n  LuËt thuÕ  cø    GTGT   02/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  76/2002/N§­   sè  CP ngµy  13/9/2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa ®æi    bæ sung mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh  phñ qui ®Þnh  chi tiÕt  hµnh LuËt thuÕ   thi GTGT; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  73/CP  sè  ngµy  30/7/1994  cña ChÝnh phñ    qui®Þnh   chitiÕtthihµnh        Ph¸p lÖnh  quyÒn  ®∙i,miÔn    vÒ  u    trõdµnh cho  quan    c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao,c¬      quan    nícngoµivµ  quan    l∙nhsù      c¬  ®¹idiÖn cña  chøc  tæ  quèc  t¹ ViÖtNam; tÕ   i   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    thùc hiÖn  ®∙imiÔn    thuÕ    u    trõvÒ  GTGT       ®èi víi c¬ quan    ®¹i diÖn ngo¹igiao,c¬      quan    vµ  quan    l∙nh sù  c¬  ®¹i diÖn cña tæ  chøc quèc  t¹ ViÖtNam   sau: tÕ   i   nh  I. èi tîng v µ p h¹ m  vi ¸p d ô n g:  § C¸c ®èi îng  îc hëng  t ®   quyÒn   ®∙imiÔn    u    trõngo¹igiao    mua  hµng    ho¸, dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   i t¹ ViÖt Nam     nªu  i t¹ ®iÓm   díi®©y     dông, 2    ®Ó sö    ® îchoµn      l¹thuÕ  i GTGT   tr¶ghitrªnho¸ ®¬n  ®∙          GTGT. 1.§èit    îng  îchëng  ®   miÔn     trõ ngo¹igiao:     ­ C¬     quan    ®¹i diÖn ngo¹igiao,c¬      quan    níc ngoµi,c¬  l∙nh sù      quan   ®¹i diÖn cña  chøc  tæ  quèc  thuéc    tÕ  hÖ thèng    quèc  Liªnhîp  ®ãng  it¹ ViÖt Nam     (d   íi®©y           gäi t¾t lµ C¬ quan    ®¹i diÖn) vµ    ngêi ®øng    ®Çu       c¸c C¬ quan    ®¹i diÖn nµy. ­ C¸c      viªnchøc  ngo¹igiao,viªnchøc              l∙nhsù,viªnchøc cña  chøc  tæ  quèc  tÕ  c¸cnh©n    vµ    viªnhµnh  chÝnh  thuËtcña    quan    kü    c¸cC¬  ®¹idiÖn. ­    C¬ quan    ®¹i diÖn cña    Tæ chøc quèc  li   tÕ  ªnChÝnh  phñ ngoµi hÖ     thèng      Liªnhîp quèc  thµnh    quan  îchëng  vµ  viªnc¬  ®   quyÒn  ®∙imiÔn    u    trõvÒ  thuÕ GTGT   theo  tho¶ thuËn cña ChÝnh  phñ ViÖt Nam   ký    ®∙  kÕt    chøc  víitæ  ®ã. 2.Hµng    ho¸,dÞch  ® îchoµn    vô    thuÕ  GTGT: 2.1.§èivíi quan          C¬  ®¹idiÖn  ngêi®øng  vµ    ®Çu   quan    C¬  ®¹idiÖn: ­ DÞch  thuªnhµ    vô    lµm    C¬   trôsë  quan    ®¹idiÖn hoÆc  nhµ  cña  ë  ngêi   ®øng ®Çu   quan    C¬  ®¹idiÖn. ­ §iÖn,nícsinh ho¹tdïng cho    C¬              trôsë  quan    ®¹idiÖn  nhµ  cña  vµ  ë  ngêi   ®øng ®Çu   quan    C¬  ®¹idiÖn.
 2. ­ C¸c    dÞch  th«ng    ªnl¹c:®iÖn  vô  tinli     tho¹i(kÓ  ®iÖn    c¶  tho¹idi ®éng),       fax,internet..       .vµdÞch  l¾p  Æt,  vô  ® kÕt      nèic¸cthiÕtbÞ    th«ng    ªnl¹cnµy. tinli     ­ X¨ng    hoÆc  dÇu diezelcho  «      xe  t« cña    C¬ quan    ®¹idiÖn  mang biÓn  sè  ngo¹igiao (NG)  nícngoµi(NN):kh«ng        vµ        qu¸ 1200  lÝt/xe/quý. ­ Hµng      ho¸,dÞch  sö  vô  dông cho viÖc x©y dùng,duy      tu,b¶o dìng,söa    ch÷a nhµ      C¬   lµ trôsë  quan    ®¹idiÖn  nhµ  cña  vµ  ë  ngêi ®øng    ®Çu     C¬ quan  ®¹idiÖn.   ­Trang    thiÕtbÞ      v¨n phßng  trang thiÕtbÞ  vµ      kh¸csö    dông  cho    C¬   trôsë  quan    ®¹idiÖn  nhµ  cña  vµ  ë  ngêi®øng    ®Çu   quan    C¬  ®¹idiÖn.     ­ Hµng      ho¸ mua  theo ®Þnh îng    l qui ®Þnh  it¹ Th«ng   04/TTLB  t sè  ngµy  12/2/1996  Th«ng   sè  vµ  t 04BS/TTLB  ngµy 20/10/1996 cña  Liªn Bé    Th¬ng  m¹i­Ngo¹igiao­TµichÝnh           ­Tæng  côc    H¶i quan. 2.2.§èivíic¸c viªnchøc            ngo¹igiao,viªnchøc              l∙nhsù, viªnchøc cña tæ  chøc quèc  vµ    tÕ  c¸c nh©n   viªn hµnh chÝnh  thuËt cña      kü    c¸c C¬ quan    ®¹i diÖn: ­ Hµng      ho¸ mua  theo ®Þnh îng    l qui ®Þnh  it¹ Th«ng   04/TTLB  t sè  ngµy  12/2/1996  Th«ng   sè  vµ  t 04BS/TTLB  ngµy 20/10/1996 cña  Liªn Bé    Th¬ng  m¹i­Ngo¹igiao­TµichÝnh           ­Tæng  côc    H¶i quan. ­ X¨ng    hoÆc  dÇu  diezeldïng    cho  «    xe  t« mang biÓn ngo¹igiao    (NG):   kh«ng    qu¸ 900 lÝt/xe/quý.    3.     C¸c  êng  ® îc phÐp  tr hîp    chuyÓn nhîng    tµis¶n    nhµ    «    lµ   ë, xe  t«,xe  g¾n  m¸y  gi÷a c¸c C¬      quan   ®¹idiÖn  c¸c thµnh    vµ    viªncña  quan    C¬  ®¹idiÖn,  thuéc ®èi t   îchëng  ®∙imiÔn       îng ®   u    trõngo¹igiao,kh«ng      thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT.  Trêng  chuyÓn  hîp  nhîng cho ®èi îng  t kh¸c ph¶ichÞu      thuÕ GTGT  theo  qui®Þnh    cña LuËt thuÕ    GTGT   c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh. II. æ  c h ø c  thùc hi Ö n:   t 1. C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      ViÖt Nam     hoÆc     nícngoµi® îcphÐp        ho¹t®éng  kinh doanh  i   t¹ ViÖt Nam,      cung  cÊp hµng    ho¸,dÞch  cho     îng ® îch­ vô  c¸c ®èi t     ëng  ®∙imiÔn    u    trõ ngo¹igiao    (sau ®©y       gäi lµ nhµ  cung cÊp),ph¶i lËp        ho¸ ®¬n  GTGT   tÝnh  vµ  thuÕ  GTGT   ®èi    víihµng  ho¸,dÞch  b¸n  theo      vô  ra  qui ®Þnh  cña LuËt thuÕ    GTGT   c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh. 2. Sè    thuÕ  GTGT   îchoµn    ®   tr¶theo tõng  quý (quý theo    n¨m d¬ng  lÞch).   Trêng hîp  lý do  chuyÓn    ®Õn   v×    nh  trô së  tØnh, thµnh    phè  kh¸c hoÆc     kÕt  thóc nhiÖm   c«ng    níc th×    kú  t¸cvÒ    viÖc    gi¶iquyÕt hoµn  thuÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     ®Õn     thêi®iÓm   sù  cã  thay ® æi.   Trêng       îng ® îchëng  ®∙imiÔn    hîp c¸c®èi t     u    trõngo¹igiao ®∙  hîp ®ång      ký    víi®¬n  cung    vÞ  cÊp  hµng ho¸,dÞch  theo      vô  gi¸kh«ng  thuÕ  cã  GTGT     th× ph¶i®iÒu    chØnh  thµnh  ®ång  hîp  theo    thuÕ  gi¸cã  GTGT.  NÕu  kh«ng ®iÒu  chØnh  kÞp hoÆc   kh«ng thÓ ®iÒu  chØnh  îc hîp  ®   ®ång  th× nhµ  cung cÊp  ph¶i cã    v¨n  b¶n    quan  göi c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng, kÌm    theo hîp ®ång  GiÊy  vµ  chøng nhËn  miÔn    trõthuÕ  GTGT   Vô    do  LÔ t©n  (Bé Ngo¹igiao)cÊp,®Ó   îc       ®  
 3. x¸c nhËn  tiÕp tôc thùc hiÖn tÝnh thuÕ  theo qui ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè  122/2000/TT­BTC   ngµy 29/12/2000 cña  Tµi chÝnh. Thêi gian        Bé        tèi®a ¸p dông    qui®Þnh    t¹ Th«ng   i t122/2000/TT­BTC     lµ®Õn  ngµy 31/3/2003.  §èi víihîp      ®ång  dÞch  thuª v¨n  vô    phßng, nhµ      ë, thuª ph¬ng    tiÖn vËn  chuyÓn  ký  íc ngµy  ®∙  tr   01/10/2002        mµ c¸c C¬ quan   ®¹i diÖn  thanh    ®∙  to¸n tiÒn  íccho  tr   mét    thêih¹n thuª,phï hîp víitho¶          thuËn trong hîp ®ång, vµ        nhµ  cung  cÊp  xuÊt ho¸  ®∙    ®¬n  theo    gi¸kh«ng  thuÕ  cã  GTGT   íc ngµy  tr   Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    th× kh«ng ph¶i®iÒu    chØnh      l¹ hîp ®ång  ho¸ ®¬n  i vµ    thanh    to¸ncho ®Õn  hÕt    ®∙  thêih¹n  thanh  to¸n.        3.Qui ®Þnh  thñ tôcvµ  s¬      vÒ      hå  hoµn thuÕ  GTGT: a.Thñ      tôc®¨ng  cÊp  sè  ký  m∙  thuÕ: C¸c    C¬ quan    ®¹idiÖn  thuéc ®èi îng  îc hoµn  t ®   thuÕ GTGT   Tê  lËp  khai   ®¨ng  m∙  thuÕ  ký  sè  theo mÉu   06­ sè  §K­TCT,  ban hµnh  kÌm theo  Th«ng    t nµy, kÌm    theo X¸c nhËn    C¬ quan    ®¹i diÖn thuéc ®èi  îng  t hoµn thuÕ  GTGT   cña  LÔ   Vô  t©n  (Bé Ngo¹igiao).     C¸c  quan    C¬  ®¹idiÖn    khai®¨ng  m∙  göiTê    ký  sè thuÕ  ® îc lËp  ®∙    theo mÉu     trªncho  Côc thuÕ  tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng    Æt    C¬  n¬i® trôsë  quan    ®¹idiÖn.    Côc thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    cÊp  sè  m∙  thuÕ  göi x¸c nhËn  sè  vµ      m∙  thuÕ  cho      c¸c C¬ quan    ®¹idiÖn  trong vßng  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    nhËn  îc Tê  ®   khai  ®¨ng  m∙  thuÕ    ký  sè  kª khai®Çy    ®ñ, chÝnh    x¸ctheo qui®Þnh.       §èivíic¸c ®èi îng        t kh¸c thuéc      C¬ quan    ®¹idiÖn  ngêi ®øng  nh    ®Çu  C¬  quan    ®¹idiÖn,c¸cviªnchøc        ngo¹igiao,viªnchøc          l∙nhsù.. .thuéc ®èi t   îc    îng ®   hoµn thuÕ GTGT   theo    qui®Þnh  i t¹ Môc    I,Th«ng    t nµy  îc kª danh  ®     s¸ch khi     ®¨ng  cÊp  sè  ký  m∙  thuÕ  cña  quan    C¬  ®¹idiÖn.Trong    êng      c¸c tr hîp cÇn thiÕt   vµ    ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc      qu¶n    lýtheo    dâihoµn  thuÕ  GTGT,  quan    C¬  ®¹i diÖn  thÓ    cã  ®Ò nghÞ  quan  c¬  thuÕ  xem  xÐt viÖc cÊp  sè  m∙  thuÕ  phô cho  c¸c®èi t      îng nµy.  b.s¬ hoµn      thuÕ  GTGT: C¬  quan    ®¹i diÖn lËp  s¬    hå  ®Ò nghÞ hoµn  thuÕ GTGT  cña tõng quý  göicho  LÔ     Vô  t©n  (Bé Ngo¹igiao). s¬     Hå  gåm     cã: ­C«ng    hµm     ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  GTGT   cña  quan    C¬  ®¹idiÖn. ­ Tê    khaihoµn    thuÕ  GTGT  theo  mÉu   01a/MTNG   01.b/MTNG   sè  vµ  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy  x¸cnhËn  cã    cña  LÔ   Vô  t©n  (Bé  Ngoaigiao).   ­ B¶n    gèc  (kÌm  theo  b¶n  2  sao  ®ãng  cã  dÊu cña  quan    C¬  ®¹idiÖn) c¸c     ho¸ ®¬n    GTGT.  quan  C¬  thuÕ            sÏtr¶l¹c¸cho¸ ®¬n  i gèc cho  quan    C¬  ®¹idiÖn  sau    khithùc hiÖn hoµn      thuÕ GTGT.  Ho¸ ®¬n  GTGT   îccoilµhîp lÖ        ®         lµc¸c ho¸ ®¬n  GTGT   Bé    do  Tµi chÝnh  ph¸thµnh    hoÆc       c¸c ho¸ ®¬n      tù incña    c¸c doanh nghiÖp  thuéc nh÷ng    ngµnh  ® Æc     thï (®iÖn, níc,bu      ®iÖn,  hµng kh«ng, x¨ng, dÇu...  nh÷ng      )vµ  doanh  nghiÖp  kh¸c®∙  îcBé      ®   TµichÝnh  (Tæng  côc thuÕ) chÊp    thuËn.Trªn ho¸ ®¬n        ph¶i® îcph¶n        ¸nh ®Çy  ®ñ, ®óng      c¸cnéidung,chØ        tiªuqui®Þnh.   Trong vßng  ngµy  10  ®Çu   cña th¸ng ®Çu     quý,c¸c C¬      quan    ®¹idiÖn  lËp  hå  ®Ò   s¬  nghÞ  hoµn  thuÕ cña quý  íc vµ    s¬  tr   göi hå  cho  LÔ   Vô  t©n  Bé  ­  Ngo¹igiao        ®Ó x¸c nhËn  s¬  hå  hoµn  thuÕ GTGT  (VÝ      dô: thêih¹n    s¬  göi hå  hoµn thuÕ  GTGT   cña  quý  In¨m 2003    ícngµy  lµtr   11/4/2003).
 4. C¬  quan    ®¹idiÖn ngo¹igiao khilËp  s¬          hå  ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ  ph¶ikª    khai®óng    thùc tÕ  chÝnh      liÖu,mÉu     vµ  x¸c c¸c sè    biÓu  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm     vÒ  liÖu kª khai. sè      4.ThÈm  quyÒn  tr¸chnhiÖm   vµ    cña    quan    c¸c c¬  gi¶iquyÕt  s¬  hå  hoµn  thuÕ: a.Vô  t©n   ngo¹igiao:   LÔ  ­Bé    Trong vßng  ngµy  15  lµm viÖc  tõkhinhËn  kÓ      ®Çy  hå    LÔ   ®ñ  s¬,Vô  t©n  cã tr¸chnhiÖm     xem     s¬  x¸c nhËn  ®èi t   xÐt hå  vµ    vÒ   îng,danh  môc  sè îng vµ  l   hµng    ho¸,dÞch  ® îchoµn  vô    thuÕ  GTGT. Sau    LÔ   khiVô  t©n  cã    ®∙  x¸c nhËn  hå  hoµn  s¬  thuÕ GTGT   (theo mÉu   01.a/MTNG     sè  hoÆc  01.b/MTNG),Vô      LÔ t©n chuyÓn  s¬  hå  cho  Côc thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  gi¶i  quyÕt.  §èivíi êng       tr hîp kh«ng  thuéc ®èi t   îchoµn     îng ®   thuÕ GTGT,  s¬  hå  hoµn  thuÕ GTGT   îclËp  ®   kh«ng  ®Çy  ®ñ,  LÔ   Vô  t©n      s¬  göitr¶hå  hoµn thuÕ cho  C¬ quan    ®¹idiÖn. b.Côc    thuÕ  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng: Côc thuÕ  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm  cã    xem    xÐt hå  vµ    s¬  gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ  cho    c¸c ®èi  îng    t ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  trong  vßng  ngµy, kÓ   ngµy  30    tõ  nhËn  îc ®Çy     s¬. Trêng  ®   ®ñ hå    hîp, trong      qu¸ tr×nh kiÓm     s¬      trahå  ®Ó thùc hiÖn    hoµn  thuÕ, Côc    thuÕ ph¶ix¸c minh        ho¸ ®¬n  nªn    thêigian  ph¶i kÐo      dµi qu¸  ngµy  30  th× Côc thuÕ  ph¶i th«ng    b¸o  b»ng    v¨n b¶n  cho  quan    C¬  ®¹idiÖn  biÕtvÒ    viÖc  kÐo      gi¶iquyÕt  dµithêih¹n    hoµn thuÕ nhng        kh«ng    ngµy. thêih¹n tèi®a  qu¸ 60    Sau    khikiÓm     s¬  trahå  hoµn thuÕ, Côc    thuÕ    x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   ® îc hoµn  ra    vµ  QuyÕt  ®Þnh hoµn thuÕ GTGT   theo    mÉu   02/MTNG   sè  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy. c.Kho      b¹c Nhµ  níc: Kho b¹c Nhµ    níc tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  thùc hiÖn    chi hoµn thuÕ GTGT  cho      c¸c C¬ quan    ®¹i diÖn trong thêih¹n        ngµy      tèi®a lµ 3  lµm  viÖc  tõngµy  kÓ    nhËn  îcQuyÕt  ®   ®Þnh  hoµn  thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ. TiÒn  hoµn  thuÕ  GTGT  ® îcsö      dông    tõquü  hoµn  thuÕ  GTGT.    III.Hi Ö u  lùc thi µ n h:    h ­ Th«ng     t nµy  îc thùc hiÖn  tõ ngµy  vµ  dông    ®     kÓ    ký  ¸p  gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ GTGT          îng ® îchëng  ®∙imiÔn      ®èi víi ®èi t     c¸c u    trõngo¹igiao ®èi víi           c¸c ho¸ ®¬n    mua hµng    ho¸,dÞch      vô tõngµy  1/10/2002.   ­ C¸c    qui ®Þnh   iTh«ng   nµy  dông  t¹  t ¸p  ®èi      víic¸c ®èi  îng  îc hëng  t ®   quyÒn  ®∙imiÔn    u    trõngo¹igiao      trªnnguyªn t¾c b×nh  ®¼ng   cã  cã  i vµ  ®i  l¹   . Trong  êng    tr hîp ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt nam   kÕt    ký  hoÆc  tham    qui gia cã    ®Þnh  thuÕ  vÒ  GTGT  kh¸cvíi       ®Þnh  i qui t¹ Th«ng     tnµy    th× thùc hiÖn    theo qui     ®Þnh cña ®iÒu    ícquèc  ®ã. tÕ 
 5. ­ C¸c      qui®Þnh  íc ®©y   tr   cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  thùc hiÖn    miÔn    trõ thuÕ GTGT   dông  ¸p  ®èi      víic¸c ®èi îng  îc hëng  ®∙imiÔn    t ®   u    trõngo¹igiao,     kh¸cvíi       ®Þnh    qui t¹ Th«ng   i tnµy,kh«ng    cßn hiÖu      lùcthihµnh.
 6. Tê   hai  k ®¨n g ký  Ê p   c m∙ sè thu Õ   MÉu     §K­TCT sè: 06­ T ax  de   e gistration  or m   co R F Form   No:06­§K­ TCT C ¬   uan   q thu Õ   hi g F or Tax Office  nly O M∙  sè GTGT      1.Tªn  quan      ¬  ®¹idiÖn:    Name        of Mission                         2.Trô  t¹i   së    ViÖt Nam:   Address       in Vietnam Sè  nhµ,® êng    phè: Number,Streetname       :  QuËn/huyÖn: Distr t ic TØnh/thµnh  phè: Province/Ci ty §iÖn  tho¹i : Tel: Fax:   3.Tµi kho¶n      Ng©n   hµng, Kho    b¹c:   Bank  Treasury     or  Accounts Sè: T¹i   Accountnumber   Name   of   Bank   or  Treasury Sè:   T¹i   Accountnumber   Name   of   Bank   or  Treasury 4.Tµi liÖu      kÌm  theo:   Attachments      Trëng  quan    C¬  ®¹idiÖn hoÆc   Ngµy... . /...... . ..../... Phã  ëng  quan    tr C¬  ®¹idiÖn         Date.. . ...     . / ./.    . . Head    or DeputyHead      ofMission Ch÷ ký Signature   Vô     LÔ t©n    Bé Ngo¹i giao    x¸c nhËn     C¬ quan    ®¹i diÖn nªu trªn thuéc    ®èi îng  îchoµn  t ®   thuÕ  GTGT.
 7. The Protocol Department      ­ MOFA  certif   iesthat the    above­ mentioned  Mission    isentit   VAT   ledto  refund.                           Hµ                               Néi,ngµy      th¸ng  n¨m                                HaNoi,date                                     month  year                                 Vô  ëng  LÔ                                 tr Vô  t©n                           DirectorofProtocolDepartment                                  ****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************** X¸c  h Ë n   n cña c¬  u a n   q thu Õ Môc    lôcng©n  s¸ch: C Êp C h­¬ng Lo¹i Kho¶n                 Ngµy  nhËn  îctêkhai: . /./ ®     . . .. Ngµy kiÓm      tratêkhai: . /.... . . ../. NgêikiÓm          tªn)   tra(ký,ghirâ hä                                           Danh  s¸ch viªnchøc      ngo¹igiao   thuéc ®èi t  hoµn     îng   thuÕ  GTGT Listof    Diplomaticstaffentit   VAT       ledto  refund Sè  Tªn Quèc tÞch Chøc  Hé chiÕu  hoÆc TT Name National t iy danh Chøng  minh    thsè No. Position Passportor ID      card No..  
 8. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA M É u  s è 0 2/ M T N G Tæng   côc ThuÕ C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m Côc  thuÕ  . . ..... .. . ....  . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:          /200.. CT /Q§­ Hµ  Néi,ngµy .. . ..     . ..   th¸ng  . n¨m  .. .  . 200.... Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a c ô c tr n g  c ô c thu Õ ë V/v h o µ n  thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng  C ô c  tr g  côc thu Õ ën ­ C¨n  §iÒu  LuËt thuÕ            cø  16    gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT);§iÒu  NghÞ    1  ®Þnh  sè 76/2002/N§­   CP ngµy  13/9/2002 cña  ChÝnh   phñ    vÒ viÖc söa  æi    ® bæ sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   CP ngµy 29/12/2000 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT; ­ C¨n  híng dÉn      cø    t¹ Th«ng     . i tsè .. ngµy ..    . cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    hoµn  thuÕ GTGT       quan    ®èi víic¬  ®¹idiÖn  ngo¹igiao,c¬      quan   l∙nh sù  c¬  vµ  quan    ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  quèc tÕ; ­ C¨n  vµo    cø  QuyÕt ®Þnh  1362/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 17/11/1998 cña  Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  tr Bé    vÒ  ban  hµnh  quy  chÕ    lËp,qu¶n    dông  lý,sö  quü  hoµn thuÕ GTGT; ­ C¨n  vµo    cø  c«ng    .. . ...ngµy  . . /.. 200 .kÌm  v¨n sè  . . ..  .. .. . .../ .  . theo  s¬    hå  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  GTGT  cña  . . ....(®¬nvÞ).. . .............; .. . .....   . . ............. ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  Trëng  phßng.. . . .....................: . . ..................... . Q u y Õ t ® Þ n h: §iÒu    1: Hoµn    ... . .......................... l¹cho  . ........................... i M∙  thuÕ:.. . ....................................... sè  . ........................................ Sè  tiÒn thuÕ    GTGT     . . .............................. lµ:.. . ...............................      (Ghib»ng          ch÷.. . ..................................... . . ....................................) (Néidung,lýdo        hoµn  thuÕ): .. . ................................................. . . ................................................ §iÒu    2: Kho    b¹c Nhµ    níc tØnh (thµnh phè).. . ... . . ...  chÞu tr¸chnhiÖm     chihoµn    thuÕ cho ®¬n  theo  vÞ  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh nµy, vµo    Tµi   kho¶n   sè   .. . ............. t¹ Ng©n   hµng   (hoÆc   Kho  . . ............  i  b¹c). . ........................... . . ...........................
 9. 9 §iÒu    3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy    ký.¤ng (Bµ)  Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp  (hoÆc  ®¬n vÞ).. . .................  . . .................; .¤ng  (Bµ)  Trëng phßng  qu¶n    lý(nghiÖp    vô),¤ng (Bµ)Trëng    phßng    KÕ ho¹ch ­ KÕ         to¸n ­ Thèng kª, M¸y tÝnh    vµ ¤ng (Bµ)  Trëng Phßng  hµnh chÝnh chÞu  tr¸ch   nhiÖm    thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. N¬i nhËn:                     Côc  ëng                     tr côc  ­Nh    §iÒu   1,§iÒu 3 thuÕ ­KBNN     tØnh,thµnh    phè... . .. . .. ­ Chi côc thuÕ  (®èi   êng   víitr hîp do  Chi côc qu¶n lý  trùc  tiÕp)                                              ­Lu    Côc  thuÕ :
 10. 10 T ê  k h ai ® Ò  n g h Þ  h o µ n  thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng ( G T G T)             M É u  sè: 01.a/MT N G ® èi    h µ n g   o¸, d Þ c h   ô  dïng ch o   ¬  q u a n   víi h   v C ®¹i di Ö n   g o¹i  N giao,  F or m  N o: 01.a/MT N G     C¬       quan      quan    l∙nhsù,C¬  ®¹idiÖn  cña    Tæ chøc  quèc  t¹ ViÖt tÕ    i   Nam(*) Applicat     ionforValue­ added  Tax  (VAT) refund overgoods        and  services   purchased  by DiplomaticMissions,Consularposts,Representat           iveOfficesof     International  organizat     ionsinVietnam  (*) C¬  quan    ®¹idiÖn  (Mission) . . ............ :. . ............ Trô  t¹ (address   . . ................ së    i ):.. . ................. M∙  thuÕ    sè  (taxcode):.. . ..............    . . ............... . ®Ò   nghÞ   îc hoµn  ®   thuÕ GTGT  vµo    tµi kho¶n  .. . ....t¹  sè  . . .... ing©n    hµng  . . .... .. . .... (requesttorefund VAT            atthe accountNo) (inthe bank)         cho nh÷ng hµng ho¸, dÞch  hoÆc     vô  cho x¨ng dïng cho  c¬  xe  quan  mang biÓn    . . sè:.. . . (overgoods    and  servicesor carburant         forvehiclePlateNo)        mua  trong quý ..     .n¨m .. dïng cho  quan   .    c¬  (purchased  quarter..   on    .year..     the Mission)     .  by    .     Sè  Ho¸ ®¬n Tªn vµ  Tªn hµng  §¬n  Sè îng Doanh  l sè  TiÒn thuÕ  Vô    LÔ t©n  TT  sè,ngµy   m∙ sè  ho¸, vÞ  Quantity mua  GTGT duyÖt  vÒ  No ph¸thµnh   thuÕ  DÞch  vô tÝnh cha  thuÕ  Refundabl danh  cã  môc, Invoice nhµ    cung  Name     Unit of GTGT e tax   l   sè îng hµng  No.,date cÊp  purchased Purchased  ho¸,   Supplier s   ' goods  &  price  dÞch  vô  name  services withoutVAT     Certi i t on f ca i   (1) (2) &    taxcode (4) (5) (6) (7) (8) ofthe     (3) Protocol   Department aboutkind    and  quanti  ty ofgoods    and  services (9) Vô     LÔ t©n    Bé ngo¹i giao    x¸c nhËn ngêi  ..   .ngµy  . , ..  th¸ng..   .n¨m.. . khai® îchoµn      thuÕ  GTGT     : ®èi víi date...month. . year . .. .. The  Protocol Department­MOFA  cert f es Trëng  quan    ii   c¬  ®¹idiÖn  Æc ho
 11. 11 thatthe Missionenjoys         VAT  refund for:   Phã  ëng  quan    tr C¬  ®¹idiÖn  x¸c ký    ­ x¨ng,dÇu      diezeltheo      tiªuchuÈn  ®Þnh ­l nhËn,®ãng    dÊu îng dµnh    cho  c¬  xe  quan  cho  Signed  Head    by  or DeputyHead    of  xe  t«mang  «­   biÓn  nªu  sè  trªn.   Missionand    stamp  over carburantaccording to the          Mission's   vehicle  quota for the above mentioned  VehiclePlateNo      ­ hµng ho¸,  dÞch vô nªu trªn  nh÷ng   trõ hµng    ho¸ dÞch  mua  vô  trongho¸ ®¬n  :     sè    over goods  services mentioned    or    above  except     for   those     of  invoice(s)No :.. . ..........    . . ........  .       Hµ    Néi,ngµy.. th¸ng..n¨m...   .  . Hanoi,date..   .month. . . year . .     Vô  ëng  LÔ   tr Vô  t©n  DirectorofProtocolDepartment         (*)­ Khaivµ    LÔ        göiVô  t©n  BNG   b¶n.(Please fi    ip i te 3      lintr l ca   l and  send  them      tothe ProtocolDepartmentofMOFA)       ­ Göi kÌm ho¸ ®¬n  gèc  hai b¶n  vµ    sao ho¸ ®¬n  ®ãng  cã  dÊu cña C¬  quan    ®¹idiÖn.     (Please enclose herewithoriginalinvoiceand            itstwo copies  withMission'sstamp)       ­ Trong  êng  tr hîp    ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT  cho x¨ng  «­   xe  t«.Khai  riªngx¨ng dïng cho        tõng xe.     (Please fi  in separate applicat  per vehicle ll ion  in case the Mission  requesttorefund VAT        overcarburant       forvehicle)
 12. 12 T ê  k h ai ® Ò  n g h Þ  h o µ n  thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng ( G T G T)       M É u  sè: 01.b/MT N G ® èi    h µ n g   o¸, d Þ c h   ô  dïng ch o   víi h   v viªn c h ø c n g o¹i giao t¹i Öt     Vi N a m (*)  F or m  N o.:01.b/MT N G Applicationfor     Value­added Tax  (VAT) refund    over goods    and  services purchased  Diplomaticstaffin Vietnam    by        (*)              ¤ng/Bµ  (Mr/Ms): . . ............................................ .. . ............................................. C¬   quan   c«ng   t¸c( Mission   .. . .......... ): . . ..........  Chøc  vô(Posit ).. . ........ ion  . . ........ Chøng minh   sè   th (ID card No): . . ... .. . ... Ngµy cÊp     (date of    issue) . . . .. . .   Ngµy  hÕt    h¹n (dateofexpiry)     M∙   sè   thuÕ  (   tax  code):.. . ......  . . ...........  . . ...........    . . ........ . .............. . ............. .. .. . ®Ò  nghÞ  ® îc hoµn  thuÕ  GTGT  vµo tµi kho¶n sè.. . .. t¹ ng©n  . . .. i . hµng  . . .... .. . .... (requesttorefund VAT            atthe accountNo)                inthe bank) cho nh÷ng hµng ho¸, dÞch  hoÆc     vô  cho x¨ng dïng cho  c¸  xe  nh©n  mang biÓn    . . sè:.. . . (overgoods    and  servicesor      carburantforpersonalvehiclePlateNo)              mua  trong quý ..     .n¨m .. dïng cho      .    viªnchøc  ngo¹igiao   (purchased  quarter..  year..     the Diplomaticstaff on    .      .  by    .     )   Sè  TT Ho¸  ®¬n Tªn vµ  Tªn hµng  §¬n  Sè îng Doanh  l sè  TiÒn  Vô    LÔ t©n  No  sè,ngµy  m∙  thuÕ  sè  ho¸, vÞ  Quantity mua  thuÕ  duyÖt  vÒ  ph¸thµnh nhµ    cung  dÞch vô tÝnh cha cã  GTGT danh  môc, Invoice  cÊp  Name     Unit of thuÕ  Refund   l   sè îng hµng  No.,date Supplier s purchase ' GTGT abletax   ho¸,    name  d Purchased  dÞch  vô &    taxcode  goods  &  price  Certi i t on f ca i   services without   ofthe     VAT   Protocol   (1) (2) (5) (6) (8) Department (3) (4) aboutkind    (7) and  quanti  ty ofgoods    and  services (9) Vô    LÔ t©n  ngo¹igiao    Bé    x¸c nhËn ngêi khai     ..   .ngµy  . , .. th¸ng..     .n¨m... ® îchoµn    thuÕ  GTGT     : ®èi víi date...month. . year . .. ..
 13. 13 The  ProtocolDepartment­   MOFA   cert f es ii     that Trëng  quan    c¬  ®¹idiÖn  the Diolomaticstaffenjoys          VAT  refund for:   ho Æc ­ x¨ng,dÇu      diezeltheo      tiªuchuÈn  ®Þnh îng Phã  ëng  quan    l   tr C¬  ®¹idiÖn  ký  cho  «­   xe  t«mang  biÓn  nªu    sè  trªn x¸cnhËn,®ãng      dÊu  over  carburant according to      the  quota     Signed  Head    for by  or Deputy  the above­   mentioned    VehiclePlateNo      Head   Missionand  of    stamp ­ hµng    ho¸,dÞch  nªu        vô  trªntrõnh÷ng  hµng  ho¸ dÞch  mua    vô  trongho¸ ®¬n  :     sè    over goods or services mentioned above  except   for     those   of  invoice(s)No :.. . ..........    . . ........  .   Hµ     Néi ,ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   .  Hanoi,date..   .month. .. year . . Vô  ëng  LÔ   tr Vô  t©n   DirectorofProtocolDepartment       (*)­ Khaivµ    LÔ        göiVô  t©n  BNG   b¶n.(Please fi    ip i te 3      lintr l ca   l and  send  them      tothe ProtocolDepartmentofMOFA)       ­ Göi kÌm ho¸ ®¬n  gèc  hai b¶n  vµ    sao ho¸ ®¬n  ®ãng  cã  dÊu cña C¬  quan    ®¹idiÖn.     (Please enclose herewithoriginalinvoiceand            itstwo copies  withMission'sstamp) ­ ­ Viªn chøc       ­     ngo¹igiao bao      gåm   Trëng  quan    c¶  c¬  ®¹i diÖn.(Diplomatic     staff  includethe Head        ofMission)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản