intTypePromotion=1

Thông tư 08/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ đối với giao dịch vãng lai của người cư trú là tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a N G ¢ N  H µ N G  N H µ  n íc S è  08/2003/TT­N H N N   n g µ y  21 th¸ng 5 n¨ m  2003 H í ng d É n    h µ n h   thi v Ò  n g h Ü a  v ô  b¸n v µ   u y Ò n  m u a  n g o ¹i t Ö  ® è i víi q     giao  Þ c h   d v∙ng lai ñ a N g êi c  tró lµ t æ  c h ø c   c C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 46/2003/Q§­TTg  µy  ng 2/04/2003  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ûlÖ  ¾t  éc  ph v t   b bu ph¶ib¸n ngo¹itÖ  i víi ån         ®è     ngu thu v∙ng lai ña     c Ng êic  ólµtæ    tr     chøc  kinh tÕ,tæ      chøc    éi;C¨n  NghÞ   nh  è  x∙h   cø  ®Þ s 05/2001/ N§­CP   µy  ng 17/1/2001  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ¹  m s® ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýl  ngo¹ihèi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt      h Nh n   Nam   íng  Én  Ò   h d v nghÜa   ô  v b¸n  µ  v quyÒn  mua  ¹itÖ  ña  êic  ólµtæ  ngo   c Ng   tr     chøc    nh sau:  1.Ngh Üa  ô  ngo¹itÖ    v b¸n    cho  ©n  µng Ng h Ng êic  ólµ tæ    tr     chøc  kinh tÕ  Öt Nam,      Vi   c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµivµ       bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,chinh¸nh  n    gia h   h        c«ng    ícngoµi,nhµ  Çu  ícngoµi,nhµ  Çu  ªndanh  íinícngoµi,Ng êi tyn     th n     th li   v        c tró lµ c¬      quan  µ  íc,®¬n  Þ   ùc l ng  ò  nh n   v l  î v trang,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,Quü       x∙ héi,Quü   õ thiÖn  ña  Öt Nam     t  c Vi   ph¶i b¸n  è  ¹itÖ    s ngo   thu  îc tõ nguån    ®    thu v∙ng lai    cho    ©n  µng  îcphÐp  c¸c Ng h ®  (sau  y  äilµNg ©n  µng) theo  û lÖ  ®© g     h   t  0%. Ng êic  ólµc¸c tæ    tr       chøc  trªncã  ¹itÖ    µikho¶n  õ nguån    nªu    ngo   trªnt   t  thu v∙ng laihoÆc     ån    ¹itÖ  îp ph¸p     c¸c ngu thu ngo   h   kh¸c ® îcsö  ông    d cho      c¸c nhu cÇu  Çn  Õttheo  ng    c thi   ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi hoÆc   l     b¸n    cho Ng ©n  µng. h 2.Quy Òn    mua  ¹itÖ  ña    ngo   c Tæ chøc. a. Ng êi c tró lµ tæ          chøc  kinh  Õ  Öt Nam,  chøc  Ýn  ông    Öt t Vi   tæ  td ë Vi   Nam,    chinh¸nh  c«ng    ícngoµi,nhµ  Çu  ícngoµi,nhµ  Çu  ªndanh  íi tyn     th n     th li   v  nícngoµi,c¬      quan  µ  íc,®¬n  Þ  ùcl ng vò  nh n   v l  î   trang,tæ   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  ÖtNam     ã   qu t     Vi   khic nhu  Çu  ¹itÖ    ¸p  c ngo   ®Ó ® øng  cho giao  dÞch  v∙ng laivµ        c¸c giao dÞch  îcphÐp    ®  kh¸c theo    quy  nh  ×  îcquyÒn  ®Þ th ®   mua  ¹itÖ  ¹    ©n   µng    ¬  ë  Êt tr×nh c¸c giÊy  ê vµ  ngo   t i Ngc¸c h trªnc s xu      t   chøng  õt  hîp lÖ.   b.  êi c tró lµ doanh  Ng      nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,bªn  íc ngoµi c v ®Ç t     n    tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh doanh    ã    khic nhu  Çu  ¹itÖ    ¸p  c ngo   ®Ó ® øng  cho giao dÞch    v∙ng lai µ        c¸cgiao dÞch  îcphÐp  v   ®  kh¸ctheo    quy  nh  × ® ­ ®Þ th   îcquyÒn    mua  ¹itÖ  ¹    ©n  µng    ¬  ë  Êt tr×nh c¸c giÊy tê vµ  ngo   t i Ngc¸c h trªnc s xu         chøng  õhîp lÖ. t    c. Ng êi c  ólµ doanh      tr     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi n    tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh  doanh  u     µo    ù  ® Æc   Öt quan  ®Ç t v c¸c d ¸n  bi   träng theo  ¬ng  ×nh  ña  Ýnh  ñ  ×  Öc    ch tr c Ch ph th vi b¶o  ¶m   ©n  i  ¹itÖ  ® c ®è ngo   ®èi víi õng dù    Ï® îcthùc hiÖn     t   ¸n s       theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     c Th t   ph d. Ng êi c  ólµ doanh      tr     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi n    tham  hîp  ng  îp    gia  ®å h t¸ckinh  doanh  u   vµo    ù  x©y  ùng  ®Ç t c¸c d ¸n  d c«ng 
  2. 2 tr×nh kÕt  Êu  ¹  Çng  µ    ù  quan  äng kh¸c th×  Öc    c ht v c¸c d ¸n  tr     vi b¶o  ¶m   ç  î ® h tr  c©n  i ngo¹itÖ  ÏdîcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ®è     s    t  ph xem   Ðt vµ  Õt  nh    ¬  x   quy ®Þ trªnc së    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     3.Tr¸chnhiÖ m    ¹itÖ  ña  ©n  µng     b¸n ngo   c Ng h a. C¸c  ©n   µng    Ng h c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  ¹itÖ  Ön  ã    ¸p  ngo   hi c ®Ó ® øng  nhu  Çu  ¹itÖ  ña  êi c  ólµ tæ  c ngo   c Ng   tr     chøc  theo quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   ícvÒ   n   mua,    ¹itÖ. b¸n ngo   b. Khi nguån  ¹itÖ  ña  ©n   µng  ¹  êi®iÓ m      ngo   c Ng h ti   th b¸n  ¹itÖ  ngo   kh«ng  ®ñ     ¸p  ®Ó ® øng  nhu  Çu  ña    i t ng nªu  ¹  Õt c,§iÓ m     ©n   µng  c c c¸c ®è  î   ti Ti     2, Ng h cã tr¸chnhiÖ m     b¸o  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     îc b¸n    c¸o  h Nh n     ®Ó ®   bæ sung  nguån  ¹itÖ  ngo   theo  Õt  nh  quy ®Þ b¶o  ¶m   ©n  i  ¹itÖ  ña  ñ   íng ® c ®è ngo   c Th t   ChÝnh  ñ. ph c. Trêng  îp  ån  ¹itÖ  ña  ©n   µng  ¹  êi®iÓ m     h ngu ngo   c Ng h ti   th b¸n  ¹itÖ  ngo   kh«ng      ¸p  ®ñ ®Ó ® øng  nhu  Çu  ña    i t ng nªu  ¹  Õt d  Ó m     ©n   c c c¸c ®è  î   ti Ti   §i 2, Ng hµng  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o  Ng ©n   µng  µ   íc ®Ó   ×nh  ñ íng  Ýnh  c¸o  h Nh n   tr Th t Ch phñ  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  Öc  ç  î ©n  i ngo¹itÖ. x    vi h tr c ®è     4.C¸c  Êy tê,chøng  õcÇn  Õtcho  Öc    gi     t  thi   vi mua  ¹itÖ  ngo   Khi mua   ¹itÖ    ¸p    ngo   ®Ó ® øng  cho    c¸c giao  Þch  d v∙ng    µ    laiv c¸c giao  dÞch  îcphÐp  ®  kh¸c,tuú theo  õng  ¹     t lo igiao dÞch, Ng êic  ólµ tæ        tr     chøc  ph¶i  xuÊttr×nh cho  ©n  µng    Êy têvµ      Ng h c¸cgi     chøng  õhîp lÖ  t     sau  y:  ®© a. §èi víithanh       to¸n nhËp  Èu  µng    kh h ho¸,dÞch  ô    v cho  íc ngoµi:Hîp  n    ®ång  Ëp  Èu  µng  nh kh h ho¸,dÞch  ô  íiníc ngoµi;giÊy  Ðp    v v      ph hay  ¹n  ¹ch h ng   ®èi  íihµng  v  ho¸ quy  nh   ®Þ ph¶i cã  Êy  Ðp    gi ph hay  ¹n  ¹ch,quyÕt  nh   h ng   ®Þ thµnh  Ëp,®¨ng  ý  l  k kinh  doanh (chØ  ph¶i xuÊt tr×nh  Çn  u       l ®Ç hoÆc     ã  khi c thay ® æi),bé      chøng  õhîp lÖ  å m     Êy tênh    Ýn  ông  Õu  t    g c¸cgi     tht d (n thanh   to¸n theo  ¬ng  ph thøc L/C),tê khaiH¶i quan, ho¸  n,  Ën  n,  µ    óng  õ         ®¬ v ®¬ v c¸c ch t  kh¸ccã  ªnquan  n   Ëp  Èu  µng    µ  Þch  ô.   li   ®Õ nh kh h ho¸ v d v b. Thanh    íc cho    îp  ng  Ëp  Èu  µng      a  ã  ê   to¸n tr   c¸c h ®å nh kh h ho¸ khich c t   khaiH¶i quan, øng  íc cho  îp  ng  Þch  ô  íiníc ngoµi:GiÊy  Ðp         tr   h ®å d v v      ph hay h¹n  ¹ch  i  íihµng  ng ®è v   ho¸ quy  nh  ®Þ ph¶i cã  Êy  Ðp    gi ph hay  ¹n  ¹ch,hîp h ng    ®ång  Ëp  Èu  µng    Þch  ô  µ    Êy  ê cã  ªnquan  nh kh h ho¸,d v v c¸c gi t   li   trong ®ã       quy ®Þnh  Ò   iÒu  v® kho¶n  ph¶ithanh    íc;Cam   Õt  ña  chøc  Ò   Öc  ö    to¸ntr   k c tæ  v vi s dông  ¹itÖ  ngo   theo  ng  ôc  ch; C¸c  ®ó m ®Ý   chøng  õ cÇn  Õttheo  t  thi   quy  nh   ®Þ t¹ TiÕta  iÓ m   µy    i  ® n sau    µn  Êtgiao dÞch. khiho t     c. Thanh    to¸n uû    Êt,nhËp  Èu  µng    th¸c xu   kh h ho¸  µ  Þch  ô  vd v cho    Bªn nhËn  û   u th¸c xuÊt  Ëp  Èu:  îp  ng  û     nh kh H ®å u th¸c xuÊt,nhËp  Èu  µ        kh v c¸c chøng  õcã  ªnquan  n   û    Êt,nhËp  Èu. t   li   ®Õ u th¸cxu   kh d. Hoµn    Òn  åi th ng  ªnquan  n   Êt khÈu  µng    µ  Þch    tr¶ti b   ê li   ®Õ xu   h ho¸ v d vô:Hîp  ng  Êt khÈu  µng    µ  Þch  ô,th«ng  thanh    ®å xu   h ho¸ v d v  b¸o  to¸n,biªnb¶n     vµ  Êy têcã  ªnquan  n     Õt tranh chÊp  Õu  ¹i. gi     li   ®Õ gi¶i quy     khi n ®. ChuyÓn   Òn  Æt   äc    u   Çu    íc ngoµi:C¸c  Êy  ê  µ  ti ® c ®Ó ®Ê th ë n     gi t v chøng  õcã  ªnquan  n   Öc  u  Çu    ícngoµi. t   li   ®Õ vi ®Ê th ë n   e. ChuyÓn    thu  Ëp  níc ngoµi cña  µ  Çu  íc ngoµi:GiÊy  Ðp  nh ra      nh th n     ph thùc hiÖn  ù  thÇu  Õu  ã),hîp  ng  Çu, x¸c nhËn  ña  ñ  u    Ò     d ¸n  (n c   ®å th     c ch ®Ç t v viÖc  µn  µnh  µn  é  ho th to b hay  ét  Çn  îp ®ång  Çu;x¸c nhËn  µn  µnh  m ph h  th     ho th nghÜa  ô  µichÝnh  v t  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  3. 3 f.Nép  Òn héiviªncho    chøc  èc  Õ,c¸ckho¶n  Ý  ¨ng  ý      ti       c¸ctæ  qu t     ph ® k cho c¸c cuéc  äp  èc  Õ: GiÊy  ê phª  Èn  ña  ¬    h qu t   t  chu c c quan  ã  Èm   Òn    c th quy cho phÐp    Ëp  éiviªn,tham  ù    éc  äp  èc  Õ  µ    Êy  ê cã  ªn gia nh h    d c¸c cu h qu t v c¸c gi t   li   quan. g.C¸c    kho¶n  chuyÓn  Òn phôc  ô  ti   v cho  Öc  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ña  vi th l   ho   c v¨n phßng  idiÖn    ícngoµi:Phª  Èn  ña  ¬    ®¹   ën     chu c c quan  ã  Èm  Òn    c th quy cho phÐp  µnh  Ëp v¨n phßng  idiÖn    ícngoµi. th l   ®¹   ën   h. C¸c    kho¶n    Ý   ªnquan  n   Öc  ¨ng  ý  chiph li   ®Õ vi ® k nh∙n  Öu  µng    hi h ho¸, ®¨ng  ý  k b¶n  Òn  quy øng  ông  i víi d ®è     b»ng    ph¸tminh,s¸ng  Õ,    Þch  ô     ch c¸cd vt vÊn, c¸c hîp  ng      ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ:  îp  ng  ã  ªnquan, v¨n    H ®å c li     b¶n phª  Öt  duy hoÆc     Ën  ¨ng  ý  ña  ¬  x¸c nh ® k c c quan  Èm  Òn  th quy theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvµ    Êy têkh¸cli       c¸cgi       ªnquan. C¸c  kho¶n    Ý   ªnquan  n   Öc  ö    ©n  µm  Öc  chi ph li   ®Õ vi c c¸ nh l vi trong    tæ chøc  níc ngoµi c«ng    äc  Ëp, kh¶o    éi th¶o  µ    Ý   ra      t¸c,h t   s¸t,h   v chi ph cho    c¸c c«ng    t¸ckh¸c:C¸c  Êy têcña  ¬    gi     c quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp    ícngoµi, ph ra n     dù  ï   Ý    ícngoµi,   Êy têkh¸ccã  ªnquan. tr  ph ë n   chi   gi     c¸c   li   k.§èivíi         giao dÞch  îcphÐp  c¸c   ®  kh¸c (ngoµic¸c giao dÞch  ãitrªn)th×         n    tuú theo  õng  êng  îp, Ng ©n   µng  t tr h  h yªu  Çu  Êt  ×nh  c xu tr c¸c chøng  õ  Çn  tc thiÕtkhimua  ¹itÖ.    ngo   C¨n  theo  éidung  íng dÉn  ¹ §iÓ m   µy  µ  ú theo  õng  cø  n  h  ti  n v tu   t giao dÞch,     c¸cNg ©n  µng    h quy  nh  ô  Ó    ¹ giÊy tê,chøng  õcÇn  ®Þ c th c¸clo i      t  ph¶inép   ­   ®Ó l u  å  ¬  èc.C¸c  Êy  ê vµ  hsg   gi t   chøng  õ nép  t  cho  ©n   µng    Ng h ®Ó mua   ¹itÖ  ngo   ph¶i lµ b¶n  Ýnh     ch hoÆc  b¶n sao  ã  c c«ng  chøng. §èi víitr ng  îp  ¬        ê h c quan  c«ng  chøng  kh«ng  ùc  Ön  th hi c«ng  chøng, Ng ©n   µng  ã  Ó    h c th yªu  Çu    c tæ chøc  Êt tr×nh b¶n  èc  xu     g hoÆc   b¶n  sao  ã    Ën  ña  êi ngêi cã  Èm   c x¸c nh c ng     th quyÒn  µ  ng  Êu  ña  chøc  .  v ®ã d c tæ  ®ã B¶n    Ën  x¸cnh ph¶ighirâ néidung  ÷a        gi   b¶n  sao  µ  v b¶n  èc  µ gièng  g l  nhau. Trêng  îp      h v¨n b¶n  µ  v chøng  õ cã  Òu  t   nhi trang,tæ    chøc  ph¶i®ãng  Êu  µ  ý    Ën    õng trang.   d v k x¸cnh trªnt   Tæ   chøc  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    µ  îp   tr   lu   t ch x¸c v h   ph¸p cña    Êy tê,chøng  õnép    c¸cgi     t  cho  ©n  µng. Ng h 5.§iÒu    kho¶n    µnh thih a. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng    tn c hi l   15    t  ® c«ng      b¸o.C¸c v¨n b¶n sau  ña  ©n   µng  µ   íc h Õt  Öu  ùc:Th«ng   è  c Ng h Nh n   hi l   t s 05/TT­NHNN   ngµy 31/5/2001  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn    µnh  c Ng h Nh n     h  thih Quy Õt  ®Þnh  sè  61/2001/Q§­ TTg  ngµy 25/4/2001 cña Thñ  t ng ChÝnh  phñ  vÒ   í nghÜa  vô  b¸n vµ  quyÒn  mua  cña ngêi c tró µ tæ  chøc; Quy Õt ®Þnh    l 562/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 3/6/2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Th ®è Ng h Nh n   viÖc  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÓ m   ¹  m s® ti Th«ng   è  t s 05/2001/TT­ NHNN   µy  ng 31/5/2001. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng. Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng, Ng êic  ólµ tæ  ®è c¸c Ng h     tr     chøc  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2