Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
110
lượt xem
17
download

Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. t h«ng t cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 08/2005/tt-bl®tbxh ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l- ¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty nhµ níc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo §iÒu 1 vµ §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ® îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Ph¹m vi ¸p dông: Ph¹m vi ¸p dông lµ c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n íc, bao gåm: a. C«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc: + Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; + Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); + Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc; - C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. b. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty. 2. §èi tîng ¸p dông: a. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, gåm: thµnh viªn chuyªn tr¸ch vµ thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ; b. Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc (kh«ng kÓ Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc lµm viÖc theo hîp ®ång).
 2. II. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc ®îc xÕp l- ¬ng chøc cô theo h¹ng c«ng ty vµ hëng phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, cô thÓ: a) Thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ xÕp l¬ng chøc vô theo b¶ng l¬ng cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ; b) Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty xÕp l¬ng chøc vô theo b¶ng l¬ng cña Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng; c) Thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ xÕp l¬ng theo c«ng viÖc ®îc giao, chøc vô ®¶m nhËn vµ hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc theo h¹ng c«ng ty; 2. TiÒn l¬ng vµ phô cÊp cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc ®îc tr¶ c¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn lîi nhuËn vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty theo nguyªn t¾c: lîi nhuËn vµ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× tiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng; lîi nhuËn vµ n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m th× tiÒn l¬ng, phô cÊp gi¶m, nhng thÊp nhÊt b»ng møc l¬ng tÝnh trªn c¬ së hÖ sè l¬ng theo h¹ng c«ng ty, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) vµ møc l¬ng tèi tiÓu chung (theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 203/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ, møc l¬ng tèi thiÓu chung tõ ngµy 01/10/2004 lµ 290.000 ®ång/th¸ng). 3. Quü tiÒn l¬ng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ (gåm tiÒn l¬ng cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cña thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ), Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh theo n¨m, hµng th¸ng ®îc t¹m øng tèi ®a b»ng 80% quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch (quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh theo ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy). PhÇn tiÒn l¬ng cßn l¹i (Ýt nhÊt b»ng 20% quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch) ®îc thanh to¸n vµo cuèi n¨m theo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh. Quü tiÒn l¬ng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty kh«ng tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng cña c«ng ty nhng ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh. III. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng
 3. Quü tiÒn l¬ng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo §iÒu 4 NghÞ ®Þnh 207/2004/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch: a) §èi víi c«ng ty cã lîi nhuËn: - Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Vkhql = [Lql x (Hcv + Hpc) + (Lkct x Hpctn)] x TLmincty x 12 th¸ng Trong ®ã: + Vkhql : Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch; + Lql : Sè thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, gåm thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc (kÓ c¶ Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty) tÝnh theo sè thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch; + Hcv : HÖ sè l¬ng b×nh qu©n, ®îc tÝnh theo hÖ sè l¬ng hiÖn hëng cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc (kÓ c¶ Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty); + Hpc : HÖ sè phô cÊp l¬ng b×nh qu©n, ®îc tÝnh theo c¸c kho¶n phô cÊp vµ møc ®îc hëng cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc (kÓ c¶ Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty), gåm: phô cÊp khu vùc; phô cÊp thu hót; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ chÕ ®é thëng an toµn (nÕu cã); + Lkct : Sè thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, tÝnh theo sè thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch; + Hpctn : HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cña thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; + TLmincty : Møc l¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty lùa chän ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 07/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. §èi víi c«ng ty cã nhiÒu møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng th× ®îc lùa chän møc l¬ng tèi thiÓu cao nhÊt. - Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh: Khi c«ng ty b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh díi ®©y th× quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®îc ®iÒu chØnh theo c«ng thøc sau: Vkhql®c = Vkhql x (1 + K®cql) Trong ®ã: + Vkhql®c: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh (quü tiÒn l¬ng nµy ®îc gäi t¾t lµ quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch); + Vkhql: Qòy tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch;
 4. + K®cql: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch, tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn, c«ng ty lùa chän hÖ sè cô thÓ, nhng ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: * Nép ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña c¸c luËt thuÕ vµ v¨n b¶n h- íng dÉn thùc hiÖn; * Møc t¨ng (theo tû lÖ %) tiÒn l¬ng b×nh qu©n ph¶i thÊp h¬n møc t¨ng (theo tû lÖ %) n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. Møc t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ®îc tÝnh theo sè thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc (kÓ c¶ Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty); møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®îc tÝnh chung cña toµn c«ng ty theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 09/2005/TT- BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. Trêng hîp c«ng ty cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo c¸c chØ tiªu kh¸c nhau th× tÝnh theo chØ tiªu tæng doanh thu; * Ph¶i cã lîi nhuËn. Lîi nhuËn kÕ ho¹ch kh«ng thÊp h¬n so víi lîi nhuËn thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng hîp ®Æc biÖt (Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh can thiÖp ®Ó b×nh æn thÞ trêng; t¨ng khÊu hao ®Ó thu håi vèn nhanh, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh; ®Çu t míi). b) §èi víi c«ng ty kh«ng cã lîi nhuËn hoÆc lç: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Vkhql = [Lql x (Hcv + Hpc) + (Lkct x Hpctn)] x TLmin x 12 th¸ng (1) Trong ®ã: - Vkhql: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch; - Lql, Hcv, Hpc, Lkct, Hpctn ®îc x¸c ®Þnh nh tiÕt a, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy; - TLmin: Møc l¬ng tèi thiÓu chung. c) ThÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch: Sau khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch, c«ng ty ph¶i b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thÈm ®Þnh tríc khi thùc hiÖn. Riªng ®èi víi c¸c c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt vµ c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých lµ Trung t©m qu¶n lý bay d©n dông ViÖt Nam vµ c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng ph¶i b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, cô thÓ nh sau: - §èi víi c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/TTg ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, th× b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh tríc khi thùc hiÖn; - §èi víi c¸c c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt cßn l¹i vµ c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých lµ Trung t©m qu¶n lý bay d©n dông ViÖt Nam vµ c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng, th× b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó göi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh tríc khi thùc hiÖn. d. T¹m øng tiÒn l¬ng hµng th¸ng:
 5. C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m tr íc liÒn kÒ, kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch, khi thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh cô thÓ møc t¹m øng tiÒn l¬ng hµng th¸ng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 80% quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý. 2. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn: a. §èi víi c«ng ty cã lîi nhuËn thùc hiÖn vµ n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n b»ng hoÆc cao h¬n kÕ ho¹ch th× quü tiÒn l ¬ng thùc hiÖn b»ng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; b. §èi víi c«ng ty cã lîi nhuËn thùc hiÖn vµ n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n thÊp h¬n kÕ ho¹ch th× ph¶i ®iÒu chØnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo c«ng thøc sau: Vthql®c = Vkhql - Vp - Vw Trong ®ã: - Vthql®c : Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn sau khi ®iÒu chØnh; - Vkhql : Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; - Vp : Quü tiÒn l¬ng ®iÒu chØnh theo lîi nhuËn, ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Pth (2) Vp = [(Vkhql - Vc®) x 1- )] x 0,5 Pkh Trong ®ã: + Vkhql: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; + Vc®: Quü tiÒn l¬ng chÕ ®é, tÝnh theo c«ng thøc (1) quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1, môc III Th«ng t nµy; + Pth, Pkh: Lîi nhuËn thùc hiÖn vµ lîi nhuËn kÕ ho¹ch cña c«ng ty; - Vw: Quü tiÒn l¬ng ®iÒu chØnh theo n¨ng suÊt lao ®éng, ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Wth Vw = (Vkhql - Vp) x (1 - ) Wkh Trong ®ã:
 6. + Vkhql: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; + Vp: Quü tiÒn l¬ng ®iÒu chØnh theo lîi nhuËn, ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2); + Wth, Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch b×nh qu©n chung cña c«ng ty, ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 09/2005/TT- BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Trêng hîp c«ng ty cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo c¸c chØ tiªu kh¸c nhau th× tÝnh theo chØ tiªu tæng doanh thu. c. §èi víi c«ng ty cã lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n kÕ ho¹ch vµ n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n b»ng hoÆc cao h¬n kÕ ho¹ch th× ph¶i ®iÒu chØnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo c«ng thøc sau: Vthql®c = Vkhql - Vp Trong ®ã: - Vthql®c : Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn sau khi ®iÒu chØnh; - Vkhql : Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; - Vp : Quü tiÒn l¬ng ®iÒu chØnh theo lîi nhuËn, ®îc tÝnh theo c«ng thøc (2) d. §èi víi c«ng ty cã n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n thÊp h¬n kÕ ho¹ch vµ lîi nhuËn thùc hiÖn b»ng hoÆc cao h¬n kÕ ho¹ch th× ph¶i ®iÒu chØnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo c«ng thøc sau: Vthql®c = Vkhql - Vw Trong ®ã - Vthql®c : Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn sau khi ®iÒu chØnh; - Vkhql : Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; - Vw: Quü tiÒn l¬ng ®iÒu chØnh theo n¨ng suÊt lao ®éng, ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Wth Vw = (Vkhql - Vp) x (1 - ) Wkh Trong ®ã: + Vkhql: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®· ®îc thÈm ®Þnh; + Wth, Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch b×nh qu©n chung cña c«ng ty, ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 09/2005/TT- BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Trêng hîp c«ng ty cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo c¸c chØ tiªu kh¸c nhau th× tÝnh theo chØ tiªu tæng doanh thu.
 7. Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn sau khi ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b, c vµ d nªu trªn kh«ng thÊp h¬n quü tiÒn l¬ng chÕ ®é, tÝnh theo c«ng thøc (1) quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy. ®. §èi víi c«ng ty lç th× quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn b»ng quü tiÒn l¬ng chÕ ®é, tÝnh theo c«ng thøc (1) quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy. C¨n cø quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc hëng vµ quü tiÒn l¬ng ®· t¹m øng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc x¸c ®Þnh quü tiÒn l- ¬ng cßn l¹i ®îc hëng. Trêng hîp chi vît quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc hëng th× ph¶i hoµn tr¶ phÇn tiÒn l¬ng ®· chi vît nµy ngay trong n¨m ®ã. 3. Quy chÕ tr¶ l¬ng: a. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o bé phËn chuyªn m«n x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng lµm c¬ së ®Ó tr¶ l¬ng cho thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, gi¸m ®èc theo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn; b. Khi x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty. Quy chÕ nµy ph¶i b¶o ®¶m c«ng b»ng, d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch, ®ång thêi ®¨ng ký víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng theo ph©n cÊp qu¶n lý. IV. ChÕ ®é tiÒn thëng ChÕ ®é tiÒn thëng ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Quü tiÒn l¬ng hµng n¨m cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty, gåm: a. Quü thëng ®îc trÝch tõ quü thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ n- íc vµ qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh; b. Quü tiÒn thëng ®îc hëng tõ quü khen thëng theo quy chÕ thëng cña c«ng ty quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6, môc III, Th«ng t sè 07/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Riªng ®èi víi Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp, quü tiÒn thëng hµng n¨m ®îc trÝch tõ quü thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ quü khen thëng cña c«ng ty ®ã. 2. C¨n cø vµo quü tiÒn thëng hµng n¨m vµ møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¹i diÖn chñ së h÷u hoÆc Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ tû lÖ trÝch thëng, tèi ®a kh«ng qu¸ 60% quü tiÒn th ëng hµng n¨m ®Ó th-
 8. ëng cuèi n¨m cho thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý; 3. PhÇn tiÒn thëng cßn l¹i hµng n¨m (Ýt nhÊt b»ng 40% quü tiÒn th ëng hµng n¨m) dïng ®Ó trÝch thëng sau khi kÕt thóc nhiÖm kú (gäi lµ quü tiÒn th - ëng cña c¶ nhiÖm kú), c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch tæng lîi nhuËn cña c¶ nhiÖm kú, cô thÓ: - Trêng hîp tæng lîi nhuËn thùc hiÖn kh«ng thÊp h¬n tæng lîi nhuËn kÕ ho¹ch cña c¶ nhiÖm kú th× ®îc hëng toµn bé quü tiÒn thëng cña c¶ nhiÖm kú; - Trêng hîp tæng lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n tæng lîi nhuËn kÕ ho¹ch th× cø gi¶m 1% tæng lîi nhuËn thùc hiÖn so víi tæng lîi nhuËn kÕ ho¹ch th× ph¶i gi¶m trõ 0,5% quü tiÒn thëng cña c¶ nhiÖm kú. NhiÖm kú ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn thëng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc ®îc tÝnh theo nhiÖm kú cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi c«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc (®èi víi c«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). Tr êng hîp thêi ®iÓm b¾t ®Çu nhiÖm kú tríc ngµy 01/01/2005 th× tÝnh tõ ngµy 01/01/2005. 4. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c¨n cø vµo quü tiÒn thëng ®îc hëng vµ quy chÕ thëng ®Ó thëng cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty; 5. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o bé phËn chuyªn m«n x©y dùng quy chÕ thëng lµm c¬ së ®Ó thëng cho thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc theo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn; Khi x©y dùng quy chÕ thëng ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty. Quy chÕ nµy ph¶i b¶o ®¶m c«ng b»ng, d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch, ®ång thêi ®¨ng ký víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng theo ph©n cÊp qu¶n lý. V. ChÕ ®é tr¸ch nhiÖm ChÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn ®óng quyÒn h¹n, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp nhµ n íc th× ®îc hëng chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng quy ®Þnh t¹i môc III vµ môc IV cña Th«ng t nµy; 2. Khi ®Ó x¶y ra c¸c trêng hîp sau ®©y, nhng cha ®Õn møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× bÞ xö lý vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng nh sau: a. Kh«ng ®¶m b¶o tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ngêi lao ®éng ë c«ng ty, kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng hoÆc ®Ó x¶y ra sai ph¹m vÒ qu¶n lý vèn, qu¶n lý tµi s¶n, vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é
 9. kh¸c do nhµ níc quy ®Þnh th× kh«ng ®îc hëng hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm quü l¬ng kÕ ho¹ch trong n¨m ®ã; kh«ng ®îc thëng cuèi n¨m vµ kh«ng ®îc h- ëng phÇn tiÒn thëng cña n¨m ®ã trong quü tiÒn thëng cña c¶ nhiÖm kú; b. QuyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng thu håi ®îc vèn ®Çu t, kh«ng tr¶ ®îc nî; ®Ó c«ng ty lç (trõ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy), ®Ó mÊt vèn nhµ níc th× bÞ xö lý: - KÐo dµi thêi gian n©ng bËc l ¬ng Ýt nhÊt 12 th¸ng (®èi víi tr êng hîp cßn bËc l¬ng ®Ó n©ng bËc) - ChØ ®îc hëng quü tiÒn l¬ng chÕ ®é tÝnh theo c«ng thøc (1) quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy; kh«ng ®îc thëng cuèi n¨m vµ kh«ng ®îc hëng quü tiÒn thëng cña c¶ nhiÖm kú. c. §Ó c«ng ty lç 2 n¨m liªn tiÕp hoÆc kh«ng ®¹t tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn 2 n¨m liªn tiÕp hoÆc lç l·i ®an xen nhau, kh«ng kh¾c phôc ®îc nhng cha ®Õn møc bÞ miÔn nhiÖm, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 25 LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc nh lç hoÆc gi¶m tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ níc ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; lç hoÆc gi¶m tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ níc ®Çu t cã lý do kh¸ch quan ®îc gi¶i tr×nh vµ ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp nhËn; ®Çu t míi më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, th× bÞ xö lý: - H¹ 1 bËc l¬ng (®èi víi ngêi ®ang xÕp bËc 2 th× xÕp xuèng bËc 1, ng êi ®ang xÕp bËc 1 th× xÕp xuèng bËc 2 cïng chøc danh cña c«ng ty h¹ng thÊp h¬n liÒn kÒ); - ChØ ®îc hëng quü tiÒn l¬ng chÕ ®é tÝnh theo c«ng thøc (1) quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 1; môc III cña Th«ng t nµy trong c¸c n¨m ®ã; kh«ng ®îc thëng cuèi n¨m vµ kh«ng ®îc hëng quü tiÒn thëng cña c¶ nhiÖm kú. VI. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ® îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a. Th¸ng 1 hµng n¨m, x©y dùng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, tr×nh ®¹i diÖn chñ së h÷u hoÆc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy thÈm ®Þnh tríc khi thùc hiÖn (biÓu mÉu sè1). Sau khi ®îc thÈm ®Þnh, c«ng ty ph¶i göi cho Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, n¬i c«ng ty ®ãng trô së chÝnh b¶n kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ; b. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn, quü tiÒn thëng cña c«ng ty theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. c. QuyÕt ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch, t¹m øng tiÒn l¬ng, quü tiÒn th- ëng vµ quyÕt ®Þnh viÖc hoµn tr¶ phÇn tiÒn l¬ng, tiÒn thëng qu¸ møc quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp
 10. cña c«ng ty; chØ ®¹o bé phËn chuyªn m«n, nghiÖp vô x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng, quy chÕ thëng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty; d. Th¸ng 3 hµng n¨m, b¸o c¸o Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng t×nh h×nh thùc hiÖn tiÒn l¬ng, tiÒn th- ëng n¨m tríc liÒn kÒ vµ göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng (®èi víi c«ng ty do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý) theo biÓu mÉu sè 1. §èi víi c¸c c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt vµ c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy, ®ång thêi b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc theo §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a. Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: - Th¸ng 2 hµng n¨m, thÈm ®Þnh quü tiÒn l ¬ng kÕ ho¹ch; quyÕt ®Þnh t¹m øng quü tiÒn l¬ng, quü tiÒn thëng vµ quyÕt ®Þnh viÖc hoµn tr¶ tiÒn l- ¬ng, tiÒn thëng hëng qu¸ møc theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. §èi víi c«ng ty thuéc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý th× Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan ban, ngµnh liªn quan gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè thÈm ®Þnh quü l¬ng kÕ ho¹ch, híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; - Quý I hµng n¨m, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Bé tµi chÝnh thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt vµ c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy; - Th¸ng 3 hµng n¨m, b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· Héi t×nh h×nh x©y dùng, thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn tiÒn l¬ng, tiÒn thëng n¨m tríc liÒn kÒ cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý theo biÓu mÉu sè 2. b. Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi: - Phèi hîp víi c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn, tæ chøc tËp huÊn vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; - Quý I hµng n¨m, thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt vµ c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh; - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng ®èi víi Tæng gi¸m ®èc,
 11. Gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr ëng lµm viÖc theo hîp ®ång; Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc, tiÒn thëng ®èi víi ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña c«ng ty nhµ n íc ë doanh nghiÖp kh¸c. VII. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. C¨n cø néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc; 2. §èi víi Quü hç trî ph¸t triÓn, B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam ®ang ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng nh c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 17/2000/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2000, QuyÕt ®Þnh sè 88/2001/Q§- TTg ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Héi ®ång qu¶n lý, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc; 3. §èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n íc; vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh; vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña c«ng ty hoÆc c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých, ® îc lùa chän hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t nµy ®Ó tÝnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc nhng ph¶i b¶o ®¶m khèi lîng, chÊt lîng, tiÕn ®é c«ng tr×nh; s¶n phÈm dÞch vô c«ng Ých; kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ dù to¸n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc, nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng vµ b¶o ®¶m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, b¶o ®¶m lîi nhuËn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc . 4. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ® îc vËn dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 12. MÉu sè 1 Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng.... Tªn C«ng ty:................... C¸c chØ tiªu x©y dùng quü l¬ng kÕ ho¹ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc c«ng ty n¨m............. STT ChØ tiªu tÝnh quü l¬ng §¬n vÞ Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Ghi tÝnh n¨m tríc liÒn n¨m ...... chó kÒ I ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh 1 Tæng doanh thu Tr. ®ång 2 Tæng chi phÝ (cha cã l¬ng) Tr. ®ång 3 Lîi nhuËn Tr. ®ång 4 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n Tr. ®ång s¸ch Nhµ níc II ChØ tiªu x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña Cty 1 Lao ®éng ®Þnh møc (1) Ngêi 2 Lao ®éng thùc tÕ sö dông Ngêi b×nh qu©n (2) 3 HÖ sè l¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc BQ (3) 4 HÖ sè phô cÊp b×nh qu©n ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ 5 Quü l¬ng n¨m kÕ ho¹ch Tr. ®ång theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng 6 TiÒn l¬ng b×nh qu©n theo 1000®/th ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng 7 N¨ng suÊt lao ®éng BQ (4) Tr®/n¨m III Quü tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cña H§QT, Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc: 1 - Sè thµnh viªn chuyªn tr¸ch Ngêi H§QT 2 - Sè thµnh viªn kh«ng Ngêi chuyªn tr¸ch H§QT 3 - Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m Ngêi ®èc vµ Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty 4 - H¹ng c«ng ty ®îc xÕp 5 - HÖ sè l¬ng chøc vô b×nh qu©n
 13. 6 - HÖ sè phô cÊp b×nh qu©n 7 - Møc l¬ng tèi thiÓu cña 1000®/th c«ng ty lùa chän (TLmincty) (5) 8 - HÖ sè ®iÒu chØnh quÜ tiÒn l¬ng 9 - QuÜ tiÒn l¬ng Tr. ®ång 10 - QuÜ tiÒn thëng Tr. ®ång 11 - TiÒn l¬ng b×nh qu©n (6) 1000®/th 12 - Thu nhËp b×nh qu©n (7) 1000®/th Ghi chó: (1) vµ (3) tÝnh theo sè lao ®éng ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng - (2) Lao ®éng thùc tÕ sö dông BQ, kÓ c¶ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty vµ Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty; - (4) N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®îc tÝnh chung cña toµn c«ng ty. Trêng hîp c«ng ty cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo c¸c chØ tiªu kh¸c nhau th× tÝnh theo chØ tiªu tæng doanh thu. - (5) §èi víi c«ng ty cã nhiÒu møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng th× ®îc lùa chän møc l¬ng tèi thiÓu cao nhÊt. - (6) tÝnh BQ cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc vµ Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña c«ng ty; (7) gåm tiÒn l¬ng céng tiÒn thëng. Ngêi lËp biÓu ....., ngµy..... th¸ng.... n¨m...... (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) Thñ trëng ®¬nvÞ (ký tªn, ®ãng dÊu)
 14. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 2 Bé, ngµnh........................... Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, Thµnh phè.......................................... Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt................ B¸o c¸o t×nh h×nh thÈm ®Þnh quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc c«ng ty Sè Tªn C«ng H¹ng c«ng Sè thµnh viªn HÖ sè l¬ng, Sè thµnh HÖ sè HÖ sè Quü tiÒn l- Quü TiÒn l¬ng b×nh TT ty ty ®îc xÕp chuyªn tr¸ch phô cÊp b×nh viªn kh«ng phô cÊp ®iÒu ¬ng tiÒn th- qu©n H§QT, TG§, G§ qu©n cña chuyªn tr¸ch tr¸ch chØnh quü ëng ®îc c«ng ty vµ G§ thµnh viªn H§QT nhiÖm tiÒn l¬ng hëng ®¬n vÞ thµnh viªn chuyªn tr¸ch cña thµnh n¨m tríc h¹ch to¸n ®éc lËp H§QT, TG§, viªn (Tr.®) G§ kh«ng TH n¨m KH chuyªn TH n¨m KH TH n¨m KH TH KH TH KH TH n¨m KH tr¸ch tríc (Ng- n¨m ...... tríc (Ng- n¨m .. tríc n¨m n¨m n¨m . n¨m n¨m . tríc n¨m .... H§QT êi) êi) ...... (Ngêi) tríc ...... tríc .... 1000®/ 1000®/ (Tr.® (Tr.® th¸ng th¸ng ) ) 1 C«ng ty A 2 C«ng ty B 3 ......... 4 ......... Tæng céng: Ngêi lËp biÓu .........., ngµy......... th¸ng........ n¨m......
 15. 15 (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản